Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet BAS1N AHI AK » \ > A M N A UTMATI TAAUHÜT EDER. Sahibl: Cumhuriyet Matbaacılık *• GazetecilUs T.A.Ş. adına „ NAZtME NADİ Sorumlu Yazı îçlerl Müdürü: OKTAY KCRTBÖKE Basan ve Vayan: CUMHURİSKT MATBAACILIK ve GAZETECİLÎK T.A.S. Cağalogtu Halkevi Sk. N o : 5941 BÜROLAR: AVTtASA: Atatflrt Buivan Y«Mf Apt. Yenljehir Tel: 130920 • 138544 ABUNE ve İLÂN 1 S • 13 Aylı* Aylık Aylık Aylüe iurt lct Turl Dı»ı 30. 52.S0 80. T57M 180. »15.360. «30. ÎZMİR, Hallt Ziya Buhran No. 8S, fcat 3. T t l : 31330• 34709 GÜNEY İLLERİ, Kunıköprü 34 «okaJt No. 40 ADANA Tel: 45S0 3934 Batlık <W«fctu> t n l u ı uyta fSaatlnl) 3 OncU tayta (SanUıni) 4. S. 6 ocı nrt» «Suttolt Ölüm. Mevtid r n t t H t 15 Sm> Nişan. Nlklh. Evlenm» Ooftum Ölüm. UevUd. Tesvkkür X3 (S Sn>> » » Ura SS V» 100 1S« "»S SAYIS1 100 KURDŞ Esnai ve Sanatkârlar konusunda AP ve CHP görüşlerini açıkladılar (Cnmhuriyet ffaber Merkezi) SiyasJ parti sözcüleri. partilerinin cörfitlerini açıklamaya devanı etmektedirler. AP Genel Başkan Yardımcısı îsmet Sezgin, dün parti Genel Merkezinde toplanan Esnaf ve Sa natk&rlar Komitesinde yaptıği ko nusmada, • Esnaf ve sanatkârlanmızın pek çok meselesi AP ilttidarı döneminde çözümlenmiş ol makla birlikte daha bir çok s o runlarmın da bulunduğu bir ferçektir» demiştir. Sezgin, esnaf ve sanatkarlanıı sorunlannı sıralarken, esnai kuruluşlarıntn daha güçlu hale eeJ mesini sağlamak için Esnaf ve Sa ratkârlar Teskilâtı Kanununun yeni baştan ele alınacagını, fiinün değişen ve gelişen şartları dikka te almarak ihtiyaca cevap verecek hale getirileceğini, kredi sorunlarımn yeniden ele alınarak düzenleneceğini, faiz hadlerinde Jndirme çalışmalarının yanmda, Türkiye Halk Bankannın kaynak larınm artırılarak en az her ilçede bir sube açılması çahşmalarının yapılacağını belirtmiştir. vergisinin kapsaım dısına çıkaracaktır. Esnaf ve sanatkârlann ekonomideki ve teknolojideki degisikliklere ayak uydurabilmesi sağlanacaktır ve bu yönde yeni girişimlerde bulunabilmesine devletçe yardım edilecektir. Zaruret halinde esnaf ve sanatkâr, BağKur'dan bir süre işsizlik ödeneğı alabilecektir. BağKur'da hastalık sigortası da kurulacaktır. Esnafın, toptancı kooperatifleri ve büyük mağazalar kurabilmeleri kolaylaştırılacaktır. CHP iktidarında üreticinin ve esnafın örgüt lenmesiyle aracılık büyük ölçüde azalacak, ihtiyaç maddelerinde böylelikle ucuzluk sağlanacaktır.» Birler daha sonra, atölyelerin destekleneceğini. kalkınma hedef lerine uygun çııaklık eğitimi sağ layan sanatkâra devletçe yardım edileceğini, CHP iktidsnnın özel sektörde, küçük ve orta boy işlet melerin güçlü sanayi giriçîmlerin de bulunmalarını kolaylaştıracağını da sözlerine eklemistir. OLAYLAKIN ARDINDAKİ Başkent Notları (Bastarafı 1. sahifede > kıyı uygulayan «Muvaffak oldum» sarur, oysa tam tersidir.. Bir halk türküsünde «Kapıyı kitleyen bir gün açar» der, kapı ergeç açıhr.. Baskıyı, nereden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, kim uygularsa uygulasın küçük yüreklerinin başarısı sanmamalıdır, zavallıdır bunlar.. Elinde büyük kudret var sananların nasıl kudretsiz olduklarını zamanin gösterdiğine tanık olmuşuzdur. kıtaplarda okumuşuzdur.. Bu gıbilerden basit bir meıar taşı bile kalmamıştır çok kere.. Kocabaşlann ise nasıi lânetle anıldığı belgelerle gelecek kuşaklara kalmaktadır. Turhan Selçuk'un çizgi romanı Abdülcanbaz'ı her sabah anlatımsır bir sevgiyle, saygıyla izliyorum.. Gözlüklıl Samı' lerin marifetlerini «ıska» geçen basını elestiriyor, çizgi roman kahramanlarından namuslu KaranJil Hoca.. Hışımla giriyor Abdulcanbaz'ın odasına, elinde gazete var, haykırıyor Karanfıl Hoca: • Şu topraklar üzerinde her türlü rezalet, alavere dalavere, yalan dolan, hırsızlık. namussjzluk, kazıkçıhk başmı almı< cidiyor.. Bütün bunlan. pek tabii imis şibi karşılıyoruz. susuyoruz.. Matbuat hazretleri haaa? Gazete mi bunlar? Paçavra parcası bıie denmez bunlara.. Vailah, Padisahı, Nazırı, fişmekânı bunlarla silinip kıs kıs gülüyorlardır... Goster.. Hani nerede dünkü duruşmamn tam metnı? Üçbuçuk saatlik mahkemeyi üçbuçuk satırla geçıstirmissiniz (Bilirkisi raporu Samı Bey lehinde), bu kadar yazıyor.. Hani ikiye karşı bir aleyhte rev? Hani benim raporda açıkladıklarım?» Karanfil Hoca, hop otunıp hop kalkıyor, nitsın Abdülcanbaz? Artık bu gibi hallerde dillere pelesenk olan. klişe haline gelen cevabı veriyor: «Haklısın hocam.. Fettah, duruşmanm tamarmnı vermiş ama arkadaslar nedense makaslamıs lar. Sordum (yerimiz dardı) dedüer..» Turhan'ın harika, açık seçik, ya'.ansız dolansız çizgileriyle basının eleştirisi sürüyor.. Yani Turhan iğneyi değil, çuvaldızı bu kelli kendimize batınyor... «Yerimiz dardı» demişler Abdülcanbaz'a Karanfil Hoca da yerimiz dardı diyenlerin, sütunları nası! fasa fiso haberlerle doldurduğımdan örnekler veriyor, okuyor bunlari... Gelelim günümüze, Karanfil Hoca"nın illet olduğu fasa fiso haberler bugün yine doldurmuyor mu sütunlan? Dolduruyor elbette.. Basııun da nice islerimiz, kutsal inançlı işlerimi* gibi yozlastırüdığı. yozlastığı günleri yaşıyoruz. Basııun çofeu simdi eti budu yerinde sinema hatununa «Don Juan» arar hale geldi. Bu durumda dördünrü kuvvetten hayır kalmıs mıdır' Fettah yazıyı olduğu gibi vermis. ne var ki «yerimiz dardı» demişler.. Kimisi «Yerimiz dardı» der, Hmisi «Halk böyle irtiyor» der... Kimisi «Hükümetin hojuna gitmn> der, kimisi «Sıkıyönetim» der Kimisi «Patron sevmedi» der. Yani gönlü yoksa yazıyı, ya yımlamaya, punduna getirip. apa çık unu serer ipe, gözünüzün içine baka baka.. \ Geçenlerde, Dısisleri Bakanı. Bakanlığının en önemli bir kiiit noktasmda bulunan yüksek dere cedeki bir memuru için «zina yaoıyor» deyiverdi.. Kocaman bir Bakan. istediği bilgiler şırp dive lnında gelir onüne. tHeeleri gibi elbette o memurTa hir bayanın ilisüfi'îinm de tcyürünün ı«yemni bHiyordvır.. Ama bu nasıl davranış. çünVü o yükseV d"reeedeki memurun esi beş yıldır avrı kaldığı eşinin avukatı bir AP'li bayan milletvekilidir. Cünkü kocasından be«j vıldır ayrı oturan kadın Milll tstihbarat Teskilâtına girmistir. kocasının evini terVedince.. O Dısisleri mensnbıı nu Devlet Bsskanı Mo'îkova Büyükelcisi iken gavet vakından tanımaktndır. kendisini çağırıp bu ailevî durumunu kendisinden ös renmi'tir ve mmrar Ankara'ya döndflSi gece evine '7ina» HasVinı düzenienTnistir. Zina ihbart nı yapan bayan. bir hafta önce bazı sansasvnn ear^telerine baskını baVw»r vermi^tir. Aynı «ece fotografçılan toplayıp «Baskında» hanr bulıuıdurmustur. İnsan onunınun, yüreğinin kabul edemiyecefi ç'.rkin oytmlar dlizenlenmektedlr. MİT'm görevi başkadır. Ama aynı MtT. bir haber ajansının adını kulianarak bir elemanını muhabirmiş gibi Dışisleri Bakanıyle Bulgaristan'a gönderm!1;tir. Aiansın, bir yandan da sahibl oîan gazete hop oturup hop kalkrnıstır. Buna tanık olanlan n fotoğranaruu çekmiş, demeçler almış ama bir türlil konunun üstüne gitmemıştir. yahut gidememiştir. Nerede kaldı dördüncü kuvvet basın? Doğru sövlüvor Karanfil Hoca.. Memlekette türlü rezaJetler oluyor, ama bir artistin yaşantısı daha çok yer buluyor gazetede.. Çok seviyorum Karanfil Hoca'yı.. İnsanın içinden gelen, söy lemek isteyip de söyleyemedıği şeyleri nasıl da apaçık haykırıyor. Nasıl sermezsiniz? «Yerimiz dardı» demek. İpe un sermek ardındaki myetleri bilmez mi Abdülcanbaz, FettahV Biür elbette.. Ne diyordu türküde: • Kapm kitîeyen bir gün açar.» Çünkü yalanın dolanın, türlü çeşitli oyunların devamlı basarı =ağlad.ğı ülkeler. ıktıdarlar, kuruluşlar ergeç silınecektır. «Yerimiz dardı» demeler. bir haberi yanlış vermeler, Ulkerun .•aranna olmayan çabalar. çıkarlarımn bozulacağı için uğraşılar îim gelecek. bindıkleri dalı kesmeye uğraşan akılsızlar gibi pat diye dıişecektir. Selâm sana Karanfil Hoca... GERÇEK TILKİLER:: (Bastarafı 1. sahifede) Bannnla da vptinmrmpUte eepr vatandaslar anarşiye meyleden bir sisteme «bir de onu tecrübe '. edelim bakalırn» diye iktidan , teslim etmeğe kalkarlarsa. her taraftan kıvametin kopacağını. anarsik 0>\Tenin dfrhal çfikeceRİni ve maceranın kapanacağını ı da hatırlatarak. ortamı, uyanlarına çok uytrun hale getinnrğe . çalısmaktadır. Ülkeoin en eski ve bütün bu uyarılara hak kazanmamış bir partisini bu derece ağır şüphelrr altında bırakmak. her halde, seçimlerin selâmeti ve demokrasinin tuTvetlrnmesi i«ttekleriyle hüyük bir çeliski yaratmaktadır ve tnnnü demeciyle kamuorunn uTannamıs. balandırmıştır. Gizli servis (Bastararı 1. sahifede) Gizli Servis Sözcüsü Jack Werner, bu konuda basına yaptığı açıklamada şunlan söylemiîtir: •Geçtigimiz hafta içinde, Baskan Nixon'ın hayatma kastı anıaç layan bir komplonun New Orleans gezisinde gerçekleştirileceği yolunda bilgiler edinilmistir. Bu konuda henüz tutuklamalar olmamıştır. Ancak kompîoya bir den fazla kişinin katıldığı yolunda belirtiler vardır. Olay, Gizli Servis, FBİ ve New Orleans polisi tarafından oıiaklaşa sorusturulmaktadır. Bu arada girli ser vis, Başkan Nixon'a, New Orleans sehrine girişi için hazırianan korteje binmemesi konusunu ısrarla öğütlemi? bulunmaktadır.» Gizli Servis sözcüsü ve servise yakın çevreler, bu açıklamanın : dışında bir bilji vermeyi reddetmişlerdir. Başkan Nixon, dinlenmek için San Clement'ye (California) giderken, yapılan komplo açıkUmasından sadece bir kaç saat sonra (Türkiye saatiyle 21'de) ] normal programını uygulayarak'• güleç bir yüzle New Orleans'a inmiştir. Ancak Nixon, gizli ser visin isteğini yerine getirerek, New Orleans'ın en işlek cadde ' lerinöTen biri olan Canal cadde ' slnden otomobil konvoyu ile geçisi iptal etmiştir. «Denizasırı , Savas Gazileri Cemiyetbnin 74. j Kongresinde Nixon konusur j ken, şehirde çok sıkı güvenlik tedbirleri alınmıştır. TEK Şube (Bajtarafı 1. sahifrde) . geler Istanbul'da gazetemiz Yazıişlerinde bulunm&ktadır. Isten' diğ: takdirde yetkUijere verilecektir. j DP'nin görüşü DP Genel Başkan Yardımcısı Cevat Önder dün verdiği demeçte, «Demirelin sivaset sahnesinde bulunuşu, bunalım sebcbidir. Yarın da bunalım sebebi olacaktır» demiştir. önder, 12 Mart'tan sonra kunılan partiler üstü hükümetlerin Anayasada yeri olmadığını ilk kez Demokratik Partinin ortaya koyduğunu da belirtmis, «Parüler üs tü hükümetlere katılanlar, bunların kurulmasma ve ayakta dur masına imkân ve bunlara güvenoyu verenler, şimdi büyük bir umursamazlık içinde bu hükümet leri çekiştirmektedirler. Bunların bunalım hükümetleri olduklannı beyan ederek mesuliyetten kaçmak istemektedirler. Adalet Partisi iktidara gelemez. Allah göstermesin, Adalet Partisinin yeniden iktidara gelişi, yeni bunalımlara ve yeni 12 Martiara sebebiyet verecektir» demiştir. CHP'nin görüşü CHP Merkez Yönetim Kurulu {iyesi Tokat milletvekili tsmail Hakkı Birler. dün CHP'nin seçim bildirgesinin esnaf ve sanatkarlar la ilgili bölümünü açıklamıştnr. Önümüzdeki günlerde tümüyle açıklanacak CHP seçim bildirge»inde, esnaf ve sanatkârlann aorunlarına geniş yer verildiğini be lirten Birler, sunlan aöylemistir: «CHP iktidan, işletme vergi«inin formalitelerini basitleştirecek, bütün zaruri ihtiyaç maddelerinin üstündeki vergiyi kaldırmak suretiyle, küçük esnafı iıletme Savcıhk soruşturması Ahkara Savcıhğı olayla ilgili yayınımızı ihbar sayarak soruşturma açmıstır. Sorusturmayı Savcı Yardımcısı Abbas Okan yürüt ! mektedir. ' Ayrıca, TEK Genel Müdürü tarafından Ankara Savcıhğına yarüan yazı Ankara Savcıhğınca cevaplandır.lmıs ve soruşturmayla ilgili dosyanın görevli Ankara Savct Yarduncılanna teslim ı edılmesi îstenmiştir. 1 TEK Genel Müdürü Behçet Yücel, tralyan firmasıyle ilgili I bütün yazışmalann, dosvalann' Yaşar ördenoğlu'na ait tüm ev' raklarm bu incelemeler sırasında ele almacağını ve soruşturma sonucunda elde edilecek bilgile j rin Savcılığa teslim edilecefini söylemiştir. I CHP tstanbul aday adayı Öz Dokııman: «Osgürlükçü Demokrasi komllarınçi uyulmalıti dedi CHP îstanbul aday adayı gaz*teci Öz Dokuman dün verdiği demeçte. «Ekonomik ve sosyal sorunların özgürce tartı«.ılamadığı bir ülkeye suskular ülkesi denir, özgurlükçü demokrasi denmez» demiştir. «Özgürlükçü demokrasi>nin temel unsurlarından birinin basın özgürlüğü olduğunu belirten ö z Dokuman, özetle şunlan söylemi} tir: • Basın özgürlüğünün kısıtlandığı. başkasının îş yerinde ekmeğinı kazanan bir gazetecinin fikir suçlusu olarak hapse atıldı ğı, bat! ülkelerinde kö">ebaşlarında serbectçe satılan kitaplan Türk çe'ye çevirdi diye 22 yıl ağır hapis cezasının Verildifi bir ülkede özgürlükçü demokrasi vardır denemez. Sen btr yandan memleket te demokrasi vardır diyeceksin. bir yandan da neden böyle düşünüyor ve yazıyorsun diye hayatını emeğiyle kazanan bir gazeteci ye fikir suçlusu olarak ceza vereceksin. Hem. halkı yoksulluktan kurtaracağız diyeceksin, hem halkın nasıl yoksulluktan kurtulacağı n; serbestçe tartısan yazarları hap se atacaksm.Bir ülkede basın özgürlüğü : oksa. ekonomik ve sosyal sorurüar ve nedenler: kamuoyunda serbestçe tartışılamıyorsa, o ülkede, Anayasanm «Herke? düşünce ve kanaatlerini serbestçe yayabilir» hükmü açıkça çiğnenmektedir; Gazeteciler hapis ce zasıyla susturulmaktadır.» CGP'nin görüşü CGP Genel Başkam Turhan Fey zioğlu, fiyatların gelirden hızh arrraasının önlenmesi fferektiğini belirtmiştir. Feyzioğlu, pahalütğın nedenlerinin doğru ve tam olarak teşhis edilmesinın sağlam bir tedavi için şart olduğunu söy lemiş, «1972 yılı bütcesinin 6 milyar lirayı aşan bir açık vermesi. para değerini yeniden düşüren ve pahalılığı ırtıran aebepler arasındadtr. 1972 yılında bütcenin açı^sı?. kapanmasının 'sagmfnfâ* ve 1972 yılında Melen hükümetinin ciddl tutumuyla fiyatların yan yarıya azaltılması sağlanmıştır. Bütçe açıklan ve devlet hayattn daki israfla mücadele, hayat pahalılığı ile mücadelenin vazgeçilmez bir sartıdır» demiftlr. Büyükelçilik susuyor Iralyan firmasının Seyitömer'deki da\Tanışlarıyle jlgili olarak kendileriyle görüşmek Istediğimiz Italyan Büyükelçiliği yetki ı hleri susmayı tercih etraişlerdir. l Büyükelçilikteki ilgililer, basta Büyükelçi olmak üzere Sefa, rette görevli diplomatlann îstanbuldaki yazlık binada çalıştıkla ; nnı bıldirmişler, muiıabirimjzin fimıanın davranışınan İtalyankanunlarına göre suç olup olmadığr yolundaki sorulan ise cevapsız kalmış ve Ankarada bulunan Müsteşar, muhabirlmizle doğru \ dan konuşmak yerine TUrkçe bilen görevlilerle olayı gazeteden izlediklerini dolaylı oUrak blldlrmekle yetinmiştir. Bir polis Eski bir polis olan Edward gizli servislerin talimatı üzerine harekete geçen kent polisi Gau ', d e t y i kısa süre içinde bulmuş ve tutuklamıstır. Ancak polis sözcüsü, daha önce gizli servisler sozcunün de yaptığı g:bi. Gaudet'nin tutuklanmasıyla komplo , arasmda, bir bağlantı bulunup bulunmadığını a;ıkla (Bast&rafı 1. aahifede) tnönü demecmde, dın ıstısmarı konusunda da şunları söylemiştir: «Önümüzdekı seçimlerde d:n istisman bir tek partinin tekeline alınmıs göıünmektedır ve bundan. otekı parti'.er rahatsızdırlar. Şikâyetçidirler. Kendı fcullandıklan silâhın kendüerine çevrılmış olmasından hoşlanmamaktadır lar.» Ismet Inonünün seçimler konu sunda görüşlermı açıkladığı ve basına yazılı olarak dağıttığı demeci özetle şöyledir: ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) j «Avrupa'da ve dünyada devamlı Turk • İş Genel Başkam Seyfı j banş konusunun bugün Amerika Derairsoy, hükümetin işçı • me ı ile Sovyet Rusya arasında masa bir sırada, mur ayrımı :çin çıkardıgı yeni ' üzerine konulduğu kanun gücündeki kararname \ Turkiye'de seçımlere gidiyoruz. den metnnun olduklannı belirt ( Bızım böyle bir esnada seçirnlerden zayıflamış halde cıkmarnış, «Şimdi iş sendikalara dümiz, kendimizle ilgili yeni hırslar şüyor» demişt.r. Demirsoy'un konuya ilişkin kı ! uvandırmamız gereklidır. Türkıye'de vatandaslar memleketm gu sa demecı şöyledır: «Uyşrulamada pürüzlPr çıfcbi • cünü ve geleceginı sağlam bir zemine oturtmalıdırlar Bu zıhniyet liı. Şimdi iş sendikalara diLjtiı"!'.seçmenlerimize hâkim olursa setedir. thtiliflanm Türk t«"c çım sonuçlarını endişesiz alırız. iletecekler. İhtılâflar da bu yol dan halledilecek. Önemli oısn Türkiye'nin gücü ters bir zıhnıyetin ortadan kalknasıl sağlanır? mış o'.masıdır. Bu da bizi faz'asiyle memnun etmiştir.» Tecrübeler göstermistir ki, Demirsoy, kararname Resmi Türkiye'nin iç bünyesinde, temel Gazetede yayımlandıktan sonra kuvvetlidir. Türkiye idarelen de birer suretinin teşkilâta ^bnöer • komşu milletlere ve genellikle leceğini ve ihtılâfiann kendi'ıerıdünya banşına zarar verecek asıne iletilmesinin isteyecegiai de rı ıhtıraslar peşinde değildirıer. belirtmiştir. Bızim eksiğimiz, kendi ffüctimü7ün bize mümkön kıldıgı kaUınma ve ilerlemevi sıyasi hayatımıza sotirmemis bulunmamızdır. Hıçbir politikacı, 50 yıllık tecrübeden sonra, Cumhuriyet temeUerine karşı tesirli bir iddia ile ortaya çıkmamıştır. Demek kı Cumhurivetin temelleri de vatandaş tarafır.dan ciddivetle korımmaktadır Cumhuriyetin teıtıeüeDevrimci îşçi Sendikalarma rinde din ve dünya işlerinin aybağlı Türkiye Basın Sanayii tşnlması, lâtin harfi. kadın haklaçileri Sendikası (Basın.ts). Ann gibi Atatürk devrimleri üzekara'da 8 iş yerinde çalışan 481 isçi için grev karan almıştır. > rinde kalkinmaya, üerlemeye ve bulunmaktaGrev karan alınn.ıs yerler: : bansa çalısmak dır. Türk Tarih Kurumu, Türkiye Gelecek İçin de memleketin Cumhuriyeti Ziraat Bankası Mal ' ön safta demokratik derdi orbaası, Baylan Basımevi, Anadodusu ile sivasl idaresi arasında lu Basımevi, Güven Basımevi, icten bir uvumu »arsılmaz halde Üçer Ofset Basımevi, Bilgi Bavüeuda setirmekttr. Derdi açık sımevi ve Gürsoy Matbaasfdır. eörürsek raba her l«n tararta o(THA) Iacaktır Sivaset. kendi hakımıyctine güvenerek c a s ı bO7mak yoluna gitmeyecektir. Ordu, ma demki idarevi eline almak Ubıatmda bulunrr.adığı sabit olmuştur. haklı görilnü'te ihiyaçlar içine itilmeyecektir. Bütün seçimlerrie ordu ile siyaset arasında catısmayı haklı eösterecek Demirsoy; isçi • nıenmr ayırımı kararnanıesiııi ohımlıı karşıladıklarını söyledi ınonu Dir davranış. bir tutum bulta»maktadır. Ben DU seçimlerde tabil senar tör olarai vazıfe görtiyorum. Her hangı bir parti ile bir b»r ğım, bir ilışkim kalmamıştır. Senatör olarak memleketin büTiın meselcleriyle ügüı bulunmak görevimdir. Memleketin bir anarşiye tekrar dü>=mesi ıhtimalinın kesm oiarak vüz göstermerr.esin; dılerim. Türînye iç bünye«nde sağlam olursa barıs için, dünya barısı için tuvvetl; bir destek teşkil edeceğı kadar Kendi içinde de huzuru ve ka'.kınmavı sağ'.ayacak bir güç kazanacaktır. Önümüzdeki seçimler ban esaslı özellıkler taşıyor. Kalkınmamızın hangı ekoaomik prensipler üzerinde jTirütüleceği konusu buniarın biridir. Karma ekonomi ve çalısma güvenlıgı, bizım kalkınmamız için sağlam zeminlerdir. Hayat pahaiıhğını her partinin önemli tutması tabii bir şeydir Bunun tabıı olmayan taraîı hayat pahahlığınm ya karma ekonomıye karşı çıkmak için istismar edılmeye i a l kışılmasıdır. ya da ters taraftan, çalışanlann haklarını, onlanr, ça lışma Küvenhklerim kısıtlama pe şınde olanlarca bahane gösteril meye çalışılmasıdır. Hayat pahahlığı ne karma ekonomi düzeninin sonucudur; Yani bu oüzenden vaz geçtığımız ;akdırrie ortadan kalkacaktır; Am» ne de çalısanlara haldarının ve hak e: tiklerı ücretlerın verilmesi yüzünden dogmaktadır.. Hayat pahalüığı demagojiden uzak bir tarzda, sosyal yönü de olan ekonomik bir sorun olaraic ele ahnmahdır. Hayat pahalıhğı dikkatli bir çahşmayla. vatandaşı istikbal için ümitsiz kılan b.r afet olmaktan cıkarılabilir ^ec men için bunun yolu hilesiz söyl» yen partilere güvenecektir. Önümüz«leki seçimlenn başka bir özelligı. seçim devresıne gow batacak derecede artan (trev ve lokavtlarla gırmemizdir. Bun lann karsılıklı maksatlı olmasın dan iyi niyetlerin istismar edilme'ir.den endişt? ederim Biz işçi haklarında. bizim kalkınma seviyemizdeki hiç bir mem leketin yapamıyacağı kadar iler lemişizdir. Memleketin kalkınma sıyla işçi hakları d?ngeve girmiştir. Bu dengeyi bozmadan. çalısan larm ve çahştıranlarır (rüvenlikle rini de sağlayabiliriz. Biz «E*v« lâ kalkınahm. ondan sonra sosyal »daleti düsünürüz» gibi bir Ms« fenin yanmda, milletçe olamayızSimdiye kadar tecrübe edilmijtir ki. hem sosyal adaleti Ukip etmek, hem kalkınmayı »ağlamak mümkündür. Bu seçimlerde Türk solunun Marksirt kanadı da kendi ara?ında bir tartışmanm fçinde görülüyor. Kendi partilerincjer vokrm frirdikleri seçimd» nasıl bir .»azivet alaeaklardır? Seeiml«ı» ka ttlmak. bagımsız losvslist adavlan desteklemek tekli'HeT »r*«mdadır. Bunların en yaygınUnnd»n blr tanesi de kendüerine yakm ve elverisli buldukları btr «ot parti için oy kul1«tnın»lrhr. Bu partiyl henöz tam kıvama «!in:s savmamaktadrrlar. Ama onu kuv vetlendirmenin hem o parH fçinde, hem ieçimlerden sonra siyssî havatta kendilfrinin *aaliyet <mkânını kolayla?tıraca& düsüncesindedirler. Partivi Vıütün bü*ı"ın kayıtsız çartcız teslim «ldbiilrler se onu kendi nartileri y»paeı»Mnr dır. Bumı başaramadıklart takdirde. bir vntn onun sırtuıda gitmis olacaVlardır. Bu hesaplar. «olun Mark^ist kanadında açıktan y«pıhror. Önümüzdeki seçimlerin bu 5ralliti snla açık. ortarun «olunf1. fakat sosyalist ve Marksist olmavan seçmenlfri de tercihleri üzprinrte ciddi dikkate «evket melidir. Bu kadar kabs sekiide Marksf'tlerin kullanmaya *lverişl! gördükierl bir partinin fcendî inançlannı arhV hanıri oranda temsilde devam eftigi bu secmenlerin riüsünmeleri gereken bir husustur. Batı ve DoSAı oazarlığında en giiç mesele. Doğudadır. Türkire' nin bu ortamda açıktan b a m ç ı olan. içi sağlam bir huzur rasmleVeH olma«ı l&zimdır. Özetle. seçimden dllepmiz. memleketin huzurunun ve güven içinde çahşmastnın bozulmamasıdır. Cumhuriyet temellerinden ayrılma tehlikesi dogmasm. Mem leketi anarşiye götürecek «ylenv ler devri ve bu eylemleri haklı zannettirecek sivaset anlayışı ?«"•! eelmesina Ankarada 8 iş yerinde grev karan ahııdı Yarımca Gübre Fabrikasında anlaşma oldu marou.tır. MSP'nin görüşü Mill! Selâmet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Müfıüoğlu, dün verdiği demeçte parti sinin adalet anlayıçını açıkiamıs, «Vicdan ve fikir hürriyetini tasıtlaysn kanunlann kaldırılmasj. görüşünde olduğunu belirtmistir Müftüoğlu, ceza davalarında. de ' mokratik ülkelerde yaygın olan halk tarafından seçilmış jüri sii teminin tatbikini zorunlu gördük ( lerini. adaletin en kısa zamandı tecellisi için gereken her türlü tedbirleri almak, mahkemeleri ye ni vasıtalarla donabna, maddt ye teneklere kavuşturmak kararında olduklannı, bölgese! idare mahke melerinin kurulması lüzumuns inandıklarını sözlerine eklemişür. i Bir Mareşal'in (Bastarafı 4. Sayfada> (î) Tuhaçevski'nin önderliğindeki bir askerî srubun Işbirliği ve muhahflerin kıskırtmaları ile Stalin'e karşı bir komplo hazırlanmaktadır. (2) Bu komploda Radek politik lider rolünü oynamaktadır. (3) Suikastçıİar, hükümet dar besi sırasmda meydana gelebilecek kargaşahklardan yararlanarak Nazilerin, Sovyetler Birliğine saldırmamalan şartiyle Alman Hükümetıyle ekonomik ve politik bir arüaşma yapmayı önermektedirler. Nıtekim bu hayali raporda mü cehhez duruma giren Yagoda, Radek'in tutuklanması izrini ko ' parmayı başardığı için son dere ce sevinçliydi. Radek'in tutuklanmasmm ve Tuhaçevski'nin bu işe bulaşhrılmasımn kendi canını kurtaracağına inanıyordu. Sozü edilen Gaudet. 14 Ağustos 1970 günu de, New Orlfarts'ı ziyaret ecîen Başkan Nixon'ın otomobili üzerine yak'.ığı bir Amerikan bayragını atmağa kalkışırken tutuklanmış i tı. Nixon'ın konuşması Başkan Nixon. gaziler cemiyetinde yaptığı konuşmada suikast haberine hiç değinmemiş ve bu arada 1969 yılında Kamboçya üze rine yapılan gizli bomhardımanları kendisinin emrettiğini kabul etmiştir. Nixon, Kamboçya'nm Güney Vietnam sınırı boyunea topraklarının bombalanması kararını 1969'da Beyaz Saray'a gir . dikten bir ay sonra •Amerikalıla rın hayntlarını kurtarmak» için kararlaştırdığmı öne sürmüştür. Başkan Nixon. konusmasından | sonra New Orleans'tan ayrılmıştir. (AP) tZMtT Yarımca bölgesindeki gübre fabrikalarmda Petrolİş Sendikası ile işveren arasmda toplu sözleşme konusunda çıkan anlaşmazlık. dün giderilmiş ve taraflarca daha önce alınan grev ve lokavt kararlan kaldınlmıştır. Yapılan açıklamaya göre, Yarunca gübre fabrikalannda calıçan 360 işcinin günlük yevmiyelerine ilk yı! için 15, ikinci yıl için 14 ve üçüncü yıl için ise 16 lira olmak üzere üç yıl için toplam 43 Hralık ram kabul edilmıs.tir. Ayrıca işçilere bazı sosyal haklar da tanınmiîtır. (THA) 42. tzmir 200 METREÜK UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLDE 3 KİŞİ ÖLDÜ SSK'ya (Bastarafı 1. sahifede) rı görevliler, bir süre Belediye Başkanını durumdan haberdar etmek istememişlerdir. Ancak Kurum gorevlilerinın ısrarı üzerine mahkeme karan uygulamaya konulmuş ve Barlas'ın maaşından her ay 7500 lira kesılmeye başlanmıştır. Sigorta yetkilileri olayı doğrulamıs, ancak Barlas'ın borcunun miktarını açıklamaktan kaçınmışlardır. MHP'nin görüşü MHP Genel Sekreteri Mustafa Kemal Erkovan, maliye teşkili tının kökten düzeltılmesi gerektı ğini ileıi surmüş, «Maliye Bakan lığının kadroîunun kabartuması verginin iktisadi değerini azait tnaktadır» demiştir. Y ARI N : Entrika çarkı dönmeye başhyor. KAMA TEZGAHI SAT1N ALINACAKTIR Yeminli muhasipliğin kuruhna sıyla. vergi kaybımn onlenecegı '. (Bastarafı 3. sahifede) ni söyliyen Erkovan, vergi ödeme Bereket çogunluk böyle düşünyükümlülüğunü 1 basıtleştirmemüyor. sini istemiştır. Sayın înönü, o engin tecriibelerle yüklü yorgun seçmişini unut turan bjr dinçlik içinde değil mi? Dün de bir demeç verip, «Sosyalist olmayan solculan», CHP ye karşı dikkate dâvet etti... Bazen canı sıkılır insanın... Bu can sıkıntısını. nükleer dengeyi düşünmek de arttırır, Nanking katliamı da... Bereket bir olay ımdada yetisir. Meselâ sayın Inonünün demeci gibi... Yeniden eski havaya dönersiniz. «Bomba olsa da olmasa da, insan insandîr» dersiniz. Ve hayat devam eder. Dnnyada bngün j j ı ı Tokyo'da su, vesikaya bağlandı TOKTO Japon başkentindc bugünden itibaren büyük endüs; rilere su vesika usulüyle verilme ye başlanmıştır. Tokyo Belediyesi sözcüsü, çarsamba gününden itı baren halka da suvun vesika ile verileceğini açıklamıştır. Yapılacak su kısıntıları fabnks lar için >üzde 20, halk için ise yüzde 7 oranında olacaktır. 11.5 milyon nüfusuyla dünyanm en kalabalık şehri olan Tokyo' da son 10 yıl içerisinde su, ücün cü defa kısıtlanmaktadır. (UPİ). ve silâhlı dört ' kişi kasadaki 4000 lirayı götürdü Gaziosmanpaşa'ya baglı Bolluca köyündeki kömür ocağmı basan kimliği meçhul maskeli ve si lâhlı dört kişi, kasadaki paraları almışlardır. Jandarmaya göre, kimlikleri be lirsiz maskeli ve silâhlı dört soy guncu, kömür ocağımn kantarında tek basma bulunan Te\fik Şen'i (661 silâhla tehdit edip döv dükten sonra, kömür ocağımn bir günlük hasılatı olan dört bin lirayı ve yazıhanede bulunan bir kısım irsaliye makbuzlannı alarak kaçmışlardır. Sanıkların hirkaç gün önce isyerine son verilen kömür ocağı işçilerinden oldukları sanılmakta ve aranmalarma devam edilmektedir. (aa) o (Bastarafı 1. sahirede) sonuna kadar bu rakamın 1 milvar doları bulacagını beUrtmiştir. Bakan Türkel daha »onra özetle şöyle konusm*ı«ttfr«O . «îhracatımı» yıllardan beri görulmemis blr artış temposu içeristne girmıs bulunmaktadır. Bu geli'me içerisindt bizieri » • ııl memnun eden husus, »anavı malları ihracatınm çok büyük ölçülerde artmakta olmasidır. 1972 yılı lhracatımızda göriilen bu olumlu gelisme. içinde bulunduğumuz yılda da devam etmektedtr. thracatımız, Temmuz ayı sonunda 703 milyon dolara ulasmıstır. Henüz 7 aylık olan bu miktarın, 1971'de 677 milyon dolar olan toplam ihracatı as'ıSinı düş'jnecek olursak, artışın önemi açıkça ortava çıkar. 1973 haziran ayı sonunda sanayi ürürleri lhracatımız 192^ milyon dolar olmuştur.» Türkel daha sonra, fiyat arANTALYA Antalyada katışları konusu üzerinde de duryıp olarak aranan bir taksi Kormuj, «Konu uluslararası çerçekuteh ilçesinin Yeniköy Barutvede ele alındığında. fıyat artıv lu mevkiindeki Kurudere uçurularının bütün ülkeleri etkileoüli munda bulunmuştur. ve alınan önleyici tedbirlerin 10 gün önce duraktan aynldık yeterriı kaldığı görulmektedlr> tan sonra daha geri gelmeyen demiştir. Bakan, Batı ülkelerinşoför Kadri Gürler yönetiminde ; de de fiyat artışlarınm önleneki 07 DF 026 plâkalı taksı kay , mediğini de sözlerine eklemiş. bolan kojoınunu arayan bir ç o hükümetin, taban fiyatları ve ban tarafından bulunmuştur. destekleme alımları konusuna Uçuruma yuvarlanan taksinin ı ciddiyetle eğildiğini hatırlatmışiçinde şoforden başka Habib i tır. Kaplan ve Mehmet Konhancı ad I larındaki iki kişinin de cesedi bu Talu'nun mesajı lunmuştur. (THA) ö t e yandan, 42. Uluslararası Izmir Fuarı'nın «çılışı nedenlyle Belediye Başkam Osman Kibar'a gönderdiğı mesajında. Basbakan Talu, Fuar'ın yarar ve önemlnl belirtmiş, «Stratejiaıiz, kalkınma planlarımız, ekonomik politikamız daima sanaI yileşme amacını gerçekleştirmeya dönük olarahtır» H«"ni=tır Gaziosmanpaşadaki kömür ocağını ; basan maskeli i Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Umum Müdürlüğünden 1 Müessesemlzce. 1 adet Kama tezgâhı (Dışa kama açma) tekhf alma usulü Ue ve Turk parası karşıiığı satın alınacaktır. 2 Bu işe ait sartname mesai saatleri dahilinde Müessesemiz lç Tlcaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 3 îlgililer. şartnamesine göre hazırlayacakUrı tekliflerini To7,ö rauvakkat teminat, katalog veya prospektüsleri ile birlikte en geç 4/9/1973 Salı günü saat 1730'a kadar Müessesemiz Yazı işleri Mücfürlüğüne göndereceklerdır. Teklifler 4/9/1973 tarihinden itibaren 30 gün opsıyonlu sayılacaktır. 4 Teslim müddeti kısa olan teklifler tercih sebebi sayılacaktır. 5 Postada vaki gecikmeler nazan ıtibare alın mayacağ] gibi telsrafla yapılacak müracaatlar kaoul edilme? 6 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değıldır. (Basın: 21430/6639» Mehmet BARLAS Kayıp Aranıyor Yanda totoğrafı aörülen veğenim 1 = = B Ş ^IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIMmilHlimilllllllinmilllMlllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIMIIIIIUIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL ÎTHAL YOLÜYLA ÇELİK BORU VE DÎRSEKLEK SATIN AL1NACAKT1R îlgililerin Genel Müdürlüğümüz veya îstanbul Büromuzdan beher takımını TL. 150, bedelle alacakları şartnamelere göre hazırlayacaklan tekliflerini 21/9/1973 günü saat 1730'a kadar GeneJ Müdürlüğümüz Muhaberat Müdürlüğünde buluntfurmaları duyurulur. Postada vakl olacak gecikmeler kabul edılmeyecekUr. 2490 sayılı Kanuna tabi olmayan Şirketimlz, ma!ı alıp almamakta veya diledığinden almakta serbesttır. TEŞEKKÜR Dr. Rahmi AKBİL, Dr. Nevvare ÖZYURT, Dr. Harun KORAY Kızımız Zeynep Altan'ı koyduklan yerinde teşhis ve yaptıkları tedavi ile sağhğma kavuşturan. kıymetll insan, Yakacık Sanatoryumunun değerli hekimlen, :1 = = 1 = NEZİR ORLAKLAR 18 Temmuz 1973 gününden beri kayıptır. Kendisini gören ve tanıyanların 22 42 90 N o l u telefona bildirmelerinı insaniyet namına rica ederim. üayısı CeJâl UTKtN (Cumhurıvet: 6651) 1 { 1 Çinli akrobatlar | Spor ve Sergi \ Sarayı'nda 10 İj gösteri yapacak îstanbul ve Ankara'da gösteriler yapacak olan Çin Halk Cumhuriyeti Akrobasi Grubu dün uçakla Istanbul'a gelmiştir. 70 kişiden olııçan Çin Akrobasi Grubu'nun tstanbul'daki gösterilerinin ilki Spor ve Sergi Sarayı'nda yarın yapılscaktır. Gosteriler 10 gün süreyle her gece tekrarlanacaktır. ye Hanımlara. tüm sanatoryum personeline tesekkür ve îükraniarımızı sunanz. ile yakm Ugllerinl esirgemeyen Başhemşire Türkân Hanımla mesai arkadaşlan Hemsire Billur, Ayset ve sazı TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A. Ş. (Basın: 21418/6640) Annesi: Kerime ALTAN Babası: tetin ALTAN = (Cumhunyet; 6«52) s uİmilllllllHlllllflllltlllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllfJimillllllllllllllllıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog