Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 13 Ağustos 1973 40 YIL ÖNCE CUMHURİYET 13.8.1934 LEYLEK KARTAL MUHAREBESİ Orhangazl dvsnnds bir orada leylekler ile kartallar arasında bir «üredenberi kanlı bir harp cereyan etmektedir. Dün bu harp sona ermiş ve kavgacı leylekler yerlerine, harbe iştirak eden Eyüp leyleklerl de grup gnıp yuvalanna dönmüslerdir. Onbes gün evvel yuvalannı ve juvalanndaki yavrulannı terk ederek günlerce aç biilâç harp eden leylekler bu kanlı kavgadan galip çıknnşlardır. Bu garip harbin sebebi beş altı tane kartalın bir leylek yuvasma hü cum ederek; anneyi parçalayıp, yavrulan alıp götürmeleri olmustur. Aynı kartallar sonradan gelerek baska yavrulan da almaJt T« yuvalan yagma ettnek lstamişlerse d« leylekleri toplu bir halde karsüannda bulmuslardır. EUiyi aşkın leylekler yav rulannı bir viraney» tasımışlar ve küstah kartalları beklemişler dir. Leylekler aralannda kurduk lan bir teşkilâtla bir kısmı suç lu canavarlan beklerken bir kıs mı da haberci olarak civara dağılnuşlardır. Muharebenin büyü yeceğinl kestinniş olduklarmdan leyleklerin hepsi îzmir, Eskişehir, Çanakkale. Balıkesir ve Ankaraya gitmişler ve kalabalık bir leylek ordusu il» Orhangazl ufuklanna gelmişlerdir. Saatlerce süren bu muharebede 12 leylek 20 kartal blmüş ve blrçoklan da yaralanmıstır. TELEVlZYON'DA BU HAFTA Sofu TUĞRUL Haftahk program özetleri • 14 Ağustos 1973 Salı 19.23 ÇOCUKLARIN EVRENt Çocuklar için haarlanan programda, bisikletiyle çeşitli numaralar yaparken basına gelmedik iş kalmayan sevimli bir maymunun byküsü anlatılıyor. Programın pantomim bölümünde ise, acemi bir bisikletçinin göstcrileri yer alıyor. 21.00 HAFİF BATI MÜZİĞÎ S«lçuk Ural. Türk hafîf Bata müzifinden örnekler TeriTOr. 2U0 TELEVİZTONDA SİNEMA Filmin adı: «Kanlı Nigâr», Oynayaniar: Belcin D o ruk, Münir Özkul Te Vahl Öz. m 15 Ağustos 1973 Çarsambft 19.25 BCT.TTSLAR Camm ortaya çıklşından günilmü*e d«ğin eeçirdigi evrimler ele ahnarak Işleniyor. 19.35 KADIN VE EV Sun! tncînin varjılışı hakkında belgesel bir film gösterilecelc. 20 05 BİR SOLÎST Programda Türk sanat müziSi solisti Aysel Güvenç yer tlıyor. 21.00 KACAK Filmin %di: «Hos Geldin» Richard Kimbl» bu kez bir cifttilrt» teknisyen olarak calısmaktsdır. CiftllTt sahibinin bir Jnzı ve hanımı vardır. Hanım. kızin üvey «nnesidir. Genc Vız ruht bir detv rasyon nedenivle vattıgı ha.v taneden çiftlijSe döner. D«vamjı olarak köpeklerden Urker bir haldedir. Kimble. kiiiTλ ilgilenerek bu bunahmının geçmesine yardımcı olur. 22.20 STÜDYO KONSERÎ Programda piyarist Alp tTlusoy esliğinde soprano Bergem Ki?ılhı8 ve tenor Cemii S8kmen yer alıyor. Pro^Tam geçen haftadan ertelenmişti. • 16 Ağustos 19TC Persembe 20 05 BİR SOLÎST Bu prosramda Tlirk sanat müzigi solisti Bülent Oran ver alıyor. 21.00 SİRK DÜNYASI Fllmin adı: «Yasak A$k» 21.50 ISTANBUL KÜTÜPHA"ELERÎ Istanbul kütüphanelerinin tanıtıldığı bir progıam sunulacak.. • II Ağustos 1973 Cnmartesl SEYİRCİ GÖZÜYLE Naklen yayınlara devam edilmeli.. Avrupa'dan yapı'an maç naklen yayuüarına devam edilmelıdır. Avrupa'nın seyrettıgı maçlan bizler de seyretmek ısteriz. Çok saçma olan ve gıdereK çekilmez hale gelen «Uzay Yolua da artık sona ermelı.. Bir de çok geç yayınlanan spor programlannın daha erkea saatlere alinmasım dileriz. tki Kardes Ankara dik. Arkadan yüksek atlamayı bekledik. 15 gün sonrakı programda oldugu belirtildı. Biz bir rrogram yapmışız. gezı için... Gittiğimiz yerde televizyon yok. Yaz günlerinm bu gidışli gelış1i durumu düşünülse de, örr.eğin bır spor programı kesik kesıl: değil de tüm olarak verilse.. TV. acaba spor prosramlannl bu şekilde düzetUiyemez mi? Orkide Ankara BULMACA 123 4 56 78 9 TUKARDAN ASAĞIYA: 1 Hayvan gibi ilkel kalıp, şuursuzca, medeniyet dısı, insanlığa yakışmaz, yok edici haller davranışlar. TERSÎ kimyada güınüşün simgesi. 2 Bir yerin ileri gelenleri, şereflileri Çoğu doğu müzik âletlerinden meydana get:rilmi$ müzik takımı. 3 TERSÎ Tavla oyununda birden iki sayı kazandıran oyun veva bir maftlubiyet tarzı Birkaç geıni veya uçaktan mütesekkil savaş grubu. 4 Batı Savunma Pak • tı'run rumuzu Bir hayvan. 5 TERSÎ rey Giiç, derman, yapabilmeklik vey» hareket saglayan kuvvet. 6 TERSt dör.ek sözünde durmaz mânasma hakaret sözü veya kötü kadın. 7 Vücudun çıkardıklanndan Alaturka rnusikide bir makam. 8 Bir işte biribirini geç meye çalısanlar Bir not». 9 Lezıet Bir sözü veya h«reketi kendisine menfaatine yarayacak şekilde minâ veıerek çevirmek (Eski dil). DÜNKÜ BTJTMACANIN ÇÖZtMÜ: SOLDAN SAGA: 1 Utanmak. 2 Sudan, îyi. 3 Trak. Elek, 4 Un, îptilâ, 5 Refleks, 6 Zi, Po, 7 Abone, Se, 8 Çeşit, Ara. 9 Ay. Carnbaz. YTKARDAN AŞAGlYA: 1 Usturmaça. 2 Turne, Bey. 3 Ada, Floş, 4 Nakil, Nic. 5 Mn, PezeU. 6 Etki. 7 Kilis, Sab. 8 Yel, Pera, «UZAYYOLU»»NA ARTIK KARŞI ÇIKMALIYIZ Geçtıftimiz hafta'.ar bu sütunlarda Uzay Yolu sevenlerın yazılan vardı. Cumhuriyet gibi bır gaîetede bizlere yazı hakkı verildiğine gb're. önerilerimız daha gprc°kçi, d?hB vararlı o!malıd:r.Gelişmek»e olan yıırdumuz insanı. o eski ve havalı fılmlere karşı çıkrnahdır. Bu konuda ya7anlar da bunu kabul ediyorlar zaten... Ricamız. kritiklerimizin gerçek ve gazetemizin havasına uypın düsmesidir. Krcial ERDOGAN Ankara KISA KISA Adalarla ilgili program hazırlanıyor ı Türkiye Televizyonlan, yurdumuzun genellikle meskün olan adaları hakkında dökümanter bır (ilrn nazırlamalt tizere çalışmalar yapıyor. Hst arlanacak filmde, Marmara, Gökçeada (Imroz, Bozcaada. Avşa, Ekinlüt, Pasalımam vo îstanbul adalan. tanhl. cofraü, ekonomik, sosyal ve turıstik yönlenyle tanıtılacak. TV prodüktörlerinden. Can Boztepe ve bir TV lcamera ekıbı Adalarla ilgili filmin çekımini yapmak üzere Aniara'dan ayrıldı. > Almanya'daki Türk lsçileri içın hazırlanan Televizyon prograrmnın çekJmi tamamlandı. Program, 30 dakikasl eğlence ve 12 dakikası haber olmak üzere toplam 42 dakika sürüyor. Programın eğlen ce bölümünde. Alpay. Püsun Önal, Şakir öner, Günhau, Saniye Can ve Recep Kaymak yer alıyor. Programda aynca Kapalıçarşı'nın tarıhl ve turistik değenni tanıtan bir de belgesel bölüm var. Bu programı Ogur Oilndar ile Alman asüb Gudrun İçll sunuyor. t Diyartmkır yakınlannda Kollubaba tepesine kurulroakt» olan Diyarbakır verıcisinin yapımı da hızla devam ediyor 100 Kw. gücündeki verici III. bant 9'uncu kanaldan yayın yapacak. 48 bin kılometr« karelik bir yayın alam olan vericiden ı milyon 700 bin kişi yararlanacak Diyarbakır, Urfa, Adıyaman. Mardin ve dolaylan ile Suriya sınınndan öte büyük bir bdlge vericinin yayın alanma giriyor. I Yaz sona eriyor, TV de naklen yayınlara bsşlıyor: Eylül ayının 49'u arasında Belgradta yapılacak olan dünya yü> me sampıyonasm] ekranlar» dan izliyebileceksiniz. Yüzm»nln her dalmda yapılacak; olan şampiyona, olimpiyatlardan sonra dünya çapındaId en önemU yanşma. Türkiye TV'sı, yanşmalar Ue sutopu (inallerinin tamamını naklen verecek. I Ekranlann sevilen yapımcıst ve de takdimcisi Uğur Dündar Ingiltere cezisinden döndü. Ve «Yasadıgımız Günler» İçin hemen çalısmalara basladı. Onümüzdekj ay tcinde ba? hyaca»! sanılan progrsanlannın geçen yıliardan daha ilBinç olması bekleniyor. » Efilenre bolüroü müdürO Yılerl Atamer bueünlerde çole yorgun. Hem eleman az dlyor. hem de eftlence prORTam lannın ardı arkası kesilmiyor diye vakınjyor. Biz. sayın Yılerl Atamer*e hak »eriyoruz.. Hele. «Bir Yaz Rüyası» adlı «açma sapan show proj ramını gördükten sonra,.. SOLDAN SAGA: 1 Bir yetımın Teya akılc* zayil hasta birinin malmı yönetme işi (Eski dil). 2 Müslümanükta, dinî bir törends Kur'andan parçalar okumak Besteli yüksek sahne eseri. 3 TERSÎ bas gıda maddelerine beledivece konulan fiyat TERSİ bahçelerde çiçek ekmeye aynlmış yer;er 4 Gürültü patırdı. 5 TERSÎ kimyada demirin simgesi Bir borcun belli ramanlarda ödenmesi icap eden parçalarindan herbiri. 6 Kutuplarda yaşıyan zekî bir hayvan Eskrimde bir karşılaşma şekli. 7 Kimyada silisyumun simgesi Japon âlimlerinin ilerde gıda yapmayı araştırdıklan bir çeşit yo•un, 8 Kelimenin. sö'zün yanIısı vey» bir şeyin gözü aldatan görünüşü Hat»y'da nehir. 9 Havada bulunan bir gaz Bir işin erbabı, bileni. 19.25 tNCtK V 5 BOMCTTrî T Pro^ramda, Insanm dünya üzerinde yaşaması, dünya döndüğü halde insaniann dönmeyisı üzerine înck ve Boncuk'un karşılıklı tartışmalan yer ahyr>v. Daha sonra aynı sorunlarla ilgili olarak bahçıvan amcaya ve Büyilkbaba'j'a sorular soruîuyor. încik ve Boncuk tatmin edici ccvaplar alınca rahat edijorlar. 19.S0 ANADOLU SÜS TAKILARI f2) Programm son Wlümiinde. Anadolu'da cHrülm zamanımızın süs takıları va Anadolu halkınm başlıklan tanıtıiıyor. Bu arad» cesltli müzelerden cpkilen filmler de pro<»ramda ver ahvor. Yapımcı: Gelincik Gültekin. 21.00 BÜYÜK STÜDYODAN Ali Ö7Oguz ve Ayhan Ahıskal'ın sunduftu bu efl«nce rjros*ammda illc olarak illirvonıst Alâattin Alrmnar'ın cesltli rösteril»ri bulunuvor. Lâle Akad tneilirce iki sarki sövlevecek, daha sonra TUrk halk müzifti «anatçısı Mua7zez Türina'den türküler var. Programda Erol Evgin de tiç parça sunuyor. Türk sanat müziği bolümünrie de Hülya So'zerl dinlıyeceksiniz. MA Filmin adı: «Bahar Ysğıuru Gibi», Ojrnayanlar Antonv Quinn ve îngrid BergT 19 Ağustos 1973 Pwar 20.00 BÎP SOLÎST Türk htlk miİTiği sanatcısı B»dia Akartürk programa »olist olarak katüıyor. 21.00 GÖREVİMÎZ TEHLİKE Filmin «dı: «Yıldönürr.ü Harekâtı». Fılmde. ünlü arkenlog William Benit, bir hükümet darbesire bilmeksizin Zlet olmush:r. Darhçr* lavn eizli r»o!i« müdürü S'efan Gomalk, batıh bir an!ayışla ülkevı yftneten en vakm arkadaşı Baskan BetTan Burik'ı öldilrm»ic icin bir plsn hazırlar. Bu plSnın adı da filme ad olan «YıldönümU HarekAtıiKtar. Bu arada Arkeolog Benit yanlıshkla Gomalk tarafmdan tutuklanır ve bır kalp lcrizi eeç'.rirMr. Phelps ve arkadaslannm Eöreri, arkeoloe Benit'i sajt olarak kurtarmak ve Gomalk'tr' hazirladığı riliim plânım bozmaktir. •25 TÜRK ' \NAT Î.O W7,^^ Bu programda Istanbul Festivali sırasında bsnda kadedilen Nevzat Atlıg vHnetimindeki Türk sanat müîigl konserinin üçüncii bölUmii vavmlanıyor. Bazı konular kesik kesik yayınlanmamalı 10 Temrnuz eüntl spor oroaramında üç adım atlamayı izle Sorun söyleyelim • Sayın CAFER ÇELEBİ İzmir TJzay yolu dizisindeki aktörierin. Dr. Mac Coy hariç, resira lerini daha önceki sayfalanmız da yayımlamıştık. Mac Coy'un resmini ise bıılamadık. Daha ü ginci, TV'de de yok Dr'un «smi... RADYO ISTANBUC M5» MOS OT00 67.M OT.30 0T.1S Oİ0O 0*10 08 30 0»00 0915 09 30 ocoo Giinaydın Haberl«r 1000 10ÎS 10.40 1100 11J0 11.40 12 00 12.10 12.2S 1240 13.00 1315 13.30 14.00 14.15 14,30 14,45 15.00 15X15 12.50 15.45 18.00 16.30 18 40 17.00 C5.55 OS.00 06.05 0700 07.05 07.30 07.40 08 00 0810 08.40 0900 0915 09.40 1000 1010 10.25 10.55 1110 11 30 1200 12.10 12.30 13 00 13.15 14.00 1415 14.30 Köye habcrler Sabah rnüzi|i Haberler Günün projraralarl Nurten înnap'dan türküjer Çevrtıniıde bugun Onlü yonımculardan Berıber larkılar Hafif B*tl müzlii Hayatm lçinden Oyun havaları N. Mereanlı'dan türküler Haberler Ç. Akın Esenç'den farkılar Haftaya bajlarken Her scher açılır dükkânımıı Plâklar arasında Şarkllar Haberler Rıta Rit'den |»rkılar Hafif müzik orkestrasi T\irküler geçidi Haberler Hafif müzlk Reklâm programlan Güzlde Kasacı'dan sarkılar Seha Okuş'dan türküler Güven Aydın orkertrası Saz eserlerl Haberler Asık Daimi'den türküle* Ritm ve melodi Ekrem Varol'dan jarkılar M, Ceyhanlı'dan türküler M. Toper'den sarkılar Küçuk konser Albumlerden seçmeler Uaberl«r Açılış ve program Haberler Günaydın Köye haberler Kadınlar topluluğu Haberler Sabah müzigl Ankara'd» bugün Sarkılar Çeîltll müzlk Hayatm lçinden Türküler ve O. havaları Arkası yarın Haberler Sevim SUer'den sarkılar Haflf müzik Nâzân Balkır"dan türküler K. TokatlıoSlu'dan sarkıUr Konser saaü Haberler M. Turüng'den türküler Beraber ve colo sarkılar Haberler Yenek müzlği Ö|le konserl Gönül Akın'dan jarkıla» Gençler içın 17.65 17.M 17.50 19.00 1P.30 1»45 3000 20.15 20 30 30.55 21.00 21.15 2140 22 00 22 45 2300 24.00 00.55 01 00 18.55 17.00 17 05 17.30 18.00 18 30 1900 19.30 2015 21 00 21 30 22 00 2210 23.10 23.40 2400 00 55 0100 15 00 15.05 15 45 16.05 16.20 1700 1" 05 17.50 1*00 19.30 19.55 201(1 20 25 20.40 20.55 21.00 2110 22.10 22.24 22.4» 22.45 23.00 2S.30 24 00 00.55 01.00 'Tafl Karma f w h A «£ Reklâm programlın Haberler R. Sönmeıocak'dan Muıikll daklkalar Cemlle Cevher'd«n I933't*n 1»73'« ekonomld» devlet Kluik Türk muıltl koroıu Bir vartnif Haberler SarkıUr Oda müzitl Reklâm projramlan Haberler KenUmlz konserlerlnden Gece itln rauzlk Haberler Profram ve kapanif GÜÇ BULUNUR BIR SEKRETERLE, SERİ DAKTİLO YAZABİLEN DAKTÎLOSEKRETERLER ARIYORUZ Çok harcketli reklâm dünyasında, müşterilerimizin artan ihtiyaçlarınt karşılama çabamızda, sekreterlerimize önemli görevler düşmektedir. Devamlı gelişmemize bağlı olarak, her geçen gün, daha çok sayıda sekreterlcrc ihtiyaç duyuyoruz. Aradığımız sekreterler ve niteliklcri şöyledir: GENEL MODÜR SEKRETERI Şirketimizin en üst kademesindeki kişiyle teşriki mesai yapacak, olgun, tecrübeli, birkaç lisan (kusnrsuz İngilizce şart), steno ve daktilo bilir, üstün temsil yeteneği olan bir bayan sekreter. llgililerin, hal tercümelerini kapsayan ve istedikleri net yıllık ücreti belirten ayrıntih mektuplannı, "Genel Müdür Sekreteri" rumuzuyla acele göndermeleri rica olunur. Bütün müracaatlar gizli tutulacak ve ayrı ayrı cevaplandtnlacaktır. DAKTİLO SEKRETERLER On parmakla ve Türk klavyesiyle seri daktilo yazabilen daktilosekreter bayanlar. îsteklilerin, yaşlarını, öğrenim durumlannı, meslekî tecrübelerini ve istedikleri ücreti belirten mektuplannı, Personel Müdürlüğümüze yollamalan rica olunur. ;,«: Sosyal Sigortalar • Sayın SAADET Evizi Üsküdar/İst. Televizyon ahcınızda istasyon ayarmın iyi yapılmadıgı anlasılıyor. 3. bar.t 5. kanala ayarlanması gerekir. Şebeke voltaJının degişmesini bır ölçü ale tiyle kontrol ettiriniz. Sizin ta rifini vaptıgımz ant«n 1. bant antenidir. Anteninizl III. bant anteniyle deği«tirirseniz çok iyi sonuç alırsınız. Kurumu Istanbul Hasta nesi Başhekimliğinden 1 Hastanemiz ile Eyüp Hastanesinin bir yıllık ihtiyacı olan maddeler aşağıda gösteriİen tsrih ve saatlerde kapalı zarf usulü ile ihale edilecek olup, bunlara ait şartnameler Komisyonumuzdan ücretsiz temin edilebilir. 2 Îsteklilerin tekliflerini ihaleden bir saat öncesine kadar Kocamustafapaşa'da bulunan Hastanemiz Komisyonuna venneleri veya posta ile göndermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 3 Kurumumuz hastanelerl 2410 tayüı Kanun'a tâbi değildir. 10 kalem temizlik mıddeleri: 20.8.1973 saat 11.00 24 kalem kuru gıda mıddelcri: 20.8.1973 n ı t 15.30 CBasın: 20875) 6434 • Sayın KURBAM VILMAZ Kasımpaşa İst. Televizyon konusunda piyasada çeşitli bilgi sevivelerine hitap eden kitaplar mevcuttur. Biz herhangi bir ttitabın admı veremiyeceğiz. Ararsamz, sanırız. bir kaç kitap bulacaksınız. ÎSTANBÜL t L Açılıg vc profram Haberler Diskoteğlmizden Küçük konıer Gençlere müzlk Senfenlk müzlk Jimmy Smoth çalıyor Pop dünyasından Akşam konseri Müzik bllmecett DiRno Garcla üçlüsü Haberler Gec« konseri Caz müzigl Samanta Jones söylüyor Gece lçln muzik Haberler Program ve kapanıs Haberler Turkuler SarkıUr Küçük konser Semra Enoylu'dan farkılu Haberler Yurttan »esler Reklâm procramlan Haberier Dünden bu«üne Burası TRT haber merkeıl Gııneri Tecsr'den farkılar l°23'den 1973> tanat Recep Kaymak'un tUrkülcr Bir varmıs Haberler Radyo tlyatreıu Türküler Çetitli müzik Haflf müzik Habcrler SanatcUarırmzdan blrtr Haftanın toplulufu Senfonlk müzik Haberler Program ve kapanıı |jrk) # Savın C. D. Harbiye/İst. ANKARA Verdiğiniz bilgiye eöre alıcınız da yat,>y tarama senkronizasyonu bozuk. (Bak: Cumhuriyet TV'de bu hafta, 23 ve 30 Temmuz günleri) BiliTOrsunuz, TV'nin arkasında bir düŞme vardır. ehil bir kimseve ayar ettirmeniz gerekir. Avardan ön ce şebeke voltsiını da ölçtürür seniz çok iyi olur. l'nııııııııııııuıııııiiiııııııııııııııııııııııııııııııiHiıııiıııııııtıııııııııııiimımıııııııiııııttıııııııııııııııılıııııııııııı? A Sayın SEMTHA ERKMEN Ankara Alıeınızda düdük sesinin olma sının çok cesitli npdenlert var dır. Bu tip anzalarda ehil bir teknisyene eerek vardır. Teknisyen yönündpn bir tereddüdünüz varsa lütfen büromuza kadar zahmet ediniz. Yardımcı oîmaya çahsalım. | İ 1 I DİŞ TABİBİ ARANIYOR | Müsterisi hazır Kızılay Balat Dispanseri 1 21 41 13 = (Cumouriyet: 6437) = ^ıııııınııııııııııııııııııımııııııııııııınıııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııiHiiuıııııımıııııııııiiiııı^ Çok acı bir kayıp Merhum Mehmet Ali Otman ve merhume Kadriye Otman kızlan, Suat Telli, Ve cihe Barlas. Fıtrat Sangann sevgili kardeşlerı merhum emekli albay Muhtar Yetenin vefakâr eşl, Av. Zeki Barlas Dr. Haydar Telli, Yük. Müh. Hayri Sanpann kıymetli bal dızları. Imre'nin çok sevgili anneciği Yoksullara Yardım Derneği Üyesi, Sevgili Cumhuriyet okurları TV'nin yaı tjtfl! birmek üzere. önümüzdeki ay içinde yeni sezonun programlan blr blr ekranda boy gösterecek. Yaz döneminde eskilerle isi idare eüneye çalışan TV'nin. yeni sezori tçin hazırlıklarmın sürdürüldüğünü daha önce bildirmiştik. Hazırlıklar sürdürüledureun, biz taym okurlanmızın, yeni dönem programları hakkında Eröriis. düşünce ve önerilerini rica etmUtik geçen hafular içinde... Gelen cevaplar, bir hayli .. Abartarak, binlerce diyecek değiiiz. Yalnız bİ2 bu ilgiyi yeterli bulmuyor ve okurlarunıza yeniden sesleniyoruz: MANAJANŞ A.Ş. Ebussuud Caddesi, 81 Sirkeci İstanbul Akçakoca Belediye Başkanlığından Kesif tieçici Malî Bedeli Tesisin adı Tenunat Keterllk 1.0bSUW). 45 7UO, 93 250, Akçakoca/BÜLU Soğuk hava tesisi 1) Yuknrıda adı yazıh tesısler 2490 tayılı Kanun kapıımı ıçınde kapalı zarf usulü btrtm fiy«t asaılırıyl* «ktiltmeye konmuştuı 2) Teklif zarHarı 27/8/1973 Pazartesl günü «aat 15.00* te Belediye blnasında Encümence açılacaktır 3) Tekllf mektuplarının 27/8/1973 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar Beledıyeye tesllmt ge'ekmektedlr Vaktlnde yapılmayan veya postada vukubulan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 4) Teklıf verecek yüklenıcilerln tekllf m«ktupl»nn« ek (U) tîrubu yüklenıcı Karnelerlnl »ımdiye kadat vaptıkları l$lere ait belgelerln Hstesinl Srnegıne eöre leknık personel beyannamesl. taahhütlerl altında bulunan Ulerl göstenr taahhütnamelerınl ve tutan vukind» ya*ılı mal! jrttcrllk belgeslnl •kleratlerl lâzımdır. (Uasın: 20S9T^ 64S0 (Manajans: 2177) 6428 İTALYA'DAN BUGÜN DAHA İTHALÂT KÂRLIDIR NEVZAT YETEN elim bır traiik kazaaı sonu hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi 13 Agustos 1973 Pazartesi (bugün) öğle naır»zından sonra Şişli Camiinden almarak Zincirlikuyudaki aile mezarlıjhnda toprağa ve rilpcpktfr. (Cumhurtyet: 6441) ••• ••« H t U N O ' d ı 711 EYLÜl 1973 Urihlen arMinda Mllletleraruı fuar Sahasında, tanınmıs Oır ıntisas sergis) olan M A C E P 1373 SUNBAHAR SEKGtst ver alacaktır. Sergi münnasınn ev aletlen. kristaı t»ya. teramik esya, KÜmUs esya. hediyellk esya, hırdavtt e$vt, »vaöanim gibi mamullere tahsls olunscak ve bu mamull«r 4 pavyonun 110.000 m21!k 14 salonunda 1600 teshirot flrma taralından sergilenecektlr. M A C E P 1973 SONBAHAR SER(itSt fleill sektBrOn en kalltea tmalâdnı düny» çapmd» temsil «den »»iKHrin ttstönde mamfil çesldlnln yer aldıgı en odvülı sersidir. M A O B P tm SONBAHAR 8KK»ttSt saflee* tlpiH branslarda UiUcaslEfinis tthalarçıiara mansus oiacaktır. SEStOÎ SEKRETB3U4GÎ: her sınıf otelöe y . ayntmak, eT Oeretfi» etrtş itartJsn gönderroe» ve ner tOrlü oıip sagiamak Ocsre htrmetlnl» aonade bulunmaKtadır. H i C E f • » , Vis Solteriso 2(1121 MİL.4NO (tUiya) (Basm: 31951) 6429 TV'nin YENİ DÖNEMt ÎÇİNGÖRÜŞ, DÜŞÜNCE .ve PROGRAM ÖNERİLERİNİZİ BEKLİYORUZ Okurlarunızdan gelecek yazıiar ne kadar çok olursa, belirli konularda blrleşecek görüşler ve dllekler de o kadar önem kazanacak vt XV yetkilileri ister istemez bu birlejik görüje katılmak zorunlu£unu duyacaklardır. BSylece, programlar bir aydın kitlenin görü;ünü d« yarmtmıs olacaktır. DtŞ TABtBİ : Orhan TÜZÜN Saat 13.30 19.30 Sanntya Oad No: 400 TEU 21 75 83 YAZILARINIZI LÜTFEN ŞU ADRESE POSTALAYINIZ: Cumhuriyet Ğazetesf Ank'ara Bürosu/ TV savfasî Atatürk Bulvan 79/3 Yenisehir/Ankara
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog