Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Voleybo/ Federasyonu kendi hazırladığı yönetmeliği kendi iğ çiğniyor Volejbol Federasvonu, kendl kovduğu Yonetmelıkte «Antrezıorhık» maddelennı, yıne kendi çığnemektedır. Mart sonunda açtığı Mılli An'renorıuk kursuna katılma\an kışılerl, Mlllı Takımın başmda >urt dışına gonderırken, aradan bes av geçmesıne ragmen bu kursun sonuçlannı daha açıkTamami'tır. Volevbol Federasvonunun 29 ırıart 19"3 tarlh ve 14491 savıh Re*mi Gazete'de vavımlanan «Vole\bol Antrenor Yonetmelığ » ndekı Mıllı Antrenor boluınunde şov'e demlmektedir'Bolge antrenorluğunde uç M 1 h zpiet ettıkten *cnra açı laca^ MıIIl Antrenorluk kursu nu na^anv'e bınrenler Jfılll Ant renor omrlar M.IH Antrenorler, Mıllı Takım dahıl. Turkiye'mn her verınde ve her turlu takımı çalıştırmavs vetkılıdırler • (De\amı 7 Sayfada) Voleybol Federasvonu 27 mart6 maan tanhlen a as nda Bolu'da Rumen çahşürıcı Soün'nın ogrehrenlığmde b r kurs açmışt r Federasyon bu kur«a 27 kışrvı çağırmış, 19'u katılnııstır Kursa venı antrenor olacaklarla, Mıllî Takımı çahştırmış antrenor ler çağırüdığı ıçın, oğretım şekh ne bır gel ştırme, ne de >eüştırme şeklınde olmuştur Bu nedenle de Rumen çah^tıncı Sotırı, kurs sonunda «îsted ğım gıbı bır kurs olmadı Bu vuzden de sızlerı kanıyorum Eskı antrenor ler neden gelıpedıler''» sekhnde konuşmuştur Bu k ı<sa b rçok mıllî antrenor katılmamıştu' Vo'e\bol Federasvonu bu kur sun sonucunu bugune kadar çe şıtlı nedenler ılerı surerek açıklamamış • e derece alan a'trenorler resmen b»Uı olmamıştır. Yüzmede dünde bir Dünya,üç Avrupa rekoru kırıldı DTRECHT Avnıpa bavanlar yuzme şampn onasınm aun va pılan v anşmalarında bır dun va ıle uç Avrupa rekoru kırılmış tır. Dojftı Almanvalı sporcularm buyuk ustunluğü altında geçen vanşmalarda reko'lar da hep bu Jkeye aıt kulaçlardan gelmıştır Franke (D Almanya) 400 met re kanşıkfa 5 0110 ıle yenı bır dunja rekoru kırmıstır Bu dun va rekorunu bır ba>;ka Doğu Alman \u2ucu Hannelore Anks' mr 200 metre knrbağalamada 2 40 28 ıle bır Avrupa rekoru te « s etmesı ızlemıştır 200 metre •=ert>estte ı = dünianın b i ' nu «e rraralı ba>an yuzucusu olarak kabul edılen Comeha Ender 105 64 ıle Avruna rekorunu ele geçırmışnr Uçuncj Avrupa reıiorunu Macar Andrea Gverrrati 200 metre sırtu<=tunde kır mıştır Gvermatı'run derecesi 2 21 68" dr Türkiye orta sınıf engel atlamada Tunç Çapa birinci oldu Turkı^e orta sınıf engel aüama şampıjonljgunu Zuhal adlı atıyla Tunç Çapa kazanmıştır. Dun A\azaga Suva'i Grubu saha smda devam eden Turkıye Bıni cıl.k ŞaTD ^onasmda^ı or*a sınıf engel a''ama fmalmde Tunç Çapa'nın Samtı onluğundan son ra ıluncıhgı Ulaş ıle SelSmı Şe kerkıran, uçtmculugu de Peterpan ıle Fevzı Atabek almışlardır Junyorlar Engel At'ama Turkıje Şampı onluğunun da bKincı ayak yanşmaıan dun ya pı'mış ve şu oınıcler ilk uç de receje gırmışlerdır 1 Necdet Karadillı (Havat ıle) 2 Metın Kalmık (Kımer ıle) 3 Emme S lan (Lej'la ıle) Şampnonsda yap lma\ acak yesı yarışması ŞaTipıvona'sına bugun varışma v arın at terbı sonunıia Ealkan ka*ılacai SIRIKLA ATLAMADA YENİ TÜRKİYE REKORU: 4. 51 m, ANKAR4 Ankara Kuluplerarası puanjı atletızm bırıncıligınde Tayfvm Avgun Sınkla atlamada 4 Sl ıle yenı bır Türkıve Rekoru kırmıştir 1971 yıltnda 4 50 ıle ömer Gırav tarafından oluşturulan eskl rekor boylece b>r santım farkla gende kalmıştır Sırıkla Atlama Durva Rekoru 5 63 ıle Amerıkalı atlet Bob Seagrene aı f tır öte yandan 19 Mayıs S'admaa japılan •,arışmalarda Karagucü takımı 28 308 puanla bır ncı olSırıkla atlama Turkiye Rekorları gthşırru. Metre 2 97 1922 Ah Rlza Sozeralp 298 1922 Danış Karabelen 300 1927 Haydar Asar 3 10 1927 Nedım Barlas 3.20 1«29 Nedım Barlas 3^1 1929 Havaar Aşar 3.31 1933 Haydar Aşar 3 4r 1933 Havdar Aşar 3 46 19CT Fe'nı Gıray 3 50 1935 Fethi Gıray 3 15 1935 Fethı Gıray 3 65 19^9 Muhıttın Akın 3 70 2940 Muhıttın Atan l<»40 Muhıttın Aıcın Cumhuriyet JUDO, KARATE VE TAEKWONDO ŞAMPIYONASI DÜZENLEDI OKULLAR, TÜM KURULUŞtAR, KULUPLER, DOJOLAR, ASKERÎ GÜCLER VE İSTEYEN HER SPORCU BU ŞAMPİYONAYA GİREBİLECEK. YARIŞMANIN KOŞULLARI Gazetenlz CUMHURÎYET, 1973 ISTANBUL JUDO, TAEKWONDO ve KARATE Şampıyonası düzenlemıştır Koşullar Son yıüarda otıVlk gelişmeler gosteren Judo, taekwondo ve karate'niD d&fıa iyt tanıtılması sevılmesı ve «evd rılmesı amacıvl» dJzenled gımlz bu SampıyonaniD koşulları şöyledır• CUMHURIYET GMetesı ıle Istanbu' Bed«D Terb vesı Bolge MudUrlügu nun bırlücte düaeniedık le^ı bu Sampiyon» herkese açıktır • Okullar türa Kuruluşlar, kulupler. do]olar a«kerî güçler ve KisıseJ o larak Satıltnak Uteven her «porcuya »çik olın bu Şampıyona, Istanbul' da Spor ve Sergl Sar» yı nda ıfcı gıin »üre ıle vaptlacaktır. • Yukand» adı geçen ku Dünya Üniversite Oyuniarında Sovyet Rusya 28 madaiya ıle önde gıdıyor MOSKO"\ A Dun\ a Ünıver«ıte Ovunlannm madalvalannın çoğunljgu Sovvetler Bırlıg. nde toplarmaktadır. Sovve^ SDorouları, O\un!ann uçuncu gun n d e 16 altın, 7 gumuş ve 5 bronz tradaKa alrmvlardır. Buna karş IIK ABD lı spor^ular ancak bırer Kumıis ve bronz madaha kazanabılrruşlerdır. Fenerbahçe Manisa İlelI berabere kaldı Fenerbaiçe dun Mamsa«por ıle yatıpğı oze maçta rakıbı ]le 1 1 berabere kalmıştır Datcu (6) (Yavuz 6) Şukru (6), îhsan (5) N azı (5), Serkan (5) İsmet (i) Ib'ahım (5). (Ersoy 6^ Onder (4), Osman (3), K Mus'afa (6) % Cemıl (8)'den e kurulu kadrosu le oynayan Sarı Lacıvertlı takım 54 dakıka CemJ ın attığı golle 1 0 one geç m « ae 4 dakıka sonra Mustafanın a'nğı gOle engel olama mış ve karşılasma 11 berabere 60ia ermıştır. Dıgpr ozel maçlarda ahnan tonj~l"îr sovledır A Gucu: 1 Adanaspor 1 Goller Selçuk (35) Re«ıt (62) Sîkarva. 2 Samsun 0 Gı'er Bora (71 Ergjn (68) Eskış'hır 1 • Mersın: 9 Gr\ öner (8) Bursa 3 Slavıa 3 Gollc Ko«*ov (15) Yege<=lev (17) Orban '9) K hma]' (32\ Gz kov (46), Sınan (72) Kavseri: 3 '»ekerspor: 1 Gill B Mu^afa (7) B r ğur (30) B Avdın >62), Erol (71). Trabron 2 Gırtsun 0 GMler ll «an f48) >lı (86) Kocaelı 3 Bevkoz 2 Gnller Chat(18l Sınan (20), Mı îı* (27), K Mu=tafa (İ6\ ZeH fîl) Cumhurıyet Gazetesmın duz°nledığı mınıkler futbol turnuvasmîn grup fınalıstlerını bel'ı edece^ olan karşüaşma'ar aun (apiırnış ve Tunvelı^por^ \enen Basm Sıtesısnor Bevaz Grupta fınalı oviamava hak j^azanırı<;tır Fotjgrafta Basn Sı'es spor or bınnı maçtar once gorır orsunuz 'Fo'ogral Reha OZ) Perşembe günü Fenerbahçe /7e oynayacak Panathinaıkosun Kaptanı Domazos, Yunanistan'ın bir numaralı futbolcusu, eşi ıse en popüler, halk rnüıiği sanatçısı Antonıo Gdondelli Atına'dan büdırıvor « Annem ve babam Manısalıdır Gordugunuz gıbı salonda Anadolu havası var » Bugun Yunanistan'ın bır numaralı futbolcusu Domazos bovle sovlujor. Panathinaıkosun kaptanına «General> dıvor taraftarları Takun oyununa en ı>ı uvan Domazos'un eşı de Yunanıstan ın en popu ler modern halk muzığı sanatçısı Bayan Moskolıu, eşının 23 agustos perşembe gunu Fenerbahçe'ye karsı ovnamasından çok memnun. «Domazos'un Istanoul'dan getıreceğı Turk muzığı ornek lerınden yararlanabılecegjn» dj yor Ve Domazosia futbol dan konuştuk. «Turkler, İtalya gibi futbolu bılen bır ulkeye b'rçok oyuncu vermıstı. As futbolcular jetıştı. Bugun Cıhat'ı, Turgay'ı, Şukru'>u bızde herkes bılır Fakat son yıllarda Turkıye Yunanıstan çok az karşüajma japtığı ıçın Simdıkı durumu bılemıvorum » «Galatasaray en lyı Fenerbahçe de beğendığım takunlardan » «Futbolda garantı dıve bır şey yokrur. Kazanmak ıç n sahava çıkmak gereklıdır. Fererbahçe ıle vapacağımız ozel maçı kazan mak bızım ıçın pre^tıjdır. Guzel bır ka^şılaşma o'aeağını sanıyolum. Sezon başı olmasına kar. 'ihk Dolnnabahce'de Turk seyır cısıne guzel bır futbol sunaca ğız» «Londra'da Everton'la Av. rupa Kupası çevrek fmalını oynuvorduk Ingıhz er bızı kuçumsedıler ve A]ax la fmalı ojiıayan Panathınaıkos oldu » 1940 1940 1947 1948 195i 1560 1963 1969 1971 1973 Muhıttın Atan Muhıttın Akın Muhıttın Akm Muhıttın Akm Muhıttın Akın Içi! Ozışık Ömer Gıray Omer Gıray Omer Gıray Tavfun A' ^m 3 77o 3 81 3 85 390 3 92 4 01 4 10 4 28 4 40 4.50 4 51 Türkiye Takım Trap Birinciliğini Istanbul kazandı SUİARYA Turkiye Trap Takım Şampıyonluğunu îstanbul kazanmıştır Sakarya ıkmcı Avdın uçuncü olmuşlardır Şampıvonanın ferdı yarıçmala n ıse dun bıtırılememıştır Kat'lma oranınm vaksek olması ve varışmanın çok ıddıah vapılrrası ferdı sampıyonun dün ortava ç'kmasını engellenv.ştır ^ti'lara bagün devam edllecek tır Takım şampıvonası 200 pl&k üzerınden vapılmış ve genel n ralamada derereye gıren takımlar şu puanları toplamışlardır 1 îs'anbul (160 p ) 2 Sakarva (155 p ) 3 Avdın (148 p.) o nıltiîlar, btgiı oltfuklan yerlaruı antetlı t â j l t l i n üe; CUMHURÎYET GAZETESI SPOR SERVİS1 tJUDO ŞAMPtYONASI» CAĞALOĞLD ISTANBÜt. adresıne bırer vaa gondermelen ve Bu T*al»nn en geç 25 agustos 1973 tarthıne tadaT el»mıze Keçme« şarttır • şampıvonays Cslsel o iarak «ırmeyl areuiavan lar ıse doprudan oofTuy» Istanbul Beden Terbıyesı BöîResı Judo AlanlıSına basvaracak »« doktor raponj ıle bu Karşılasmalara gırebıieeelEtır • OrganızasTon Kormtesi ıle Sampıyonsnın Telenık Kormtesi ılende açıklanacaktır Teinıfc KomıtenlD Şampıvona ıle llgıM tetaık yönetmelıgi ise önümtizdela günlerde ıçıklanacaktır. Cumhuriyet'in Minikler Turnuvasî'nda Grup finalistleri belli oldu.. • Zaman zaman sert geçen turnuvada, Türkeli takunı, vöneticileri tarafından sahadan çekildi. Basınspor, Atlantikspor, Yıldızspor ve Kanarj aspor'dan 7 oyuncu atıldı . Cumhunvetm duzenledığı «Mı nıkler Futbcl Turnuv asuma dan Bakırkov Incırlı sahasında va 1 pılan maclar a devar edılmış ve çruoları^aa fmale jtalan takım lar be lı olmustur Bevaz Grup c ta Basnsıte ıspor ve Incırlı «por, kırırızı grupta ıse Ba sınspor ve Atlantikspor fmaller ıçın kariılaşma hakkını el de ettıler Karşılaşmalarda alı nan sonuçlar <;ojle oldu 36,59 Ihsan Dk 2S attılar 12, B. Ah Dk. Türkiye Kürek Birinciliğinde Iki teki ODTÜ kazandı ANK\R% Turkıve Kurek Şampnona<;ı dun Mogan Golunde ba=lamış ve sabah sean «ında vapılan cdumencısız ikı tek»te ODTÜ bırlncı olmuştur Hava «artlarının elverıslı olma ması juzunden dığer yarışmalar ertelenmıştır Taçsız bir Sampiyon: Burglinde Pollak Doğu Almanyah Burgllnd» Pollak, Mary Peters'in elınden, 4^31 puanla pentatlondakı dunya rekorunu alırken, ulkesıne ozgu bır ozellığl bır ke2 daha ortaya koyuyordu. Burgllnde Pollak, henuz 22 yaşında olmasına rağmen on bır vıldan berl atletızm yapmaktaydı ve pentatlonla i«e sekıı yıldan berl uğraşmaktaydı 1 m 79 boyunda ve 72 kilo ağırlığındakl bu guçlu Doğu Almanvah genç kız, 1969'daki Atma Avrupa Atletızm ijampivonasında sekızincılık almıştı Bu onun uluslararası pıvasaya ılk açılışıydı özellıkle uzun atlamada ısrar etmek lstıvordu Ama antrenorleri onun pentatlonda yansmasını i«tedıler Bovlece Doğu Almanva, belki de uzun atlamada geleceğln bır dunya rekortmenınl ka>beo*erken, psntatlonda bır dunya rekortmenınl kazanıjordu Pollak 1971 Avrupa Şampıyonasında Heıde Rosendahl'e geçıldı: 1972 Munıh Olımpıvatlan'nda da Marv Peters'in ve j ne Heıde Rosendahl*ın arkasmdan geldı ve ancak bronz madalva kazanabıldl Bu üçunculuk onıı hıç uzmerriiSti Olanaklannı henuz sonuna kadsr kullanmamıstı ki 100 metre engellide 13' vuk«ekte 1 m. 78 guilede 18 m I I , uzunda 6 m 4a ve 2X iıetred» (> 23 '70 yapmıştı Pollaic, pentatlonuD guçlu kadınlar için ıdeai btr bran? olduğunu gösterdı bir kez daha herkese. Şımdl hedef 5 000 puan. Ba da her halde «şılacaktır bir gun Pollak uzunda 6 m S0 100 metre engellıde 13" 200 metrerie 23"5 vapsbtltoek guçte övle görulUTor kl 19761artfa 5 000 puanı asan 1lk kadın o'mssı olanak^ız de*ll Tabll vıne blr DoSu Altnanvalı »tlet olan Schmalfeld ondan önce davranmazsa Serbest Güreş Millî Takımı belli oldu TOZGAT tki gunden berı Yozgat Kapalı Spor Salonunda devam eden Turkıje Serbest Gureş Mılh Takım seçmelerı dun sonuçlanmış ve 6 14 Eylul tarıhleri arasmda Tahran da >apılacak Dunja Serbest Gures Şampıvonasına gıdecek guresçüer belli olmuştur 48 KİLO: Selım Sarı 5Î KİLO: Ah Rıza Alan 57 KtLO: Salım Bak, 62 KİLO Erdal Ka raka>= 68 KtLO: Sevket I'gaç, 74 KİLO: Fahrı Yenıgun, Mustafa Çakmak, 82 KİLO: Mehmet Umn 90 KtLO: Asım B'U ou1 100 KtLO Mehmet Guçlu, Alaeddm Yıldınm Basınsitesi: Turkehspor 2 1 Basınspor Kanaryaspor : 3 : 1 ISTANSÜL TELKEN 0LMLI Istanbul Dragon, Fmn Snpe \ e FD Bırıncılığ] dan vapılan vanşmalarla sona ermış, protestolar nedenı ıle Snıpe 3i nncısı belli olmarrmtır Olımpık rotada vapılan varıs malar sonunda Draeonda Atıl14 Özerav eıubi HYK). PJ> de Nıhat Yene, Yalçın Gur/can flYK), Fmn Bmuklerde Lpvent Özgen Avoers I^tanhul Bırmcısı olmu'lardır Fınn G nçler ıle Snıpe'de Dro te^tolar vapı m<: Protesto Komı tes, tonlanTisusina ragmen olan anla'acak oianlâr eeimPdıgı ıcm b r sonjıca vanlamamıştır Fmn CTerc.e Bınncısı dı«vndakı dereoelenn ıncelenır açıklan ması Çarsamba gününe bıralnl mıştır n 3. LİGDE ALINAN SONUÇLAR Fenkov 2 Duzce 2 •Vedıkule 0 Çorum 0 K?rdgumrjk 2 \Uon Sıte=;por 0 Tckat^por ı Hace'tepe ı Tekırdaa 0 İ'nır^por 1 Yesılova Octemıs 1 Galata 0 KırıkKale 2 Nazıllı 1 "Ri'c 2 Sebat Gençlık ^m'sva 1 Uıfa 0 Kırşehır 1 Elazış 1 D \aibakir 2 Tak= n Erz'rcan 1 K Eıe.lı Ka,tamonu 1 Tar^us In Y 0 K?rabuk 1 Karsı aka 0 Canak^a e 1 Gune"==por 0 Eaırne 4 mpa KırkUreh 2 Cıımhııriyet Tıırnuvalarına dün de dçvam edildi ' Gavııfedere ve *ea»re ku lunlenn katıld gı «Cumhunvet Kupa'i» fatbo' tı rnuvaiarına T oun de d n a i ı erîıl nıtır Maltepe de Cıımhurıvet €Ya7 Kupa"=ı» turnuva naçlarında ıkl kar* İ3>rra vapı'mstır Gumın «onuçlnn «,, le olmuştur Fsenvurt G.: 2 Adfnspor: 1 Goller Sezaı îlvas (Esenvurt) ^vdın (^den^Dor) Samanvolu G 3 Bırlık S 0 Goller MPCU (2) ve Bekır RVMt S4HASIDnğanspor 0 Topçular 0 Marmara 4 Pınarspor 1 Y Mahalle 4 Sangol 0 Ramı B 6 Goztepe B Ramı 5 • Goztepe 0 Hakem Mehmet Turkes (7) Basınsitesi Sınan (8) Bulent (8) Rıdvan (8> Necıp (8) Pe fık (8) Ahmet (8), (Haldun 8) Abdurrahman (8), Ornan (8 , Kenan (6) Akıf (8) B Necıp (8) (Fettah 8) Turkehspor: Alı (31 • Muza hır (31 Mahmut (3) Metın (3), Muzaffer (5) Bu ant (3) Mus tafa (2> (Hıkmet 2i Mujdat (2), Nusre* (6) Rıfat (3> Ismet (3) Basms'tesı ku\"vetlı rakıbı Turkelıspoı 'u hukmen venerek grubunun ılk fınalıstı oldj Turkelıspor 2 1 maslup durum da\ ker v e maçm 87 dakıkasn aa ovunculannın hakeme aevara lı olarak ıtıraz edılmesı uzerıne, vone'ıcıle*" *"Pkımını «anadan çektıleı Karsıla^ma da bovlece, Ba<=ınsıtesımn leh ne olarak 3 0 tescıl edıldı Hakem I 5 a Erde f7) Basın«por Anf (7 Ercumem (6> Sedat 6> ^.ıılla 1 > Işık (7^ 6 Zekaı ı"ı Musıafa 16) Bulent (6 Korav ı6> (Şener 6 Nezıhı ı7) Ilter (6> Kanaryaspor Kadır (6^ S e v fenm (6 Bahn (6 Avm (7i Sule>man 16 Huse*m (6), Ce( D e v a m ı 7 >a\f»da) AT YARISLARI SONUÇLARI 1. Kosu bamson, Surevva Cın Gan>an 6 95 tkılı 4'5 12 50 2. Kosu. Errperıjal Maobe la Raımbow Ganvan 2 55 Plâ seler 16" 1S0 Ikıll 1/6 4 75 3. Kosu Uludağ, Galcı Sulek Ganvan 3 25 Plaseler ı 2") 145 löO Ikıll 3/9 4 20 4. Kosu. Umut. Safa Yasemm Ganvan 7 20 Plaseler 2 45 2 40 3 30 îkıll 3/9 26 75 5. Kosu Elena, Uğurlu Sıg net Ganvan 2 70 Plaseler 1 Oo 105 105 Ulll " 5 7 40 6 Kosu 'Vorukkızı Senkız, Aheklavı Gan\an 2 50 Plaseler 1 95 1 80 415 tklh 7 8 âO5 1. Kosu: Zakkum Pnmavera, Ofellıa Ganvan 2 35 Pa«eler 1 05 105 10o tkılı 1 '5 1 75 8 Kosu Arapalı UŞur Yedıtepe Ganvan 7fa5Plâ«eler2 10 125 435 îk.ll 1/3. 4 95 Cifte: 4'1 4315 Üc'u Ganvan: 753 Üçlu Bahıs: 3 1 7 61ı Ganyan: 33 57 5 3 SPOR TOTO SONUÇLARI Arado u G S Manı%e Fenkov Duzce«por K Gumruk Af%on K îkkale ı\azıllı KrfraDuk K Yaka Ce\har Peırolof Çsnakkale Gun°<: por Kırklareh I parta Y Kule Corumsaor c Sıte«por Tokat por S Gpnçnk Rızesoor or Urfa=;poı Ernncan • K Ereğ ! D Bakir Taksım G Ka^tamrnu Tar^u» 1 Y Kır=ehır • Elâzıâ 12 2 22 0 20 1 " 1 1 11 ı 1 İncirlispor Kuştepespor : 5 : 0 20 1 1)1)0 0 1 2 20 1 10 1 101 20 1 10 1 110 aı oı Hakem Fehmı Ozşuler (81 Incırlıspor Halıt (9) Kamıl (9), Ibrahım (7) Kemal (7), Barbaros (T> Unal (71 ( \D'U1lah 7) îhsan (7), (K Ender 7) B Alı f8), (B Ender 71 K K ı (6) Haluk (7) Atakan (9^ Kuştepespor • Yaşar >61 Sabos (6), Me'ıme' (6) Erdogan <T> Nazıf (6) Takı (6) (Hamza (61 Seaat 6) Mustafı (7), Evup (7), Haluk (6), Selamı (71 Incırlıspor turnuvanın en genç rakımı Kuştepesporu rahat bır maçtan sonra 5 0 venerek Ba f smtesı ıle grup ınalını oynamava hak kazandı Macıı eollennı K Alı Dk 9. Kulüplerarası puanlı atietizm yarışmalarında Galatasaray birinci oldu I'tanbııl Kuluplerara'i Puanlı A'leti7m Yartşları dur Dol mabahçe Stadı'nda vapılan mtı sabakalarla «îona ermis ve "58 614 puan toplavsn Galatasaraj takımı [«tanbu1 Bıri"jı!ığını kazanmıçtır Îkıncili8> "52 102 puanla Fenerbahcp tvcıınculuğu 27 841 puanla tTÜ Dordunculuğu de 14 237 pu^nld TSYD almıştır. T PANATHtNAtKOSTJN KAPTANI DOMAZOS, HALK MÜZİĞÎ SANATÇISI EŞl, ÇOCUKLARI V E ARKADASIMIZ ANTONİO GDONDELLİ İLE BİRLİKTE GÖRÜLÜYOR..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog