Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

UNİVERSİTELER GIRİŞ KURSLARI 1. devre 23 Ağustos 18 Eylül 2. devre 27 Ağustos 18 Eylül 3. devre 3 Eylül 18 Eylül KAYIILAR YAPIIMAKTADIR. KONTENJANIMIZ SINIRLIDIR. OZELGUVEN DERSANESİ lOsmanbey Neyır Mağazası bıtışığl umhurive Kurucusu: STJNTJS NADİ Istanbul Tel 47 46 68 50. yıt; sayı: 17620 TVlgraf ve mektup sdresi Cumhurtyet Istanbul Posta Kutıısur tstanbul No: 246 l e l e t o n l a t : 22 42 »0 22 42 96 22 42 97 22 42 88 22 42 89 22 Ağustos Çarşamba 1973 Yenllencc«k Univerute glrts fmtihanınr son fırsatı tecrubell oSretmenlertmlzle de fierlendlrinıt Kurflanmif e«kl dğrencilerlmlze «n 50 / tndirimlidlr 1 Devre 25 AJustos (120 saat) 2 Derre 5 Eylul (80 saat) Cafaloğlu Nuruo«nanJ*« Cad. No. 28 Tel. Z2 24 6fl Universıte Adaylarına af ettiğı siyasal tutuklular işkencecileri dava edemiyecek • CEZAEVINDEN ÇIKAN PANAGULİS, PAPADOPULOS'U ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETMEKTEN PİŞMANLIK DUYMADIĞINI BELİRTEREK, «REJİM ALEYHİNDEKİ MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM» DEDİ tutuklunun çıkması ıçın saat 15'de de aralanmıştır Cezaevınden ılk olarak yıkıcı faalıvette bulur.mak suçundan 18 yıl ağır hapse mahküm olan kız ogrenci Margarıta Gerali çıkmıştır. Geralı'\ı aynı cezaevınde bulunan 150 hukumluden 4O'ı lzlemıştır. Yunanistan'ın en unlu sıvasi mahkumu Aleksandros Panagulıs de cezaevınden çıkanlar ara^ırd'a bulunmaktadır Cezaevınden çıkarken annesı tarafmdan kucaklanan Panaguhs ga7etecılere, Papadopu'osu oldurme\e teşebbus etmekten pı^manlık duMnadığını belırtmı^ ve re ım alevhındekı mucatlelcîine dev am edeceğını sovlemıitır Ote \andan Amerıkan Buvuk flçılıgl vakınındakı askerı po ıs merkezınden de Karamanhs Hu kumetının eskı Dıçışlen Bakanı Evangelos Averov, A'ına Unı\ersıtesı Profesoru Yani Pe«me70ğlu Selanık tnıversıfesı Profesoru Dım Aronıtıs d e ser^ best bırskılmısUrdır (De\amı Sa. 7, Sü. 3 de) Kütahya Savcılığı5 GIE'nin eski Şantiye Müdürü Burdassi'nin bulunmasını istedi TÜRKIYE'DEN AYRILDlGl TAHMİN EDİLEN BURDASSİ'NİN BULUNMASI IÇIN GEREKIRSE DIŞIŞLERİ BAKANLIGI NIN ARACILIK YAPMASI ISTENECEK SEYITÖMER'DEKİ GÜMRÜK AMBARI ILE ITALYAN ŞIRKETINÎN D E P O L A RINDA JANDARMANIN Y A P T I G I A R A M A L A R DÜN TAMAMLANDI GIE'nin havaleleri incelenmeye başlandı Aykut SAĞANAK bildiriyor KÜTAHTA Seyıtomer termık santral'.nı vapan Italyan GIE şırketınm bazı gumruk me murlarına ayda uç bın lıra odemesı ve bazı malzemelerm şantiye alanından kaçırılmasıyla llglli sorusturmalar gentşletılırken, Kutahya Savcılığı, GIE'nin Seyıtomer'deki eskı Şantlye Muduru Esıo Burda«sı' nın nerede olduğunun oğrenılmesi içın Kutahva Jandarma Merkez Komutanhğına başvur muştur. Savcıhk ayrıca, GIE'nin eskl Şantiye Muduru Burdassi'nin adına gelen 3 bın liraların, gum ruk memurlanna ödenmesl içln Yapı ve Kredl Bankası Kütahva Şubesıne vazdığı yazının fotokopısının gazetemızde yavınlanması uzenne, Banka şn besıne başvurarak 1970 yılından bu yana GIE şirketıne gelen tum havalelerın ve gumruk memurlanna vapılan ödemele rın araştırılmasını da istemıştır Kutahya Savcılığının, giımruk memurlanna par» verdığı gerekçesıyle aradıgı GIE nın eskı şantive mtldürü Burdassi, buradakı bılgılere gore, geçen Nısan ayında Turkıveden aynlarak Italya' \a. donmüştur Jandarma Komutanlığının Burdassının Turkıyeden aynlarak Italyaja donmüş ol duğunu resmen bJdırmesınden sonra, Savcıhk Dışışlen Bakanh 1 ğı kanalıyle Burdassı'nın Italya j da aranmasını da ıstıyecektır. 1970 yılmdan bu yana GIE^e (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Yüksek Seçim Kurulu hazırladığı Bayındırlık Bakanlığı iddia önündeki edilen panolann bir şahıs kaldırılmasına polisin karar elinden verdi kaçtı Başkan Nixon9a suikast ATtNA Yunanı«tan'da afferillen sıyasî tutuklular dunden ıtıbaren cezaevınden çıkmaj a başlamışlardır. Pıre'dekı Korıda'Ios cezae\ının ağır zırhlı kapıları, serbest bırakılan ılk N V ORLEANS EV 5 Nıxon'u oldurmeyı tısarladığı ıddıa edüen New Orleans'lı etkı bır polis mem"runun, pazartesı gunu New Mıxco'nun Arroyo f Hondo şehri yakınlanndakı Taos1ta, gizli servis ajanlan ile »tes j teatı ettikten sonra poli» çemberını yararak kaçrnaya muvattak olduğu öğrenilmisrir. Nıron'un hayatının tehlıkede olduğuna inanan gızli servis •janları, Ba«kanm bir konuştn» •lapmak ıçin üelfiı?ı New Orleans ta son derece sıkı ftüvenlik tedbırlerı almışlardır Nıxon'vra oto mobıl ıle şehir ıc'ınde vapacajn gezı fnzlı servisin tsvsivesi üterıne son anda iptsl edılmıstir. Otofoji numuzdeki seçim kampanjası bojunca, başta AP. olmak uzere CHP'yi j ıpratmak ıste> en tum partılerin «komunızm» suçlamasını dıüerıne dolavarak en çok bu sılaha guveneceklermı bılijorduk. Ama doğrusu \a herkestcn oııce bu sılâha »anlacak olenın CHP. eskı Genel Bajkanı sayın Ismct tnonu olahüeceğını aklunızın kofeoınden geçirmemiîtık. Basına verdıgı jazılı uzun detnecinde sa\ui tnonu, gorunurde •eçim onresi >urt sorunlarını ele almakta. kendıne ^akıstırdığı partiler ustu bağımsız bir senator sıfatıvle dusuncelerini açıklamaktadır. Adını anmakMzın CHP've ov verilmemesinı se<^nen vatandaşa telkuı eden satırlar, uzun demecm sonlaruıa doğnı sadece bır paracraf jer tutmaktadır. Ne \ar kı butun demcç. o kuçuk paragrafa hazırhk olsun dı>e kaleme alınmıs gıbidir. Savın tnonu, Ordu ile sivil \onetim arasındaki tlişkılere değinmekte, karma ekonomınin gereğinden, hayat pahalılığı sorumunun ne işverenlere, ne de isçi isteklerine juklenemı\eceğınden soı ctmektedir. Turk halkının aşırı uçlardan hoşlanmadığına da parmak basan Inonu, dondurup dolaştirıp sozu komunıstlere \e sos>alıstlere getırerek, partıleri bulunmadığı için hunlarm şiıtıdi CHPve sızmış olabileceUerıni, ilcrıde partıjı ele geçiırme«eler büc bir «ure onunla vol alabıleceklerini sovlemekte .^man seçmenler dikkatlı oluııuz. bu partıve sakın o> >erme>iniz» demej e getirmektedır. Bır zamanlar yurdumuzda demokrasınin kurucusu olmakla ovu nen sajın Inonu, AP sozculermi bıle bekJemeden eskı partisi alejhıne gıriştıği bu Mpratma kampanyası ıle halk çoğunluğu gozunde sanırız bir puan daha kavbetmekten başka bır sonuç alamıvacaktır. Dcinci Cıhan Sataşt ertesinde tepeden inme bir bu>rukla sol ka natsız demokrasi; ı > urdumuzda icat eden sa>m Inonu'nun kendi&ıdir. Din sorauruculuğunun alıp ^uruduğu o JıJlarda secım kay(Tisıjle Ataturk ilkelcrindcn odun ustune odun verdiği halde sa>uı Inonu muradına erememiş. 1930de CHP. >enılgısini onleyememişti. Karşı taraf, başta tnonu olmsk uzere CHP.'>i komunistlikle suçlujordu. Bu durum yülarca »urdu gitti. Paşa odunlerle bir Mnuç alınaraa)acağuıı ıjıce gordukten sonra 13«31erde «01*1311111 solu» fcrmulu ile >cni bir dene>e jrırışti CHP'nin sosyalist olmadıpını her fırsalta tekrarladığı, hattâ hic bır uman sos>alist olma>acağını da so^lejerek geleceği ıpotek altma alma>a kalkıştığı halde seçımlerde gene oy ka>bına ugradı. Karşı taraf «komunist» suç lamasını pjrzından duşunnu>ordu. 1 A?sKARA BİRLİK SAHlSESMy 4 SANATÇISI ALTIŞAR YIL SEKİZER AY HAPSE MAHKÛM OLDU ANKMt*. Ankara Bırlık Sahnesı yonetmen ve oyunculaıımn Sıkıvonehm 3 Numarah Askeri Mahkemesmde devam eden duruşmalan dun sona ermış ve sanıklar altışar yıl sekızer ay süre ı!e ağır hapıs cezasına mahkum edılmışlerdır Topçu Albay Hasan özraen başkanlığmda u duruşma hâkımı Bınbaşı Pevamı Guven ı'e uye hakım Yuzbaşı Atalay Tokat dan kurulu 3 Numarah Askerı Mahke r^e, sanıklardan VasıT Ongoren, HU 1 Ibrahım Ergun, Erdoğan Akduman ve Mustafa Alabora nm sosral bır sınıfın dığer sosyal sınıtlar uzerınde tahakkumunu tesıs etmeye veya sosval bır sınıfı ortadan kaldırmaya ve mem eket ıçmde muesses ıktısadî \e sos>al nizamlardan herhangı bırın devırmeve matuf cemnet ku'ma Juçunu ışledlklerı kana(Devamı Sa. 7, Su. 4 de) Enerjı Bakanı Demır, bugün olayla ılgılı açıklama yapacak A \ K \ R \ Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Dr. Kemal Demır, oncekı gece geç vakıt Eoludan Ankara ">a donmuş, dun sabah makammda ılk olarak Seyıtomer santralındaki ruşvet olayıjle ılgılı ıncelemelere başlamıştır Bakan, konujla ılsüı olarak bugun g»nış açıklama yapacağını, Cumhurıyet Gazetesı taraîınaan kamuovuna duvurulan olavı • Çok onemlı bır meseie> olarak gordueunu ve uzerınde hassasıjetle durduğunu soylemıştır Bakanın bugun vapacağı açıklama, ılgılı çevrelerce merakla beklenmestedır İki ayn komplo mu? Gızli servis. Baçkan'a New Orleans'ta duzenledığı ıddıa edilen suikast komplosu ıle Edwın Gaudet adıntfa. eskı bır polts m»murunun su'kast tehdıdi arasmda bır ilişki 'julunmadıgını bıldtrmıştır An'asıldı&ına «ore her ıkı olav fa a^nı anda meydana ç karılmıs'ir Başkanı New Orleans'ta kimlerın oldıırmek istıvebılecejh hu susunda hıç bir açıküam» yapılmamıstır Gızli Servisin Washıngton'daVi sozcusü Jack Warner, G»udet hakkında tutuklama emri verıldı ğmı sövlemi'tır Pazarte«i gecesı Nevv MeMco'nun Taos kasabası yakmlarındaki bır hippi kolonısınde kıstırılan Gaudet gizlı ser\ıs ajanları ıle ateş teati ettıkten «onra kaçmıstır. Gızli servis Gaudet'nin siiâhlı ve tehlikelı birı olduğunu haber vermıştir. ANKARA Tuksek Setfm Kurulu. CHP'nin ıtırazını kabul ederek Bavındırhk Bakanlıgı önundek) panolann kaldınlmasma karar vermıştlr. Alınan bılgıve göre. Yuksek Seçım Kurulu CHP'nın ltırazını daha bnce belıtesizJik nedenıjle reddetmıstı Ancak Ankara 8. No terlığınce Bavındırlık Bakanlığı önundekı panolann fotoğrafları çekılmış ve ıtıraz belselenriinlmısUr. Yüksek S*çlm Kurulunua Bavındırlık Bakanlıg] Onündekl Bogaz Kopnisu Yeşılkov Hava Limanı ve Mılll Kutuphane oanolarınuı secım vasaklan tçme prdıg;ne ve oanoların kaldırılmasına ilıskm Karennda şövle denılmektedır «Seçımın bajlangıç tanhınden seçım sonuçlan ılân edılınceye kadar butun daıre tesekkii! ve müessesele'de kamu tfizel risilenne aıt kavnaklardan vapılan 1« ve hizmetlenn oanolarla teshırı 298 «avılı kanunla vasaklnnmıs oldugundan 'o^i edılen v*r nolann kaldırılmasına 298 savılı kanunun 62 ve 64 maddelenne aykırı tutuM ve davranısta bulunanlar hskkmda eercjtnln takdır ve lfası ıçın durumdan 11* gıli mercılerın haberdar edılmesine karar venimistir.» Kennedv de Gizli servıs, Başkan N1xon'un açık bır araba ıçinde. uzun bır korte] halinde New Orleans sokaklanndan gecmesinı son anda ipta! etmıstîr Başkan Kennedv'nın de 1963 vılında Dallas'ta, benxerı bir acık araba içınde vuruia rak olduruldüiünü hatırlatan Kizli servte ajanlan böyle bir ris ki göze alamıyacaklanm soylemışlerdır. Gizli scrvisin Nevv Orleans şe fi Pete Vıal, Başkana kar?ı bir suikast duzenleneceğınden bir hıi ta kadar once haberleri oldufunu behrtmıştır. Vial, komplocuların kımlikleri hakkında biç bır bılgı vermemiştir. (A.FJ>.> Birlesik oy pusulalarında ilk sırada MSP; son sırada CHP yer alacak ANKARA Yüksek Seçım Kurulunda dun saat 15'de partı temsılcılennın de btılunduğu topıantıda sıvaiî partılenn hırlO'ik ov pusulalarmdakı sıra"=ı tesplt edllmıştır Ad çekmek suretıyle vapılan sıralama şoyledır Bırıncı sıra: MSP ıklncı sıra CGP. uçuncu sıra: MP dordun cu sıra DP, beşınd sıra MHP altıncı sıra AP. yedıncı sıra TBP ve «=ki7incı sıra: CHP Belgeleri istediler Seyitömer'deki GIEnin deposu mühürlfniyor(Fotoğraf Erdoğan Koseoğlu) Öte yandan, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Başmufettışlerınden Hıdayet Karagul, dun gazetemıze gelerek Seiıtomer olayıyle ilgılı belgelen ıstemı$tır Seyıtomer olayıyle ılgilı bs'g*»ler Başmüfettiş Hıdayet Karagul e dosva halinde venlmıştır. Turkıv e Elektnk Korumu r F K ) Teftış Kurulu Ba$kanı Kadır Açarh da, Sevıtomer olayıyle ılgılı olarak gazetemıze baş vurmuş. bu konudakı soruşturmavı muiettış Yüksel Yalçınkaya'nm vaptığını, kendisme vardımcı olunmasıru ve gerekll belgelerın verılmesını Istemiştır. Kimler katıldı Yüksek Seçım Kumlu'nun Başkan Dervış Turhan'ın başKanlığmda yaDtıgı toplantıda MSPvı (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) CHP Sözcüsü: «Özgürlükçü demokrasiden vazgeçemeyiz» AP, CGP, MP, MHP, DP ve TBP sözcüleri de dün çeşitli konularda demeç verdiler ANKARA, (Cumhurivet Burosu) CHP Genel Sekreten Orhan Eyupoğlu, aşırı sol oyların kullanılması ile ılgılı çeşıtlı goruşler uzerme dun partı merkezınde gençlerle yaptığı konuşmada «Aşın solun oylarını toplamak ıçm kendı goruşlerımızı de^ıştır meye nıyetlı olmadıgımız gıbı, asın sol gehşecektır dıye savun duğumuz ozgurlukçu demokraü)? rejımden de vaz geçemeyız» demıstır. Orhan Evupoğlu'nun konuşma sı ozetle şoyledır: «Son gunlerde Turkıye'dekı marksıst solun oylannın kıme \enlrnesi gereküğı konusundakı tartışma surdurulmektecuı. Başta AP ve CGP jonetıcılen olmak uzeıe, bazı kımseler, tamamen CHP dışında surdurulen bu tartışmadan yararlanarak \e partımızı halkııı gozunden duşur mek amacıyle, aşırı solun oylan nm bır kısmının partımıze geçeceğını ılerı surmekte, boylece Cumhurıyet Halk Partısını, aşırı sol ıle ı^bırlığı yapıjormuş gıbı gostermeje çahşmaktadırlar. Tartışma aşırı solun kendı arasındadır, CHP'nin bunlarla hıç(Devanıı Sa. 7, Su. 1 de) Bu köşeden ALTAN ÖYMEN Yedeksubay adayları edeksubav okullarına bu Ekım donemınde hangi gnıp ümversıte mezunlannın alınacağı açıklandı. Bu açıklamanın akla getırdıgı ılk konu da şu oldu: Acaba bu okul devresının sonunda da, ordu saf.anna vedek asteğmen olarak katılmava hak kazanan vedeksubav adavianrun bazılan, «kcitü düsüncelen» vuzünden bu hak»an tnahrum edılecekler mıdır' Üzerlenne astegmen tlnıfonnası verine er elbisesl givdmlerek vede<subav okuîundan geçmemiş aske'lenn arasına mı göndenleceklerdır? Geçen donemde Savm Nadır Nadi vazmıştı ban vedek«ubav okulu öfrencilenne fcanundaki eerekçelere uvmavan gerekçelerle bu işlem uygulandı Hukuk Fakultesı ogretım fcarîrosundan ügur Mumcu ıle Sıvasal Bıljnler Fakültesi mezunu gazeteei üluo Gurkan da bunlar arasındavdı Işlem ıçfn gdsterllen gerekce «kö'J dü«Unce»vdi Ovsa ilsnli kanun vedeksubar okulunda okmanlann er olması halleri Icin bovle bir gerekcevt fingrtrmemıştt Ve avnca «kottl dılşünce» nln davanaSı ne olabilırdı? ESer «rnegın ügur Mumcu hakkında dava açılmıs olması buna davanak sayılıvorsa, böyle bir sey geçerli olamaa 2 1 •• 1 •• •• Ama aradan \ıllar gertniş, ulkemızde sosjal ve ekonomık çoz le gorulur değışıklıkler alıp >urumuştu. De\lcte hakım olan guçlerin vuruttuğxı politıka yuzunden kuçuk bir azınlık jıtlikçe pa İMlanıyor, ote >anda halk gunden rune sıkıntıva duşujordu. Nihajet, bunun boyle surcmlyeceğı ja\aş ja^aş anlaşılmava başlandı Her şe>e rağmen daha sosjal adaletçi. daha devletçı, daha halktan >ana olan CHP.'nın guçlenmesi «crekli idi. tdarei nıa«lahat» polıtıkasına son serilmeli. CHP. daha cesaretli bır yol tutmaJı. hangi duşunceyi savunduğunu açık seçık belirtmeli idi. Sayın Inonu bu tutumu benımgeyemedi. Genel Başkanlıktan o ; çoğunluğu ile duşurulmıış olman da kendi demokrasi anlayışıjla hağdastıraniadıeı ıcın de partisini ve nıillet^ ekillieini bırakıp Senatodaki .tpbıi. koltuğvna >erleşti Pekij. ^erleşti ise. orada rahat otuna >a' Ha^ır intikam alacak, bajından uzaklaştığı e«ki partisl ko/lunun davası THKO 3 davasıyla birleştirildi temkteri «nıhfc eUdı «Ukku> «FTkrlartMlr a . k» 4>r »»W MUMe I l l U M e 1«klrl bir MrUnın ı*iKI*n tnık lunci ~«ft idr dfiın euıtt nlırla Ur Ereğlideki grev lokavt sorunu için bugün son toplantı yapılacak (Cumhuriyet Haber Merkeri) Ereğiı Demır Çehk Fabrıkasında ısveren ıle Turkıye Maden Iş Sendıkası arasında toplu ış sozleşmesı goruşmelerının taraflann grev ve lokavt kararlanru almalanndan sonra kesılmesı uzenne grev hazırlıklanna başlanılmışür. Ereğiı Demır Çelık Fabrıkası Genel Muduru Metın tplıkçı, DISK Benel Başkanı Kemaî Turkler'e son bır goruşme talebmde bulunmuştıar Bunun ıçın de grev uygulamasına geçılmeden once, Istanbul'dp DİSK Genel Merkezmde bugun bır toplantı yapılmasına karar venlmıştır. Öte yandan Krıstal • tş Sendıkası, Izooam'la sozleşme ımzalamıştır. Sozleşme 120 ışçı adına yapılmış, 2 yıi 8 ay surelıdir. Anlaşmaya gore işçılere bırınci ve ikmcı yıl 150, 8 avhk süre Içm ise 100 kuruşluk zam yapılmıştır. Yılda ikı maaş ikramıye, yuzde 15 pnm ve gece zam mı ıle bazı sosyal baklar da tmnınmıştır. f (Devamı Ss. 7, Sti. 1 de) Y r NADİR NADt (De\amı Sa. 7. Sü. 3 de) ANKARA Anaışıstlere aiı roket atıcı ve bombalan sakianıaktan sanık YeşUvurt üçesı Kılıse koyu muhtarı Hasan Bakır ıle suç ortagı Galfar Uaban Sıkıyonetım Bır Numarah Askerı Mankemesındekı duruçınala rında dun ısnat otunan suçlar. kabul etmemışleruır Halen aynı mafikemede T.H K O 3 davasmda vargılanmakta olan Hasan Bakır'ın babası muh tar Hasan Bafcır, sorgusu sırasmda, «Ben çayır b:ı,meve gıttjgırnde komşularım bevlo Celıs ıle Huseym Gunduz'un tarlaları arasındaki taşların ıçınde muçambaya sanh borular ve bazı şejler gordum Bunlann ne oldu(Devamı Ss. 7, Sü. 4 de) Türk Kadınlar Birliği, partilerden merkez kontenjanlarında kadınlara da yer vermelerini istiyor ANKARA, (Cnmhuriyet Bfirosu) Turk Kadınlar Bırlıği Genel Başkanı Gunselı özkaya dun duzenledıği basın toplantısmda kadın haklan ıle ılgılı olarak sıvasi partı lıderlert tle yapılan goruşmeler ve teklıf edılen önenlerı hakkında basına açıklamada bul lunmuştur. (Devamı Sa. 1, SO. 1 de) «ADALET PARTİSİ» NİN SEÇİM BAŞLAD1... . , KAMPANYASI dı.. Jğur Mumcu, sanıktı. Hakkındaki tddıaların varıt olup obnadığı, ancak kesinlesmis bir mahkeme Sararıyle ortava çıkabılirdı Ama buna rağmen Uğur Mumcu da, üluç Gurkan da, daha baskalan da. yedeksubay olma hakkından mahrura kaldılar A'kerliklerini er olarak vaoıvorlar.. Turk Ordusund er olmak da elbette ^ereflidır Ama in san subay olmak için bütün obirktif sartlara sahipken ba îekiide er yapılırsa. stittıŞı yerde de kendısine siıpheci gozlerle bakılır Ve o bunun vnuclarndsn butun asVerlik havatı bovunca kıırtulamaiO\;a »«keriik vohıvts vurt savunma'ina ha?ırlanmak ATiava«arni7a göre Tfirk vgtanda'Iarınm hem odevu hem de hakkıdır tn«an bu ödevî verine eetirir bu hakkı kiıllsnırken kendısine ceza eektiriiivoT duvgusuna ka pı'msmaiıdır Kanunda yazüı sebeplere amenna* Subayhktan cıkarmavi eerektîren bir suçtan mabkum olanlsr. Kamu hizmetlerinden mO ebbeden vassklı olanlar Hileli müflij olduğu ilân edılenler. GBVTİ ahlâki vasıflan Te dı^iplinsizlikleri sebebıvle y* dekrubavlığa varamıvncak(Devanu Sa. 7, Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog