Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

YENISEHIR DE BİR OGLE VAKTİ Yurumek^ya^arının son romanı bilgi yayınevi sevgi soysal umhuri Kurucusu: YUNUS NADt omanlar Orhan Kemal: Thüfettişler Müiettişl Orhan Kemal: Blr Fıliz Vardı Orhan Kemal: Sarhoflar Cengiz Dağcı: Onlar da Insandl Cengiz Dağcı: Korkunç Yıllar Cengiz Dağcı: Yurdumı Kaybeden Adam Cengiz Dağcı: Badem Dalına Asılı Bebekler M. Sunollah Ansoy: Karapürçek Her kitap 10. TL. Daha yüzlerce ldtap Liste lsteyin Varhk Yayınevi Cağaloğlu Yokuşu, 40 Istanbul îlâncıllk: 3145 • 6154 50. yıl, sayı: 17600 Telgrıl ve mekrtup ıdresl: Cumhuriyet Istaobul fosta Kutusu: Istanbul No: 248 T e l e f o n l a r : 22 42 90 22 43 96 2 2 4 3 9 7 22 42 98 22 42 99 2 Ağustos Perşembe 1973 Olayla ilgisi saptanan 4 lcişi daha aranıyor Ünlverstt» giris ımavlannm çalınması lle ılgıii sorusturma dun daha da derinleştirilrDİs ve olayın sanıklan olduğu saptanan 4 kişınin daha aranmasına baslannuştır. Böylece sanık sayısı daha önee tutuklanan 7 Hyi ü* birlıkte ll'e yükselmiştır. Ancak, bazı özel dershanelerle ılgilı Iddıalann da kesinlikle tesbıt edilmesi halinde sanık sayısınm daha da artacağı belirtilmektedir. Istanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan 7 kişınin de, Satılmış Kaya, Nazıf Ayan, Yahya Katırcı, Hüsnü Canay, Nazam Yıldız adlı işçilerle Mustafa Bayraktar ve tsmail Şen adlı ögjenciler olduğu anlaşılmıştır. Samklar «Hırsızlık» suçu ıle tutuklu bulunmaktadır. tddiaya gdre, giriş sınav soruları, 3 Temmuz 1973 giinü ilk kez matbaa lşçilerinden Yahya Katırcı ve arkadaslan tarafından çalınmış ve Hırkaı Şerıf Camıi müezzinliğıni yapan jeoloji oğrencisl Mustafa Bayraktar'a 1 5 (Devamı Sa. 7, Sii. 1 de) Üniversite yetkilileri görüşlerini açıkladılar ÎTO SINAV KOMİSYONU, YENİ SINAVIN 10 EYLÜL'DEN SONRA YAPILMASI GÖRÜŞÜNDE D. M. M. A : VE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, G E R E K Î R S E AYRI SINAV YAPACAKLAR TEKNİK ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ; OLAYIN 1. SÖMESTR ÖĞRENİMİNİ ETKİLEYECEĞİNİ SÖYLEDÎ M. Egitim Bakanı: "Sınavın bir an önce yapılması için yardımcı olacağız,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürora) Üniversitelerarası gırış smavlarında soralan soruların daha onceden çahndığı kesın olarak saptanıp, sınavlann iptal edılmesinden sonra kendisıyle goruş tuğumuz Mılli Eğitım Bakanı Orhan Dengız, yenı sınavlar içln Bakanlığm butun gucuyle universiteye yardımcı olacağını bıldirmıştir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde mecburi hizmet süresi, 25 yıla çıkarılıyor # Subayların genç yaşta kendi isteğiyle emekliye ayrılmaları ö n l e n e c e k Sait Arif TERZİOĞLU verilmektedir. Hizmetin devamı. n: saglavıcı hükumleı vanında «bağlaMcı hukumler», «moral tedbirler» e de önem verilmektedir. Yenl şekle göre, subayların yıpranma surelerl 25 yıla eklenerek emekhlik ıslemleri yapılacaktır. Asıl Sorun . e denli flzücü otsa d» sınav sornlannın çalınması olaMnı fazla yadırgama1 malıyız. Bir üniversite yılda ancak so kadar lise çıknlı gence ögrenim olanağı sağlajabilhor ve bnna karsılık giris Için basvnranların sayısı kat kat yiiksek oluvorsa bn gibi çapraşık eynnlan göze altnak isteyenlere her zaman rastlanabilir. Eçer iiniversitelerimizin kapasitesi tüm lise çıkıslılannı alabilecek genisli|e erismis bulunsavdı ne test sınavlarına lüzum görülürdü, ne de sınav sorularını çalıp satmak gibi hukıık dısı bir alıs\eris söz konusn olurdu. LUe dıploma«nı slan tenç. dilediçi fakülteve kavdını vaptırır, \üksek öçrenimini gonlünce ve *etenekleri ölçüsundr sürdürürdü. Bizim knşagımız bu fllkede hir trk öniversite buInndnfru dBnrmde her isteyenin istedifci fakölteve rahat rahat girebiIdiSini gavpt ivi hatırlar. Banan için lise diplomasım ilgili mrmara eöslerip kaydını yaptırmaktan baska bir zahmet gerekmezdi. Ne \ar ki. o dönemde nüınsumnz henüz 15 milyonn bile bulmamıştı. liselerimizin sayısı da özeller dahil simdikilerin dörtte biri. beste biri kadar ya vardı ya yoktn. Sınav sornlannın çalınıp sahlması basit bir hırsızlık olayından ibaret sanılmamalıdır. Bugün 150 bin ailenin gelecegini ilgilendiren bir dramla karsı karsı>a\ız. Da\anın kökenine inip gerekli tedbirlere adım adım bas vnrmadıkça önümSzdeki yıllarda dramın kapsamı durmadan genişlevecek, patlama noktasına doğru hızla yaklaşacaktır. Son hırsızlık olayı kiml çevre]eri lelâşlandırdı. Giris sınavlannı yonetmekten sornmln Komisyon, karsılasacafı güçlüklerin azameti önfinde ilkin işi gecistirme yolnnn denedi, sornlarla fotokopiler arasında aynivet bnlnnmadıgı gerekçesiyle sınavlann tekranna gerek bnlnnmadıgı sanacana vardı. Bilirkisi rapornndan sonra ise, çaresiz, ayniyeti kabnl etmek zornnda kaldı. Ovsa her biri bir büirkisi niteligini tasıyan saygıdefer KoraisTon üyeleri gerçek durnmn daha Snce saptavıp smavlan derhal iptal edebilirlerdi. Şimdl ne olacak? dlyoriar. Ne olacak? Elbette bir yolu arsnıp bugiinkn çıkmazdan knrtnlmanın lormülü balnnacak. Ama dediğimiz gibi dava, basit bir hırsızlık olayının sınırlan içine indirgenemeyecek ölçüde cok yanlı ve karrnasıktır. Sınav «ornlsn çalınıp dagıtılmasaydı, finiversiteye giremeyen İM kfin r bin gencin dnrnrnn çözürae kavnsmuş olacak mıydı? Bnnlar yine sokaklarda kendi yazçılanyle basbasa bırakılmayacaklar mıydıî ÜnİTersite gornnunu Türkiyemizin genel »ornnlanndan ayırma olanagını göremiyornz biz. Toplnra olarak bir apartmanın katlanna yerlesmis, birbirinden habersiz, birbirine karsı sorttm•ııı daire sahipleri dnrnmnnda değiliz. Parlamentosnyla, siyasal partlleriyle, egitim knrnlnslan, hasını, ifçisi, isvereni, köylnsü re çlftçisiyle aynı toprak parçası fizerinde bannmak dnrnmnnda hnlnnan bir mflletiz. Sornnlanmıza beraberce ve Szgfirlflk icinde çözflm aramak zornndavız. Bnnn ysparken, ba|lı oldnŞnranm her brsatta iddia ettigimiz demokrul knrallanndan sapar•ak, her seyimizin aksayaca&ı knfknsnıdnr. Rejimi yozlasan bir toplnmnn ekonomisi. sosyal dengeâi, ba«ım, ünivenritesi yozlasm»an, olnr mn bn? Blr an Snce toparlanamazsak bssimıza gelecek belâları şimdidrn tsaarlamak güçiür. "İptal işinde geç kalındı, fstanbul Haber Servisi Üniversitelerarası ginş sınavı komısyonunun oncekı gun aldığı sınavları ıptâl kararı çeşıtlı tepk.lere yol açmıştır. İptal karannda geç kalındıgını belırten unıversıte ve akademı yetkilileri, 150 bin oğrencının zor durumda bırakıldığını soylemişler, âcıl tedbır almmasını ıstemışlerdır. öte yandan ünıversıte ve yuksek okullara giriş şeklmın ne olacagı konusunda henuz bir açıklama yapılraamıstır. Yetkılıler, Üniversitelerarası Kurulun önümüz deki Pazartesı veya Salı gunü toplanarak kesin bir karar alabıleceğını belırtmişlerdır. Istanbul Teknık Unıversıtesı Rektoru Prof. Gahp Sagıroğlu sınavlann lptalinm birınci sömestr öğrenımleruu etkıleyecegı m belirterek özetle şöyle konuşmustur: « Soruların çalınmış olması üzucü bir olaydır. Ünıversıteleruı bırınci sömestr öğrenımlerıni etkileyeceğını sanıyorum. Çünku yeniden bir gırış sınavmın düzenlenmesi ve komputer ıçin tes pıt hazırhğı yapılması en azın(Devamı Sa. 7, Sü. 4 dc) ANKARA Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli her sınıf subayın 25 yıllık fiıli hizmet vılını dol durmadan çeşitli nedenlerle aynl masııu önlemek üzere tedbirler almmaktadır. Bu konuda hazırlanan tasan Bakanlığı lle Ugili lncelemeler taslağı ilgılilerce incelenmekted.r yapmak uzere Çankın'ya gıtmış Simdiki uygulamaja göre. 1 5 olan Orhan Dengiz, telefonla yap yıllık mecburi hizmet süresıni tıgımız goruşmede, sınavların dolduran subajiar ıstıfa ederek iptal edılmesıne ıhskin goruşleTurk Silâhlı Kuvvetlerınden ayrıni şövle açıklamıştır: rılabilmekte, özellikle doktorlar, • Biz Mılll Eğitım Bakanlığı o muhendisler \e benzeri meslek larak, gırış sınavlarının bir an mensubu subaylarla, yıpratıcı gö revlerde bulunan denizaltıcı ve bnce yapılması, öğrencılerın yehavacilar. yıpranma surelernrien nıden ve en lyi şartlar içinde sıde yararlanmak suretiyle kıtadan ayrüarak sivıl sektorde daha yuk navlara gırebilmelerını sağlasek ücretü işlere geçmektedirler. mak bakımından butün gucumuzle ünıversıteye yardımcı oFİİİİ hizmet lacağız » Türk Silâhlı Kuvvetleri ssflanna katılan bir subay'ın hizmet suresi oranı ıle orantılı olmayan biçimde ağır bir malî kuifet karsılığında vetıstirildiSni de dikka te alan vetkililer. bundan bovle fıılen 25 vıl hizmet vapmayan su bavların Turk Sılâhlı Kuvvetlerden avrılmamasını saSlavan hükumler geti"mektedirler Hazırlanan \enl ksrıın ta^arı «ı t.ı«lağında ^uhavların. en a7 fıı'en 25 vıl hizmet vapahılecek lerıni ongoren htıkıirnlere yer Genç yaşta Halen, özellikle rtenlzaltıcılar, balıkadamlar ve ben^erı gorevlerı yaoanlarla havacılar vılda aldıklan 9 aya vakın yıpranma lle birlıkte 16.5 vıllık bır hizmet suresi elde etmek suretıvle çok genç yaşta emekli olabılmektedırler. Bu konuda bır yetklli, Turk Silâhlı Kuvvetlerının dısında hiç bır vabancı orduda bu kadar genç vaşta cubavın emekli olamadıgını. bu nedenle de genç yaşta emekiı olmanın onleneceBinı. fakat bu onleme sırasında, hizmetin daha cazıp ve daha kazançlı hale getırılmeMne de çalısılacaSını sovlpmi^tır ÇALIŞMA BAKANI ALMANYA GEZİSİNİ YARIDA KESTİ: CHP'nin merkez yöneticileri ile TBMM üyeleri kontenjandan a day gösterilmeyecck ANKARA CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, 14 Ekım Pazar gunü yapılacak mıUetvekılı ve Cumhurıyet Senatosu seçımleri ıçin partiye ilk başvuran aday adayı olmuştur. Ecevıt Zoı.guldak'tan mületvekili aday yok lamasına katılacaktır. CHP sozcüsu Orhan Bırgıt'm yaptığı açıklamaya göre, CHP Merkez Yonetım Kurulu, 14 Ekım'de yapılacak genel seçımler içm partı genel sekreterliğıne a day adayı olarak başvuranların sayismın 804 olduğunu tesuıt etmıştır. (1) numarah muracaat sahıbi Genel Başkan Bülent Ecevıt, 804 numaralı muracaat sahıbı de Gene] Sekreter Orhan Eyuboğlu'dur. Ecevit Zonguldak tan, Eyüboğlu ıse îstanbul'dan aday yoklamasına katılacaklardır. Genel Başkan Bülent Ecevit'in başkanlığında bir toplantı yapan (Devamı Sa. 7, Sfl. 1 de) «Komünist bayrağı altında konıısamazdım» Turk işçılerinın sorunlarım in celemek uzeıe Almanja \a gıden Çal'şma Bakanı Alı Naılı E^dem gezısını yanda keserek dun akşam >urda donmuş ve verdığı de meçte, Stutgard"ta toplantı yapacağı salona oıak çekıçli bay raklar asıldığmın kendısme bıl dırıldığinı belırterek, «Ben, komunıst bayrağı altında konuşma yapamazdım ve yapmadım» demistir. Bakan, gezısi sırasında işçilerle yaptığı toplantılarm sabote edilmek ıstendiğinı bildirmiş. Alman makamlarmın; gerekli emnıyet tedbirlerıni aldıklannı. ancak ken dısıne. programım devam ettirme mesi ricasında bulunduklarını ve bu yüzden gezisini yanda kesıp yurda dondüğünü sdylemiştır. Frankfurt'ta önceki gun yapılan top'antıda, bazı kişılerin dav (Devamı Sa. 7, 8ü. 1 de) AZADE PfcRlN 5O. YILDA KADIN VE DENİZ Bu yıl Cumhuriyetımizın 50. vılını yaşıyoruz. Bu önemli altın yılı, çesıtll törenlerle, festıvallerle kutlanı^or ve kutlanacak. Parlak sozler, şatafatlı programlar birhırinı ızlıvor. Ancak ne var kı, Cumhurıyet'ın ayrılmaz parçası olan Ataturk'un devrımleri adeta unutulmuş. Işte yukandaki fotoğrafta, Istanbul vakınlarındaki bir plajda, serinlemeye çahşan Cumhuriyet Turkiyesinin 3 kadın vatandaşı.. (Fotoğraf: ERSİN A'LOK) Gazeteci Mithat Perin, kızının öldürüldüğünü Savcılığa bildirdi Gazeteci ve Yazar Mithat Perin'ın, Sışli Terakkı Lisesı ögrencisi kızı Azade Perın'in (16) cınayete kurban gıttıği ıddıa edılmiştır. Azade Perin'in ölüm olayı. 28 Temmuz Cumartesi günü Tenıs, Eskrım ve Dağcılık Kulübunde verilen bir partide baslamış par üye katılan Azade Perın. sojŞuk meçrubat ıçtikten sonra bırden bi re fenalaşarak Teşvikiye Saglık Yurduna kaldırılmıştır Burada midesi yıkanan Perin. bir gun sonra, Pa^ar günü CerrahDa^a reanimasyon merkezine nakledılmiştir. Ancak bursda yapılan bu tün uğraşılara rağmen Azade Perin kurtarılamamıstır. Doktorlann. ölümün normal olmadığı. kızının 'çkısîne uvuşturu cu veva tenbih edıcı bir msddenın konıılmu^ olmasının çok mum kün /lduğunu. bövlelikle de Aiade Perin'in bir cinavete kurban gitmiş olabiİPceâinı «ovlemeleri üzerine. Mithat Perın savcılığa basvurarak sorıı=ti)rms vapılması nı istem'ştir. (a.a.^ Istanbul, grev nedeni ile süt darlığıyla karşı karşıya kaldı Turkıye Bırleşık Gıdaİş Sendıkası, toplu i; sözleşmesi göruşmelerinden bir sonuç alınamaması üzerine, Şirinevler'dekı Sut Endustrısi Kurumunda dün sabahtan itibaren grev uygulaması na başlamıştır. Grev nedeniyle, şehir sütsüz kalma tehlikesiyle karşılaşmıştır. Ilgılüerin bildirdiğıne göre Kurum, Istanbul'da tuketilen 350 ton sutun 40 tonluk bolumunu aralıksız karşılayan bir kuruluştur. Hastalann, çocuklann ve >aş lılarm başlıca gıdalarından biri The Guardian «Ecevit umutlu bir mücadele veriyor» LONDRA îngiliz «The Guardıan» gazetesınde Turkıye ıler ilgilı olarak yayımlanan bir 5 o rumda, Türk siyasî partüerının, Sıkıyonetımle geçen iki yülıîc bir aradan sonra büyük bir hızla seçım hazırlıklarına başladıklan kaydedümekte, seçim mucadelesının genel olarak Adalet Par tısi ile Cumhuriyet Halk Partısı (Devamı Sa. 7, Sfi. 4 de) olan sıjtun, Şırinevlerdeki süt fabrikasında greve gidilmesi xıze rıne, darlığı çekilmesi yuzünden Istanbullular guç durumda kalmışlardır. Sendıka yetkilileri, 8 aydır sür dürulmekte olan toplu iş sözleş melerinden bir sonuç alamadıkANKARA Maliye Bakanlılarmı, bu arada Uzlaştırma Ku ğı, bır sure once fazla çalışma | rulu"nun karanm kabul ettikle karşıhkJanrun ayn bordro ıle | rinı, ancak işverenın; önerilerinı vergılendırilmesıne ılışkın olarak çıkarılan kanunun uveulan(Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) masmda ortaya çıkan tereddütleri gıdermek amacıvle dün bir tebliğ yayımlanmıştır. (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) 1 OLAYLARIN Ayrı bordroyla ödenecek fazla çalışma ücreti en az yüzde 25 vergilendirilecek Deniz Harp Okulu ve DenizLisesinin kuruluşunun 200: yıldönümü j törenlerle kutlanıyor Deniz Harb Okulu ve Lisesinin 1773 yüuıda Kaptanı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından kurulu$unun 200. yıldönümü nün kutlanmasına dün baslanılmıjtır. (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) YUNAN HALKI ANAYASA DEĞİŞtKLtĞl IÇtN «EVET» OYU KULLANDI BASIN Otomotiv grevinde uzlasma yolu açıldı ARDINDAKİ GERÇEK Adaletin Terazisi nırb blr temfaut nyılmalıdır. Mahkeme salonlannın darlığı ve bir davayi geregince Izlemenin güçlükleri çözönöne getirilirse daha boska kosnllann da aranması çağdas huknkta dnğal cörülmektedir. Bueiinkü Batı dünyasmda mahkemelerin kamnoyuna acıklıfım saglavan özgü> basm ve vavın araçlandır. Gazeteciler, radvo ve televizyon temsflcilerl, vargılama süresinde bfitnn durusfnaTan ve durn^ malarda taraflann savnnma ve Iddialannı kaımıovnna yansıtırlar. Bn vannrma olavınds objektir olmak için hem iddiaları bem de savunmalara eşıteSer olanak verilir. Valniz idrtiava ve yalnre savunmaya ver veren yavın, tarafsıztık nitelİEindpn yoksundur Mahkemelerin açıklığı üke^inp saver eö^termek için vayında taraf<nzlık ilkesi üstünde titizlikle dnrraak gerekir. Bir ceza davasmda valniz Sav cmın iddialannı vayınlavan veya valniz sanTin sövlediklerine yer veren gazete, maksath va••• (Devamı Sa. 7. Sü. 3 dai NADİR NADİ YAZISIZ aSdaş huknkt» blr mahkemenin bağımsız yargıçlardan kurnJu olması ve kamuya açık olması, mahkeme sayılması için gerekli iki kosnldur. (Feridun EVRENOSOĞLÜ Avnıpa tnsaıı Haklan SözlesbUdiriyor) mesinin vargılama ilkeleri bu BURSA Sekiz gün önce Me iki koşulun varhğını titizlikle talİş Sendikasının TOFAS Oto savnnmaktadır. mobil Fabrikasında uyguladığı Bir mahkemenin kamuya agrevle baş] ayan ve madenl eşya çık olmasuun da çağımızda kosanavicileri sendikası (MESS)' şullan bellidir. önce her istenın 8 işyerinde lokavt uygulama yen vatandas mahkemeyi aersıyla gelişen işçi işveren anlaş bestçe izleyebilecektir. Bo amazlıpma bir çözüm bulmak ü landa herbangl bir kayıtlsma zere ilk ciddi adım atılmıstır. yapılamaz. Ancak bn sçıklık sı> Vali Sedat Tolga'nm arabulucu1 (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) C
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog