Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLAK TASAS1NA UYMAYI TAAHHÜT EDER. • • • Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. adın» NAZtME NADİ Sorumlu V»u Işjeri Müdürii: »KTAY Kt'RTBÖKC Basan vs Yayan: CUMHURİYET MATBAACILIK ve GAZETECtLÎK T.A.Ş. Cagaloğlu Halkevi Sk. No: 3941 BÜROLAR: ANTCARA: Atarflrk Bulran Teneı Yen^ehlr Tel: 120920 • 129544 ABONE ve tLÂN 3 • 12 ÎZMİR, Halit Ziya Bulvan No. 65. kat S. Tel: 31230 • 24709 GÜNEV tU.ERÎ, Kutuköprü 34 «okak No. 40 A DAN A Tel: 4550 • 3334 1 Aylı* A'lıK AyllK Aylik Xurt lçl turl Uın 30. »VI 36ü. ım. 90 157 50 313 «3<l. ıMaktu» lavf» (Santlml) i üncü uvt* ıSarntmi) 4. ». « no< «vf» litnitml) Ölüm M«vM« l«*»ktiu (S Sm.) Nısan Ntkih tvnnım ÜnAum Ölum Mevllu rejenkılı 1J U 8 m l Bıslı» 2 5» Ur» <U J BS 75 100 150 ¥• 1 nc) » » > • » • ıım » SAY1S1 100 KURUŞ Hetal işkolundak. MANÎSA: Osman Ayber Veli; Cevat Sayın, Hüseyin Serin, mi? Olrlugu lddiasında değilim. (Baştararı l. «ayfada) Bakırlı, Nevzat Çorum, H. Ali i tarihinln, Aziz Şisik. Demokrat Parti'nic Hislerrlen uzait olarak sövlüyoDağlı, Ahmet Erdil, Teoman ErELÂZIG: Atillâ Atila. Hasan kurulu» t«rihı olan 7 Ocak 1946 rum. bu tehlikelerden ancak Sıgül, Salih Zeki Karaaözoğlu. îldan, Mustafa Kutlu. Ziya olarak kabul edilmesi Berektıji kıvflnerimtn alacafr. lcararîarla Mehmet Küıç, Yalçın Milli, Mus belirtilen Okubay. Faik öztürk. Orhan raporda, 27 Mayıs kurtulunur. Kararlara bakıyotala Ok. Ali Sançam, Erkin TopSenemoğlu, Ulviye Toker, Cedevrim hareketi de yerilmis ve rum. Kararlann isabetlı olacagıkaya. Hasan Zengin, lâl Fa?ı! USur. sövle denilmistirna inanıvorum AUah kendilerinl 1MARAŞ: İsmet Ağaoglu, Nus | ERZtN'CAN: Ha=an Cetinka«l%0 darbesi sadece Demokrat muvaffak etsin. ret Durakbaşa. Ökkeş Remzi kaya, Lütfi Şahin, Nurettm Partiye karşı yapılmamıştır. Bu Dpnıokrası. ha'<imlyet kavıtKarsu. Ceîâl Topalogiu. Hü Çakmak, İbrahim Karpuzoğlu, dsrbe. millet iradesine ve hâkimi sız sart=ız mil'.etinrlir »rtrüsij ile Mehmet Odal. Seyfettin Özden.. yet kavıtsız şarfsız milletindir di leyin Tirvaki. avakta durur ve vasar. Sizler, ERZURUM: Raif Akbulut, Aydemir Ozok. Îbrahim Öztürk. yen 1924 Anayasası'na da karşı bu^un muva7Pre unsıırusunuz. «ayılı Kanunun sooradan de(Baştarafı 1. aayfada) İskender Saltoğlu, Orhan Sezal, dır. Aytekin Bayraktar. Ataol ÇamBunu hakkı ile vap»bildi»inb an ğistîrilen 160 ıncı maddesi. Şimdi b'rneğin on dakikalı. Enver Erdem, Selçuk Elver Hasan Sinemilleoğlu. Ogu» SöDarbeyi yspanlann ve çevrele b'nleree vıl ^tidarda kalmaktan cevaba daha genis »lan ayJütlü, AU Şahin. lık sürede beş dakikasını di. Sıtkı Güneme. G>ya?ertin rinde top!ananlann hazırladıâı daha »«»reflir'ir nlmasından geçtik, cevabı, da avukata verirsenlz, beş MARDtN: Şevki Alrındağ. NeKaraca, Mehmet NamdanöŞen, 19S1 Anayasası, millet egemenli* ağır makinalı tüfejin karşiAhlâ* knldplerinden usalc kaldakikalık sürede bır«kınız Dünrlar Özden, Necmettin Tan. zir Atak, Seyfettin Ekmen, Tunni ve iradesini bölüsmek için dü sında mant»r tabancası haliBÜTÜN vasıta ve yoll*n, bu may.nız. Hu^nmet tasıvan. vanılESKtŞEHÜt: Yasar E*in, cer Kavak, Yunus Kavak, Kâmil' şüni'mii» ve hanrlanmıstır. ne sofcabilecek bir durura vasıta ve yollardan kaçta kaMurat Kâhyaoğlıı, Ayşe Aliye Umut, Nurettin Yılmaz. Yassıads Mahkemesl kararlan, tıc davranıslardan kaçınînı» La yaratmıştır. çını kullanabilirsiniz.. Hele MUĞL.*: Faruk Aksoy, Yavuz Köksal. Nivazi Önal, H. ÎsmaParlamento'nun ve Parlamento ü n=t olsun bnvle oolitikava. Y»nihakkmızdaki iddlaname, oGerçi mahkemeler, iddıayı Barîcan. Halil Dine. Ali Döğerli. yesinin imtiyaz ve itibarını deeer 6?n narti ahlâkı mevdan» I<>MT*il Özen, M. Nuri Sai, Hikmet kunması saatler, bazen gunve savunmayı değerlaadirirPevzi Özer. Orhan Oysal. Savas. Erol Sönmez, Ertekin siz h»le getirmiştir. Bu kararlar eekvniz. HavaMru* oahasma bu ler sürecek kadar usunsa. lerken, herhalde kanunun Ml'S: Tekin îlendikmen. Ab yajadıkça Parlamento ve demokTannyakul. yarattığı bu eşitslıliği gö'zDemokratik Parti Gen«l BaşGAltANTEP: Halil Ashka durrahman Dürre. ra«i tüven içinde olamaz. O iddianamed> söylenenönünde tutacaklar '• ortaya NEVŞEHİR: Emin Divanoglu. kara, Selahattin Çolakoğlu, Şilerin kaçta kaçına birer Siyasl haklann iadesi. eerijr» d« kanı Ferruh Bnzbeyli. yaptlgı K& adaletsiz bir durum çıkmasınuşmada, geçmisin tortulannı nasi Çolkoğlu, M. Emin Er İsmet Şahin. Zeki Tekjner, Ya nük ve hi«$J bir hedef deSildir cümleyle de olsa cevap nı önleyeceklerdir. dem, Mustafa Güneş, Fevzi Gür 8ar Kemal YUteeldi. verebilirsini»,.. Aksine ileriya bakan bir Anaya ayıklamadan, bunahm ve huzurNtfiDE: Mithat Atalay, Murat »el. Ibrahim Hortoğlu. Hamza Ancak Anayasa •ykınhgt sa reformtıdur. Siyıts* «ffı pnrtt suslıık kalmtllannı temizlenmeKaldı ki, iddiaya cevap Bingöl, Abdullah Emre îleri,, mizin Anavaıta desisikliei taah den seçime gidildiğini belirtmişKarca, Ahmet Karahan, Şefik da besbeili olan bu maddeverme durumundaki kimseMehmet Ocakoğlu, îsmet Şahin. hüdiî irînr?» kaVnjî «Hivonız. tir. Kaneıner, Mehmet özmen, Yu nin de eğer iptali içın Ananin, iddia sahibinden daha Hasan Uygun. Azmi Yaruzalp. suf öztürkmen. Esat Kava Tur yasa Mahkemesine başvurulAdalet Partisi lideri. devletin Vatandaşlan, oylarını kullanıruzun süreye ihtiyacı olduju ORDU: Temel Ates. Hasan Ca1 bu Anayasa ile Idaresind* men ken dikkafli olmaya çagıran gay. Mehmet Yıldınm, Rasan mamışsa kanun koyucu tabesbellidir. Adam, her kobl, Sait ErgU, Memduh Eksi, i faıt ve »üven bulmaktadır. D»v Bozbeyli, yapılacak yanlış bir Yıldız. rafından tezelden değiştirilnunun başıncfa, en azından GlRESUN: Salih Abbasog Perda Güley. O. Asım Kurnru, I let mesuliyetin) tek basma vük seçmenin dogTnamıs çoçukların mesi gerekir. iddiayı hatırlatmak zorunlu, Ali Cüceoglu. Mustafa Ke Ata Topaloglu, Orhan Vural, Gü I lenmekten korktıvor. Hükumeti. ümidini bile kıraeagım ileri sürdadır. önce diyecektir ki: Çünkü bu madde ortaday• Parlamento dısı davanak ve tlis müş ve özetle şunlan söylemif mal Çileslz, Ali Rıza Çolakoglu, nay Yalın. Osman Nuri Yar. cSıym Savcı benim için ken, hukuktan birucılc anRİZE: Selahattin Avcı. Şinasi Galip Darıcalı, AU Rıza Erkilerle sürdürme alışkanlıgı için tir: tunlan ıunları şunlan söylayan dost ve düsmanın, Türkin, Ahmet Ersöz, Remzi Peh Eskiçirak, Yılmaz Karaosmanog j dedir AP lideri. bu düsünce ile ledi...». Cevabına «Oysa kiye'nin bir hukuk devleti «1969'da, bugüne kadar ktırulivanoghı, Hasan Vamık Te lu. Sami Kumbasaı. Sami Tela! Anavasn'nın fin sozıin» Vnrsı çık lan Hükümetlerin Devletimizin ben...» diye ondın lonra basolduğu yolunda öne sürebileCAVİT YA2MAN tar, Cafer Tayyar. kin, Orhan Yılmaz. mıyor. 27 Mayısı milH bir bay Hukuki kudretini bütün icaplalayacaktır. ceği tereddütleri ıllmek, CHP'den milletvekilligi adayh SAKARTA: Burhanettin Akdağ. ram diye kutluvor. Tabil ve kon rıyla harekete geçirmedikleri cegüç olur. GÜMtjSHANE: NecaH Alp, Şimdl anlasılıyor ki, 353 VEFAT fı İçin önseçimler* katılacaklar, tenjan »enatörlerini banndıran şitli misalleriyle ortadadır. Bu Metin özdemir, Orhan Zeki Rasim Avcı, Osman Avcı. Mehiller* göre sırayla »ö'yledir: met Bakırogullan, Faruk Benli Senato'yu knlHırmayı rürekten is dunım vatsndaşlanmınn devleTuglu, M. Salih Yurdakul. Gazetecl Selim Cavit Yasmtn ADANA: Ali Basaran, Vehbi temiyor. Millt Giivenlik Kurulu te olan cüven ve inançlannı oğlu, Barbaros Turgut Boztepe, önceki gece vefat etmlstlr. Ya» Baturan, Mahmut Bozda|, Meh HAKKARİ: Mikail llçin. nun yetkilerini nl»*»n Vnrstlıyor. zaafa ufcratmij vatandasdevlet Fehmi Güneş, Necati înoglu, Suman, 59 yasındaydı. HATAT: Mitıt Aslan, Vahide n>et Can. Hasan Cerit. Osmaı» YasxıaH« kararlann» tek sÖ7 «öv nıün««.betleri hukuki ölçülerin tstanbul Gazetecüik EnstitüıO Çıtınk, Hasan Çiçek, Enver CiBasaran, Haydar Demirtas, Ali at özansoy, Turgut özer. Muam lemiyor. Bu mahkemev ba^kan dışma kaymıştır. nün ilk mezunlanndan olan Ya» meliler, îlter Çubukçu, S ü h e y Selhum Devrim, Enver Garbi mer Sağlam. îsak Sezer, Sıtta haline getirmiştir. (Bastarafı 1. gayfada) hk rapan v»r«ıçlan vaf»ı» tfirenl* Türküm, Hayrettin Uysal. man, 40 yıllık gazeteciliği sırasın oglu, Yusuf Ziya îlday, Sabri la Gökbüget, Ali Rıza GüllüMuğla Valisi Ozer Türk, Mug da «tktisadî Yürüyüş Dergisi»nl ri ile oartisine »lıvor. Siyasl af. yıl »rasınd'a aşajı yukarı üç S.AMSDN: Yasar Akal, Mithat Ince. öner Keskin. Abdülkıdir oglu, Hacı İyi. Kenan Karamüf kendisine kudretH rsVip çıVnramisll bir artis meydana gelmiş la yöresinin «Orman Kraliyeti» çıkarmıs, «Sigorta Dünyası» der» Kocabas, tnıyet Oğuz, Mevlut Akalın. Şefik Alp. Hüseyin Astüojlu, Kemal Küçülrtepepıoldugunu belirterek yangınla i'.gi gisinin da sahip ve başyazarhgım tir. lan, Ahmet Altuk, Necdet Ata j cak bir kabustur sörQn<*en dehsetc önal, M. Ali öztürk, M. Sait nar, Amlr Postaeı. Kemal Sa(Baştarafı L •ayfada) AJaçlama ve Erozyonu Kont ü olarak sunları söyleniftir: can, Nusret Barutçu, Mustafa i kapıhyor. BısbaVan olamıyor, «1>apmıştır. Yazman gerçek hayat rıibrahimoglu, Emin Tümer, îtResa, Mehmet Sönmez. «Muğla yöresindekı orman yan tan derledigi hikiyelerinl «Ede Tnl Genel Müdürlüğünün yıllık Basalan. Fahri Birer, Omit Ça mak için t«leote bulunamıyor. AP ISPARTA: Ali Gal, Yasar xnet Umaruman, Oguı Yazıeılideri, devlete «»hi© çıVm«mıstır pnları 10 günden beri deram biyat öğretmeni» ve «Kılçıto» adlı DPT'ye baskı «gaçlaraa ktpasitesi ortalama ^resmez. Orhan Bir, Adnan Gün I Güngöz, Yılmaz Kalkır, Turhın oglu, Niyazi Yüceju. Buhranların. rkmtıların v« »apediyor. rethiye, Bodrum, Mmr iki kitapta toplanmıştır. Merhu 20 bin h«ktar olduğunı göre, bu Nihat Kale, llyas Kılıç. İsmet Bunun nzen)\« seçim şarsmı özgül. M. Rasih Yıldmmkaya. malarm teV m»iılüd'"r.> maris r» Mılâs'ta arka arkaya Genel Mildürlük bütün Rücünü Kocaman. Nuri Macit, Mehmet ADTTAMAN: Nazım Baliber, mun cenazesi yann öğle namanarttırmak icin Cankırılı seçmentCEL: Hikmet Baloglu, Aziı çıkan orman yangınlarinın en (adece yangın görmüç alanlıra ru müteakip Şişli Camiinden kalNazım Bayillio|lu, Bahri Fı. lerine bir «müjde» vermek ist•» Bulut. Hakkı Ekincioğlu, As Balcıoğlu, Raif öztürk, lbrahim Mutlu Menderes yöneltecektir Id, diğer boıuk or büyügü olan Balat yangını sab« dınlarak Edirnekapı Şenitliginde Saatoglu, Emin SUmer. Dursun rıt. Cettl Kınlkıya, Rtfat Kö lan Eyce, Îsmail ÇaUloglu, A. yen Nurettin Ok. DPT üzerinha kar?ı askerl birliklerin gayre ki aile kabristanında topraga T* msnların imarı vey» yeni orcük, Kemal Tabak, Ramazaa Ziya Darendeli. Rıdvan Göfca SUren. Mustafa Sen, Cavit S«de baskı yapmaya başlamıştır. konuşuyor tiyle kontrol altma aluımıjtır. tnan alanları kazanmak üzere can. Mitat öktüren, Osman Turrilecektir. Yıldırım. DPT Müstesarı Kemal Cantürk, yaz, Serıfettin Göçel, M. Kemal Kongre Başkanı Samsun Seçalıymaya hiç zaman ayıraraayaYangmın nedeni keaın olarak Cumhurbaşk»nının gezilerln» AFTON: Baha Erenojlu, KaGören, Yahya Muvaffak Kav îrfan Yankatan, Hüseyin Yılmaz. n»törü ömer Lütfü H. Kocaoğcaklar dsmektir. bilinmemektedir.» katıldığı için Bayındırlık Ba»«SÎİRT: Cevdet Aydın, Abduldir Ceylanibrik. Halil lpek, Karar, Oral Mıviojlu, Sadık Kut lu, Mutlu Menderes'i «Gönüller nı Ok, tktisadi Planlama Daire«ım Karaba». SUleyman MutBizce yangınlann artmasındalıy, Behzat Menteseoglu, Tur baki Canti, Hamit Misbah Diride taht kuranlarm temsilcisi» si Başkanı Hikmet Çetin'den lu, Ahmet ölmez, Tahsin SohV! temel sebep, seçimlerin yakhın özgüner, Rasim öztürk, can Mitat öktüren. Osman Turolarak göstermiş, kürsüye çağır (Bsıtarafı 1. aayfada) gerekli onayı almaya çalısmi!han. Adil Yasa. taoglu, Fehmi Sendil, Taruk lajtığı ?u günlerde. yapılan »oSUleyman Şimsek. Abdullah Tu nustır. Mutlu Menderes. kendjanl*smısı yapılan OlVelerd» ç» Yılmaz. Çükrü Yüzbasıoglu. tır. Çetin, »25 milyon lirtd'an rumluluktan ve ülke gerçekiefan. Ziya Ural, Çetin Yılmaz. (Baştarafı 1. urfada) SÎNOP: Hamdi Akça, Hasan , sina gösterilen kadirsinaslıftı hiç lışan sigortalılar İçin ise, yflzd* büyük yatınmlarla ilgili her rinden uzak konuşmalar ve vabir zaman unutmavdcagını milAGIJI: Cemil Erhan, NiıaCapanoğlu, Yalçın Oguz. Fikret toplam ücret artısı yüzde 423 ISTANBUL: Ali Nihat Abdik iki oranmda tahakkuk ettirilecek Bnettin Gülle. türlü karann Yüksek Planlama lete hizmet edenlerin unutulma• tlerdir. Bu konuşma ve vaatler oranındadır» demişti. oglu, Hasan Basri Akgiray, Ay Ovet. tir. Yönetmelik uyannea, kemrt Kurulundan çıkması gerektiğini, ^cajını ileri sürerek demistir »naalesef Anayasamızın (ormanSÎVAS: Mevlut Avcı. Orhan AMASTA: Naki Arpacıoglu, h»n Altu2, Nihat Arslantürk, Türkîş Genel Sekreteri Hayaphracak «gortahlardan ıhnabu nedenle fabrikanın Çankırı" lanmızın talırip edilmesine yol Akbulut, Nazif Aslan, Abdullah ! ki: Hasan Bütüner. Zekl Gönenç, Mehmet Şerif Bacılar, Abdullah lil Tunç, bu iddialar karşısında cak bu para, ekspertis, ıtfiasyon da kurulmasına ancak Yüksek açan hiç bir siyasl propaganda Ayyıldız, Ahmet Durakoglu, Ba«Iktidar olmak lsteyen bir oar Mehdl Kanar, Mehmet KaraBajtürk. Orhan Birgit, Necip dün a.a. muhabirin* şunlan tesbiti, yazısmalar ve yapılacak dl Planlama Kurulunun karar veyapılamaz) ilkesin» rağmen detiyiz. tktidar olacagımızdan emihattin Erdin, Kemal Göker. CeKani Bozkır, îsmail Boskurt, aslan, Vehbi Meşhur. löylemlştir: |er giderlerin karfilanraısındı receğini» Bayındırlık Bakanına vam edeceŞe benzemektedir. nim. Kalkınma ruhsuz olmaz. malettin Görülal. Ekrem KarHüdai Bukagılı, Osman Sait «Bizim her şeyimiz meydandaAVKARA: Muammer Alıcı, kullanılacaktır. bildirmi$tir. Bu ruh bizde mevcuttur. Eski Türkiye ormancılığı ve dojal gat, Temel Kitapçı. Kudret ManCalay. Vahit Çalın. Tahsin Catfır v« açıktır. Kapah duvarlar, Rafet Altun, Halit Aslangil. demokrat lar olarak bu çatıda el dengesi bakımından çok büyük Ancak, yint yönetmeliğin dlger kapılır arkasmda pazarlık yaKemal Atıman, Mustafa Ay»n yır, HUseyin Dolun, öz Do suroglu, Mahmut özdemir, Ma ele gönül gönüleyiz.» YPK gündemlndc zararlara yol açacak bu türîü hir özbay, Hüseyin Suval, Tahkumın, Tıhir Dogaç. Hasan Ka parak bazı kişileri ve kuruluj maddelerind» belirtilen esaslar oglu, Osman Cerın. Yasar Ceysorumsuz davranışların ke«inlik I ları çekiştirecek bir felsefeye sin Temel. Salih Yılmaaer. Adem dairesinde kredl farkı v« ekaper han, îbrahim Cüceeglu, ya Domaç, Sedat Emüler, HuElde hiçbir karar olmamasma Parti ahlâkı Hıri le karjuında olduğumuzu kamu I lahip degiliz, her ?eyimiz kamu 1İ» (iderlerinin Kuruma bir d«•eyin Erbıs, îbrahim Eroğlu, Yavuz. Hszım Zeyrek. ragmen Cankırı Milletveki'.l olın EJçlollu. Tjıraıv Erker, îhsan Yine konjrre başkanı tarafınnvuna açık'.amak isteriz.» fada yatınlamamajı halinde, KuA. Bahir Ersoy, 1. Yaşaf»' Bstf, TEKtRDAĞ: Yılmaz Alpaslan. dan ülkemitin «Sivil Cumhurbaş Bakan Ok, Ağır Sanayi ve Teçhioyu öniinde açıkt>r. Kaniuoyu Ertem, Zir» ErH«l«iç, H»s»n Eyüboflu, îrfan GöÇakıcj, Osman Demirbas, kanı» olarak tanıtılan Celâl Bazat Fabrikasının Çankm'da kuruKontrol altma alındı : önünd«.kw»ka, kaptiı «dalarda rum Genel Müdürlugünün uygun G ö l » * ; H»«an H»»t»n. S»kıp Orhan Halil Gündoğdu. Yüksel «mail Engin. Ömer Kahraman. bulacağı teminat ve taahhütname kalp, îlhan lacağını Çankın'h seçmenlerine Hlçerimez. Imet Hiçvılmaz. lbyar, yaptıgı konuşmada. kendisi[Hikmet ÇETİVKATA; bajka çe?it sözler töylemek, 1v karsıhjhnda bu tahsilattan b!ri v Güney. Gündüı Günışık, YalTOKAT: Has»an Fethi Alaali,: na samimiyet ve yakmlık gösbüvük bir «rnü'de» ile duvurmus, verenler» aittir. Bix açık inıanrahim Emirzaloglu, Muçtafa Eya tamanu taksite bağlanabilecek bildiriyor] çın Gürsel, Şükrü Hashas. Ahîsmail Hakkı Birler, Sermet daha sonra konu görüşülmek Uze terdigi için DP'yi destekledigini larız. mirzaloelu, Rauf Kandemir, tir. (aj.) met îsvan, Umur Kaflı, Meh &armu?oğlu, Ertugrul Duzel, Ali: açıklaraış ve şunları söylemisür: re AP'li Bakanların baskılarıyla MVRMARtS Üç sün Bnce Sükrü Kara, Kenan Keles, KaBu tip konusroalar, demeçler, met Karakulak. Erol Keskine!, Kurt. Celâlettin Sansözen, Hay' Baîat ormanlannda bajlayan ve' Uverenlerin işçileri kötülemek, • Bir fani için bundan büyüfe YUksek Planlama Kurulu gündemil Kır'.koğlu, O>;man Nuri Koç Abdurrahman Köksaloğhı, M. dar Ulusoy, İlhan Uslu. mine alınmıstır. rrunnet yoktur. Milyoniardan ö7500 hektar slana yayılan yanguı türk, Hikmet Okur, tbrahim kamuoyunda küçuk dü$ürmelc Nur Kültür, Necdet ökmen, TRABZON: Halil Akyüz. Mehmet nemli. takdir «dilmek ve tarihe S saat sonra kontrol alttna alın için, artık herkes tarafından biO Salfet Omav. Şinasi özd*noüDevlat Planlama Teşkîlstı fabllhan özbay. Kâzım özeke, Do Aslantürk, Adil Ali Ctnel, Os : geçmek geiir. Bu bakımdan heı mı$tır. Ege'nin 17 kesiminde b»î linen çürümüj. kokusmus oyunlu. Feriha Öztürk. Fazıl özürirsmin Polatlı'da kurulması için (Baştaraft A. Sayfada) gan Özturunç, Dikzam Pehlivan man Zeki Erdem. Hüseyin Kadri i hanai bir şahıs veya zumre haklayan yangınlann en bllyüğü olan gür, Şevki özgönül. Süleyman Jardjr.> kesin projeyi hazırlamış olduftun dıktan sonra 17 Temmuz 1482'da oğlu, Hüseyin Şenaslan, S. NiEyübcglu. Mübin Eyüb'oğlu, Ha i kında fena bir noktai nazanm ve şiddetli riizjfâr nedeniyle kontPişkin, Hasnn Rsmazanofclu, dan, Yüksek Planlama KurulunKız Kalesi iskelesinden ayrılmışyazi Saydı, Enver Sayılgan, san Güven. îsmail Kocaslan, I asla mevcut değildir. Fena bildiroi alttna ahnamavan Balat or İşte hesap meydanda önder Sav, tlyas Seçkin, Osda konunun ele alınması daha tır. Cem Sultan'm burada geçirdiTurhan Hakkı S»yın, Abdullah Rahmi Kumas, Cevat Küçük, Yıl I Jim şey, partı içinde basımları çok «politik baskılar» karşısında manlannda ve çevTede ekonomik. man Sojuknınar. Ceneiz ŞenTürklş Genel Sekreteri Halil ği güzel günlerden sonraki bu ayn Sözer, Emin Sungur, Ahmet Sen maz Saral, Vahit Suiçmez, Ahmet' nın önüne geçebilmek için kulla kaybın milyonlarca lira oldu£u | Tunç, daha sonra da yüzde 423 ; lı?ı O'nu kötü sonuçlara göttlren söz, ümit Teoman, Yusuf Ziolacaktır. nılan yersiz, mesnetsiz sözlerdir. aslan. Şükriye Tok, Aydın ToŞener. bildirilmektedir. i **m istendifci yolunaakl sözleri I hayat «yküsünün ayn bir yönü j ya YaŞcı. Ceneizhan YorulDevlet Planlama Teşkilâtı ilfiDemokrasiyi de zedeleyen bu hu lan, Ali Topuz, Günes TunçOrman Genel Müdürlüjfcu yetmaz. Fikri Yücel. cevaplar.dırmıs ve soyle demis. dür. Ülkesinin topraklarmdan lilerinin konunun Yüksek Plâr.TUNCELt: Ali Anaprür, Hanifi sustur. Bundan kaçınmak gerekdağ, Metin Tüzün, \ecdet Ukilılerince, 1940 yıhndan bugüne tir: : son aynlişıdır bu. Aslan. Hüseyin Erkanlı, Nihat j lidir. lama Kurulu toplantısmda ele ANTALYA: Hii^eyin Akkay», ğur. Reşit Üiker. Ferrii, En Saltık. Hüseyin Yempınar, SUksdar çıkan >angm]arın en büyüalınması halinde fabrikanın Çan«Sendikalann isvertnden yüı l Deniz Bavkal. örr.er Buyrukcu, Kız Kalesmin Kıbns krallarlgin Ünsal. Türkân Okar Yiğin, le^man Yıldnm. ğ^i olarak nitelendiri'en Marma de 423 oranında zam istedıjti yo nın elinden 1448'de KaramanofulHakikat bildiğim seyleri, çekında kurulmasına karsı çıkaYılmaz Gedik. Hslil Dör,me7er, Mustafa Yıldız. ris yangını 150 kilometrelik bir | lundaki açıklamalar, tamamen larma geçiş olayı da üfinç. Kakmmeden, Divanı Harbe gitmek caklan öğrenilmiştir. Türkân Genrer, Hamit Gün*l, URFA: Necati Aksoy, Hüsnü çerit üzerinde önceki eun sabaha İZMİR: Ramazan Arslan. Nur pahasına da söylemişimdir. Şu hilâu hakikattir. Bazı hesaplan Arif Öner, Fnhri özcelik, Mehdın giysileri içinde kucaguıda bir Atpş=al. Mustafa Göklü, Mahmut karşı kontrol altma almmıştır. han Artemiz. Nazır Atçı, Şeref çok iyi bilen ijverenlerin, ıste çocukla kalenin içine giren bir met Pahin. Tevfik Şahin. AvKarakeçili, Sabri Kıljç, Celal ; anda bildigimi söylemekten de 57. Er Eğitim Topçu Tugavı. nen zam oranını hesaplayama erkek, kalenin plânını alarak ele Bakşık, Kava Bengisu, Hulusi Paydaş, Esat Sümer. çeklnmem ve söylemekteyim. ni Yılmaz. Aydm Jandarma Tabum ve Mar malan i?lerine jtelmediSi içindir. geçmesini kolaylaştırmıştır. KaÇakır, Yüksel Çakmur. Kava Ben, Atatürk değilim. Ancak onARTVtN: Tıırgut Altunkaya, UŞAK: Kâmil Coşkunoglu. Sa(Baştarafı 1. aarfada) maris limanında bulunan «Erkin» Çelikkar.at, Nihat Dağdelen, Halen bu işçilerin asgari ücdan ders almış, onun açtığı yolramanoğullan Kız Kalesıni alTsaci Budak. Ekrem Sadi Erim Doğan. Lütfi Gün Mehmet în gemisi mürettebatından 3000'e Hüdaverdi Ersoy, Aydın Erten, rol altına almışlardır. Yıngının, retleri 288 kurustur. Istenilen madan önce ant içmişler. «Eğer dan yürüyen naçiz bir kulunudem. Vehbi Melek. cekara, Süle>Tnan özdemir, Ka zum. Evlâtlanma da bırakacayakın asker, 50 saat süren yo1 ilk zam oranı ise saatte 350 ku ki düsmanı kırıp Kız Kalesini Süleyman Genç, Halil Görrfes Pazar tatili dolayısıyle bu bölAYDIN: h* Ayhan. Mehdir Orpak. Mustafa Ünsal, Ahğun çahşmalarla tomruk d"s [ ru$ olmuştur. Daha sonra bu is alacak olursak kutsai savaş mali, Atalay Göker, Coskun Kageye gelenlerin attıklın tigara ğım ileri süriilen 103 milyondan met Çelik. Yasar Kocabıyı'ıt, met Yılmaz. polannı da yaomaktan kurUr! tegimizden son fedakârlığımm ragözojlu. Şuayip Karayeniç, izmariti ve yaktıklan atesten liyla Mevlana Celâlettin Rumi'daha kıymetli bu hareketimdir. Şükrö Koc. Burhan Meriç, Mıı Sedat öktem, Kemal önder. Ke VA\: Mehmet Emin Erdinç. ımslardır. yaparak 175 kurusa indik. Eger, nin üzerine yeşil bir türbe yaptıçıktıgı sanılmaktadır. Sandalya paylasmak için hizip harrem Snkeli, Burhan Taşnunmı yüzde 423 'ten hesaplaya. ralım dıye. Zorlu bir savaş olYOZGAT: Ali Aktaş, İlhami ! çarpışması iyi defildir. Bunun mal öz, Remzi Özen, Mustafa Kanlıca korusunda çıkın ytn Balat yöresinde başlayan ve kın. KTnal Yılmaz. cak olursak, asgari Ucretin saat j mus aralarında. Rumlaruı tümü Çetin. Mustafa Davutoğlu, Gün nedenlerine girmek istemiyorurn. öztin. Necmi öztürk, Necdet gm ise, saat 17.30'dı başlarnıjsiddetli rüzgâr nedeniyle Batı'da BAMKEStR: Yılmaz Akrıbasına 59 kurus olması gerekir zi'hlara bürünmüş. Günlerce sügör Erdinç. Fikret Hakkı ömer Uıak kalmak istiyorum. Ancak Şengel, Ali Sevinç, Fikret Seztır. Olay yerlne gelen itfaiye, Datçt ve Dofu'd» Gökova körfenar, Mııstafa Atik. Niyazi Badi. lfade ettigim gibi, asjari üc ren savasta kana boyanmış dağ, gin, Orhan Sunar. Zuhal Tase oglu, Sedat Kırımoglu. Nedim ! fayda gördügtim zaman sesimi yangınm büyümesi üzerine çev zine doğru çam ağaçlarmı saran kan, Mehmet Bakır. Nuri Rozret 288 kuruştur. Kork: z. Semsettin Taskaya, '• zen, îbrshim Tortguç, Kava Tun re itfaiye ve askeri birlikleralevler sahil seridine inmeden tas. Karamanoğullanrıdan îbravükseltecegim. Ancak »urada btr yel. Necati Cebe. Ahmet Di'<Vedii Zeren. cer, Neccar Tunçcan. Mahmut Asgari Ucrete, 175 kurus zam him Bey: «Bugün şehit olana ne den yardım istemiştir. Bu v»nsöndürülmüştür. Marmaris • D«tkere daha belirteyim: memleket meoBlu, Kava Göksidan, NiTürkmenoilu. Süleyman Sami mı da ilâve ettigimia takdirde mutlu. Sıra bizimdir» demiş de ZOVGULDAK: Zekai Alhnay, gın da geç saatlerde iöndürülça yolu tizerine inen alevler ise. büvük tehlike içine düşmüsttlr yazi Gürer, Muhittin tşgöz, Meh bunun yüzde oranı yüzd» 31^1' yürümüş erleriyle düsmanın üsTürkoîuz, Fikret Veldet, Ab Kemal Anadol. Ramazan Aydemüştür. 1500 hektar orman alamnı ktil Beynelmilel ihtilâlci Komünist met Kıvırck. A. Süreyya Ö7dir. dullah Cevdet Yiîitoglu. mir. Tevfik Ayyıldız, Zekeriva tüne. Kaçmişlar düşman erleri. Verilen bilgiye g8re, Burgaz Partisinin içerdeki ve dısardaki gür, Nurettin Sandıkçınjlu. Mfh Kısaca, istenilen zam oranı Kalanı da kaleve sığmmışlar. BuKARS: Davut Aksu. Şerafet Aksu. Kemal Bahadır, Hüseyin ' yoldajlan. kanlı bir şekilde ha, tfa 30, Kanlıca'da 15 dönütnlük met Seneönül, Nejat Tuna, Orsadece jiizde 31.38'dir. Yoksa iş nu gören Karamanoğullan dafca funda ve «S«ç yanmıştır. tin Aksu, Doğan Araslı, Tur Gaytürk. Hakkı Gökel, Bülent rekete seçmeîeri bu tehlikeji dohan Uretmen. verenlerin yanıltmak için ileri Ecevit, Avni Gürsoy, Burhan Ka çıkıp ağaçlan kesip kaleye yaİki yançınla ilgili sorusturm»gut Artaç. Abbas Collu, Kemal 1Junnuştur. Henüz tehükenin geç sürdüklerl yüzde 423'le en ufak raçelik, Cahit Karakaş. Ali Kala |! (Bajtararı 1. savfıda) BtLECtK: îfmsil At»k. Meh Güven, Kemal Okyav. Halis öz km yere yığmışlar. Yırmı gün başianmıştır. bir iljrisi yoktur.» (ajı.) met Eryı'il, Mehmet Ersan. r» ljveren kitlesinl ilgilendiren yirmi gece. Bir gece yarısı da demir, Sabahattin özülü, Su fatoglu. Behçet Kalayeı. MuhitBİNGftL: Ali San Engin, Ha anlajmazhğın, bugünden başlatutusturmuşlar bunlan. Gökleri butav Tarım, Arif Taşçı. Saf tin Kıhçaslan, Neda' Kuru, Hasan Mekik. Yıldınm Pereinel. san Celâlettin Erman. yarak yeni bir safhaya girmeM sarmış alev. Dayanamamış Rumfet Tiryaki, Hasan Yıldınm BAYINDIRLIK BAKANLlGl BtTLlS: Kenan Mümtaı Ave hükümetin daha etkili Ririlar. Kalenin burçlanna çıkmısMehmet Yokus. kısık. lar. Bunu gören Karamanogulla«imlerda bulunması beklenmekKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU: Erol Erdem (Baftarafı 1. aayfada) nnın askerleri yagmur gibi vağBOI.U: Salih Cevikojlu, lstedir. Vecdi llhan, lsmafl Kartal, Mu? siminin çok gerisinde olan fikir dırmıslar üzerlerine mail öztr. Abdi özkök. Ahmet oklarını. tafa Kasım. Mehmet Sazık, Meh ögrenlldifine göre. Türk • îş suçu kavramı, antı . demokratık Esir etmişler kalanlarını da ve (Baştarafı 1. aayfada) Adil Sanrfa. Muhittin Ytkılms*. met Seydibeyojilu. Sabri TıfTürütme Kurulu bu sabah topbir tututndur. Asıl suçluiar ise, almıslar Kız Kalesini. Yaptırmısnı Emekli Korgeneral Hayati SaBITRDt'R: Osm»n Aykol. Hü lı. Necriet Yalcm. lanarak son durumu gözden geülkenın çarpık kapitallst düzeni vaşçı, Izmir Eski Sıkıyönetim Ko lar Mevlâna'nm Uzerine yesil türneyin Otan, Ali Şanlı, Emin KAYSFRİ: Tufan DoŞan Avçirecek" v* alınacak veni tedbirve bu düzenden çıkarları olan ser mutanı Emekli Koramiral Cemal beyi. Mevlâna'nm üzerindeki türÜlkü, Nartir Y*vuzk»n. Mehsargil, tbrahim Gayırıt, Yükleri saptayacaktır. YürCtme Ku maye çevreleriyle bunların siya b* bu kalenin almısından sonra Süer, Yargıtay Eski Başkanı Fer me» Giiltekin. sel Çekemoghı. Mustafa De|ir rulunun, Türk • î? Yönetim Ku lal temsilcileridir» demistir. ruh Adah, Anayasa Mahkemesi yapılmış. BCRSA: Necati Aküiin, O'1 îıtanbul Çevr» Yolu, ZinörUlfuyu Kavjatı v« mend. Mehmet GOmüsça, Mus Eski Başkanı İsmail Hakkı Kerulunu olajanüstü bir topîantıya Timisi, daha sonra, TBP"nin man Siret Atac. Nail Atlı, S«rlcivarma»; hafriyat, oüteferrik Isler va maouüi nakn tafa özcan. Sülevman Sa*lam. çağırarak anlaşmazhklann bir her türlil fikir ve düsUnce suçuÜlkemizin Akdeniz kiyılannda tenoğlu, Ulaştırma Bakanlığırettin Canea. tlvas Daleıç, M»h Ulen, 7054 sayıh Kanun bükumierine eör» »klü alma Osman Toker, Hazım Topçuoğkere de burada görüsülmesj yonu reddettigini belirtmis, «De denizle birlikte geçmi; de dalgaMUsteşan Ekrem Ceyhun, Oda met Emekli. Riza Eren. Edip suretirle yapunlacaltür. ^ ^ lu. Metimet Yüreler. luna gideceği sanılmaktadır. Bumokrasiyi. bütün sınıf ve taba lanır. lar Birliği Genel Sekreteri Yılmaz j Erzen, Şerafettln Gökalp, AYsptırüacalr ışier; otoyol, vaa voi. oaeiano ?a ftctt KIRKLARELI: Tsnkut Akarada alınacak kararların yakm kalann dünya görüsleri ve çı «Dalgalanan deniz defil tarihtir, Ergenekon, Başbakanlık Eski ' but Gıinece. Osman Keçecioğlu, yollanrdi olup peyder ney olacaktır. 1ın, Beyt! Arda, Mehmet Degelecekte çalışma hayatıraızı ökarlan doğrultusunda. her türlü: Eteğinde ormanın, dagin tasın Özel Kalem Müdürü Muammer Eran Sevimli. ~ Ihaleya ıştırak etmelt ısteven mUteahhitıerln deoglıı, îsmail Gültekin, îsrıemli ölçüde etkileyecek niteanti demokratık baskıdan u. kayanınj Ekonom. Milliyet Gazetesi îzmir < CANAKKALK: tlker Aksoy, yşterli görülüp üjaleye davet edılebilmeleri UJID aşkjıdamet öjtunah. zak, özgürce siyasi faaliyetlerde likte olması muhtemeldir. Temsilcisi îsmail Sivri. AP Anka , Hilmi Altay. Hilmi Ankan, Î A R I N : ki be'gelerı nazırlayara* 6n secım için vaoaLaklan mü. bulundugu bir mekanizma olaÖte yandan hükümetin de, bu KntŞEHÎR: Mustafa Aksov, ra İl Başkanı Sermet BayramoğMustafa Calıkoülu. Osman Orracaata eklemelerl gerekmektedir. rak gb'rdüjtünü bir kere daha bnemli anlaşmazlığa bugünlerde lu. Konya Milletvekili Yılmaz Öz ' Sinop ve Kastamonu Doğan Güneşli, Sait Savlam. Klhan Caneri, Ertan Dayı. tsa Bayındırlık Bakanlıgından aıınmıs « milvon Tl belirtmek iıterim» demistir. do^rudan elkoyarak, arabulucutuna, Ordu Milletvekili Cengiz met Dereli. Mehmet Çakıralp, lıç Söseiidi. Gtlrcl Tandogan. kalcleri İlk B grubu müteahhitlik karnesı (ajı.) ' luk yapması beklenmektedir. KOCAELI: îbrahim Akr!o»an. Ekinci ve eski valilerden Ali RıHa«an Sever. Hüseyin Yıldıb Yeterlı mal» guee sahip oıaugunu (Kulıanıima. Ahmet Güloglu. Turan Günes. za Aydos. Son Havadis Gazetesi rım. mıs raidt kredi ve nalot durumu) sösteriı baıea sahibi Kemal Pekün, Hür AnaSuavi Erin. Ruhi Kanak. Cemil c Son on yılda vapmıs olduîu ıslerur ven 1 1 9 ÇAVKIRT: îsm^il Dal, Liitfl dolu Gazetesi Genel Yayın MüKarakadıiar. Hasan ÖVean. yapurao müessesenin adı. ikinci keşfi ıtabul tarlhJerüi! Tursut Nuri Ceük Yazıcıoğlu. düril Mustafa özkan. göıterir liste. KONYA: Servet Acar. Talat ÇORrM: Cahit Angın, A. a Halen taahhadünde oiupta bitirilmanıiî durumRi7a Akavdın. Zevnal Avgün, AldaJ. îsmet Büvükyaylacı, Ahnnda önemli artıslar oltnustur. (Baştarafı 1. cayfada) lerinde çok büyük ağırlığa sahip dakl ı«leri göstenr bildln, Adah'nın durumu . Kâmil Basaran, Ethem Eken, met Çabanoglu. Rüstll Erenler. Taban fiyatlannın arttınlacagı1973 yılı Haziran ayındaki fibu tüketim maddesinin fiyatla• Meveut teknik elemanlar Ustesl. AP Genel îdare Kurulunun dün Aslan Emektar. A. îh«an Em Sevki Erkan. Ekran Erkin. Ad nın belli olması nedeniyle tama yat artıslarının 1972 ve 1971 yın nizde 25 çevresınde pahalannan Ertanık, Cemalettin GUrlek, f Bu ıse ayıracaSı minumum: birer aöet «revder geceki toplantısmda, adaylık için I ralioşin. Hasın Sabuncu. raen spekülâtif nedenlerla ortalmdan bir önemli farkı daha nat olmaktadır Vatanda$lann ruklty.o ?a D 7 avan dO2er. 2'$er adat möratcı vt b«başvuranlann durumu görüstilür ya çıkan bu artıslar bütün tka» DENt7.Lt: tlhın Açıkalın, Hüsevin Kaleli, HUsevin Keçeli. bulunmaktadır. Gerek 1971 ve çot büyük bir çoğunlugunun en fien 360 UtreHk betoniyer ile 4 adet aamoerl' ıramyolara ragmen önlenmemistir. Hızır Ceneiz. Gürtün Dayıo» AH Kökbudak, Orhan OVay. Ga ken, bir genel kurul üyesi Fergerekse 1972 yıllan Mayıs aylatemel gıdasımn fiyatlannda İki nun kendisine ait olduğu fatura veya amortuman datruh Adah'nın partiye kabul edillu. KM<=evin Erceük. Hüdai O llo Tıskaf», Fehmi Ünat, Musta nnda hububat ve mamüllert fiay içinde yüzde 25 lik bir paha1973 yılı Mayıs ve Haziran ayter^rin noter tastikli vaaısı ! mesinin kamuoyunda iyi karşılan ral. ömer thsan P»köz, H»lü f* Üstündaje. yatlarında hiç bir artıs görüllanma olması, Hükümetin ftyat lanndaki fiyat artıslan birlikte madığını söylemiş, kendisinin kon S Bu ıse ait prote. dosya ve şartnamela? ı)e işyatbrahim Sahin. memiştir. Halbukl 1973 yılı Matstikrannı saglama vaadlerinın <?le ahndıgında Ikj ay İçinde huKtÎTAHTA: Niyasl Baykal, Ah ! tenjan adayı gösterilmemesini ls ri «Karayollan 17 Bölg* Md. Yol Yaoım Servisinde. e«yıs ayında hem tstanbul ve hero riddiyetinl açıkça göstermektabubat ve mamüllert gibi, dar ve Günvtlz, | temiştir. Bu görüşe bazı genel ku nİTARBAKIR: Ahmet Ay met GUner, Mehmet da Ankara'da hububat flyatlaorta gelirü tüketicilerin bütçe dir. eörer. Nshit Aydın. CetSI Er Hakkı Kadıoglu. Nuri Sanısık. j rul üyelerinin de katıldığı bildi* Tekllt vermek tsteyen mUteahhitierin a aguscin. H'lmi GünHogın. Rusen MALATTA: Semsettin Akgu!. • rilmektedir. Ancak, AP Genel Bas tos J97İ cumart*sl günü saat is.üu'den seç oimama* Esrel tnceoeiu. Recai îskender Galip AIçsTir, Mfhm^ T>Hkava.! kanı Demirel, «Biz kin ve garaz Hububat ve mamulleri fiyat endekslerinde aylık artıslar üzera «Karayollan 17. Böl»e MüdUriliftu Mualllm Naa 08lu. Fev7i Kslfngll. Bıhattin AH H a o Damirel, HUsayin D« î partisi değiliz» diyerek Adalıyı be? eaâdesi No: ıos/5 Ortakör tstanbul» aaroina Hn ISTANBUL GEÇİNME ENDEKSt ANKARA GEÇİNME ENDKKSİ Ktrakoç. tbrahim Meylanl, Ke niz, Tasar Dogan, Mehmet Dur1 savunmuş, kontenjan adaylannm seçim İçin mUracaat etmelen eerekltdir MAYIS HAZtRAf MAYIS HAZÎRAN mıl Saveı. Mahmut Uyanık, du, Sülerman Efe. Turan Fırat, ] hangj illerden gösterilecegi konu • Postadaki racikmeler nazan tibare aıınmaı 1971 0.J 5,8 0 19.7 Metin Yalçın. Rakkı GSkçe. AU Kirea. Abbas sunun gelecek toplantılarda ela 1972 0 2.2 0 0 EDtRNE: rikret Giindikeu, önen. Ceiâl Ünver, Hacı îsma j alınmasının isabetli olacağıru söy (Basın: 20*20> USS 1973 13,1 S7.9 lemlstir, (THA) »a 3M îlhın Işık, Seyit Hüıamettin, 11 Yümtz. Bu köşeden 353 sayılı Kanunun 160'mcı maddesi (Bastarafı 1. tavfada) og!u, Cevdet Demiray, Nef'i Saatçioglu, Nejat Sarlıcalı; Burdur: Ekrem Kabay, Hüseyin Öktem; Çanakkale: îmadettin Elmas: Erzincan: Alparslan ANKARA Bakanlar Kurtılu Can. Niyazi Ünsal; Erzurum: 1973 • 1974 ürünü kütlü pamuk Orhan Ketencioglu. Hilmi Nalfiyatlarının belirli bir seviyede bantoğiu, Orhan Şerif Soy; tutulma?mı sağlamak için, PaHakkâri: Naci Cidal: Hatay: muk Tarım Satış Kooperatifleri Hüseyin Açıkalın, Cahit ConBirîiklerini görevlendirmiş ve ker, Ibrahim tnal. Veli Kaya, yeni alım öyatlannı açıklamışKemal Kılıçoğlu, Hasan Ökten, tır. Hamdİ Selçuk, Asım Tekin Yurtman: Istanbul: lclâl AıımBuna göre, Tariş, Ege Bölgtsi gil, Mustafa Aycftn, Solmaz Bestandart 1 beyaz kütlü pamuğun lül, Rahmi Erdem. Ahmet Neıibeher kiloşu için ortak olan ümi Erjtenç. Fevzi Hakkı Esatoğreticiye 600, ortak plmayan ürelu, Mehmet Feyyat. Fikret Günticiye 570 kuruş, dojan. Faruk Güventürk, E^»t Antbirlik, Antalya standart 1 Mahmut Karakurt, Tahsin özbeyaz kütlü pamuğun beher ki çeri, Ayhın Peker, Hasan Senih losu Jçin, ortak üretidye 590, Tongar, Abdullah Vehbi UJur, ortak olmayana 560 kurus, Süreyya Yönder, A. Nihat ZalÇukobirlik, Çukurova ttaao|lu: Kars: Sırrı Atalay, Mudart 1 beyaz kütlü pamuğun b«raffer Şamiloğlu: Kütahya: Saher kilosu için, ortak olan flremi Ünel; Mardin: Mehmet AH ticiye 560. ortak olroayana S32 Ankan; Rize: Talât Dogan ; kurus ödeyecektir. Samsun: Hayri Çalgüner, MuDiger tip ve kaütedeld pamuk harrem Çavu«oğlu, Fevzi Geveörünü ise, Tariş, Antbirlik ve ci, M. Cahit Ünal; Siirt: SüreyÇukobirlik tarafından, daha önya ö n e r ; Sıv«s: Hüseyin Çevice uygulanmakta olan fiyat kaker, Kuzhet Çubukçu, Kizım demeleri esasina göre mübayaa Kangal; Tokat: Vedat Ankan, •dilecektir. Zihnl Betil, Enver Sıldıroglu; Vrfa: Abdullah Köksal: Yezgat: îhsan Müftüoglu. M. Celilettin GAZETECİ SELİM Oİ£Un. O s m ı o Nuri Orhon, VeII Uyar.» Kütlü pamıık alım fiyalları acıklandı CHP'nin Senatör ve Milletvekili ] Bayar'ın da konuştuğu 7,5 ay içinde DPT kararına Haiil Tunç Işçi emekli Anadoln kaleleri Kanlıca kornsn Timisi Ferrnh fldalı 17: BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖN SEÇİM İLE İLGİLİ İLÂN HUBUBAT VE MAMULLERİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog