Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 20 Ağustos 1973 40 YIL ÖNCE CUMHURÎYET 20.8.1934 TELEVÎZYON'DA BU HAFTA ~>^~ , * ^*^^*. Sofu TUGRUL KÖYLÜNÜN YAŞAYIŞ SEVİYESİ Köylünün yasayıa seviyesinin yükseltilmesi bu sıruf halkının herseyden önce özellikle kendisi için verimîi bir çalısma usulüne götürülmesiyle başlayabılecektir. Memleketimizin ahvalırü tetkikte su hakikati teslim ederiz ki. Türk köylüsü, başta bilgisizlik olmak üzere bir takım sebepler altında en fazla ugrastıfı «iraat işlemesinden ahnma$ı kabil meyveleri alamamaktadır. TUrk köylüsünün buğday zeriyyatı (Ekimi) bile uraumi surette iptidaidir ve buğdaycıüktan kunı ve yaş meyveciliğe kadar bütün ziraat istihsalâtmda hep ıslaha muhtaç işler saymak ta as!a yanlıs yoktur. Bunlan cins itibarıle islâh etmek ve miktar itibariyle çoğalt mak, şimdiki halde bu roeselenin ilk açma anahtarlnı teşkil etmektedir. Ziraat mahsulleri fiyatlannda başlıca buhrana sebep büyük düşüklüklerdir. Gerçi bu, buğday fiyatlan üzerinde bütün dün ya piyasalannı baskısı altında tutan büyük bir meseledir. Biz burada en büyük zıraat maddemiz olarak buğdayı ömek almak istedik. Halbuki memlekette verim itibariyle hiç clmassa iki misline çıkarüacak ve paraya çevrılecek pek çok mahsullerimiz vardır. Belirli bir programla bunlann hepsl üzerinde durarak hapslni cins itibariyle islâh etmek gerekir. Tnnns NADt Işçi ile işveren 'Münakaşa olur; deyip bir ekrana girmedi • Geçtigimiz haîta TVr'de ilginç bir sahneye tanık olduk. Belki ilk kez bir porgramda, tartışması gereken iki kişi ayrı ayn görüldü ekranlarda.. Nedeni de sonradan anlaşıldı. Bursa'da 8 işyerindeki grev ve lokavtlarla ilgıli olarak Halil Tunç ile Bafet İbrahimoğlu «münakaşa edebilinz» gerekçe•iyle ayn ayrı konusmak ıstemisler. Zaten «münakaşa edılmesi» «orunlu olan bir programda bizce bu neden pek sudan göriindü. Acaba. baska bir şey mi olur diye düşündüler... Bilmeyiz, siz ne dersiniz? • TRT film komisyonu «Televizyonda sinema» konusunda bir açıklama yaptı. Açıklama değil hepsi birer inci sanki... Diyoriar ki, «filmlerin eskilığ'.ni e'.eştiri konusu yapmaym.» Cünkü efendim, dünyanm her yerınde filmlerin yaşına değil. kalitesinc bakılırmış. Bizde de bugüne kadar 364 film gösterilmiş, bunun 89'u yerü filmmiş. Efer yerli filmlerin sinema sanatı içindeki yeri. konusu, senaryosu, kurgusu ve yönetimi ayn ayrı ele alınarak eleştiri yapılsa komisyonun seçim ölçülerine ciddî bir katkısı olurmus, ama «filmler k<nü» demekle iş bıtme^miş. Ne denir, türbeli, imam nikahlı, adaklı filmler seçen komisyonun açıklaması da bu kadar olur... Mamaafih, «1974 yılında filmlerin kaliteli olması için tedbir aluıdı» diyorlar saym komisyon üyeleri... Deraes ki bugüne kadar olan filmlerin kalıtesizliğini kabul ediyorlar. Bu da bir asama sayılir. 0 Bir vericl yapımı haberı daha... Trabzon vericisirıin de yapımı hızla devam ediyor. Ne aman hizmete girecefi haktanda henüz bir bilgi yok. Yalnıa vericinın, 30 Kw gücünde, üçüncü bant 9 uncu kanaldan j'ayın <ıpacağ:m bîliyoruz. Bır de. 100 metre yüksekiıkte, yayın alanınin 5818 kilometrekare ve yararlanacak seyircinin 1 milyon kişi oldu.Sıınu... • 30 Ağustos Zafer Bayrann nedeniyle çocuklar için d" ötel bır pTOgram var. 26 Ağustöat» başlayıp 30 Ağustos nü buyülc zaferle sona eren taarruz, «*• vaslara katıla üç eski asker taırafmdan torunlarına aniatılacak. İlginç olcaşı belirtilen programa eski muhariplerden emekli General Bakı Özgüler, emekli A'.bay Paik Erbağı ve emekli Albay Hulusi Alpan katılacaklar savsş amlarıyla .. Dükkânların kapanma saatlerini ayarlayan Belediye, kundura boyacılarmın dükkâlarını geç vakte kadar açık tutabileceklerini, kendilerine tebliğ etmislerdir. Son günlerde Pendik ve Florya'dan kaçak et getiren köylülere sık sık raslanmakta olJuğundan, Belediyece bunların şehirde satışı yasaklanmıştır. BULMACA 123456789 YLKARDAN AŞAGlYA: 1 Eskiden yazı yazmak için hazırlanan deri. 2 Unutulmaması lâzun gelen şeyleri yazmaya yarar, takvim şeklindeki defter, muhtıra Bir acı nidası. 3 Evlere para ile su taşıyan kimse Bir çeşit yassı elmas taşı ve bunlar üe yapılmış mücevherat. 4 TERSt as da denilen bir kürk hayvanı Bir batında dünyaya gelenlerden. 5 Birinin emrt altında olan mânasına Gok ile karanın veya denizin birlestiği nokta, çızgi. 6 Almanya'da bir nehir. 7 İnsanın doğup büyüdüSU yer TERSİ bayram (Eski dil) 8 Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldugu davranış kurallan veya kişinin çevredekı töreye uymak melekesi Kıtnyevi enerjiyi elektrik enerjısme çeviren bir cıhaz. 8 Lüferin irisi. DtNKÜ BULMACAMN ÇÖZÜMt: SOLDAN SAĞA: 1 Nazariye. 2 liAç, Sara. 3 Zekât, Tip. 4 At, Panama. 5 Nekes. 6 îmaret. 6 Yemen, 8 Ezan, Urfa. 9 Ekket, Es. YUKARDAN AŞAGlYA: 1 Nizamiye, 2 Amet, M«ze. 3ir Zajt, Damak, 4 Açap, Renk. 5 Tan«n. 6 U, Nrt. Ut, 7 Yatak, Ar, 8 Erimek, Fe. 9 Apas, Bas. Sapka 6tn rininin 48. yıldönnmn nedeniyle n Ağustos Cumsrtesi akşamı bir program var. Detıiınin taribçesi. önetni ve taellikirrini kapsayan profranu TV Kfiltür Bölümü TapBBcısı Nesllhan Gence Tukardaki restande. sapka dcri'iuıinde Büyük Ata'yi Kastomonu dönfifü Ankara'da karsilavanlar ile, yanda da Kastamonu konufması sırasmda Cİrnyorsnnaz.. Şapka Devrimi TV nin yaymlan ve seyircinin hoşgörüsürr Bir yaz rüyası değil, bir yaz kâbusu... îyimser bir TV seyircisiyim. İlerde herşeyin düzeleceği inancıyla şimdiki kusurları büyük bir hoşgörü ile karşılamış, hattâ eleştirilere kar51 TVnin fahri bir savunucusu olmusumdur. Ancak, «Bir yaz rüyası> adlı programı gördükten sonra umut lanmı hayli yitirdim. Bu program gerçekte «Bir y»z kâbuîu» idi. Bu programla. TV baş:na toplanmış iyi niyetli seyirciyle âdeta dalga geçilmİ5ti. Hele «Susamış sinyor» adlı parçayı dinle dikten sonra ciddi bir kuşkuya kapıldım. Seyirci bu derece hafife alınmazdı, bu derece ne verilirse kabul edecek kadar hoşgörülü farzedilemezdi. Ali'li Ayhan'lı eğlence prograntlarını e'.eş tirenler bunun için ne düşünürler acaba? Sonuç. ev halkı ertesi sabah soğuk almıştı, üzgür.dü, kırgındı. Böyle programlar devam ederse buz kesilmek, hattâ kafayı üşütmek işten bile deği! sanırım. Semih ÇELİKKANAT Anadoluhisan/Istanbul gibi ben de aynen katılıyorum. Ancak, maç naküleri için harca nan para ile sanatçıların hepsi tatmin edilemez. Bir kısım hslk Batı müziğinden. bir kısmı klâsik müzikten, bir kısmı Türk müziği ya da halk müziğinden hoşlanır. Hepsini birden yayım lama olanağı olmadığına göre, çeşitli kitleleri memnun edecek programlar da parça parça yayın lanmak zorunluğundadır. Bu arada maç naklen yayınları da yapılarak. Avrupa ülkelerind» oldugu gibi avuç dolusu da olsa, para harcanarak bu tür prog ramlardan hoslanan seyircl doyurulur. Eğer y?bancılara para verilmesi istenmiyorsa, dizi film lerden vazgeçilsin.. Acaba buna taraftar olunur ıtıu? Kemal BAYAR Ankara «Seçime doğru» adlı dizi programın getirdikleri.. Gazetelerde seçim lâflan y o ğunlaşmadan ve de vatandaşa «seçim» sözcüğünden gina gelmeden, biz, TV'nin seçimle ılişkısini bir kalemde anlatıp bıtirelim dedik. B.lıyorsunuz, bir süredır hem radyoda, hem de TVde «Seçıme dogru» adıyla bir dızi program başladı. TV'de 20.30 öaber bülteni arasında yayınlanan bu programı. v.ne bihyorsunuz, TRT Haber Daıresi Başkanı Dr. Cemal Aygen sunuyor. istedik ki, Cemal Aygen'ı bulalım ve bu programını, aynntılarmı, programın en yetkıli kişisinden alalım. Ama, saym Aygen'i koydunu^sa bulun... Ankara dahil, dört bir yanı feliik fellık aradık. sonunda. kısa süreü tatilıni geçirmekte olduju Bayramoglu Basın Tatil Köyünl,dt> bir raaUarCı asgr^^tkaiadılc Cemal Aygeri'i.. SOLDAN SAGA: 1 Hristiyanlann, Hz. îsa'nın dirildiğine inanılan günün yıldönümünde yaptığı bayram, 2 Dünya haberlerini toparlayip yayınlayan bir kunıluş TERSt ceylân. 3 Durgun, sessiz (Eaki dil) Uluslararası trafikte Lübnan işareti. 4 TERSt İngiltere ile Fransa arasındftki deniz Eski devirlere ait büyük savaş ve hünkâr veya komutan çadın. 5 Safra Bir çalgı TERSİ bir silâh. 6 Herkesin yapamayacağı ustalık. 7 Gazete karıleri Ayak (Eski dil). 8 Tavır ve hareketleri, konuşması ince kişi Tannya irramş ve bağlanış yolları. 9 PaıtB hoşlsrnT» Uluslararastgüreş teşkilâtı federasyonunun nımuzu. özetı # 21 Ağnstos 1973 SALI 19.20 BİZİM SOKAĞIMIZ Bahçıvan amcanın masahyle baalayan program, Bacının şarkısı, bekçi babanın köyden dönüşü ve Meliha tejzenin oyuncak yapımıyle sürUyor. Bu kez (S) harfi tanıtılacak küçük seyircilere.. 21.00 BOĞAZİÇt ÜNİVERSİTESt Eski adıyle Ro. bert Kolej'in bugünkü du rumu ve üniversiteye dönüşen jekli bütün ayrıntılanyle bir röportaj halinde sunulacak. 21.30 HAFİF BATI MÜZİĞÎ Bu akşamki programda Turhan Tuna çigan orkes trasından çeş:tli çigan par çaları dinleyeceksiniz. 23.00 TELEVİZYONDA StNEMA Filmin adı: «Dudaktan Kalbe». Oynayanlar: Cüneyt Arkın, Hülya Koçyifit, Gönül Yazar. • U Ağuıtc» 1913 ÇARŞAMBA 19.25 BULUŞLAR Dİ2dnin bu bölümünde bisikıetin bulunuşu ve geçirdiği ev. rimler yer alıyor. 20.05 TÜRK SANAT MÜZtĞt Bir solist: Yüksel Kip. Sanatçının sunacağı parçalar: 1) Dil harabı aşkınam, 2) Benim sen nem sin ey dilber, 3) Yemenimin uçları, 4) Ayrılık var çıkan falda, 5) Evlerinin önü handır, 6) Al yanagın alına yanam. KAÇAK Filmin adı: 21.00 «Fırtına». Dr. Kimble bu kez bir deniz motorunda görevlidir. Bir kadınla bir erkeği Florida Key'e gotürecektir. Ancak bir lırtına vardır yolculugun içinde... 22.30 STÜDYO KONSERÎ Bu aksamki programda, istanbul Festivalinden banta alınan Andre Nevara ve Gülây Uğurata resitalinin ikinci bölümü izlenecek. • 23 Ağustos 1973 PERŞEMBE a0.05 TÜRK. HALK MÜZİĞÎ Bu akşamki programda solist Neclâ Erol'dan türküler dinleyeceksiniz. 21.00 UZAY YOLU Filmin adı: «Apollonun YalnızlıTELEVİZYONDA Tİ. YATRO Yönetmenliğini Semih Sergen'in yaptığı «Bu Gece Yalnızım» adlı bir oyun var bu akşam... Oyunun rollerini ise Semih Sergen ve Suna Keskin paylaşıyorlar. • 25 Agustos 19T3 CUMARTESİ 19J0 ÎNCİK İLE BONCUK Bu ker küçük seyircıler için lncik ile Boncuk'un defisik serüvenleri var. 19.50 ŞAPKA DEVRİMÎ Şapka devriminin 48. yıldönümü nedeniyle hazırlanan bu programda devrimin tarihçesini, önemini ve özellifini çeçitli bel gelerle izleyeceksiniz. 21.50 TELEVİZYONDA SİNEMA Filmm adı: «Her Ev Yuva Değildir». Oynayanlar: Robert Taylor. Shelley Winters. • M Afnstos 1973 PAZAR 19.20 KÖY PROGRAMI Bu akşam kuklalardan, zeybek ve Karadeniz oyunları izlenecek. Kadm erkek eşitliği üzerine bir de oyun var. 21.00 GÖREVİMİZ TEHLÎKE Filmin adı: «Hazıne» iNKA'lardan kalma altın sanat eserleri çalınmıştır. Vatan haini Albay Kardoza, hazinenin yerini öğrenmek için hırsız Jek'e türlü işkenceler yapar Kahramanlarımızın görevi, hazineyi bulmak vt hain albayın gerçek niyetini ortaya kovmaktır. 21.50 MALAZGÎRT ZAfERÎ VE BÜYÜK TAARRUZ İki büyük zaferın yıldö nümleri nedeniyle günün aniam ve önemini yansıtan belgesel bir program izleyeceksiniz. 21.50 *ı». Osmanh müziği ve < zavallı fon müziğl RADYO ISTAN 0SJ9 06 04 07.00 0.7 05 07 30 07.40 07.45 08 00 08 10 0810 08 00 09.15 09 30 Açıhj v« projrım Günaydın Köye hab«rler Türküler geçldl Haberler Günün programları C«n Etlli'den türkııler Çevremlzde bugün Unlü yorurr.culardan Berab*!" şarkıla;Haflf Batı müriğl Hayatm lçinden Ahmet Üstün'den sarkılar R. Senses'den türkülfr ıoos A r k u ı yarın 10 25 Radife Erten'den »«rkılar 104) Haftaya baslarken 1« 15 16.30 17.05 17.20 17.50 19.00 19 30 19.45 20 00 2015 20 30 20.55 21.00 23 00 BUL Tarla dönüşü türküler B. Sıtkı Sezgln'den KUçük konser jarkılar Kanna fasıl Keklim programları Haberler Aylâ Büyükatamandan şarkılar Hafif Batı müzİEİ Ömer Çan'dan türküler 1923ten 1973e ekonomlde dev'et Klâsik Türk musiklsl koronı Bir varmıs Haberler Her seher açüır dükkânımız 11.00 1140 Plâklar arasında 11*0 İnd Çayırlı ve 12 10 12 25 12.40 13.00 1315 13.30 14.00 14.15 1430 Saml Göğüş'den sarkılar M. Demirkıran'dan sarkılar R. h«lif müzik orkestrası Tjrküler geçldl Haberler Armonlka İle melodiler Reklâm programları Adnan £ense^'d?n s^rkllar Ü l k ü Beşgül'den türküler Kemal Yarar Pasodoble orktstrası Saz eserlert Güven Yapar'dan türküler Ritm v e melodl F. Tunceli'den sarkılar Gülcan Sevim Bilgin'den 24 oo Gece ve müzlk 0055 Kaberler Kenümiz konserlerindea Ankara'da kahvehanelerden bi rinde bir akşam televiıyon izledim. Bir sanatçının yönetiminde Osmanh müziği dinledik. yorulduk. Gazinolarda çalariar bu mü ziği.. Islık. gürültü arasmda gazinoda Ridiyor bu tür müzik. Ama TV'da gazino müziği işkence oluyor insana. Bir de fon müriği sorunu var. Bir programda Kütahya ilimiz tanıtıldı, sokak jokak, ev ev... Ama ne biçim tarutılış? Resimler, an uçu suyla tizlenmiş bir keman kon çertosuna bindirilmişti. Halbuki ustalıklı bir saz vuruşu seçilmeliydi. Bu da Kütahya yöresinden olmalıydı. Biz arük fon müziğinde beylik olandan kurt'il malı, seçilmiî halk seslerine dön rneliyiz. Hatem ÖZAL CMüzik Öğretmeni) Ankara Amacı B.z sorduk, sayın Aygen açıkladı bir bir: «Seçıme doğru programı, Batılı anlamda demokratık hukuU devletı içe.ismde parttleruı va vatandaşın uyması gerekli esaslar hakkında kısa, özlü bılgı";er vermeyı amaçlıyor.» TRT Haber merkezmce hazırlanan «Seçims djğru» programmda işlenen vo işlenecek olan konuları ikı aı.a grupta topladık diyor, Haber Dairesi Başkanı Aygen! 1) Teonk bılgiler 2) Pratik bilgiler. Ve devam ediyor Aygen: «Önce hukuk devletinin tanımlanması yapıldı. Bunu Aııayasamız geregince ve Anayasa Mahkemesi kararları açısından yaptık. Bilindiği gibi, Anayasa Mah keraesı kara.ları, Anayasanm tefsırlen, yorumlandır. Bu tefsir hakkı 1924 Anayasasi'nda TBMM'ye aitti. Sonra demokratık devleti el« aldık. Demokratik devlette ıktidann seçimler aracılığı Ua teessüs edeceğı, bır siyasi fıkrın kamuojoınca tasvıp eörmesi halinde, o siyasi fıkrı getiren partinın iktıdara geleceğı anıatndı. Seçme hakkınm önemi üzerinde duruldu. Seçme bir ha'c ıse de, beraberınde bi r görevı de getirdiği fikrı savunul"u ve scçmen vatandaşa sandık başma gitmesi önerildi. Türkiye'de partilerın tarihçesı çok kısa bir şekilde verildı.» ÎSTANBÜL IL J ^ S 17 30 18.00 18.30 19.90 19.30 20.15 21.00 2130 22 10 23.10 23 40 2400 0100 Açılıj ve program Dlskoteğlmizden Küçük konser Gençlere raüzik Sevfonlk müzlk Haflf melodiler Pop dünyasından Aksam konseri Müzlk bllmecesl Raymond Lefevre orkestraıı Gece konseri Caz müziğl Percy Sledge'den şarkılat Gece İçin müzik Program ve kapanıj " l Maç naklen yayınları da, reklâmlar da devam etmeli.. Bu sayfada yayımlanmış olan «Maç naklen yayınları ve reklâmlar gereksiz» baslıklı eleştiriye değinmek istiyonım. TV nin halkın çoğunluğuna seslenmesi gerektiği görüşüne, herkes 144S 1505 1520 15.45 1S.0O ANK 05.55 Açılıs ve prcgram 0«05 Günaydın 07 00 Köye haberier 07 05 Kadınlar topluluğundan türküler 07 30 Haberlcr 07.40 Sabah müzlfl CS.00 Ankara'da bugün Sarkılar O8.10 08.40 Çeşitll müzik 09.00 Hayatın içinden Türküler ve O. havalan 09.15 09.40 Arkası yarın 1010 Gör.ül Akın'dan tarkılar Haflf mürik 10.25 Salih Uygun'dan türküler 10.55 Konser saati 11.30 Turhan Karabuluftan 1210 türküler Reklâmlar 12.25 Beraber ve sclo «arkılar 1230 13.00 Haberler 13.15 Haflf müzik 14.00 Öğle konseri 14.15 Günerl Tecer'den sarkılar 14.30 Gençler İçin 1500 Haberler AR A 1J05 15.20 1S.45 1605 16.20 16.40 17 05 17.35 17.50 19.00 19.30 18.55 20 10 20 25 20 40 205S 2100 21.10 22.10 22 25 22.45 23.00 23.30 24.00 00 55 0100 SarkıUr Mlne Yalçın'dan türküler Cesitll müzlk Pratik bilgi Pratık bilgüerın neler olduğuna da değinerı Aygen şunlan söylüyor: «Seçim sistemleri konusunda bilgi verildi vatandaşa.. Çogunluk usulü, nisbî temsıl ve dar bölge sistemlerinin açîSIanmnsl v bu sistemlerle ilgilı lehte, aleyhte yetkili kişilerin gonls va düşünüşleri açıklandi. Türkıye'de seçimlerin yönetiminin nasıl o!du , bu yönetimde yüksek seçim kurulu, il ve i'çe kurullannın kuruluş, görev ve yetkileri açıklandi.» TRT Haber Dairesi Başkanı Dr. Cemal Aygen, programın seçimlere kadar yayınianacağım belirlerken, aynntıların seçim akvimıne göre ayarlanacağınl söyledi ve şöyle devam etti: «Bundan sonraki konuşmaıar'a merkez yoklamasmın ne olduğu açıklanacak, Yüksek SePASCALE PETİT Geçtiğimiz Cumarlesi akşamı izlediğiniz Pascale Pctit, bilindiği gibi bir sü çim Kurulunun görevlennden redir Göreme yakınlannda bir kovboy filmi çeviriyor. Ankara'ya da gelen Pascale Petit. TV se olan kesin aday listelennin ılâ.yircilerine iki de parça sundu: «tl faudra bien q'un jour» ve «İl ne n e reste de toi». Resimde, nı, ad*ylara ıtiraz konulan el« ünlü sanatçıyı TV stüdyosund» görüyorsunuı. aanacak, müşterek oy pusulası :l ^ seçmen vatandaşın bunu nas:l kulianacağı aniatılacak, özeihkle. seçim kanununun değişen hükümlerinin getirdiği «tercihli oy» konusu işlenecek. Bu konuya ayrıca önem veriyoruz, çünkü tercihli oy yeni bir uygulama .lacaktır. Belki dc ou koHazırlıklar sürdürüledursun, biz TVNtN YENÎ DÖNEMt ter istemez bu birleşik göriışe auvu karşılıkh iki konuşmacı iskatılmak zorunluğunu duyacaii sayın okurlarırruzm, yeni döİÇİN GÖatŞ, DÜŞÜNCE leyecek ve bu dîyalog, sanınz, lardır. Bbylece, programlar bir jndaşm bu konudaki terednem programları hakkında göVE PROGRAM aydın kitlenin görüşünü de yan dütlerini ortadan kaldıracaktır.» rüş, düşünce ve önerilerinl riONERİLERİNlZt sıtmış olacaktır. «Seçime dogru»nun 15 16 dica etmiştik geçen haftalar iBEKLİYORLZ Yazüannızı lütfen şu adrese zilik bir proffram olacagı sanıçinde... Gelen cevaplar, bir hay postalayınız: Okurlanmızdan gelecek yaalıyor. En azmdan Ekim'in ilk li... Abartarak, binlerce diyecek lar ne kadar çok olursa, belirli Cumhuriyet Gazetesî Ankara haftasına kadar sürecek oîan değiliz. Yalnız biz bu ilgiyi yekonularda birleşecek görüşler Bürosn / TV sayfası programın yayın pünleri belirli terli bulmuyor ve okurlanmıza ve dilekler de o kadar önem Atatürk Bulvarı 79 3 olmayacak ve seçim takvimlna yeniden sesleniyoruz: knanaaüc v» TV yetküUsri i*Tenlsehir / ANKARA uydurulacak... Küçuk konser Sevim Süer'den şarkılar Albümlerden »eçmeler Yurttan sesler Günden güne Reklâm programları Haberler Dünden bugüne Burası TRT haber merkeıl S. Ersoylu'dan $arkılar 1923'den 1973'e sanat Bedla Akartürk'den türküler Bir varmıs Haberler Radyo tiyıtrosu Türküier Çeşîtll müzlk Haberler Sanatcılarımızdan btrer sarkı HaJtanın topluluğu Senfonlk müzlk Haberler Program v e kapanıj • " Alman devlet kurııluşu olan TransTeVin asıl amacı propaganda.; Bizim TV'de «Müzik müzik» ve «Trafik» programlanyle tanınan Trans Tel hakkında, Almanlann Der Spiegel dergisi bir yazı yayımladı. Tanıtıcı bir yazı... Almanya'da adı sanı bile duyulmayan TransTel, radyo kurumlan, Almanya'nın sesi gibi kuruluşlarla teknik ve personel yönünden birleşik olan yarı devletleştirilmiş bir kurum.. Bütçesi pek öyle fazla değıl, sadece 4 rnilyon mark. Ama bu kurum, geçen yıl 14139 film kopyasını 76 yabancı TV istasyonuna kiralamış. Kira da pek öyle ahım şahım bir şey değil. Hattâ bir çok filmler bedava veriliyor. Özellikle geri kalmış ülkelere dağıtılan TransTel yayınları o kadar revaçta ki, 422 program saatlik yayın bile talebi karsıla rojyor. Kısacası Batı Almanya'nın bir propaganda orgara olan TransTel, yaptığı göreve kar. çılık Alman devletine sadece 4 milyon msrka mal olmaktadu. MATBA ACILARMUCELLlTLER DEFTER İMALATÇILARININ DİKKATİNE İSVEÇ MAU ÜSTÜN KALİTELİ Giyotin bıçak ağızlarındf" iîhdl edilmiş ve satifa arzedilmiftir. AB Stridsbergs & Biorck Svveden . Türkiye Genel Mürnessili: Aydın Eryüzlü ithalât Mümessillik Dahlli Tlcaret 3üro Adrasi : Şair Ziya Paşa Güne; Han Nc. 511 Bankalar Caddtsı Tel: 44 55 29 Posta Adresı : P.K. No. 207 Osmanbey istanbul Görüş ve önerilerinizi bize bildirin SEVGILİ CUMHtTlİYET OKURLARI TV'nin yaz tatili bitmek üzere. Önümüzdeki ay içinde yeni sezonun programları bir bir ekranda boy gösterecek. Yaz döneminde esMlerle işi idare etmeye çalısan TV'nin, yeni sezon için hazırlıklannm sürdürüldügünü riaha. önc« bildirmistik. (llancüık: 3446) 6606
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog