Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 21 Ağustos 1973 fiyatına yeniden yüzde ıo zam yapıldı ÎZMİR Serbest piyasada un fiyatlarma yüzde 7 10 oranında yeni zam yapıknıştır. Buna göre piyaaada 74/78 randımanlı unlar 129 132, Konya menseü 74/78 rantfımalih unlar !55 157 5; 80 randımanlı çıplak unlar 126 129, Konya menseli lüks unlar ise 187,5 liradan muamele görmeğe başlamışlardır. llgililer, mıyıs ayından beri un fiyatlanna 3 kez zam yapıldığını ve böylece zam oramnın yüzde 20'yi bulduğunu belirterek. «Halen 129 liradan satılmakta olan 80 randımanlı unlar mayıs ayı başında 107 liradan ışlem görmekteydi» demişlerdir. Un fiyatlarındaki yükselmenin buğrfay fiyatlarındaki artışa bağlandığına işaret eden 11gililer «Undakl yükselme unlu mamulleri de etkileyecek ve önümüzdekl günlerde bu tür mamullerde yeni fiyat artışları görülecektir» seklinde konuşmaktadırlar. (a.a) İETT'nin Dünya Bankasından alacağı 14 milyon dolarlık kredi ile ilgili anlaşmayı onayladı IstaftbuTda bulunan Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü İsmail Hakkı Tekinel, Istanbu) enerjı dağıtım projesinın uygu lanması amacıyla «tETT» ile Uluslararası tmar ve Kâlkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında imzalanân proje anlaşması ve bu anlasmanın ayrıntılarını teşIcil eden ek raektuplarla, proienin gerçekleştirilmesi için adı geçen bankadan sağlanan 14 milyon dolarlık krediye ait, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Bankası arasında imzalanmış bulunan ikraz anlaşmasının Bakan lar Kurulunca onaylandığını açık lamiştır. Devlet Bakanı ve Hükümet Söz cüsü Tekınel'in açıklamasma göre, Dünya Bankası'nın (İDA) genel olarak tespit ertiği ıkraz esas!an çerçevesinde kullanılacak olan bu kredi, İETT'nin mevcuı enerji dağıtım sısteminin islâhs ve genişletilmesi projesının ger çekleştirilmesi amacıyla yapıla cak harcamalara rahsıs edılmış tir. Söz konusu proje ile, mevcut prımer ve sekonder transforma tör merkezlerine ilâveler yapıla » k , toplam kapasitesı yaklaşık jlarak 390 megavatlık 34,5/10 kı ovat primer ve 150 Megavatlık 10,0,4 sekonder j>eni transformatör merkezlerinin yapırtı ve <Uğ'.tım donanımmın tesisi gerçek leştirilecektir. Aynca, aynı proje dahilinde Jlarak, ortalama 110 kilometre primer, 250 kilometre sekonder, ıiuü kılometre alçak gerüınn d* ğıtım hatlan ve yeraltı tablolan montaj ve tesisi, 40 M W»t. al çak gerilim kondansatörler tesı si, mahAllî bir yük dağıtımj içir. uzaktan ölçme ve baberlesm» teç hizatı zatin altnması ve tesisı gerçekleştirilecektir. Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü tsmail Hakkı Tekinel. pro«• ı 1 7 Hazıran ayı sonıma . nn M 8 <adar tamamen gerçekieştırileceîini, müşavirlik hizmetlen ıçmde îeşitli konulann etüdü ile, İETT teşkilâtırun çalısma usullerinln ^lâhı, gaz etüdü. Taşıtlar Dairesi Teşkilâtı, idaresi ve fınansman tarzlarının etüdü gibi önemlı konulann yer aldjğını sözlerine eklemiştir. Gümrüklerde bırakılnus > otomobiUer 50i yıl konuklarına tahsis edilecek Cumhuriyet'in 50. yıldönümü nedeniyle Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım örgütü'nün (UNICEF). 30 Ekim tarihindekı galasının T'urkiye'de yapılacağı bildirilrr.iştfr. Devlet Bakanı tsmail Hakkı Tekinel <iün Vali Şentürk ve Bplediye Başkanı Atabeyle bir toplantı yapmış ve Cumhuriyetİn 50. yıMönümü kutlama proşrarnının Istanbul ile ilgtîi bölümünü elö almıştır. Bakanın verdigi bil^iye göre, Beylerbeyi Ssray.'rjna yapılacak galays dünyan*ı ünlü sanatçıları ve bilim acifim'.arı katılacaktır. Bu r.edenlev talanın verileceği Beylerbeyi ^Sarayı dün Bakan. Vali ve Belejrfiye Başkanı tarafınrian riyaret. edilmiş, onarma çalısmaları gözden geçirilmiştlr. 256 sanıklı davada sanık avukat Şener işkence gordugunu anlattı 256 sanıkh Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve Cephesl cîavas:nın dünkü durusmasında ölen sanık İç Mimar Hatice Alankuş' un annesi Akgül Yurkaalan, Emekli Hava Teğmeni Türkay Altay ile Ünye'de görevli üç îngiliz teknisyeninin kaçınlmasından «anık Avukat Şener Şadinin iorgulan yapılmıştır. Kadm yüzünden gözü dönen genç bir işçi jandarmayı öldürdü Şirinevlerdcki Milano pavyonda çalısaua bir kadm yüzünden cinnet fctircn 17 yajındaki Hasan Uçkan, dün sabah bir jandarmayı öidürmu», bir diğerini de ığır yaralamıshr. SiIUılı çatııma ııramnda çift tabancası ile çcvreye dehset saçan Haydar Uç kan, raermileri bitince Fetih Sokaktaki bir kümese tıgmmıs ve vakalannuıtır. Halk tarafından linç edilmek iıtenen Haydar'ın elbisderi parçalanmı», jandarma lar, kaatili halkın elinden güçlük le alarak Bakırköy Jandarma Ko mutanlığına götünnüflerdir. nna dogru yürümüştür. Haydar, Fatos'un gölgesini görüı görmez silâhlardan birini çevirip ateş et miştir. Fatos silâh sesini duyar duymaz çığlık çığlığa kaçmıt v« gizlenmiştir. Jandarma ile çatışma Durum garsonlar tarafmdan Bakırköy Jandarma Komutanlığına sikâyet edilmıştir Başcavus Ayhan Göknar. yanına beş kisilik bir ekip alarak olay yerine gitmistir. Sanığın kaçtığı bildiri len Fetih sokağma giren jandaTma ekibi Haydaria karsılasmıştır. Jandarmalar sanığa teslim ol masmı ihtar ebnişler. fakat sanık çift tabancasım çekip ateş etmeğe başlamıştır. Kurşunlardan biri jandarma eri Sedat Yazıcının kal bine isabet etmis ve Yazıcı göre vi başında sehit olmuştur. Kurşun lardan bir diğeri ise Mustafa Şa hin'in omuzuna saplanmıstır. Çev re takviye kuvvetlerle çevrilmij, jandarmalarla sanık arasında ya rım saat süren bir çatışma olmuş tur. Çelik yelekli polisler olay yerine sevkedildiği sırada katil, jandarmalar tarafmdan bir kümeste ele geçirilmiştir. Otomobil tahsisi Bakan Tekinel, Unıcef'in galası Ve 50. yılı kutlama törenlerinfrt öteki bölümleri için Türkiyefye geiecek devlet konuklanna gümrüklerde bulunan ve devlete intikal etmis kullamVafrüecek durumdaki araçiarm tahsis edileceğini bildirmiştir. Bakan, böylece, sıkışık anlarda başvurulan» damah otomofcil kiralama yükünden devletin kurtulacağmı söylemiş Sanık Akgül Yurkaslan'ın sorgusundan önce ölen sanık kızı Hatice Alankuş'un ölümüyle ilgili olarak Başbakanlığa, Genelkurmay Baskanlığı'na ve Askeri ANKARA Türkiye İş BankaSavcıhğa yazılmış evrakm bir sı Genel Müdürlügüne atanan Se sureti Baskan ve Duruşma Yarlâhattin Karahan, dün saat 9' gıcı Deniz Hâkim Yarbay Akdan itibaren yeni görerine baslademir Akmut tarafından okur.mıştır. mustur. 20 temmuz 1973 günü Bilindiji gibi, Türkiye îs Bancezaevinde hastalandığı bildirikası G«nel MUdürü Ferid Basmalen evrakta, sanık Hatice Alancı'nın hizmet süresini doldurarak kus'un askeri doktorlar tarafınkendi isteği ile emekliye ayrılma dan muayene edilip, Gümüssusı üzerine. Banka Genel Müdür i yu Askeri Hastanesi ile Haydarlüfüne ldare Meclisi üyelerinden | pasa Askerî Hastanesindeki muSelâhattin Karahan atanmıstır. ayene ve tedavileri anlatılmakGenel Müdür Karahan dün sata ve «Süratli su kaybı, kalp ve bah saat 9 da Ulus'taki Genel deveran sistemi yetersizliğinden Müdürlük binasına geldiğinde ilk ölduSu» açıklanmaktadır. iş olarak Seksiyon Müdürleriyle bir toplantı yapmıstır. (a.a.) Annenin sorgusu Bu raporun okunmasından »onra söz alan sanık £ mekli Binbaşı Mehmet Gençoğlu da «Suç isleteceksiniz. Aylarcfan beri yatıyorum. Suç işleteceksiniz. Zorla idam ettirteceksiniz beni." Tahliye edin. Yeter» diye konusmustur. Duruşma Yargıcı oturum sonunda tahliye istemi hakkında kendisine söz vereceğini söyleyerek sanığı oturtmustur. Ölen sanık Hatice Alankuş'un Yapı Endüstri Merkezinin her t Akgül yıl düzenlenmekte olduğu gezi : annesi tutuksuz sanık ci sergilerin beşincisi bu yıl dün, '• Yurkaslan, sorguya davet olunilk olarak Kırklareli'nde »çılmış' muştur. Sanık Yurkaslan, basından geçen olayları söyle anlattır. Üç gün açık kalacak olan ser gı daha sonra Edirne, Tekirdağ, I mıçtır: Gelibolu, Çanakkale. Ayvalık, «Mehmet ve Ezel Incili'yi çoTurgutlu. Aydın. Muğla, Denizli. cuklanmın arkadaşları olarak Uşak, Kütahya, &ki?eh:r ve Göltanıdım. O zamanlar Ezel hamicük gibi turistik ve smai yatırım leydi. Doğumu dolayısıyla da ların önem kazandığı kentlerde Ezel'i beraber oturduğu annesidevam edecektir. Yapı Endüstri nin evinrfe ziyaret etmiştim. Bu Merkezi, bu sergisinde, çeşitli ya karı kocanın siyasi nitelikleripı elemanlarıyla iç v# dış dekoni bilmem. Ancak bebek bakırasyon elemanlarmı. plâstik ve di mı hakkında nasihat ve yardımzayn çahşmalarını malzemelerin larımı talep etmişlerdi. tarifini panolar üzerinde gösierÇocuklarımın evinde bulundumektedir. ğum bir akşam, (Levent'teki e İş Bankası Genel Müdürü Karahan görevine başladı Hatice'nin ölümü Fatoş'u isterim 256 saniklı davada sanık avukat Şener Şadi, dünkü sorgusu sırasında ber götürmek istediklerinl belirttiler. Bu alısveriş için Ziya Yılmaz, şimdi tam olarak hatırlayamıyorum, iki bin bes yüz veya üç bin lira verdi. Günlük ihtiyaçlanmızı, onlar gelmeden evvel de kapı ya gelen bakkaldan alırdım. Kendiieri bakkaldan göze batacak (azla miktarda alışveriş etmeme razı olmazlardı. Bu itibarla günlük îhtiyaçlanm da benim sağladıgım varit değildir.» Sorgusu biten sanık Akgül Yurkaslan'ın okunan Emniyet ve Askeri Savcılık ifadelerinde evlerinde gizlenen Mahfr Çayan ve arkada;lannın daha sonra damadı ve kızı tarafından poli«e ihbar edildiğ;. bu yüzden kendisinin ikinci bir ihbara lünım görmediğini belirttiği göriilmüştür. Sanık Akgül Yurkaslan okunan Emniyet iladesinde. eve gelen iki sandıkla önce Cihan Alptekin ile Örner Ayna'nın sandıklanarak götüriüdüklerini, daha sonra da Mahir Çayan'ın sandıklanışını gördügünü anlatmıştır. Sanık Akgül Yurkaslan, Başkan ve Duruşma Yargıcı Akmut'un bir sorusu üzerine daha önce sor gusu yapılan Ahmet Alankuş'tan bahsederken, «Damadım sorgusunda bazı kısımlan açıkça söylediği için, ben o konulara tekrar definmedim» demistir. söküldü. İki kaburga kemiğim kı J nldı, iki ay kanama geçirdim.» Bir fabrikada isçi olarak çalıfjn Rizeli Haydar, dün sabah saat SJO'da Milano pavyonunun önüne gitmistir. Bu sırada hamam dan dönen aynı pavyonda çalısan garsonlardan Kemal Derin, Hacı Konak v« Zekeriya Konak. Haydar'ı görmüslerdir. Garsonlan ta nıyan Haydar, tabancaları çekerek üç kişiyi duvar dibine dizmif, «BHI Fatosu istiyorum, yok sa sizi burada kurfuna dizerim> demijtir. Garsonlar Fatoşun nerede oiduğunu bilmedıklerini söy lemislerdir. Pavyonda Fatoş talnna adı ile çalısan Selma Otar, giirültülere uyanmıs ve pavyonun Çikn kapı Yapı Endüstrisi Merkezinin 5: sergisi 14 ilde açılacak Kitaplar f 50. yıl kutlama törenleri için 121 ülkeye davet yapıldığını ve simdiye kadar bunların 100ü aşkın kısmmdan olumlu cevap alındığını belirten Bakan, törenleri 300 basın mensubunun i/leyeceğini bildirmiştir. Bu arada Beletfiye Başkanı Atabey de, Cumhuriyet'in 50. yıldönümu nedeniyle Istanbul Belediyesi'nin Cumhuriyet ve Atatürk'le ilgili olarak 10 kitap hazırlattığırı ve bunlann 2630 Ekim tarihleri arasında yap:lacak şenliklerden önce piyasaya çıkarılacağını söylemiştir. vi kastediyorum) hava karardıktan sonra aşagı yukarı çocuklarımın eve döneceği saatte, kapı çalındı. Mehmet İncili g^lmişti. «Biz geldik» dedi. «Siz kim?» dediğiracîe, «Arkadaşlarla» diye cevapladı. Içeriye aldım. Sokak kapısını kapayıp döndüğümde, Mehmet «Şimdi geliyorum» diyerek çıktı. Odada gelen çocuklardan biri, bana «Bir de anneniz varmış değil mi?» diye sordu. O zaman kızım Hatice Alankuş'u tanımadıklarını anladım. Kendilerine Ahmet'in okulundan mı olduklannı sordum. Bana, çocaklanmı tanuaadıklariBi ve kendilermin kimler olduklannı, isimlerini söy lediler. Kucaklannda veya yanlannda bulunan silâhları o zaman gördüm. Telâşlandım. Ancak bize hiçbir fenalıkları dokun mayacağını, bir iki gün kadar kalıp başka bir yere gideceklerini, bu arada kendilerine kesin kes itaat etmemiz gerektiğini, korkmamamı bildirdiler. Devamlı oturabilecek bir oda seçtiler. Bu oda çocukların çalışma odasıydı. Gereği düşünüldü Sanık avukat Şener Şadi'nin sorgusu burada mahkeme başkanı ve duruşma yargıcı Deniz Hakim Yarbay Akdemir Akmut tarafından kesilmiştir. Mahkeme Hey'eti müzakereye çekilmiş ve alınan karar gereğince yargıç Akmut. sanığa sor gu hudutları içerisinde kalarak sorgusuna devam etmesini bildirmiştir. Başkan, sanığa, gerçek mi, hayal mahsulü mü, b*r hangi bir makam vey* ki»iy« tfyyulan husumet tebebiyle mi ileri sürduğünü ve iddialarını ilgili mercilere sikâyette serbest olduğunu hatırlatmış, oybirliğiy le alınan su ara kararı bildirmiştir: «Şayet geçen ara kararlarında da belirtildiği üzere basında, şu veya bu maksatla, manset yapılmak, şu veya bu kişiyi yıpratmak veya şu veya bu maksada uygun olarak bir döküman imal etmek şeklinde bir gaye iie hareket etmiyorsa, lor gu hudutlarının içersinde en geniş sekilde ifarfe vermesinin mümkün olduğu hususuna «y birliği ile karar verildi..» Fatoş ne diyor? Aşkmdan çılgına dönen ve etrafa ölüm saçan Haydar Uçksn için ifadesi alınan Fatoş, «Bu adamı üç gün önce bakkaldaaliş veriş yaparlien ^orfeumV, benîm'.e konuşmak istedıgini söyl.edi. Yüz vermedim.' Daha Sonra Vavyona gpldi orada konuştuk. Ancak berıim konuştuğum b&şka bıri olduğundan kendisı ile arkadaşhic yapamayacatımı söylemiştim. Başka bir şey bilmiyorum» de Çarşı pazar B«ıi ya yanıma birisini vererek veya çocuklardan bıri evde bulıınduğu zaman. dışanya çıkanyorlardı. Bu itibarla eve serbestçe girip çıkamıyordum. Nitekim battaniye vs. almamı istediklerinde Ayşe ismiyle tanıdığım Ülkü Ahmet'ir Isıanburu bümemesj sebebiyie beni bera Dört kez Sanık avukat Şadi, 28 Nisan 1972 gunü otuzbeş kişi ile birlikte Ankara'da tutuklama mah kemesine çıkarıldığını, bütün çabalarına rağmen burada itirazlarınm çoğunu tutanağa geçirtemediğini. tutuklandıktan sonra cezaevinde MİT mensuplarınca dövüldüğünü söylemiştir. Sanık Şadi bundan sonra da Askeri Savcıhğa çıkar;ldığ> nı, sorgusu sırasında itirazlarını söyledi|i için soluğu yin« Ankara • Samsun yolu üzerinde esikden radyoevi olarak kul lanılan binada aldığmı anlatmiitır. Sanık burada işkenceleri Askeri Savcı Binbaşının idare ettiğiri söylemiştir. Bu olanları takiben Istanbul'a Selimlyeve getirildiğini söyleyen sanık avukat sorgusunu yapan Hakim Yarbay Naci Gür'ün önce kendisinı çok iyi karsıladığmı, çay ve sigara ikram ettiğinl, ancak elindeki Emniyet ifacfesinin baskı altında alındıgını ken disine anlattıfeı halde bunun d* tutanağa «Eski ifadelerim genellikle doğrudur» şeklinde geçtiğini ileri sürmüştür. Sanık •vukat tutanağa geçen sorgusunun bu bölümünde şunlan aalatmıştır: «ltiraz edecek oldum. (Akhnı başma topla, hukukçusun itiraz etmezsen, senin İçin daha iyi olur) dedi. Tutumumu değiştirmediğim için biraz sonra sorguya ara verildi. Beni dışarı çıkarttı. En alt kattaki Al hücresine kapatıldım. Durumu anlamıştım. Tekrar iskenceye gön derilmekle tehdit ediliyordum Ayaklarım henüz iyileşmediği gibi kan gelmeğe devam ediyordu. Bu yüzden beni getiren assubaydan, herşeyi kabul erfeceSimi ilgililere iletmesini istedim Yeniden sorguya çıkartıldığım da Askeri Savcı Naci Gür pasai pasaj okumak süretiyle eski MİT ifadesini yazdırmağa başlamıştı..> Eski ifadelerin! red eden »anık avukat Şener Şadi'ye duruşma yargıcı dünkü sorgusu sırasmda sorgu dışma çıktı|ı gerekçesiyle üç kez ihtartfa bulunmuştur. «Bu dava politik bir davadır. Hükmü tarih verecektir» diyen sanığm sorgusuna geiecek oturum devam edilmek üzere ara verilmiştir. Suyuna zehir katıp hasmını öldüren cezaevi kaçağı bir inde yakalandı e: Bîiştır. Marksist değilim İkinci olarak sorguya alınan sanık emekü Hava Teğmeni Türkay Altay, «Düşünce ve özlemlerinin Anayasal devlet nizamı içersinde gerçekleşrcesini arzulayan, Atatürk ilkelerine inanmıs bir kişi» oldugunu belirterek şun ları söylemistir: «Ifadem alınmak için götüruldüfüm kontrgerilla merkezinde (Yaratılan şartlarla) tamamen iç güdüleriyle hareket eden bir varlık durumuna getirildiğimden ifademde bazı hususlann romanlaştınldıgı bir vakıadır. Fakat oradada, Savcılıkta da ve bugün burada huzurunuzda sorgumla ilgili söylemiş olduğum ve olacağım ilk husus ben Marksist Leninist değilim olacaktır.» Hiç bir gizli örgüt üyesi olmadığını söyliyen sanık Türkay Altay üstü olduğu için beyanlarına inandıgı üstefmen Tevfik Çeliker'in devamlı ısrarları karşısmda gerçek kimliklerini bilme diği «Ali ve Ajşe» adıyle «Saffet ve Nazan Alp'i» evinde on gün misafir ettiğini belirterek «Ben bu suçu işledim. Adalete inanıyorum» demiştir. KOVYA Aksaray üeesinin Demirci köyünde 15 gün önce işlenen fecî cinayeti örten esrar perdesi araîanmıs Abdullah Köklü'yü cinayetten hükümlü bir cezaevi kaçağımn öidürdüJJ an:» ıılmıştır. Olajm soruşturmasma Bakırköy Savcdığı ile Jandarma Komutanlığı elkoymuş, 15 gün önce R:ze:den İstanbul'a çalışmaya ge len genç, ilk sorgusundan sonra tutuklanarak Sağmalcılar Cezaevine gönderilmistir. Ölen jandarma eri Sedat Yazıeı'nın Çankırıh oldufu bildirilmistir. Gümüşsuyu Askeri Hasta nesinde tedavî altına alınan diğer jandarma eri Mustafa Şahin ise, Gümüshane'nin Kelkit ilçesinden dir. Günün kitaplan Şinasi Özdenoğlu İkinci cinayet için cezaevinden kaçıyor Demirci köyünden Kinm Tunç adsm öldürmek suçundan 16 yıl üç ay ağır faapse mahkum edilmiş. eezasını Niğde Tanm Cezaevinde çekerken üç ay önce bir yolunu bularak, hasmı Abdullah Köklü'yü ö!dünr.ek için cezaevinden kaçmayı başarmısttr. KARDEŞİNİ ÖLDÜREN GENCİ AKRABALARI DELİK DEŞİK ETTİ VlRANŞEHtB Amcası kranın başkasına verilmesine kızan bir genç. öz kardeşini tabanca ila öldürmüştür. Katil olaydan sonra kaçarken akrabalan tarafından öldürülmüştür. Amcası Ahmet Ekinrinin kızını başkasına vermesine sinirlenen Eyüp Ekinci «Elini nije çabuk tutmadm» diyerek Nezir Ekinci'yi öldürmüştür. Katil olaydan sonra kendisini takip eden akrabalan tarafından delik deşik edilmıştir. Olayla ilgili sorjşturma başlamışhr. • Vatanım Benım Sosyal Dunalun sUrleri EROĞLU VAYINEVİ sunar açiklıkia sergileyen ve uutun dönyada 104 HAFTADIR EN ÇOK SATAN KÎTAP R KNEBEL " ^ Cumhuriyetin 50. yılı için I Atatürk Ukeleri ve Bursa Nutku II Maktulü üç ay adım adım izledi Kaznn Tunç cezaevinden kaçtüctan sor.ra köyü olan Demirciye gelmiştir. Her gün değişık kıyafetlerle gezen bu arada kadın kıyafetine de giren Kâzam Tunç, Abdullah Köklü'yü ortadan ttaldırmak icin tam üç ay adım adım Iztemiştir. H a l i f e l i k bilgi yayınevi Ne idi. Nasıl alindı? Niçin kaldırüdı? Mahmut GÖLOĞLU Milliyet Dagıtım Ltd. Şt. Nazım Hikmet SON SİİRLERİ 3. basım 15 Lira HABORA KİTABEA'İ P.K. 6 Beyazıt Ist. Yurt Dışına Gideoeklere Gerekli Kitap Yolcular İçin Gümrük Rehberi vergisiz neler getirüebilir / hangi eşyaya ne kadar vergi ödenir / hediyelik esya / v.s. 10TL. Kitapçılarda Arayınız. P. K. 539 Karaköy Ist. 9 ARARAT YAYINEVİ Sunar Su testisine zehir koydu Kâznc Tunç üç aylık bir iziemeden sonra bahçesinde çalısıp öğle uykusuna yatan Abdullah ın yanmdaki su testisine fare zehirı koymuş ve tekrar ortadan kaybolmuştur. Abdullah uykudan uyftndıktan scmra hiçbir şeyden habersız testideki zehirli sudan içmiş ve bir süre sonra ölmüstür. ölüsü üç gün sonra ailesi tarafmdan bt>k'»îinu$tur. KIZGIN TOPRAK JORGE AMADO Ünyeli avukat Ünye'de, üç Îngiliz teknisyenini Mahir Çayan ve arkadaşlannın kaçınşı ile ilgili olarak güvenlik kuvveüerince, bu olaydan sorumlu olarak gözaltına almarak tutuklanan sanık avukat Şener Şadi, Tümgeneral Tevfik Türünk ile Ünye Jandarma Komutanlığında görevli bir Albay tara fmdan bir hafta süre ile «Mahir Çayanlar nerede» diye sorguya çe kildigini ve bizzat kendisine bu kişiler tarafından işkence yapıldığını söylemiştir. Bu sorgu sıra smda kendisine yüz bin Türk lirası dahi teklif edildiğini belirten sanık Avukat Şener Şadi sorgusunda şunlan söylemiştir: «Yapılan soruşturmada avukat olduğuma göre, bölge liderliğini benim almam gerekiyordu. Gerici çevreler ve hatta bir kısım avu katlar ihbarlar yağdınyorlardı. Her şeyin hesabmı benim vermera gerekiyordu. Ünye Jandarma Karakolunda yüzlerce kişiye ışkence yapıldı. Bana bütün sa^Ikla^n önünde Jşkence yapıyorlar (Bir avukata böyle yaparsak, bakın sizlere neler yaparız. Vann hesap edin) diyerek bütün Kızıldere sanıklarına ?österiyorlardı. Her türlü işkencenin denendigi bu bir haftalık süre içinde iki ayağımda dört tırnagım Çağlayan'da bir seyyar satıcı 5 kurşunla öldürüldü Abdullah Özcan fîlı adlı hW seyycr satıcı dün. Çağlayan'da kimliği bilinmeyen bir kişi tarafmdan tabancayla beş el ateş. edi lerek öldürülmüştür. Olayın görgü tanıklan. cinayeti işlevenİMİn. öldürenin Öcanın bir hemşerisi olahil=r<>«i'• ileri sürmüşlerdir. İleilil*" Ki;:rü len Özcan'm hir sür» nr.rr Konya'nra BirVır ilcesinHfki fecına izinsiz çiren Can aile^inHen bir kadmı tokatlamıs olduğr v"'>ın>la ki tanık ifadeler: üzerinp Abdur rahman ve Mehmet Car adlı iki kardeşin aranmasına başianmıstır. Yurdumuzda yaymlanan KIZGIN TOPRAK, J. AMADO'nun ilk romanıdır. Onun nasıl güçlü bir yazar olduğunu bu en güçlü eserini okuyunca anlayacaksımz. GENEL DAĞITIM: İNAN DAGITIM Mollafenari Sokak 33 P.K. 819, Cağaloğlu Istanbul Otopsi ve cinayetin aydınlanması Abdullah Köklü'nün ölümti süpheli görüldüğünden cesedi morga kaldınlarak otopsi yapılmış ve zehirlenerek öldünildüğü anlaşıldıiten socra geçmiş olaylan ve delilleri defer'.endiren jandarrna cinayetin hasmı olan ceraevi kaçkını Kâzım Tunç tarafından işle r.ebileeeği kana»t:n» vamustır. Türk kültürüne ve okuyucuya hizmet, HERKESE KÎTAP, HER EVE BİR KÜTÜPHANE, % 25 indirimli kampanyamızı 1973 yılı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 50'nci yıl:na raslavan 29 Ekime kadar uzatlık 15 yayınevinin katıldığı bu kampanyadan istıfade edinız Net 100 liradan aşagı sıparışlerin bedelinın gönderilmesı. Katolog isteyiniz. ÎNAN DAĞITIM MOLLAFENARİ Sok. 33 P.K. »19 Tei: n M 11 Cafaloiln ISTANBUL KİTAPSEVERLERE BÜYÜK FIRSAT Aragon PâNOfiAMA Ünlü yazarın unutamâyacagıruz roman:.. Kitapçınızdan arayınız.. lö Lira. HA5ORA KİTABEVİ PK. 6 Beyazıt Ist Katil, ayı ininde yakalandı Çevredeki araştırmalanrn derinleştiren jandarma nihayet çem beri dsralfcmış, çift« katil Kâzım TURÇ'U Demirci köyü yakmlannda bir ayı inirde, uyuduğn sıra da kıskıvTsk yaknîamıstır. Kâzıtn Tunç, ikinti cinayetini de itiraf zorunda kalmıs ve mahkemec» ilk sorgusundan sonra bu suçundaa doiayı da tutuklanmıs ta. (THAi Mersin'de yüzme bilmeyen 3 kişi boğuldu MERSİN Mersin'de dün de rfenizde üç çocuk boğulmuştur. Yaşlan 1015 olan Mehmet Köse, Muhittin özcan ve Duran Sarıban. Mersin sahilinden denize girmfşler. ancak fazla yüzme bilmediklerinden boğn arak dir. (a.a» Tahliye edildl Mahkeme tahliye talebinde bulunanlardan sorgusu tamamlanan sanık Hava Teğmeni Türkay Altav'ın salıverilmesin* karar venniştir. Duruşma yarına erte'enmistir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog