Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

NAZIM HIKMET SON ŞİIRLERI 3. basımı çıktı 15 Hra N o t : Bu Kitap naKJunda açılan dava BERAETle sonuçlanRiıstır HABORA KİTABKVİ P. K. 6 BEÎAZIT İSTANBUL (Cumhunvet: 6484) umhuriyel Kurucusu: YUNUS NAÜİ mivtt HAZIRLIK KtlRSLARI t 20 Ağustosda başla/acak <urs 150 saatdir. • 27 Ağustosda başlayacak kurs 100 saatdir. OZEL 50. y ı l , sayı: 17613 Telgraf »e mektup »dresl lumnurivet isUııbut HosU Kutusu t«t»nbul N o Î48 T e 1 e f o n 1 a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 81 22 43 98 Ö Ü 99 15 Ağustos Çarşamba 1973 I5IH DERSHANESÎ GAYRlTTtPt IST I£L • «7 34 K 40 M « General ve amiral terfi listesi açıklandı PETROLİŞ, SENDÎKALARA 24 SAATLÎK GENEL GREV ÇAGRISINDA BULUNDU HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA ORGENERAL EMİN ALPKAYA, BİRİNCÎ O RD U KOMUTANLIĞINA ORGENERAL ÖZGÖÇMEN GETİRİLDİ 37 ALBAY, GENERAL VE AMİRALLİĞE, 30 GENERAL VE AMİRAL DE BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELDİ. ERSÖZ, OLCAY, ESENER VE ÖZAYDINLI ORGENERAL OLDU CHP seçim bildirgesi işletme vergisinin kaldırıhp verginin 66 general, amiral ve 130 albay emekli oldu Terfi listesi ral bir üst rütbeye, 37 albay general ve amiralhğe yukselmış, 66 general ve amıral ıle 130 albay da kadrosuzluk nedeniyle emekiıys aynlmışlardar. Bir üst rütbeye yukselen general ve amıraller: K K. K.'lığına mensup generaller. Orgeneralliğe yukselen Korgeneraller: Korg Adnan Ersoz, Korg, Şukru Olcay, Korg A. Fethı Esener. Korjrneralliğe >ükselen Tiimgeneraller: Tumg Necdet Urug, Tumg. Sedat Celâsun, Tumg. Recaı Engm, Tumg. Selahattın Demırcıoğlu, Tumg. Musa Oğun, Tumg. M. Ruştu Naıboğlu. Tumeeneralliğe yukselen Tuggeneraller: Tuğg. Ragıp Ulugbay, Tuğg. H. Mehmet Buyruk, Tuğg. M. Cıhat Dumlupınar, Tuğg. Mustafa Sezer, Tuğg. H. Hulusi Açan, Tuğg. A. Turhan Sokmen, Tuğg. Samı Oytun, Tuğg. H. Husnu Çetenkler, Tuğg. M. Talât Çelenkler, Tuğg. M. Cudi Meriç, Tuğg. Hayrettin Tulunay. Tnğgenerallite yükselen »1baylar: kaynaktan alınacağını belirtiyor ANKARA. (Cumhuriyet Bürosn) CHP'de seçim bildırgesi üzerindekı çahşmalar tamamlanmıştır. Bıldirge, bugün Merkez Yönetim Kurulunda, yarın da Parti Meclisında jörusulecektir. Genel Başkan BUlent Ecevit başkanlığında bir uzmanlar ku rulu tarafından hazırlanan 973 seçim b:ldirgesı hakkında, CHP yetkılılerınce bir açiklama yapılmamakla beraber, bilrfirgenln, 969 seçim bildirgesındeki ana temalar çerçevesinde duzenlenriiğl ögrenllmıştır Bunun dısında, 12 Mart 1971 muhtırasından «onra ortaya çıkan gelışmelere paralel olaraıc, partinin bu Eehşmeler karçısmdakı tutumunu vansıtan goruşler de CHP seçim btldirgesınde yer almaktadır Bu ara(Devamı Sa. 7, Sü. b da) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Petrol, Kımya, Azot ve Atom îşçılerı Sendıkası (Petrol • îş) Genel Başkanı Ismaıl Topkar, dun duzenledığı basın toplanusında, Metal Iş kolundakı lokavt kararlanyla ılgıli olarak ışverenlenn tutumunu kınamış, sendıkalan en kısa zamanda ve ANKARA, (Cumhuriyet Biirosn) 30 Ağustos'tan ıtıbaren bır tıst rütbeye terfı ettırılen general ve amırallerle kara, demz ve hava kuvvetlerınde Tuğgeneral ve Tuğ amiralhğe terfi edenlerm adları dun açıklanmıştır. Buna çore Huva Kuvvetlerı Komutanlığına Orgeneral Eraın Alpkaya, Bırinci Ordu Komutanlığına da Orgeneral Ozgoçmen getırılmış'ır. Açıklanan hste\e gore, Kara Kuvvetlerınden Adnan Ersoz, Ah Fethı Esener ve Şukru Olcay Orgenerallığe terfı ettırılmışlerdır Genelkurmay Genel Sekreterîıfınden açıklanan terfı lıstesı aynen şoyledır: «30 Ağustos 1973 ten geçerlı olmak uzere bu yıl Turk Sılaalı Kuvvetlerınden 30 general ve amı Alb. Doğan Güre?, Alb. îbrahim Akıncı, Alb. Tevhıt Kural, Alb. Hasan Özturk, Alb. Sadık öztekin, Alb. Ecrael Kutay, Alb. (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) ı 24 saatlik bir genel Vapmı ' ya çagırmıştır. Petrol • Iş Sendıkası olarak kendılerının de TPAO ıle anlasamadıklarını, hukumetın son erteleme kararıyla ılgıli sure bıter bıtmez, 8 Ekım'de buraya bağlı butun ışyerlennde greve gıdeceklerını belırten Topkar, iokavtlara n.üdahale etmedığı ıçm hükumetî de suçlamıştır. Hükümetin tutumu . Topkar, saat lU'da, sendıkanın Ankara şubesınde duzenledığı basın toplantısında. grev ve lokavtın hıçbır zaman eşıt haklar olmadıgmı, ekonomik yonden zaten guçsuz olan ışçılere karşı boyle bır hakkın kullanılmasının artık u;gar ulkelerde tarıhe karıştığını, açlık ve sefaletı artırmaktan baska bır ışe yaramadığını soylemış, «hükümet grev ve lokavt erteleme uygulamalarında tarafsızlığım yıtırmiştır» demıştir. Metal ışkolundakı lokavtın, ışverenlerın kâr manlarını artırmak ıstemesınden başka bır sebebi olmadığını ve onlsrın bu tu'umu karşısında Petrol • Iş Sendıkası olarak metal ışçılerını sonuna kadar destekleyeceklerı j ni soyleyen Topkar, «Hayat paha j lılığının artık çekılmez hale gelmesı ve Bursa"da 25 bm ışçı ve aıle topluluğunun açlık ve sefalete terkedılmesı genel greve gı(Dtvamt 8a. ) Bu. 1 da) Partüer ve Kişiler ÇT± A\ d* y «daylan nihayet belli oldu ve listeler Yüksek Seçim Kuruluna verildi. 2 Eylul'de yapılacak önseçımlerte durum daha bir aydınlık kazanacak, kontenjanlann da eklenmesinden sonra kesin aday listpleri resmen va\ ınlanacaktır. Farti kontenjanJarından kimlerın ada RÖsterUeceğıni şinıdilik Ivi bilmijorsak da sayılanmn pek sınırlı kalacağı, yüzde besi bıle bulmayacağı anlasılıjor. Her parliden yüzlerce kisiyi kapsavan aday adavlan listelcrini incelediğimiz laman ülkrıe bizmet amaciyle ortaja atüan sayın polıtikacılardan yurt ölçüsünde ün j >apmış olanlann devede kulak ANKAR.*, (Cumhuriyet Bürosu) denecek kadar az olduğunu göruSağlık ve Sosyal Yardım Bayoruz. Içlerinde katıldıkları sekanlığı yonetıcılerını, b:r araba çım bölgelerinde tanınrruş olanlakaybolma olayı şaşkma çevırmışrı her halde daha fazladır. Ama tır. Türkiye ölçülerine vurmaya kalkarsak bunları «söhret» saymak Nufus Planlaması Genel Müolanapını bulamamaktayız. Çoğu durlugu emrınde bulunan resmî politikaya yeni atüan, gvnç ve taarabalardan bırı 1 Ağustos gunun ninmamıs kimseler... den berı bakanlığın garajından kaybolmuş butun aramdlara rağDuruma bakıp da sivasal yaşanmen bulunamamıştır. Ancak, bırtimızın bundan böyle bir yana bıkaç gün once Muğla'dan Ankararakılarak partilcr ve onlann temya ulaştırılan bır «trafık kazası sil ettiği ilkeler üıerinde yoğunolayı» sonucunda bakanlığın bulaşacağı kanısına varabilir miyiz? tün yetkılılerının kose bucak araDaha açık bir deyimle, öniimüzdema;n devam ettıkleri otomobıl ki seçim kampanyası boyunca «hurdahaş» bir durumda ortaya kişilerin rolü ilkelerden daha mı çıkmıştır. az olacaktır? 14 Ekim günü seçmpn vatandaş falan adayın değil de falan parti «fikriyatı»nın etkisi Şoförüyle altında mı oy kullanacaktır? Sağlık ve Sosyal Yardım BaBize kalırsa 1973 seçim kamkanlıgı Musteşarı ıle dığer perpanyast, şimdiye değin olduğu çisonelme denn bır «oh» çektıren bi yine bir Iiderler savaşı halinotomobılin bulunması ola>T yme rie üüriip gidecektir. Gerçi, her bakanlık musteşarı Osman Yapartiden yüzlerce tanınmamış şar'm anlattığma göre şöyle ceadav ortaya atılmaktadır. Ne varreyan etmıştır: ki bu partinin yurt çapında ün Bakanlık Nüfus Planlaması Ge?apmış bir ya da birkaç lideri nel Mudur yardımcılanndan Tantardır \e kampanyayı surüklejedoğan Tokgoz 1 Ağustos günu rek olanlar işte bu liderle r olajıllık ızne çıkmıştır Tokgoz, aıcaktır. AP'yi Suleyman Demirel, lesıyle b.rhkte yapacağı bu gezıCHP'yi Bülent Eceut. her ne kade, bakanlık otolanndan bırınden dar resmen lider değilse de, MSP'yararlanmayı kafasma koymıış ve vi Necmettin Erbakan temsil eto gunlerde vilhk ıznını geçırmekmektedir. Demokratik Parti, O l â l te olan genel mudurlük otolarıBavar'ın koruyucu kanatları altın(De\amı Sa. 7. Sü, 5 de) da daha ufak caplı liderlerle kampanyava hazırlanmakta, CGP. Turhan Fevzioflu'nun sbz eücünden I medet umır görünmektedir. MHP... tiim umudunu ünlu başbuğ Alpaslan Türkeş'e bağlanuştır. TBP., Mnstafa Timisi'ye eüvenmekte, ama kendine fazla güveni olmadığı anlasılan Timisi de dı^arıdan *ol gorüşlü «tak\iye knvvetleri» aramaktadır. Osman Bölükbaşi'nın pnlitikaM hırakması ile lider<:iz kalan MP. bile çaresizlik içinde vpni bır lidpr derdine düşmuş \e bir zamanlann ünlü Genelkurmav Baskanı emekli general Cemal Turalın kîşilipinde, hiç değil«e iii kötu tanınmıs bir ada kavuşmuştur. Tatile giden Genel Müdür yardımcisınm Bakanlıktan habersiz Vzünt; inrir; Antep fıstığı ve ayçiçegi taban fiyatları saplandı ANKARA, (CnmhurİMt Büro«ra) Bakanlar Kurulu, gelenelcsel ihraç urunlenmı^den olan üzüm, mcır ve Antep tıstıpı İle son vıllarda üretımı gelıştınlen vurtıçi vağ ıhtıyacım k a r ş ı ^ a n ayçıçeğı ürunletmın taban fıyatlannı saptamıştır Devlet Bakanı ve Hükümet Sozcusu tsmaıl Hakkı TeKinel, reçen vıla gore \eru taban tıvatlarının şu şekılde saptandığıru açıklamıştır: Ortatnd Ürfin: 1972 1973 ÜZÜm 292 7U0 Incır 2bU 42u Antep fis. 13uo 180U Ayçıçeğı 22(J m Ortakdm Crün: 1972 1973 ÜZÜm 275 665 Incır 24U 400 Antep fıS. 13U0 18(XI AyçıÇegJ 209 240 Buna gore, ortaklardan aiınacak uzümde •• 139,7, ındrde • » fcl^, Antep tısügında ».» 3«.4 ve ayçıçeğmde ".o 13.b oranında artıs vapılmıştır Ortak olmayanlarda bu orarüar, Uzumde ',» 141,8, ıncırde '.» 66,6, Antep fıstığında °/t 58,4 ve ayçıçegınde ',o 14,8'dır. resmî oto hurdahaş oldu 4 MİLYON LİRALIK KAÇAK TARİHÎ ESER ELE GEÇIRİLDÎ Topkapı'da beş sandık ıçınde kaçak tanhi eser ele seçirilmiş 6 kışı gozaltına alınmıstır. Fındıkzade Molla Seref Mahallesı, U\gar sokaktakı 30/6 numaralı daırede ambalajlanan 52 parça tanhi eser bır kamyonetle Topkapı\a nakledılmiş ve burada bır kamyona yuklenmek ıstenırken Şehremını polısi tarafmdan ele geçınlmı«tır Yakalanan eserlerın Bızans ve Roma devirlerine aıt olduğu bıldırılmıştır Bu eserler arasmda: 58 adet içi sırlı pismis toprak çanak, bırer adet mermer adak tablosu, kabartma motıflerle suslü uç kulplu ınsan ve aslanba«ı bulunan kup, işlenmiş boğa başı ve baska bır mermer bas bulunmaktadır. Arkeolojı Müzesı Müdurlüğune bağlı arkeologlar, tarihî eserlerin maddî değerinin 34 mil\ 'jn hra civarında oUbıleceğmı soylemışlerdır. Polıs, kamyonetın «oforü Rahmı Bitınm, hamallar Mustafa Kocaoğlu, Reşıt Özçehk, Altan Erkoç ıle e^erlenn taşmmasında ılışkı sağlayan Mustaîa Uraz \ s Necıp Bılgin'ın >akalandığını bıldırmıştır. Fınd:kzade dekı evm sahıbı ve Çemberlıtaş'ta komısvonculuk yapan Beıcır Çelakıl ıle Ankaralı Hüsnü adlı kısıler de aranmaktadır. Bildırıldığme gore, Bekır Çelakıl eserlen Ankara"dakı Hüsnu've satmış ve mallar gonderılmek üzereyken olay ortaya çıkmıştır. (Fotofraf: E. KÖSEOĞLU) Soysal'a göre Bursa'daki grev ve lokavtın tarafları gerçeği söylemiyor Istanbul Sanayi üdası tarafından duzenlenen ankctte sap tanan llk 10 buyuk fırma ve muessesenin 1972 yılı ciro, öz sermaye, İstihdam ve bu yıl ılâve edilen kârları dun Istanbul Sanayi Odasında açıklanmıştır. 1972 yılında en büyuk cırosu 2.568.321.645 lıra İle, vergiden sonraki net kârı da 280 856.959 lıra ile Türkiye Demir ve Çehk Işletmelerı tarafından saptanmıştır. Bunu, 1.860.804.005 lıra cıro ve 130.695.693 lira vergiden sonrakl net kâr ıle Ereğli Demir • Çelik Fabrıkaları ızlemek te, üçüncü sırayı ıse, 1.775.282.166 lıra cıro ve açıklamadıâı vergıden sonraki net kârı ile tpraş taklp etmektedır. Net kârını açıklamayan firma lar arasında Arçelık, BMC, Oyak Renault, Turvağ, Sümerbank Malatva Pamuklu Sanavıı Muessesesı. Bozkurt Men. ve UIker bulunmaktadır. Kâr etme yen fırmalar arasında ıse Turkı ye Seluloz ve Kâğıt Fabnkaları, TUrk Demır Döküm ve Fruko Tamek bulunmaktadır. Istanbul Sanayi Odası Baskanı Ertuğrul Soysal, basın top lantısında rakamları açıkladıktan sonra, buvük firmanın gıttikçe azaldığını, sanayıın yaygınlaşarak Anadoluya kaydiğını ifade etmis ve şunlan söy lemiştir: (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Rakamlara göre her seçim öncesiorman yangınları artıyor Pasaport kuyruğunun kısaltılması için polis gece de çalışacak îstanbul Emniiet Mudurluğ.ıne pasaport almak uzere ba=vuran vatandaslann çokluğunu dlkkate al«ın llgllıler vatandaşın gunlerce kuvruklarda beklemelerini onlemek amacı ıle ba?ı tedbırler almak uzere dan bır toplantı yapmışlardır. 1972 Mİırın Temmuz avı sonuna kadar o bın pasaport alındığını O belırten ılgılıler, bu \ıl Temmuz sonuna kadar alınan pasaportun 80 bıne ulastığını soy lemışlerdir. Göruluyor ki. aday listelprıni dolduran isimsiz kahramanların çoklupuna rafmen partiler \ine de ünlu kişilerin sürükleyici guçlerinden vazgeçcnıemektedirter. Bu, dünvamn az çok her verinde böyledir. Hele bizim eibi partiler \elpazesinin pek dar tutulriuğu. partilrr arasuıdaki sosyal >e ekonomik prnçram aynntılarımn vpterince brlirlenmedıeı. daha açık bır dejimle demoUratik solun doğnıdan tem^il pdılmediği üikelerde daha çok bo>le olmaktadır. Ne dnelim, buna da şukür mü diyeliın? Sabotaj olayları davasında tanıklar dinlenirken yarsıc ile avuhat sert sekilde tarttştı Orman yakarak tarla açmak isteyen 12 kişi tutuklandı AVT4LYA Antalya'nın Manavgat. Serık ve Gundoğmuş ılçelerınde taria açmak ıçın orman vangını çıkaran 12 kışi jandarma ekıplen tarafından yakalanmıştır. Son gunlerde Antalya bölge, sınde orman > angmlannın art' ma=ı iızerıne sıkı emniyet ted ] birlerı alan landarma ekıplen Manavgatın Gundoğmuş ilçesi ' nın bir kovünde kendilerıne tarla açmak için orman yangını çıkaran 12 kişiyı yakalamışlardır. Manavsat ılçesının Tasagil bucağırun Dızı mevkimde tarla «Çmak amaciyle yangin çıkaran Ramazan Gündogdu (50), Teshme Gündogdu (14) ve Sanife Taş nası (13) aynı ılçemn Çavuşlar kdyünden Ihsan Yıldırım (30) ve Salih Yıldınm (35), Kocalı kb yünden Mehmet Dönmez (29), Serik ilçesinin Etler köyünden Sükrü Er (27) v* Ramazan Ibil (17), Haseme kdyünden Emin Demir (29) ve Suleyman Akta? (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) SAİD A. TERZİOĞLU ANKARA îzmır, Muğla, Hatay dola^ larında çıkan yangınların bugune kadar >aptığı tahrıbatın tesbıtine çalışılmaktadır. Orman Bakanlığmdan bır yetküı dun bu konuda vaptığı açıklamaya gore, 13 8.1973 Pazartesı gunu ıtıbarı>le Ege ve Akdenız havalısınde çıkan yangınların adedı 531"e >ukselmiştir. 3673 saat suren bu yangmlar suresince 10 816 hektar orman yanmıştır Bu arada orraanlık konusundası uzmanlar. yangmların, özellıkle seçim dönemlerınde arttığını örnekler vererek açıklamulardır. Ege ve Akdeniz bolgesinde janan ormanlann daha zıvade yenı yetıştirümesıne çalışılan sahalarda olması, Orman Bakanlığı j'etkililerinl yenı tedbırlere sevk etmiştir. Adalet Bakanı öte yandan, Guney sahıl şendımızi bır baştan bır başa kap, layan orman vangmlannm her geçen gun artması karşısında Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu, konu ile ilgılenmeye başla' mıştır. Dun sabah, Orman Genel Müdiirü Ömer Özen'e telefon eden Adalet Bakanı. yangınların bir sabotaj sonucu çıkartürp çıkar» tılmadığmı sormuş, savcıları bu volda uvaracağını bildırmlştir. 1972 yılında yıne çoğunluğu Ege ve Akdeniz bolgesinde cl(Devamı Sa, 7, Sü. 1 de) BİR İŞÇİ, GELİNİNİ ÖLDÜRÜP DOSTUNU YARALADIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ Bır fabrika işçisi, gelinını öldurüp, ılişkı kurduğu gencı de ağır varaladıktan sonra taoancay la mtıhar etmıştır. Ola>, dun saat 16 sıralannda Bayrampaşa Murat Mahallesmde meydana gelmisMr Bır fabrıkada isçı olarak çalıan 46 vaşındakı Mehmet Demırcı, evınm onünde kar^üasfığı ve geluiiyle ılışki kurdugu iddia edilen 17 >aşındaki Mahmut Yüzyıl ile munakaşaya başlamış. bu arada tabanrasım çekerek ağır şekılds yaralamıştır. Sânık daha sonra evıne 5'tmı«, burada ıse 17 \asinda olan selmi Fırdprs Demırcı> ı (Devamı Sa 7 >u 4 de) NADİR NADÎ Toplantı sonunda, Pasaport Şııbesınde 2 varrfı^a halinde gece gunduz çalışılarak gıinde hazırUnabılen 500 paîstanbul 2 Numaralı Sıkıyonpsaportun 1000 e çıkarılmasına tim Mahkemesi'nce surdunılm=k karar verılmıştlr. te olan sabotaj oİHvları rtâvâsıöte yandan. gerek pasaport nın rtıınku riurusmasında 16 ta 1 kabullerının ve gerekse pasan k riınlenrıi^tır. port verılme^ının aynı daıre Bu araia tum sanıklar »Ortaıçlnden kurtarılması, pasaportrtq bir gerçek var«a o Ha stıc=U7 lann Emnıvet Muduıluğü blolduğumuzdur» diyerek tekrar nası dışından verılmesı lçın tahlıvelerıni isiem;«lprcîir. Sade tedbırler alınması kararlaş ' nıklar mahkeme bu tahliye ta j tınlmıştır. Bu sekilde kalaba(Devamı Sa. 1. Sü. 4 de) ' lığın azaltılacağı saptanmıştır. Deniz Assubay Okulu giriş sınavını kazanan adayların tam listesi yann CUMHURİYET'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog