Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

bayanlarda Doğu Almanyamn ustunluğu ile sona erdi D BERLtN Doğu Almanva n n erkekler \e bayanlar yuzme takımları, Avrupa Yuzme Şampıyonu olmuşlarcLr Dogu Berlın'de Doğu Almanja takırrı Sampıvonavı 140 puan a bıtınıış S Bırlığı !22 puanla ıkıncı ve Ba'ı Almanva da S6 puanla uçuncu olmuştur Doğu Almanva r.ın Eylul ayı b^^'nda yaptlacak Dunva Yuzme Şarrpıjonasındakı en buyuk u mıdı, Roland Matthes, 2 U ınetU re sırtustunde 2 dakıka 02 9 samyehk bır derece ıle mevsımın en ı~ı sonucunu almıştır Hollandanm Utrecht şehrinde ıse, harıka yuzucu Comelıa Ender'm surukledığı Doğu Alman bavan •akımı, 14 yanşmadan 12'sını bınncı olarak bıtırm ş+ır Dogu Almanvalı vuucu ]cr, ıkı gun suren Şampıvonada uç Dunjd ve dort Avrupa rekoru kırrrışlardır 14 jaşınaakı Cornelıa Ender. Cumartesı gunü 100 metre serbes'te î8 12 sanıve 'le yenı bır Dunva Rekoru vaptıktan sonra, Pazar gtınu de JOu netre serbes**e 2 dakıka 05 64 ı e Avrupa Rekorunu jenılemıştır. Dogu Almanyaiı Angela Franke, 400 metre ferdı kanşıkta 3 rir* ka m 10 sanıve ıle venı bır Dunya Rekoru elde etmış, vatan dsşı Ulrıke Rıchter de 100 met re sırtustunde 1 dakıka 05.30 sa nne ılp Gunev Afnkalı Karen Murmı nırı ehnde bulunan Dunya Rekoruna sahıp olmustur. Avrupa Yüzme Birinciliği, erkek ve iıımln: Başarı gosteren pedallara para verilecek,, Bisiklet ve Motosiklet Federasyonu Başkanı, Uluslararası turlar; Turkiye Birinciliği, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarı gösterenlerin yardım göreceklerini açıkladı. Bısıklet ve Mo'osıklet Federasvonu Baskanı Fendun Incula bundan Doyle federasyonun dazenledığı uluslararası musabaKalarda Turkıje bırınclığınde \e Avrupa, dunya şampı\onalarmda, tur yarışlarında başarı gosteren bısıkletçılere para verıleceğını açıklamıştır Incula, Almanva Hoüanda \e Belçıka amator bisiklet federasj onlannın buton yarışlaıda başarı gosteren bısıkletçılere pa ra dagıttıgını ve yonetmehklerae bu durumu açıkça belırttığını soylemıstır Fendun Incula lspanjada L luslararası BısiKİet Federasvonlan kongresınden dondukten sonra butun bu dorumları belgelerı ıle basına açıklayacak ve Beden Terbıjesı Genel Mudurlugunden bu yardjnın çıkınasını ıstevecektır Ersin Sade Trap'ta Türkiye Rekoru kırarak Şampıyon oldu T Türkiye Kürek Şampiyonası sonunda en çok birinciliği G. Saray aldı AXKAR* Turkiye Kurek Sampıjonas nın ertelenen jTanş maları gene Mogan golunde >a pılmış'ır Pazar gunu dum^ncı sız ıkı tekte ODTU'nun Sampı\on ol'na^Indan «orra vapılan d ger \arışmalarda derece'.er şu şekılde pavla«!'lmıştır Tek dumpncili 1 ODTU, 2 Hereke, 3 AnadoluhıSarı. Tek «ıfte. 1 Galataoaray, 2 Hereke, 3 Fenerbahce Dumencıli iki tek: 1 Galatasarav, 2 Anadolu hı«arı, 3 ODTU Dumencisiz dort tek: 1 Galatasaray, 2 Mogan, 3 ODTU. Ild çifte: 1 Fenerbahce, 2 Hereke, 3 ODTÜ. Sekiz tek 1 Fenerbahce, 2 Mogan. Judo Federasyonu Başkanı Cihat Uskan, gazetemize teşekkür ettı: SAKARYA Türkiye Ferdi Trap Şampıyoniuğunu, dun sona eren atışlarla Turkıve Rekoru kıran Ersın Sade kazanmıştır Metın Salıiıoğlu (tstanbul) ve MeUn Guvenır'ı <Sakarra) geçerek bınncı olan Ersın Sade Turkiye Rekorunu, 200 plâk uze rınden 178 vuruş yaparak elde etmıstır Şampıvonanın ıkmcı ve uçüncusu ıse aynı vunışu yaptıklan ıçın son 25 atışla saptanabılrruş tır1 Metın SalıhoğJu (Istanbul) ıle Metın Guverur (SaJtarva) 200 plakta 175'er vuruş vapmışlardır Derecelennı saptayabılmek ıçın yapüan 25"er atıştan Guvenır 21. Salıhoglu ıse 20 vuruş elde etmışlerdır Bovlece Meün Guvenır ıkıncı, Salıhoglu da uçunculügu kazanmıslardır Dıger derecelen de şu atıcılar pay laşmışlardır 4 Atılla Olçrnen (Ist) 5 Tahır Sanoflu (Aydın) 6 Ugur Korav (Ist ) Judo Federasyonu Başkanı Uskan, Spor Servısı Şefı Abdulkadır Yücelman üe.. Vefa, F. Bahreli Fuatve Levenfi kirahyor Vefa, Olcav ı transfer ettık'en sonra Fuat ve Levent ı de almak uzere Fenerbahce Kulubu ıle anlaşmava varmı>tır Yeşıl Beyazlı KUİup serbest bırakılan Olcav ıle sozleşme vapmıs Feneıbahçe ıle de Fuat ve Levent ı kıraUmak uzere anlaşmış'ır \ efa Kulubunden vcrılen bılgıje gore Fuat ve Levnt'ın so^leşnuleri Evlul avının ılk gunlerınde yapılacaktır "CUMHURİYET'in Şampiyonasını tüm olanaklarımızla destekleyeceğiz , , Judo Federasvonu Başkanı Cıhat U'kan, gaz«temızı zıvaret etmı? ve tesekkur ederek şun'an sovlemıştır « CUMHURIYET'ın son yıllann dünva sporu olarak gelışen dalı Judo Taekw ondo ve Karatede o r şampıvoia duzenlemesım, bu "îporu vapan \e \aptıranlar adına takdırle karşılıvor ve tesekkur enıvoruz Federa^ınn o^arak Cumhun^et ın bu teçekbusunu *JTI olanaklarımızla desteslev ecegımızı açık lamak ıstenm Bu arada Federasvonumuza baglı olmavan Karatenın de Federasvonumuz bunvesıne almması ıçın gereklı te=;ebbu«ilen d» \apacağız Gazetenızı tekrar tebrık eder v p şampıyona' a katılacak tum sporculara başarılar Yurdun dort bir köse^inden isteklcr gelı>or. Cumhu ıyet'ın bu şampıjonasma katılmak üzere vu'dun dort bır koşesmden ıstekler ge!m<"ğe başlamıştır Bu arada Adana Antalva, Af>on. Ankara Erzurum bolgelennden de kulupler ve doıolar muracaat etmekte ve şampıyonaja katılmak ıstedıklerinı bıldırmektedırler Daha one de ılan ettığımız gıbi bu şampıvonava katılan sporculara yolluk venlmıveceğı ıçın tum bolgeler kendı olanaklan ıl» bu şampıvonaya ıstedıklen kadar sporcu ıle katılahıleceklerdır Ancak tum teklıflern en ceç 25 aeuMo^a kadar gazetemize gonderılmesı gerekmekted r. Baikan Oyunlarına iiç gün kalmasına rağmen Miilî Takım açıklanmadı Baikan A'Mırm Oytmlarmın Vaş1ama«ına 3 gun kalmasına rağ rren A'mava gıdecek atletızm JI 1li Takırrımızm elemanlan he nur açıHanmamıstır Ovımlara katılmak için Atleti'rr Feaeras>onu tarafından ko nan ba~aj orta ve uzun rnesafp koçucuları ı'e dıçer atletlerın ara sinı açmıştır Bazı atletler Mıl1 ! Takıma gıremedıklerı »akdırde F»derasvonu protesto edeceklerinı ve bır daha Mıllî Takuna ka*ılmama karan alacaklannı açıklamıslardrr Atına ovunlnrına az atl«tl« katılmakla şrmdıve dek elde edıl^n vmuçların en kotusunu alac&rmzı da belırten atletler ve yonetıcıler Baikan Ovunlanndan sonra Atletızm Federasj onunun ictıfa«!inı ıstıyeceklennı d* belırtmışlerdır Eczacıbaşı Spor Salonu bugün, voleybol basketbol ve masa tenisi turnuvaları ile acılacak Ec7acıba<ı'mn Srjor Salonu, rhızenlenen basketbol. volevbol ve masa tenisi turnuvaları ıle açılacaktır Levent'tekl salonun aclıs to renı saat 17 OO'de vapılaoak, da ha sonra Yu?os!awa'nm Par t ran ve Kızılyıldız takımlan ıle Eczanbaşı'nın ovnavacağı bas ketbol, voleybol masa tenı* turn'ivasınn maçlanna başla nacaktır Tumuvanın ılk gıi runde şu karçılaşmalar yapı ılacak»ır Volevbo!: Eczacıbaşı KızıhıHız Masa Tenisi: Eczacıbaşı Partizan Basketbol: Eczacıbaçı • Partizan o Atlantıkspor a 3 2 >enüıp elenmesıne ragmen başanlı maçlar çıkaran Yıldızspor ıl oiugıaf Rcha UZ) Minikler Turnuvasında haftanın en başanlı takımı Basmsitesi idi Cumhurıyet m Mmıkler Fut bol Turnuvası Bakırkoy Incırh sahasında yapılan dort karjilaş ma ıle devam etmış ve çevrek fı r.alde 8 takımdan 4 u elenm s tır Yapılan karşılasmalarda In cırlıspor Kuş>tepespor"u 5 0, Ba smspor, Kanarvaspor u 3 1 Ba sınsıte«ı Turkehspor'u (Huk .nenı 3 0 Atlantisspor, Yıldız sporu 3 2 venerek turnuvadan elemışlerdır Turnuva bu hafta vapılaca< ıkı kar^ılasma ıle devam edecek ve grup şampıvonlan bellı olacaktır Haftanın takımı: Basınsıttsıspor En başarılı oyuncu: Atakan < Incırlıspor >. Yüzme Federasyonu 8H ulkenin yari^malariDi Haftanın karması Halıt (Incırlıspor) Kamıl (In cırlıspor), Rıdvan (Basrnsıtesı) Erdogan fKuştepespor), Ahmet (Basınsıtesıl Zekaı (Basınspor), Nıhaı (Kanarvaspor\ Behçet (Atlantıkspor) B Alı (Incırh spor), Suat (Yıklızspor), Atakan (tncırlıspor). K Alı (încırlıspor') 3 gol: Murat (Yıldızspor) 2 gol: B Alı dnurlıspor> A Vıf (Basınsıtesıspor). Orhan (Basınsıtesısporı Sabahattın (At lantıkspor) 1 gol. Ihsan (Incırlısoor), Mu ammer (Tekstılspor), HaU (TurkelıSDor) Nazıf Erdogan, Mustafa, E>up (Kuştepesporn Kadır (Yeşılteıckespor), Işık IIter, Zekâı (Basınspor), Irfan (Çamlıkspor), Alı Suat (Yıldızspor). Ertuğrul (Kasırgaspor), Nıhat, Bahrı (Kanarvaspor), Se dat (Martıspor), Ercan, Behçet {Atlantıkspor). kap«ayan renklı lilm getirttı Yuzme Federasyonuna, ıçinde TuıkıvenC bulundugu 83 ulkemn yuzme jarışmalarıru kapsa. \an renklı bır fılm gelmıştır. «72 L luslararası Yuzme» adlı 83 dakıkalık fılmde her dakitcaya bır ulke avrılmış ve bu ulkelerın yuzme yarışlanndakı ozelhkler gosterılmış*ır. GEÇERLİ ÖLÇİİLERE UVGUN OLMAYAN TEKNEMİZ, AVRUPA F.D. ŞAMPİYONASINDA HATIR İÇİN YARIŞTIRILDI Isviçre'de 1421 Temmuz tanhlen arasında vapılan Avrupa FD Şampıyonasınm raporu, •sampıvonaya katılan ve sonuncu olan takımımızın başkanı tarafından bugune kadar Yelken Federasvonuna venlmemıştır. Ayrıca, geçerlı olçulere uvma v a n F D teknerrız de Sampıvona da hatır ıçm vanştırılmıştır Avrupa F D Şampıvonasmdan bır ay geçmesıne rağmen, kafı le başkanı olarak Isvıçre'>e gı den Hamıt önol Yelken Fede rasyonuna bır rapor verıp açıklama vapmamı=tır 15 ulke arasında sonuncu olduğumuz söylenen Muammer Altınbılek Zıva SelâmioğluMa? kurulu F D ekıbımızm teknes de Sampı>onanın Olçu Komıie'mce gcçeılı olçulere uvgun bıılunnamasına rapnen hatır IÇJI vauşmalara alınmıştır Avruoa Kupalarında Türk hakemleri de grev alacak AVKARA Futbol Federas^onu, Avrupa Şampıyon Kulupler Tumuvalannda Türk hakemlenne de gorev venldığını, Galatasaray Atletıco, Madrld, A. Gucü Glascow Rangers ve Fenerbahçe Pıteşti maçlan hakemlerının belli olduğunu açıklamıstır Açıklarnaya gore: Galatasaray'ın Madnd'de oynayacağı maçı Hollandalı, ro\anş maçım Alman hakemler yonetecektır Ankaragucü'nün Ankara'da oyr.ayacağı maçı Polonyah, rovanş macmı Norveçlı hakemler yonetecektır. Fenerbahçe'nin Isranbul'da oy nayacağı ılk maçı Avusturyalı, Romanya'da ovnayacağı rövanşı Yunan federasyonuna mensup hakemler yonetecektır Eskışehirspor'un ılk maçıni Bulgar, Almanya'da oynayacağı rovanş maçır.ı Luksemburglu hakemler yonetecektir. Türk hakemlerıne gorev verilen maçlar ıse şunlardır Rouge Mıeleç (19 Eylül), Bukreş Dınamo Crusaders (3 Ekım). Slavıa Tıflıs Dınan o (13 Ekım). Gol kralhğı S ROI Nezıhı (Basınspor) 4 gol. Alâattm (Turkelıspor), Beşiktaş . Vefa G. Tepe G. Saray yarın akşam karşılasıyorlar I>;tanbu 'da Be'ikta* Vefa îzmır de Goztepe Galata«arav ' arın ak;am karşılaşacaklardır. Besıktaş, Nlko'nun transferı ıle ılgılı olarak Ye=ü Bevazlılarla ovnarken Hasanagıç ve Antonıo'ju tekrar deneyecektır. Vefa'nın yenı transferı Olcay da Ye=ıl Beyazlı formayı ılk kez gıv ecektir. Galata'arav i*e vabancı <ahadakı ılk maçıni fzmır'de Goz tepe'ye karşı yapacaktır. Persembe günü F. Bahçe ile oynayacak olan Panathinaikos yarın geliyor Perşembe gecesi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yunanıstanın Panathinaikos takımı, yarın Is»anbula gelecektır. ÜNiVERSİTE OYUNLARINDA A.B. D.'LÎ SPORCULAR İKİ ALTIN MADALYA ALDILAR öte yandan Amerıkan Basket takım; şımdıye kadar japnğı karşılaşmaları 100'un ustunde skorlarla kazanmış, ve son yaptıgı Fransa maçmı da 13743 ka zanmıştır. Greko Romen güre;lerde ise Sovvetler 48 küo hanç dığer sıkletlenn hepsmi kazanmış ve 8 altm madalv a almıştır. Beşıncı gun sonundakı madali» durumu şoyledır. A. G. B 1) S S C B . 2) Bomanya 44 3 Halter Federasyonu Baskanı, Macar çalıştırıcıya güveniyor Halter Federasyonu Başkanı Anf Nusret Say vurdumuza mılli haltercılen çalıstırmak ıçm getınlen Macar çalıştıncı Veres'm kısa zamanda haltercılenmıze rekor kırdıracagmı ve Avnmada jyı sonuçlar aldıracagını soylemıstır MOSKOVA Dunya Oniver sıte Oyunlarının beşıncı gununde Sov>etler Bırlığı sporcuları altın madalya sayılarmı 44 e yuk«eltıhrken Sovjetlerm Olımpivatlardakı en buvuk rakıUnlu futbolcu Puskas'm antre bı ABD takımı henuz ıkı altın norluğunu yaptığı Panathinaikos ' madalya alabümıslerdır da beş mıllî futbolcu bulunmak Sovyet sporcuları atletızm, ]im tadır. nastık ve gureşlerde buyuk baBu karşılaîmanın rövanjı, 28 şarılar elde etmişlerdır. Sovyetle rın 15 yaşındakı jımnastıkçısı ağustosta yapüacaktır. Olga Korbut ferdı madalya sayı Konuk takımda geçen mevsim sını 5 e yukseltmıştır. altm ayakkabı yanşmasında iAmerıka, altm madaljalannı kınci olan santraior Antonıadıs 4x100 ve 4x400 Bavrak yarıslayer alacaktır. ' rında almıştır 21 5 22 6 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) ı5) 16) 17) 18) " ) ABD Kuba Polom a B Almanva Fransa Yugoslavva Ingıltere Italva Fınlandıva Japonva MacarMan D Almanva Bulgarlstan Kanada Avu«tral>a Kenva 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 5 0 4 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 3 1 2 2 2 1 1 9 1 1 1 0 2 1 3 0 0 3 5 3 0 0 1 Dünya Kupası'nda Afrika'yı temsil edecek takınılar belli oluyor NAIROBl 1974 Dunya Kupasında Afnka'yı temsil edecek 3 takımdan ıkısı belli olmuştur Bunlar Fas ıle Zambıva dır Zambıya, Kenya ıle vaptığı Ilk maçı 20 kazanmış, dun oynanan ıkıncı maçta ıse 22 berabere kalmıştır Afr ka'vı temsil edecek olan 3. takım ıse Gana ı e Zaıre arasmda vapılacak olan ıkıncı maç tan sonra bellı olacaktar. tkl takım arasındald ılk maçı Gana 10 almıştı. AMATÖRLER KÖŞESİ Sa«rlik ekibine zam yapıJmah! ^ Toto'da 10 bilenler; 2'ser lira alacaklar SPOR TOTO'iJn ke<m ık r s t n v dağfımı «o\ledır H bilen V! Mst TJ3 5« 12 hilcn 7'7 kişi 61J» » 11 bılen ^722 Kısi 7 50 • 10 bilen 20 084 kısı Z » Rize ve Edirnespor en başanlı ekipler oldular Üçuncu Türkıye Lıgl 1973 1974 mevsımını geç'ıgımiz Cumartesı ve Pazar gunlerl yapılan karşılaşmalarla basladı. Bejaz grupta 11, Kırmızı grupta 9 karşılaşma yapüdı, 7 takım ıse geçtıgımız hafta maç yapmadı bat Gençlık), Selâhattm (Erzıncanspor), Zekı (Amasyaspor), Gaffar (Dryarbakırspon Forvctler. Cesaret:ın (Rızespor), Tamer ıPetroiofıs), Yılmaz (Kastamonu) Ertan CC Ereğlıı, Osman fÇorumspor"1 Ümer (Taksım), Yaşar (Kırşehırspor), Aynan (Dıyarbakırspor), Avdın (Rızespor), Cengz (Çorumspor) Gol Kralı: Cengız (Rızespor) Gol yemiyen ksüeciler: Özer (Amasva), Dursun (Rızespor) Yımaz (Yedıkule), Yuk sel (Kastamonu) Husnu (Cej hanspor), Kahraman (Dıyarba kırspor), Orhan, Vedat (Erzın1 can) Cumhur (Adalet), Ibrahm (Davutpaşa), Özer (Tokat). H*ftanın Fntbolcusn: Tahır (Edirnespor) •> Haftanın karması Kaleciler: Orhan (Odemışspor), Çetın (SulejTnanıje), ^. Bekler: Kemal (Guneşspor), Fikret (Yeşılova), Levent (Izmirspor), Erkan (Odemışspor). Haflar: Muammer (Ferıkoy), Necati (Suleymanıye), K Erol (Edıme spor), K. Alı (Izmirspor), Hıkmet (Çanakkale), Nevzat (Hacettepe). Forvetler: Ömer (Kınkkale), Tahır (Edırnespor), Burhan (Kınkkale), Fethi (îzmırspor). Orhan (Karabukspor), Mustafa (Edirnespor), Ismaü (K. Gummk), Necdet (A. nadolu), Muharrem (Edırnespor), Burhanettın (Ferlköy). Gol Kralhğı: Bevaz grupta 24 futbolcu birer gol atmıştır Gol yemiven kalecilerHasan (Kırklarelı), Safa (Ed rne^por) Cahıt (K Gumruk), CUMHURİYET'İN TOTO TAHMİNİ Tak=ım G Alıbevkov \ 0 Kasımpasa ödemısspor 1 Gunesspor Edınespor 0 Kar^ıvaka Çanakkalespor 1 YeMİova Kırklarelıspor 1 Kır kkale DÇ Karabuk 10 Tekırdac^por Izmirspor 1 Tar'iıs Id. Yd. Sebat G 1 Tokat«por • Kastamonu 1 K. Ereghspor • Sltespor 1 Çorumspor Erzmcanspor 1 Elâzıfspor Divarbakır 0 Nevşehırspor Amasyaspor 0 Galata G AnacTolu G. 1 Afyonspor Hacettepe ' 1 Davutpaşa • Yedlkule 53 0 Kırmızı Grup: Haftanın takırnr Rızespor. Haftanın hakemı: Babrı Koç Haftanın futbolcnsu Cengız (Rızesporı Haftanın karması Kalecıler: Çetın (Kırşebarspor), Yılmaz (Yedıkule). Bekler: Sefer (Adalet), Abdurrahman (nmasja), tsmaıl (Rızespor), Bılâl (Yedlkule). Hafiar: Reyhan (Davutpaşal Cengız (Rızespor), Mustafa (Se Beyaz Grup: Haftanın takımı' raırnespor Hmftamn Hakeml: Halıt Gerçelcer İlk haftanın bayarıü ekıplerınden Frhml ÖZGÜLEK * Bır çok mıllî futbolcunun yetı^dıâı I^tanbul 1 Amator takımların 1^73/74 futbol sezo* nu 8/Evlul/1973 gunu çeşıth sahalarda ovnanacak maçlarla baslavacakt r Sıcak. >=oguk vagrrur çamur kar demeden amator taYusuf (Hacettepe), Orhan (öde kımlard"a ver alan futboîcular mıs<;por), Erdal (Çanakkale), turlu guçluklerp rağmen futFethı (Karabuk) bol ovnamaktad rlar Bu futbolcular u«>elık sık sık «akatlanmaktad rlar Ve bu futbolcuların tedavılerı ıle uğraşan ama'or sahalarırrızdsk ^ıhhı\e ekıplerıne uvey evlât mua1 mele ;! vapılmaktad r Cok »z bır para karsılığmda sabahtan ak'ama kadar gorev vapan sağlık ekıplerinin savısı gun geçtıkee azalmaktadır Dolmabahçe ve Alı Sami Yen Stadı'ndakı «ıhhıve ekıpleri bır maç karşıhğında vuksek ucret alırlarken. amafor « • halardakı dort maç kar«ılığmda (75) TL '*! alan saglık ekip1 lerıne va7ik degil mi" Hıç olrra7=a mac adedınır 2 VP ındınlerek ve ver.len gun dehkleri btraz daha vukseltilerek bu ı<n ıstekle yapmalan ve sağlık ekıbi sayılannı çoğaltarak Turk futboluna hizmet etmeleri «aîlanmalıdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog