Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 20 Ağustos 1973 İCANBAZİ ı ABDUL , r •• * * 4 | " ZATi ÎA& V M t f / MILAÎTIK ^ YA2lY0&UM,YA7A£A4ıM. YALNa ^ALEFYAN W Z\L, TüM ^ffrılMı^LÂM / 1 ^ ı ııv i A9 ı HP*rN ı ANiAitouyA A T A 1/ CA/tA/ n TU Al|1>||/I r f|A ItfYAN i 1/f ı 1 MİLLİMÜ / ^ NA KATILMAK ,'çcM *S 7 K wîilir AYSEL ALPSAL34 önunde tutmaz da paranın kendisindea alınmanna kızabilir. Sanmıyorum. Fabrikadan çıkanlacagına belki ürülür ama parayı feri vereceğine degil. Tejekkür ederim. Çiğdem ayağa kalkıp adama elini uzattı. Saat oniki oldu. Yemeği birlikte yerıek çok sevinirim, Inanın. Sizinle resünden sanattan konusmak isterdim. Teçekkür ederim. Bufün olamaz. Bafka bir BÜn.... Tamam! Bana bir yemek söcunflz olduğunu unutmayın. Çiğdem dudaklarma güçliikle ilijtirdiği, yorjrün gülümseyisle adamm yanında duruyordu. Turgut onu sekreterinin odasmın kapısma dek götürdü. Gündüz orada oturuyordu. Çiğdem'i fö rünce ayağa kalkıp yanına gelmifti. Koridorda yürürken Çiğdem kısaea aonueu söyiedi. Sözcükler kuyudan cekiliyormuşçasına, güçlükle ağzradan çıkıyordu. Onun söylediklerinin hiç birini anlamamtştı. Dinlememiîü ki anlasın. O gün hiç kimsenin söylediğini dinlemedi. Baştan savma cevaplar verdi. Omuzuna yığıh duran saatlerden her birini attıkça »eviniyordu. Evde, oda'Lna çekllip de yatağa yatınea rahat'adı Vucudunun hücre hücre çarfafa yayıldığını düşledi. Beyni bir noktada birlefip, uzaklaçtı. Uzaklaştı... Uykuya dalıverdi. VI Cumartesi günü yine Fıratlarm kapısınm önündevdi Bir gün yine gelirim diye söz rermışti. Amma sıkkmdı. Annesine babasma burıya jıeleceğinden SOT etmemifti. Bir şey söyleyip kevfimi kaçınrlar diye dü;ünmü$tü. Ama onlara soylememekle de kcyfi kaçmiftı i|te! Zaten son (fünlerdeki olaylar iyiee yormuştu ÇıSdemi. Gündüzün bir başkasıyla evlenmek istedigini öğreulneir..: Tur^ut'un yamna gidip o nun içm yaliır sö>îemîkT..."*Ve Tureut tarâfindan tanınmak yüreğine külçe gibi çökmüftü. Tüm bunlar içinde düğümlenen karanlıklardı Çigdem içi boşalmış bir balondu. Söz vermemiş olmasıydı, Fıratı kırmaktan korVmaîaydı buraya gelmezdi. Gidip yatardı. Son günlerdt odasına kapanıp yatmaktan başka bir iş yaptiğı yoktu. 1] yerinden çıkar çıkmaz eve koşuyor, odasma kapanıyordu. Kendini çevresinden iyice koparmış tı. Üzülüyor ve utanıyordu.. Gündüde yüz yüze gelmekten korkuyordu. Her telefon ettiğinde önemli bir işi çıktığını söyleyip atlatıyordu. Hoj geldiniz. Sizi bekliyorduk. tyl karşılandı. Birlikte yemek yenildi. Bir süre konu;madan sonra Çiğdem gitmek için izin istedi. Fırat onu yalnız bırakmadı. Birlikte çıktılar. Yolda yürürken düfüneeliydi. Kendi kendine konufur gibiydi. Amma daldınız Çiğdem hanun! trkilerek döndü. Fıratla yürüdüğünü unutmuftu. Yalmz onu değil, nerede olduğunu da unutmuftu. Yalnızca gülümsedi. Yine taksiyle mi geldiniz? Hayır. Trenle.... Çiğdem Utasvondan dönü|ler!ni hatırlayarak güldü. Takside Fırata sürat asıp kırdığı aklına gelince de utandı. Aklına ilk gelen cümleyi söyledi. M ^ AI Yazan: V: ALEXANDROV Türkçesi: Em. General Celil GÜRKAN ren bir yönü yok.. Bizim bilmek istedığimız NtCOLAI üa RADEK' in ne konuştuklandır; anlıyor musunuz YAGODA yoldaş?..» «Ama RADEK, hazırladıgı raporu STALÎN yoldaça göndermis.» «Görüyorsun ki RADEK'in güvenılir bir adam olduğu kanısındasmız... 1924 ve 1925 yıllannda RADEK'in Tuhaçevski ile olan konuşmalanna dair eşine az rast lanır budalaca bır rapor gbndermiştinız değil mı?» «Evet ama o raporlan STALtN yoldaş istemışti.» «STALlN, bütun konusmalan bilmek ıstiyordu; sadece 1924 v« 1925 yıUanndaki gorusmeleri değil... Yoksa siz de mi suıkastcilerle suç ortagısınız?.» Tam anlamiyle şaşkına dönroü» olan YAGODA, YEZHOV'un, üstünde bile durmadığı belli belirs:z oazı mazeretler mınldandı. «Şu andan tezi yok, örgütünüze talimat verinlz; bu komplonua bütün aynntılanru uygun şekilde derlesinler. Hem sorumlu adamlannıza su noktayı iyice anlatınız ki, yapacaklan ls etraflı ve dört başı mamur olmaz ise sonucunu hayatlanyle öderler!.. Bunu nasıl isterlerse öyle yapsm lar; fakat ben tam aynntılan isterim. Size de sımdiden haber vereyim ki eğer bu ıs tatmin edici olmazsa bunun af*i«'m sia kendiniz çskersinız. Biz, bu adamlann suçlu olduklannı biliyoruz. Bu bakımdan itiraîlannı elde etmemiz gerek!..» YEZHOV, daima yanında ta*ıdığı tabletlerden bır kaç tane yut tuktan sonra konuşmasına devam etti: «RADEK'in NİCOLAİ ile yap tıgı göruşme sırasmda, verdiğl raporunda yer aimayan ban sey leri de mUzakere ettiğinl kesinlıkle biliyoruz. Samyor musunus Gerçekten Maresal Vorofilov'un ardında işler döndflrülüyor maydu? ki, bu kabil iki insan bir aray» gelecek de kendilerini en çok 11nin tam anlamiyle bir udistti porlar, çok değil, bu haftanın so gilendiren konulara dokunmaya. de. . nuna kadar tamamlyle hazır ola caklar?.. RADEK son derece zeki ve her seyi çok iyi haber alan cak» diye karsılık verdi. YEZHOV, YAGODA'ya doğru bır kimse. Bu nedenie, kurulallerledl ve: «Sizinle başbasa bir «Gönirüz bakaüm!» dedi YEZıkı kelime konuşmak isterim yol HOV ve kısa bir duraklamadan cak bir HİTLER TROÇKİ komp da^» dedi. Ne var ki, bir, iki ke sonra devam etti: «Hakkınızda losunun ne derece basan ihtimali tasıdığını elbette NİCOLAİ ile lime dedlği konuşma bir saatten bır başka şikâyetim daha var.» birlikte bir değerlendirmeden gefazla sürmüş ve YEZHOV, kar«Ne gibi?» çirmiştir. Mutlaka, evet iyi kusısmdakinfn gbzünün yaşına bak«RADEK NİCOLAİ Börüsme lak veriniz sözlenme, mutlaka bu madan konusmuştu. sinın raporu nerede?» konuyu görüşmüştür. Eğer STA«ZINOVÎEV, KAMENEV ve öte LlN yoldasa karşı. baglüığının «STALlN yoldasa gönderildl.» ki hainlerin yargılanmalarına iki YEZHOV'un kaslan iyiden iyi gostermelc bakımından söylediğıaya kalmadan başlanacak!» dedi ye çatümıstı. «Bıri budala yeri niz kadar istekli tsenlz, yapacv ve devam etti: sBuna rağmen ne mı kovuyorsunuz Allab askı ğınız şey bunu kanıtlamaktırjı NKVD hâlâ gerekll belgeleri top na!. Gönderdığınız adam, BAlayabılmiş değil... Bu, yeteneksız DEK'ın, Albay NİCOLAİ Ue değü Y ARIN : likten mi fleri geliyor, yoksa bir de, onun yanındaki adamla yapsabotaj mı YAGODA yoldaş?..» tıgı görüşmeyi yazmış ve siz de Tuhaçevskl'nln YAGODA: «Sizi temin ederim buna rapor diyorsunuz öyle mi?. ki YEZHOV yoldaş, irtenilen ra O yazının bızi zerrece ilgilendigezisi Alaca Karanlıkta.. llnnımı Bir MareşaFin Ölümü Ben yaptığım hakh gbnnüyorum ki.. Bunun ilk suçu olduğunu, çok korkruğunu bi liyorum. Sonra gen vermemek nivetiyle de öyle şey olur mu? Kendi sorumluluğu altında, kasada durması gereken parayı almış. Bunun bağışlanacak yanı yok, gen koymayı aüsünmus olsa bıle. Korkması da önemlı değıl... Bir daha yapmaz. O kadar korkmus kl... Korkulacak bir durum olmadığına ınanınca yapar &ma. Ben sırin yennizde olsam bu ise hiç kansmazdun. Bırakın cezasını çek sin. Iki bin lirayı da sız veriyorsunuz değil mı? Yazık! Bu herife verilecek iki liraya bile acınm. Bu şekilde davranarak onun sevgisini mi kazanacağmızı sanıyorsunuz'1 Bu gibilerın yüreğine kendilerınden başka kimseye sevgi yoktur. Bu genci lyi tanırm. Bu ilk olayı degil! Çiğdem gözlerini Jastı. Dışleri sıkılmaktan •cıjroıtlu. öfke, kızgınlık damarlarmda köpurerek akan ırmaktı. Gogsu inip kalkıyor, goz bebekleri cam gibı parhyordu. Ne sanıyordu bu adara kendini' Karşısmdaki şu Turgut'u rahatça öldürebilirdı. Salon daki butün eşyalan damın kafasına fırlatmak, küfretmek, avaz avas bağırmak ıstıyordu. Bağırıyor, fırlatıyordu da. Kafasının lçınde kufürler, sandalyeler, kitaplar uçuşuyordu. Dıştan gorünüçte Çiğdem elleri kucağında kilitlenmiş, mosmor, dimdik, sessiz oturuyordu. Sonunda kaslan çözuldU, dağıldı, koltugun Ustüne yayıldı, gözleri kapandı. Çığdem'in yüzündeki bu çatışmayı izleyen Turgut telâşla fırladı. Kolonya getirdı. Elıni tutunca kız doğruldu. Kolonya alın biraz. Kızın cevabını beklemeden, boynuna, ellerine ddktü Teşekkür ederlrn, dlye adara m elini itti. Bayılmadım. Bıraz fenalastım galıba Turgut sessizce yerine oturdu. Gozlert kı nn hâlâ inip kalkan göğsündej'dı Neden bağırmadınız, dedi, yavasça Bumı hakketmişHm O zaman fenalaşmazdır.i7 Çiğdem kirpiklerinln arasından adama bakti. «Gerçekten neden bağırmadıra? Neden hepsiu kafamın içinde taşıdım? Taşmasmı engelledim. Bağıramara da ondan. Her zaman saygüı, terbiyeli olmayı, kendini tutmayı öğrettîler bana.» Doğruldu. Koltugun kenarlarına yapiîtı. Evet dedi bağırsam fenalaşmazdım. Ama ben bağıraraam. Ne kötü değil mi? Ya düfündük lerimi söyliyecek kadar yürekli değilinı. yı da alışmamısım. Nasıl kabul ederseniz. Cümlesinin sonunda başını tavana kaldırdı. Beyazlık gözlerine dolan yajla örtülmüjtü. . Çok üzgünüm, dedi Turgut. Sert konu?ınanın faydası olur sanmiftım. Oysa böyle konuşmalar inssnı bfisbütün iter. Bunu herke«ten iyi bilmem gerek. Neyse... Gündüz efendi bu kez kurtuldu. Umanm bir daha denemeye kalkmaz. Yalnız artık benim fabrikada çahşamaz. Ona butun kanuni haklannı verir bir aylık da i| arama süresi tanınm. Siz paranızı geri alın. Ben ona vereeeJim tazmlnattan keserim. Belki bu biçim Gündüriin hoşuna gitmez. O cezaevine girecefini JÖT STALlN NKVD'NlN DAHA ENERJİK OLMASINI İSTİYOR... Soryet YUksek Asker! Çurasının gızli toplantıUın genellıkl» Maresal Voroşılov'un resmi dairesınde yapılırdı. Fakat bu SPferkı toplantıya Vorosilov biraz geç gelmıştı. Öğle yemeginden sonrakı bir, ıkı saatlik sure, ken dısı ıçın, hem resmi işlenn yakasını bırakmadıgı bürodan, nem de bir o kaaar kapnslı olan kansı Ekatenna'nın çoğu kez egemen oldugu evden biraz olsun uzak kalıp baçını dinleme olanağını veriyordu. Kaldı ki, son zamaalafdai •VOPOJIIOV, öegtirltige adet a susamış bulunuyordu; çün kü Harbıye Komiserllgındeki sek reterlerden Anna Ivanovna adındaki bir genç. kıza iyiden iyiye gönlünu kaptırmış gibi ıdı. Herhalde bugünkU bulusmalan ola. ğan dışı uzun surmuş olacak ki Voroşılov, Şüra toplantı saatmi bile bir ara unutmustu. Mareşal Yegorov'un. oturumu açışından kısa bir süre geçtı, geçmedi, telefon çaldı. Telefona bizzat Vorosilov cevap verdi; karşı tarafın soylediklerinı dınlerken yuz hatlarının sertlestıği goriilüyordu. Sinırlı bır gerilım halınde olduğunu bellı eden hareketi yapıyor, yanagmı kaşıyordu. Ahizeyi yenne koyarken toplantıda bulunanlara da: «YUksek Askeri Şura'nın toplantısı ertelenmiştir!» dedi ve arnasında öbür mareşaller olduğu halde Kremlin'e gitmek uzere salon dan çıktı. Orada kendılerini Stalın, yanında sekreten olduğu hal de kabul ettı. Eekretere, kocuşulanlann zaptını tutması emrını verdikten sonra öfkeden adetâ köpürmuşçesıne konuşmaya basladı: vam etti: «Topragı bol olsun . Protokol Daıresine soyle de cenaze törenıne münasip birini gonderelim.. Ama gidecek bu kimsenin gerçek bir aristokrat olması herhalde iyi olur, ne dersm Klim?.. Üstün bir gorgu sa. hıbi. nasıl konuşulacağmı, yemek te nasıl çatal tutulacatını bilen bır Sovyet anstokratı!!!.. Bu maksatla Londıa'ya Tuhaçevskfyi gbndersek naaıl olur ha''. Herhalde son derece etkili bır jest olur!..» • • • Yukanda açıkladıjımız konuşmanın hemen arkasından STALİN, NKVDnın kudretll Şefi YAGODA'yı çağırttı. Görüsmenin son lanna doğru bu sefer odaya bir başka ziyaretçi daha alındı. Gelen kişi, Komünist Partisi Merkez Komitesınin Beşinci Sekreterl YEZHOV'dan başkası değıldi. Kendisini YAGODA'ya takdim «ttikten sonra şoyle bir ifadede bulundu STALIN: «YEZHOV yoldas artık NKVD"nin yönetimını Uzerine almıs bulunuyor ve butun faaliyetlerinız hakkında da bi xe haftahk raporlar göndermekte!..» YAGODA lşin nereye varacağını bihyordu. Gene biliyordu ki. kı«a boylu, akdğer tüberkülozu, astm ve anjinden harap düsmüş bir kimse olan YEZHOV kelime DİŞ) BOND «Yüksek Askeri SCıra, ne za|r.C. DZ. K.K. TAŞK1ZAK TERSANESİ DÖ1SER mandanberi, Sovyftler Birliğının başına buvruk bır parçası ISERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞV HASKÖY İST.[ saymak cesaretını kendınde talibulmaktadır . Politburo'dan 9 ONAY NO : 490 § Taşkızak Tersanesi Döner Sernaye Genel Müdürlügü aşağıda cins ve mıktarı yazuı (1) ka S lem malz«meyi ılgıli teknık ve ıdari şartnamesine göre kapalı zarf usulu ile satın alacaktır. Malzemenin cins ve ersafı DtZEL JENERATÖR GRUBU Miktan 1 Adet Geçici teminat «00. TL. Son teklif verme Günü Saati 3.9)973 u.oo. 1 Teklifler idan şartnamede yaiilı olduğu şekilde verüecektir. 2 Satm alınacak (1) kalem malzemeye a;t ıdan ve teknık şartnameler Taşkızak Tersanesi Doner Sermave Satsn Alma Koırusyonu Bîşkanlığmdan 100. TL. (yüz lira)hk Donanma Vakfına yardım makbuzu karşılığında temın edılır. 3 Posta ile şartname gbnderilmez ve postada vakı gecUcmeler kabul edılmez. 4 Taçkızak Tersanesi Doner Sermaye Genel Müdürlügü 2490 sayılı fcanuna tabı dsğıldir. 5 Genel MüdurlüğümuJS herhangı bir teklifi seçmesi ve üzerinde muameleye seçmesi Genel Müdurlüi ile SATICI arasmdi. bağlantı garantısi yüklemez. 6 Tahmini bedel 165.000. TL.dır. 7 Ihaleye ıştırak eden fırmalar teklıflerini su şekilde vereceklerdir: önc# maktu geçioi temmat veznemize yatırılarak veya vadesız banka teminat mektubu venlerek aıınacak makbuz teklif zarfınm içıne konup Satın Almi Ofisine kaydsttirilecek ve sonra Dbner Sermaye Satın Alma Komisyonu Ba$kanına verüecektir. 8 Teklifler 3.9.1973 günu saat 15 OO'de Satm Alma Komısyonu Başkanlığınc» açılacaktır. mat almsdan dışışlerme öarnunuzu sokma yetkisını kım verdi sızlere? Dışandakı askeri ataşelerımiz aracılığı ile Varşova. Prag, Bükreş ve Paris'e anten. lenni uzatma ızmni nereden almış Tuhaçevskı?.. Bütun bunlar yetişmyıormus gıbı, büyükelçılenmız hangi nedenie resmi raporlannın bır suretım Savunma Korruserlığı Birıncı Muavınıne gondermektedırler .» Bundan sonra Voroşılov'a donen btalın, ayni öfkeli konusmasn.ı surdurerek kendısine şövle dedi: «Bak Klim, senin arkana saklanarak bır takım dolaplar çevrılıyor. . Bunları görmüyor musun?» Burada sinirlı bır hareket yaptıktan sonra konuşınasına devam ederek: TİFFANY JONES KÜÇÜKÇEKMECE BELEDIYE BAŞKANLIĞINDAN Asağtda miktar ve nevıleri bellrtllen lşlerin kapalı zarf usulü ile 15.8.1973 tarihlnde yapılan eksıltmesıne talip çıkmadığından ikıncı defa kapalı zarf usulü ile eksiltmeler işlerin karşısında belırtilen tarih ve saatte yapılacaktır. Sır»: No: Mnhammen Mnvakkat thale thale Bedel TI. Teminatı TL Taribi Saati 1 Adi kaldınm yol in?. 30.000,00 M2 690.000,00 Tl. 31.350,00 5.9 973 15.00 2 Park» kaplama yol ins. 9.000,00 M2 630^)00,00 Tl. 26.950.00 5.9 973 15.30 3 Park bordüı insaatı 950.00 Mt. 20.028,00 Tl. 1.502,00 59J73 1600 Tahplerin B grubu karne, 19T3 Tlcaret Odagı kaydl ıbrazı Ue 15.1973 Cumartea günu saat 12.30"a kadar muracaatla zarfların ıhale saatinder. 1 «aat 8nce teslımı ile makbut ahnması, ihale teklıflen uç 1 bir arada o'ahıleteğı gjbı «yrı ayn teklif verebliir. $ Bu lslere ait şartnameler mesal saatlerl dahılinde Fen îjlerl Senisinde gBrüiebilir Ihale 2490 sayılı kanuna göre yapılacak ve postadaki vaki gecikmeler kabul «dilmlyecektir. llân olunur. (Basm: 21395) 6615 tsin Cinti: Miktan «Belkı bu işler senın ıçın anlayamıyacagın kadar karmaşık Klim!» dedi «Askeri ataselenmızin tutumian hakkında Polıtbüroya da hiç bılgı vermecun • Konuşmasmın burasına geldıftinde Stalin, sakat Kolu ile gorüsmeye son verdıgını bellı eden bir harekette bulununca salonda bulunan mareşaller Kendısınl se lâmlayarak kapıya doğru yünıdüler. Bu sırada Voroşilov'u bırakmayan Stalin: cBir dakika Klim, sana daiıa «öyleyeceklenm var!» dedi Salonda sadece ıkısı kalmıştı. Oturdular. «Seni kırmak istemem Klim,. diyerek söze başlayan Etalın konusmasını şöyle sürdürdü: cSen de, ben de biliyoruz ki askerlere karşı haddinden fazla nazlk dav ranmanın bir yaran yok... Bır an içm gösterilecek zaaf bır ınsanın kaderini çizmeve yeter de artar bıle'.» Tam bu sırada teiefon caldı tster, ıstemez konuşmasını kesen Stalm, ahızeyı aldı ve karsı taraftan söylenenlen dinledıkten sonra telefonu kapatıp keyifıi, keyıfli Voroşılov'a: «Ya Ingıltere Kralı olmıis!..» dedi ve de GARTH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog