Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSİTELER GİRİŞ KURSLARI 1. devre 20 AĞUSTOS 2. devre 27 AĞUSTOS 3. devre 3 EYLÜL'de başlıyor. KAYITUR YAPILMAKTADIR. BROŞOR İSTEYİNİZ OZEIGUVEN DERSANESİ Osmanbey NeyirMağazası bltlşlğj Istanbul Tel: 47 46 68 Kurucusu: 50. yı!, sayı: 17612 Telgraf ve mektup a d r e s ! : Cumhuriye! lstanbui l'usu K u t u s u : ts^anbııl N o : 246 T e i e l o o t ı ı : 22 4 2 9 0 22 « s)6 22 42 97 22 42 98 2 İ 4 2 H 9 14 Ağustos Salî 1973 CHP'li Ülker: Ünîversite Orman yetkilileri, politikacıları suçluyor giriş " Cezaevlerinde sınavı Ecevit: kartını bulunan "Yangınların yitiren, vebali, 100 lira ıoo bin affı karşılığında kişinin oy çıkarmaktan yeni kaçınanların kart kullanma üzerine alabilecek olanağı yok,, olacaktır,, ORMAN KORUMA DAİRESİ MÜDÜRÜ; BAKANLIĞIN VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜN UMURSAMAZ TUTUMUNDAN ÖTÜRÜ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTÎ ORMAN KURULUŞLARI YETKİLİLERİ BAZI POÜTİKACILARIN KÖYLÜYÜ ORMAN YAKMAYA TEŞVİK ETTİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜLER Sahil yağması için CHP îatanbal Mnietveklli Reçlt Ülker, ceaaevlsrinde bulunan 100 bin« yaklaşan hükümlünün, 14 EfcLm seçlmlerinde, yanu? bir AP 23, CHP 17 aday adayını veto etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Siyasî partüer. 14 Ekimde yapılacak milletvekili genel ve Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme" ve 3 ildeki ara seçimİerine katüacak aday adaylannm j kesin listelerini dün saat 17'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna vermişlerdir. Yüksek Seçim Kuruluna ilk listpyi CHP vermiştir. CHP'yi sıraS'.yla MSP, DP, TBP. CGP, AP ve MP izlemiştir. Partilılerin yetkili leri, listelerinde, kontenjan adayı gösterecek'eri illeri ve sıralarmı da bildirmişlerrtir. AP 1« ilde 23. CHP'de 15 llrte 17 kontenjan adayı göstereceklrrdir. Yine bu partilerden AP 12. CHPde 2f) Rdny adavını veto ederpk listelerine dahil etmemişlerdır. 1» EylUlda yenilenecek olan Ünlversitelerarası giriş nnkvı İçin hazulıklar başlamıştır. «ygulaınadan dolayl oj kıılianaGiri? Sınavı Komisyonu yetklmıyacaklannı öne sürmüştür. lüeri, bir önceki sınav için gecikme nedeni ile giriş kartını Reşit Ülker bu konudaki deme alamamış olanlar için kartlann einde şunlan söylemiştir: dağıtılmaya başlandığını, kartla«Cezaevlerindekl seçmen nitennı kaybetmiş olanlann ise, 100 ligini taşıyan 100 bine yakın hülira yatırmalan şartı ile yeniden kümlü 14 Ekim seçimlerinde oykart alabileceklerini açıklamışlar larını kullanamıyacaklardır. Çünkü, yanlış bir uygulama ile bun i dır. Ancak Komisyon yetkilileri. lar cezaevlerinin bulunduğu yer1 her iki işlemde de eldeki ana kayıtlara bakılarak kontrol yapıldıdekl kütüğe değil esas ikametgâh ğını, daha önceki sınava girmelannrn kütüklerine yazdırılmışmiş olanlann yenilenecek sınav lardır. örneğin Eyüp, Bayramiçin başvuramıyacaMannı bellrtpaşa cezaevinde 1500 civanndakl mişlerdir. »eçmenden ancak 79'u cezaevi Komisyon yetkilileri, sınav yer sandığına yazılmjştır. Bunlann lerinde herhangi bir değişikliğin da çoğunluğu gardijTinlardır. dlsöz konusu olmadığını, ancak soK?rleri de Samsunlu ise Samsun ruların yeniden çalınmaması için kütüğüne, Sivash ise, Sivas kügerek matbaada, gerekse sınav tügline yazdınlmıştır. Oy verme yerlerinde çok sıkı emniyet ted; pünü Samsun'a ve Sivas'a sönbirleri alınacağım söylemişlerdir. j derilemiyeceklerine göre, oylanÖte yandan bir kısım öğrencinı kullanamıyacaklaraır. ler sınava girecekleri yerin, seAnayasanın sravencesl altmda çim hakkının kendilerine verilme olan seçme hakkını vatandaşm sini istemişler «ilk sınav için aielinden almaya hiç Kmsenin yet lelerimizin maddi olanaklarım kisi yokrur. sonuna kadar kullandık. ikmci sınava evimize en yakın olan şeIlgilileri ve bu seçmenlerl uyahirde giremezsek. hakkımızı kul rıyorum. «Belki 298 sayılı kanun' lanamıyacagız» demışlerdir. un 46. maddesine göre bu hüküm lüler kayıtlannı bulunduklan cezaevine getirtebilirler. Geç kalındıgı takdirde hiç birşey yapılamaz.» orman yakılıyor ANKARA, (Cumhuriyet BÜTOTO) ormanlar kadar yeşll yurdumu» lar karşısmda ilgili Bakanlık ve SAİD A. TERZİOĞLU Orman Genel Müdürlüğünün uzarar vermemiştir.» mursamaz tavrına tahamraül eGiinlerden beri Akdeni*, Ege demeyerek istifa etmektedirler. sahillenmizi çevreleyen ormanBunlardan biri de Orman Bayaküıp yok eANKARA «Orman Affl Ka lık bölgelerin kanlığı, Orman Genel Müdürlünedeniyle üzüntüleri. nununun çıkartılmaması, metn dilmesi leket ormanlannm yakılmasına ni belirten orman kuruluşlan gü Koruma Dairesi Müdürü Mesebebiyet vermektedir. Yurdu yetkilileri yukarıya aldığımız su sut Erdem'dir. Erdem, ormanlabirkaç satın büyük bir üzüntü nn, bilhassa Akdeniz ve Ege samuzu işgal etmiş Yunan ordusu hillerinl çevreleyen ormanlann bıle, Orman Affı Kanununun çı içinde aöylemektedirler. kartılmamas» nedeniyle yakılan Bazı ormancılar, son rangın yakılmasmı protesto amacıyle CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, fon orman yangınlannı, ormsn a«ı ile ilgili söylentilera bağlayanlan cevaplayan bir demeç vermis, «Bu dönemdekl Politikacılar her orman yangınının vebali, kanunu hazırlanmıs blr affı se«Ormanlarımızı politikacılar çimden önce çıkarmaktan kayaktırıyor.» çanların üzerinde olacaktır» deBu ağır ithamı orman kurulusmiştir. lannm yöneticileri yapmakta ve bu konuda bilgi vermektedirler. Ecevlrtn demeci söyledlr: Dün kendisiyle konuştuğumuz «Bazı kimseler orman yangın(Devamı Sa. 7. Sö 1 de) larının çoğalmasına af söylentilerinin yolaçtıgını söylüyorlar. Yangınlann kasıtlı çıkarıldıgl bilinmese de, bu iddia yayılıyor. Orman affı geri çevrilince, CHP. seçim öncesinde böyle bir affın askıya alınmasındakı sakıncalan da düşünerek, Meclisl toplantıya çaaırmıstı. AP milletvekilleri, Sıkıyönetim için Ankara'da bulunduklan halde. ç o ğunluk saölanmasını önlevip affı engelledıler. Onun Uzerine verdiğim demeçte, (nasıl olsa «eçimden sonra kanun yeniden görüşülürken bu trada işlenecek suçlar da af kapsamına alınır) düşüncesiyle yenl suçlar isleyecek ktmseler çıkabilecegini belirtmiştira. O nedenle, yeLA CORUNA (Isp&nya) ts nl lslenecek suçların baş kıskırpanya'nın «Avianco» Havayoîla [ tıcısının affı geciktirenler olacağını söylemiştim. rı'na ait bir Caravelle Jet yolcu uçağı dün La Coruna yakınlann Kesin taahhüt halindeki WT da, havada infilâk etükten sonaffın seçira öncesinde askıya ara meskun bir yere düşerek parlınması iyl niyetle baSdasamaz. çalanmıştır. Uçakta bulunan 79 AP. hiç degitse kendisl Meclirt yolcu ve 6 kişilik mürettebattan toplantıya çagırroalıdır. CHP, kurtulan olmadığı bildirilmektebu kadar hayati bir mespley» dir. partizan açıdan bakmaz. toplantıyı AP istedi rfiye, dogruhıSu. Madrid'den La Coruna'ya gelna Inandıfiı konuda görevden mekte olan uçak, havaalam'na kaçmaz. toplantıya katılır. birkaç kilometre kala, bilinmeyen bir nedenle havada ateş alUyanmı tekrarlıyotıım: Bu mıştır. dönemdekl her orman yangınıFoci kazadan sonra, uçağın düş nın vebali, kanunu hazırlanmıs tüğü bölgede çalışuğı tahmin edi bir affı seçimden önce çıkarmak len 40 yaşlarında kadar bir erkek tan kaçanlar üzerinde olacakağır yarah olarak hastahaneye tır.» kaldırılmıştır. Bu şahsm, uçaktan (Devamı Sa. 7. Sfl. S da) dağılan parçalarla yaralandığı sanılmaktadır. Po'iis, enkazı geniş bir alan»' yayıian uçaktaki yolcıılardan tamama yakın bir kısmınm Ispanyol oldusunu bildirmiştir. Polis, kısa bir aramadan sonra uçağın konuşma kayıt cıhazını bulmuştur. Görgü tanıklan, kaza anında havanın sisli olduğunu belirtmiş IZMİR Yas urüm taban fl. lerdir. Caravella, La Coruna hayatlan ilân edümistir. vaalanı üzerinde üç tur attıktan Açıklanan flyatlara göre, sonra inişc geçtiği bir sırada. anormal bir şekilde alçalarak o | «araplık borda üzüm fiyatı 80 kuruş, misket üzümü 110, sultakaiiptüs ağaçlarmı sıyırmıştır. niye ise 125 kuruştur. Bu anda, uçağm sağ kanadındının parçalandığı bclirtilmiştir. Üretidlerin, açıklanan bu fiKanadın parçalandığı sırada. yatlardan tnemnun olmadıkları uçakta da şiddetli bir patlama ileri süriilmektedir. Ziraat Odaolmuş ve gökten yere, yanan sı Başkanı Reşit Kurşun, konu metal parçaları yağmıştu". Uçaile ilgili olarak yaptıgı açıklağın enkazı inşa halindeki bir mada, «Üretici bu fıvatlarla mab!ok apartmanın üzerine düşmüş lını satamaz» demiştir. tüı. Kaza sırasında îşçiler. kahve Kurşun, İlân edilen fiyatlann içmek için civardaki bir yere gitdegiştirilmesi ve yeniden bir lerinden ölü sayısmın artması ayarlama yapılması için Ziraat önlenmiştir. (a.a.) Odalan Btrliğine, Tekel ve Tanm Bakanlığına müracaat ettiklerini açıklamıştır. Sultaniye üzümde taban fiyatın en az Iki lira olması gerektiğinl söyleyen Ziraat Odası Başkanı söyle konuşmustur: «Kuru üzümde 10 lira taban fiyat verilirken yas üzümrie ilân edilen fiyatlann bu kadar düsük olması havret vencicTJr. Beş yıl önee sultaniye üzümün fivatı 75 kurustu. şartlar 5 yıl öncesinln aynı olroadığına göre, 5 kuruşluk bir artıs hiç bir za<f m antatminkâr olamaz Gerekli tedbir ahnmalıdır.» (a.a) görevinden İstifa etmî? ve emekllligini tstemiştir. Ispanya'daki uçak kozasmda 85 kişi öldü Tespit etmedi AP Gpnel Başkan YartiımeiM îsmet Sezgin, AP kontenian adayları ile ilgili olarak gazetelerde yer alan bazı haberler üzerine bir açıklama yaparak, «Genel Idare Kurulumuz hiçbir knnten.jan adayı tesbit etmemiştîr» demistir. AP adav tesbit. yönetmeliği gereğince Genel Merkez KontenjaTnndan aday olmak isteyenlerin j müracaafının 25 Aştıstosa kadar Eiireceğini bildirpn Sezgin, diin sabaha kadar rtevam eden Genel Idare Kunılu toplantısında, ba?vuran 9fiO adav adayımn roüracBatlarının gozden geçırildiğinı snylemiştir. AP Genel Merkezl, kontenjan tdaylarının hangi seçim çevrelerinden gösterileceRİni saptamıştır. Buna göre Istanbul'dan 4, , Ar.kara'dan 3, îzmir'den 2, Konya'rfan 2, Adana, Samsun, Ba'.ıkesir, Manisa, Erzurum. Bursa, Kar?, Kayseri, Sıvas. Trabzon, Znng'Jİdak ve Gaziantep'ten de birer kişi Merkez adayı gösterilecektir. AP listesi, Genel Ba?kan Yar dımcıları Sabri Keskin ve Neemettin Cevheri ile Genel tdare Kurulu üvesi Orhan Cemal Fersoy ve Ordu Milletvekili Cengiz Ekinci tarafmdan Yüksek (Devamı Sa. 7, sü. 8 de) ÜNSAL, OTOMOTİV SANAYİİNDEKİ UYUŞMAZUKTA TMGT'NİN ARABULUCULUK YAPMASINI ÖNERDİ Türkiye Milll Gençlik Tesküatı Genel Başkanı Eneın Ünsal dün bir basın toplantısı düzenliyerek. genel seçimler sonrasında demokrasiye ve onun getirecegi S 5 O ekonomik düzene OV kimsenin kuşku duymaması için işçi ve isveren arasındaki anlaçmazlıkların bir an önce bitirilrnesi Rerektiğini snylemis. özellikle otomotiv sanavü fabri; kalanndaki uyuşmazlıkta TT.1GT r.in aracılık yapmasını önermiştir. Anlaşmazlığın bir an önce triderilmesini istediklerini belirten TMGT Başkanı, «Dzayan ya da zorla uzatılan her endüstriyel i uyuşmazlığı. seçim öncesinde ' demokrasiye karşı ard niyetli bir davranış olarak kabul edeceğimizin kamuoyıınca bilinmesinj isteriz» demistir. Engin Ün?al. kısa bir süre içinde iş kollarımn önemli bir bölümüne yayılan grev ve lokavt kararlannın kamuo\unu tedir1 gin edecek bir nitelik kazandığı1 na işaretle, TMGT'nin bu konudaki görüşlerim şöyle özetlemıştir: «Üç yıl icinde toptan eşya flyatları endeksinin °b 49 oranmda artngı bir gerçektir. Bu gerçek 1973 vazında ışçr.erin ıçinde bulund'jğu ekonomik bunalımın baçlıca nedpr.idir. İşveren' lerin iççinin bunalınr.nî anîama(Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) Prof. Vardar: "Sınav soruları hazırdır, sonuçlar 15 günde açıklanacak,, İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) Ege Üniversitesi Rektörü ve Ünıversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Yusui Vardar, 19 Ey ı lül'de yapılacak olan üniversiteye , gırış sınavları sonucunun en geç 15 giin ıçmde açıklanacağım bildirmıştir. ProJ. Dr. Vard;ır, önceki gün Ankara'da ydpılan toplantıdan döndükten sonra İzmır de yaptı • ğı bu açıklamada, «smavlar ıçin [ tüm hazırlıkların bıttığini» belir j terek özetle çöyle demistir. (Dfvamı Sa. 7, Sü. 8 de) YAŞ ÜZÜM FtYATLARl İLÂ1S EDİLDt Kamyonla çarpışma sonucu tutuşan Türk işçisinin otomobilindeki 6 kişi yanarak öldü • ISTANBUL ŞEHİR TİYATROSU FATÎH BÖLÜMÜ YANGINDAN SONRA BU HALE GELDI... Şehir Tipatrolafi Fatih bölümü yandı ği rapordan sonra yangın nedeni ve zararı saptayacağını belirtmijler ve «Olayın soruşturması devam ediyor» demişlerdir. M'.SIR VE İSRAİL HÜCUMBOTLARI SÜVEYŞ KANALININ GÜMEYİNDE ÇATIŞTILAR TEL • AVtV Mifir ve Isra1 hucumbotlan dun Süveyş Ka 1 nalınin güney kesiminde 15 dakika sürrn bir çatışmaya tutuşnvışlarriır. Bir Israil «îizcüsü çatışma sırasmda bir Mısır hücumbotunun isabet aldığır.ı ve rnürettebstın korku içinde sulara atladığını iddia et miştir. Mi'ir A?keri Sözcüsü ise. yap tığı açıklamada, dün öğîeden sonra Süveyş Kanalımn güneyin de, Mısır kıyılar.na yaklaşmaya çslışan bir f^rail Deniz Birliğinin Mı«:r Deniz Kuvvetlerince geri çekümeye z^rlandığır.ı aq;k lamıstır Sözcü, Mısır hüeumbn? larır.m an! rasrnizu kars'vrK'.s. îsrail hücumbotlarır.ın aİPİacele geri döndüklertni beiirtmiştlr. Sözcü, Mîsır tarsfının çtv.s», kıyıp v«rmedi|inl 4c >0i «klemistir (a t ) OLAYLARIN ARDINDAKt Şehir Tiyatroları Fatih bölümü KONTA Almanya'dan yurdün saat 14'te çıkan bir yangm da izinii gelen bir işçinin kulsonucu yanmıştır. Yangindan yal landığı özel otomobilin bütan nız koltuklar kurtarılabilmiştir. gazı yüklü kamyonla çarpışması İleililer yangının, sahne kısmın scr.ucu 6 kişi yanarak ölmüştür. da yapılan yağlı boyayı, kaynak Yaşar Gürel'in kullanrfını aletinden çıkan kıvılcımm tutuşE XH, 162 pîâkalı otoraobil, turması ile çıktığını söylemişlerKonya'nın Ilgın ilçesine bağh dir. Fatih Tiyatrosundaki yangm Argıthanı bucagı yakmlarında. la birlikte çeşitli aksesuann da Konya'dan Izmir'e gitmekte olan Osman Yücesoy yönetiminyandığı öğrenilmiştir. Soruşturdeki 34, LK'332 plâkalı butanma ile ilgili olarak yağlı boya ve gazı yüklü kair.vor.un altma gikaynak işlerinde çalışan 6 kişi rerek parçalanmıştır. gözaltına alınmış, ayrıca 4 kişi (Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) tur. İlgililer bilirkiçinin verece Alevler çatıda görülmüş Fatih itfaiyesinin 150 metre 5tesinde bulunan tiyatro binasındaki yangmı, a>Tiı tiyatroda çalışan bir işçi görmüştür. İşçi tefonla itfaiyeye haber vermek istemiş, fakat çevredeki telefonların kesik olması haberin geç verilmesine yolaçmıştır, bu nedenle itfaiye 150 metrelik yangm yerine 15 dakika sonra gidebil1 miştir. Hıfzıssı müdürîüğü bina' sı ile çevreye ateşin ulaşmaması, (Devamı Sa. 7, Sö. 2 de) GERÇEK însanlar ve Âyaçlaı bilecek psikolajide gBrünmemektedirler. Türkiye'de heT yıl bu mevsimde insanların ormanlara saldırısı olayı vaşanmaktadır. Bu yılın özelliçi, saldınnın görülmemiş siddette ve yaygın oluşudur. Bir yıl öncenin 150 orman vangını olayına karşılık aynı sürede bu vıl vanlan rakam 3fi2'dir. Geçen nlın 5 bin hektanna oranla bu yılın 7.5 ayında ateşe verilen alan eenişliri 24 hin hektardır S?dece bu rakamlar, olağan dısı bir olavın rasanmaUta nlduğunu dofcnılamaktadır. Ülkede 183 milyon hekter olarak hesaplanu orrntn alamnın yüzde GO'ının yeniden afaelanriırılmasının eerekli bulunduğu Planlama uzmanlannca açıklanmıştı. Yani, gerçek orman niteliği tasıyan alanlar 7 • 8 milyon hektan eeçmemektedir. 10 milyon hektar alanın ağaçlandırılması ise ekonomik bir zorunluluk olarak eösterilmiştir. Ovsa. iki plan dönemini hapsayan 10 nlda topu topu 280 bin hektar alan ajraçlandırılabilmistir. Yılda ortalama 28 bin döniimliik aearlandırnia faaliveH ile Törkive'nin 3S" vılda yeterli Slçüde orman »lanlanna kavuşabileceü hesaplanırken, Çayan ve arkadaşlarını sandık içinde Ankara'ya götüren şoför eski ifadesmi reddetti | jlgililer 7,5 ay içinde 24 btn I heldar ormanın yandığını "kamuya duyururken. sorumsuzea ve oy avlamak için girişilen raadlerin ülkeyi nasıl bir tehlikeyie karşılastırdıeını da ortaya koymuslardır. Genel kanı odur ki. nasıl olsa af çıkacağına inanan topraksız köylüler ve mülklerini çpnisletmek isteyen acıkçöîler. mevsim dolayısıvle kav haline gelmiş ormanlık alanlan tutusturmakta ve kendilerine venf tarıra alanlan açmatrtadırlar. Genellikle büvijk bir ihtiyaç içinde bulu nan faldr köylölpr nrmanlara karsı bu cinayeti iflerken, Ulke çapındAkl ıararl«n besaplava Sandık cinayeti sanığı Altınoğlu, sozunu ettığı açıklama için; Gelecek celseye kadar düşüneceğim,, dedi TUrkiye Halk Kurtuluş Ordusu ve Cephesi dâvâsının tstanbul 3 Numaralı Sıkıyönetim Mah kemesindeki dünkti duruşmasında Mahır Çayan ve arkadaşlarınm Kartal • Maltepe Askerî CeI zaevi'nden flrarlanna yardımcı Cumhurbaşkanı Fahrl Koru olmaktan sanık şoför Rıza Çolak türk, dün saat 16.00'da Başbakan ; ile öğrenci Mete Sönmez'in sorgulan yapılmıştır. Naim Talu'yu, saat 16.30'da kendilerini ziyaret etmek isteğinde Pirarileri sandık içinde kam' bulunmuş olan Konya Milletve yonla Ankara'ya götürdüklerini kili Necmettin Erbakan'ı kabul. anlatan sanık şoför Çolak, Kontr j s f miştir. • gerilla'da kendisine 12 saat lşken Saat 12.30'da da Cumhurbas ce edildiginl. bundan sonra 15 kanlığı Muhafız Alayı Komutan • gün kan kustuğunu sftylemiş, iığı görevini devretmiş bulunan ı «Hem Kontrgerilla'da, bera Sav**•• Kurmay Albay Yılmaa Tokatlı'yı (Devamı S». 7. SU. 6 da) kabul eden Cumhurbaskanı Al1 cılıkta saym Naci GUr'U gördüğüzn tçin MtT vs Savoılık ifad». b»y Tokath'yı 0|l« ytmetine alı KORUTÜRK ERBAKAN'I KABUL ETTİ koymuftur, (a a) l GÖREME Göreme'de çevrilmekte olan ve başrolünü CüAklî durumu j neyt Arkm ile ünlü yıldız PssPetit'in payiastıkl^rı Adil Ovalıoğlu'nun cescdinl bir. calle bavul içinde taşırken yakalanan ' «Küçük Kovboy» filminin çekive Ovalıoglu'nu öldürm»kten sa I mi sırasınria Cür.eyt Arkın'ın nık olarak yargılanan Kolel 58 • düblörü boynu kırılarak ölmüştür. rencisl Banu Ermidor de. bir si3re GecH^imi? haf ( a bssıtı^a yapımüfahade »!tinr?B knHıktan sonmına Ha^ianan «K'ic'ik Kovbov» (Devamı Sa. 7, Stt. «te)ı < Devamı 8a. ?. Sü. I d e ) ' (bevamı Sa. 7, Sü. 3 u»} Istanbul 2 Numaralı Sıkıyönetim llahkemesince sürdürülmekt« olan «Sandık Cinayeti» davasının dünkü duruşmasında. bir önceki oturumda «Gelecek durışmada açıklama yapacağım» diyen sanık Garbis Altmoelu. bir açıklama yapmamış: «Bu konuda gelecek \ celseye kadar düşüneceğira» demistir. «Kücük Kovboy» filnıinin çekimindeki kazada Cüııeyt Arkırîın dublörii öldü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog