Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASINA UYMAYI TAAHHt'T EDfcR. Sahıbi: Cjmhuriyet Matbaacılık ve (iazeteciiık T.A.Ş. adına NAZİ.ML NADl Sorumlu Yam Işlert Müdürü: OKTAY KUKTBÖKE Basan ve Yayan. CLMHIIRİYET MATBAACILIK ve GAZETECİLIK T.A.S. Cagaloglu Halkevi Sk. No: 3941 BÜRÖLARr AtarBrV Bulvan T*ner Yentsehlr Tei: U092D • N9544 Apt ABONE ve tLÂN 1 3 6 12 Aylıtc Aylık Aylıtc Aylık Sun ıcı 30. 90. 181). 360. Kuri Oıjı ÎZMİR, BaUt Ziya Bulvan No. 65, kat 3. Tel: 31230 • 24709 GÜNEV ÎLLERİ. Kuruköprü 34 «okak No. 40 ADANA Tel: 4550 • 3934 «30. sıs. 157.50 Bajiı» IMaKtul Z. ve ocl tart» ıSanUmll t üncü savta ıSanüımı 4. 5. 8 DCI savta ıbantimn Ölüm. Mevild lwRK>ıı a Sm> N işan. Ntkân Cvlenme OoSum Olum. Mevlld restKmü J3 l^ 3 < uıra S> «U • U T» 100 Sffll 150 lı» > 1 • • » SAYIS1 100 KURUŞ Bu köşeden ALTAN ÖYMEN Old Vıce Creonte (Baştarafı 1. sayfada) Bu hastahk ne derece >sygındır? Nasıl tedavı edılebılir? îlâç mı gereklidir? Amelıyat mı? Uzuv değişıkliği mi?. Kamuoyu bunu bıimelıdir. Bu yapılmazsa Seyitömer Barajı yolsuzlujjunun iuenno gereken c.ddıyet'.e eğı'ınmezse ne olur? O zaman. o kamu o;u, «Haaa. » der, «Demek ki Türkiye de yolsuzluklar. belgeleriyle tesbıt edıldıkten sor.ra bıle, artık olöğan dışı sayılmıyor.. Kımsenın kılmı kıpırdatmıyor.. Bizım de dev.etle ışımiz olursa, kıme, hangı parayı ödeyeceğımizi oğrenmeye bakalım.» İlg.lıler, en azmdan vatandaşın devlet teşkılâtınm Uımunü bu gözle gormesıni örılemek içın, devletın onbmlerce namuslu memurunu töhmet altmdan kurtarmak içın, kamuoyunu aydınlatrr.a görevını en hassas bıçimde yenne getırmelidırler . (Bastarafı Spor Sa\fasında) 1 lal ı6>. Ibıahim (G . Ahmet 161 Nihat (7ı. Bahri (7>. Yıimaz '6) Goller: Dak. 26 Bahri Dak. 37, 39 \ezihl Dak. 50 Işık Basın5por Kanaryaspor'u 3 1 yenerek grubunda tinale kaldı Basınspor'dan Mustafa ve Atillâ, Kanaryaspor'dan da Atillâ oyundan atudılar. Maça hızlı giren Basınspor olmasırıa rağmen ilk golü atan Kanaryaspor oldu. 26. dakikada soldan yapılan akın iyi izlejen Bekr,. topu Basmspor ağlarına gdnde:dı. Devre bu sonuçla sona e:di. Ikmci devreye de hızlı giren Basınspor 37, 39 Nezihı. Dak. 50 Işık"ın attıkları gollerle Kanaryaspor'u 3 • 1 yenerek finale kalan ilk tak:m oldu. Cumhuriyetin îşçiler, yurt dışında (Bastarafı 1. Sayfada) maksızın 25 yıllık sıgortalılık su resı ve toplam 5 bın gün pnm odeme şartıyla emeklı aylıgı bağlanabılmektedır. tan sonra SSK kanalıyla baş%nrduğunda, çalıştığı yabancı ülke ker.dısme o ulkede çalıştığı ve yatırüan prım oranında emei li ayiığı bağlamaktadır. OLAYLAIÎIN ARDINDAKİ TÜRK ÎŞ'I (Bastarafı l. sayfada) Bunun içm Kamuo^u son gunlerde bir grev ve loka\t tartısmasma nazırlanarak. uysoıîanan lokavtların gayrımeşruluğu ve asıl amacı gızlenmek ıstenmekte dir '1 kadsr kı, kârhlıgı yite milyon lan bulsn buna rağmen asgarı ücretle ışç: çalıstıran ışietmeler de patron'ar grevlerın siyasi amaçlı oldiîğunu. buna karsılık bınle~ce ;çciy! yoksulluğa ıten lokavt uvgulamasımn hakhlığmı ılerı sürecek kadar cüretlprını arttırmıslardır İşin asıl ılg'.nç yönü bır kısım sözde ısçı lıderlerın'.n bu hr.ksız saldırılara karşı gerçegi bütün çıplaklığı ;le ortaya kovmayıp. ız '.edikleri uvii'tuııcıı nolıfık3n!n gerej: unın süredı r d'I'.enne rioladıkları b'rifl»rle dunımu epçi' tirmeye çalı.'maları ve hartâ savunma durumuna cirmış olmalarıdır îşverenlı»r tüm ekonomik eüç leriyle sivaset'.n ta göbeğinde olacaklar. kendi sozeü'erinı ve politik örgütlennı ıktidara ?etirecekler ve hatta sermavenın sultasını mesru kılmak. sömüriiyc kar«ı empkçüenn direnışinı ve vasal haklsnnı kısıtlamak amacıyle lokavtlar vapacaklar. bu siya.set olmaraoak. ama işçilerin en doğal hak aravıçlan siyaset vapmak olacalc. siva«al amaçlı sayılacak bu tüm ^uçlamalar lsçinin Anayasal haklanna saygısızlıktır. Türk tsçlsinin bu noktaya gelişinde Türk tş'ın büvük sorumluluğu vardır. İşçınln ekonomık. sosyai ve kültürel çıkarlarını düzenleyip gelışttrebilmeleri siyasetle ilgilenmelerini ferektirir. tşçilerin partiler üsti) oldugunu söylemek politik güçlenn oluşturulup demokratık voüarla yönetlme ağırlıklannı koymalannı engellemek, Anayasanın tüm yurttaşlara tanıdığı bu hakkı sadece patronlara tanımakla eş anlamhdır. Bunun sonucu l«e ortadadır. îşverenlerin güdümünd» ve onlann izin verdiği ötçüde işçi hak larını savunabileceklerini sananlan ya da bövle görünenlen sermaye kesimi dahı ciddiye almamakta. en küçük taviz isteklerine bile vanasmamaktadır. Bu durum narşısında; I Bagımsız sendikalar olarak lokavt saldınlarına karşı sözde kalacak genel grer tehditleıiyle! degıl hukukî ve cidtH vermpvi ve bu mücadeleve biitün işçi kesımı tem=ıln:erın; çağırmavı gdrev ıhvoruz.» 6ERÇEK Olumsuz cevap ' Atlantikspor Yıldızspor : 3 : 1 NOT: Bu dilek, >ynı samanda Babıâli'de gazrte çıkaran ve üniversite sınavı olayında olduğu gibi, «Cumhuriyefte çıktı biz atUdık» diye, Sevltömer yolrozluğundan da siinlerdir tek satırla söz etmeyrn öteki meslekdaşlanmız içindir. DEMİREL (Baştarafı L «avfada) cunu herkes eörmü'ştür. Parüler demokrasisinde partıler ustü bir hükumet, siyasetten ve sıyasetçiden kurtulma denemesinın bir örneğidır. Siyaset ve siyasetçi olmadıkça partiler demokrasisinın işlemesi mümkün değıldır. Bu çelışki 1971 1973 bunalımında nihayet anlaşılmış ve normal ırıecraya, kaide içine ddnülmest kendinl çare olarak kabul ettirmiştir. Hukümetlerin sorumsuz ve tarafsız olmasının mümkün bulunmadıgı, uzmanlar ve tekrisyenler kabinelerinin ömürlü olmadığı bir defa daha görüldü. Esa«en bu çeşit hükümetlenn icraatınl halka karşı kim savurıacaktır? Bu boşluğu, halkın muhatabı idare karşılar. Hükümetler siyasi iktidarın toplayıcı. İtici, ahenkleştırıci, sorumlu bir ünitesmi teşkil ederler. Eğer geçirmekte olduğumuz bunalımdan bu anlaşılmışsa cok sev oğrenmiş ve kazanmışız demektir.. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nu ri Bayar ve MKE Kurumu Genel Mudürü Recai Baturalp'e de birer örnekleri gönderilen mektup1a, MKE ıtaz maske fabrikasındaki işçilerin dolap'.arının usülsüz olarak arandığı ileri sürülmekte ve özetle şöyle denilmektedir: «Bu arama neticesinde 78 adet «Ankara Milliyetçi Hareket gazetesi» ile 3 adet «Müliyetçi Hareketin el kitabı>na el konul mu;, sahipleri hakkmda da disip lin takıbatma geçilmiştir.» TURAL: ÇARE ATATÜRK YOLU.; MP Genel Başkanı Cemal Tural. dün basına verdıgi demeçte, «Turkiye Atatürk yolunu bul mak ve onu izlemek zorundadır» derruştır. Tural, özetle şunlan soylemıştlr: «Türkiye'nin aşması gereken yolu tarıh çizmiştir. Atatürk tanhin emrine uyarak başarılı olrr.uş ve bıze de o yolu göstererek Türk:ye'yı emanet etmiştir. Bu yolu kaybetrrus ve batta unutmu5 olanlar. kendı hatalarını yuzlevenleri dinsızlık, ya da komünistlıkle ıtham etrney» devam ettıkçe ve buniann çu ya da bu meniaatle yazılması, çırilmesi işlerı ile kendilenni vazıfeli saydıkça AtatUrk yoıunu bul malarına ve Türkıye'vı selâmete çıkarmalarına imkân yoktur.» GECEKONDULARDA OY PAZARUĞI TBP Genel Sekreteri Haycfar Özdemır, dün basına verdıği demeçte, «Belediye hizmetlenni elinde tutan AP'lıIerin gecekondulara gotürecekleri hı?metJerl oy pazaılıjı hahne getirdıklerini» one surmuştur. Özdemir, gecekondu bölgelerine yaptığı gezi izlenimlermi anlatarak, özetle şoyle demistir: • tktidarlar, meder.i ihtiyaçlardan mahrum olan gecekondularrîa oturan fakır. rîar gelirli vatandaslarm dertleriyle ilgilenmemij, ancalc onları siyasal çıkarlar içtn, her Seçim öncesi t«pularını vereceklerıni söyleyerek uyutma politikası gütmüşlerdir. Ekonomlk nedenlerle gecekondularda oturan yoksul ınsanlara konut "îatlanmadan evleri yıkılmamalı ve «iyasi çıkarlar nederivle su, e'.ektrik, yol vapmak icin oy pazarlığı yapılmamalıdır • Hakem: İsa Erde '6) Atlantikspor: Recep (7) Ferhat (6), Yakup (6) İsma:l (7), Yunus (6t, Sedat '7ı Rasıra (7P, Behçet (8ı, Ercan (7), Aslan (7l, (Kemal 7), Selâhattin (7ı. Yıldızspor: Mehmet (6) Sedat (6), Zeki (6> Hüseyin (7>, Mıırat <6'. Sabahattin (6t AIi (6), Fikret (4). Suat (71, Arif <4>. Kenan (7). Atlantikspor Yıldızspor'u temditte attıgı golle 32 yenerek grup fınalınde Ba«ınspor ile oynamaya hak kazandı. Çok sert ve çekjşmeli geçen maçta Atlantikspordan Ferhat ve Yunus, Yıldızspor'dan Arif ile Piltret oyundan atıldı. Golleri her iki takım ikl devre sonlannda attılar. Oytınun ilk golünü 33 dakikada Atlantile spor'dan Ercan attı ve devre iki dakika sonra sona erdi. İkinci yanrnn sonlannda 63 Suat Yıldızepor'un beraberliğini sağladı. Mukabil akına geçen At lantikspor Sabahattin ayagından ikinci gollerini kazandılar. Maçın bu sonuçla biteceği sanılıken 68. dakikada soldan yapılan ortayı Atlantikspor müdafaası topu ceza sahası içinde elle kesince hakem penaltı noktasmı gosterdi atışı yapan Murat durumıı 2 2 yaptı ve mae sona erdi. Onar dakikadan iki devre üze rinden yapılan temditte Atlantık^por'ım 72. dakikada neticeyi tayin eden golu atıldı ve maç t.. bu sonuçla Atlantıkspor Yıldızsporu yenerek tur atladı. Voleybol (Baştarafı Spor Sayfasında) Resmi Garete'de yayımlanıp, yururülğe giren bu maddeye rağmen temmuz ayı içinde yapılan Balkan Gençler Şampiyonasına, mart ayında açılan kursa katılmayan Deniz Esinduy Bayan Milli Takunının, kursu kısa bir süre izleyen ve basan derecesi açıklarmayan Taner Katırcıoğlu da Erkek Milli Takımının antrenörü olarak Atina'ya gitmişlerdir. Resmî Gazete'de yayımlanan «Voleybol Antrenör Yönetmeligi»n dekl «Teknik gelişmelerla ilgılenme ve pekleştirme kurslarına katılma» bölümünd'e îse şovle denilmektedir: • Lisansh antrenör, Voleybol Federasyonuna bağlı teknik bir eUeman vasfını kazanmış olup, devamlı olarak teknik gelişmeler le ilgüi Federasyon faalıyet ve yaymını takip etmek ve bu konu ile ilgüi açüacak antrenör pekleş lirme ve seminerlerine Federasyonca verilen talimat üzerine katılmak zorundadır.» (Bajtarafı l. savfada) I açıkpazar bollugu vc görünümü içinde kendini mutlu hissedecek ve clindeki avucundakini • yabancı mallara vatırmak için kosarken. yöneticilrre ve po . r litikacıla a. seçim tnpydanlarjnOte yandan, yurda dondüğünda kalabalıklara koro halinde de nasıl bir işlemle karşılajacatasdik ettirecpkleri «her ara , ğını bıüneyen ışçılerımız ozeldığınızı bulmuyor musunuz?», ANKARA CGP Geı»l Mer1 «her istediğiniıi almıyor musulıkle emeklılik konusunda hlç bes lemedikleri bir durumla karşılaş kezı. Yozgat ili CGP adaylannın ' nuz?> soralanm sıralamak fırraaktadırlar. Ömeğm, Türkiye' merkez yoklamasıyla tesbit edü satı da yaratılmıs olacaktır. deyken herhangi bir işyerinde mesi ıçin Genel Yönetim Kuru1 700 lıra ücretle çalışan bir kı lunun karar alması üzerine, par ı Bir tarihte, âmcrika'dan 250 şiye, jurt dışında kaldığı ve al ri disiplinine aykın bir tutum milyon dolar yardım kopanrsa mış olduğu yüksek ücret dıkka içine girdiği gerekçesiyle Yozülkeyi cennete çevireceğini ute alınmaksızın bu 700 lıra üze gat İl Yönetim Kuruluna işten man politikacı tipinden, şimdi, rinden emekli maaşı bağlanmak el çektirmiştir. Parti Genel Mer ' isrj dövizlerinden 250 milyon aeıklandığına Röre, dolannı tüketim mallarına yatadır. Bunda da, ernekliük sart kezinden lannın yerine getirilmiş olma isten el çektirme kararı acele j tınp «Havanada Bayram» hası aranmaktadır. Böylece, bulun telle Yozgat teşkilâtına bildiril ı vası yaratmak hevesine kapü(THA> mış politikacılar dönemine ftduğu yabancı ülkedeki sigortalı miştir. lık süresi kısa süren, belirli sü' linmiştir. Luna parklarda iplereyi doldurmadığı için emeklılik | rin ucuna hailanıp tezgahlarda , aylığı alamayan ışçi, Türkiye'ye serçilenen oyuncaklar, çukula ( döndügünde de SSK'nın olanak talar, cicili bicili paketler gibi (Baştaraft 1. Sayfada) lanndan yararlanamamakta ve riğınla mal. seçim oltalannın CHP sözcusü Bırgıt, açıklama uçlarma takılarak ve vatan ' ortada kalmaktadır. sında şöyle demiştir: daşlara nivet çektirilecektir. Ancak, yurda dönüşünde SSK «CHP iktidarında devlet ışlet1 ya başvurarak yurt dışmdaki üc Fiyat artnlarını ve hayat pareti üzerinden prlm yatınnak is melerinin yönetimıne ışçıler ege, tedifinl bildiren işçilerin bu Is men olacaklardır, kârdan ve ve j halılığını önlemrk için gerekli : rim artısmdan her yü sonunda I ekonomik tedbirlere güçleri yet ! ternleri kabul edilmekte ve sart . meyenlerin, seçim bolluğunu valar oluftugunda kendisine bu pav alacaklardır. Tanm tş Kanunu derhal çıkaj tandaslara nası! ödeteceklerini j yüksek ücret üzerinden emekde her halde pek fazla beklelilik maaşı bağlanmaktadır. Fa rılacaktır. Başkasının taşıtında çalışan 50 tneden Köreceğtzdir. kat pek çok işçi bu konuyu bil för. işçi sayılacaktır. memekte, onun için de uygu••• Kıdem tazminatı her yıl» bir lamaya pek seyrek raslanmakaylık üzerinden hesaplanacaktır. tadır. Yani, yurt dışında çalışan iş Emeklilik yaşına ulaçmış bütfin çilerimiz hangi ülkede iseler, o işçiler kıdem tazminatına hak ka ülkenin sosyai sigorta mevzuatı zanacakhr. Lokavtın kötüye Jmllanümasını na bağlı trulunmakta, Türkiye've (Baştarah 1. sayfada) dönüşlerinde de kendilerine mıl önlemek Ozere, bu yetki ancak nulmuş. îtalyan Şantiye Şeli Rolî mevzuatunız uygulanmakta genel ekonomik durum dolayısiy berto ise serbest bırakılmıştır. dır. Bir işçinin bulunduğu ülke le zarar edenlere tanmacaktır. Önumüzdeki günlerde başlayade emekliliğe hak kazanabilmesi Toplu sözleşme için yetki anlaş cak olan duruşmada, Roberto için o ülkenin yasalannm gerek mazlığı çıkarsa işçilerin oyuna tutuksuz olarak yargılanacaktır. tirdiği şartları, Türkiye'de ise, basvurulacaktır. öte yandan, Şantiye Şefi Romilli yasaların gerektinüği şartCHP iktidarı işsizlik sİBortasmı berto ile tercüman Aksungur'ları yerine getirmesi gerekmek derhal kuracaktır. un santral alanındaki bürolar , tedlr. Meslek hastalığı veya sakatlık dan kaçırdıkları gümrüksüz 4 dolayısiyle ağır işlerden çıkarüan Primlerin iadesi ı işçilere başka iş bulununcaya ka büyük boy yazı makinası ele geçirilmişse de, diğer malzemeler , Türk işçilerinin çoğunlukta bu dar ücretler ödenecektir. bulunamamıştır. ' lunduğu Federal Almanya'da siMemur sendikalan daha geniş gorta primlerinm ödenmesı içın haklarla yeniden kurulacaktır. Bu arada bir süreden berl Is | 60 ay çalışmış olma şartı aran Aşırı hayat pahalılıgı nedeniyle tanbul'da yıllık ıznını geçırmek ı makta ve bu süreden az yatırıl katsajT yükseltilecektir ve perso te olan Kütahya Pohs Müdürii, I mış primler işçıye yurda dönme nel rejiminde dar gelirli memurla olay üzenne dün sabaha karşı' si halinde ödenmemektedır. rm maddl durumumı düzeltici de ıznini keserek Kütahya'ya dönmüştür. Ancak, ışçı 63 yaşını doldurduk jrisiklikler yapılacaktır.» Işçılerımız genelhkle 63 yaşına kadar Almanya'da çalışma olanaiclannı devam ettıremedık • lerı ıçin belirli bir yaştan sonra Turkiye ye dönmekte, Tıirklye'de hıç sigorta ılışkıleri bulunmayan lar dahı SSK'ya başvurarak emeklı maaşı ıstemektedırler. Ancak, ıstenılen şartlar oluşmadıgı içın SSK bunlara olumsuz cevap vermekte ve işçıler her iki ülkenın emekJillk şartlanndan da yararlanarnayıp ortada kalmaktadırlar. CGP Yozgat li Yönetim Kuruluna «parti ! disiplinine ayhırı tııtnm» gerekçesiyle isten elcpktırildi Havanada Bayram ı Idana'da 1. sa.Tfada) Cenel grev Bıldınde, seçimlere katılacak ıscı artaylanna mâne\i destek grev konuyund^ özetle su görii? leie jer verilmiştir. »Bugünkü ortam ıçmde yaşama koşullannm davsnılma? bfr hal alması. se'.'rin giderı karşılavamaması. sendikalarca vapılan ve yspılmakta olan toplu n e 1 iş sozleşmelerinın her f** ise hep uvjsma^'ık safhasma mikas etmesi. bunun sonuru rlarsk en tabii hakkımız olan »revp ba'ŞvurdıiOTirri'iTds va ertplpn» vMuna gidilmesi veva lokavta baş^Tirulması eset verıcı bır durumdur B u ı n sendıkal faal'.ye'lerimiz konusunda bshsettıgimi? eıbi haklanmızin kısıtlanmasına ae<Tim ed'impsı halindp Türk ts'in i«retine uyarak genel greve sitmevi *aruri çordügümüzü bıldirmpk isteriz » Hayat pahahlığı Bildirıde hıvat pahalınğıyla 11Rilı olarak da «oyle denilmektedir«Buaün taban fıystı. taran ftvatı. demır ve çımento fıvatı vivecek ve gıyecek »vdmlatma, ısıtma. vam bı r ın«anın re bır ailenın vsşamaçı içın ne Iâ7im, neye ihtıyaç varsa. hepsıne ran vapılıyor ve kımseden bir ses çıkmıyor. çıksa bıle elmden hır şey gelmiyor Bovlece hayat oahalılığı alıp eıdıvor Ama S»THkalıra rahatça bır kararnam» ıle du r den!phili"or Buiun aks're bır lokavta dur denmemiF ve müdrhalp edılmpmistır » 'a a) CHP Gümrüksüz İzinden dönen (Baştaraft l. Savfada) vıllık izinde bulunan Teftis Heyeti Reismm Erdek"ten getırtildıginı. Yasar O?dpnoğlu'nun da kendisine yapılan çrgnya uvarak vıllık izn;rıi ke=in d^ndüfünü ve kendilerne başvurduğımu 5Övlemıştır. Genel MiiHür. kendisinin de vıl lık izne çıkpıpktan vazîeçlıâini, ve konunun «ür'atlc aydınlanması için bu sabahtan itibaren yoeun çah;maiara başlanılacaeını sözlrine ekleminir Behçd Yücel, bazı müfettişlerin Yaşar ördenoğlu ile göriistiiklerini. ancak esas soruşturmanm bugün b»}lıyacağını söylemi^tir. «MILLET, VEKILİNİ ARACIYLA SEÇİYOR» DP Genel Sekreteri Dr. Famk Sükan, dun basına verdiği yazılı demecmde aday adayı yoklaması sisteminın retime zarar verdiğinı ileri sürmüş ve «Vatandaşa, kendi temsılcısıni hür ve serbest iradesıyle seçme hak. ki tanımayan ve bir oy makiEesi kabul eden ve aracı ile milletvekili seçmek olan onseçim sısremı mutlaka değıştırılmelıdir» demıştır. • Aday adayı bakarüar ve devlet meraurlarının, ellerındeki devlet imkânlarmı ve vazifelerini kötüye kullanarak delege ve oy avcılıgı peşinde koy koy, kent kent dolaştıklaıı acı bir gerçektır. Önseçim sistemini muhalaza etmekle AP ve CHP, devletımız ve genç parlamenter rejinr.rnıze kııtıutık ' rar verdiklerini artık anlamalı. dırlar» diyen Dr. Faruk Sükan, şöyle konuşmuştur: «Önseçim sistemınden en çok zarar görecek olanlar, bu uygulamayı inatla savunan AP ile C. H.P. olacaktır. Çok uzak değil, 2 eylülden sonra buniann aeı ör nekleritu hep birlikte göreceğız ve yasaj'acağız.» Dr. Sükan, aday adavı yoklamasından şikâyetçi olan seçınenlerin sandık başına gitmediklerinin, bunun 1969 seçimlerinde açıkça görüldüğünü söylerruştır. SV7C r Otomobilseverlere. ASILTÜRK: MSP İKTİDAR ADAYI Milll Selâmet Partisi Gcnel Sekreteri Oğuzhan Asıltürk, dün verdiği bir demeçte, AP sözcüsü Necmettin Cevheri'nin bir gün cnceki demecini cevaplandırnuş •MSP bugünkü gücüyle de iktidara talip ve en kuvvetli namzet tır« demistir. Asıltürk: .Biz sziz rnilletimizi •ekrar tarihteki şerefli yerine oturtacak. insanlığa örnek olacağız« dedıği demecinde. şunlan soylemiştir: •Cevheri, MSP aday sıkıntısı çekiyor diyeceğıne. adaylann seçımınde örnek insanları listelerine almak için büyük titizlik ve ihtimam gösteriyor deseydi daha isabetli hareket etmis olurdu. MSP bugünkü gücüyle de iktida ra lalip ve en kuvvetli namzettir. Sola yardım, ithamına gelince: B:z istismarcı faizi kaldırarak, krediieri adilâne dağıtarak. vergi yi fakirden almayarak. halkı fakirlize ve yoksulluğa mahkum rden zıhnıye'i kökünden vıkarak. komürıİ7me karşı en tesirli ve ye pâne teminatız. Eğer memleketinıız tatbikatıyla komüni?jnin gıdası olan AP iktid*rının idaresinde kalsaydı. şimdiye kadar çoklan aşırı solun kucağına düşmuş olurdu. AP, kendine karşı olan herkesi düşman gorme itıyadından vaz gcçmeli ve memleket meçeleleri üzerinde fikir tartiîmalarına cesa ret edebilmclidır.» REAAINGTOrsT PORTATİF Motor yagbn konusunda ustünde durulması gereken cok önemfi iki nokta Viskozite derecesi Viskozite indeksinin değişmemesi Multigrade yağlarda multigradc özelliğini sağlayan. katıklar, motorun çalışması sırasmda derece derece bozulmakta ve yağın viskozite indeksi zamanla düşmekteydi. Shell, son yıllarda geliştirdiği özel bir katıkla bu sorunu çözmüştür. Shell Super motor yağı, bütün bir kullanım süresi boyunca viskozite indeksi sabit kalan tek motor yağıdır. Böylece, aşın sıcakta da aşırı soğukta da, ilk kalkışta da yüksek devirde de Shell Super'in motoru yağlama kabiliyeti hep en üstün seviyededir. Shell Super motor yağı, 1 Hlrelik ve 1 <>alonluk (3.80 iıtre) kopalı ambalajtar içinde sunulnıaktadır. Vlktmizde imal edilen otnir.obillenn karler kapasitclen (fıltre dahil, ise şuyledır: Renault: 3 İıtre Murat: 3,75 litre Anadal: 3,80 lııre FEYZİOĞLU: «HÜR TESEBBÜS DOSTUYUZ» Partisinin dün Istanbui'da dü7enlediği topıantıda konuşan CGP Genel Başkanı Prof. Turhan Fevzıoğlu, düşünce. soz ve >a7i hurrlvetine saygılı olrfuklarını soylemiş, «Biz hür teşebbü?un dostuyıız. Yurdumuzun kalkınmasına hızmet eden, yeni yatırımlar yapan. ıs alanları açan. devlete vergı ödeyen. mü'.i gelirımizi yükselten mute'ebbislere sevgi ve saygı duvarız. Fakat karaborsanın. •ekelciliğin karsısındavız» demiştir. Fevzioğlu özetle şunîarı söylemiştir: «Biz fakir ortnan köylüsünün do^tuvuz Orman köylerinin acılarını dindırecek, dertlerine çare bulacak somut tedbırler getıriyoruz. Fakir orman köylüsünün affına taraftarız. Fakat kasıtla orman yakan memleket düşmanının ve bunları kışkırtan lann karşısındayız.» (a.a THA) RBMnAC HalUktrgazl Cad. 34/4 Harbiys Tel.: 47 87 11 Izmir Cad. 53/27, Teni«ehir, Anksr» Tel.: 17 43 4» Cumhuriyet: 6625 TÜRKEŞ'İN ŞİKÂYETİ MHP Genel Bsskanı Alpar«lan Türkeş. dün Başbskan Naim Talu'ya bir mekHıp göndcrerek 'Se çim ortamma girildiğ: bugünlerde partimize karşı siyasi bask; ma hiyetinde bazı tutıım ve davranış lara tesadüf etmekteyiz> demiştır. VEFATLAR İÇtJS Kıymetü hocalar ve dua> hanlardan müteşekkil cenaze merasim ekibüniz bir telefonla emrinizdedir. Gazete. ilân ve umum mı> amelât için ayn ücret alınmaz. Cenaze işlemlerini tşletmemiz deruhte eder Acı gün lerinizi paylaşırız. Viskozitc, yağlann, yapılan gereği^akmaya karşı göstert'ikleri dirençtir. Bu direnç, yağm maruz kaldığı sıcaklığa bağh olarak değişir. Ancak, deneyler göstermiştir ki.viskozite'nin sıcaklıktan etkilenmesi, her cins yağda aynı oranda olmamaktadır. Shell Super motor yağının viskozite derecesi 10W/50'dir. Yani, Shell Super, 10W20W304050 numaralı en üstün yağlann motoru koruma görevini tek başına yerine getirir. 42. tzmir Fnarı (BaşUrafı 1. sayfada) Yıllardır Amerıka ıle Rus pav yonlan arasında devam eden mü cadeleye böylece bu yıl Kızıl ' Çin de katüarak Fuara ayn bir renk vermiş olacaktır. Amenkan pavj'onunda uzay çalışmaları ile ilgili teknik cıhazlar ve Ay taşı yer alırken, Rus pavyonun da îse Gürcistan'dan getirilen geniş bir mamul koleksivonu •bulunmaktadır. Çin Halk Cumhu riveti pavyonunda ise agır ve kafif sanayi mamullen sergilen • »ektedır. • TEL: 47 20 06 İslâm Cenaze İşleri NOT: Bürun muamelelw » • » letmeye ait olmak Cz«re yuri içi, yurt dıjı, yurt dışından ynrda cenaza nakli japılır Günüı heı «aatind» etnrinirfedir. DÜZELTME Dünkü gazetemizin 7. sayfasmda «CHPIi Hatipoğlu Ağır Teçhızat Fabrıkasının Polatlı'da kunılacagına daır elımde belgeler var» baslıklı haberde Hatipoğlu' nun CHP'li olduğu belirtilmıştir. Hatipoğlu CHP'li değil. AP'lidir. Dü2eltiriz. "gümimüzün en gelişnıiş motor yağı" 10W 50 Shefl Super (Çiçek Reklâm: 1159> 6610 (Manajans: 2243) 6604
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog