Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

llkokul ofrrçtmenlennın dıkkatıne: Ç. ERIŞIK E. TALC1N K UNSAL I LK OKü L DÜŞÜN YAP taplar HAYAT BILGISI TURKÇE MATEMATİK derslerinde anababayı yorm»<Un çocuğun kendl kendine çahjmasıaı t»iiay*n, en aon llkokul programma jore hazırlanmı; çok favdtlı kltaplardır 10 ar liradır Sunf: S Smtf: 1 Mıllı Egıtım Bakanlığınca öğrencılere muracaat kıtabı olarak kabul edJen bu kı umhurivet Kurucusu: YÜNUS NADİ ORHAN ERKANLI tNKILAp re AKA KİTABEVLEBÎ (lUtncıuk 3261) 6T73 JLIL 50. yıl, sayı: 17625 Telgraf ve m«ktup ıdresi Cumhurıvet lstanbuı PusU Kutusu tstanbul No 240 T l l e l o n l t ı : 22 42 90 2 2 4 3 9 6 22 42 »7 22 42 »8 22 42 W 27 Ağustos Pazartesi 1973 ANİLAR SORUNLAR SORUMLULAR 4.BASKIJ ! Genel dağıtı.n 6ATES özel Kılavuzluk Şirketine verilen çalışma izni iptal edilecek • MtLLl GÜVENIİK KÜRULU, ÖZEL ŞİRKETİN ÇALIŞMASIKA SON VERİLMESİNt ÖNERDİ devlet ortaklıgı olan Denııcilık Bankası Lıman İşletmesme bağh «Kılavuzluk» s#rvısını, tehlıkeh bır durumd* kendı bunyesme aJabıleceğını ve yasalann da bu na uygun oldugunu ilen surmuştur. Öte yandan, ozel bır şırket halınde çahşmalar yapan «Özel Pılotaj Şırketı», her tur denetımden yoksun bulunmaktadır. Hiç bır vatırım yapmadan ve sahıl lerm belırlenmesı ıçın hıçbır em nıjet tesısıne katkısı bulunmayan ozel şırket, sadece ortakla rına buvuk karlar sağlamaktadır Şırket yetkılılerı bu yuzden Lı man tşletmesı Kılavuzluk Servı sınde çalışanlara vuksek ucret ler feklıf ederek bu servısi kap tansi7 bırakmava çalışmaktadıılar Bunu da zaman zaman başa j dıklan Denızcılık Bankasının sık sık gazetelere ılan vererek kıla\uz kaptan aramak zorunluluğunu duvmasından anlaşılmaktadır Ozel Pılota) Sırketınin nedense bır tek pılot ıstas>onu dahı bulunmamaktadır Istasvon olarak bu şırketın kaptanları eskı: çalıştıkları Lıman lşletmesının kı lavuzluk ı<rtas>onlarından >ararlanmakta, çok kez de gemılere, onun vasıtaları ıle gıtmektedır)er Özel ?ırketm ortsk kaptanları, bu arada, ışı bırakması ıçın itUtmıtıın ktpt»nlı|ını prım teklıf etmekte \e sonunda ortaklığa almaktadırlar Boylelıkle tonajı buvük kılavuzlama ıçlen yu7bmlerce lıravı geçen tankerlerı, ozel jırket almakta kuçuk gemıler lıman ı«let mesıne kalmaktadır Bazı yetkıh lerm, ozel kılavuzluk musaadesı(Dfiımı ^a 7. S»u. A dr) Amerikalı Profesör Türkiye için rapor hazırladı RAPORDA, ÇALIŞAN KA R! KOCAYA UYGULA. NAN GELİR VERG1SININ «EVLI ÇIFTLER IÇIN ÎNSAFSIZ» HÜKÜMLER GETIRDlGİ VE KADININ IŞHAYATINAGIRMESINI ÖNLEDlGI BELIRTILDl BEKLENDİGIŞEKILDE HAZIRLANMADlGl IÇIN HASIRALTI EDILEN RAPORDA, VERGİ KAÇAK ÇILIGININ ÖNLENMESI IÇIN HAMILINE YAZILI SENETLERİN YASAKLANMASI ONERILDI özel Kılavurluk Şırketının, hıç bir vatınra yapmadan, her turlü denetımden uzak bır sekılde çahşması, mılli guvenlık açısın dan denız kuvvetlerımızı rahatsız e*mektedır Guvenılır bır kaynaktan alınan bılgıye gore, durum Mılli Guvenlık Kurulunun son toplantısında ele alınmış ve Bakardar Kuruluna ozel pılotaj şırke'ıne venlen musaadenın yeıııden gozden geçınlerek1, iptal edılmesı onerılmıshr Denız Kuvvetlerı uluslararası b'r su TOIU olan boğarların kontrol edJmes nın çok onemh bır sorun oldugunu belırterek, bır Maaştan insafsızca verai kesiliyor.. CUMHURtYET HABER MERKEZİ Hukumet'ın davetı uzerme vurdumuza geleıek «Turkıye de Vergı Reformu Planlaması» konusunda rapor hazı>ia>an Amerikalı Profesör Carl S Shoup, Turkıye de buyuk olçude bır vergı ka çakçılıgı olduguna dıkkatı çekerek «Eğer me\cut kanunlara tam olarak rıayet edılse vergı hasıla tı onemlı olçude artardı Gerçek ten, gelecek bır veya ıkı yıl ıçınde \ergı hasılatı o derece genış olabılır kı, vergı sıstemı ıle Uçun cu Bes Yıllık Plan ıhtıvaçları kar çilansa dahi gereğmden çok fa« la paranın ozel sektorden çeküme sı dolayısıyle deflasyon ve ışszlık sorun yaratabılır> demıstır. Prof Shoup, vergı kaçakçıbfı mn onlenmesı ıçın bır onemlı ted bır olarak hamılıne hısse senedı çıkarılmasının derhal yasaklanma sını tavsı>e etmıştır. Profesör Shoup Turkıje'je 11 lerın stıfisından sonra çağnlmıs Istanbul, Ankara, îzmir ve Bursa illerinin imar yönetmeliği değişti • BİN \ YUKSEKLİĞ1 S^PTANMAMIŞ tSE KAT SAYISI YOLUN GENİŞLÎĞÎNE GÖRE VERİLECEK ANKARA, (Cumtıurivei BArosu) Istanbul, Ankara tzmır va Bur«a ıllerıne baglı çesıtli 11çelerın Beledıve ımar \Snetne lıklerl değiştınlmıstır İmar Kanununun değıştlrılen 57 maddesıne gore, imar yönetmellklennm çeşıtll madde lerı değıştırılen Beledıyeler şunlardır: Istanbul ve Istanbul'a bağlt Çatalca, Kartal Kuçukyah, Mal tepe, Pendık, Sağmalcılar, Sıhvrı, Tuzla, Ümraniye, Degırmenkov Gungoren Yakacık \v cılar Alıbe\koy Kocaslnan ba ganlı Selımpa^a Dolavoba Bu vukçeKmece beledıvelerl. tzmır ve tzmıre bağlı Bornova Buvuk Çıgli Guzelbahçe, Narhdere YeMlyurt, Gultepe, Altındaâ beledıveleri Ankara ve Ankara'ja bajll blncankov Beledl\esı Bursa ıle Bursa ya bağlı Çal lı Beledlvesi Adı ceçen beledljelerın imar \oretmehklennde vapılan rteğişıklık ere gore, «Tıcaret bolgesı», «Sana\l bolgesı», «Azami (De\amı Sa. 7, Su. 4 de) Japon mucizesi ve Hukumet yetkılilerl tarafmdan «Japon Mueızesının» vergı r* formunu hazırlayan uzman olarak tanıtılmıştır. Prensıp olarak kapıtalıst ekonomının ışleyışme mii dahaleve taraftar olmayan bır uluslararasi une sabıp uzman olarak tanınan Shoup'dan ozel scktorun verg] reformu anlayışına ps ralel bır rapor hazırlamasi beklenmıştır Fakat Prof Shoup'un raporu beklevışlere uvmadığı i eiB hanrâltı edılmiş ve bendısı buyuk propagandalarla tanıtüma sına rağmen sonradan unutturul mustur. ' İnsafsız kesinti { Büyük Taarruz'un 5l'nci, Malazgirt Zaferi'nin 9J2'nci yıldönümü kutlandı İFYON. (Hakkı Merdivenci bıidınTor) Buyuk Taarruzun 51 Mldonumu dun Koeatepede jap'Ian parla<c torenle kutlanmıs «Afjon Zafer Haftası» da B: rmcı Yunıçı Bolge Komutanı Korgeneral Abdurrahman Ergeç ın konuşmasıyle baslamıstır «Zafer Haftası» munasebetıvle toren saatlen dışında ha!lun daha neşeh ve eğlencelı anlar vaşa\abılmesı amacıyle Afjon Va h'ığı ve dernekler taraiından hafta bovunca devam edecek gosterı ve eğlence programları hazırlanmıştır. Bunların başlıcaları resım, el sanatı sergılerı, Halk Egıtım Merkezınce gösterılen kultur fılmlerı ve sportıf karşıla«maların yanı sıra, haftanın ozellığıne ujgun kahramanlık pıjeslerının temsıl edilmelerıdır Zafer Haftası 30 Ağustos'a kadar deiam edecektır Sağlık Bakanı Tanir, 1977'de 30 milyon vatandaşın genel Profesör Shoup'un raporu, bu ı raporun neden unutturuldugu konusunda hıç bir kuşku bırak mamaktadır 15 nısan 1972 tari hınde hukume'e verilen rapor cfa 12 Mart'tan hemen sonra bı na \e arazi verci'irde \apılan değısıkilkler ele«tınlmekte ve «maaş ve ucretlerden ineafsızca kavnakta gellr verei'i kesmti«ı vapılırken ve Katrra Değer Ver gl«l \e^a dıger satıs vergılerl konurken, devletın bına ve ara zı «aMp!ermi vetermce vereılen (•ırmemesi so=va1 hosnutsuzlu Ju davet eder» denmektedır Orta gelirliler alevlıine Uluslarara^ı une >:ahip versi utmanı, mevcut eelir vergısin deki oranların buvuk olçude dar ve orta gelırhler ale\hıne oldugunu behrtmekte «en az Seçım indirtmj muafıvetinı o! oTukça duşuk» bulmaktadır A> n o her ikı«l de çalı«an karı kocava uvgulanan gelır vergisi nin .evll cıftler urennde çok ın«af«ız oldueunu ve kadının ış havatma gırme«ıni onlevıcl» bir nıteliğe sshıp bulunduğunu be lırtmekfpdır Vpreı oranı konu (Deramı Sa. ?, SS. 1 de) kontrolünden Işçi CHMi Birgit AP'yi suçladı (Cumhnriyet Haber Merkezi) geçeceğıni söyledi ANKARA, (Cumhnriyet Büroan) Sağhk Bakanı Dr. Vefa Tacır, Bagımsız Içel Mılletvekılı Celâl Kargılı'nın yazüı soru onergesıne \erdıgı cevapta, 1977 yıbna kadar 30 milyon nufusun genel sağlık kontrolu hızmetınden yararlandınlmasının planlandığını belırtmıştır. Bakan, verdığı cevapta a>nca, 11 üde 405 sagiık ocağı ınşaatının surdurulduğunü, bunların 1974 yılında hızmete gır melerıjle bugun 10 milyon nu fusa yapılan genel sağhk kontrolu hızmetının, 14 milyon kısiye yukseltılebılecegını eklemıstır. ikramiyeleri bugün ödeniyor Rekineierle bankanın kasasına kapanan İsveçli soyguncu direnmeğe devam pdivor Sı>asî partüerın sozculen dun, çeMtlı konusma ve demeçlerı>le goruslerını açıklamışlardır CHP sozcusu Orhan Bırgıt, Istanbul Ze\tınbumu ılçesmde %'aptığı komışmada «AP'nın (de Malazgirt Zaferi vekuşu polıtıkası)nı bu seçımde MALAZGİRT Turklere A de ızledığıni» belırterek, «^P nı nadolu nun kapısını açan 107i, metlerden favdalanırken ıktıdar Malazgirt Mevdkn Zaferınin 902 ı d<. sorumluluğa gelındı mı de jıldonumu dun torenlerle kut ' muhalefette eorunmek ıstı\or» lannruştır demıstır Bırgıt Demırel'ın, TRT Torenlere dun sabah saat 08 30 I nın vaymladığı seçım haberlerın da Ataturk anıtına çelenk ko de sıvas! partıler ıçın eşıt sure nulmasıyle başlanmış, bu arada tanmması konusunun Yuksek Se bandonun çald ğı Isuklal Marşı çım Kurulunda venıden goruşul ıle alan gonderıne bayrak çekıl mesı ıç'n vaptıgı muracaatı da ıtuştır eleştırmi^tır Daha sonra Malazgirt Zaferı(Devanıı Sa. 7, Su. 2 de) nin tarıhı onemını anlatan konuşraalar japılmıstır. Ataturk • anıtındaüi toren çeşıtlı kuruluşlarca japılan geçıt resmıyle sona ermıştır Oğleden sonra bır heyet Garnızon Komutanını makamında a jaret etmıştır Malazgirt zaferınm 902 yıIdonumu munasebetıjle duzenlenen torenlere oğleden SIM*V Hısar Bey ve Boğaz sonra devam edılmış şehrın çesıtlı jerlennde folklor gosterıle koj lerındekı muhtarların ıstıîa ' n japılmıstır Ajrıca saat 20 de nedenıyle açılan 2 muhtarlık sebır «zafer gecesı> duzenlenmışçımı vapılmış ve bu seçımlen tır ıTHA) CHP adavlan kazanmıştır. Hısar kovunde CHP ada>ı Mustafa Karabulut Boğaz ko\un den Alı Yıldız bu%uk bır çoğunlu^la seçıJmışlerdır Bır açıkla ma japan Sımav CHP ılçs oaşkanı Erav Gursoy, CHP'nın seçımlerde büyuk bır surpnz yapa cafım belırtmıştır. (THA) STOKHOLM Bundan dort gun once Stokholm un bankalarmdan bırınde dort kışıvı rehın alarak hukumetten bazı istekler. de bulunan sılahlı bır soyguncu ve yardakçısı, yorgunluk, uykusuzluk ve gıdasızlıktan bıtap bır ANKARA Kamu kurulu'lan hale gelmış olmalanna rağmen Ile ıktısadl devlet teşekkulleri, dırenmeye devam etmektedırler beledıyeler ıl ozel ldareleri ve Polısler tarafından bankanın bunların ıştıraklerinın bulundukasa daıresıne çekıimeye zorlağu kuruluşlarda çalışan Işçılere nan sovguacu Cumartesı ge1973 yılı bırınci ikramivelerınin ce vansı polisler ıle teması keikıncı taksıdı bugun odenecekserek uykuya çekıleceğını soyletır mıştır Boylece işçıler 1973 vılı içınde , Elnde tabanca ve patlajıcı verılecek ikı ıkramıyeden birinmaddelpr bulunan soyguncu cısını tamamen almış olacaklar herhangı bır sılahlı mudahale dır halınde kasa daıresını havaja uçu racağı veva rehın tuttuğu kımIşçı ıkramivelerinin ödenmeselerden bırıni derhal oldürecegı smde eskl verjnleme sistemi uv tehdıdınde bulunmuştur. Culanacak, bunlar için ayrı bord (Devamı Sa. ?, Sü. 1 de) ro duzenlenmıyecektır. (THA) "ÇOK YAŞAYAN DHĞIL, ÇOK GEZEN..,, lıtıkacılann akü almaz yalanlanna boşvenyorlar Kımı yaya kımı otomobıllı, kınıı motosıkletlı, kımı bısıkletlı yenı ulkelere \ol alıyorlar. Potoğraftakl genç de vurmuş heybesml bisıkletının arkasma b'rakmış Almanja'jı bınlerce kılometre gende, çala pedal gıdıyor. yeni yerler, yenı ınsanlar gormeve. (Fotofraf Ibrahım KÖSEOGLU) İki muhtarlık seçimini CHP adayları kazandı Gunumuzun ınsanı atalanmızın pek yerınde sovledıklerı. «Çok yaşayan değıl çok gezen bı lır» sozune âdeta kelımesı kelımesıne uvuvor Ozelhkle ılen sanavı toplumlarının hızından, parasal tutkularından bıkan gençlerı Doğu nun ılkellıklenne doğru akın edıyorlar Tek duşuncelen bunalımlanm lçlennden sokup atmak Savaslara, kavgalara çıkarcüık \anşlarma po Emekli Sandığından maaş alanların sayısı 237 bini aştı 15 bin Topraksu işçisi greve gidiyor AN KAR* Tanm Topraksu Işçıleri Send^kası Genel Başkanı \Iahmut Gunduzbej, dun duzenledığı basın toplantısında, ışverenın uzlaştırma komısvonunun aldığı kararlara uymadıgını, Bakan, soru onergesıne verdlğı cevaplarda, verem tarama ekıplerının yılda ortalama 1,8 milyon kışıyı muayene ettığını, hastaneye basvuran herkesın genel saglık kontrolünden geçınldığını, ber yıl tıukumet tabıblıklennde yapılan aşılama ve mua>enelerle halkın sağhk durumlarının kontrol edıldığıni belırtmıştır. Bakan, bunlann dışında, vatandaşın her yıl sağhk kontrollannı yaparak herkes ıçın bır sağlık fışı tutma mecbunyetınl uygulamanın da sağlık hızmetlerınuı sosyalleştınldığı bolgelerde, sağhk ocaklannın esas gorevlennden bınsı oldugunu büdırmıstır. Bu köşeden Utanması gerekenler ALTAN ÖYMEN rneği, dunkü yazısmda İlhan Selçuk da verdı: Wınston Churchıll İneıltere'ye savaşı kazandıran yonetimın Başbakanıydı Savaştan «onra ıkmci Başbakanüğından ayrılması biraz daha gecıksevdi, ettığı saçmalıklar neredeyse bu hızmetıni bastıracaktı tngıltere'vle bırlıkte onu da sevenlerdir ki, onu, sonradan Muhammed All Clay'ın söyleyeceği «Di.nvanın en büvü| u benim» gıbt sözlen tekrarlayıp oturdugu koltugundan alıp, emekli sandalvesine oturttular O sandalvede oturmayı o da bfldl, etrafındaküer de ona dokunmadılar. Ondan poliök amaçlan Içın faydalanmavı düşünmediler. Ve Wınston Churchıll, herkesfn saypısını üzerind1 toplamaya devam ederek, Srarünun gerl kalamnı hu'ur içlnde tamamladi S1md1 tneiltere tarfhlne, elinin çehadet Te orta parmaklannı acarafc vactıgı o mesh •' zafer l«ar*tlni eölçelemeden ceçmis bulunuyor. O OLAYLARIN ARDINDAKİ GERCEK kım 8Ti Taklaçtıkça s«çim etkinliğı Tağnnlaşmaktadır. Sıyasî partıler var hızlanvla afış, broşnr, kıtap, dovız hazırlamakta ve propagandava yonelmektedırler. Çoğu partı seçımlerde zafer kazanacağuıı ve «Tıir!: milletinm rakiplerinı husrana oğratacağını» belırtmektedir. «Hamaaî» edayla natoklar atanlar, aotikomünist ticarete vönelenler, tencere dibln kara Gsiuinnnı 1>raiıııse7Bn]€rs srtık seçmenin ahfhğt ve kamkmdtfı blçtoıte fajtctlerfaıl ortay» ddkmektedMer. Mamarayt cok pmrtOl rejtaierin AofC tablen ANKAR4 Mahye Bakanı Sadık Tekın Muftuoğlu. 1950 vılında 9 302 olan emekli, vazıfe malulu âdı malul dul ve yefcmlennın , savısınm. devamlı bır artıs kaydederek 1972 yılında 237 500'e ulastıjnnı acıklamıştır Muftuoğlu'nun îçel bağun^ız MılleUekılı Celâl Karınlı'nın bır soru onergesıne verdığı cevapta ankladığına gore, 1950 jıluıda 9 ^ 2 olan emekli, vazıfe malulü, 1 4dı ma '!! dul ve vebmleruıın *avıcı 1P=;Î vnhnda 34 bın Wv*. lonn MiınHa 61 bın 8€2'^P IVT M Seçim Ortamı olarak da seyretmek mumkundur. Ima bu karmaştk tabloda sonucun ne olacapını tahmın etmek zordur. Basuıda yapılan tahmınler, çoğunlukla bu seçımlerde tahmın rapılamıyacağı Tarjrısına baplanmaktadır. Kamuovu voklamalannı cıddıvetle vüniten kurumlanmra olmadıp icin, vaptlan tahminler kıjıgel jrnrüşlpr olarak kalmaktadır. Bununla beraher, nrtava atı lan sonılardan ban crraplar cıkarmafc olanajh da vardır. Ço gıınlukl» kanınovunun merak ettifi soru sudur: «AP bn keı tek h»mn» Ikt)dar kuracak kadar o; toplayacak mıdır?» Sorunuo biçımınde AP.'nın en çok oyu toplavacaği cevabı da vardır. Bunun vanısıra koalıs von ortaği AP.'nin seçmene şırin çorunmek için üstüste kararlar aldırı da çnrulmclurdir f>kı iktıdar partisinin kadrolarıni potnpalaTacak bı r takım kararların huKumetçe hırbırı ardma rururlıiîp kondugu gozlerrt»>ı |,»™.n(ir E lında % bın 286 \a. 1970 nlinda ise 18n bın 89îe ulaşmır'ır Müftvjoğlu'nun açıklamasın» Bore bu r»kım 1972 yilındı ı n 237 bın 500'ü bulmugtur fTHA) Ne var H «sessiı ve derinden fit» pnlitikasrm bemmspdJği •*•• (Devamı Sa. 7, Sfi. 1 de) 54 ış yerınde çalısan 15 bın isçının greve gıtmekten başka çıkar yolu olmadığını belırterek:, «Işçının emeğıne \e ekmeğıne el uzatmak ateşle oynamaktırs demıstır. Gunduzbey 15 bm Işçınin grev karan almasma neden olan uzlaşmazlık konusunu şoyle açıklamıştır: «Toplu goruşmelerde mevsımlık ışçılere 10, devamlı ışçılere ıse 20 TL. tutannda gunlük ücıet artışı ıstedık. Genel Mudurluk ıse seyyanen 8 TL azami ucret zammında ısrar etmıştır. Konuyu ıncele\en uzlaştırma kurulu, mevsımlık ışçılerin ücretlerrae gunde 3 TL., devamlı isçılerın ücretlerine de bırinci vıl ıçın 9 TL, ıkinci yıl için gun de 8 TL zam yapılması kara nna varmıştır. Işveren, uzlaştırma kurulunun licretlerle ilgıll karannı da red detmış bulunuyor. ! lfveren halen bır dozer opcrı(Devamı Sa. 7, Sfi. 2 de) i tstiklâl Mahkemeleri Emin Çölaşan'ın önemli bir olayı inceleyen yazı dizisi Bugün 4. sayfada Koırrad Ade.îauer. savsş <onr»!inın perişan Batı A V manyınnı, Avrupa'nın en kudretlı devletl yapan devrın Basbakanıdır. 90 yaşına gehrken, artık ayrılmasını tavsiye edenlere «Bana daha tahammul edecekslnlz» dive çıkısmava ba$Iayınca, ona da bir «partl şeref baçkanlıgı» vererek parlamentoda bir oda ve sekreter tahsis ettıler Orada oturup hatıralannı yazdı Hatıralarını beğenenler de oldu begenmevenler de Ama, onrfan «Ev aziz Adenauer, sen beni desteklemek tçin su Er < hard'a bır çıkışsana» dlye aktıf polıtıka fetvası ısteyen olmadı Adenauer de bugun. dıs polıtıkası hayiı tartışma konusu olsa da, Baü Almanya* va hizmet etmıs bir önemli devlet adarru olarak anılır Bır ülkenın havatında bOvuk roller ovnamıs. tarihe belırli bır tsfan bırakmış lnsanlara vaslannın lleri bir safhasmda eösterilmesl eereken saygınm gereSl btıdur. Onu rahat tutacak rahat bırakacaksımz Ysslıhk tabıat kanunudur tnsanm vaslılıkta kulaklannm lsitme trflcu. gbziennin eörme eücfl aralır. Haireası ona eskls! gibi yardımcı olmaz Dtlşün(Devamı 6. 8ayf*A»*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog