Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

RAHMİ KZNDİ ÖZTOPRAK ÖÖRENMOC KENDÎNE ALMANCA İUveli UÇÜNCÜ baıkı Pek «çık v» herkeıln kolayca anlayaeagı Urîd» Almancayı ögretmektedir. Kıs« blr ramanda Uçüncü baskuının yapılman bu • nu Ifpâtlamjtır. 448 büyük »ay*« 50 llra. İNKIL\P VE AKA KITABEVLERİ tlincılık 3381«71 •aulı T» kolay fttrctlm mttoda umhurive Kurucusu: YTJNUS NAOI UNIVERSITE GIRIS KURSLARINDA 20 Ağustossınav günü KUVSIKMODERN SINIFLAR holuskargazi cad272s»9M tel:46 8112 50: yıl; sayı: 17616 Telgfaf v» m e k t u p adresl: Oumhurlyet Istanbul Fosta K u t u s u : Istanbul No 248 T ı U I o n l t r ; 2 3 4 2 9 0 2 2 4 3 96 22 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 18 Ağustos Cumartesi 1973 Seyitömer'de Italvan usulü daâıtım ' # 5 » Seyitömer Santralmı yapan Italyan GIE Şırketi gümrük işlermi kolaylaştırmak için ilgili memurlara her ay 3000 lira ödeme yapmış ) Ada% gslsa 3.000,. TL.'yı «arlİBeelnl •toaadelerlnlze a n BAKANLAR KURULU İŞÇİMEMUR AYRIMI SORUNUNU KARARA BAĞLADI BİR HİZMET AKDİ ÎLE ÜCRETIİ ÇALIŞANLARLA. YAPMIŞ OLDUĞU İŞTE BEDENÎ ÇABASI, FtKRÎ ÇABASINA AĞIR EASANLAR ÎŞÇİ KABUL EDİLECEK AVKARA, (Cumhnriyet BBrom) Bakanlar Kurulunun dunıcü toplantısında çok urun «üredır surüncemede kalan dognıdan ve dolaylı olarak 400 bırd aşkın bsıyı yakmdan ılgılendıren isçı • memur ayrımı sorıınu halledılmış, hazirlanan karamame, Başbakan ve Bakanlarca ımzalanmıştır. Çalışma Bakanı Alı Naılı Erdem, bugün saat 9.30'da Bakanlıkta yapacağı bir basın toplantısında kararnamenın aynntıları hakkında bılgl verecektir. Oğrenıldığıne gore, hazirlanan kararnamede ışçı tanımı 1475 Sayıh Iş Kanununun 1. maddesmde belirtılen şekılde yer almıstır. Buradakı işçı, lşvererüe U yen tanımı şöyledir: (Bir hizmet akdine dayanarak herhangı bir ışte ücret karsılıgı çalışan kışıye ışçı, çalıştıran gerçek veya tuzel kişiye lşveren, ism yapıldığı yere ışyert denir.» Kararnamede aynca yapmıs etdugu jçte bedeni çabası, fikri çabasina ağır basan kimseler de işçı olarak kabul edılmekte ve aynntalan verılmelrtedır. Böylece 657 Sayılı Devlet Personel Kanununun yürürlUfe gırmesmden sonra çesıtll bakanlılc ve kumluşların değışık yorumlanyle ortava cıkardıklan kanşık(Devamı Sa. 1. Sü 4 de) ( îtalyan şirketi gümrük memurlarım maaşa bağladı Aykut SAĞANAK çirketten 3 000 lira alarak araiarında boluşraektedırler. Italyan Şırketinın taşıma ve gumrukleme işlerini yapan H. W. Feustel şirketı, 313.1972 tarıhınde Italyan GIE şirketine yaz dığı bir yazıda. şırketin Italya'SantraJ yapmu için yurt dışın daki müdüriinden aldtğı emıre dan gelen parça ve tesislerin güm gore Seyitömer'de görevlı fcmnruklu ambardan cekilmesini kont ruk raemurlarına her ay 3 000 lira rolla gorevli bazı memurlar, Ital ödendıpini ve s<» konusu ödeıre yan şırketınin i}lcrmi kolaylsştır lerin GIE şirketi hesabına gejııü makta, buna karjılık da her ay dığıni yazmaktadır. Sevitdmer Termik Santralını yapan sırketlerden bıri olan ltal yan GIE şırketı, santral yapım alanında gorevli bazı gümrük me tnurlanna her ay 3.000 lir» vermektcdir. Adıma gelen 3.000 TL'nın GUmıtUc Muayene Memuru Bay H. T.'ye bdenmesi için gereğınin yapılması T.E.K. Genel Müdürü komisyon isteme olayına elkoydu [ssrs. G.I.E. nık Csd. 19/9 srusehir AAknr Barosu H.W. FEUSTEL l İlgi çekici bir mektup H W Feustel Nakhyat ve Sevahat A. Ş.'nın antetli kâfpdına Ingıhzce yazılmıs. olan bu yazı aynen şovledır: •Bavlar GIE Sevıtomer Santral Bürosu Selânik Cad. 19/9 Yenışehir Ankara Özü: Seyitömer'deki gümrtik izni Sayın Baylar, Sırketmizın îtalva'daki merkelinden Müdür Muh. Montagna'nın Seyıtoraer'deki gumruk ı'aılılerine her ay 3 000 TL. öden mesi ve hesabın sıze fatura edil me^i konusundaki tahmatmı Mıla rto'daki Kühne ve Nagel firma«ı tarafından tarafımıza bildirmış bulunmaktadır. Bundan dolayı, söz konusu harcamalarla ilgili Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ait faturalan yaa mıra iliçik olarak bulacaksmır. Dığer ödemeler daha once 0002, 0421 ve 896 numaralı faturalan. mızla hesabınıza geçırilmij bulun maktadır. Saygılanmla H. W. Feustel Re.: Customs cl»arance at L e7 /. Dear bire. we usve been lnfonned by Kühne & HagelRilan that accordırif to tbe înbtructioas of your Dlr.Ing.MontagnJ of your headoffıce ın Ital.r the oonthly paymenta to the cuBtoms offıcers et ^eyıtomer amounting to T 3.0O0. L have to be debıted to vou. ıherefore pleaac find enclosed our lnvoic* for the ahare of the expences bavıcg te>en occured in December, January and February. The otLer share has already been debıted to jou wıth our ınvoıces no. 0002, 0421 a > 896. rd Yours faithTully Italyan usülü dağıtım GIE sır'cehmn Seyıtdmer Termık Santralı Montaj Muduru Ezıo Burdassı, gümrük memurla rına odenmek üzere adına Yapı ve Kredi Bankası Kutahya şubes:ne gelnış olan paraların gum ruk memurlarına odenmesı ıçtn banka mudurluğune v azı yazmak tan dahi çekınmemıstır. Mon'aj Müduru Burdassi, 24 4. 1972, 29.5.1972. 19 9.1972 tarıhlerm de Yapı ve Kredı Bankası Kütahya şubesı mudurlugune bir Nakliyat ve Seyahat A. Ş.« Boylece ttalyan GIE şırketi hem vurt dıştndaki Kuhne ve Nagel Taşma Sırketini, hem de Feustel Şırketinı aracı olarak kullan mıs ve Seyitömer'deki yapım alanında görevli bazı gumruk me nvırlarına ruşvet verdirmiştir Italyan Şirketi Türk yetkıli ve ANKARA, (Cumhoriyet Bürosu) görevhlerine, şirket çıkarlarını ko rumalan için bu tür paralar dağı Seyıtomer santralınm bir b o tırken o denli umursamaz davran lümunün bir Italyan fırmasına mıştır ki, bu gibi kanunsuz isleri vaptırılması sırastnda, şube muhesaplarına geçirmekten ve bu durlerınden Yasar özdenoğlu'nun konularda yazışmalardan dahi sa kınmak gerektiğıni duymamıştır. fırmadan ayda 2 bm lıra lst«mesi ve alması olayına TEK Genel Müdüni Behçet Yuoel el koyrous ve gereken tahiıkat ve takıbata gırışmıştır. vazı yazarak adına gelmiş olan Dün bu konuda bılgisıne baş3 000 lıraların Gumruk muasene memuru H.T 'ye ödenmesını res %urduğumuz TEK Genel Mudurü Behçet Yucel, şube mudurunun rnen ıstemhtır. Aynı şekılde Bur dassı, 13 6 1972 gunu de b:r \a Italyan ıırmasından 120 bın lıralık komisyon ıstedığı yolundakl zıvla gumruk muhafaza memuru gazetemız haberını sabahın erH.T.'ve 3 000 lıranın odenmesı konus'inda bankaya bir \azı jaz ken saatlerde gorduğunu ve der mıştır. (Yukanda ısımlerının baş ha: olava el koyarak gereklı ışleharflerim verdığımız ıki gümru< mı vaptırdığını bildirmış ve oI memurunun açık adları elımızde ze*le sovle demıştır: kı belgelerde vardır.) «Sevıtomer elektrık santralınm (Devamı Sa. 7, Sfi. 4 de) imalâtçısı İtalyan fırmasuıa aıt dosyalara derhal el kovdurdum. Konu^u savcılığa ıntıkal ettırmek uzere (aalıyete geçıldı. Ola ;ın teftıs kurulumuz tarafından ıncelenmesı ıçın halen senelık ız nını geçırmekte olan teftış kuru lu baskanını vnldırım telgrafla Ar.kara'ya çağırdım. Teftış kunı lu baskanının Recıkmeden Anka | raya gelebılmesıni temm ıçın (Devamı Sa. 7, Sü. 4tie); Adalet Bakanı: «Affa her zaman * taraftarım,:» Amerika ve Kanada dışındaki ülkelere dolar karşılığı ihracat yasaklandı • DÖVtZ BOZDÜRMA İŞLEMLERINDE DOVIZIN KAYNAGl VE BOZDUBANIN KtMLÎGî ARAŞTIRILACAK. H.w./P E U S T E L Nakli/at ve beyahat A.b. OLAYLARIN ARDTNDAKİ ( Se\ ıtomer'deki gumruk ılgıl.lerme her ay 3.0001 • TL. odenmesı ve hesabm sız« fatura edılmesı konusundaki tahmatını ) ( . Soz konusu harcamalarla ılgılı Aralık. Ocak ve Şubat aylarına a.t faturaları \azımıza ıhsık olarak bulacaksınız ) 6ERCEK Başarıya giden yol başlamsktadir. Sevitdmer santralı ınsasında mc\dana çıkaıı nsullerin diğer büvuk islerde de olabileceğı süphesi son olavla biraz daha kuvtetlenmektedir. Lluslararası bu\ük islcr \apan firmaların, ıhale^ı kazanmak, isı iızerlerine almak ıçın comert bir komis\on politıkası yiinittüklerı oteden beri bilinmektedir. Mekanızma, vabancı Bzel şirketle verli özel te«ebbüs sahibi arasında pek bü^ük bir problem yaratmamaktadır. Ama \abancı sirkctle devlet karşı karsıva kaldı mı, devlet adına pazarlığı yürütenlerın totumu onem kazanmaktadır. Devlet memuru, \apılacak isten kiMsel \a da ailesine ait olacak bir (ayda sağlamaüa kalktı mı, bunun ticari ahlâka uyçiınluğunun paravanası arkasına saklanmak imkânı kalmamakta* dır. Olay, sadece kamnııun gü*•* Sa 1 Sü S da) ÜÇÜNCÜ THKO DAVASININ I2SANIGI TAHLIYE EDILDI ANKARA, (CuLmhuriyet Bürosu) Db'vi2 bozduıma ıslemlenndo bankalar dövızın tULvnaguu aras IZMtR Adalet Bakanı Haytırabileceklerdır. n Mumcuoğlu, Cumhuriyetin Maliye Bakanıığı'nın bu ko50. yılında af konusunda görüşnudalu teblığı Resml Gazete'de lerinl açıklarken, «Affa, sefkate yayımlanarak vürurluğe gırmışher zaman taraftarım. Fakat, tır. Teblığe gore Maliye Bakanbir parlamento Uyesl olarak lığı, dovız Dozdurma ışlemlerınyalr.ız başıma af çıkaramam» de, bozduramn kımıığıyle dovıdemiştir. zın kaynağının arastınlmasını Mumcuoğlu, çSyle konuşmuşbankaiardan ısteyebilecektır Da tur: ha bncekj uygulamada ıse fcışı•Ümit erferlm kl. slyasi tarlhi | ler, kımlık ve kaynak gostermemizin Snemll bir aşamasını tes I den dıledıklen Kadar doviz bozkil eden CumhuriyetimizİB 50. | durabilmekte idiler. yılında Yüce Meclis topluca bir j Maliye Bakanlığı'nın dün yü(Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) rürlüğe giren bir başka teblığıyle de, uiuslararası para anlaş. masına dahıl ülkelerden Bırleşık (Devamı Sa. 1, Sü. 6 da) ALT11SDA DÜN YÜKSELME OLDU ECEVİT: «DÜZENt TERSİJSE ÇEVtRFAEĞtZ» eilet tarafından ı aptırılan Sejitcimer Termik bantralının bir bölümunü insa eden Italyan sirketinın iç \azı;maları diinku Cumhuri>et'te \a>ımlanmıstır. İtalyan sirketinin yazışmalanndan anlaşıldıçına göre. de\let adına isi yürüten sorumlu memurlarla \abancı şirketlcr »rasında birtakım tehlikeli ili<<kiler doğraakta, ticari havatta normal karsılanan komis\on mekanizması derhal islemeir D Düne kadar dusmeye devam eden altın fıyatları dun yeruden yukselmeye başlamıştır. 24 ayar ANKARA Sıkıyonetım bir altının gramı 16 agustos perşemnumaralı Askeri Mahkemesınde yargılanmakta olan Turkıye, be akşamı 44 50'den satılırken Halk Kurtulus Ordusu mensubu I dun 47.5048 arasında ıslem eor(.THKO3 Davası) sanıklardan ! mustür. Cumhurıyet altım da külçe altına bağlı olarak 1214 12"sî sorgıılannı takıben tahlıye lıralık bir artış kaydetmıştır. edılmışlerdır. Dün 312J14 Uraya gıden CumTuğgeneral Ali Elverdı başhurıyet altını Perşembe akşamı kanlığmdakı, duruşma hâkımı 'J95300 lıradan satılmaktaydı Albay Cemıl Sezgin, uye hâkim Sarraflar, Avrupadakı durumBınbaşı Turhan Akınalp'tan kuda bir değışiklik olrr.adığı halde, rulu bir numaralı Askeri MalıTürkıye'dekı artışa sebep olarak keme, sorg^ılan tamamlanmış ı fıyatları düsen altına gosterileo (Devamı Sa 7 Sü. 2 de) | bü\uk ıa&betı sostermışlerdır. ABD KAMBOÇYADA BOMBARDIMANA SON VERDİ BASIN KAMAN Haci Bektaşı Veli ) M anma torenlenne gıtmekte o I lan CHP Genel Ba«kanı Bülent j ANKARA. (Cumhurıyet Bürosu) Ecevıt dün beraberind» partisı | Içel Bağımsız Mıl'ptvekıiı Ce.^l mn ılerı gelenleri olduğu halde) Kargılı dün yaptığı basm topUrıKaman'a ugramıs ve düzenlenen tısında Danıştay'a. bın unıversıbir sohbet toplantısmda, «Bugün teye gırış sınavlarinın Anayasava ku duzeni terstne çevıreceğız» de aykırııiğı, dığerı de ıptai ed.len mıstir. sınavlar nedem>le oğrencılerm Bulent Ecevit, özetle şöyle ko1 gırmış olduğu masrafların tazmınu«muştur: ' nı hakkvnda ıkı dâva açtığını be«Türki e'nın butçesi 50 milyar ; Urtm;'ştır. kadardır. Bankalann dağıttığı kredı ıse 75 milvar lırajn bulur. I Bu para fakır halktan ıkramiye tıvasi'la toplanmakta ve zensin BİR MARESAL'IN •.çadamlarna kredı adıyla dağı tılmaktadır. Bız ıktidara geldığimız zaman sızlenn bu paralannı ÖLÜMÜ zı Mne sizlere âd'l bir şekılde dağıtacagız. Gene iktıdara geldı(Deramı Sa. 7, Su. 3 de) • BUGÜN 4. SAYFAMI2DA Kargılı, sınavlar için Danıştay'da dâva açtı Kargılı, bu davalaıı nr.ı K O SUllardakı tanı ORrencıeıe JI nek olnuk uzere \egen prı tdıa fmdan açtırdığını ıfacie edfıfR tu^el kışılığı olmajan u,ıvprsıe lernrası kunı'un IVJOOu gncın en tabıı hakkı olan o^rpn'in "e bılım yapma hakkına encfl ol duğunu one suımu«t:r Anayasamn 21. n,addesı ıle 'a nman bılım vapmd ve rjŞretınen Lürrıyetmın, «devletın DU eıupl ıerı kaldıracaEinı» açıkca oehr'"n U' madde^ı hukrnune ivKin o arak sınıflar.dıı ıldığmı belı.ten Kargılı «Tum bunlar ana\ asa dışı bır uygulamamn get:rdığı sonuçlardır» demıç ve tum hukukçularla sıva^i DP.rtı genel başkan larını bu konuda mucadeleye davet etmıştır. Turk Dcnizal'ıcıl'ğının 87 \ ıldonumü dun Golcuk'te \apilan torcnlcrle ku*'anmı«tır Golcuk Denız Vssundc •vap.lan toıcnlere Cumhurbaşkanı Fahri Koruturk de ka'ılmış ve «TCG Preveze» den me%dana gef.rılen amtı açmıştır. Fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Korutu:k ve berabe"ındekıler toren >eunc gelırken goruluyor., (Fotoğraf: Ibrahim KOSEOGLU)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog