Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

İEnson \bilgilerk [genişletilmiş ğiinün ansiklopedisi' l 100 sayfa, 10 Iira~G*iMt doğıta « A T B / umhurivet Kurucusu: VUNUS NADİ ÜNİVERSİTELER GİRİŞ KÜRSLARI 1. devre 20 Ağustos 18 Eylül 2. devre 27 Ağustos 18 Eylül 3. devre 3 Eylül 18 Eylül KAYITLAR YAPİLMAKTAOIR. KONTENIANIMIZ SINIRLIDIR. 02ELGÜVEN DERSANESİ Osmanbey Neyir Mağazası 50. yıl; sayı: 17618 Telgraf ve m e k t u p «dresl: L'umhuriyei îstanbui Hust» K u t u s u : Istanbul N o : 246 T e l e t o n l a ı : 2 2 4 2 9 0 22 42 86 2 2 4 2 9 7 2 2 4 3 98 2 3 4 2 99 20 Ağustos Pazartesi 1973 Istanbul Tel: 47 46 68 bitişiği Yunanistan'da siyasî îtalyanların tercümanı tutuklandı af ilân ediidi, sıkıyönetim kaldırıldı Papadopulos Cumhurbaşkanı olarak and içti: Yeni anayasaya SEYİTÖMER'DEKİ İTALYAN ŞİRKETİNİN GÜMRÜKSÜZ SOKTUĞU MAL2EMELER BÜROLARDAN KAÇIRILIRKEN YALNIZ BÜYÜK BOY 4 DAKTİLO ELE GEÇİRİLDİ göre yargılamalar sivil yargıç önünde ATÎNA 29 temmuzda yapılan referandum sonunda Yunanistan Cumhurbaşkanı seçilen Yorgo Papadopulos, dün törenle and içerken, ülkede 1967'de yapıian hükümet darbesınden bu jana uygulanmaktan olan sıkıyö MALZEMELERİN OTOMOBİLLE KAÇIRlLMASINDA HAZIR BULUNAN ŞANTİYE ŞEFİ ROBERTO'NUN DA TUTUKSUZ YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ Türkİş'i suçlayan bağımsız 5 sendika Dayanışma Konseyi,, kurdu < ( netim de k&lknuş •• tUm glyssl mahkumlar için genel af ilân edilmiştir. Affın Kapsamma Papadopulos'a suikast teşebbüsünden sanık Alexander Panagulis de Kirmektedir. Darbeden sonra kaldırılmış olan insan hakları ile basın öz ı gürlüğü dün Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa ile yenıden ıade edilraiştir. Gözlemciler, 7 yıllık bir süreden sonra Yunanistan'da insan hakları ve basın özgürlüğünün yeniden iade edilraesinin önemli bir olay oldugunu kaydetmişlerdir. ' Resmî Gazetede dün yayımta j nan yeni Anayasanın hükümleri, arasında, hiç kimsenin kendi tabil sivil yargıcı önünden ba?'<ca bir yarjıç huzuruna çıkarüamayacağı ve özel mahkemeler kurulamayacağı hükmü de bulunmak tadır. Papadopulos'un Cumhurbaşkanı otarak and lçme töreni tsandros Kanelokos adındakl 140 yılhk bir kilisede yapılmıştır. Papadopulos burada Yunanistan Başpiskoposu Yerinomos' un okuduğu baçkanlık yemininl etnıistir. (ÜPI • aa) yapılacak; özel mahkemeler kurulamayacak Gümrüksüz malzemeler kaçırılırken ele geçirildi AYKUT SAĞANAK Kütahya'dan bildiriyor Kütahya Seyitömer Termik Santralının bir bölümünün yapımını üzerine alan ttalyan GIE sirketının, Seyıtömer dekı şantiye şefi Borgano Roberto ile Şırketin İtalyanca tercümanı x « mzı AKsungur, öncekı gün «»> «t 10'da santral alanında İJU'Unan bütolarinrtan Türkiye'ye gümrüksüz olarak sokulan bazı malzemeleri Kaçumaya çalısırkpn yakalanmışlardır. Dün saat 16.30'da mahkemeye sevkedilen samklardan tereüman Ak^unçrur tutukİEnmış. şantiye şefi ise serbest bırakılmıştır. İtalyan şantiye şefi Roberto' nun emri üzerine tereüman Kem zi Aksungur, önceki sabah Borffano Roberto'nun 43 AN U 7 plâ 7 kalı özel otomobiliyle şantiye alanına girerek. aaha önce Seyitömer'dek: görevlı nümrük nerr.urlarıyle vapılan anıaşma sonunda gümrüksüz olarak lürkıye'5 e sokularak KuUanılmıs ha zı malzemeierle büyük boy 4 yazı makinesini otomobile vükleyerek kaçırmıştır Bu arada bir ihbar sonucu harekete eeçen Kütahj'a polisi, şehirdeki kavşakları tutarak şantiye şefi Roberto'nun 43 AN 077 plâkalı otomobilini ve tereüman Remzi Aksungur'u Seyitömer şantiyesinden kaçırdığı malzemelerle birlikte sehîr gtrişinde yakalamıştır. s! için Seyitömer Termik Santrs lına götürülerek ifadeleri ahnmıştır. Tereüman tutuklandı Saat 16.30'tia. Şantiye Şefi İİO teıcüman Aksunsur, mahkemeye sevkedılmıslerriir Sorgu yargıçlığmda ifadeleri ahnan tki sanıktan tereüman Remzi Aksungur tutııklanarak cezaevine ko(Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) Tören nasıl oldu? AKKARA (Cumhuriyet Bürora) Bağımsız 5 sendika. dün yaptıkları ortak açıklamada kendi »ralarında «Bağımsn Sendikalar Dayanışma Konseyi» admda birleştiklerini açıklamış, Türkts'i suclayarak. yöneticileri partiler üs tü politikayı savundukları için İŞveren çevrelerince ciddiye alınmadıklannı iddia etmişlerdir. Örgüüenmis büyük işçi kurulusjarının yeteri kadar mücadele vermedikleri için işverenlerin son ramanlarda büyük lokavt hareket lerine giriştikleri öne sürülen bil dinde özetle şöyle denilmektedir: •Lokavtlar genel saldırı karakte ri taşımaktadır.' Sermaye çevreleri yıllardan beri hazırlayıp yürürlüğe koydukla rı sinsi sömürü plknının artık ke sin zaferini almak arzusundadırlar. Özellikle 12 Mart'tan sonra ola ğanüstü koşullardan yararlanan egemen çevreler siyasal örgütleri ile tam bir bütünleşme içinde empkçi yığınlann sömürüsüne dayah ekonomik tercihi yerleştirmij. ne yazık ki yüzbinlerce işçi yi temsil etmek durumunda olan işçi kuruluşlan bu geliçîm sürerinde tariKl görevini yapmamışlardır. Son günlerin aktüel konusu lokavt uyırulamalannı bu açıdan degerlendirmek Rerekir. îsçi sınıfına karşı örgütlü olarak hare\et eden işverenler, işçilerln en do*al ve haklı istekleri karşısında derhal vaziyet alarak, işçi I yi yıldırıp sindirmek ve erev hflkkını etkisiz kılmak için 'okavt yoluna basvurur olmuşiardır. Son üç yılda 6181 lokavt uygulaması bunu açıkça kanıtlar İşverenler tarafrndan alınan ve uygulanan bu lokavt kararlan 'amamen saldırı niteliğindedir. Bununla, İokavtın greve karşi j bir silân olarak ülkemize yerleş1 ti :imek istendiği ve kendisini ik i tidara hazirlayan egemen smifla j rm seçimlerden sonra da devam edecek ekonomik bunalıma karşı işi kesiminin direnişini önlemeyi amaçladığı açıktır. (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Prof. Muammer Aksoy Seçimlere katılmama kararı aldığım açıkladı Türkiye Birlik Partlsi Istanbul listesinden bağımsız milletvekili adayı olan Prof. Muammer Aksoy, dün yaptığı açıklamayla adayhktan çekildiğini belirtmiştlr. MületvekiH adaylığından çekilen Prof. Muammer Aksoy'un, gazetemize yaptığı açıklama söy ledir: «Türldye Birlik Partisi Istanbul listesinin bagımsıt birinci adayı olarak seçilme şansımın yüzde yüz oldugu kanısındayım. Ancak sağhk durumumdan ve bazı nerienlerden ötürü 1973 seçimlerine katılmaktan vazgeçtiğimi değerli gazeteniz aracüı|ıyla kamuoyuna duyunır, başta Türkiye Birlik Partisi olmak üzere bütün iljililerden özür dilerim.» İzinden dönen TEK Şube Müdürü Türkiye'ye gümrüksüz olarak sokulan yazı makinaları Kutalıya Janâarır.a Komutanlaığ:r!da.. (Ko'oş,rai. • 1SEOĞLTJ) > Işçiler, yurt dışında yatırdıkları prim üzerinden emekli olabiliyorlar Almanya'da çalışan işçilere emekli aylığı bağlanmasi; ya da kesilen primlerin geri verilmesi için 63 yaşını bekleme zorunluğu var OLAYLARIN ARDINDAKİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yurt dışında çalışan Türk işçileri, Türkiye'ye döndüklerinde. Sosj'al Sigortalara gerekli primi ödemeleri halinde bulunduklan ülkede almış olduklan ücret üzerinden emekli olabileceklerdir. Aksi halde, emeklilik aylığı bağlanması için gerekli koşulların oluşmasını beklemek şartiyle. Türkiye'de çalıştıkları ücretle emekli olabüeceklerdir. Öte yandan, en çok Türk işçisinin bulunduğu AlmanjTi'da, kabul edilen bir kanunla, yabancı işçilerin Federal Almanya'dan aynlmaları halinde kendilerinden kesilen emekli primlerinin ge ri verilmesi şeklindeki uygulama kaldmlmış, gerek emekli aylığı bağlanması ve gerekse kesilen primlerin geri verilmesi için 63 yaşını bekleme şartl konulmuştur. Sözleşmeler Bir milyona yakın Türk işçisinin dış ülkelerde çalışmaya git mesiyle ortaya çıkan durumu düzenleyebilmek için işçilerimizin çoğunlukla bulundukları Federal Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, îsviçre, Fran sa ve Danimarka ile sosyal güvenlik anlaşmalan imzalanmış ve burüar degişik tarihlerde yürürlüğe girmiştir. Türk işçilerinin kalabalık bulunduğu Federal Almanya ile imzalanan ve 1969 yılı Kasım ayı başında yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Anlaşmasında bazı aksaklıklar bulunduğu saptanmıstır. Örneğin, Alman Sosyal Sigorta Kurumu emeklilik için bir yaş barajı getirmiş ve Alman 42: İZMİR FUARI BUGÜN TÖRENLE AÇILIYOR GERÇEK iyat artışları ve dolayısıyle pahalılık altmda bunalan vatandaijların vüreklerini soputmah için hükümet tarafından iyimserlik aşılan yapıknaktadır ve basın geniş kısmıyla kamuya müjdeler vermektcdir. Son ıtıüjde. fiyat artış Un için tedbirler alındığıdır. Ekonomiden biraz anlıyanlar bir ülkede hızlı fiyat artışları ve bunaltıcı hayat pahalılıtı ola yı yaşandığı zaman. almacak tedbirlcrin. ekonominin tüm yapısını etkileyici ve uzun dönemli olması gerektiğini bilirler. Havanada BaYram Orsa, önceki jrün, Devlet Bakanı tsmail Hakkı Tekinel tarafından açıklanan tedbirlerin özelliği, kısa bir dönem içinde mal bolluğu yaratmak ve bny lece geçici bir süre için de olsa fiyat artışlarını durdurabilmek amacına bağlı olmasıdır. Fiyatlar düşmeyecek, fakat bir süre yükselmesi durdurularaktır. Ha yat ncnzlamıyarak. fakat bir sü re, ulaşılmış son düzeyde ya şanacaktır. Bir seçütı öncesinde, böylesine feçici tedbirlerin nasıl bir amaca yönelik olduğunu anlamak zor değildir. Adalet Partisinin gizli egemenliği altında hulunan Talu hükümeti, seçimlere bir mal boUuğu içinde gidilmesinin faydalannı biraz faz la önemsemiştir. Yerli peynir fiyatına New Zelland peyniri, verli pirinci tahtından düşürecek Amerikan pirinci, cicili bicili kutular içinde konserveler, mejralar. ithal maU demirler, üretim teknolojisinin bütün ürünlerinden örnekler dükkânlarunızı sfisleyecektir. Halk, bir (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) CHP, devlet isletmelerinde işçilere egemenlik ve kârdan hisse vaadediyor Termik santraluı, Kütahya polisinin görev alam dışmda olmasından ötürü kaçırılan malzemeler, şantiye şefinin özel otomobili ve tereüman Remzi AkReform Kanununda bu yaş ba i sungur, daha sonra Kütahya İl Jandarma Komutanlığma teslim rajı 63 olarak saptanmıştır. Yani, Almanya'da çalışan Türk iş' edilmiştir. Jandarma Komutanlığı da gümrüksüz malzemelerin kaçileri bu yaş barajını doldurmaçınlma işini düzenleyen İtalyan dan emekli aylığı alamayacaklar şanti^e şefi Roberto ile tercüdır. Ojsa ki, Türk Sosyal Sıgorman gözaltına almıştır. ta mevzuatında yaş kaydı aran Önceki geceyi Kütahya Jan(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) darma Komutanhğında geçiren şantiye şefi Roberto ile tereüman Aksungur, dün sabah olayla ilgili soruşturmanın yapılma hakkındaki soruşturmaya bugün başlanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Böro«u) Seyitömer Santralının bir oolümünün bir İtalyan fırmasına yaptırılması sırasında rüşvet aldığı bir yazışmada belirtilen TEK Şube Mücfürlerinden Yaşar Özdenoğlu hakkındaki soruşturma bu sabah resmen başlayacaktır. Keniisiyle görüştüğümüz TEK Genel Müdürü Behçet Yücel, (Devamı Sa. 7, Sü. M de) Bu köşeden ALTAN ÖYMEN Old Vıce Creonte » şe bakımz: Türkiye'de bir baraj Euruiacak. Bir İtalyan firması çıkıyor^ Çantasında deste deste dolarlar, marklar. Türk oaralan.. Barajla ilgili şube müdürünü, getireceğı malzeraeyi kontrol edecek gümrük memurlarıru maaşa bağlıyor» Bir önemlı yetkiliyı (oaha kim olduğu belli değil: Müstear ismi Old Vice Creonte imiş) kimbilir hangı rakam karşılıgında memur gibı kullanıyor.. 135 bin Türk ürasım buradakı temsilcisine gönderip. «Çocuklar»a (ne biçim çocuklarsa.. birer harika çocukturlar nerhalde..) avuç avuç da*ıttınyor Ve işi üzerine alıyor. Türkiye'de yapıian mallar yerine İtalyan mallarını da sokuşturup. işin her kalemınden kendisine avn çıkar sağlayarak. faaliyetinl sürdüriiyor» Baraiın yapımryle birlikte bilmem kaç milyon dolar kân resmen. bilmem kaç milyon dolan da gayri resmî olarak cebine todıriyor.. ANKARA, (Cumtanriyet Bflrosn) CHP sözcüsü Orhan Birgit, CHP seçim bildirgesinin işçilerle ilgili bölümüne ait açıklamalarda bulunmuştur. Birgit açıklamasmda «Yakmda tümü açıklanacak CHP bildirgesi köylüden başlayıp bütün topluma yayılacak kalkınmada, ortaklaşa köylü yatınmlarının yam sıra başka halk topluluklannın devletçe desteklenecek, ortak yatınmlarına da ağırlık vennektedir. Büdirgede ayrıca özel girişimden adaletli ve hızlı kalkınmada nasıl yararlanılacağı anlatılmaktadır» demiştir. (Devamı Sa. 7, Su. 5 de) I F toplanan sendikacıltır hayat pahalılığmdan yakındı İZBItR 42. tsmir Entemasyonal Fuan bugün törenle açılacaktır. Saat 19'da yapılacak törende Ticaret Bakanı O. Ahmet Türkel'ın son ekonomik sorunlan ı kapsayan bir konuşma yapması beklenmektedir. İzmir Fuannın geçen yıllara oranla canlı ve tek nolojik yeniliklere daha fazla yer veren bir görünüm içinde olması amacıyle yapıian çalışnıalann tamamlandığı ve açılışın beklendiği bildirilmiştir. Bilindiği gibi bu yılki fuar kotası 20 milyon dolara yükseltilerek fuara katılan yabancj pavyonların daha zengin bir şekilde mal sergilemeleri sağlantnışür. 42. İzmir Fuannda bu yıl ADANA Türk • îş 4. Böice 34 yabancı ülke, 950 kamu ve Temsilciliğine bağlı sendika yöne j özel sektör kuruluşu yer alaticileri. dün, ortak bir bildıri ya , caktır. îlgililer bu sayının geçen yımlayarsk. hayat pahalıîığından yü 855 olduğunu belirtrnişlerdir. sikâyet etmişlerdir. Türk • îş 4. Bolge Temsılr.li Kızıl Çin ilk kez ğinde dört saat devam eden top katılıyor lannrian sonra nH?ır!anan bilöırıde. Sosyal Sigorta!ar Kururmr Fuara bu yıl Kızıl Çin ilk nun çalısmalan elft^tııilmı? ve kez katılmaktâdır. Ekonomik «Bu teşekkül sosyal hi7met ançevreler bu katılmayla iki ülke layışının bulunmaması nedeniy arasındaki ekonomik bağlar.tıların oldukça güçleneceğini açık le S.S.K. Genpl \!idlirlüğünü lanıiflardır. protesto edivora7 • deniimiştir. » (Devamı Sa 7 Sü. 8 de) (Uevamı S«. 1, Sfl. t dı, Âdana'da **• Demirel: «Partiler üstü hükümetler dönemi bunalım dönemidir» dedi ANKARA AP Genel Ba?kanı Süleyman Demirel, yardımcılarından Ismet Sezgin'in yavımladiğı bir kitaba yazdığı önsörde şöyle demektedir: «Partiler üstü hükümetler dönemi bunalım dönemidir. tki vılda beş hükümet kurulmuş olması da bunalımı tesbit eden başka bir unsurdur Zor meselelerle uğraşmak için çareyi kural dışını çıkmakta aramanın sonu(Devamı Sa. 7, Sü ı de) ALLAHA EMANET Türkiye'nin devlet hazinesinden çıkan dolarlan.. Böyle söylentiler, Ankara* nın. Istanbul'un büyük otellerinin kulislerinden kamu o\una hep yansıyıp dururdu. Ama bunlann üzerine eidilemezdi. Ispat edilmeleri mümkün değildi çünkü. Ama bugün. bu söylentilerden biri Cumhuriyet'in son Uç günlük yayınının sonunda fotokopüerle birlikte isimlerle, banka hesap numaralanyla belgelenmiştir. Bu kadar açık bir skandalın. bu kadar kesin bir biçimde ortaya çıkması karşısında, bırakınız baraj tşİeri, enerji işleri, ekonomi işleri sorumlulanm, oırakınız hükümeti, Türk vatandaşı olarak hiçbirimizin yerimizde rahat oturamaması gerekir. Ne demektir.. Smırdaki gümrük memurundan başlayıp, «Old Vice Creonte» lere kadar U2anan bir rüşvet mekanizmasının Türkiye'nin ortasında cirit atıp durduğunun, beyaz üstünde siyah harflerle, isimierle, rakamlarla tespit edilmiş olması.. ü fotokopili gazete sayılanm alelâde bir roagazın haberi gibi okuduktan sonra kenara atmaya imkân var mıdırT «tlgililer tahkikatı yürüt. mektedirler..> Bu yeter miT Tahkikatm safhalan hakkında, her geçen günün, her haber saatinde, radyolardan Türk kamuoyuna açıklama yapılması gereklidir. Bahis konusu olan sadece Türkiye Cumhııriveti'nin idarî teşkilâtının degil. Türk toplumunun bünye«ini kemiren btr 8!dürücii hastalığın kesin teşhisidir çünkü.. (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de' . . . „•. . * .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog