Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

UNİVERSİTELER GIRİŞ KURSLARI 1. devre 20 Ağustos 18 EylOI 2. devre 27 Ağustos 18 Eylül 3. devre 3 Eylül 18 Eylül KAYITLAR YAPIIMAKTADIR. KONTENMNIMIZ SINIRLIDIR. OZELGUVEN DERSANESİ \Osmanbey NeyırMağazası bıtişıği Istanbul Tel: 47 46 68 umhuriyet Kumeusn: fTTNTJS NADÎ m TEPEDEKİ NEW ^ YORK TIMES USTESİNDE 4 AY. •BEST SELLER1 50: yıl; sayı: 17617 Telgrtf v» mektup adresi. Cumhurtvet isUnbui P o ı u Kututu: Istanbul N o : İM T ı l t l o o l ı ı : 2 2 4 2 9 0 22 42 96 22 «2 97 23 42 98 2 2 4 2 9 0 19 Ağustos Pazar 1973 j UYCAN YAYINLARI ' Dağıtım : Bateş ISTANBÜL'DA FİYATLARI YÜKSELTEN 8 KABZIMAL GÖZALTINA ALINDI Yülar boyu Istanbu] Merkez Hal binasmda gozu doymaz bazı kabzunallann oynadıklan «oyun» » nıhayet, Mali Polis elkoymuı, fl Seyitömer olayına Gümrük Bakanı da el koydu 2^ fîrW1l fiH n H r I ONMV^.J^S^YF ı T.E.K. GENEL MÜDÜRÜ SAVCILIĞA BAŞVURDU ANKARA. (Cumhnriyet B&rosn) SeJ^töme^ Elektrüc Santraltnın malzemelerinln yurda girifi sırasında muayene lşlemlerinl yapan gumrtık muayene memurlanna Italyan fınnası tarafmdan her av verılen 3 bin lira ile ıljnlı tahkikata Gümrük ve Tekel Bakanı elkoymuştur. Bu arada TEK Genel MUdürü. Ankar» Savcilığına bir y»a İİ8 başvurara!i Şubo Mudürü Yaşar özdenoglu hakkında gereJdl lşlemln yapılmasını istemiştir. | Gazetemlzde dün sabah yayınılanan haber ılzerlne Istanbul'da inceletneler yapmakta olan Gümruk ve Tekel Bakanı Prof. Fethi Çellkbas derhal Ankara'va teleton oderek Bakanlık Müsteşanna soruşturmanın hemen başlatılması ıçın emlr vermiştır. Bakan aynca, Bakanlık Basmufettişlıgıni de harekete geçlrmış, konuyu lncelemek üzere iki müfettişın gdrevlendırilmeıin1 i«temi$tır. Bu tstek üzerine Seyitömer Santralını vapan ttalvan fırma«ından her av 3'er bin lıra aldığı behrtılen memurlar hakkında soruşturmaya hemen baslanraıştır Bu arada. mttfettisler gazetemızde yayımlanan Yapı Kredi Bankası Kütahya Şubesine aıt ya zınm da aslını elde etmek uzere faallyete geçmlîlerdir. öt* yandan, kendis" ile konustuğumuT Gümrük re T»kel B«kanlığından bir yetMli, Bakan çelıkbas'ın olaya dikkatla eğilinrnesmı ıstedığuıi bildirraiştir. Yetkıli bu konud» özetle 8öyi« demistir: «Memurlanmızm boyle Mr «uiistımale katıünamıs olmalanru temenni ediyoruz. Gazetenizde yayımlanan belgelerle ilgili olarak yapılan soruşturma sv rasında olaya adı kanîtığı b«hrtilen muayene memurlannın maas bordrolan ve normal mesai yapıp yapmadıklan da lncelenmektedir. Bu inceleme gonucunda gereken elbetteki yapılacaktır » lirtilen TEK genel şube müdurlerinden Yaçar ö«denoğlu ile ilgili torusturma mıtdurulmektedir. önceki gun gazetemizde htberia yayımlonması üzerine (TEK) Tür kiye Elektnk Kurumn Gene] Mü durü Behçet Yücel tarafmdan başlanan soruşturmaya genel mü durluk müfettiîleri el koymuslardır. (Devamı Sa. 7, Sü. 5 d e | Neden Girerler? dalrt Partisi listelerinde aday olarak yer almak Isteyen asker »ivil bu'rokratlann oteki parti. lere oranla çokluğu dikkatlerden kaçmrjor. Bakıyorsunuz, 1971 öncesi doneminde \alilik, savcüık, polis mudürlüğü yapmış, aralarında görevıerini aynı ilde surdurmuş olanlar da bulunan bir takım sayın kişüer hep birden AP safiannda politikaja atıhyorlar. Tenı emekıiye aynlmıs vükgek rutbeb komutanlardan da aynı yolu seçenlerin sayısı ax değil. Kontenjanlar *aptamp tam listeler vayımlandığı zaman durumun daha belirgin bir hal alması ş&şırtıcı olmayacaktır her haide. Önnmuzdeki seçimlerin genellikle fa^orisi sayılan AP'je kar$ı burokratlarımızın gösterdiği bu yakınlık nereden geliyor? Göre\leri suresınce bir iktidarın değil de devletin hızmetinde ©1ması, partiler karsısında yan tutmaksızın yalnız yasalara nyması gereken sayın büıokratlarınm şimdi hangi fttç AP %atlanna doğru itmektedir? Bir kı»ım razarlara ırBre dnrnmun Kokcninde yurdumuzdald ekonomık değışimın gerekleri yatmaktadır. Yakın zamanlara kadar bir kutle partisi niteliğinde gördu£utnuz AP artık bu nitelîjini konıyamıyacak hale gelmistir. Sermaye birikiminin kapitatist kesimde yoğunlasması buyiık ganayicilerle orta ve kiıçuk sanayiciler arasındaki çıkar çatışmalarını derinleştirmistir. Dısa da baflı olsa finans kapıtal Türkiyc'de jruçlenmektedir. Zıt çıkarları bağdaştırmak olanağından yoksun bulunan AP bu sonıınculaun temsilciliği gdrevıni vıiriıtmektedir. Asker . sivil bürokrasiye gelince, uzun «tire tek başına iilke yunetiminde ağırlığuu duvuran, urasında kuçük burjuva reformlanm başarıp yürüten bu ara •ınıf artık gücünün yetersizlifini anlamıs ve daha jrinjunun yanında yer almak gereğini duymustnr. Başka bir deyışle DUrokrasi dısa bağlı finans kapitalin emrine girmiştir. Biz bu vorumun arkasmdaki gerçek pavını kuşku ile karşılıyoruz. Içınde >a$adığınuz düzenın halk sırtından bir azınlığa parasal guç sağladıfı ve bu rucun de bir olçtıde dışa bağlılıJını kabul etmekie birlikte yurdumuzdaki buyuk s«rma>enuı bnrokrasıyi kavıtsız şartsız emnne alacak bir duzeye ulaşbğı kanısında defüiz. Her ne kadar AP ^eçmişte buvuk sermayeyı guçlendirraek uğruna elinden ffleni yapmışsa da vurdumuzdaki sosyo ekonomik hızlı çeliçmeler sonucu buyuk sermajenin gurenini istediğı olçulerde koruyamanuştır. Buzıın Demirel'in jerine bir alternatif aranrtığından eoz ediliyorsa bojuna deçildir. Demirel, fınsns kapıtale teslim olmanın AP'ye neye mal olacağını görmuş ve 1970' lerdekı tutumunu defiştirmek Kereğini anlanuştır. Partiler yelpazesinde AP nin sağdan ortaya do|ru kayması da bunu belirler. Şimdi AP'den daha sağda başlıca iki parti ^ar. Biri CGP. öteki de OP. BunJara oranla AP »rtık bir merkez partisi nitelipine burünmuştur. Bu durumunu korumak için de büyıik serraayeye ıstedijn her odünü elbetle veremevecektır. AP böjle olduğuna jore bfirokrasiyi büyük sermayemn buyruğu altına firiyor sa>mak >anlış ve acele bir yarşn ounaz ııu? AP listelerindekı burokrat sayı»ının çokluğuna bakıp da bu yargıya \arırsak bız aldanmış olacağımız kanısındayız. Her partinin aday üstesinde eslri >pni burokrat adlarma rastüyoruz. Sayıları AP'ninkilerden daha aısa, bunun nedenı. doğru vanljs AP'ye daha çok seçim çansı tanınmasından olacaktır Talnız bir nokta var ki, de\let jonrtımimiz hesabına bizı uzmektedir. O da AP'nin adav dijfc bafrına bastığı savın bürokratlan kendinı çuçlendirmek değil de daha rnade iktidar yıllarında onlardan gordüğu hizmetin karşılığını ddemek Kteei ile hareket etımş olmasıdır Duşüncemizde janılnuvorsak toplumumuz adtna vazık oluyor demektir. yatlan »ürekli arttırma yeluna gi den 8 kabzımal ile bunların yardımcüığını yapan 3 kıjı yakalanıp gdzaltına «lınmışlardır. Detektıfler, once Merkez Hai bınasında bulunan PTT'den, meyva ve sebze gelen Istihsal bölgelenne çekılen bazı telgrafları alıp inc* lemişlerdır. Verilen bilgıye gore ele geçırilen telgraflarda, zamau zaman mal göndenlmemesi goealtına alınan kabzımaUarın dırek ttflen gorubnugtur. r,(.'.oır TC HC^D N «I T j ı s K''(>Y IM I «OLD V1CE CREONTE» ANKARA'YA .sn.UIAT ^ DÖNDU VE BÜTUN fAY CG TA( T. Talep fazlalaşıyor Günlerdir çerred» »apılan mcelemeler sonucu, meyva v* seb zeye talebın fazla olduğu zaman larda, ıstıhsal bölgelenne telgrai lar vaedırıldıgı ve mal gönderılmesinin durdurulması istendiği saptanmıştir. Fivatlann surekli artma» fcarşısmda Merkez Hal Mudurluğunün de savcılığa b»9vurduğu. durumun soru?turma ko nusu yapılman ırfendiği belntıl | mıştır. Sorusturmayı vöneten II jfihler «Surpkli vapfıeımi» arastı.maJarri Mer<ez Hal bmasmda calıçan kabzımal ve komısyonctı lardan bazılannın, ıstıhsal bölge lennde ortaklan bulunduiu ve ikı tarafın îstanbul'dalri sebze ve (Devann Sa. 7, 8ü. « de) DURUMU KENDİSÎYLE GÖRÜŞTÜK... Onemli bir görevli GIE ile işbirliği yaptı ITALYAN ŞİRKETtNİN YAZIŞMASINDA ŞİFRELİ ADI CREONTE OLAM GOREVLÎNtN 3. ÜNÎTE İHALESİNİN ANLAŞMASINDA BÜYÜK ROLÜ OLACAĞI BELİRTİLÎYOR. DİGER BÎR YAZIŞMADA DA, «15 BtN DOLAk KARŞILIĞI TÜRK LtRASINI ÇOCUKLARA DAĞITACAKSINIZ» DENÎYOR. Soruşturma başladı m r u m ıu>ı Ekim'de silâh altına ahnacak yedeksubay adaylan belli oldu ANKARA Milli Savunmt Bakanlığı, Elnm 1973 başında sılâh altına almacak yedek subay adaylan haktanda bir açıklama yapmıştır. Bakanlığın açüüaması jöyledır«1. Kaxı?ık sınıf yedek subay adaylarından sılâh altına alınacaklar şunlardır a) Daha oncekı donenüerde çe şıtlı kanunî mazeretlen sebebıyİe sevk edüemıyen 1 ncı gruptan 10 ncu gruba kadar olan yedeksubay adaylan. b) 11 ncı gnıba dahıl yedek subay adaylan; 11 ncı gnıba dahıl daha bncekl gruplardan 30 Hazıran 1973 tarıhıne kadar 31 vaşmı tamamlamış olan oğretmenlerin tamamı, 11 ncı grup yedek subay adayla nndan, ısteklıler, yerli kayıtlı bu lunduğu askerlık «cubesinın bu gruba dahıl kavnağının yuzde yır mısı aşılmamak üzere dılekçe ile muracaatlan halınde Nısan 1974 ' donemıne bırakılabıleceklerdır. | c 12 ncı gruba dah' ı uçak ı muhendıs ve yuksek muhendısle1 rı, kıvı ve lıman muhendıslerı, j d 12 ncı ve 13 uncti gruptakı Kemi .nşa dah mezunu muhendıs ve yuksek muhendıslerı ile veterınerler. (Devamı Sa. ?, Sü. S de) •••«r». •• KABMLJU TEDCUZ 50 BtlS LİRA RÜŞVET İSTEYtP 15 BİN LİRAY RAZ1 OLAN tKİ POIÂS, PARAYl < ALIRKEN YAKALAJSDI Görevlerini Eötüv* kulland*lan ve bır ınçaat müetahhıdinden 15 bin lıra rüsvet aldıklan ıddıası ile yakalanan iki polıs gorevlerinden alınmış, daha son ra adlıyeye venlmişlerdır Kemal Çıpa ve Tahsin Kınacı adındaki polıs memurlan yapılan sorgulanndan sonra tutuklanarak Sagmalcılar cezaevine konul muşlardır. Samk pollslerle flglll lddlalar eöyledın r.o.Boı 33fl «lltllto Gereken yapılacak etm ca»' ı ı n a n B1T* CAIXA*I k •••• Aykut SAĞANAK Seyitömer Termik Santralı'nın bir bolumünun yapımmı üzerıne alan, îtalj'an GIE şırketinın, yazışmalannda ışlerın surekli olarak şırket yaranna çozumlenmesı ıçm Turkıye Elektnk Kurumu' rda bir Şube Mudürü ile Seyitömer dekı bazı gumruk memurlanna çeçıtlı çıkarlar sağladıklan belırtılmıştır. GIE bu arada, Ankara'dakı onemli bazı gorevlılerle de jl.şkı kurmuş ve hatta Sant ral'ın yapımmı uzerine aldıgı tarıhte Ankara'dakı bazı kısılere bınlerce lıra dagıtmaya dahı kalkjşmıştır. Italyan şirketı GIE'nln bir çok yazışmalannda Ankara'da çok 6nemlı bir gorevlı olduğu sanılan ve kimlığının açıklanmasından çok dıkkatle kaçuıılan «OLD VICE CREONTE» takma adü yetkılının kım olduğu ancak konuyle ılgılı jonetıcıler tarafuıdan orta>a çıkanlabılecektır. AjTica şırketın daha santral Işi nı uzenne aldığı tarıh olan 4 Mart 1969'da Ankara'dakı temsılcısme yolladığı bir yazıda «Çocuk lar» deyımuu kullanarak bazı kışılere 15 bm ABD dolan dağıtılmasının uygun bulunduğu belırtıl mektsdır Seyitömer Termik Santralının 3 unıtesı yapımı ışını uzenne almak ozelhkle 1. ve 2. unıtelerden »o 3540 daha pahalı fıyata yapmak ısteyen Italyan GIE şırketının Müano'dakı merkezonden c "Ketın Ankara'dakı temsücısı TEKNOMAK sırketıne bır gun 7967 numaralı bır teleks noru ge lır. Mılano'dakı 3338 numaralı teleksten Ankara'dakı 219 numaralı telekse geçılen Ingılızce not aynen şoyleidır. *(T) Telefonla yaptığımız gonlş melerden sonra, Bav Zıpolı ayın 151 Cuma gunu, TEK (Turkıye (Devamı Sa. 7, su. 1 de) SEYItOfgR D«ar Sir», r=Uo*ln« our e«bl» datad 26th Ftbruar/ 1969, *• lnfera you that uSfr duljr ezmmlnatioD of varlaua pcsalbll t t ı » roncaraln< your r«quaat for an advasca paya«at to you ef about 10,000 dnllara aad for th« j.ajraaztt to ti» *boya* of tiS* 1^,000, w« «ould llka to utlli*» th» folloaanj waj: To trmjiB.'«r o f f l e l a l l j and ı«B«41»t«lj to *ırnTilr 081 ?5,000 ojt "T tha OSJ 29,300 that «• haıv* to trmaafcr to you aa p«r prlc» 8ch*<Jıl»e. Tou «dll utVliıe the corr*aponâlzı« Turklah Llraa (at offtclal rmt«) «f 08} 10,000 »t. »dranc» pajnant to you >nd you «1X1 dl atrıbut* tha oorraapondlas TurklnB Llr«.e of 031 15.000 to tbâ* •bo>«' P>a«» rabl» r»piy laaallatal; it jou tgr»« oitb thla prertdu r« AâTlsin,; alcut th» Bsnk wh»r* v« ba»« to trar.ffer th» abo^a •«•Jttonad <S3t 29,000. a* aJec ««nd <u lm«'U«t«ly JQIT 1IITO1C« for st of jfcur eosBİaion, ı.». ÜSt r9,5<*?. totalj POTO PLAIT U1}0 B Dosyanız var Istanbul Emniyet MüdürlüftO Mali Şubede görevli Kemal Çıpa ile Kartal Emniyet Amirlığınde görevli Tahsin Kmacı, bır hafta bnee Kadıköy'de inşaatçılık \apan Mehmet Alı Işık'a gıtmışlerdır. Kımlık kartlannı gos teren ve polıs olduklannı sdyleyen Çıpa ve Kmacı muteanhıde, «Sızm bır dosyanız var. Şıddet(Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) TEK'de soruşturma öte yandan Seyitömer elektrik lantralım yapan Italyan firması tarafmdan kendisine her ay 2 bin lıra istedıği bir yanjmada be Bu köşeden Sayın Türün'le ilgili yayınlar ALTAN ÖYMEN t .|'f4j S (... 15 000 ABD DOLARINI DA «ÇOCUKLARA DAĞITACAKSINIZ ) Teleks notu İthalâtçı ve satıcıların tekelleşme eğilimleri önleneceh ANKARA Bakanlar Kıırulu, fıjat >uk«elmelennı onlemek amacıyla, yenıden ban tedbırler alınmasını kararlastırmıştır Devlet Bakacı ve Hukumet Sozcüsu tsTiaıl Hakkı Tekmel ın japtığı açıklamaya gore; 0 Aşırı fıyat yukselmelenni onlemek amacıvle yerlı uretımimızın oncelıkle yurt ıçı ıhtıvaçlara tahsısı sağlanırken, dığer taraftan ıtbalât yoluyla da mal arzının genısletilmesıne £id:>cektir. • Spekulatif fıyat artışlanna me\dan vermemek ıçin, ithalâtçı \ e «atıcıların tekelleşme eğ lımleri onlenecektır. •) Önemlı ara malları ve vatı rım mallarında büjuk partıler halınde ithalât ve Ithalât baglanttlan yapılacak, bovlece artan dovlz rezervlenmizin, ekonomik yollarla değerlendırilmeti sağlanacaktır. (Devanu Sa. 7, Sü. 4 de) 60 bin kişi emekli olmak için 4 yıldır sıra bekliyor ANK4RA. (Cumhuriyet Bürosu) Sosyal S:gortalar Kurumundan borçlanmak suretıvle emekli olmak ıçın ba^\uran ve butun belgelerını veren altmış bine yakın kışının emeklılık ışleralennın kasıtlı olarak uzatıldığı ve bu vatandaşların emeklılik haklarını kaybetmekle karşı karşı>a bulunduklan oğremlmıştır. Borçlanma usulunun yürurlüğe gırdığı 311.1969 tarıhmden sonra Kuruma başvurarak emeklı olmak ıstedıklennı bildıren ve ıstenılen her türltı belgeyı gonderen 60 bme vakın Isçıve aradan 4 yıla yakın bir sure geç(Devamı Sa 7. Sü. 4 de) İşçi memur ayrımını; ilgili Bakanlık yetkilileri ile oluşacak bir özel komisyon uygulayacak Bakanı All NaiH Er dem dün Bakanlıkta düzenledıği basm toplantısında Devlet Ba kanı ve hükumet sözcüsO tsmail Hakkı Tekinel de daha sonra yap tığı açıklamada 657 sayılı deviei (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) AMERİKAN TİYATROSU.. ayın Orgeneral Faik Türun'ü tanıma olanağım olmadı. ^ımdı kendısı, Bınncı ürdu Komutanlığıyle birlikte ıla yılı a$kın b:r sureden ben yuruttuğu Istanbul Sıkıyonetım KOmutanlıgı gorevınden de ayrılıp emekli oluyor. Bu aynlışla İlgili olarak da, bır kısun meslekdaşlanmız yazılar yayımlıyorlar™ Bu yazılann özellıkle baEilannın tonunu elestırecegım. ömeğüı muhafazakâr i'ercuraan gazetesının fıkra yazan Rauf Tamer. söyie yanyor: «Arasıra oturur sohbet ederdık Tatlı fconusmas: uzayıp gıtsın dıye bana 1Kram ettıgı çayı mahsus agır ağır ıçerdım Memleketın kotulugu ıçın alınmıs o eun, venı bır karar varsa «ne dersınız?» sualıme pözlennı yere dıker «bır raunt daha kavbettik> demekle ıktıta ederdı Bazen de navırh bir haberl «bır raunt daha uazandık» dıye müıaelerdl tşte. sıradi kulagımda onun sesıni duyar eıbıyım «Emekltligiruz hakkında ne dersınız Paşam?» «Bir raunt daha kaybettik» Dogru Kaybettık ama maç henuJ bitmlş değil önumuzde daha çok raunt var S'.ze «gule etlle» demevece gim Paşam «Hos geldınız» divecegim. Aramiîa hos geldiniz » Bunu yazan meslektas, fıkralannda, kendisinl hep bır savaşın «avaşçısı halınde gostenr.. Savaştığı grupların ıçınde başta Ecevıt hareketl olmak üzere, sol, sola yakın, sola açık ne kadar akım akla gellrse, hepsı vardır ü, bunlan memleket için tehllkeli gorür Içımizde glzli düşmanlar gezdiğınden söz eder Ve o «gızli duşmanlar» a karsı veryancın eder. Olabıllr tabi!. Herket, kendisine dusmanlar <eçmekte, ya da etrafında düçmanlar vehmetmekte »erbesttlr Ancak kimse, bSyle mevcut, ya da mevhum duşmanlanna karsı, başkalarını, kentflslnin muttefıki saymakta ve göstermekte »erbest olmamalıdır Kendlsını «erbest hissetmemelldır Hele konu. SıkıvöneHm Komutanlığı gibl, ulkedeki meşru bütün siyas! akımlar karjısında tarafsız kalmakla yukumlü' bir makamın basmdaki sayın zat İle Ugili ise, hiç hissetmeraelidir. Sayın Rauf Tamertn verdığı havaya bakınız Orgeneral Sayın Paık Türün, 12 Mart sonrasmdakı devrede kendısıyle çav fmcanı basmda sohbet ederken. o günlerde vetkiHlerce alınan kararlan elejtinyor ve Rauf Tamer'e göre «Memleketin khtıilügü ıçm alınmıs bır fcarnr» varsa «bir raund daha ı^vhetHk» dıyormuş gene rrv Rauf Ts »r'e eör» «Havırlı (Devamı 6. Sayfada) NADİR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog