Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSİTELER GİRİŞ KURSLARI 1. devre 23 Ağustos 18 EylUl 2. devre 27 Ağustos 18 EylUl 3. devre 3 EylUl 18 Eylül KAYITUR YAPIIMAKTADIR. KONTENJANIMIZ SINIRLIDIR. ÖZEIGUVEN DERSANESİ Osmanbey Neyir Mağazası bitişiği Istanbul Tel: 47 46 68 umhunvet Kurucusu: tfUNÜS NADİ Konak 3 8ryer sok ÜNİVERSİTEYE Turi rsrtln Broşfe Kur4farının,100 soatlik yenî dfenemi .' >, 3Eylüldeba*l»yoK,>, tsnytnb HAZIRUK , ILTEK DERSANELERİ no 242 Tel. 15 777 50. yıl, sayı: 17621 Telgraf ve mektup adresl: Uurahmiıe! Istanbul Pusta Kutusu: Istanbul No: 246 T e 1 e { o n i a r : 2 2 4 2 9 0 22 42 »6 2 2 4 2 9 7 22 42 «a 2 2 4 2 9 9 23 Ağustos Perşembe 1973 Amerika Dışişleri Bakanı Rogers istifa etti, yerine Kissinger geçecek • KİSSÎNGER BAKANLIK YAPARKEN N İ X O N ' I N BAŞDANIŞMANLIĞI GÖREVİNE DE DEVAM EDECEK... SAN CLEMENTE. (California) ABD Ba?kanı Nixon. dun akşam. Dışişleri Bakanı •\Villiam Rocers'in istifa etti5ni ve yerine Ulusal Güvenlik l<?leri Ba.>danı?mam Dr. Henry Kis sirsger'in geçeceğini açıklamıştır. Nixon bu açıklamayı, San Cle mcnte Başkanlık tkâmetgâhının bahçesinde, Watergate skandalır.ın geçen Mart ayından sonra yeniden Beyaz Saray'a bulaşmasından bu yana yaptığı ilk ba^ın toplantısmda açıklamıştır. Rogers'in göreyden ayrılma5;! ve yerine Dr. Kissinger'in gelmesi 3 Eylül tarihinde olacaktır. Ro?ers, Bakan olmadan önce çalışf.ğı hukuk bürosundaki avukatlık görevıne dönecektir. Ki.sîinger Bakanlık yaparken \ixon':n Baçdanışmanhsı görevire de devam edecektir. Başkan, Senato'nun çalışmalsrına bir an önce başlaması ve Kissinger'in atanmasınm onaylanması diiegind'e bulunmuftur. Enerji Bakanı soruşturmanın genişletildiğini söyledi BAKAN DEMİR, SORUŞTURMANIN SELÂMET! AÇISINDAN KONU ILE İLGİLİ BÜTÜN DOSYALARIN EMNİYETE ALINDIGINI SÖYLEDİ İTALYAN ŞİRKETİNİN YAZIŞMASINDA MAAŞA BAĞLANDIGI BELIRTILEN TEK ŞUBE MÜDÜRÜ ÖZDENOGLU'NUN GÖREV YERİ DEGIŞTIRILDI Olay T.E.K/in yetki sınırını aştı.. ANKARA, (Cumhuriyet Börosa) Enerji ve Tabü Ka^ziBklar Bakanı Kemal Demir, Seyitömer termik santralı yolsuzlugu ile ilgili olarak gazetemizde yer alan açıklamalar üzerlne. dün bir demeç vermiş, açılan sonış turmanın en kısa zamanda sonuçlanması için çalışıldıgını bil dlrerek, «Gelişmeleri dikkatle izlernekteyiz» demiştir. Enerji ve Tabü Kaynaklar Ba kanı Kemal Demir'in yazılı açık laması aynen şöyledir: «17 Ağustos 1973 Cuma günkü Cumhuriyet Gazetesînde S«yitömer'de kurulan termik santralı ile ilgili önemlı bir yol. suzluk haberi ve bazı belgeler neşredilmiştir. Gazetenin bu haben üzerine ilgili Genel Müdürlük hemen olaya elkoymuş ve Genel Müdürlük müfettişleri tahkikata başlamıştır. Tahkikatın selâmeti bakımından derhal konu ile ilgili bütün dosyalar müiettişlerce emniyete alınmıs ve adı geçen görevlinin görev yeri degiştı rilmiştir. 19 Ağustos 1973 Pazar günü aynı gazetede gerçek adı bilinmeyen «Önemli bir görevli»r.in de yolsuzluk olayı içinde yer aldığının belirtilmesiyle mesele Türkiye Elektrik Kurumunun yetki sınırlarını aşmıştır. Bunun üzerine tahkikatın yünitülmesi Ba kanlığımızca ele alınmış ve Maliye Bakanlıgından bir müfettiş istenerek TEK müfettislerinin de katüdığı daha geni? bir tahkik heyeti kurulmuştur. Tahki(Devamı Sa. 1, Sü. 4 de) Şantiyemüdürü, tercüman ve depo memuru hakkmda 510 yıl hapis istendi AYKUT SAĞANAK Kütahya'dan bildiriyor Seyitömer Termik Santralında bulunan gümriiksüz bazı malzemeleri şantiye alanından kaçırırken yakalanan ttalyan GIE Şirketinin Şantiye Müdürü Borgna Roberto ile şirketin îtalyanca tercümanı Remzi Aksungur ve depo memuru Hazım Özduran hakkında yapılan soruşturma tamamlanmış. Kütahya Cumhuriyet Savcılığı sanıklar hakkmda kaçakçılık suçundan Kütahya A , ğır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır. j Kaçakçılk suçundan yargüanacak olan saruklardan tercü ı man Eemzi Aksungur ile dejx> memuru Hazım Özduran, Kütah | ya Cezaevinde tutuklu bulunmak i tadır. Diğer sanık GIE Şirketi j nin Şantiye Müdürü Borgna Roberto, soruşturmanın başlangıcında Kütahya Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan Uk sorgusunda tutuklanmamış olduğundan, | •erbest olarak varplanacaktır. ; Davayı açan Kütahya CuıruJUriyet Savcı Yardımcısı, Mdianamesinde kaçakçılık yaptıklarını belirttiği sanıkların 5 yıldan 10 yıla kadar ağır hapisle cezalandırıl ! malarmı istemiştir. I ceğinl hem de söz konusu arsr madan olumlu sonuç alabilmelc için aramayı ancak ou konuda uzmanlaşmış yetkililerin vapmalan gerektigini ileri sürmektedirler. ttalyan GIE ijirketinin Seyitömc'deki depolarında yolsuz niç (Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) Türk lirasınm dolara karşı olan değeri..., arttırılacak ANKAHA, (Cumhuriyet Bürosu) Türk parasının dolara karşı olan değcTinin yeniden ayar'.anması ye dolara bağlılığmdan kur tanlması için Ankara da çaiışma ı 1; r sürdürülnıektedir. Yetkiü \c manW, Türk parasının bundan büyte c!o;jra bağlı olarak dıîer yabancı paralara karşı değerlendırümesi ;.erine doğradan ou ^E rai<:ra I;irt> kıymetlendirilme";: gürüşüniin üaptandığını anca.1* ce valüasyjr.jn söz konusu olrr,aciı ğınj beît Kaçakçılık Rogers'in durumu Bilindjği gibi Rogers, Nixon kabinesinde Watergate skar.dalına bulaşmayan ender kişilerden biridir. 1965 yılında Dean Rusk'tan boşalan Dışişleri Bakanlığına gelen Rogers, Nixon'm Beyaa Saray'a gelişinin yani 1969 yılında kurduğu ilk kabinesinın bugüne dek görevde kalan snn kişisiydi. (Dcvamı Sa, '. Sü. 2 de) Kârlı işlemler İKİ bÇAĞI AR1ZA YAPMCA THY'miS TÜM SEFERLERİ ALTÜST OLDV Banlıyö seferlerı aksadı Sirkeci ile Cankurtaran tren hattı arasında meydana gelen kaza. banliyö tren seferlerini aksatmışür. Yük katarının Gülhane Parkı yakınında, ön ve arka dingillerinin kırılması ve lokomotifin yoldan çıkması ile sonuçlanan kazanın sonışturmasına DDY ilgilileri el koymuşlar MSPJnönü'ye cevap verdi: *"Milletimizin aklı selimi riyakâr istismarcıları tasfiye edecektir,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Eenatör Ismet İnönü"nün seçimlerle ilgili olarak verdigi demeç, AP çevrelerinde olumlu karşılanırken, CHP, Genel Sekreteri aracüığıyle kısa bir cevabı uygun görmüş, Milli Selâme: Partisi Genel Baskanı Süleyman Emre de Türk toplumunun her türlü siyasi istismarı anlayacak kadar olgun olduğunu söyleye. rek, «Milletimizin aklı selimi esasen riyakâr istismarcıları siyasi sahada tasfiye edecek derecede kuvvetlidir» demiştir. Emre, tnönü'nün demeci için şunlan söylemiştir: «Saym Inönü, partilerımizl ve bu arada bizim MSP'yi de din istismarı ile itham etınek istemiştir. MSP. din değil her tür lü istismann karşısındadır. Ku(Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) Çevreyolu ve Boğaziçi köprü polisleri için özel kıyafet hazırlandı ANKARA Emniyet hlzmetleri sınıfı mensupları kıyafet yönetmeliği, İçişleri BakanhSmca hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Yönetmelikle. emniyet hizmetleri sınıfında resmi kıyafetle görev yapan hsr derecedeki personeİin Kivaf»t şekilleri, sınıf ve derece işaretleri ve teçhizat çeşitlen belirtilmektedir. Polislerin elbise rengi de limon külü olacaktır. Yönetmelikte yer alan uükme göre, Emniyet mensupları nin ceket, palto ve oarka düğmeleri daima ilikli bulunması, bina dışında resmî elbise ila şapka giyilmesi zorunlu olacaktır. Resmî elbise üe bağdasmayacak sekilde saç. tavori ve bıyık bırakılamayacaktır. Kıvıl elbise ile çalısanlann. görevde iken kravat takmalan gerelc Udir. Emniyet mensuplanna, çalıstıkîarı bölgenin özelliklerine (Devamı Sa. 7. Sü. Vde) Arama sonucu THY riün. seferinden bazı'.srıU;manıar fiöre, Maiıye Bakar !ı nı iptal edip, bazılarını da uzun ğmco kiçi başına 200 dolardai fa? gecikmelerden sonra yapabilirla Amerkön parasının bo?<1uın kpn; pece Yeşilköy Havaalanınm maması jolunda alınan karar se rpkli sın"cu vermemış, bazı K:SI pisti bir elektrik ariTasmdan iki ler dolarları yakınları arasında saat iniş ve kalkışa kapanmıştır. 2O0'er dolar böldürme! ya da deYeşilköy hava trafiğindeki ak i ğişik bankalsrda bozdurrr.a yolu saklık. pist düzeltme işierindc ça'. nu seçmişlerdir. lışan bir dozerin ana elektrik Devamı Sa. 7. Sü. 5 de) kablolann koparması yüzünden meydana celmiştir. Bu kontak nedeniyle pist karanlıkta kalmış ve trafiğm aksamaması için al=>na «ördek başı» denilen lâmbalar yerleştirilmiştir. Ariza iki saat, sürdükten sonra 21.30'da giderilmış ve pist eski düzenine sokulmuştur. Bu zaman içinde dıs hatİardan gelen uçaklar İzmir ve (Devarnı Sa. 7, Sü. 2 de) dır. Verilen bi'.giye göre Halkalı Sirkeci arasında yük vagonlarını çeken lokomotifin henüz saptanmayan bir nedenle ön ve arka dingilleri kınlmıştır. İrfan Soner yönetimindelci lokomotifin îebep olduğu kazsda can kaybı plmarnıştır. (Fotoğraf: Tülay DtVİTÇİOĞLU) 256 sanıklı davada Şener Şadi Kızıldere olaylarını anlattı Konserve fiyatlarına yüzde 1040 zam yapıldı Yalçm BAYER Konserve fabrikalan, yeni selon için hazırladıkları mâmulierine yüzde 10 ile 40 arasında değişen zamlar vapmışlardır. Zam oranlarının, büyük bir tüketim maddesi olan salça ve seb ze konservelerinde yüzde 40, hazır yemeklerde ise yüzde 10 olduğu bildirilmiştir İki büyük firmanın aldığı bu zam kararlarının, piyasada faalı yet gösteren diğer küçük konserve fabrikalan tarafından da uygulanmaya başlandığı görülmüştür. Bu arada, Kütahya Jandarma ; Komutanlığının GIE'nin Termik j Santralındaki depolarında yap | tıgı aramanın sonucunu bildi ı ren tutanaklar da dün Kütahya j Cumhuriyet Savcılğına gelmiştir. Kütahya Jandarma Komutanhğında RörevU Yüzbaşı Mehmet Çoban'm yönetiminde yapılan aramanın sonucunda düzenlenen tutanağa ^öre, GIE depolarında Türkiye'ye gümriiksiiz sokulmuş hiçbir malzeme bulunamamıçtır. Kütahya ve Seyitömer'deki llgililer bu sonucun çok normal olduğunu, çünktl ! hem gümrük yolsuzluğuyla ilgili ! haberin yayımlanmasuıdan bu j güne kadar çok uzun bir süre i nin geçtiğini ve böyle kanunsuz malzemeler olsa bile, bugüne kadar onların vok edilmiş olabile ; { OLAYLARIN ARDINDAKt Zam oranı Zam! ara göre; salça konsenrele rinin bir, sebzelerin de 1,5 küoluk kutuları 8.5'ar liradan 12'şer liraya çıkmıştır. Konserve fabrikalan ilgilileri, zamlara gerekçe olarak sebze fiyatlarındaki artışı göstermişler ı dir. Bir ilgili bu konuda şunlon j söylemiştir: •Fabrikalar geçen yılki sezonda domatesin kilosunu 35 kuruşa alıyorlardı. Halbuki bu vıl, bu Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) GERCEK Sivilleşme CHP, AP'yi AP de CHP'yi eleştirdi CHP Genel Sekreter Yardımcısı Ferda Güley Ordu'da verdiği demeçte, AP"nin iktıdara geleceği yolundaki sözlen cevaplamış, «AP, kıratın sırtmda gırdiği Ankara'dan neden yaya döndüğünü inandıncı bir şekilde halka anlatabilirse, pekâla iktidara gelmeyi umabilir» demiştir. AP Genel Başkan Yardımcisı îsmet Sezgin ıse, Ecevit'in «Mev cut düzeni tersine çevıreceğiz» sözünü ele almıs, bu ifadenin (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) 256 sanıkh Türkiye Ha'.k Kurtuluş Ordusu ye Parr.sı cbvasinın dünkj duruşmasında, sov0asuna •itvam oiur.an sanık a^uk;!*. Şener ş»a. «Kızılde.e Olaylarıs nı anlıitı.iişUr. «30 Mart S'ı'i Perşembe ifiinu zamanm İ;;;şlen BBanı F?nt Kubat'uî geicl!f:nı söyiedılar. \<\ askerin •.•ardıjruyla ^'yındmldiiK. Ve Fe;:t Kur.at'ın odasır.a pötürüldüm. İki asker vürümt.os yardım e<i •y:>Vardı. Karşık' ocia ya gire^iîM Ftrit KuDat dı:aıı çıkıvercu. '.çs^öe bır tuğgen.'r.V: vardı. Bana (anarşıstlerı çev;raik. Teslim olmaları •c.'iı çaşra.» buluııacaksın?) dedı. Sesınün Ç;K madığmı söyledira. (Çıktıgı ka dar yeter) dedi.» şekhndekı snz lerı ııe Kızıldere olaylarını anId'.mağa başlıyan sanık avukrı Şensr Şadı şöyle devam etmıştır: Y nnan askeri diktasının bir mek yolunn tntmaştur. Knşkunumaralı adamı Papadosuz bu bir sivilleşme değildir. pulos. sivıllcsme yolunda Generaliıı l>ir balk oylaması hızlı adımlar atmaktadır. Batı ile kendini Cumhurbaskanı ilân demokrasileri, ulusal gereklcre cttirmesi, arkasından genis gore <\07\ı avarlanmıs otoriter kapsamlı bir afia siyastl suçluvönetimlerîn askerî üniformalı ları salıvermeğe başlaması, saörneklcrinden pek hoşlanmadıU deee öyle bir görüııüm yaratalarını l'unan cuntasına o kadar bilmek içindir. Ancak. böyie etkili bir sekilde belirimislerdir bir ihtivacın duvulmas olması ki, sonunda Papadnpulos çizda kücümsenemez. meleri cıkarmak v. frak çiyÇızmeli ve üniformalı yöne timlerin, sınırları ^ittikçe kayholan dünvada bir ürküntü yarattıjtı bilinmektedir. Savas imkânları azalan orduların büyük güciinü iç yönetimde kullanmak e|ilimi arttıkça, kitleleri üniforma ve çizmelerle ürkütmeden bir çöziime pitmek düsüncesi de gelişmektedir. •• ;. Hasına verdiği özel amaçlı de L (Devamı S». 7, Sü : de) < Stlbllîl fiyatlarına zam yapıldı i sarap da % 25 pahalı satılacak İZMİR, (CmnhnrİTCt Ege Bürosu) Ekmek dış.rdaki bütün unlu mamullere gelen zamdan sonra, sabun fiyatlanna da zam | yapılmıştır. Şarap'nra da yüzde 25 zam vapılfi'Şı n'ınanmiştır. Izmir'deki fahikaiar sabun fiyatlarına vüzr'e 3 • 5 arasında I bir zam uyeulamaya baslamışlarl Devsmı Sa. 7, Sü. 5 de) 1 Kızıldere'ye hareket «Saat 12.00 de Ferıt Kubai'n ria içinde bu'.unduğu helikopter j'ft Kızıldereye cıttık. Helıiopîer yanlışhkla muhtann evının çok vakınına ındı. Aşagıdak'.lerın :c laşlan ve ikazlarıvln »pkrpr na v.'landık Ve hıraz ılerıvo ınrt.U Ev çevrilmişti. Harek?t 200 mçt rı. ilerde bir sam^niiktan ıdsre Wiliyordu. Fent Kı;bat ıle vjria (Devaroı Sa. 7, Sü. 1 dc) ' PROF: AKSOY SEÇIMLERE KATILMAMA KARARININ NEDENLERINİ! AÇIKLADI jBugün Şapka Devrıminın 48. yılı büyük ve modem bir kentte başında sarık özentisi çarip bir seyle dolaşan vatanda». Sapka thtisası Kanumına aykın olan bu sibi davranıslara. I1<^H!PT ne zaman son verecektir Bu hâlA bir merak konu=udur. (Fotoğraf: A! ALAKUŞ) BENDEN SONRA TUFAN! Bu.?ün. Büyük Önder Atatürk1 ANKARA TBP Merkez Kontejanından I.stanoulMsıı hi Un vaptıgı Şapka Devrıminin 48. rincı sırada bagım=!7. aday E;OS yıldönümiiriür. Atatürk'ün 48 yıl terilme=i karaılaştınlan Siya önce baçlaıııjrı bu devrim. çok sal Bilgiler Fakültepi Anavasa üzücüdür ki, aradqn vanm viizProfe=nrü Mııammer Ak?oy, yıla vakın bir süre gpçme^ine THA muhahirine bir demeç ve , raSmpn. kp<:in bir snnuca nla«tı(Devamı Sa. 7, Sü. 1 dc)< rılampnıstır. İste. Istanbul gibl 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog