Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

UNİVERSİTELER GlRlŞ KURSLARI 1. devre 23 Ağustos 18 EyHll 2. d«vr« 27 Ağustos 1 8 Eylül 3. d*vr« 3 Eylül 1 8 Eylül KAYITLAR YAPIlMAKTADtR. KONTENJANIMIZ SINIRUDIR. OZELGÜVEN DERSANESİ (Osmanbey Neyir Mağazast bıtışığı Kurnensn: STJNUS NADİ 50; yıl; sayı: 17619 T«!ffr»f v e m e V t u p » d r e s i : C u m h u r t y e t Istanbul Posta K u t u s u : Tıtanbul N o : Î4fl T t l ı i O B İ t r : 234390 234396 224397 2 2 4 3 9 8 2 3 4 3 9 9 Isfanbul Tel: 47 46 68 21 Ağustos Salı 1973 SSK'ya prim borçlarını ödemeyen Ânkara Belediye Başkanınm maaşına haciz kondu ANKARA, (CnmhnriTrt Bflro«n) Beledıve Başkanı Ekrem Barlas'ın muteahhitlık ve benzeri Şirketin şantiye ambar memuru da tutuklandı İTALYAN ŞlRKETİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI ŞANTİYE ŞEFİ ROBERTO, TERCÜMAN AKSUNGUR VE DEPO MEMURU ÖZDURAN AGlR CEZA MAHKEMESİNE VERİLECEK. SEYİTÖMERDE GÖREVLİ BULUNAN 4 GÜMRÜK MEMURUYLA BİR İDARE MEMURUNUN İFADELERİ A L I N D I ; SORUŞTURMANIN ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLECEOİ BELİRTİLDİ. Seyitömer Santrahnın japımı konusundaki çe^ıtlı volsuzluk olavları içın bılgısme başvurulmak ü?ere guvenllk kuvvetlennce Adlıye'ye sevkeriılen bır llgül.. Kolay Değil eçen ayın 29'unda CnmI hnrbaşkanlıjına nasıl sef çildi|ini hatırladıiımız zaman dunkü ant îçme toreninden sonra Papadopulos'un Tunan halkına bağısladızı ozgurlükleri ku^kn ve ha'vretle karşılamamak rlden çelmivor. Gercektfn komsu ulkede vapılan halk ovtamasını dün>a kamao\u benzerine hiç bir ierde rastlanmadık bir komedi olarak nıtelemişti. Bir krı ovlama>a katılmamak vasaklanmıstı. Her Yunan vatandasi sandık lıasına (titmok, halkovuna sunulan yeni Anava«a ile Cumhurba«kanlı&ı ada\ ı (t<>k adav) Papadopulos a ov \ermek zomnda idi. Ovlamava kati1ma\anlar hapis crrasına çarptirılacaktı. Sonra. havır demrk pratıkte hemeıı hemen olanakEi7#i. Zira «hımla ve olumsıız pusnlalar jvrı r*nkler tasıvordu. ve hunter sa\dam bir zarfa knnacaÇından kimlerin «rvpt» kimlcrın «hayır» o\u knllandıkları rahatlıkla kontrol edilebilecektı. Üstelik Papadopulos kendı seçimini daha bir garantiye baglamak amacı\le Yunan halkına bir trhdit savurmus, halk ovlaraası olumsuz bir sonnç \erdigi takdirde iktidarı \ine de bırakma>aca(tını, hatta baskı >onetimini kat kat ağırlastıracağım ilân etmişti. tste hn kosullar altında Cnmhurbaskanhfına seçildıktcn sonla onceki gün jemm ederek sore\ine hasla\an (daha dogrusu diktatorluk süresının ıkinci perdesini açan) Papadopulos, tutumunu birdcnbire dejistırnor, bır öztrurluk tsııriM edasn le halkı selâmlnor. Onun açıkladığı kararlan rad\odan dinlejenler sanki 1967 vılında Yunan demokrasısini başkalan yıknus da simdı Papadopulos gelmiş zalimleri alaşafcı etmis sanabüırier: Bütün Rİvasal tutuklular aftedilmektedirler. 196? darbesinden sonra kaldınlan ınsan hakları u basın özgnrlüŞıı jeniden >ürürlıUe konmaktadır. Bundan bbsle îunanistan'da basın. sansure bağlı tutulma>acaktır. Hiç kimse kendi doğal \ar?ıcından baska bır >argıç önüne çıkarılma\acaktır, özel mahkemeler knrultna>aeaktır Butün bn defcisiklikler ilk baki'ta dünku vönetım üslnbu ile renisi arasında 180 derecelik bir dönüs vapılacası izlenimini \ T mektedir Ama Papadopulos, kendi afzından televiz\onda aCikladıSrı bu de^ısiklıkleri içtenlikle uygulavabilecek midir? Yfdi Mİlık siddet vönetimi bnTunca diktatörün cok canlar ^aktıfı, hukuk dısı da\ranısları%le vafandaslarını bezdirdiei bır gerçektır. Binlerce Yunanlı, si•»asal suçlardan hüküm çi^mis, zındanlara atılarak özçürlüçunü, sağlıtıru, kimileri de ha>atını A itirraiştir. Basta Kızılhaç olraak uzere. \ etkili uluslararası brgutler sivasal tutuklulara uvşulanan rejimin insanlık dısı niteliüni resmen açıklamıslardır. Daha eecen hafta vavımlanan bır raporda Korfn Adasındaki cezaevi hdcrelerinin durtnnu acı acı dile fetirılİTordu. Fırsatını bulup yabancı iilkelere kaçabilen dzeürlükten >ana Tunan poiitikacıları da oralarda bos durmuvor, dikta yönetimine karsı «nddetle sa>asnorlardı. Simdi Papadopulos, siyaol nçlar hakkmda af ilân etmekle bunlar kollannı sallava salla\a yurtlarına doneceklerraidır?Donenler yeni Cnmhurbaşkanına çükranlannı mı arzedecekler, yoksa dcmokratik haklannı kulİanarak 7 yıllık baskı yönetıminin hesabını mı soracaklardır? Görülüyor ki, komşumnzun darumu henüz belirçin bir hal almıg olmaktan uzaktır. Her dikta vönetimi sırtında birtakım kirli suç çu\aUarı tasır. Bir geri donüsle bunları silkip atnermek olanaŞı yoktur. Onun için kendinı îorla Cumhnrbaskanı seçtiren Papadopulos'nn avnı kolavlikia özzurlıık ve demokrasi kahramarlıtı pa. ycdne nla«abtlecet<ne bir tnana mıyoruz. ( l«1er •»ptığı nrada r*Bind» ç»lışanların sıgorla primlerını odemedıği ıçın SSK'nın bırıken pnm alacaklarının icr« yoluylı tahsıl edıldığı ofrenllmistır. lcra, Barlas'ın Belediye Başkanlıpı maasmdan her ay 7500 lıra keserek Kuruma ödemektedır. Biriken sigorta borçlan Ssptadhğımıza gore Belediye Başkanı Barlas, seçılmeden once ın^aat muteahhıtliğı ve benzen ı«ler yaptığı sırada yanında çalışan ıççılerin sigorta prımlennın buyuk bır kısmını odememi' ve SSK'nın alacakları fai7İerı\İp bırlıkte her geçen gun artmıçtır. Seyitömer Giimrük Bmbarı ve GIE nin depoları mühürlendi AYKUT SAĞANAK Çeşitli uyarılar Barlas, Beledn e Başkanı olduktan sonra muhtellf ujarılara rağmen borçlarını odemek ıstpmemıs. gondenlen yazılara ce\ap vermemıs, bır kısmını da «tebplluğ» etmemıçtıı Bıınun uzerine SSK sore^lıl*rı mahkem€\B başvurarak, alacaklarının ırra yoluyla «tahsıli» vo'unda k«r*r almnlardır. Bu karar dâ kendisine Euçlukle «tcbelluğ» edılmış. Beledıvedekı ba(Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) Millî Eğitim Bcıkanhğı, «Mayataş» dersnnesi yethililerini yaınltıci rehlfun ycıptıkları gerekçesiyle uyardı M'llî Eğıtım Bfikar.lıjh müfettişlennın. unıversıte gırış sınavı soru!annın çahnması olayına adi karısan .Mavataş» Dersane«;ı ile ılgılı soruşturmaları sonuçlanmıs. idarî ve ınzıbatî bir ışlerae ?erek gorulmemiçtir Ancak özel Ögretım Kurumlan Kanununa Röre çıkartılan ozel dersaneler tıp vonetmelığı hultumlen uyannca, \amltıcı reklâm konusunda Mavataş vetkıhlerınm uya nlmasma karar verılmıştır Bılındığı srîbt sınav sorulannır, çalınması olayına adı karışan 5ğrencıler.n, soruları soz konusu dersareden ald'klan şeıdmde afa de \ermelen üzenne. Savchık so ru^turması dı=;ında Mıllî Egrım Bakanh*ı da Bakanlık mufetişleri de soruşturma açtırmıştır Soruşturmalarını tamamlavan muîettişler sonucu bır rapor hahnde Bakanhğa bıldirm:şlerdir Raporun vetkilı kurulda goriışül mesı sonunda, dersaneve herhan gı bır ceza venlmesı gereğı görulmemiş, sadece (anonim mukavele ve ıçarantıli kurslart şek Imde yapılan reklamlann kaldirılması ıstenmıştır. TEK Şube Müdürünün evrakına elkonuldu Savcılık ve Genel Müdürlük soruşturmaya devam ediyor AN KAR A, (Cumhuriyet Bfirmnı) Turkıye Elektrık Kurumu Genel Mudurlugu (TEK) Şube Müdurlerınden Yaşar Ozdenoğlu ile ılgılı soruşturmaya ıkı yonden devam edılmektedır. Seyitömer elektnk santrahm yapan fırmadan ayda ıkı bın lıra aldlğı ileri surulen Şube Mudurü Yaşar Ozdenoğlu'nun Cumartesı gunünden itıbaıen odası rauhurlenmij, evraklaıına el konulmuştur. TEK Genel Muduru, Behçet Yü cel dun yaptığı açıklamada gazetem'zdekı yayımdan sonra hakkında takibata gınşılen Ya?ar Ozdenoğlu hakkmdakı soruşturmanm ıkı yönden yürütıilduğunu, birıncisinın âmme menfaatlerı bakımından diğerinin de TEK Genel Mudıirlügunıin çıkarlarının haleldar olması bakımından olduğunu soylemıştir. GIE Şırke'ının santıje şefı Roberto, ıfade vermek uzeje Adhye'de beklerken, bir Şırket yetkıhsı de kendısnle ılgılenıyor. (Fotoğraflar: Erdoğan KÖSEOGLU) Kütahya'daıı bildiriyor Seyıtrimer termık santralınm bır Dölumünun yapıminı uzerine »lan ttalyan GİE sırketının So. yıtoraerdekı santıye sefı Borgna Rnberto ile İtalyanca tercümını Femu Aksungurun şantiye alanında buluntn gümriUuüs bau malzernelen kaçırırken yakalanmalanndan sonra dün de Italyan şırketımn santral şantıyesındeki ambar memuru Hazım özduran tutuklanmiş, aynca KUtahya Jandarına Komutanlığı Seyıtomer santralı şantıyesındeki GtE »ırketıne aıt depolardm «• günırük ambarlarında srama yapmıstır, Yapılan arama sonucu Seyitömeı Gumruk Arabarı da GtE şirketının depoları da mühurlenmiştir Ilgüiler araştırmanm arahksı* surdunileceğini bildırmislerdır. KAÇAK MALZEME Soruşturmayı yurüten Cumhunyet Savcüığınm başvurması uze rıne Kütahya Sulh Ceza Yargıçlıgı dun Seyitömer santralmın aranmasma v&rsa başka kaçak nıalzeme ile bazı evraklara el konulmasina karar vermıştır. Kutahya Sulh Ceza Yargıçlıgı daha once de malzeme kaçakçılığı olayına kanştığı gerekçesiyle itaJyan şırketının ambar memuru Hazım özduran'ın ifadesinl aîarak tutuklamıştır. Bu arada Kütahya Savcılıgı g»retemizın ttalyan GtE sırketinin yazışmalannda sevitömer santral şantıyesmde eorevlı jrümniS memurlanna ayda 3 btn lıra verildiğınl açıklaması üzerine sSı ko nusu gümriik memurlan aakkında soruşturma açmıştır. GÜMRÜKÇÜLER Savcılık, dün Seyıtömerde förevli 4 gumrük memuruyla bır ıdare memurunun ıfadelerıni almıştır. Seyitömer santralmı yapan GtE şırketı hakkmda Kütahyada hem gümrük memurlanna rüşvet vermek:, hem de Türtaye'ye gümrUksuz sokulan bazı malzemelerl çantıye alanmdan kaçirmak suçlanndan soruşturma açılmıştır. çüık suçundan yargılanmak üzere Kütahya Ağır Ceza Mahkemesıne sevkedilecektir, Bu arada haklannda savcılıkç» ruşvet alma suçundan soruşturma açılan gümruk memurlannm mahkemeye sevkı konusunda Kutahya Valıligınden ızm ıstenılecektır. AĞIR CEZAYA Malzeme kaçırma olayıyla ılglli soruşturma tamamlanınca öncekı gün tutuklanan italyanca ter cumanı Remzı Aksungur ile dun sabah tutuklanan ambar memuru Hazım Özduran ve öncekı gun delil yetersızlığı nedenıyle tutuklanmamış olan GtE'nın şantıye $efı Borgna Boberto, kaçak Önemli toplantı öte yandan, dün sabah erken saatlerde Genel Müdür Behçet Yucel'ın başkanlığında yüksek seviyedekı bır toplantıda, soruşturmaaın hangi noktalardan ilerletileceği konusu üzerinde duTulmuş, teftiş heyeti başkanı ile birlikte olayı kovuşturmak fizere iki de tnüfettişi görevlendirilmiştir. Cumarteel sabahı Yaşar özden oğlu'mm ilk ifadesj alınmıştır. Bu arada, olayı kovuşturmakla görevlendinlen müfettişlerden bırı, gaz«temizde yayunlanan belgelen ıstemek içın Ankara Buromuza başvurmuşlardır. Bel(Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) Gümrük müfettişleri Kütahya'ya gitti ANKARA, (Cumhnriyet Burosu) Seyıtomer santralında gümrük muayene memurlanna para dağıttığı ılerı süriilen ttalyan lirmasıyle ilgılı soruşturmaya Gümruk ve Tekel Bakanlığı teftiş heyetınce devam edılmektedır. Gumrük ve Tekel Bakanı Prof. Pethı Çelıkbaş'm emrıyle harekete ge^ırilen Bakanlık Teftiş Heyetınden bır grup müfettış olay yerinde încelemeler yapmak üzere Seyıtdmer'e gıtmışlerdır. Bı r bakanlık vetküısi bu konudakı açıklamasmda, olay yenne pden mufettışler hevetınden almacak raporlara dayanılarak sorumlular hakkmda tdari ve kanunî ışlem yapıiacagını soylemıstır. 42. Uluslararası Izmir Fuarı törenle açıldı İZMİR 42 Uluslararası 1?mır Fuarı, dun yapılan bır torenle açılmıştır. Fuar'ın açış konuşmasım vapan Tıcaret Bakanı Ahmet Turkel. ışçı dovızlen , ve rszervlenmızın rekor duzey de buıunduğunu, hukuraetının taban fıyatları ve destekleme alımları konulanna cıddiyetle eğildığinı hatırlatmıştır. öte vandan, Başbakan Naını Talu rfa Jzmir Belediye Başkanı Osman Kıbar'a gdnderdiğı mesa]da, «Stratejimiz, kalkınma plar.larımız, ekonomık politikamu, daima sanayıleşme amacını gerçekleştırme;.e donuk olacaktır» demiştlr. doları a^acağmı söylemi?, lşçl dovızlennın ıse 11 ağustos'ta 694 mılyon dolara çıktığım, yıl (Devamı Sa. 7, Su. 7 de) BAŞKENT NOTLARI: GİZLİ SERVİS; NİXON'I ÖLDÜRMEYİ AMAÇLAYAN BİR KOMPLOYU HABER ALDlGlNI AÇIKLADI WASHİNGTON Amerika Bir lesik Devletleri Başkanını koru makla gorevlı «Gızlı Servis» dün bır açıklama yaparak, Richard Nı^on'ı oldurmek ıçm hazırlanan cıddl bir komplonun varlığının oğreniMığını açıklamışttt • Gizlı Servıs» Başkan ^fixon'ın hayatını hedef alan koraplonun N'ew Orleans kentmde gerçek(*î tırıleceğının de haber »lındığını bıldirmi»tir. (De\amı Sa. 7, Sü. 4 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ Karanfil Hoca... FİKRET OTYAM NADİR NAUİ Tabii Senator îsmet lnönu dun seçınıler konusunda basına verdiğı yazıh demeçte göruşlerını açıklamış, önumüzdekl seç:42. Uluslararası Izmir Fuarı mn açılıs konuşmasını vapan min ulke ıçin taşıdığı oneme ışaTıcaret Bakanı Ahmet Turkel, ret ederek «Ordu ve politika» konusunda «Gelecek ıçın de nıemisçi dövızlerı ı!e rezervlerimizin rekor bır düzeye u!a?tı8ını, 11 lelcetm dn safta demokratık der»îu«tos tanhine ksdsr 1 milyar di, ordusu ile sıyasi ıdaresi arasında ıçten bir uyumu sarsılmaz 959 milvon dolarlık olan rezerv lerımızın, ejlül ayında 2 milyar 1 halde \ucuda getirmektir» denuî Ur. (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Inönü seçim konusunda •• • « • •• • goruşunu , anlattı GERÇEK * nönünün basına yazıh bir demeç vererek, artık dışında bulunduğu eski partisini marksistlerin oyuncağı haline gelmiş gibi göstermeğe çalışm*sı. son ırünlerin en ilsinç poiitik suçlamasıdır. tnönü, açıkça, Cumhuriyet Halk Partisini hedef alan ve asıl suçlamaya ba^lamadan önce, sSzlerinin etkisini arttırmak için, seçimlerden kuvvetli çıkmanın gerefi üzerinde kendi t^riişlerinj belirleyen demeciyle «ıtnlın söylemektedir: «Memlehet yeniden anarsive lüsmesln. Anarsiye meyleden TILKİLERr Mr ststeioe flrtidan tesüm etmeyelim. Şimdi artık kendi partilerinden yoksun olarak seçimlere girecek olan Türk Marksistleri, kendilerine en yakın parti olarak CHP yi görüvorlar. Partiyi tamamiyle ele Keçiımek ya da bir yolu onun sırtında ceçmek için ba seçimlerde CHP'vi destekliveceklerdir. Onun için ey sola açık, ortanın solunda fakat losyalist ve Marksist olmavan secmenler • yani CHP ve ov verecek olanlar • bir vebal vükleneceğinizi aklınızdan çıkarmayuı. Marksistlerin kullannıaya I Türkel'in konuşması ANKARA Turfaan Saiçuk, «1celert gıbı, hiç kuskusuz Türk ç i * elrerişli gördükleri Mr partinin gısının bir yüz akı sanatçısıdır. kendi inançlanmzı hangi oranYaşadığımız gunlerin eleştırısmi da temsile devam edebileceğini bir aydının yapması gereıten eleşdüsiinün. Memieketî anarsive tırisını, dayaga, horlanmaya rafSOtürecek eylemler devri ve men sürdurmektedir, surdurms bu evlemleri haklı zannettireolanağını bulduğu lçuı bıraz da cek sivaset snlayışı geri gel\ma sovleyecek sbzu. çlzgıyle da mesin.^» ılsa soyleyecek sozü olanın elinInönünün kendi üslubu ile halen bu olanaklannın «Turliı çenrladığı demecinin özii budur. >itH» yollarla aJınması ve ınsan tsim vermediği halde kesinlikle )nuxu meslek sevgisl taşıyan her belirledifi eski partisinin seçim îişi için acılann en büyüğüdur. sansını. gâc3 ypttipinre azaltma Bunu, çeşitB kuruluşlar türlü amacını ortays koymaktadır. baskılarla saglar kimt verde baska yöntemlerde uygulanır suret1 (Devamı Sa. 7, Sü. 3 rt< Haktan görtatip.. Ne var ö bunlar geçlri ç'rldr) ba^kıiardir bas(Devamı Sa 7. Sfl 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog