Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 21 Ağustos 1973 40 YIL *. t, t.jlt 21.8.1934 ÖNCE CUMHURÎYET Edebiyat sohbetleri 38 MİLYON EVET, 4 MİLYON HAYIR Berhn, 20 Hıtler'm Başvekiletle Devlet Başkanlığım şahsmda toplamak ıç n yapılan umumi oylama sonuçlan dun belh olmuştur Seçım Burosu Mudurlüğu bu sonucu şbyle tuldırmıştır Kayded len seçmen mıktan 45 204 667 dır Oy verenler ıse, 43,267,821 dır Evet dıvenlenn sayısı (38 124 0301 hajır dıyenleın sayısı ISP 4,275 248'dir. Boş oy pusulalannın mıktan ıse 868 543 u bulmuştur. Hındenburg'nn vasiyetnamesi Pans, 20 Havas Ajansl. Hındenburg un vasıyetnamesını j ayımlamaktadır Bu vasıyetnamede, Hjtlcr'ın hızmetleri kısaltılmakta, Ataıan mületıne «Saltanata donme» tavsıye edılmekte dı r Burun ıçın de Cumhurbaşkanbğına eskı hanedan azasından bırının getırılmesi tavsrye edılmekte, Von Papen'm adından bahsedılmektedır Eğitimde Tevfik Fikret ır pırıl pınl guneşın ısıttığı, bır bulut alacasmın bırden kararttığı kumsalda kıtabımla jalnızdırn Agustosun yansı yaz yarısı kış, bır sırtınız da kısa urpertı, bır sıcak yanık lı< Şamatacı çocuk çığlıklan, gereksız kadın kahkahalan, ıvı ce rahatsız edılmış bır kıyı demzımn su şıpırtılanjle dopdolu bır gurultu havası Bıtışığımde dajrelenmn ışlennı tartışan bır kume orta yaşlı şışmanlık Bırden kulağıma çarpan tanıdık bır dıze, ofkelı bır sesın, sozu bıtıren yetınışı «Varsın bulunmasın bılecek nâm u şamnı'.» B ı Karadenızde dun ba$la\an fmuıanm hâlâ devara etmekte ve Erzurumda kar yağmakta olduğn bildırilmektedlr. Zilede blr sel felâketi 400 aıleyi açıkta bıraknus , tır ı Beledıye Daımi Encumeni dün Valı ve Beledıve Refsi ı Muhıttın beym taşkanlığ nda toplanarak dukkânların akşamları kapanma saatleri hakkındaki son karaTinı vermışn' Btı karara gore kundura bo acı'an, eğ. lence levazıım bulunduranlar, tutun v e cfığer ir.hisar maddelerl satan dukkânlar geç vakıtlcre kadar açık bulundurabileceklerdır Dığer dukkânlar vıne saat vedıde kapanmış olacaktır. BELLEKLERDE FİKRET.: Fıkret bu, 19 Ağustos 1915 te hızlı bır hastahğın enttığı koca vucut onun erdemlı ve ınançh sesı Fıkır ulkelerınden «Bır par ça ruhu, benlığı, ıdraki besle\en, vucudu canlandıncı urunlen» devşınp getırmeyı ögütleyen, gençlığe Prometheus"un ülkusunu aşüamava çalışan Tevfık Fıkret «Beklenm bır n f e r esasen ben / Kılıcuıdan ziyade kalbınden». Donup baktım, selâmlaştık Ve Azız Bey, Aşıyan' ın beledıyece satmalımp rnuz« yapılmasına karar venldıgi gunku torenı anlattı bıze Kendısıne soz tanınmarmş Rıza Tevfık'ın, Hasan Alı Yucel'ın soylevıne cevap verme fırsatını bulusurtu, Fıkret'm uzlaşmaz ükecılığıne ornek olarak anlattığmhıkâveyı, kendılen de orada hazır bulunan Dr. Adnan Adıvaria Huseyın Cahıt Yalçın'ın nasıl onunla banşmak ıçın EIZU bır plan hnzırladıklan, olum yatağının kıyısına kadar gelmış eskl dostlarını nasıl bağışlamak ıncelığini gosterdığını Bır mıtos gıbı her gun yenı katkılarla zengınleşen bır yaşam toplamımn ozetıydı konuşulan Şıınyle bırlıkte omür senıvenının de aynı amaçlara sdanmış doğnılar ardında bınktıgım belırlıjordu A\akustu bırçok dızeler hatırlandı daha yaşlı bır ıkı mşı ezbere «Ferda» dan okudular Duşundum: kendi ogrencılenmden bu orta \aşlı kuşağa kadar hemen hprkeste. her bellekte yasayan Fık ret dızelerl gucunü hangı kaynaklardan almaktaydı1' «Bu memlekette de bir gün sabah olursa...» diyen Fikret, umudunun cevabını kendi verir: «Evet sabah olacaktır, sabah olur, geceler/Tülui haşre kadar surmez, bu semâ/Bu mâi gök size bir gün acır, melul olma.». Abdülhamit >önetiminin bütün karanhjzma karşın gelecese ışıkla bakan yorumu ne kadar umutlu olursa olsun, artık semâlarla, mâi göklerden bir şeyler beklememekte hakhvız. Ne gelecekse insandan gelecektir. Fîkret'in Rabbi mümkinat dediği insandan. RAUF MUTLUAY Ama eüzellık bıle, bır orantılar uyumu, bır ogeler bıleşimı, bır sağlıklı olçüler toplamiyle doğruluklar değıl mıdır'' Aramrsa bütun guncul guzellık anlayışlannda. aynı zamanın doğruluk lar anlayışıdır yururlükte oltn. Sanatı, yaçanan zamanlann gerekli gerçeklennden uzakta diişunmek, nıce beklenmez saplantılara vol açar rar etmekten çekınmem Tevfik Fıkrft'ın vaşamıyle sanatı ah lakıyle obur ılkelerı, davranış lanyle söyledıklen, ogutlenvl«> duşuncelen, ınançlariyle yaptık lan, dızelenyle bzlemlen hep bır butünluk toplamı içmdedır eklenır bırbinne, gıttıkçe çoğa lır Bırinın defennı, otekınm an lamından eksıltemezsınız Çağı nın dıl yanılgısıyle omur kısalı gı bakımından ne kadar talıh sizse, zamanmda uyandıgı ger çeklerıri sozculugüyle karşı dur duğu kotiıluklerle savaşı açısın dan hep yenıden anılacak, ovü lecektır sanınm Seçkin bırkaç sozcumuzden bındır o hem ya «ammm boyutlan, hem şairlığının sorumluluğu\le ıçınde bulundugu ortarrı gereğmce yorum lamış yalnızlığının sessızlıgınde bıle kamuoyunun ozledıği ülkulenn sesını vaymıştır Kuçuk hesaplarla çıkarcı bencillıkler, sapmalarla yanhş vorumlar, kı sılıgıne uvmavan davranışlarla kaçımtlar sakınışlar, korkak susus'.ar \oktur onda «Sen zanneder mı«ın kı benım hep elrmlrrım / Hevhat. ben nevaıbl ryvamı inlerım » BULMÂCA 123456789 İnglltere adasının kuzeyındekl blr bolgeje has malumat minasına Havvanlarda semızlık 9 TERSt Bir renk Çoktan » v n kalınan vurda yuvaja sevgıliye kavusmak 1UKABID\N AŞAĞnA 1 Hekimllğin vucut bıçlmsUlıklertnl onleven ve duzelten bır kolu 2 Hajlanarak kızartılan bir çesıt et vemeği Hatay'da nehır 3 TERSt bır çeşit denlz yoıunu TERŞt kımyada breraun slmgesl Kımyada krlpton. 4 Belıl bir djzene gore yapılan *5i a lıstesl S TERSt hububat tozu Şayıh blr kımsenln herhangl blr »oru urerlne soyledlklerl, bevana mânasına « Bayındırma tnamur hale getirmek. 7 Yuk sek ve çogıı sılîndır biçlmlndekl blna Kus arda mıde 8 Ibret alınacak soz veva kısa hıkâye Blr renk 9 Gumuj fEskı dilt Unlu. vağu sekerlî maddelerle yapılan belll blr şekll olmıvan tatlı. Dunkıi bnlmıramn çozbmd SOIDAN S*ĞA 1 Paskaiva 2 A1ans, Uha. 3 Raklt RL 4 Çnam Otak 5 Od Ud Ko « Marlfet. T Oırur Pa 1 Nazlk, Dln. 9 Haz. FILA YUKAR1DAN ASAĞIYA1 Parsomen. 2 Ajanda, Ah 3 Saka, Roza, 4 Knım, tklz. 5 Ast rfuk « Öder 7 Yut Dı 8 Ahlâk, PU • Kofana. r HAYATSANAT TOPLAMF. Daha once de yazılmıstı, tek A Kadır'ın esermı bueunku dıle aktarma ışıne adandıgı Ah met Muhıp Dranas'ın kendı veznıjle Turkçelestırdığı Ce hun Atuf Kan";u run deirımcı kı^ılı gını degerlendıren ^azıları\le bırlıkte ş^ırlennı \»nıden \alin laştırdığı nıce %UT eTiegınm onun bırıkımıne venıden eâıldı gı gunlerde Te^ f '< Fıkret ın or nek kışıhgıyıe anlaml! e«ennı savunmanın geregı olmamalıdır 19 Ağustos 1915'te olen ılk e«=eri mn onsozune «Fikn hur irfam hnr vicdanı hur bır saırım» dı zesıru ekleyen mutareke yıllarının beklevışlı karanhğnda ar kadaşlanyle bırlıkte Mu^'afa Kemal'e Aç" an zuaPtındf" «Tavafı tahattıırunria bnlunmak la mubâhı pere<tı«kârân ı Fık ret» satırlannı ızma ettıren, bır sanat ve yaşam toplamırtır s^z konusu olan Ve butıin egıtiTi va şamami7da en çok Fıkr»t'tır sı nsv sorulanna konu olan Bu*un bıhnch ögretmenlenn orneV go>; terdıği kisilık erdemlen srtzcu lük onuru, sanat ozü ve vurt^everlık sorumluluguvle zamanı nın eskımış dtfşüncelenne onr'i luk eden Fikret Sanınm heo bu turlü sanatçılara ıhtıvaç dtrva cağız uzun sure Egıtım aşamala nnda Tevfik Fıkret'i vorumla \np değerlendır>"ek daha güzel vannlan Amerikan iş çevrelerinın içyüzünii yansıtan 4 Tara Babalan,, yayıaılaudı Amerıkalı ara'tıncı Ferdt rand Ljndbergın Amerıka Bırle=ık Dev letlerl ndekl unU mılvonerlenn ve dev şırketierın zengınlıklenn'n kavnağmı înceleyen vapıtı «Para Babaları» adnla Turkçeve çevrllmıs ve istanbul dakı bır yavınevlnın belgeler / bılçıler / bolgeler rtızm arasında yayırolanmıştır Ferdınand Lundbers'm ozgan adıy a «The Rlth And The S J per Rıch» rlıv^ tanınan vapıtmda rlıınvaca bllmen unlu ^merıkal 7engınlerır. buvuk servetlennı na« I vapt klan ıncelenmekte aj rıca ouyuk verîi kacakc'lıfiıra ve kanunlann da hoşlugnnrian v ararlanılarak ls çevrelerınde dondurulen Oalaverelere avrınttlanvla deSinllmektedır Bırçok un!ü Amerıkalı ?engın alle LundoeT» tarafırrian rattamlar v iMst]«tlklere r!a\ arılsTk ele alınmaltta, kı=l«el O7ellıkler' «erveilerj v b. te^hır erlılmpktprlır Bılındia eihı «Para Babalan» Ilk r arak l^fiH vılında ba« Im s > ve blr vıl lçınrtp valnıı Amenka da nnvedı baskı vapmıçtır. Dunvanın bellı baslı dllıenne de çevrılpn %apıtın ılk cılrfıni Avtunç Allınrial Turkçelestlrmıstu Y?pıtın Iklnrt oılrt* de onumu7dekl avlard» avn' »avınevı tarafından yayımlanacaktır Türk Tıyatrosu'nun 105, Şehır Tıyatrosu'nun 60. yıldönumundeyız SOLDAN SAĞA. 1 Kendl basına «yrı blr bütun rreydar.a ge'iren canlı varHk ve bu varlığın olusan. gellf«n, etfcllpjen hallert ıle ilgilt durum bilım 2 Artlstin Ijl G«nel 3 TERSÎ Hlndıstan d ı halkın ayrılmıt oldugu bırbirtie kapall tınıfların adı İçklll. çalf ı h e{lence>e verllen bır isım 4 Kuçuk bitkl Blr kımsenln arandığı zaman bulunaeagı jertn ltml tarift 5 Blr ctdddl isln •enlılık, önem derecesl ve alanı miıusına, yahut muzlkte nota a n n vaııldıgı bej paralel çlzgl TEHSI kımyada helvumun jlmsesl a Telll sazlarda en kalın tel veva dudak altmdakl blrkaç tel sakalcık Gureste bır oyun 7 TERSt l*lm Bulgar parası S istanbul Şehir Tiyatroları'nda Türk yazarları... İstanbul Şehir Tiyatroları 1 Ekim'de açıyor. istanbul Beledıyesı Şehır Tiyatroları, 1973 74 tıyatro mevsımıne, 1 Ekım de gırecektır istanbul Beled \esı Sehır Tıyatroları sanatçılan, 1973 • 74 tı yato yılı çalışmalanna da baş lamıştır Öte jandan, Turkıye Cumhurıvetı 50 yılına basnr ken, Türk Tıyatrosunun 105 ve L SEHİR TİYATROLAR1NDİ tLK TVR OYUTSLARI CEZA KANUNU tlk defa 1923 vılı lt Temrrmzunda tzmir'rlc AtaHlrk ün huzurunda sahneve konan bu eser Şehlr Ti^atrolan ılk tur OMinlan ara«mda ver almaktadır Ceza Kanunu riaha <onra 1946 da ve son olarak da 1933 vıhnda sahneve konrmı^ur Ceza Kanunu nu son ıkı tem<'ınde 50 bin cıvannda spvtrcl ızlemıstT Ibnurrefık Ahmet Nurt Sekİ7inci'mn va?dıSi " î perdelik komedıvi Vasfı Rıza Zobu sahneve kovrnnkts «lekorlannı Turgut Atalav hazırl a maktadır E^rdP roı aian ba<;hca «anatcılar ^un'arriır ^tacan \rseven NerHP' V'akın gener Sen Saltuk Kaplangi Çehn \kcan Tıınrpr <?P vı Gul Veı«>n Gul Guleun Sazne Moral, Sevnl Davutoğlu \" Nılgun Özhar yeni mevsimı YASAYAN ETKİ Soz srelimi Halit Ziya Uşaklıgil üzerıne üç kıtap varsa Tevfık Fıkret'ı konu edınen otuz kıtap ölümünun 58 yıldonumtmde pene anılacaktır bil.vorum Gerçi bu buvuk bır zaman d?gıldır; ama onun zamanmın şaır f azâmlanna Üstad Ekrem' lenne eore daha sağlıklı bır devam Kım okur şımdı Hâmıd' den, Recaızadeden Muallım Nacı'den bır dlze' Bıitun o dıl guç lıiklenne, Servetıfünun'un bağışlanmaz varalgısına kar^ın nedır Tevfik Fıkret'm hem sanatına, hem kışılıçme surekh bır saygı j aratan' Cenap Şahabettın' in, yanılgılarla dolu bencıl >"a^amma, Cumhunvet sonrasındakı sessız olümune karşılık, Kuvavı Mılhye'vı de Kurtuluş Savaşı Zaferını de, Turkıve Cumhunvetının devrımcı atılımlannı gor meden gıden kırk sekiz ^llık bu insancı sanatm, bu ulkucu mı zacın. bu ozgeçıli erdemın bu coşkulu ınancın \akitsız olumune ne kadar yakınsak azdır Şehır Tıvat'Oİannm 60 kuruluş yıldonumlerı de ku*lanacaktır Yenı tıyatro mevsimı nedei'y le istanbul Beledıye Başkanı Dr Fahrı Atabey \erdıgı demeçte, «1 Ekim'de Istanbul'un beş ajn kosesındekı sahnelennde perdelennı açacak istanbul Be ledıveı Şehır Tı>atrolan'nm ılk turdakı butun ovunlan Turk ya zarlarına aıttır» demıjtır YAPRAK DÖKÜMÜ Sehır Tı%?trciarrıda 1941 44 vılmda "îahneve konan Rr^at Nun Gunt»kn'tn 3 nerdelık bu ovununu Turkpr TeMn ia zırlamaktadır E?p'n dekorlan Turfut Afala\ a a'th' B r onc°kı sahne» konusunda VI bin K <;ının irled'Sı e«crrte ^u sanatçtlar rol almaktad'rlar Nuvıt Ö7do6ru Nerire* neruzhan Ismet Ay Özdemjr Han Bora f\anoglu Hadı Caman Denız t ^ ^ m e r Mehdı Ye«ı!deni7 FehTi Ya^sr Samıve Hun \n Iopkka a Bılkav Tesben Tııer Par Hıkmet Kormükcu Tnrker Tekın C«vat Danoflu Va^Rr f'n luer Bea>a Ene r Ozen Tumcu Serpıl Suev Cengız Gurkıs met Z'*er Yenıtıırk Febmı Yaşar RADtQ 05 3 J M05 «00 07 05 07 30 07 40 07 45 OS.00 0810 08 30 0»15 09 45 0»30 1005 10.35 10 40 H 00 1120 1140 12 10 12 25 12 40 H 00 13 15 13 30 14 00 1415 14.30 14 45 15 05 15.25 15 45 16 00 1S15 16 30 17 0» Açılıs ve program Gunaydın Koye haberler Sabah rauzlgl Haberler Gunün programları Mlne Yalçın'dan turkuler Çevremizde bugün Unlu j orumculardan Beraber v« tolo sarkılar Hafıf Batı muzlgı Hayatın lçlnden Valiler F Durular'dan turktıler Arkaıı varın S Kutbay dan (arkılar Dtekotegımlzden Turkuler ve O havaları Turkçe sotlü melodller lıert Turk mustkıst Konservaruvarı korosu R SSnmezocak tan şarkılar Darva; va arkadagları Yurttan aetler Haberler Saz eserleri Reklam programlan N. Koyuturk orkestran B Gunaj dın'dan turkuler Tulây Canlk'den sarkılar Haflf Batı muzlgl Dort sea ve dort caz Rıtm ve nelodl A. Samı Toker den sarkılar N Balkır Tan'dan turkuler G Kasacı dan tarkılar R senfonı orkestraıı Gunden fun* 17 20 17 35 17 50 19 00 19 30 1^45 20 00 2015 20 30 20 55 2100 21 15 21 30 22 00 22 45 23 00 23 30 24 00 00 55 0100 18 J5 17 05 17 30 18 00 1815 18 30 19 00 19 30 20 15 21 00 21 30 22 00 2210 23 30 24 00 0100 '«! >4 lSTANBtlL1"" ^ B Dikencik den şarkılar Cav saatl Reklam programları Haberler Hafıf Batı muzlgl A ŞenhOi dan »arkılar Muzikli daklkalar Cumhur 50 vajında Şarkılar Reçldl Blr \armıs Haberler Turkuler geçidl Kume faslı Reklam programları Haberler Türkulerımzle başba«a Pop muzıgınden bır aibum Gece ve müzlk Haberler Program ve kapanıs Nemrut Festivali başladı ^ Yıldönümü Jl Atabey'ın verdığı bılgıve göre bu yıl Türk Tıyatrosu nun Odıkpaş.a'da Gulhı Yökup Efendı taıafmdan kuroluşunun kuruluîunun 60 vıldonumlennı kutlavacak olan Şehir Tıystrolan sanatçılannın ovnayacakları eserler arasında bundan 50 vıl once Buyük Onder Ataturk'ün huzurunda Iznrr'de sahrıelenen «Ceza Kanunu» da bulun maktadır »i Ismet Küntay*»n yazdığı "403'üncü Kilometre,, yıl ın oyunu seçıldı Tıyatro 7i dergısınin duzenledıgı vılın ovunu \e ovuncul»rı s fimı sonuçıanmış dergi seîicı'er kıınılu 197i 1S7J tıvatro donemıne Ank8r8 Vu'aıro^'J nutt ovn^d'fı tsmpt Kunfav ın varrtıgl 4Oi uncu Kılomeıre avınimu TI1ın ovuni) «îecmısfır "Ve rhrta ır» «•cıcılpr runılıı T^tanTi «1* f> "tI*' TıvimıMi nıırı o^KiıJı AOou "inba/ n«Ki nvıınıı ir ** • ! >• » Bedız ' Ankara da Ankara TıvattKunıın ovnn'iıfi «F"vıer E/lrr» ovimvııırıakı o\un»ı ıle I ı t kav Azı/ ı vılın ovuncusu seçnıı»tır Heı \i\ vanılnn «ec nrl» t*tinbul ve Ankara da ayrı avn vıl.n kntlın ve erkpk ovunruı«ruiı »ecmpy amaç!m an va'imida wçıcıler kurulu bu diinprn vnltn ovunc\ su nıtplıklnnnı ta^ıvan ^nJs^ı•»• da kadın Istannul da erkek ov m cu bulamadıklarınj oe;irletn;sıerdır Tıvatro 7i dergısı Itf73 1514 tıvatro dniprpındp v^ı «raÇl bır tnren P secpr» \U\v ve ou vı.ıtı Arar taafınoan vapılmıs ırıniganiBrının verıleceğını de açıWamiştır ÎSTANBUL IL Açılıs ve program DlskoUğimlzden Kuçuk konser Gençlere muzık Yabancı dll dresl Senfomk muzlk Franck Pourcell orkestrası Eskilerden jerülerden Aksam konserl Haflf melodller Barok muzık Haberler Koıuer salonlarından C Llovd dortlusü Gece içm muzlk Program ve kapanif GÜZELDOĞRU Tevfik Fıkret n bır eğıtımd olduğunu, yaşadığı zamanın kuşaklannı jetıştırme>ı en buvuk: amaç tanıdığuu, Maanf Nazırlığını kabul etmevıp Galatasaray Sultanısının Mudürlüğünü jegledıgını, çocuk şurleri «Şermm» le hem dılını, hem ulusal edebıvat öğelerinl kullanmaya başladıgı balde Işıni yazık kl yanm bıra karak gıttığınl unutmuyorum Ama bu yazıda anlatmak istedıgım, Fıkret'ın kendı eğıtlmcılığı degll. onun ve eserinln eğıtımimtein en sağlam ilkelerıni temsll edlşıdir Bır plâj komşuluğunda bıle Tevfik Fîkret'in şıırlyle buluşabıliyorsak burada bır bUyük perçek vardır Onun, vaktmın butün dogrulannı taşımış, ytlkJenmiş oiması Gerçi sanatm dogru vanlış gıbı sonuçlara bağlanamıvacagmı ilerı surenlenn de haklan var gıbidır. ADIY\M.%N Adıvaman «tkin cı Nemrut Festivali» dun saat 9 da Valı Hakkı Kavlakoğlu nun konuşmasıyle başlamıştır Dort gun surecek festıvale Sılıfke, Gazıantep Dıyarbakır, Ela zığ ve Bıtlis folklor ekıplerı ka tılmaktadır Bugun, buyuk tarıh! eserlenn bulunduğu Nemrut dagına bır gezı tertıplenecektır 2200 metre vukseklığındekı Nemrut dağın da folklor ekıplerı çeşıtlı goste rıler vapacak,, bunu TRT ve b r Belçıka televızyonu fılme alacak tır Bu arada, dağdakı kazılar veneten Bırleşık AmeriKalı Prof. Theresa Goll çalışmaları hak kmda davetlılere bılgı verecek tır Prof Gool, aynca, Halk Eğıtım Merkeai Salonunda Nemrut da ğuıda dünva medeniyetıne ışık tutacak nıtelıkteki eserler hakkırda bır konferans duzenleyecek ve kazı çalışmalarını proje<sıv onla gosterecektır Adıyaman «Ikmcı Nemrut Festivali», Tekstıl Fabrıkası babçe sınde verılecek balo ıle 25 25 Ağustos gecesı »ona erecektır KÖRDÖOÜSÜ Erkan Doğan ın 3 perdelik ovununu Kemal Bekir «ahneve kovmakta, dekor ve ko<tumlennı Atıl Yalkut hazırlamRktaaır Eserde rol alan «anateılar «unlardır Ayşın Atav. Bılae Zoou Sav aş Dmçel Arcun Kınal Saıt Erg»nc spzaı Altekın Dınçer Cekmez Tuncer Sevn Tureııt ^rseven Yalçm Akcav Metın Celıkel, Osman Gorgan özkan Gurol Erhan Dıll gıl Can Şenel Sergi Öte yandan, istanbul Beledıyesı Şehır Tnatroları, Ekım ayı ıçmde «Cumhumet De\rı Turk Tıvatrosu» adı altmda buvuk bır de sergı du?en'e\ecektır Sahne kısmı yanan Fatıh Tı vatrosu da yenı sezona onanlarak yetıştır lecek, gışeler Kasım ır son haftasında açılarak bılet satışına başlanacaktır Bılet fıvatlan 10 25 ve 5 25 olarak saptanmıştır KÖPRÜNÜN HİKÂYES! Sehır Tıva'rolan Fazıl Havatı Çorbacıoğlu'nun bir e«er1rl daha sahneve kovmaktadır Ovunu Kenal Tfizem nazıria maktadır Dekorlar Nıltnin Gurkan a aıttir Başlıca ro a an sanatçılar çunlardır Necmt Ov Atıf Avcı, Sona Pekrnsa Leviâ Altın Suphı Tekmker Gulçın Akçay Bakı Kıper Cemıl SahmBn Cengız Ke^kinkıhç Engın Gürmen Doğan Sevsevıl Nefdet Yakın Rauf Ulukut Mesaj Şehır Tıvatrolannm 60 yılı nedenıvle Genel Sanat Ybnetmenı Vasfı Rıza Zobu da bır mesaj yayımlamıştır Zobu, bu mevsimde oynanacak olan Türk va^arlarma aıt eserlenn rol da ğıtımlarının vapıldığım ve sa natçılara teslım edıldığını belırtmış, «Bu \ıl sahne sanatkar lığının müsluman olan hanımlanmıza hedıve edılısmın 50 vılmı da kutladık Onun sevıncı nı gonlumuzde saklamaktayız Bu hayırlı ıznm o buyuk Atan emnnm yerıne getırıldığı gecı sadece Bedıa Muvahhıt Hanım veva sadece tnatro kadın sanatç lan ıçın bır başlangıç değ.l, buçunkü müzık, opera ba1 hulâsa sahne ıçınde sanatlarını gosteren butün müsluman Turk kadın sanatçılannın da geleceğıne yolaçan bır bayram geces vdı ı> demı^tır SOYTAR! BekJr Buyükarkın'm Sovtan'sını Engin Dludağ sahnelemekte, dekorunu Aydogmuş, müzltinl Mehrnet Abut hazırlaiıaktadır Rol alan sanatçılar sunlardır Necdet \lahfl A\ral Toron Karacaog u Sevket Avsar Dılek Turker R«uf Altuıtak. Metın Cekmez. Ertuğru! Bılda Handan Knksalan, Ahye Kartekin. üğur Kıvılcırn, Reh» Kıral, Koray Ersoy ve Kahraman Acehan ANKARA 05 J5 08 05 07 00 ©7.05 07.30 07 40 08 00 0810 08 40 0»00 09 15 M30 09 40 1010 10 30 1055 1110 1130 1210 13 30 13 00 13 15 14 00 14.15 14.30 15 00 15.05 15 J0 Açıhs ve program Gunaydın Koy» haberler Sabah türkülerj Haberler Sabah müzljl Ankara da bugün Her telden Çefitll muzlk Hayatın ıçınden Gul Suer den sarkılaı Haflf muzık Arkası ^a^ın N Akol'dan turkuler Ceşıtll muzık Şarkılar Y Ayhan'dan turkuler Balete çağrı O Turen den turkuler Ziva Taskent ve Nermln Demlrçay dan sarkılar Haberler Haflf muzlk Ögle konserl Sarkılar Gençler Içln Haberler TJlku Befguldeo turküler Hafif rrüzlk 15 45 16 05 16 20 16 35 17 05 17 35 19 00 19 30 19 45 19 55 2010 20 25 20 40 20 55 21.00 21 15 2135 23 00 2215 2230 22 45 23 00 23 45 24 00 00 55 0100 M Erses'den sarkılar Kuçük konser C Cevher'dea turkuler Albumlerden seçmeler Fasıl Gunden eune Haberler Cumhur etl hazirlaTanlardan Hafıf Baiı muziği Bura^ı TRT haber merkezl Meral Ugurlu dan sarkılar 1923 den 1973 e ekonomıde devlet M Turung*den turkuler Blr \arm15 Haberler Kıiçuk konser Erkekler toplulugundan «arkılar Turküler Saz eserleri Çesltll muzUe Haberler Her hafta blr yorumcu Haflf mu7ik Gece ve müzlk Habrler Program ve kapant* «DENEMELER»İN 6. BASKISI YAPILD! Dunyaca unlu Fransız deneme vazan Montaıgnenm «Denemeler»ı geçtığımız gunier ıçınde 6 kez basılmıştır. Dunya klasıkleri arasında onemlı bır yerı olan «Deneme ler»ı düımıze, bu yıl yıtırdığım u ünlu duşun adamımız Sabahattın Eyuboğlu çevırmiştır Montaıgne'nın bınlerce denemesjıden tıtız bır seçmeyle 130 ka darmı a>nnp seçen Eyuboğlu, kıtabın başma avrıea ılkı 1940 • ılında yazdıgı ve sırayla her veru baskıda genışlettığı onsozlerıyle, yazarın hayatuıı belgele•\en kronolojısını ve unlu düşun adamlarmm Montaıgne Uzerıne duşuncelerıru de eklemıştır. BİZANS DÜŞTÜ Turan Oflazoğlu'nun eserınl Agih Hıln sahnelemekte tlekorlarını Ersın Satgan yardımm reıısörluğunıi Metın Çoban yapmaktadır Eserde şu sanatçılar rol almaktadır Kayhan Yıldızoglu Agâh Hun Erdogan Gemlctoğlu Müfn Klper, Yalçın Boratap Cuneyt Turel Avtac Yünlkaslan Onal Gürel, Uluer Suer Hamıt Akmlı, Mete Sezer Haldun Erfnıvenç. Ersan Uysal Ümit tmer Sükan Kahraman Er«an Barkın, Zıhnı Rona, lyşeeıi! Yalç'n Şener Sen. Engın Parscan, Erhan Yaancıoğlu Metın Ergunoğlu Celal Balkır Erhan Abır, Suleyman Balçm. n yapıtı «Kabrıhat Kimde» ilk kfjz Tiirkçe basihlı S"val eprcpkçi »dpbivntın tpmpl vapıtlarım vnvımlamavl snısr adıî n spltrten ^ir »avmpv1 Çern1spv«k1'nın unlfl va» pı'ı "Na«ıl Yarmslı» vı ıkl n l t hslnrte cıknrHıktan «nnra 19. vıi7vilm rilüPr Cn'ıt romancısi A t Her7pn'ın •Ksrıahat Kimde» rnmanını da b»«mı«tır Gerçekci edeblvatm ba» vanıtl^nn^fsn «^yılsn rnmnrır) ba* şinda 19 vuzvılın »oru geçer eleştirmenlerinden Belinsld*nm romdnın va?an Hprzen'e yaıdı5ı blr mektııpla kitabıc d e v tlrı«ı olan «1R47 Yılı Rus Edebıvatına Bır Bsk's» adlı v a z m vardır Kıtsbın sonuna tse vine o devrin eleştlrmenlpnnden Dubrolyukov'un «Oolotnovcu» luk Ne Demektır» adlı makale»1 eklenml»tlr Rus aosyal gercekçi edebiyatı» nın Ilk urünlerlnden sayılan roman btvoerafvalarrian oluşmoj tur ve kahramsnlan o cajın havatından olrljBı elb) alınmıs eercek kıçtlerrfir Yapıtı dilımi7e Gunes Bozkaya Rusc» atlıadan çevirmlstir Aynı vavınevlnın Onumü?riek1 eunlprrt» «oıvsl gerçekci edeMvatın Öteld temel yapıtlannı da yayımlayacagı ogrenilmijtlr. Halhevleri trabzon sııbesi tek perdelik oyun varısması diizenlpâi i€ Canım ciğerim deniz turkuleyecekler «Denız üstü kopurur» dıv e başlayacak «Dursun Reıs Hopadan avaıa ettı kalktı, şışırdı >eîkenlerı yattı keyfıne baktı » dıye keyıllenecek . «Dua ej e sevdığim ddneyım daha erken » dıye vedala?acak denıze açılırken. Denız, denırd denıiınce de en çok Caradeniz çağrıçım yapılır nedense. Necdet Semızoğlu Denız Harb O ulı 'nun 200 yıld"nıirml dola^sıyla Besiktaş Den'7 Muzes nde açMfı «Canim, CıSem Denız» adlı sereıde denı? tca buklan ve havvanlanndan o uşrurduğu hejkeller'f Karadeniz tjrkulerı ve dev mier nı sergılı Sennur SEZER tTç yanı denızle çevrıh bır ülkede jaşavan'ar elbet denızı • • ' TV 19 00 19 01 19 M 19.26 20 08 20 30 20 50 2100 Açılış ve program Haberler Fransızca dıl dersl Blzım Sokağımız Spor Haberler Hava durumu Boğaziçı Üniversltesî 21J0 Haflf Batı muzığı Turan Tuna Çıgan Ork 21 57 Televızyonda Sınema «Ducfaktan Kalbe> Oynayanlar Hul>a Koçyığıt, Cuneyt Arkın, Gonul Yazar 23 10 Haberler 23 20 Program ve kapanı» Halkevlerimn Trabzon Şubesi Cumhunvetın "if) vtldönumu nedennle tek perdelik bır oyun varısmasj duzenlemı^tır Yanşmaja katılacak oyunlarda Dogu Karadeniz halkının yaşantısnla toplumsal ve ekoromık sorunlannm Ataturkçj ılke \e amaçlar açısından ele ahnması şart kosulmakta vapıtlann yaşavan Turkçe\le \azılması özellıkle belırtılmektedır Oyunların tek perdelik olması, avrıea htç blr verde yavıtnlanmamış ve ovnanmamıs bulurma«ı da yansma koçulla rı ara<:ındadır «GIDİGIDI» 3. BASKIYA ULASTI Mızah yazarı Azız Nesın'ın ılk basımı 19o8 yılında yapılan «Gıdıgıdı» adlı hıkâye kıtabının 3. basımı yapılmıştır Azız Nesın ın sevilen yapıtlaı arasında bulunan kıtapta 18 hı ka>e yer almaktadır. Toplumsal olaylan gulunç yanlanyla yansıtan kıtabına Azız Nes:n bu kez hıçbır yerde yayımlanmamıs 5 venı hıkâye de eklemı?tır. SAYIN SANAYICILERIN MOTEAHHITLERIN ve MÜHENDISLERIN DIKKATINE DOKTOR Tank Z. Kırbakan Derl, Sac v* Zühreıl Hastalıklar Mtttehaiuı tlUklil Cad Parmakkapi No 6« TEL 44 10 73 T A KV jM 21 Ağustos Recep 22 Gunes Ogl e Ikindl Aksam Yatsı Imsak Rumı 1389 Aiustos 8 Htcri 1393 6 13 1012 13 17 5 15 903 17 04 20 00 12 00 139 2139 8' 4 26 Endüstri Röntgen Cihazları bilumumTankerTankGaz Petrol depolan Kaynak işleri İÇİN MUHTELİF CİHAZLAR KATALOG, IZAHAT ve FATURA ICIN MORACAAT: Turkıye Mumessılı SAKİ CANLISOY (tlâncıiık RIGAKU DENKI CO. TOKYO JAPAN vor. Necdet Semızr>eiu'nun bu üçünctl serpsı tlk serjrısinde ~eşıth durumlan kankaturı^e eden flgtlrlerı sergılemısti «Yunus Emre've Savn» adlı ikncı serjrısmden bu yana belli blr espn etrafında topluyor heykelciklenni Semızoglu'nun motordan vtüc çıkaranmdan bahkçısına kaptanından, seferden doneeekleri beklevenıne kad'ar bütün «Nafakasmı sudan nkaraniara» ada dığı sergıde 35 hevkPİcık var Afustos sonuna kadar Deniz müzesınde gorülebllır. A LT I N Cumhurıjet Reşat Hamlt \zn Napolyon 24 Ayar 22 Avar 314, 316, 490. 495,345. 350.315, 325, 320. 325, 47 25 47 50 43,25 43,50 Değerlendırme Kurulu'nun daha soora saptanacağı varıs mı, sadece amator vazarlara a çıutır ve son katılma tarihi 15 eylul 1973'tur. Te!g. SAKICAN İSTANBUL Te! 49 49 8 5 İ429/6648)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog