Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 20 Ağustos 1973 ÎLÂN Genel Müdürlüğünden Karabük 1 Genel Mudurluğumuzce Bır adet vagon kantarı satın alınacaktır 2 Bu ışe aı* şartname a) KARABÜKTE Genel Mudürluğümüz Ma'zeme tkmal Mudurluğunden b) ISTANBULT»A Taksım Lamartın Cad Doğu Palas No 7 dekj Mümessıllığımızden, c) ANKARA'DA Yen'sehır Karanfıl Sok. No 30/7 dekı îrtıbat Büromuzuan bedelsız olarak temın edıleoılır 3 Isteklılerın şartnamemız esaslan dahılınds hazırlavacaklan kapalı teklıf mektuplannı mmakkat temınatlamle bırlute en geç 11 E\lul 1973 Salı gunu saat 14 30 a kadar Genel Mudürluğuıruz Haberleşme ve Arşıv Mudurluğunde bnlundurmalan şarttır 4 Postada vaW gecıkiıeler ıle telgrafla yapılan teklıfler dıkkate almmavacaktır Genel Mudurlıjğuıruz Arttırma, Eksıltme ve Ihale Kanunura tabı değıld^r (Basın 21504) 6629 Türkiye Demir ve Çelık Işletmeleri IZOCA/VV €LGMANLAR ARIYOR YÜKSEK MİMAR VEYA MİMAR Guney Böigesı ve Bursa Teknık Muşavırlik Burolarımız için •Âzamı 35 yaşında •Almanca lısanına bihakkın vakıf Hci Yuksek Mımar veya Mimar Nilli Piyongo dün çekildi Mıllı P r ango nun dunku çekıhsırde, ı k r a m n e kazananların 1 s'esı asagıdadır 386676 \nrnara 1.000 0000 Lıra 157490 Nuraara 400 000 0652t>0 Numara 100 000 07202Î Numara 100.000 091750 Numara 100 000 354188 Nnmara 100.000 40 000 LİRA KAZANtNLAR: 003383 035678 072245 133767 137016 225903 227836 238607 323671 378717 29 000 L Î R 4 KAZANANLAR 002376 007522 017135 020384 022151 030060 038884 046016 047615 05688S 064051 067337 109345 110626 169674 182657 190507 224376 242066 257553 272641 275153 281456 303109 306136 309666 337470 349889 382768 394503 10.000 LİRA K A Z A N A N L A R : 000010 004637 006241 007264 008314 010029 01o758 017279 017686 018086 022050 030054 042154 047572 049861 053781 057374 066931 083699 084966 087267 088278 090765 095784 101106 105259 116797 122546 127955 129169 129730 132860 134163 137897 140251 140467 140694 159709 163455 165247 167764 171983 172924 175669 180635 185932 190334 195883 19"659 198403 198708 212542 215540 217852 218128 220054 228845 228950 229322 2304S7 230"13 231164 236926 237007 256530 260820 261119 27a538 278774 284860 288303 288724 294638 299816 308261 312256 312947 314730 317714 319624 321286 328965 336743 338027 345J02 353001 357972 358488 359522 363213 '67323 368862 3745oO 37}324 37580S 380510 385090 3R9748 392390 39401, 1.000 LtRA K A Z A N A N L A R : 03052 04514 04526 04974 06296 06358 06518 06801 07629 08708 09713 11514 14175 14200 14606 18202 1R956 20021 20597 23734 24912 25653 29039 30800 32069 34895 35030 35756 37852 39806 40549 43621 44701 46632 46765 47434 51046 53355 54205 56149 56888 "57600 58088 58968 59784 60699 62150 62896 63097 63<m 66716 67619 68349 68727 68062 70049 71833 72561 73756 75557 76253 76667 76744 77160 77692 78414 79509 80885 86301 87694 88041 88691 89681 89782 91594 92813 95701 96033 96132 97564 400 LIRA KAZANANLAR Son dort rakamı (0156 0189 0372 1838 1938 2071 2715 3274 3621 4501 4757 5012 5720 6424 7376 7998 8065 8091 9338 9827) 200 LİRA KAZANANLARSon uç rakamı (018 574 594 790 951 997) 80 LİR* KAZ4NANLAR: Son ıkı rakamı (18 49) 40 LÎR\ KAZANANLAR: Son rakamı (1 5) YÜKSEK KİMYA MÜHENDÎSÎ VEYA KİMYA MÜHENDİSİ Gebze'dekı fabrıkamızda çalıştırılmak uzere •Âzamı 35 yaşında •Almanca lısanına bihakkın vakıf Yuksek Kımya Muhendısı veya Kımya Muhendısı alınacaktır. Askerlıkle ılgısı olmayan ılgılılerın; Muteahhıt Husnu Paşaoglu nur tapuJu arazım diyerek, gra\ derlerle kazdırdığı Çaldıran >ok?g (Fotoğraf Tulay DIMTÇIOGLl) 1ZOCAM A Ş Bankalar Caddesi Turkeli Han Kat 3 Karakoy/Istanbul adresıne muracaatları rıca olunur Bir müteahhitin sokağa temel atması tepki yarattı Hu<nu Paşaoglu ad ndakı bır muteahhıt kendl^ıne aıt oldu^u nu ıa'dıa ettıgı BaK rkov Çal^ lar Caddesındekı Çaldıran so kapını dun gra^der]e bozdur mus ve uzerınde ın«aat vapmak uzere faalıvete geçmıştır Dunun Pazar olması nedenn le hıç bı re«rrı mudah,ile\le karşılaşma\an muteahhr bur dan bır muddet evvel Beledn * tarafırdan 4 5 mıh on lıra\a \ap tır lan \olu bozarken, >lne be l e J ı i e tarafından \ aDtırıİTiıs o lan su borularını patlatmıs trık kablolarım kopartmıştır Çaldıran soxagı sakinlenrtn butun rıcalarıra ragmen \ olu kazmakta dırenen Husnu Pa'îa oğlu, bu arazıvı tnahkeme kanj lıjla satın aldıgını \e elnd = bunu belırten belgeler oldLğunu ılerı surmuştur Gerçektcn Paşaoglu nur elin de Bakır^oy Sulh Hukuk Ha kımlığınden aldığı bır kararU Imar \e Planlama Mudurluğu nun ta«dıklı bır plân ornegı goulmuştur Pasaoğlu, soz konusu yoıun kendısıne aıt olan 1600 metre karelık 8 9 par^el sa\ ılı arazmn bır bolumu olaugunu \e bu \O ljn cıvardakl \apı sahıplen ta rafından ozel olarak >apıld"ıgım lddıa etml=tır Semt *aki"len ısc volun bel e d n e tarafından \aptırıldığını \e tasdık'ı planlarda burarın \ol olarak gorundağuru «o\l=mıslerdır Bır ba'ka <ernt ^ak nı i«e a\nı yerın bu bolgede bu lunan bir vesıl «aha\a dahıl oldugunu \e her ikı iddıanın r*a \anlış olduğunu ılerı surmuştur Taraflar bugun Beledıve tm^tr \e Plarlama Mudurluğune ba=vurarak durumun tespıtını ıs teNeceklerdır İLÂN ÜMRANtYE BELEDtYE BAŞKANLIĞINDAN (Ajans Maya 917) 6603 1 762 77450 TL keşif bedelli Sanayı Sıtesı y*pımı fle 100 000 TL ke«ıf bedelli adı kaldınm ve beton bordur lşlen, 249<) • sayılı kanunun 31 nci maddesl gereğınee kapalı zarf usulu ıle ihale edılecektir 2 îhale 28 Ağustos 1973 Salı gunü laat 15 30 da Belediye Encumeninde vapılaeaktır 3 Bu l<e aıt gecıcı temınat bedell 38260 98 TL dir 4 îhaleve iştlrak edecekler en az bu mıktar ve bu nevi isleri bitirdıklerine daır is bıtırme belgelerl ibraz etmelen H Serbest meslek ıcra eden u\ elerımızın geçmıştekı 10 yıl § sarttır. = hk hızmetlennın Bağ Kur a bıldmlmesı ıçın en kısa zaman = 5 Yeterlık belgesi lçin en son muracaat tarlhl 24 AJustos 3 da Odamıza muracaat etmelen rıca olunur H 1973 Cuma gunü raesaı saati sonuna kadardır. İ ISTANBUL TABIP ODASI | 8 Bu işe aıt özel v e fennt sartnameler mesai saatleri dahi= NOT Muracaat süresı Eylul sonunda bıtmektedır H lmde üeretslz olarak Fenislerl Mudurluğünden temin 5 = edllir 1 (Cumhun>et 6624) = 7 Tekllf mektuplan İhale saatlnden blr saat evvellne kadar Frfiııınııııııııııııııııııııııııııuııııııımıııııınnnıııııınmntııımıııııııııııuıııımıııııiüiıııııuııııııııımııııııııİ Encumen Başkanlığma venlmesı (1430) lâzımdır 8 Postada vuku bulacak gecıkmelerri»n datrpnnlz «nnınlu değıldir. (Basın 21085) 6621 ISERBEST HEKİMLEREI ! ÖNEMLI DUYURU I i ı Evinin önünde oynayan çocuğu kamyon ezdi Bnket j u k ' u bır karmon p vının onupde o\narrakta olan 4 jaşındakı bır kız çocugunu e zerek oldurmuş, annesını de ağır şekıid'e varalamıştır ' Olav, Üskudar'a baglı Bur hanne Resmıefendl «okak f a mej dana gelmıştır Bır ırsaata bnket goturmekte olan Turk men Karakulakoğlu'nun kullan dığı kamvon ranpaM çıkar ken, motorunun anıden durma sı Uzerıne g e n ka^ arak evının onunde oynamakta olan Sevıl j Öcal'ı ezmı«ti" Çocuğun bat,ır ' ma'iıra ko=an annesl Ümran Öcal da kam\onun altındar a gır \aralı olarak çıkanlrrıstır Soruşturma\a başlanmıstır T AKVI M 20 Ağustos Recep 21 Ruml 1389 ASustot 7 Hıcri 1303 Günet tij 10 09 ÖİM 1317 514 İklntfl 17 05 9 02 AJtjara 2041 12 00 Yatsı 21 41 1 40 tmsak 4 24 8 20 Bir işçi preste ezilerek öldü Kartal da rolet fabrıkasında çalışan Cemal Aidın (33) adm dakı ışçı sabaha doğru bırdenbı re kendı«ını prese kaptırmış e zılerek olmjştur Olav hakkında kovuş»urmaja başlanmıstır (a a) 1 )HKHXKKHHMHKH»OfflKK*OO»«HK»^^ İst. Dz. Tek. Sat. AL Kom. Başkanlığından 1 Kapalı zart usulü gereğınce 7 adet 20 KV trafaze 50 CYLS dahıli tıp orta genlım Sıgortal» yuk ayrıcı satınalınacaktır. Tamamınm muhammen bedelı 105 000 00 lıra olup gecid temınatı 6500 00 Uradır Şartname* Komıs>onumuzda Ankara ve Izmir Levannı Âmirlıklerinde görülebillr 2Öıalesi 10 91973 gunü saat ÜJJO'de Kasımpasadakl Komısyonumuzda yapılacagmdan ısteklilenn 2490 sayıb kanunun 31'meı maddesı gereğmce hanrhyacaklan tekhf mektuplannı en geç ihale günü «aat 10.00'a kadar konusyonumuza vermelerinL (BasuT 20BT9) 6617 j jğ § E E ZZ IZ ZI JJJJ ^JJ ZZ ""•• Inşaat Yaptırılacaktır Türkiye Zirai Donatım Kıırumu JJrfa BÖlge Müdürlügünden 1 thale 5 eylul 1973 gunü saat 10'da Bolgemızde yapılacaktır 2 l*m keşıf tutan. 674 471.88 TL. v e geçıcı temınstı 30 750 TL. dır 3 Eksıltmeye gırmek için iştırak belgea alınması şart olup, ısteklılerden: a) C gurubundan muteahhidlik karnesi, S n |Sj JJJ tmmm •» • SS JJJ JJa Tıcaret Bakanlıgı Müiettiş Yardımcıhğı Giriş Sınavları Yazılı sınavlar 19^ 1973 tarirunde na?Layaraktır Sınav.n yazılı Kismı Ankara Istanînu vt ümır'de, «OzlU tısmı Ankara'da ?apıucastxr îsınava gtrebllmek :çuı Hakuî s ı r s a J BUeUer IkHsat tatriıltelen tktısddl ve l'icari lUmıeı Aiademlsı orta Uogu Leknlk ünjversıtesı toarl U HÜPI fraîcültesı (flbı tneslekle aJSKah takülte ven> V«KS<«K 'Ktaiardaıı ve Dunlara eş tllgı Mıllî KffıtlrD BaKanHfîıncs sabuı eOUen yabancı faKülte. akademı ve oJnuiaraan Dirm. Dltlrnıi? olmak eereklr tsteklllenn sınavlara glris «aıtıaımı n smav Sonulannı gösterir brosürü Ankara'aa öAfmnnü ıeltl3 K u . rulu Başkanlıgmaıın ıstanbul (4 ncC VıKcr tian blrkea) ve lzmır*deK: (Fevzıpaşa öulvan No 47a) leltts Kurulu oUrolannaan ve Bursa. AOana MTSIÖ bammın. T'abzon Olvarbakır Erzurura » > uazıantep Bölee Tl* caret MüdürlOklennden blzzat »eys mestupis cemiD etrcelerl mümkündür Sınavlara glrmek İsteyenler « «eç 27J1973 tarthlr» kadar dılekçelertnı (tstenlleo oelgeleiie ojukte) Bakanlık reftı? Kurulu BaskanlıSına «ftnuermeiicu/ Betgelen noksao olanlann müracaatlan dlBJsa.it aonmrvacafcur. Ist. Dz. Tek. Sat. Al. Kom. i Başkanlığından | 1 Kapalı rarf usulü gereğlnce 9 kalem delgi karb sa 0 tın alınacaktır Tamamının muhammen bedelı 60470 00 ° lırs olup, geçıcı temınatı 4273 50 Uradır Şartnamesı 5 Komısyonumuzda Ankara ve tzmır Levazım Amırg lıklerınde gorülebıhr. Q 2 thalesi 7 9J973 gunü saat 11.30'da Kasımpaşadakı Ko g mısyonumuzda \apılacağından isteklılerın 2490 sayüı 0 kanunun 31 incı maddesı gereğınce hazırlıyacaklan o teklıi mektuplannı en geç ıhale gfinü saat 10^0'a § kadar Konusyonumuza vermelermi a (Basın 20826) 6618 | Bölgemızce Urfa Merkezmde 6 000 tonluk 4 Ifl rip JJJJJ depo ınşaatı bırım fıyatı esasma gore kapalı zarfla ^mm ıhaleve çıkarılmıstır ^JJ Maliye Bakanlığmdan O Mılll îEmiâfe Genel Mudurluğunde açık bulunan Kontrolorluklere aşağıda yazılı şartlan haız olaalar arasından yarısma sınavı ıle Kontrolor alınacaktır. A 657 sayılı Personel Kanununun 48'ınd maddesındeki nıtelıklere haız olnıak B 1973 yıb ocak ayı başında 30 yasından gun almamıa bulunmak. C Sıyasal Bılgüer, îktisat, Hukuk, ODT.O. îdarî tlımler Fakultelennden, İktısadî ve Tıcarl Üımler Akademılerınden veya esıtlen yabancı ve yerh Fakulte ve okullardan bırıni bıtormiî olmak. D Mıllî Emlâk Kontrolorluğu karakter ve nıtelıklerml haız bulunmak (Bu husus Mılll Emlâk Genel Mudurluğunce zamanında japılacak sorufttırmalarla tesbıt edüır) gerekır Sınava katılacak olanlar 1)101973 gunu akşamına kadar Ankara'da Maliye Bakanlıgı Mıllî Emlâk Genel Mudurluğune bırer dılekçe üe muracaat edecelderdır Dılekçeye talıbın açık adresi yazılacak ve açağıdakı belgeler eklenecektır. A Nufus cuzdanımn ash veya onaylı örneğı, B Kendı el yazua ıle hal tercumesi, C Askerlık gorevım yapüğını veya srnav tarihınde ertelenmış bulunduğunu gostenr resral belge, D Yuksek Oğretım bıtırme dıploma veya belgeanın aslı \eya onaj'lı orneğı E Sağlam ve her tıırlü ıklım ve yolculuk şartlanna davanıklı olduğuna daır tam teşekküllu bır hastsneden alınacak ssğlık kurulu raporu (Rapor yazılı sınavdan sonra, sozlu sınavdan once verılebılırj F 6x9 bujoıldugunde 6 adet fotoğraf. î'teklılerden aranılan nıtehklen haız olanlar yazılı ve sozlu olmak uzere ıkı sına\a tabı tutulacaklardır Yazılı sınavda kazanamajanlar sozlü sınava gıremezler. Yazılı smav 22 10 1973 gunu saat 930 da MıUî Emlâk Genel Mudurluğunde vapılaeaktır. Sınav konuları ve ıstenılen bılgıler yazı üe Ankara'da Mıllî Emlâk Genel Mudurluğunden 'Kontrolorler Burosu) veya bızzat Ankara Istanbul ve lzmır îllerınde Defterdarhk Mılll Emlâk Mudurluklerınden dığer ıllerde delterdarlıklardan temın edılebıhr. MtLLİ EMLAK KONTROLÖRLÜĞÜ GİBİŞ SINAV KONULARI A Malive: a) Genel Maliye Teorısı ve Maliye Politıkaa b) Vergı c) Butçe d) Kamu kredısi e> Kamu gıdsrleri B tküsat : a» Genel tktisat Teorisi b) Para. banka, kredı ve konjonktür c) Mıllî Gelır d) tstıhdam e) Dış Tıcaret, MüleÜerarası İktısadî Ü.şkıler ve Tesekkuller C. Hukuk • a) Medenı Hukuk b) Borlar Hukuku c) ldare Hukuku (Genel esaslan, ıdan kaza) d> Cezs Hukuku e) Tıcaret Hukuku D î^tatısük ve Matemaük (Genel bılgıler ve Tîcart hesap). (Basın: 18677) 6623 ^JJJ *••» 2S ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ MBB JJJ MBM b) Benzerı bır ışı bır defada taahhüt suretıvle vap ^mm tığına daır belge ıle eksıltme şartnamesının S mad J J J desınde belırtılen ves.kalar ıstenecektır ^mm 4 Tekhflerrn ihale gunü saat 9'a kadar Bölgemız Emlâk Yapı Komısyonu Başkanlığma venlmış veva J J J gonderılmıs bulunması lâzımdır Postadakı \âkı ge amm JJJJ JJJ •• JJ2 mmm " cıkmeler dıkkate alınmaz. JJJJJ 5 Eksıltme dosvası mesaı saaüerınde Bolge J J J mızde gorulebılır «• (5) 6 Kunımumuz 2490 sayılı kanuna tâbı olma^ P >halevı yapıp yapmamakta veya dıledığıne yapmakta serbesttır. (Basm: 21113) 6584 •••• 22 52 DSI. XIV. Bölge Müdürlüğü İsale Hatları Başmühendisliğinden 1 Basmuhendıslığımizce Kâğıthane Pompa blnası 45 tonluk Gezer Köprü Krenl tertıp ve monta] 15i kapab zarfla, teklıf aima usulu ıle ıhale edılecektır 2 lşın geçıci teminatı; 16 000 00 TL. 3 Teklif dosyası ve eklen Başnnuhendishlımiz Gayrettepe, Yıldız Posta Cad Yeşü Apt No: 26/A Blok Daıre: 3'dekı adresınde görulebdır. i thale, 6 91973 Perşembe gunü saaf 14 OO'de Ba?muhendıslık bınasında toplanacak İhale Komısyonu tarafından yapılacaktır. 5 thaleye gırebilmek için Komısjonluğumuzdan Yeterlık Belgesı almması şarttır Yeterhk Belgesı mjracaat evrakma eklenecek evraklar aşagıdadır. a) 1973 yıb tasdıklı Tıcaret veya Sanayi Odaa Belgesı b> Bu nevi içlerl bizzat yaptığma daır belgeler c) Bu Işl yapacağı atelvesl hakkında bllgi d) Halen elınde mevcut işlerın; tutan, başla» gıç ve bıtış tarıhlerıni gostenr bu llsta 6 Taşeronlar Yeterl k Belgesi tçin 5 maddedeM evraklan ha\n dılekçelen üe 3 maddedeki Başmuhendısliğımız adresıne en geç 27.81973 Pazartes) gunu saat: 17 00'ye kadar muracaat etmeleri şarttır 1 Komısvonlufumuzca verilen Yeterlik Belgeleri 29 8J973 Çarşamba gunu saat: 9 00*dan ttıbaren mesaı saatlen dahîlınde i. maddedeki adresımızden alınacaktır 8 Yeterlık Belgesi alan Taşeronlar tekllf zart lannı 6.9.1973 Perşembe günü saat: 12M'ye kadar 3. maddedeki adresımıze verebiliı veya posta üe çonderebılirler Saaf 1200*den sonra venlen veya postadan çıkan teklıfler kabul oluıi' maz. ' Komıcyonluğumuz 2490 Sayıh Kanuna tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dıledığıne yapmakta serbesrtlı. (Basın 18763) 6619 ? •• • » • • • • • • • • • • » • •• • • • • • • • • < O (f) O) (55 ANKARA SULAR İDARESt GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN • Isl. Dz. Sat. Al Kom. Başkanlığından î Kapalı zart usulü geregiree lkl kalem yanguı hortunra satın alınacaktır Tamamınm muhamrren bedell 199241,25 lira olup geçioı teTHnatı 11212^0 uradır. Şartnamesı Komısvonumuzda Ankara ve îzmlr Levazım Âmırlıklennde ednılebılır 2 İhale 5 91973 günü saat 1100'de Kasımpaşadakı Kom svonumuzda vapılacagından ısteklilenn 2490 sayılı kanunun 31. maddesı geregınce hazırlayacafclan teklll mektuplannı en RBÇ ıhale gunü saat 1000'a kadar Komısyonumuza rermelennl. (Basın 20561) 6616 [Memur Alınacaktır] Idaremız İşlehne Müdürlüğü Onıtesınde çaJışünlmak uzere personel alınacaktır ÎSTEKLILERİN: a) 657 Sayılı Kanunun 48 maddesınde belırtılen genel şartları haız olup, 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun 87 maddesınde sayılan kurumlarda en az 10 yıl çalışmış olmalan halmde 3 4 derece kadrolara atanacaklardır b) A«ağıda unvanlan vazıh gorevlere talıp olacaklann dıplomalan ıle daha bnce çalışmış olduklannı tevsık edecek bonservıs veva hızmet cetvellerml dilekçelenne ekle\erek en geç 7.9 1973 Cuma günu saat 14 00'e kadar tdaremiz Yazı ve Özlük l ş l e n Mjdilrluğüne muracaat etmı? olmalan ilân olunur. TEKNÎK HtZMETLER S1NIFI : Sıra No. Ünvanı Derecesi Adedi Aranılan Nıtelikler 1 Askerlik hızmetırr! Elekt Yuk M'lh. vapmış yüksek genlım tesısatmda çalısrms ve Usan bılenler tercıh edılece*nr 2 Elekt MühernM 1 » » » 3 MakınaYuk Muh 1 Askerhk hızmetinl yapmıs 'lsan bılenler terc:h edılecektir 4 Makma Müh. 1 x » » (Basın 21434) 6585 • %•»•••••••••••••••••••••••»••••••••••« İLÂN Bafra Orman Kereste Fabrikasından 1 Fabrıkamız istlf verlerınde mevcnt 24 parti halinde Cerr an 1445 929 m3 çam kereste her partı ajrı a>n olmak uzere oeşın bedelle açık artırmaya çıkarılmıştır 2 Açık artırması 22 81973 tarıh ne raslavan çarşamba gunu saat 14 'de fabrıka satış salonunda toplanacak komısyon h • i'iıpd» vapılarsktır > 3 Talipienn belirtılen gun ve saatte toplanacak satış kojl mısyonuna tem.nat makbuzlanyle muracaatlan ılân olunur. (Basuı 210İ1* 6620 J' jJJJJJJJULIJJJ (Basın 21248) 6622
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog