Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSİTELER GİRİŞ KURSLARI 1. devre 20 AĞUSTOS 2. devre 27 AĞUSTOS 3. devre 3 EYLÜL'de başlıyor KAYITLAR YAPILMAKTADm. BROŞÜR İSTEYİNİZ ÖZELGÜVEN DERSANESİ \Osmanbey Neyır Mağazası bıtışıjjı Isfanbul Tel: 47 46 68 umhuri Kurucusu: SUNUS NADİ <x ÜnİVEMİTSVS HAZHRLIK^KURSLARt 1 20 Agustosda başlayacak kurs 150 saatdir. 2 27 Ağustosda başlayacak kurs 100 saatdir. OZEL 16 Ağustos Perşembe 1973 50. yıl; sayı: 17614 Telgraf ve mektup adesl Cumiıurıvet lsî<ınbul Posta Kutusu Istanbul No 246 T e l e i o n l a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ISIH DER5HANESI 6AtRtmfE IST. TEL • «7 30 K 40 M K Seyitömer santralının bitirilmemesi 400 milyon kilovatsaat enerji kaybına sebep oldu Cumhuriyet Haber Merkezi Kütahva yakmmda kurulmakta olan *e plana gore yılda 3 m:l>ar kilovatsaat elektrık U retmesı gereken Sey.tomer Termık Santralının açılışı, kömur alma tesıslenndekı b'r aksaklığm halâ gıderılememesi yuzunden genye kalmıştır Santra lın hır an önce açılış törenının yapilması ıçın, komur yenne bır stfre ıçın fueioıl fcullanılması denenmiş; ancak, butun tîsısat komure gore düzenlendtği ıçin bunda da başan sağlanamamıştır. Seyıtomer Santralının temelı 1968 vılında atılmış ve ılk once ınsaatm 1971 sonunda bıtmesı öngonılmuştu Ancak ttalyan kredısınden fınanse edıîece g; hesaplanan santralm makıTîelennın ımali, bu kredı 1971 kasımına kadar işletılemedığı ıçm gecıkmıştı. Kredı işledıkten sonra ıse, »çiıiş tanhı 1973 mart'ma erte lenmış, bu tarihte ıse, yeni baa aksailıklar ortaya tır. Son olarak da komur alma tesıslerınde başgosteren aksak lıkların gıderılememesı karşısmda, geçen ay ıçınde hızmete gırmesı beklenen santralm açılısı, yenıden ertelenmışnr. Bu aksaklıklann ne zaman gıderıle ceğı ve açılışm ne zaman yapılabıleceğı bellı degildır. Konu hakkında bılgısi olan bır uzman Seyıtomer Santralı nın açılısındakı Mart ayında (Devamı Sa. 7. Su. l de) Emekli olanların 32'si Tuğgeneral, 4 ü Tuğamiral KORGENERAL BAHATTİN ALPKAN; SA DETTİN CANBERK; ADNAN OREL, VEHBİ ELGIN, MİTHAT CEYLAN, ZEKİ ERBAY, ERGENEKON, MEHMET EZİLER EMEKLİ OLDU DENİZ KUVVETLERİNDEN DE İKİ TÜMAMİRAL; RIZA AKOL VE AHMET ÇAKIR BU YlL EMEKLİYE AYRILDILAR. EMEKLİYE AYRILANLAR ARASINDA KORAMİRAL VE ORAMİRAL YOK f | YETKILI BIR UZMAN, «SANTRAL ZAMANINDA BİTİRİLSEYDİ TÜRKİYE BU YIL ELEKTRİK SIKINTISI ÇEKMEZDİ» DEDÎ SANTRALIN BUNDAN SONRA AÇILMASI HALÎNDE BİLE AÇIĞIN KOLAY KAPANAMIYACAĞI, ZİRA KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞTIRILAN BARAJLARDA SU SEVİYESİNİN DÜŞTÜĞÜ BELİRTİLİYOR Emekliye sevkedilen generaller belli oldu ANKABA, (CumJnniyet Bürosu) Bulunduklan rutbelerdekı b«kleme surelerını doldurarak, kadrosuzluk neden'jle emeklıje ay nlan 66 General ve Amıralm ısım len bellı olmustur. Bu duruma gore bu yıl Turk Sılâhlı Ku\vet lennden 2 Orgpneral, 8 Korgene ral, 18 TUmgeneral ve 2 Tümamı ral ıle 32 Tuğgeneral ve 4 Tuğ amıral emeklı edılmışlerdır. Kara, Denız ve Hava Kuvvet lennden emekl^e sevkedilen General ve Amıraller surüardır: Kara Kuv\etlen Komutanlığın dan emekliye sevkedilen Orgeneral, Fajıc Turun. KORGENERALLER: \ehbı Elgın, Sadettm Canberk, ^dnan Orel, Bahattm Alpkan, Mıthat Ceyıan, Zekı Erbay, H Ersenekon. Tt'llGENER^LLER: S Guncan, KemaJ Ar, Ce!âle^ tm Karakas. C. Altan, A. Sergın, M. Akyol. Cem&l Öcal, Orhan Gurler, Nıhat Orcan, Sabri Cerıt, Cernal Ozkan, Abdullah Kuloğlu, Muzaffer Erendık, Nejat Onan. TLGGENERALLER: Cemıl Cebe, Muzaffer Yanar Kenan GoKbora, Fahn Galkav. M Samı Ulusan, Bahadır Kılıç, Huseyın Ergun. Sabahattln Ünal, Muzaffer Bayraktar, Nurı Taşdelen, Nadi Bulucu, Kadri Altav Fuat Kandemır, Burhan Tasa, Ce vat Gıray, Adnan Erbafcan, Mus ta^a Tıozer, N'eedet Ezgu, Kenan Çojgun, RubJ Taş. Galıp Oktay Muzaffer Uzer, Alâttın Dofru. Denız Kuvvetlen Komutanlı gmdan emekliye sevkedilen Or amıral ve Koramıra! yok. TÜMAMİRALLER: Rıza Akol Ahnıet Çakır. TLGAMİRALLIR: Ln\er Gulen Nevzat Serter Bule^t Tarkan, Hakım Tusamıral Kuman Özdalga Hava Kuvvetler KoınutanJıgında emeklıye sevkedıien Orgeneral Muhsın Batur. KORGENERALLER: Mehmet Ezıler TCMGENERALLER: K Akat. S. Sırdaş. Orhan Coş kun, B Karaçaçlı TUGGENERALLER: Tank Gokeri. Halaun Tongal Cemal Kahraman, Muzaffer Turkoglu, Necdet Kolcuoglu Nerdet Horasan Muzaffer Dülgeroğlu O. Goker A Dogançay Dığer taraltan Kara Denız ve Hava Kuvvetlerınaen emeklıve sevkedilen 130 kaaar albay arasında Askeri Yareıtav uvelerın den 7 kışı de bulunmaktadır. "Geçimi sağlandı,, kaydı bulunan işçi ve yakınları, yurt dışına izinsiz çıkabilecek ANK4RA tş ve îşçl Bulma Kurumu Genel Mudurljgu, dun bir açiklama yaparaK pasaportunda «Hançte geçımını temin etmıştır» kaydı bulunan ışçıler ve işçı yakınlannın, pasaportları geçerlı ıse, î? ve Isçı Bulma Kurumuna hıç bas%urmadan. vanl ^ n ı bır çıkış ızm alma dan yurt dışına çıkabılecekierinl bildırmıştır. öte yandan, makul ölçulenn üzermde vurda gırış • çıkış yapanlar ıle venlen kolavlıkları kotuye kullananların naklan, Malıye Bakanlığı veya îş ve Işçı Bulma Kurumu şubelerınce sınırlandırılacak, ışçıler bedelsiz ıthal teblığlennde tanınan yolcu beraberı ıthal haklarından bır takvım vılında en çok bır defa yararlanabıleceklerdır. Iş ve İşçı Bulma Kurumu Genel Mudurlugunun bu ko nudakı bıldırısınde, «Yurt dışında çalışan .şçıler.mızuı ge nelukle yaz aylannda \Tjrda ızır.lı geldıklerı ve ızm donuşu yapabılmek içın döv.zsız çı kış ızm almak uzere, saatlerce hatta günlerce tş ve ljçı Bulma Kurumu şubelennın önunde sıra bekledıklen» belırtılmekte, bu ızdıharaa yol açan uvgulamanın değıştırıln'esı ıçın Turk parasını koruma kararına ılışkın teblığın değıştırıldığı açıklanrnaktadır Sandık cinayeti sanığı Banu Ergüder ile iki arkadaşı için idam cezası istendi «Sandık Cinayeti» adiyla anılan Adıl Ovalıoğlu'nun oldurülmesı olayının dunku dunışmasında soz alan sanıklardan Garbıs AHmoğlu. «beklenen açıklamasısnı japarak, «Devnmcı bır brgut kurduklannı, kendısi dahıl olmak üzere Banu Erguder. Adıl Ovalıoğlu ve fırardaki Zeynel Aydındağ'ın bu örgüt üyesı olduklannı» bıldırmıştir. Bu arada esas hakkındaki mütaiâasını okuyan Askerl Savcı Hâkim Yar bai Doğan Dulgergıl Banu Erguder, Garbıs Altınoğlu ve Ümıt (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Yeni tebliğ Kurıımun bildırısınde le şoyle denılmektedır: özet «Yeni tebhğ 15 Ağustos 1973 gunü Resmi Gazetede sayımlanaıt vururluğe gırecektır Buna gore Çahşmak üzere ılk defa yurt dışına çıkmak \e\a \iirt dışındakı ış yenne donmek :st«jen ışçılenn pasaportlarına îş ve tşçı Bulma Kurumu şubelennce «Harıç+e geçımını t<"rmn et(Devamı Sa. 7. Sü. 3 de) Bir Mareşal'ın lumu FAŞtST İKTİDARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ ALMANYA, 19361937 YILLARINDA AVRVPA'NIN TEK EGEMENİ OLMANIN PLANLARINI YAPIYORDU NAZİLER, BU EMELLERlNE ENGEL OLACAKLARI, HANGİ YOLDAN OLURSA OLSUN, ORTADAN KALDIRMAYA KESİN ŞEKÎLDE KARARLIYDILAR. AKIL ALMAZ DÜZEN VE OYUNLAR, FAŞİST EYLEMİN KURALLARIYDI. GELECEK NAZt SALDIRISIN1 İLK SEZİNLEYENLERDEN RLS MAREŞALt TUHAÇEVSKÎ, O GÜNLERDE FAŞÎSTLERİN BOY HEDEFLERÎNDEN EN ÖNDE GELENIYDI. NAZILERIN PIS OYUNUNA STALİN'İN KAYITSIZ ŞARTSIZ İKTİDAR HIRSI DA EKLENİNCE, MODERN SOVYET ORDUSUNUN BAŞ MİMARI MAREŞAL TUHAÇEVSKÎ'NÎN YAZGISI İDAM OLDU, Faik Türün veda etti, Özgöçmen göreve başladı Koramiral Fırat Deniz Kuvvetl er\f Kor general Ayan da Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı oldular İKİ AP'Lİ BAKANIN BASKISI ÜZERİNEDPTKARARINI DEĞİŞTİRDÎ 256 sanıklı davada Askerî Savcı bir sanığm iddialarını reddettı 256 sarıklı davaya dun de Istanoul 3 Numaralı Sıkıvonetım Ma,ıkeme'incıe devam edılmıştır Asieri Savcı Hakım Yarbav JCacı Gur. hazır bulunmadığı 13 Afeusfos 1973 gunku celsede sorp.ı<;u \apı!an saniklardan şofor R.za Çolak'ın sorgusu sırasmda, «Gerek ışkenceden dola\ı, gerek se 'era kontrgenllada hem de SfcıUkta Hakım Yarbav Nacı Gur u eorduğum ıçm MIT ve Sa\ cılık ıfadelerımı kabul etmivorum» şeklındekı sozlenne değı nerct: «Bazı gazetelenn bu asıl sız .e kasıtlı be^anı ozeüıkle rJ tımlarına aktardığı muşahede edılmıştır» demıştır. (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) Ağır sanayi fabrikası Çankın'da kurulacak AP aday adaylarının en genci 30, en yaşlısı 82 yaşında; 14 kişi de kadın ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) ANKARA, (Cmnbnriyet Bürosu) Seçım yatınmı halıne donuştürulen «Agır Sanayi ve Teçhızat Fabnkası» nın kurulu? yen uzennde yapılan baskılar sonuç vermemi' ve Polatlı ıçm feesın proje veren Devlet Planlama Teşkılâtı bu sefer «Fabnkanın Çankın'oa kurulmasında bır sakınca gormeclığmı» bıldjrmıştır. Nıtekım Sana>ı ve Teknolojı Bakam Nurı Bayar. fabrıkanın Çankırı'da kurulması ıçın sürdurulen çalı^maların son şeklıru aldıtını açıklamıstır. tm Ok, DPT uzennde baskı yapmıs, bu arada Çankm'daki bır konuşmada da, fabnkanın kendı se çım bolgesıne alındıgını duyur muştur. DPT, fabnkanın Polatlı da kurulması yolunda kesın pro je hazırlamış ve fabnkanın Polat lı yenne Çankın ıçın onay vermıştır. ANKARA. (Cumhuriyet Bârnnı) Türk Sılâniı Kuvvetıeı ınoeıd son terfı ve emeklılık ısiemlerınden sonra, vuksek kademede bazı yeni atamalar vaDilmı«tır Buna gore, Hava Kuvvetlen Kurmay Başkanlıgına 1. Üs Komuta m Korgeneral Etem Avan Denız Kuvvetlen Kurmay Baskanlığına da Donanma Komutanı Koramıral Hılmı Kırat getınlmıştır. Denız Kuvvetlen eskı Kurma? Başkanı Koramıral Bulent Ulusu da Donanma Komutanlığına 1 Ordu ve Sıkiyonetım Ko atanmış tır (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) mutanlığına atanmış olan Orne1 neral Doğan Özgöçmen dun btr bıldırıyle gorevme başladığını a riKİamıstır. 30 Ağustosta emeklıye avnlacak olan Orgeneral ı Faık Turun ıse. bolge halkma blr I veda mesan yavınlamıştır. ' Turiin veda mesaıında, göre ı vını «Değerlı ve mtimtaz bir komutan olan arkadaM Dofan Özgöçmen'e devrettığın Istanbuüu ' lann ıkı vılı aşkm bir süreden ben devam eden Sıkıvonetım uv ' gulamasına eosterdıgı duvarhğı (Devamı Sa 7. Sü. 6 da) YAKIN TARİHİN EN ÖNEMLÎ OLAYLARINDAN BİRt OLAN, İÎAREŞAL TUHAÇEVSKÎ'NÎN VİCTOR ALEXANDROV YAZDI, EM. GENERAL CELİL GÜRKAN TÜRKÇELEŞTİRDİ... 8 TRAFIK KAZASINDA 29 KİŞİ CAN VERDİ [Cumhnrijet Haber Merkezi] Istanbul Ankara karavolurun Maltepe, Izmıt ve Ankara yakmlannda mevdana gelen 4 i kazada 13, Kırşehır Kaman \olunda 10 ve dığer çeşıtlı kazalarda da 6 olmak üzere 29 Irişl ölmuştur. Kırşehır'e bağh Kaman llçe'înde, koylerınden llçeye pazar ahş • veri"=l ıçır sıtmekte olanlann bındıklen Ilhan Savınkaplan'm kullandığı nıınıbus. Hu samettın Boran yonetımmdekı kamyonla çarpışmıs kazada II han, Tayyıbe, Sultan, Ramazan ve Fahn Savm'<aplan ıle Pem be Gurler, Zube^ de Metın. Nıyaz. Solak ve Bılâl Özturk olmuşler dır. (Devamı Sa. 7. 5»u. 2 de) Emin Alpkaya DPT karar değiştirdi Ancak. DPT, 15 gıin önce aldığı bır kararda, fabnkanın Çankm'da kurulmasında bır sakın ca olmadıâ'.nı b.ldırmıştır. Sa (Devamı Sa. 7, Su. 5 de) 18 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ CUMHURİYET'TE Ok'un baskısı Üçuncu Beş Yılhk Kalkınma Planı geregınce Makına \e Kımya Endustri"!i Kurumu tarafından Polatlı'da kurulması kararlaştınlan fabnkanın, Çankırıja ahnması ıçın Bayırdırlık Bakanı ve AP Çankın Mılletvekıli Nurefr OLAYLÂRIN ARDINDAKt GERÇEK Degişen Roller kazanmı? eörfinüvor. Tüksek porevli asker ve sivülerın partıye gırislen, üstelere aiınışla» rı, teşkılât Urafuıdan ıçtenükle karşıkuıdıklanna dair vayınlar vapılması. avn bır tutumn belirlemektedir. Kamnovunda yaratılmak ıstenen i'enim, bıirokrasi ile Adalet Partısinin Elrim 1973 seçimlerioe elele gittikleridir. Kokeninde bürokrasive karsı çıkmak hareketı bulunan bir siva«a) kadrolasmamn mirasnian "lan Adalet PartıUler halk keiımindeT) vöneticl ke^ıme dojrn neden bu kadar acık bir vönellşte bulunuvortar? Sıvasal kuliste cevabı tartışılan aoru bn> dur. Tabandald jrelıiş kltlelere davanma politikasındaki samımiyetsizükler Adalet Partisınde artık eski cesareti bırakmamı?tır. tabana artık eskisi kadar çiivenemivorlar diyenler vardır. Bir başka yonım, Adalet PaTtisinin, 27 (Vîayıs re 12 Mart gibi iki büvük tecriiheden sonra, bürokrasinin eücüne inannus olduğııdnr. Bu yorumcular, Adalet Partililerın böylece devleti taiırip etme suclamasından »ıvnlacakîan ve devletlc bütün!e«menin rahatlı?ma ka\ u$ac<tklan kanısıu da Ueri sıirmektedirler. (Devamı Sa 7. 80 6 da) Askerî Yargıca hakaretten bir sanık 6 ay hapse mahkum oldu AP Genel Başkan Yardımcılan tsmet Sezgm ve Necmettın Cevherı, dun partl genel merkezınde ortaklaşa duzenledlklerı basın toplantmnda, 14 ekım mllletvekılı genel ve Cumhuriyet Senatosu uçte bır yenılenoe seçınılerıne katılmak uzere AP' rien basvuran aday adavları ıle Istanbul 3 Numaralı Sıkıyone ılgıli bılgıler vermışlerdır. t m Mahkemesmde THKP davasının; sanıtlardan Hatıce Alın AP Genel Başkan Yardımcılakuş un olumunden sonrakı durının, seçımlere katılmak Ktrı ruşma^ında çıkan olaviarla ılgi: bssvuran aday adavlan hakkınlı oiarak, 2 Numaralı Mahkeda verdiklen bilgılere gore mtlırede açlan dava sonuflannv'ır letvekı'lıft ıçln hasvuran 848 aTHKP <;srıkianndan Ffva? Kı;r »lay srtavınrfan 16'«ına fin «eçlm çjni'i b'i niay «ıra^ın'ia mihlere katılm» lznl verı]memi$, k*m« ha^kan! \n d'irusm^ yarrerl«çmit d«vimı^le bunlar vep D«niî Hâkim Yarbs\ Akto edılnrslerdır Ks'sn 832 »day d«mir Akm'i" t hsJıarettsn 9 ay • d«yınin m««'»k ıih^'imj »ovl»hapsa m&iütum olmu;tur. 1 Sa. 7, 841. 4 de) Kıbrıs Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve sekreteri de tutuklandı LEFKOSE, (O7Pİ) Cumhuriyetçı Turk Partısı Genel Baskanı Avukat Mıthat Berberoğlu ve Genel SPkreter Amkat Nacl Talât. dun Turt vnnetimi tarafındar tutuidanarak cezaevıne Kıbn^'ta son Cumtıurbaskam Yardırncılıfı ««»çıml konusunda Türk basımnda çıkan haber ve yo rumlan sktsrnn partı WJltenl yö (De\amı Sa. 7, Su. 1 de) P arlamentoda çoğnnluğiı sağlavan itd buyük partinin adav adavlan listeleıi basında açıklandı. Bu Iıstelerden, Adalet Partısinin bürokrasive jçöz kırptığı ve kncak actığı sonncurnı çıkaranlar hayli kabanktır. üerci, başta CHP olmak üzere diğor oartilerde de eski vüksek memurlara ve askerlere ver veri'mıvor değıldır Listelerde. başan derecelen ne olursa olsun, devlet hızmetlerinde nst hizmet verlerine çtkmalan savesfnde isim vapmıs kiştler öteden beri ver alraRkladırlar. B« kra. A dalet Parti«indeki reUfme «olagan dışı» bir anlam Orgeneral Batur, 25 Ağustos'ta görevını Orgeneral Alpkaya1 ya devrediyor ANK4RA (Cumhuri%el Bürosu) Orgeneral Muhsin Batur, dort yıllık süresini doldurması nedenivle emeklive avnlırken, Hava Kuvvetlen Komutanlığına Orgeneral Emin Alpkava getiriirm? tir. Hava KuvvetleH Komutanı Orgeneral Batur. görevini, 25 A"tıstn^ta dÜ7enİPTecek bir törenIo, Oreeneral Alpkaya'ya devıedecck^ir. Akbil: «Irak uçağının kaçırılışı; tehlikeli emsal yaratıcı nitelikte» ı •+• \NKARA Dıslsleri Bakanl ' Cı Sozcu^a Buvukelçı Semıh Ak bıl olağan basın toplantısı sıAlpkaya'nın kimliği ı^sında tsraıl tarafından kaçırılan Irak volcu ucaSı ıle ılgıli soHava Km'V'etlerinin Komi'tan» ııı Lzenne şu açıklamayı yap'ıgını vapmak uzere gorevı devc nı tır • ralaeak olan Orgeneral Alpkaya 1919 vıl'nrîa N"i5de'de dofmuş'Bır Irak volcu uçaj'fin tstur Ilk ve orfa oğreniminı btl raıl e zorla lndiri ıp aranmaEi (Devamı Sa. 7. 89. 6 da) (Devamı Sa. 7, Sü Z dc)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog