Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 21 Ağustos 1973 Dünyada Bugün Dış haberler Dış başından rüşmelerine şiddetle karşı koy duklan bilinmektedir. Ne var ki radyo binası kısa bir süre sonra tekrar hükümet .aıvvetlerince ele geçirilmis ve duruma hakim olan Prens Suvanna Fuma, radyodan asi liderlerinin vakalandıgım açıklamıstar. Asilerin oaşı olan Havs Generali Thao Mao'nun içinde bulunduğu T28 tipi uçak isabet almış, General varalı uçsğı Vientian Havaalanına indirmeye çahşırken kontrolu kaybetmiştir. Dü serek parçalanan uçaktaki Generalin bldügü bildirilmiştir. (a.f.p. AP • UPI) Nanking'den Inönü'ye... 937 yılının 12 Aralık Pazar günü, Çin'in o zamanki başkenti Nanking'i kuşatan Japon orduları, nihayet başarıya ulaşıyorlardı. Salı günü ise, çehir tamamen Japonlann olmuştu. Japon birlikleri, Matsui, Nakajima ve Prens Asaka adlı komutanlann yönetiminde, Nanking şehrinde büyük bir katliama giriştiler. 1946 ile 1948 yıllan arasında Tokyo'da çalışan »Savaş Suçluları Uluslararası Askeri Divam» na göre. Nankıng'de 20 bin Çinli kadının ırzına geçildi. 50 bini sivll olmak üzere, 200 bin Çinli erkek öldürüldü. Nanking'in üçte biri yakıldı... Bu işleri başaran Japon askerlerinin sayısı 80 bin Laos'ta darbe teşebbüsü bastırıldı VİEXTtAN Dün sabah Laos'ta bazı sağcı generaller Prens Suvanna Fuma'ya karşı bir darbe teşebbüsüne girişmişlerse de, hareket hükümete sadık kuvvetler tarafından bastırümış ve asilerin lideri Hava Generali Thao Mao, içinde bulunduğu uçağm isabet alması sonucu ölmüştür. Dün sabah şafakla beraber VIentian Radyosunu ele geçiren ftsıler Prens Suvanna Fuma'yı «Ülkeyi düşmana satmaya çalısmakla» sttçlamıslardır. Sağcıların Suvanna Fuma httkümeti ile komünist eğilimll Pathet Lao arasındaki barış gö 1 Şili'de hükümeti destekleyen bir sendika lideri öldürüldü SANTtAGO, ŞİLİ Cumhurbaşkanı Salvador Allende için bir kâbus halini alan grevler ve ted hiş olayîarı zincirine, önceki gün hükümeti destekleyen bir sendika Hderınin, otomobiline ateş açan kimliği belirsiz kişiler tarafından oldürülmesi üe yeni bir halka eklenmistir. Öldürülen Oscar Balboa, Hükü metin Ekim aymda ülkeyi felce uğratan grevler sırasuıda faaliyet lerinin sürdürülmesini sağlamak amacıyla kurduğu Vatanseverler tmar Hareketinin (Mopare) Santiago Şubesi Genel Sekreteriydi. Mopare 10.000 kamyoncuyu kapsamaktadır. Bilindiği gibi Cumhurbaskam Allende'nin Marksist siyasetini protesto için yeniden greve giden Kamyoncular Konfederasyonu ise 40.000 kamyon sahibini temsil et mektedir. îçişleri Bakanlığı Müsteşan Daniel Vergara, Balboa'nın «gerid çeteler» tarafından öldürülmüş ol duğunu söylemiştir. Böylece kam yoncular grevinde olü sayısı altıya yükselmiştir. Resml makamlara göre, grevle ilgili 350 kadar tedhiş olayı kaydedilmiş. bu olayîarda birçok in »an yaralanmışür. Santiago'da otobüs ve taksi sahiplerinin büyük kısmı kamyoncuları desteklemek amacıyîa greve başlamıştır. Bilindiği gibi kam yoncular artan hayat pahalmgı karşısmda daha yüksek ücret, yeni taşıt araçian ve yedek p .*• ça sağlanması isteğindedir. Başkentte sadece devlet otobüs Yunan cııntasına karşı komploya katılan 56 deniz subayı siyasî aftan yararlanacak ATtNA Yetkili bir kaynağın bildirdiğine göre, Yunanistan Cumhurbaşkanı Papadopulos'un Yunan halkına önceki gunkü mesajında üânmı bilJivriiği genel aftan. bir süre önce Yunanistan Deniz Kuvvetlerinde meydana çıkarılan komploya katılmış olan 56 deniz subayı ile aynı komploya katılmış olan siviller de yararlanacaktır. Yunan Hükümeti dün olağanüstu bir toplantı yaparak siyasî af tasarısını görüşmeye baçlamıştır. Hükümet af tasansını onaylamasından sonra 300 kadar siyasî tutuklu, bu arada eski Dışişleri Bakam Evar.gelos Averof, Merkez Bankası eski Guvernör Yardımcısı tanınmış îktisatçı Yani Pesmazoğlu ve Papadopulos'u öldürmeye teşebbüs etmiş olan Aleksandr Panagulis serbest bırakılacaktır. 1968'de Papad'opulos'un otomobiline bomba koymak suçundan idam cezasına çarptınlan, daha sonra ise cezası müebbet hapse çevrilen 35 yaşındaki Panagulis, önceki gece anr.esinin yaptığı bir açıklamaya göre perisan bir darumdadır. Bu arada, eski Kral Konstantin'in şahsi dostu Hristoforos Stra toş'un da afdan yararlanacağı belirtilıniştir. Ayrıca. eski Başbakan Konstantin Karamanlis hakkmda her türlü takibata da son verildiği bildirilmiştir. Velos muhribinin yabancı ü'.keye sığınan mürettebatı. suçu Yunan toprakları djşında işlediği için genel aftan yararlanamayacaktır. Öte yandan merkezi Londra'da bulunan 'Uluslararası Af Örgütü>. Papadopulos tarafından Yunanistan'da ilân edilen affı memnunlukla karşıladıklannı açıklamış ve bu affın. halen yurt dışında bulunan Yunanhlara1. da teşmil edilmesini istemiştir. Örgüt ayrıca, tutuklulukları sırasında kendilerine işkence edilenlerin dunımunu incolemek üzere bir de özel mahkeme kurulmasını önermiştir. Yıpranmış Nixon Başkan Nixon'un geçen hafta VVatergate skandalı konusurc da televizyonda yaptığı konuşma hiç kimseyi tatmin etmedi. Başkan bu konu«mada. kendi namına yapılan yolsuzluklana önemini anlamadığı izlenimıni uyandırmıştır. Nison'a göre, bunlar «Kampanya sırasında sağduyusunu kaybeden H ^ l e n a yaptıkları yolsuz işlerdir ve işi o kadar büyütme gereği yoktur» Ama bu yolsuzlukıarı; hırsızlık. osusluk, santâj..., *ad» bir kampanya sırasında yapılan kanunsuz eylemler olarak ğörmek doğru olmaz. Bu olaylan daha genis açıdan değerlendirmek gerekir. Bu yoisuzluklar Amerikan Devletinin muazıam gücünü tek bir kişinin ve onun yakınlannın hizmetine sokma amacıyle yapılan hareketlerdi. Yolsuzluklan yapanlar İse seçîm kampanyasında görevli sırsdan insanlar değil, Nucon'un en yakın yardımcılan ve çalışma arkadaşlandır. Başkan Nixon, Kamboç'a yapılan akınlan saklamıstır, ülkede Amerikalıların gözetlenmesi gerektlğl tezini savunmustur; ikinci Baskanhk kampanyası sırasında, yardımctlan akla gelen her türlü yolsuzluk ve hileye basvurrouslardır; muhalefete mensup kişiler aleyhinde deliller yaratıimış, federal hükümetten imtiya?lar sağlamak isteyen büyük şirketlerden kar.unsuz para yardımları kabul erfilmiş, muhalefet partisinın merkezi dinlenmiş, seçımden sonra Başkanın evin) süslemek ve büyütmek için devlet kasasından büyük miktarda pârâ 'harcanmıştır. Nixon'un yardımcıları tüm bu konularda kendilerine yöneltilen sorulara da rahat rahat yalan cevap vermişlerdir. Ve tüm bunlar olup biterken de. Başkan Nixon. klşlyi şasırtan bir şekilde hiç bir şeyi merak etmemiş, <acaba çevremde n« var ne yok» diye bir incelemeye girişmemiştir. Oysa Nixon'un çok ihtiyatlı ve uyanık bir kisiliğe lahio bulunrfufu gayet iyi bilinir. Nitekim Beyaz Saray'da yaptığı konuşmalan teypp aldırmıştır Bu bantlann Nixon tarafından Watergate Komisyonuna v»rilmesi kor.ı.sundaki anlaşmazlığı mahkemeler çözecektir. Bilindiği gibi Başkan, bantları komisyona vermeyi kabul etmemiştir. Nanking katliamından 8 yıl geçmiştir... B29 tipi bir Amerikan bombardıman uçağı, Japon semalanndadır (6 Ağustos 1945). Uçaktakl Yüzbaşı Robert Le• . i, Hiroşima şehrinin üzerindc »•s bir bomba bırakır. Sonra gördüğü manzarayı «Aman Allahım!..» kelimeleri ile seslendİTecektir. Bu ilk atom bombası, birinci saniyede 64 bin Japonu öldürmüş ve et ile kemikten oluşmuş bir radyoaktif bulut yükselmiştir Hiroşima'nın üzerinde... 9 Ağustos 1945'te Nagazaki'ye atılan ikinci bomba da, 40 bin kisiyi Uk saniyede old'ürdü. Sonuçta, iki bomba ile 140 bin Japon, sivil, asker, çoluk, çocuk öldürüldü. Eğer olayları kabs bir değerlendirme içinde ele alırsanız, Japonlann 1937'de Nanking'de gıriştikleri katliama karşı, 1945'te Amerikalılar bunun cevabını vermişlerdir. Ama acaba böyle mi işin gerçek yüzü? Amreikan atom bombasımn geliştiricilerinden olan James Franck, o zaman şöyle bir teklifte bulunmuştu: Bomba Japonya üzerinde kullanılmadan önce, Birleşmiş Milletler temsilcileri önünde denenmelidir. Sonra da, yine B.M. gözetimi altında ve bir ihtarın ertesinde Japonya'ya atılmalıdır. Hidrojen bombasımn babası diye bilinen Edward Teller ise, daha değişik bir görüşteydi. Bomba gece yansı Tokyo'nun üzerinde patlatılabilirdi. Ancak bu infilik, 2000 feet yeıine 20 bin feet yukamdayapılır.dı. Böylece can ve mal kaybı çok az olurtfu; ama ıçık ve sesin doğuracağı etki fazlalaşırdı. Sonra Japonlara cBu bir atom bombasıdır. Bir tanesi ile bir şehir yok edilebilir. Teslim olmazsanız, kullanınz» denilirdi... Önceki günkü «The Times» gazetesinin manşeti, Sovyetlerin geliştirdikleri yeni bir sistemle, nükleer başhklı roketlerde 1980 ı Amerika'nın önünde yaşayacağını veriyordu. Ve bu yeni sistem, Amerika ile Sovyetler arasında irr.zalanan Stratejik Silâhların Sınırlandınlması Antlaşmasır.ı etkisiz kılan özellikler taşımaktaydı. Bu durumd'a, Amerika' mn hızlı bir araştırma dönemire girmesi gerekiyordu. Olaylan bu biçimde sağdart so!dan topladığınız ve birbiri ile bağlantılı olanları aynı bölüme yerleştirdiğiniz takdirde, akıl durdurucu sonuçlara varmanız kaçınılmazdır. Yeryüzündeki hiçbir gelişmenin önemi, bir anlamda fazla değildir. Önernli olan, dünyanın içine girdiği nükleer dehşet ve denge çağıdır. İlk patlayan nükleer bomba ile, eski kavram ve kurumlar sona ermiştir. Demokrasi, mutluluk, bağımsızlılc, özgürlük gibi kavramların hepsi bir yerde soyuttur. Bir botn bada milyonlann öldüriilebileceği cagı yaşarken, başka milyonlann özgür ya da tok olması ne ifade eder? Meselâ Amerika için ne siyahbeyaz ırklann ayınmı, ne de Watergate türü rezaletler önemlidir. Amerika için hayatî olan, rakip kuvvetler karsısmda nükleer dengeyi yitirmemektir. Bazen böyle düşünmek yararlı ve dinlendirici oluyor. En önemli kişisel ve ulusal sorunlannızı, hafife alabiliyorsunuz. Borcunuz mu var? Aldırmaym... Nükleer çağda, sizin borcunuza kim aldırır. Seçim çok mu büyük değişiklik yapacak? Sovyet Amerikan dehşet dengesi yanmda, Türkiye'de ha Adalet Partisi kazanmış, ha koalisyon olmuş... İktidarda kalacak Fakat politik yönden şu gerçeği kabul etmek ğerekir. Niron büyük bir ihtimalle kanunî süresinin dolacağı 1976 yılın* kadar Başkanlık koltufcunda oturmaya devarn edecektir. NixOn. Amerikan halkmın en sonunda Watergate skandahndan bıkacağını hesaplanıaktad:r ki, bu yanlış bir düşünce detildir. Peki Nixon'ın 3 yıl daha Başkanlık yapmasının etklleri ne olacaktır? Nixon'ın 3 yıl daha basta kalması aslında Amerika için e kadar kötü bir şey olmaz. Watergate skandalı Kongreyl uzun süren uykusundan ujandırmış. Başkanlık makamı daha dikkatl» denetlenmeye başlanmıştır. Amerikalı hukuk adamlan (hakim. avukat..) kamuya karn sorumluluklarını daha iyi anlamışlardır. Amerikalı gazeteciler de ülkelerinin sıyasal vaşantısmın sağlıklı temeîlere dayanmasında kendi rollerinîn önemini anlamışlardır. SALVADOR ALLENDE lsletmesinin otobüsleri çahşmaktadır. İşletmede görevli sürücülerden ikisi işbaşında saldırıya uğramıştır. Bir otobüse açılan ateş yaralanmaya yolaçtnamış, ikinci olayda ise sürücü yolcuların gözü önünde başından vurulmuştur. Hafta sonunda baska meslek gruplarırun da kamyonculan desteklemek için greve gitmeleri üîkede gerginliği arhrmıştır. Ülkenin Güneyinde bazı kesimlerde her türlü faalıyet durmus, dükkân sahipleri kepenkleri indirıp evlerine gitmişlerdir. kenti Santiago'da ça'ıçan binlerce doktor da Allende'nin hükümetini protesto etmek maksadıyle 48 saatlik bir greve başlamışlardır. Ticaret Odası da doktorlann grevine katılmak için görüşmeiere başlamıştır. Diğer örgütler de hafta ortasında greve girişecelclerini açıklamışlardır. (aJT.p. • ÜPI) Ya Batı dünyası? Fakat Ban dünyası için Nuon'ın daha 3 yıl başta lcalmasında bu kadarcık bir teselli bile bulma olanagı voktur. Gerçl Washington gene liderlikte devam edecektir. ama bu liderliîc yıpranmış ve prestijini yitırmiş bir Başkanlık makamından geldiğinden hiçbir zaman yeterlj olmayacak ve önemli engellerl» karşılaşacaktır. t=te Nixon'm trajedisinin çapı budur. Başkan en büyük umut ve hayallerine, en öldünicü darbenin vurulmasına izin vermiştır ve bu gerçeği henüz anlayamamaktadır. Doktorlar da greve gitti Öt« yandan 26 gündenberi devam etmekte olan kamyon şoförleri grevinden sonra, Şili baş Yurt dışındakiler The Sunday Times İsraiVin genis çapta bir harekâta girismesi '..•;• . Eban, hava korsanlığına karşı Arap ülkelerini İsraiTle işbirliğineçağırdı duğu zannı İle bu sirketin bir uçağını tsrail'e inmeye mecbur etmişler, perşembe günü ise bir Libyalı, Tel Aviv'e, havayollarınm bir uçağını kaçırmıştı. Her iki olayda da yaralanan oimamıştır. Latin Amerika ülkelerine yaptığı geziden ülkesine dönen Eban hükümetimn Ortadoğu Havayollarının bir uçağını İsrail'e inmeye zorlamasımn «meşru tnüdafaa» sayıiması gerektiğini iieri sürmüştür. (a.f.p.) bekleniyor TEL AVtV îsrail Dışişleri KAHtRE Mısır'da yayımla Bakanı Abba Eban. Arap hükünan «El Ahbar» ve «El Cumhu metlerini hava korsanlığı olayriye» gazetelerinin öne sürdükle larma karşı etkili tedbirler alırine göre, lsrail'in Güney Lüb nabılmesi için İsrail'le birlikte nandaki gerilla kamplanna kar çaba harcamaya çağırmıştır. şı, önümüzdeki günlerde geniş Eban, «artık Arap ülkeleri de çaplı bir saldırıya geçmesi bekkend: uçaklarının zarar görmelenmektedir. sinden endişe ettiğine göre haIsrail birliklerinln Güney Lüb va korsanlarına karşı etkilj unan sırurı jakmmda yığınak yap luslararası kanunlar çıkanlması malanna ve Israil keşif uçaklaiçin bizimle birlikte çaba harcannın bölgeji sürekli olarak kontrol altmda tutmalanna atıfta sınlar» demiştir. Bilindiği gibi Lübnan'ın Ortabulunan gazeteler, bunun, gerildoğu Havayollarımn sekiz gün la kamplanna karşı bir saldırı hazırlıgı olduğu hususunda gö içinde iki uçağı kaçınlmıştır. 10 rüş birliğine varmaktadırlar. Ağustosta İsrail uçaklan içinde bir Filistin gerilla lideri bulun(a a.) Time dergisine göre Spiro Agneıc Ttıahkemeye verilmeli : NEW YORK Amerika'nın dünya çapında üne sahıp «Tıme» dergisi, ABD Başkan Yardımcısı Spiro Agnew hakkındakı suçlamaiann tCiddi» olduğunu, bu nedenle de Agnew'ün mahkeme huzurunda hesap vermesinin gerekli bulunduğunu yazmıştır. ABD Adalet Bakanlığının bir yetkilisinin, «Bakanlığın bu işte yapacak bir şeyi yoktur. Agnew hakkmdaki deliller o derece kuv vetlidir ki. meselenin mahkeme önune götürülmesi kaçınılmaz b;~ hal almıştır» tarzındaki demecine yer veren «Time» Baltimore Savcıiığının önümüzdeki ay içinde, Agnew nakkında zimmetine para geçırmelt ve rüşvet almak suçlanndan dava açmasının beklendiginı belırtmıstır. Iyi naber alan çevrelerin be lirttikJerine göre, Nison'ın avu katları şimdi yeni bir taktık ha zırlamakla meçiguldürler. Buna göre, avukatlar. Baskandan son ra Başkan Yardımcısımn da. gö revinden azledilmediğı sürece mahkemeye verilemeyeceği tezı ile ortaya çıkacaklar ve hakkındaki iddiaların gerçek mi yoksa yalan mı olduğunu ortaya çıkarmak yerine Agnew'ün mahkeme huzuruna çıkmasını engellemeğç çalışacaklardır. (a.f.p.) Astronotlar tropikal fırtmanın fotoğrafını çektiler * HOfSTOV Skylab2Vteki " astronotlar önceki gün Küba'nm Güney batısında teşekkül eden tropikal fırtmanın ayrıntılı fotoğ raflarmı çekerek yer kontrol mer kezine göndermişlerdir. Jack Leusma, yer korrtrol mer kezine verfflğî btlğide "Yucj«aa y« nmadasınm" üzerinde" Ineydan» gelen ve Meksika körfezdne doj ru yol alan tropikal fırtaıann» merkezini tespit etmeain güç olduğunu söylemijtir. Bu sırada Owen Garriott d« güneş gözlemlerine devam etmi] tir. Astronotlar Skylab'ın havalan dırma cihazında da fazla önemli olmayan bir kaçak tespit etmijlerdir. (a.a.) Bolivya'da * » nisyancılar hükümet kuvvetlerinin elinden kaçtılar ^ıiRiııntııııımınnıııtııııııııiüiıııııııııııiüiııtıııniıftiıınıiHlib DOKTORLARIMIZIN SAĞLIK BAKANLlGl VE SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN DİKKATİNE : AZ MİKTARDA GELMİŞTİR . Türkiye Mümessili : SAKİ CANLISOY Telg SAKİCAN İSTANBUL Tel. 49 49 «ELECTROCARDIOGRAF», : ^ (îlâncıhk: 3430/6647) FUKUDA Eiektrikli, Pilli ve Bataryal ABD$ tsraiVe son model havadfin h a va ya füzeler verecek «.,.• WASH1NGTON îsrail basını, «Aviation Week» adlı Ame» rikan dergisine dayanarak. Amer.kanın tsrail'e havadan havay» «M 7 F» füzeîerı vereceğini bildirmektedir. Adı geçen füzeler son model «Mig 23» uçaklanyle çok yüksekten ve çok süratle uçan nMig 25» uçaklanna karşı özel olarak vapılmıstır Îsrail gazetelerine göre. tsrail böylelikle, Amerika'dan sonra. japımma son model Sovyet uçaklarının ekim kasım 1971'de Sina bölgesi üzerindeki ilk uçuşlanndan sonra başlanmıs olan bu füzelere sahip ilk ülke olacaktır. Yeni Amerikan füzeleri, ses hı^ını üç auçuk defa aşmalannı sağlayan çok güçlü reaktörlerle donatılmışlardır. 60 kiloftıetre menzilü olan bu füzeler 30 kilometreden tazla, vam son Sovyet Mig'lerinin çikablldikleri jüksekliğd çıkabilmektedirler. Îsrail çazetelerinin belırttik lerine göre, Amerikan ordusunun siriştiği denemeler. bu füselerin ne derece etkili olduklannı ortaya kovmuştur. Bunlaı İsrail'e. Sovvet uçaklannuı Sina bölgesine girmeleri tehdidlni uzaklaştırmak ve hareket veteneklerinin daha iyi kontrolu amacıyle verüecektir. (a.f.p.) LA PAZ Doğu Bolivya'da Sevgıli anamızın tedavisin = Santa Cruz'un 100 kilometr? § kuzeydoğusundaki bir çıftlikte I de en büyük ılmi yetenekleri 1 200 silâhlı isyancıyı kuşatan hü î ile sıcak tlgılerirü gösteren = kümet kuvvetleri önceki sabah I Cerrahpaşa Tip Fakültesj 1. = çiftliğe girdikleri zaman isyan = İç Hastalıklar Kürsüsünden B cıların kaçmış olduklarını gör = Sayın Hocamız, Ş müşlerdir. | Prof. Dr. I Neofaşist Bolivya Sosyalist A S I M A N | Falar.j hareketindeki bir hizbin İ lideri olan Carlos Valverde Bar 1 MÜFTÜOĞLU'na | bery başkanlığmdaki isyancıla I § Sayın Doç. Dr. Nuran Ak 3 rın sının geçerek Paraguay'a I man'a, Sayın As. Dr. M. Ca I kaçtıkları tahmin ecfilmektedir. §" hit Gürkan a. Çanakkale'de H Santa Cruz, başkent Lapaz'ın J i ilk teşhisı koyan Sayın Uz = 550 kilometre doğusunda bulun l man Dr. Sevinç Palamar'a = maktadır. i ve Cerrahî Kürsüsünden Sa = Bazı kaynaklar ise isyancıla ' yın Prof. Dr. Adrıan Salep 3 nn hepsinin Paraguay'a kaçma j çioğlu'na, Baş As. Sayın 3 dığını, Valverde Barbery baş I Onat Armç'a ve yardımlan = : kanhğında bir grup sınırı geçer | geçen tüm hastane persone = ken bir grup isyancının orman = lıne yardımlarından dolayı = içlerine çeküdiğini ileri sürmek İ şükranlanmızı sunmayı bir H tedir. | ödev sayanz. 1 lsyancılar komplonun ortaya 1 Evlâtlan: İ çıkanlması üzerine önceki gün 1 Ethem GÜNEY | sözü geçen çiftliğe sığınmışlar ; = ,İ Ranâ GÜNEY = dır. Reha GLNEY. | Barbery daha önce Sağlık Ba I B (Cumhuriyet: 6649) = kam olarak görev yapmıştı. (a.a) | TESEKKÜR | 1000'den fazla Çin yöneticisi Pekin'de toplandı TOKYO Tokyo'da yayıml»nan Asahi Simbu gazetesi geçen hafta sonu 1000'den fazla ileri k& demedeki idarecinin Pekin'de top landığmı yazmaktadır. Asahi'nin Pekin muhabirine gö re, hükümet çevreleri bu toplantı hakkındaki bütün sorulan e» vapsız bırakmıştır. Gazete, bu toplantının uzun sü redenberi ertelenmekte olan dördüncü kongrenin yapılması için bir ön toplantı niteliğinde olduğunu ileri sürmektedir. 1965'den beri toplanmayan kongre. aslında Çin'in parlamentosu niteliğini taşımaktadır. Çin liderleri, bundan ö n « Çin'i ziyaret eden Japon diplomatlarına toplantmın yakında y» püacağını bildirmişlerdi. (UPI) .nııtnnııınııııııııııiiiıııııııııiîiiııııııııııuuııuııınuıuıiüiııııir T DEftSAKJESI Özel Dörtler Dersanesinden INıVERSlTE ADAVLAR1NA ö Yenilenecek Üniversite Giriş imtihanında son fırsatı tecrübeli öğretroenlerimizle değerlendiriniî Kurslarımız eski öğrencilerimize co 50 indirimlidir. 1. Devre 26 Ağustos (120 saat) 2. Devre 5 Eylül (80 saat) C»|aloğln Nuruosmaniye Cad. No: 88 1 e I : U >i 60 (Cumhuriyet 6642") BEYAZIT İSTANBUL KABATAŞ İSTANBUL 44 0198 İ GÜKSEN eEBSAHESİ 22Agustos/144saat*lEyIul/1O5saat l TEŞERRÜR KıymetU eşün ve gevgiH babamız, cmekli Topçu Albay 27 51 32 RECEP TANYELİ'nin vefatı dolayısıyle büyük acımızı paylaşan dostlarımıza teşekkürlerimizi arz ederiz. Eşt ve ÇOCUKLARI (Heriş 1207) 6650 MEHMET BARLAS (Devamı 7. sayfada) (Cumhuriyet 6643) (Yeni Ajans: 2627/6645)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog