Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

UNİVERSiTELER GİRİŞ KURSLARI 2. devre 27 Ağüstos18 Eylül 3. devre 3 Eylül 18 Eylül KAYIUAR YAPIIMAKTADIR. K0NTENJ4NIMIZ SINIRUDIR. OZELGÜVEN DERSANESİ \Osmanbey Neyir Mağazası bitişiği Istanbul Tel: 47 46 68 umhuriyet Eurucusu: YÜNLS NADt Suuhnı Geçen Yarnınnza En Uygun SınıfGeçmeHediyes: RENKLİ a* 4fc Cilt Halinde Çıkt. Taksitle de Saülır. Toptın Satış Yerleri : İslanbul'da BabıJIİ'de OCAK KİTAP DAĞITIMŞTİ. veBATEŞ ANSİKLOPEDİSİ'dir. ÜLKÜ OKUL 50. yıl, sayı: 17623 Tetgraf v* mektup »dreti: Cumtıuriyei istauDuı Hustt Kulusu: t»tanbul No 248 l e l e t o u l a r : 23 U M 22 42 96 22 ^ 91 23 42 «I 22 4* »9 25 Ağustos Cumartesi 1973 Kabzımallar suçu Belediye ve manavların üzerine attılar îstanbul Sebze, Meyva ve Bos tan Komisyoncuları (Kabzımallarl Derneği üyeleri dün Hal bina=ına gazetecilen çagırarak pahalıhğa neden olmadıklarını anla'maya çalışırken, aksin; iddia eden manavlar ve seyyar satıcılarla tartışmışlardır. Demek Baskanı Zeki Baysr, ga zetecilere arkadaşlanndan 5'inin tutuklandığı olayda .Hal'in basıl madığını» büdirerek şunları söy lemiştir: «Halde baskın konusu yoktur. Meyva ve sebze fiyatlarındaki I pahahhk üzerine Hal Müdürü ' durumunun tetkik edilmesi için i Savcıhğa başvurmuştur. Savcılık ] olayın soruşturmasını yapmak üzere Mali Polisj görevlendirmiştir. Malî Polis de üretim bolgelerine çekilen telgraflara elkoyrauştur. Asltnda, meslekdaşlarımızın haberleşmesi olağan bir iş tir. Bu işlemi haldeki 350 komis yoncu her an yapmaktadır.» Sebze ve meyva pahalılığınin sorumlusu olarak Belediye ve manavlan gösteren komisyoncular, «Fiyat artışlarında Belediye suçludur. Belediye Tanzim Satış yerleri halden 2030 kuruş daha ucuza aldıkları malı daha fazla fiyatla satmaktadırlar.» Komisyoncuların kendisine ve ya başkasına ait malı satarken en iyi değerlendirmeyi yapmasının en tabii hakkı oltfuğunu | iddia eden Komisyoncu Derneği , Baskanı, üreticinin piyasa ve satışlara göre uygun gorürse mal göndermeye devam ettiSinı, daha yuksek fjyat bulursa başka tiıketim bölgelerine ürününu gönderdiğini bildirmiştir. Komisyoncular daha sonra Hali gazetecilere gezdirmişler ve bu arada, «Esas kâr manavlara kalıyor, onlar çok pahah satıyorlar» demişlerdır. Bu sozler üzerine, basın toplantısını İ7İeyen manavlar ve seyyar satıcılar ayaklanmışlardır. Manav larcfa 810 liradan satılan üzümün kendilerinde 2.5 liradan satıldığını öne süren komisyoncularla, manavlar arasında sert tartısmalar olmustur. Daha son ra gazeteciler Hali dolaşmış ve (Devamı Sa. 7, Sö. 3 de) İki Bakanlık temsilcisi karşı çıkmıştı «İHALE İÇİN BELİRLİ FİRMADA ISRAR EHİGİ» GEREKÇESİYLE TEK GENEL MÜDÜR LÜGÜNDEN ALINAN DERİNER ŞİMDİ ATOM ENERJİ KOMİSYONU GENEL SEKRETERİ S E Y İ T Ö M E R 3 Ü N GIE'YE İHALE EDİLMESİNE KARŞI ÇIKAN MALIYE VE ENERJİ BAKANLIĞI TEMSILC1LEPI «ULUSLARARASI İHALE» İSTEMİŞLERDI verilmesini savundu Haber Merkeri) 19S5'te Süleyman Demirel Hükümetinin Enerjı Bakanı Ibrahim Deriner, 1971'te Türkiye'nin enerji politikasım yürüten Türkiye Eİektrik Kurumu'nda Gerel Müdür ve Yonetim Kurulu Baskanı sıfatıyla, Seyitömer 3. ünitesiyle ügili thalede, ttalyan GIE Şirketinin çıkarlarma çalışmıştır. Bu durum; 12 Mart'ın birinci reform hülcümetl tarafından ortaya çıkartılıp eski Bakan Deriner'in TEK Genel Müdürlüğü göreTİndcn alınması gerek;elerinden birini teşkil etmiştir. Deriner'in görevden alınma gerekcesinin bir bolümünde şöyle de» nılmektedır: c(T) Seyitömer 3. ünitesinin ihalesi konusund» TEK Yönetim Kurulunca herhangi bir ka« rar olmaksıztn, Genel Müdür Deriner, ihalenin GIE'ye Deriner 31/3/1971 tarlh ve 1301 sayılı yazıyla clhalenin kararlaş ' tırıldıgı»nı büdirerek Bakanlığa yanlıj bilgl vermıstir. | (5) Ihale konusunun kararlastırıldıgını Bakanlıga 3U3/1971 tarihinde bildiren Genel Müdür, konuyu bir ay sonra Yönetim Kuruluna getirmis ve Bakanlı ] gın hakkındaki görevden alma gerekçesine göre «Yönetim Ku rulundald Enerji ve Maliye Bakanlıgı temsilciterinin muhalefet serhlerine göre çeşitli firmalardan teklif almaksızın belırli bir firmaya ihalede ısrar ettlSi» tespit edilmiştir..» Bu .belirll firma», CUMHURtYET'in bir süredir çeşitli işlemlerivle tlgili belgelerlni açıkladığı ttalyan GTE firmasıdır. Orman yangmları konusu Mıllî Güvenlik Kurulu'nda ele almacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Orman yangınlanndakj artıs konusunun MiUi Güvenlik Kurulunca da ele alınacağı belirtilmektedir. Belirtildlgine göre, Milll Güvenlik Kurulunun kısa bir süre sonra yapacağı toplantıda, orman yangınlannın nedenleri ila bu konudaki gerekli tedtirler üzerinde durulacak ve orman yangınlannın daha kısa süreda kontrol altına alınabilmesl İçin thtiyaç duyulan araçlann temininde çekilen güçlüklerln orta» dan kaldınlması çareleri arasUnlacaktır. Osmanağaoğlu "Fiat artışları memleketin başına kısa zamanda çeşitli gaileler açacak,, Istanbul Tıcaret Odası Yönetim Kurulu Baskanı Behçet Osmanagaoiiu, fıyat artışlannı ve enflasyonu onleyici tedbirler hakkında görüş ve tekliflerini tespit etmek üzere Istanbul, Izmir, Ankara, Eskisehir, Adana, Avdın, Balıkesir. Bandırma ve Kayserı Ticaret Odaları temsilcilerinin toplanarak konuyu görüştüklerini ve çesitli tedbirlerin hükümete sunulmak üzere saptandığını açıklamıştır. TEK Eski Genel Müdürünün programa| aykırı işlemlere de giriştiği saptandı (Cumhuriyet Haber Merkeri) Keban Barajındaki terslikler ve diğer projelerdekı gecikmeler, Türkiye'nin ener.ii üretimini Fueloıl santrallenyle gerçekleştirmek çabası ıçindeki birçok şirketi harekete geçırdı. Bu şirketlenn yerü ve yabancı temsilcileri 1969 yılının sonbahar ayı ile birlikte Demirel hükümetinin kapısına dayandılar. îlk olarak bir Kanada (CB BS) konsorsiyumu Turkıye'deki temsUcilerini araya sokarak Alıağada FuelOil Ue çalışan ikı santralın kurulması içın tesebbüse geçti. 75 milyon dolar dış finansman gerektiren bu i$in pro.jeleri Kanada Combation Ing. firması tarafından hazırlanmıştı. Enerji Bakanlığından Etibanka havale edılen müracaat uzmanlar tarafından incelendı ve reddedildi. Red gerekçesınde $u hususlar yer alıyordu: cl Bugün inşaa edilmekte olan ve programa alınan üretım tesisleri dışmda. 1971 yılı CHP'nin görüşü Tedbirler Osmarıağaoğlu'nun açıkladığır.a göre, teklif edilen tedbirler arasında. dış fiyatların iç fiyatlara intıkalini önlemek maksadıyla ithal maliyetlerini azaltıcı tedbirler, enerji fiyatlanmn tnüstakar tutulması, mal arzını kısa Fürede derhal arttıraeak tedbirlere, bu arada ıthalât yo < luna süratle gidilmesi, ihracat politikasının, iç fiyatları tazyık etmıyecek, dahilde mal darlıgı ve fıyat artışlarına sebebiyet vermiyecek şekılde düzenlenmssi, iç piyasada rekabet şartlarının yaratılarak, tekelci kazançların teşekkülüne meydan verilmemesi, para ve kredj politikasınm durgunluğa ve yatınmlann azalmasına sebebiyet vermiyecek şekilde ayarlanması, dağıtım kanaliarının ıslahı ve tü' keticiye daha ucuz fiyatlarla malların intikalinin temini ve datia bırçok kısa ve uzun vadeli tedbirier buhmmaktadır. (Devamı Sa. 7. Sü. 5 de) Orta öğretimde kayıtlar ve güz sınavı bugün başlıyor ANKARA Orta öğretimde kayıttar ve güz dönemı bütünleme sınavlan bugün başlayacaktır. Mill! Eğitim Bakanlığı yetkılileri bütünleme sınavlarırun 15 Eylüle kadar devam edeceğinı bildirmişlercür. Orta öğretimde kayıtlar ıse 1 ekim tarihinde sona erecektır. Orta öğretime bağlı bütün okullar 1 ekim 1973 Pazartesı günü 197319T4 ders yılına başlayacaklardır. (THA) Yüzme havuzu ve Kaplıcalardan geçen bir göz hastalığı tüm yurtta salgın halini aldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yüzme havuzlanndan geçen «Yüzme Havuzu Konjuktüviti» adındakı hastalığın bütün yurda yayılması üzenne göz mütenassısları halkm dikkatını çekmışierdir. Bir göz doktomnun açıkladığına göre, yüzme havuzlanndan ve kaplıcalardan geçen ve (yüzme havuzu konjuktüvitı) adı ıle anıian hastalık yaygın bir tıal aimaktadır. Her gün yü?lerce hasta hastanelere başvurarak göz lerindekı bu rahatsızhğın tedavi edilmesini istemektedirler. Göz doktorları temlz tutulma j yan kaplıca ve jüzme bavuzla' rmdarj geçtığı kesinlikle bilinen] bu hastalığın daha da yayılma' ması içın halkı temizliğe davet etmektedirler. Dığer taraftan, SağLık ve Sos1 yal Yardırn Bakanlığından bir | yetkili, hastalığm bütün yurtta ' yaygın halde bulunduğunu, önlenmesı için pereklı tedbirlerin alın dığım söylemis ve hastalığın turıst mevsimınde yabancı ülkelerden yurdumuza girmiş olabllecegı üzerınde de dıırarak, bu hastalığın Almanya'da ve Amerika' da halen çalgın halinde bulundu gunu belirtmiştir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı da hastalıkla ügili bir açıklama yapmıştır. na kadar yeni bir üretim tesisine ihtiyaç olmadıgı ve 1975 yılından sonra servise gırmesı ge reken tesislerin nelerden ıbaKarar defteri ret olduğu, plan ve programiardakl gelişmeler gözönüne alına2<t '4/1971 tarih ve 191 sayılı rak 1972 yılının başında katl oTEK Yönetim Kurulu defterinin larak tespit edilebüecegi; karar bölümünde, sekiz ayn ne2 Tekliflerin finansman den ileri sürülerek «Kurumun (Devunı Sa. 7, Sü. 1 de) menfaatleriOTiin gözönünde tutulduğu bildirilmekte ve şu satırlar ycr aimaktadır «AGIE FİRMASIYLA, SEYÎTÖMER SANTRALI 150 MWA lık ÜÇÜNCÜ ÜNİTEStNİN Generatör. turbin ve aksesuarlarımn (DcTamı Sa. ?. Sü. 1 dc) Bursa'daki grev ve lokavtı çösümlemek . için temaslar devam ediyor CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboglu da orman yangınlan konusunda bir demeç vermiçtir. Eyüboglu demecinde şunları tövlemiştir: «Son eünlerde çogalan orman yangınlan nedeniyle, orman affı konusu veniden tartışılmaktadır. Bazılan. bu affı tavundugu için. CHP'vi yangın kişkırtıcılıüı iîe suçlamaktadırlar. Hiç bir İddia gerçeklere ba kadar aykırı olamaz. CHP. orman affı konusunda parlamento» yu toplantıya çağırdıgı laman, bu affın blran önce gerçeklestirilmesinl, af eeri bırakıldıkça orman suçu Islemek egilimlerinin, «Nası! olsa af çikacak» ciye. artaeafiını sSylemisti. Oysa AP ve ortaSı. CHP'nin bütün çabalarırıa ragmen, affı seçim sonrasın» ertelemjşlerdir. Böy lece. af çıkanlmı* olsaydı buna cesaret edemtvecelt baz» kimseleıi, adeta. teçime kadar orman suçu işlemeye tesvlk etmlşlerdir. Bu gerçek ortada tken «uçu CHP'nin gırtına yüklemeye kalkısmalan. bütün 5teld çabalan gibi bosıına bir çırpınmadır.» Söke yanğını dün sabah söndü ZINCIRLIUU7Ü Öte yandan Söke ilçesinin Sazlıköy yakınlarındaki Çoksular mevkiinde agaçlandırma sshasında çıkan orman yangını dün sabah kontrol altına alınmıstır. îlsîliler, çiddetli riizeSr nedeANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) niyle kısa sürede geüşen yanBursa'dakl otomotiv sanayii da ' gında 312 yaslanndaki çamlalmdaki anlaşmazlığı çözümlemek rın tsmamcn kül olrtugunu biliçin dün Başbakan Yardımcısı dirmişlerdir. Yetişmesi için büKemal Satır'ın başkanlığında 23 yük titizlik cösterilen alandaki saat süren bir topiaatı yapılmışyangının. Gümüşdagmdan Saztır. lıköy'e cetirilecek su için acılan Basbakanlıkta saat 15'de baş kanal insaatında çalı?an bir islayan toplantıya, işçi temsilcisi çinin sigara izmaritinden çıkiıolarak Türkîş Genel Sekreteri gı belirtilmistir. Olavla ilei'l Halil Tunç, Metaltş Federasyonu olarak gözaltma alınan kiçinin Genel Baskanı Enver Kaya, Ge Hikmet Altug olduğu bildirilnel Sekreter Fehml Isıklar İle İş miştir. vererüeri temsilen tşverenler Kon federasyonu Genel Sekreteri Eafet îbrahimoğiu. Türkiye Madeni Eşya Sanayicilert Sendikası Ge1 ne Sekreteri tlhan Lok, vardjm cısı Vefik Evin katılmışlardır. Toplantıdan sonra eazetecilerle ; konuşan Başbakan Yardımcısı Satır, taraflan dinledigini. taraf lann isteklerini yeniden ortaya [ (Devamı Sa. 7. Sü. 2 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ Fazla mesai vergılemesinde eski uygulama devam ediyor GERCEK Ünce Öz KayDaklar gin çizfilerini çekmeye başlatnıstır. Dışanya bağımlı bir ekonotninin bütün acılarmı çehrn Osmanlj Devleti'nin son kuşağı bu acıların yarattıği tepkiyle Cumhuriyet Devletini kurnıuş, siyasî bağımsızlıktan sonra ekonomik bafunsızlık özlemı Atatürkçülfiğun birinci ilkeleri arasında sayilmıştı. O dön«min koşullan içinde bu volda bir hayli başarı kazanıldı. İkinci Oünya Savaşında dört bir vandan sarılmış Türkive'nin ayak. ta durabilmesi ve tarafsiz kala. bilmesi, kcndi kendine vetebflmesi sayesınde olanak kazanmıştır. Elbette bu kendi kendine yeterlik. türlü yoksunluklara katlanmak demckti. Ama tkinci Diinya Savaşında başka ülkelerin başına jelen felâketler yanında bîzim çektiklerimiz hiç kalır. Gerçi İkinci Dünya Savaşından sonra başlayan sert mulıalefet sırasında «nlülerimize kefpn bulamadık» diye fer. yat edenler olmujtur. Ama Cumhuriyetin ilk onbes vılında *•• (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) BAŞKENT NOTLARI: ağunız dünyasında kendi kendine yeten Dir devlet yoktur. îeryüziinün en büyük ekonomık gücü A B.D.nin bile enerji açısuıdan dışanya muhtaç olduğu düşiinülürse, geçmiş bir çağın otarşik anlayışında eleştirilere Tönelmek haklı sayılamaz. Lluslararası işbirliğinin gittikçe yoğunlaştığını ve geliştigüıi izlivoruz Çin Sovyetler Amerika gibi uçsuz bucaksız kaynaklar«ı sahip bilinen ülkelerin karşılıklı işbirliği çabalanna TÖnelmeleri. 20'nci yüzyıl dünyasının belir C Pamuklularda 6 Eylül için hararlaştırılan zammın uygulanmasına baslandı BEŞIKTAŞ Zincirlikuvu kavjagında yapılacak olan geçitlerin krokisi YIL 1976 FIKRET OTYAM ANKARA «Gazeted bey oğlum. 27^.1976 Ben emeklı bir memurum. Maaşım. son yapılan zam Ue 3490 lira oldu.. Ama msaf edılsın gazeteci bey oğlum, tnsaf edilsin.. 1973 yılmda 675 kuruştan aldığımız ithal malı pirinç 96 liraya cıktı. O zaman iki kllo pirinç almak için saatlerce kuyrukta beklerken bugün pltZMÎR. Pamuldu mmsucaia Zincirlikuyu kavşağındakl üç şağında trafik yoğunluguna serınci vltrinde seyrediyoruz. Bız yeni bir yıldınm zammı trapılmıjbep olan üçlü kesişme ortadan ! emeklilere hiç acıyan vok. Daha lü keşismeyi önlemek amacı ıle tır. kalk^caktır. Halen Beşiktaştr i i dün. Ticaret Bakaru radyoda bırinin yapımına başlanan dığen6 Eylül tarihinde vapılması ka nin de hazırlıklarına girişilen iki gelip, Şişli yönüne sapmak ıste1 (Ayakkabıya zam yok) dedi rarla?rınlan yürde 10 orsnmdaki geçit için, Zincirlikuyu Mezarlı yenler Zincirlikuyu kavşağında . halbukı en âdl bir avakkabı bu ; zam, dünden itibaren uvsrulanroa gındaki mezarlardan 72"sı başka sola dönüş yapacaklan yerde. gün 670 lira. üstelik çürük. ya başlanmıştır. tlgililer yalnız yere nakledilecektir. benzin istasyonu önünde yapılBiz zevtinyağına hasret gide Bossa Tiearet ve Sanayiı A. S'Yerleri değistirilecek olan me makta olan ait geçit ile O dömicegiz, türlü çeşıtlı kanşık ya nin zammı örtceden aeıkHnan 6 şü yapaeaktır. Bu ait geçit sayeğın lîtresi 267 Urava satılıyor (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) zarlar arasında tiyatro sanatçısı sinde, Etiler'den gelip Beşıktaş'a Sami Ayanoğlu, müzisyen Hakkı Eski Cumhurbaskanı tsmet Pa gitmek isteyen araçlann yolunDerman, Dr. Bedii Beler'in babaşa da bir demeç vermı?. (thtida benzin istasyonuna eş düzey sı ve eski DP Mille'vekiüennden yarlar vag vemRsin bünve\p za Muammer Çavuşoğlu"nunkiler de olarak meydana gelen durakrarlıdır) herkes tsmet Pasa giSünger ve yatak lama sideriterelrtır. Ya"tmına vardır. bl baş vivemez trt.. Koviın başı başlanacak olan üst geçit ise Şiş' kızartıvorlardı eeçenlerde. sorfiyatlarına vüzde Ait ve üst geçitler li'den gelip, Boğaz yoluna gitmek dum o blle S5 lırava cıkmıs... isteyen arabalar için fayda sağlaKarayollan 17. Bölge MüdürlU yacaktır. Gazeteci nev oglum. ekmefin 10 zam qeldi ftü Bogaz Köprüsü'ne ba^lı cevre grarnaiı vpnidpn avarlandı malOmunuzdur, 422 ersm ekmpk tZMİR Süneer ve sünger , vollarını rahatlatmak amacı ile "!9 Ekim'de bitirilmelr tstenen yatak fiyatlarına yiizüe 1 ora • «Pı 3 > » sıdlı Zincirlikııvu ait ee topıam boyu 452 metre eemslıg" U <4 65 lira oldu Ekmek 65 lirada nınria tam eelmlstir. Kısa bir j çıtinin vapımına başlanmıstır. ıs* II metre olan alf geçitin ma" kaldı ıms ürarpaıı düşürüldü portesi 2.5 mil;on liravi bulmafe siire önce yapılan zamrian sonra \ " 30S» adı verılen üst geçitin > bu 7am d?5ıl midır? yenl zsmma gerekçe olarak da ı in.aasına is<» Hn't"i"7delci »y baş tadır. 1974 vılında hitinlpc^k Olar Sımcti P5kir>il.k)e ı«""al eAtrt r hammadde flvatlarıcdaki artı? I lanacaktir Bu ait v* Ust geçit 156 met " hıvnm^v.<i lt«* "miin emekli *ı1r m»iııır nrkHacm ha (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) bhtikten sonr*. ZincirlıkujTi kav(l)eramı Sa. ' . Sü. 4 de) Zincirlikuyu'daki geçit inşaatı nedeniyle 72 mezarın yeri değişecek ANKARA. (Cummırivet Bürn<aı) Maliye Bakanı S. Tekin Müftüoğlu, işçi ikramivelerinin vergilendirilmesinde eski uvsulaır.a ct y devam edjlorogjni H;'Hrmi "r Müftüoğlu dün yaptığı ıçıklamada. 1743 savılı kanurıun fazla mesaî ücretlprini muhtelif ücret ödemesi savdıgım ve avnca tüm muhtelif ttdemeleri ü=sari \üzde 25 oranında vpr^iipndirmovi öngrirdüŞünO hstırlatmı«. nîkramivelerin 1743 sa\nlı kanun karsısın daki durumunun Baksnlıkca inCPİenmpsinde. sn? konuîoı karun daki muht.«!if üfr<*t d°viminin, ikramivelpri kansavıri kapsamatprpıiıiüfler ha^ıl olması rüs isrpndiŞirva b'lıHrprek «Bıı inrplpmpnin 7aman alsra»: dü s'irülprek konumır ivpriiliŞI ver gilenriirme<inde burinp kadar vnnTİaBelmoVtp olan tıv^'ilarıava devam n'ıınmn^ı uvgun bulunmuştur» dTn^tir. Sancar 30 Aöustosta terfi edecek oeneral ve albaylan kutladı ANKARA (Cumhnrivet Bürosn 1 Genelkurmsv Baskanı ürşeneral Semih Sancar riün «abah, 30 Aflustostan ttıhoren btr Ü5t riitheve terfi ertccek olan Ankara Garnironnnrtakı generallerle slbavları kııflamiftır Genelkurmav RqskanlıgirrİB vanılan törende Sancar. terfı eden genffrallpr? vpni cnrevlPrinde basarılar dil»nlçtir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog