Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Türk Ansiklopedisi Fasikül: 165 Bu fasikül (Karaca) maddcsi ile (Karayollan Genel Müdürlüğü) maddesi arasmdaki bölümleri ihtiva etmekte olup 12.50 lira fiyatla Bakanhğımız yayınevlerinde satışa arzedümiştir. Ödemeli satıjımız yoktur. Devlet Kttapları Miidiirliiğü Sultanahmet Istanbnl Tep. Sat. Tel: 22 3& 03 CBasm: 21087» «54» umhurive Kurucusu: YUNUS NADÎ HAtlRÜK KURSLMl 1 20 Ağustosda tfaşlay|$$|j • kurs 150 sâatdir. }.^ 2 • 27 Agusiosdl iıa$!aykMk kurs 100 rfi OZEL 50. yıl; sayı: 17615 Telgraf ve mektup adresi: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul Vo; 246 T e 1 e f o n I a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 17 Ağustos Cuma 1973 ISIH DERSHANEST GAYRtTTtPt İST. TEt : 47 30 N « 30 » İsraiFe göre, Kaddafi'nin içki yasağına öfkelenen Arap genci Tel Aviv'e uçak kaçırdı Dış Haberler Servisi TEL AVtV Ortadoğu Havayo'.larma (MEA) ait bir Boeing7> jet yolcu uçagı dün akşam, r7 Mısır asıllı bir Libyalı tarafından silâh zoruyla îsrail'in Lod Hava a!anına kaçınlmıştır. İçkili olan hava korsanının Libya Devlet Başkanı Kaddali'yi protesto için uçagı kaçırdığı ve İsrail makamlarından siyasal sığınma hakkı is tediği bildirilmiştir. Lıbya'nın Başkenti Bingazi'den havalanan uçak Beyrut'a giderken, Kıbrıs üzerinde 37 yaşındaki Libyalı Muhammed Sami tarafınrian kontrol altına alınmış ve Tel Aviv'in Lod Havaalanına inişe zorlanmıştır. Içinde 109 yol cu ve 10 mürettebat bulunan MEA uçağı Lod'a indikten sonra, İsrail komando birlikleri fırtına g:bi içeri dalarak hava korsanım djrenişsiz ele geçirmişlerdir. Uçak Lod Havaalanımn uzak bir köşesine park ettikten son ' ra İsrail Savunma Bakanı Moşe Dayan ile Genelkurmay Başkanı General David Elazar ve Arap uz manlar havaalanına gelmişîerdir. Yolcular terminal binasma alınır ken. üzerinde iM tabancayla bir çanta bulunan korsanın aşın derecede içkili bir halde sallandığı belirtilmiştir. Libya'lı korsan, blzzat Moşe Dayan taraiından sorguya çekilmiştir. Dayan, uçağm İsrail jetleri tarafından inişe zorlandığına dair ilk dakikalarda çıkan haberler üzerine «İsrail'in boşuboşuna günahının ahndığını» söylemiş, (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) Seyitömer santralının birbölümünü yapan ıtalyan şirketinin iç yazışmalarında bazı yolsuzluklar belgelendi |TPITA*P8l'3iar*JA3AH OTDSHOOLO T f < ) Ognl u l t a r i o r » e o l l o q u l c aull'ar£O4«ato, p#r aeaıdarlo 4*1 a l g . Oıdenoglu, jovri aaaara a f f e t t u a t o aolo traaıca ı l noetro rappr»a«ntan;a aı<?. 3»vfı faahnn. Tutti i pa^anentl davono aaaara prafaribllaarrta a f f a t t u a t i l a Turchla la Lira Turchs. In caao dl noatra. d l f f ı c o l t i , qoalchs pa gaaanto patri anch» aaaara arr«ttuato in v a l u t a , a l cambio u f f f c i a l a , prssao 11 aaguanta conto corranta l n t a a t a t o a l » ı g . Ozl; noglu ı C/C n 9 . 51755701 517S572Î Dresinar Bank (AJctiervgaaall achaft) Uohrbach«r Straaaa 5 7 muraat«~ll*tu« * « u l « r a o ım I t a l l a , d U t î t l 17 XOT*abr« 1971; l l a l f . OtdMOflu h« chlaato uaa frerri.gi.on» •«•olal* a u l l * bj M di U r a Tureha 2.000 ••••lli • partlr* d*lla dmt« d « U a fir; M d«l P r o t e e e l l e ( f i a a Pabbralo 1969) flaa a l eoaplataaaato 4«i itCfTl, VaJutato l a olroa dua u u l 1*11» d»t« o l ı a r a a . £ t a a l t « pcrtanto ob* 11 a l a l a o a e o a t t a b i l a dal auddatta «lgnor Os&raoglu • di llr* tareha 130.000. 'fal«'«l£r*> dorra, aaaara pa^ata M İ aado aaguanta ı •JSatP* brtTa taapo g l l a r r a t r a t l Aal Pabbrmle ' 6 9 «d oggl', olo< U n Turtha 66.000 • i a ra«lona dl 2.000 Tureh» a l •••• Talafono (06261) 27)71 ttalyan şirketinin PV3/C.402/1031 mımıralı iç yanşması. (... Bay Taşar özdenoğlu bizden »vda 2.000 I L . tutarınd» özel bir komisyon istemiştir ) bir zorhık söz konosn olursa ödemelerin bir kısmı resmî kambiyo uygun bir şekilde, Bay özdenoğlu adına şu cari faesaba ystırdarak ...... DRESDNLR BANK UElDELBtRG.. dejerine Yazışmada; TEK Şube Müdürüne yardımları karşılığı ödenecek paraların Almanya'da bir bankaya yatırılabileceği de belirtiliyor TEK ŞUBE MUDURU120 BIN LİRA KOMİSYON İSTEDL, Aykut SAĞANAK İŞÇİ emeklileri, açıklamaya ra^men maaş larklarını alamıyor Yalçın BAYER Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi binlerce işçi, altı aylık maaş farklarını beş gün önce yapılan açıklamaya rağmen alamadıkları için güç cfurumda kalmıştır. 13 Ağustos Pazartesl günü radyo ve basm yoluyla yapılan açıklamalarla. yürürlüğe giren . yeni bir kanunla 1 Nisan 1973 tarihinden geçerli olmak üzere, maaşları yüzde 10 ile yüzde 40 oranında artış kaydeden işçi emeklileri ile dul ve yetimlerırıin, bu farklann ttmünü birden alacaklan duyurulmuştu. Açıklamada ayrıca, bu ödem»lerle ilgili maaş farklannın Ziraat Bankası şubelerine gönderildiği büdirilmîşti. (Devamı S». 1. Sfl. 6 da) Dış borsaların etkisiyle külçe altının ~ gramı 6 günde 6,5 lira ucuzladı Yalçm PEKŞEN Dış borsalara bağlı olarak Türkiye'de de altın fıyatları büyük bir hızla düşmeye başlamıştır. Borsalardan alınan bilgiye göre külçe altının gramındaki düşüş ölen saruk Hatice Alankuş'un kocası 43 numaralı sanık Kâzıın Ahmet Alankuş sorguda. 1 hafta içinde '. o 9'a, Cumhuri(Fotoğraf: Doğan Katırcıoğlu) yet altınında ise son 3 gün İçinde •• 10'a yükselmiştir. Külçe al/ tının Türkiye borsalannda 10 Ağustos Cuma günü 51 lira olan gramı dün 44.50 liradan işlem görmüştür. Cumhuriyet altrra İse 13 Ağustos Pazartesi günü 327 lira iken. dün 295 liraya düşmüştür. Bu arada altının Avrupa borsalannda ons'unun dün 9095 dolardan ışlem gördüğü öğrenümiştir. 1971 Aralık'ında da bir sabah aynca sanıkların yakınları da Buna göre gramı 37.60 lira ola256 sanıkh Türkiye Halk Kurbize geldi, birkaç arkadaşmı izlemiştir. rak hesap edilmektedir. Sarraftuluş Partisi ve Cephesı davasıbiriki gün mısafir etmemiz riSanık Yüksek Mühendis Kâlar jurt içindeki düşüsün de çok nın dünkü duruşmasında, sanık casında bulundu. önce tar.ımazım Ahmet Alankuş, özetle şu kısa bir sürede bu düzeye ineceYüksek Mimar Kâzım Ahmet dığımız için sakıncalı bulup redifadeyı vermiştir: ğini söylemişlerdir. Alankuş'un sorgusu yapılmıştır. dettik, sonra ısrarına dayana I Öte yandan Reşat altını hariç Aynı davanın sanıklarından Ev konusu mayıp kabul ettik. Akşam eve diğer altın çeşitlerinde de dalgaiken ölen iç Mimar Hatice Alangeldiğimizde, misafirlerimizin | lanmalar devarn etmektedir. Rekuş'un kocası olan Kâzım Ah«Emel ve Mehmet Incili aile Çayan ve arkadaşları olduğunu şat altını devamlı olarak 490 limet Alankuş. olaylan anlatırdostumuzdur. Sık sık bize geanlayınca şaşırıp kaldık. Bize radan işlem görürken diğer alken eşinden söz ettıkçe adını lirler ve kalırlardı. Bir akşam kötülük etmeyeceklerini belirtın çeşitlerindeki değişmeler 13 anmadan ckarım ve ben» ifadeMehmet Incili yanında bir arterek. normal yaşantımızı sürAğustostan itibaren şu şekilde sini kullanmıştır. Hstice Alankadaşını da getirrfi. Blzde bir dürmemizı bildırdiler. Annemiz oluşmuştur: kuş'un tutuksuz olarak yargılagece kalan bu şaiısın arananlarAkgül Yulkaslan'ı da göndermeHamit: 360. 330. 355, 345350, r.an annesi Aksrül Yulkaslan'ın dan olduğunu, ancak 78 gün mizi istemediler. Giderek bizim . Aziz; 340, 320, 330, 300310. da hazır bulunduğu duruşmayı, sonra öğrendik. Mehmet lnciîi arzumuz dışmda gelişen bu şart ı larla bazı isteklerini de yerine ' getırdim. Sonradan Emniyet'te . adının Haldun Yeşil olduğunu '. öğrendisim Hüseyin takma adlı kişiyı Mahir Çayan'ın tarifı ü , zerine Şişli'deki bir eve götürdüm. Bir defa da Ulaş Bardak \ çı'yı. adını sonradan öğrendigim [ îsmail Samur'un Fındıkzade'deki evine götürdüm.» Türkiye'nin büyük ölçüde elektrık sıkıntısı çektıği şu günlerde Kütahya ili yakınlarında inşaası süren Seyitömer Termık Santralının bir bölümünü yapan Italj'an şirketı GlE'nın ıç yazışmalannda Türtaye Elektrik Kurumunda görevn oir şube mü dürünün ayda 2 b«n lira. toplam olarak da 120 bin lira tutarında özel bir komisyon istecHgı saptanmıştır. Tamamı yaklaşık olarak 1.5 oıilyar TL'sına çıkacak olan bu Termik Eantrahn 1. ve 2 Un)teleri önümüzdekJ aylarda ışletmeye açılacaktır. Daha inalesl tamamlanmamış olan i ünıtesl de ışletmeye geçince dev Keban tesisinin yarısı Kadar elektrik üretebilecek olan bu termik santralın ilk ıki ünıtesinın türbo ıeneratör tesislen «CJrupDa mdustrie Elettro Meccaniche Der tmpiantı all Estro» kısaca «G1E» adlı bir ltalyan suketı taralından vapılmaktadır. Açık seçik Işte bu ltalyan şirketinde günün birinde bir iç yazışma olur. Yazışmada olay o kadar açık seçik belirtilmektedir ki, Itaıyanca fotokopisinı de görduğiimüz Pv3/c. 402/1031 numarab yazıyı olduğu gibi çevinp ortaya koymaktan başka bir şeye ge rek kalmıyor. tÇ TAZISMA Bay Yaşar özdenoğlunun ziyareti (TEK) 1971 kasımının 15'inden 17'slne kadar İtalya'daki ikâmeti sırasında Bay özdenoğlu btzden AYDA 2.000 TL'sı TUTARINDA ÖZEL BİR KOMİSYON tSTEMİŞTİR. Bu ödeme. onun isteğine göre protokolün imzalanmasından (1969 Şubat sonu) ışlerin tamamlanmasına kadar sürecektir. tşlerin tamamlanması da bugünden itibaren tahminen iki yıl kadar sürecektir. Sonuç olarak anlaşıldıgma göre Bay özdenoğlu'na ödenecek para en az 120.000 TL. olacaktır. Bu ödeme de asagıda gösterildiği şekilde vapılacaktır: 69 Subatından bugüne kadarki toplam, vanı 66.0UU IL'sı. En kısa zamanda. Bundan sonra da ner «y için söz konusu 2.000 TL'nın ödenmesi. Bay özdenoğlu bu ödeme şeklinin bazı şartlaıa baglı olarak uygulanmasını da kabul etmjstir. Bunlardan biri Kendif;ıne da bildirildiği sibi, Ankara'daki büromuzun Türk Lirasına sahip olmasıdır. Bize duyurulan diğer şartlar şunlardır. Paranın ödenmesinin, taşıma sorununun kesinlikle çözümlenmesinden sonraya bırakılması ve eger mümkünse. yedek parça sorununun da ara yerda çözümlenmis olması. Her ay verilecek 2.000 TL.' nın, şu anda bize TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) tarafından açılmış bulunan kredi mektuplannm. tşin tamamma orantılı olan bölümİTine eöre ^deme vapılması. daha sonra ria een kalan kredi mektuplarınm açılarak (Devamı Sa 1 *iii « de) îîinîîf Ingiliz; 490, 480, 490. Gulden; 360, 330, 350. Napolyon; 335, 310, 330, 310320. İsviçre; 335, 330, 325. Sebep dış borsalar Altın fiyatlanndaki bu düşüşe sebep olarak Avrupa borsalanndaki durum gösterilmektedir. Dolann etkisi ile Avrupa'da durmadan düşüş kaydeden altının ne zaman istikrar kazanacağı biünmemektedir. Sarranar, altındakl bu düşüşe paralel olarak darphaneden çıkan yüzük, bilezik gibi süs eşyalan ile Cumhuriyet altınındaki düşüşün de devam edeceğini belirtmişlerdir. Alankuş'un eşi: "Ol aya istemeden kanştık,, OLAYLARIN ARD1NDAKİ GERCEK Siyasal bir gai «Çar.kında kurulmasında da bir sakınca görülmediği» mütalâası verdirilmiştir. Karar deşisikliğinde vetkili makam olan Yüksek Planlama Kurnlu tnplanıp yerd bir karar vermeden önce, APIi bakan Cankırılı hemşehrilerine fabrihanın Çankın'ya alındığı mü.idesini vermistir. Bir baska AP*li hökümet üyesi, Sanayi ve Teknolnji Bakanı Nnri Bayar. fabrikanm Çankın ilinde knrnlmasının düşünfildÜEİinü ve işin son safhasma zelindieini. arkadaşını destekleme payTetıvle açıklamıştır. Bövlece hazırlanan sivasa) ortamda. Yüksek Planlama Kuru II T H Y son 4 günde dünya gecikme rekoru kırdı Tiirk Hava Yolları uçakları 12 Ağustostan bu yana son yıllarm en büyük gecikme rekorıarı nı kırmaktadır. îlgililer dünya havayolları arasında eskiden beri gecikmeleriyle ün yapan Türk Hava Yollannın bu son durumu nu bugüne kadar görülmemiş bir olay olarak nitelemektedirler. THY uçaklan söz konusu son 4 günde yalnız Istanbuldan yapı j lan yurt içi ve yurt dışi sefer i lerde toplam 120.5 saat gecikme yapmıştır. Bir havayolunun 4 gün içinde vaptığı böyiesine gecikme şimdiye dek dünyanın bir bsşka havayolunda görülmemiştir. Türk Hsva Yollan ııcaklan 12 ağusto? eünü vapılan 21 seferde toplam 33.5 saat, 13 ashısins eünü yapılan 34 sefpnîe 51 f caat. 14 sğustos <""T'Î vi"'iqp 3 =ef<>He ı R (Devamı Sa. 7 Sü. 5 de) K Savunma hakkı kısıtlanamaz Orhan APAYD1N Karım ve ben Sanık Alankuş bundan sonra, iddianamede yer aldığı gibi bunlann iaşelerini sağlamadıklannı, Ziya Yılmaz'm yeterli parayı ver diğini re bütün masranarını kar(Devamı Sa. 7. Sü. J de) B undan tam 2372 yıl ör.ce, Atina Devletinin düzenine karşı gelmekle suçlanan Sokrst'ın yargılanmssında sa vunma hakkı örneğin 5 dakika süre ile kısıüansa ıdi, gerek Ksenofon'un Anabasis'inde. gerekse Platon'un «Sokratın savunması» adl) esennde yer alan eşsiz sonuşma>T okumaktan ir.sanlık yoksun kalacaktı. Atina'da Pritanea adlı Mahkemede Sokrat'ı yargılayan 51 yar gıç, sanıgı mahkum etmek konusunda peşın yargılı idiler. Ama sanığın savunma lannı sabırla dinlemeyı dogal bir '5de« saydılar Zira Atina hlar. savunmaya ver vermeyen kurulusa «Mahkeme» sa vunmasız karar vprene «Hâkim» denemiyecegıni biliyorlardJ. Eskl Roma împaratorlujun da esirlerin savunma hakkı bıle «kutsal» sayıüyordu. 40 yıl önce ıse, 21 Eylül 1933'de. tarihtn en vahşî rejimlermde birinın kurulması amacıyle Reichstag yangınmı rertipleyen nazilerin iktidarında Reich Yüce Divanı. bu yangmı çıkartmakla suçlananları yargılamaya baş lamıştı. Mahkeme üzerinde ağır bir baskı vardı. Mahkeme Başkan) Bünger saçlanru kürsüde ağartmış bir hâkimdl Diğer dört üye tle birlikte, nazilerin dünya kamuoyında rezil olmalan pahasına savunmaya azami saygı gösterdiler ve gerçek ortaya çıktı. Çünkli Reich Yüce Divanı, nâzi reiimi içinde de olsa bir «mahkeme». Baskan Bünger ve diger üyeler «hâklm'i idfler Bu dâvâdan son(Devamı Sa, 7. Sü 1 de) Batum'dan botla kaçan Rus pilot yüzbaşı Türkiye'ye iltica etti ısa bir geçiî döneminde \y başına çetirilmiş bulnnan Talu hükümetinin Adalet Partili üyelerinden biri. Bayındırhk Bakanı Nurettin Ok. Devlet Planlama Teşkilâtı tarafmdan Polatb'da kurulmasma karar verilen ve kesin projesi de hazırkanmı? bulunan Ağır Sanayi ve Teçhizat Fabrikasını kcndi seçim bölgesi olan Çankınya aldırabibnek için, bir söredir açık bir mücadeleye girişmiş görünüyor. Olay, basına yansıdığindan beri vatandaşlar çn çelişmeleri izlemişlerdir. Devlet Planlama Teşkilâtına, siyasal baskı üe lunıın direnmeye kalkiçacagı hesaplanmamıskpn, Kurul önceki gün hir snnuca varamamış ve yer meselesinin hallinin seçımler sonrasına kaldıin konusunda belirtiler Iruvvetlenmistir. Kurul üyeleri. her halde, siyasal baskılarla istenilpn knlıha sokulan bir planhımanın spçimter öncesindp kamnnvundü ters etkiler vanahileceirinı hpsaplamıs olacaklardır Basm. bir olup hittinin haherini beklerken. Yüksek Planlama Kurnlunun tereddiiıın tııtumu il> karşıla?mayı sürpriı olarak nitelptnis• •• (Devamı Sa 1 Sfl * dd > TRT Müdürii Öğün, Elektronik Daire Başkanlığına j atandı j ANKARA Sovyetler Birliği ordusunda yüksek uçak muhendisi olan 26 yaşmdaki Pilot Yüz başı Valerı Yanin, önceki gece yarısı saat 00.45'te plâstik bir botla Artvin'm Arhavı ılçesine sığınarak emniyet yetkilüenne başvurmus ve iltica hakla istemıştir. | Yanin, hafta başmda Poti $?h! rine gitmek üzere Sovyet bandı; ralı «İvan Franco» yolcu gemi1 ANKARA Yüksek Askeri \ sine binmiştır. İltica planını çok önceden hazırladıgını belirten Şura kararıyla 30 ağustos tarihin Valeri Yanin. eemi seyir halınde den geçerli olmak üzere Korgene bulunan ralliğe terfi eden TRT Genel Mü iken içinde kürekleri dürü Tümgenera] Musa Öğün, plâstik bir botla denize atlamış ve üç günde Arhavi'ye ulaşmıştır. Genelkurmay Elektronik Daire Başkanlığına atanmıştır. | Kansı ve çocuğu TRT Genel Müdürü Öğün'ün ye ni görevine 1 eylül tarihinde baş Üç gün Karadenizin dalgalan layacağı. özün'den boşalan TRT i!e boguştuŞuru bılriiren Rus pilotu Arh=»vT pmi"ft m'kaTilanGenel M'HtirlüŞıîrıe ise secimlfr (Devamı Sa. 1. Sü. 6 da) (Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) BİR MAREŞAL'IN OLÜMÜ TUHAÇEVSKİ, ÇARLIK RUSYASININ GENÇ SUBAYLARINDAN BİRİYDİ.. İLK DÜNYA SAVAŞINDA ALMANLAFA TUTSAK DÜSTÜ.. ÜLKESİNE DÖNDÜGÜNDE İHTÎLÂL OLMUŞTU.. TÜM GÖNLÜYLE DEVRİME İNANDI.. AKLIN1 VE GÜCÜNÜ DEVRİME ADADL. ÜLKESİNİN EN GENÇ 11AREŞALİ OLDXJ MODERN SOVYET ORDUSUNUN MİMAR1 SAYILDI» ANCAK, ALMANYA"DA NAZİLERİN İSBAS1NA GELİ$ÎNİN. TEHLİKELİ SONUÇLAR1NI İLK KESTİREN KİSÎLERDEN OLUSU. GERÇEK BİR TALİHStZLİKTl.. AVRUPA'YI ELE GEÇİRMEK İSTEYEN FASİSTLER. ÖN'LERİNDE ENGEL İSTEMİYORLARDI.. İŞTE Bü NEDENLE TUHAÇEVSKÎ ÖLDÜ. MAREŞAL TUHAÇEVSKİ'nin ÖYKÜSÜNÜ VİCTOR ALEXANDROV YAZDI EM: GENERAL CELİL GÜRKAN TÜRKÇELEŞTİRDU YARINDAN İTİBAREN CUMHURİYET'TE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog