Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 27 Ağustos 1973 Dış ABD, Iran'a 80 tane 'F14, ve 'FI5, jet bombardıman uçağı veriyor WASHÎNGTON Washington' 5a yayımlanan Havacılık Haberleri ve Uzay Teknolojisi adlı derginin verdiği bir habere göre, Amerika şimdiye kadar hiçbir tilkeye vennediği Mc Donell Douglas «F15» ve «F14» bombardıman jetlerinden 80 tanesini îran'a satmayı kararlastırmıstır. Dergiye göre Ekim ayı içinde Amerika, Iran Dışişleri Bakanlığına bir teklit mektubu göndererek 50 tane «Flö» ve 30 tane de «F14» satmak istediğini bildirecektir. Ancak satış bu uçaklar için hazırlanmış özel silâh sistemini kapsamıyacaktır. tran Şahı Rıza Pehlevi bu iki yeni uçağı Amerika'ya yaptığı ziyaret sırasında kendisi için düzenlenen havacılık gösterüerinde görmüş ve uçaklara duyduğu hayranlığı gizlememiştir. Baa kaynaklann verdikleri haberlere göre Şah bu iki yeni tip uçağı Sovyetlerin en gelişmiş jeti oîan , Mig23'lere karşı kullanmayı ta', sarlamaktadır. Şah'ın Amerika'dan alacagı yeni savaş uçaklannı otomatik olarak hedefini seçen Ratheon Aim • 7 F roketleri ile donatacağı sanılmaktadır. (DPI) Kaddafi Mısır'a âni bir ziyarette bulundu torununu kaçıranlar fidyeyi 5 milyon Pilot kaptanlar grevi dolara indirdiler yüzünden Panama ROMA Getty ailesinin avukatı tarafmdan yapılan açıklamaya göre ünlü Amerikah milyard'er Paul Getty'nin torunu Paul Getty III'ü kaçırdıklarını ileri süren kişiler, fidye miktannı 17 milyon dolardan beş milyon dolara indirmişlerdir. Ancak Avukat Giovanni La i covoni, beş milyon dolann da «fazla» bulunduğunu belirterek j Getty'yi kacırdıklannı söyleyen i kişilerin ailenin vermeyi önerdiği 500.000 dolan kabul etmelerini öğütlemiştir. 1 eylül tarihine kadar bir çö < züme vanlmazsa Getty ailesi bu olayı kapanmış sayacak ve hiç bir görüşmeye girişmeyecektır. BEYSLT Trablus Radyosuna göre, Libya lideri Huammer Kaddafi, önceki gece Mısır Cum hurba;kanı Enver Sedat'ın Suudi Arabistan'dan ülkesine dönmesinden birkaç saat sonra Kahire'ye gitmiştir. Kad'dafi'nin ziyareti önceden açıklanmamıştır. Enver Sedat'ın Suudî Arabistan Kralı Faysal ile Arap petrollerinin, ABD'yi Jsrail'i desteklemek ten vazgeçirmek için siyasi bir silâb olarak kullanılması amacıyla ortak bir strateji hazırlanması konusunu görüştüğü bildirilmektedir. Kaddafi Sedat görüşmelerinde ıse iki ülke arasında birliğin gerçekleştirilmesi konusu üzsrinde durulacağı anlaşılmaktadır. Bilindigi gibi Kaddafi dana önce kararlaştırılmış olan 1 eylül tarihinde iki ülkenin teb yönetim altında birleştirilmesi konusunda direnirken. başta Enver Sedat olmak üzere Mısırlılar bu konuda acele etmek niyetinde görünmemektedirler. Dış basından Henry Kissinger illiam Rogers'in, ySntemleri kendi kibar ve yasalar» Silı kişiliğine uymayan bir hükümeti terketmesinden sonra, Başkan Nixon'un Dışişleri Bakanhğı'na Henry Kissinger'i ataması olağan bir işlemdir. Eski Dtşişlen Bakanı her n» kadar özellikle Ortadoğu konusunda başarılı atıhmlanvle göz« çarpmışsa da, büyük devletler arasındaki ilişkilerin düzenleamesinde ve Amerikan politikasımn yenilenmesinde sembol haüne gelen kişinin Henry Kissinger olduğu su götürmez gerçektir. «Sevgili Henrj»nin Dışişleri Bakanlığına atanması parlak bir meslek hayatının rforuğuna içaret etmektedir. Bir göçnıen. üstelik bir Yahudi ilk kez Dışiîleri Bakanlığına getirümektedir. İlk kez bir Başkan'ın özel danışmanı, ikinci plana itilmi? bir Bakanlığın başına gelmektedir. Ve nihayet gene ilk kez yıllar boyu uluslararası ilişkiler konusunda teoriler haıırlamı» bir aydın, Amerikan politikasımn yönetiminde «orumlulugu yüklenmekle görevlendirilmektedir. Gerçi bu atama, Kissinger'ın parlak meslek hayatını muhakkak yeni bir zaferle daha süsleyeceği anlamına gelmez. Kissinger her re kadar son sfcandallarla kirlenmemis ve bunların dışında kalmışsa da, Nixon ekibi birkaç aydır öylesina ağır darbeler yemiştir ki Başkan'ın uluslararası sahnede prestijını tekrar kazanması kuşkusuz çok giiç olacaktır. Her durumda, tüm bu skandallar arasında Çin Hindi'nden sıynlmıs, Sovyet Rusya ve Çin İle Uişkiler normalleştirilmiştir. Gerçi İsrail ile Araplar arasında gergınlik devam etmektedir. Fakat iki süper devlet himaye ettikleri bu ülkelerin nevecanlannı her gün biraz daha çok frenlemektedirler. Bu krizin yamsıra Basra körfezi tayılarında diğer bir buhramn şekillenmeye başladığım gösteren işaretler vardır. Ama Henry Kissin. ger"! önümürdekl aylarda en çok, ABD'nin geleneksel dostlan ile olan ilişkiler konusu meşgul edecektir. Yeni Dışiîleri Bakanı, bu konuda uzun süredir aikkatint yogunlaştırmıstu. Aynca Fransa'nın durumunu diğer y«tkililerden daha iyı anlamıştır. Fakat şu noktaya da işaıçt etinelidir ki, Kissingertn bu yıl başlarmda Atlantik tttiöüanın yenileştirilmesi konusunda yaptığı teklif şimdiye degin yapmı» oldugu dış politika anallzlerinin düzeyinde değildir. Zira Nixon* un danısmanı ekonomik sorunlara büyük bir ılgi göstermemektedir. Oysa, Kissioger'in cAtlantik tttifakındakı eksikliJüer. olarak tanımladığı problemlerin çoğunun kbkenınde ekonomiJc sorunlar yatmaktadır. W Kanalı kapandı Sovyet basmı, Pekin'i çok sert biçimde kmadı MOSKOVA Sovyet Rusya. dün yeni Çin siyasetini açıklamış ve Çin'i Amerika ile NATO' yu desteklemek ve aşırı derecede sert bir Sovyet aleyhtarlığı gütmekle suçlamıştır. Buradaki Batı diplotnatlann kanısına göre Sovyet Rusya, yeni bir komünist ülkeler zirve toplantısına giderek Çin'in bu sı yasetinin takbih edilmesini isteyecektir. Sovyet gazete ve dergılerı Kınm'da komünist ülkeleri toplan tısından bu yana Çin'i kınayan ve takbih eden yazılannı her gün daha seıt bir lisan kullanarak sürdurmektediıler. Sovyet Komünist Partısi orgaru Pravda gazetesi Çin'in Sovyetlerin teklif ettiği «Kollektif bir güvenlik sistemini» reddettığini ileri sürerek Israil'i moral ve siyasi yönden desteklemekte olduğunu iddia etmiştir. Pravda ayrıca Çin'i NATO'yu da desteklemekle kanamıştır. (UPI) . PANAMA Panama kanahnı işleten firma fle pilot kaptanlar •rasmda ücret ve iş koşulîarı ko nulannda çıkan anlaçmazlık sonucunda Atlantik Okyanusunu Pasifik'e bağlayan kanalda trafik hemen hemen durmuttur. Kanalda çalışan 96 pilot kaptan mahalli Amerikan mshfcemesinin grevi erteleme karan vermesine rağmen i?başı yapmamışlardır. 98 pilot kaptamn da Amerikah ol dueu büdirilmektedir. Panama kanalmdaki i; »nlasmazlığı firmanın işj yavaşlattık ları gerekçesiyle beş kaptantn işi: ne son vermesi ile patlak vermiş ı (ai.p.) ı tir. (UPt'> Libya'mn 14 Yıınan balıkcı gemisine el koyması protesto edüdi ATtNA Kuzey Afrika kıyjları açığında avlanan 40 Yunan bahkçı gemisinden 14'ünün Libya Hükümeti tarafından tutukUndığı Yunan balıkçı teknelerj sahipleri birliği tarafından açıklanmıstır. Balıkçı tekneleri sahipleri, Yunan Cumhurbaskam Yorgo Papadopulos'a gönderdikleri mesajda olayı protesto etmekte ve gemilerin Libya Deniz Kuvvetlerine mensup hücumbotlar tarafından bir Libya Umanına götürüldüklerini, bundan sonra da ne gemilerden ne de bu gemilerin mürettebatından haber alamadıklannı bildirmektedirler. Balıkçı tekneleri sahiplerinin ileri sürdüklerine göre Yunan gemileri Libya sahillerinden 32 kilometre açıkta avlanmaktayken tutııklanmışlardır. Libya' nın karasuları sınırı ise sahilin 19 kilometre açığından geçtnektedir. (UPI) EĞER YVRT DfflNA ÇIKIYORSAMZ DÛVlZlNtZt JMAAT BANKASINDAN AIMAUSimZ Kuvvet dengesi Kissinger'ı en çok ügilendiren konu her aman «tratejik oyun olmuştur. Nitekim yeni Dışişleri Bakanı, doktora t*einds de kuvvet dengesi sorununu inceleanisti. Kissinger'in kisiseı çabaları olmasaydı Çin Hindl savaşı bitmeyecek ve Baskan Nixon, Pekin ile Moskova'da bu denü heyecanla karşıiMimayacalrtı. Ama. her ne kadar kuvvete ve serink&nlı nesaba inanan eskı düşmanlarla yeni ilişkiler kurmak daha olumıu sonuçlar doğurabilirse de, artık ne gerekliliğine, ne de korumakla jrükümlü bulundugu toplumun geleceğine pek fazla inanmayan bir Atlantik İttıfakmı canlandırmak çabaları o kadar çabuic oiumlu sonuç vermeyebilir. Meterruta hakkmda yazdığı Jdtabında, Kissinger, hayranlıkia Meternih'ın şu cümlesinden sös eder: «Ben bir şair değil, bir nesir yazanyım.> Kötü. ya da iyı bir rastlantı somıcu olarak artık nesir yazanlar fazla vavan görünmekteduler. LE MONDE VValdheim Ortadoğu gezisine çıktı BİRLEŞMİS MtLLETLKR Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Ortadoğu' da tarafların son görüşlerini öğrenmek amacıyla o*un New York'tan ayrılmıştır. Waldheim, Mısır ve Israil'e gittneden önce bir süre Çenevre'de kalarak Ortadoğu için özel arabulucusu Gunnar Jarring ile görüşecektir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada ise Waldheim'in Ortadoğu'ya «yeni bir barış teklifi götürmediğı» belirtilmekte, devam etmekte olan buhran konusunda tarafların son gorüşlerini öğrenmek amacıyla Israil ve Arap ülkelerini ziyaret edecegt öne sürülmektedir. (UPI) Lahor'da altı muhalefet lideri ile bir gaseteci tutuklandı KARAÇt Yasalara uymama kampanyası açan ve hükümetin yasak kararına karşı çıkarak bir gösteri yürüyüşü rfüzenlemeye çalışan altı muhalefet lideri dün Lahor'da tutuklanmıştır. Tutuklananlar arasında cBirleşmiş Demokratik Cephe» Başkan Yardınacısı Nasrullah Han ile «Pakistan Islâm Birliğl» Genel Sekreteri Malik Muhammed Yasin de bulunmaktadır! #leki tutuklananlar «Ulusal Avanîi Partisi» üye?idir. Muhalefe» liderleri ülkede temel hakların iadesl, olağanüstü durumun kal dırılması çağnsmda bulunmakta ve iktitfar partisinin tutumu nu eleştirmekteydiler. Sind cyaletinde de gündelik «Meheran» gazetesinin yazı işleri müdürü Serdar Ali Şal, hal kın yönetime baş kaldumasına karşı bir ihtiyat tedbiri olarak Cumartesi günü tutuklanmıştı. (a.a.) Uruguay'da Sendikalararası toplantılar yasaklandı MONTEVtDEO Cumhurbaskam Juan Zordaberry yönetimi, ülkedeki işçi sendikala rınm sol egilimli liderlerine karşı açtığı kampanyada yeni bir adım atarak sendikalararası toplantıları geçici olarak yasaklamıştır. (a.a.) Sayın Doktor ve Eczacılara, Zayıf ve gelişmemiş çocukların tedavisinde ve hastalıklann nekahat dönemlerinde kullanılan kuvvetli anabolizan ÇÜNKÖ EN GENİŞ TEŞKİLATIÎLE BU KONUOA DA EN İYI HİZMETİ SlZE YİNE ZİRAAT BANKASI SUNAR. YURT DIŞINA BİR YILDA 4 DEFA ÇIKA* BİLİR VE 800 AMERİKAN DOLARI VEYA EŞİTİ KADAR DİĞER YABANCI PARALARISEYAHAT DÖVİZİ OLARAK ALABİLİRSİNİZ. fortabolın (Nandroione decanoate) bol miktarda piyasaya verilmiştir. DEVA HOLDING A.Ş. İlâç Sanayii Umum Müdürlüğü Beşiktaş Barbaros Bulvan No. 45 İSTANBUL Tel: 46 05 10 46 05 11 Ampul 5 mg. ALABILECEGINIZ ŞUBELERIMIZ: .MERKEZ MÜDÜRLÜGÜANKARA. YENİŞEHİR KIZILAY KEÇİÖREN YENİMAHALLE DLUS MALTEPE KARAKÖY BAHÇEKAP1 BEYOĞLU EMİNÖNÖ KADIKÖY HARBİYE GALATÂSARAY BEYAZIT BAKIRKÖY, 5İŞLİ İSTANBUL İZMİR KARŞIYAKA İZMİR ŞADIRVANALTI • ALSANCAK ADANA ADAPAZARI AFY0N ANTALYA ANTAKYA AYDIN BALIKESÎR BURSA BURDL'R ÇANKIRt DENİZLİ DİYARBAKIR EDÎRNE ELAZIĞ ERZURUM GAZİANTEP GİRESUN ESKİŞEHİR İZMİT İSKENDERIN ISPARTÂ KAYSERÎ KONYA MALATYA MARAŞ MERSİN SAMSÜN TRABZON URFA YOZGAT ORDÜ R»k!âmcılık: 1889) 67Ö . »0 • GÜKSEN DERSANESİ : BEYA2IT İSTANBUL 27 51 32 KABATAŞ İSTANBUL Sm LEVENT T£.ZİRAAT BANKASI <Baan: ZIKO CMI 2 2 Agustos/144saat .1 Eylfll/105saat Cumhuriyet 8T72
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog