Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makale



Katalog


«
»

CUMHURÎYET 13 Ağustos 1973 Peron, başkan adayhğını kabul açıkladı BtTENOS AİRES Ariantin' in eski Deviet Başkanlarından Juan Domingo Peron, gelecek ay yapılacak Başkanhk seçimlerine katılacağim açıklamıştır. Askeri bir darbe ile devrilip 18 yıl sürgün hayatı yaşatfıktan sonra ülkesine dönen ve Arjantin'in yeniden kuvvetli adamı olan Peron'un 23 eylülde yapılacak Başkanhk seçimlerine katılmayı kabul ettiği Başkanhk Basm Sekreteri Emilio Mabras tarafır.dan açıklanmıştır. Mabras. Peron'un eşi ve eski bir dansöz olan îsabel'in de Başkan Adayı olarak listede yer alarağını bildirmiştir. Peron ve eşi, Peronist Justiciaiifta Partisi tarafmdan aday Kösterildikten bir hafta sonra adaylıklarını kabul etmişlerdir. Arjantin'i 1946'<îan 1955 yılına kadar demir yumrukla yöneten Peron. geçen hafta Başkanlığa aday gösterildikten sonra gazetecilere, Başkanhk adayhğını resmen kabul etmeden önce doktorlarına danışacağını söylemişti. (a.a • THA) Oış haberler ettığmı Libya'da bir ABD petrol şirketinin yüzde 51'i millileştirildi KAHİRE Ortadogu Haber Ajansmın Trablusgarp Radyosuna dayanarak bildirdiğine göre, Libya Devrim Komuta Konseyi, dün Amerikahlara ait «Occidental» petrol şirketinin ülkedeki varlığımn yüzde 51'nin devletleştirilmesini kararlaştırmıştır. Şir ketin nakit, hisse senetleri, tahvil, tesis, petrol arama ve taşıma araçlan, petrol kuyuları, depolan ve boru hatları kararın kapsamına ahnmış olup, bunların mülkiyetinin yüzde 51'i Libya devletine geçmistir. Önceden söylemişti Konseyi Başkanı Muammer Kad dafi, ülkede faaliyet gösteren diger petrol şirketlerinin de zamanla devletleştirileceklerini bildirmişti. Libya hatırlanacagı üzere daha önce de, İngiliz «British PetDün mülkiyetinin yüzde 511 roleum» ve Amerikan cBunker devletleştirilen «Occidentel» petHunt» petrol şirketlerini devletleştirmişti. O tarihlerde bir a rol sirketi, Amerika'nın en büçıklama yapan Libya Devrim yük şirketlerinden biridir. Bu Büyük bir şirket şirketin sdı daha önce, başkanı Dr. Armand Hammer' in Sovyetler Birligi ile imzaladığı 2 milyar dolarhk bir anlaşma nedeni ile dünya basınmda sık sık duyulmuştu. Sirket. Sovvetler Birligi ile en büyük çapta iş yapan ABD şirketlerinden biridir. (D1Ş HABERLER SERVlSt) Israil Sivil Havacılık Teşkilâtı, uçak kaçırma olayını kınadı TEL AVtV tsrai! Sivü Havacıhk Teşkilâtı sözcüsü, dün yaptığı bir açtklamada. içinde kîm bulunursa bulunsun sivü bir uçağın kaçınlmasına karsi olduklannı belirtmi? ve «tsrail Sivil Havacılık Teşkilfttımn. hava korsanhpı ile mücadele eden örgütlerin basında gelrliSini hatırlatmıstır. Sözcü. Irak yolcu ucafının zor kullanılarak kaçinimasını da kınamıstır. Dış basından Batı Avrupa'nın Planı 8 atı Avrupa'da üslenmiş bulunan Amerikan asker) birlikleıın:n sayısırun azaltüması konusu, uzun yıllarclır Batı Avtupalı yetkilileri çok ilgilendiren konuların başında gelmekteydi. Uzak bir ihtimal olmakla birlikte. Amenkan askeri birlıklerinin bir gün geri çekilmesi ihtimali, Batı AvrupaU yetkililer tarafından uzun uzun tartışüıyor ve böyle bir gelişmeniıı gerçekleşmesı halinde ne gibi karşı tedbırler almabileceği hususu üzerinde düşünülüyordu. Gene de Batı Avrupalılar arasınâa ıyinıserliği eîden bırakmıyanlar çoğunluktaydılar. Bunlar, Amerika'nın Batı Avrupa'dan hiçbir zaman toplu bir çekilmeye gitmeyeceğini söylüyor. kısmi bir çekilmenin ise Batı Avnıpa için denge açısından fazla bir önem taşımayacağı Eörüşüııü savunuyorlardı. Kongre kararlı Bu lyımser görüsil savunanlar da dahil olmak üzere, halen Batı /'•rupalı yetkilileri en çok ilgilendiren konu. Amerikan birliklerinm aurumudur ve Amenkan Kongresı, biriiklerin geri çekilmesi konusunda ısrar ettikçe Batı Avrupa'da telâş artmakta gizlı bir Sovyet ABD anlaşmasından kuşkulananlar seslcrın? yükseltmektedirler Bu arada Amerika'dan gelerı haberler de. Batı Avrupa'run bu kuşkulu çevrelerini yatıştıracak nitelikte olmaktan bir haylı uzaktır. Baskan Ntxon yönetimınin V.'atergate olayı nedeniyle sarsmtı geçirmesı. Amerikan KonçrEsıni giiçlend:rmis, Amerikah bazı DOİitikacılaı Batı Avruaada bulunan Amerikan birliklerinin zeri çekilmesi konusunda ısrarlı tsteklerde bulunmaya başlamışlardır. Şili Katolık Kilisesi grevlere son verilmesini istedi Moşe Davan savundu Öte vandan îsrail Savunma Bakanı Mose Dayan. tsrail'in bir Irak sivil uçağının volunu kesmesini doğru buldu&unu. Arao eerillalannı vakalarr.ak ve <vi]lerin öldüriiİTiesini önlemek için bu gibi hareketleri tekrarlavacafını belirtmiştir. faa THA) Tedbir endişesi Eu gelişmeler Batı Avrupa ülkelerinin sa\oınma plancılannı harekete geçırrruş bulunuyor şimdi. Bunlar Amerika ıla Sovyetier Birlığinin kendı aralannda b:r anlaşmaya vanp Batı Avıupa'jı bir olup bittı karşısmda bırakmasını önleyebümenîn telâşı içinde planlar vapmakta ve bir karsı teklifle Amerika'nın önüne çıkmaya nazırlanmaktadırlar. Alınan son haberlere göre. Batı Avrupalı strateji plancılan, şimdilik bir plan taslağı üzerinde ?örtiş birliğine de ulaşmışlardır Sözii geçen plan. Batı Avrupa'nın simdiye Kadar hazırladıgı kuvvet indırimi ile ılgili ilk plandır. Bu plan Belçika. Hollanda ve Batı Almanyalı plancıiar tarafmdan hazırlanmıştır. Bildirıldigine göre. Batı Avrupa bu plar.ı. önümüzdeki Sonbahar aylarmda Viyana'da çalışmalara başlayacak olan Karşılıklı ve Dengel; Kuvvet Jndirüni Konferansı sırasında ortaya atacak. Batı Avrupalı diplomatlar da plamn kabul edilmssini sağlamak için çaba harcayacaklardır. Üç Batı Avrupa ülkesinin uznıanlan tarafından hazırlanan plan taslağı aşağıda görülen şu esaslara dayanmaktadır: Sartre; polisin, telefonunu dinlediğini iddia ediyor PARİS Ünlü Pransus yazar ve düşünürii Jcan Paul Sartre ile sol eğilimli yazar Maurice Clave önceki gün adli makamlara basvurarak telefonlannın dinlenmis oldugunu bildirmişlerdir. 1964'te Nobel Edebiyet Ödülünü reddetmiş olan Sartre, Clavel ile birlikte bir senatörle yapmış oldukları telefon görüşmesinin sağcı bir gazetede yayımlandığmı belirtmiştir. Fransız hükümeti telefonlann dinlendiğini kabul ermekle beraber sadece güvenlik nedenleriyle böyle bir tedbire başvuraldugunu bıldirmişti. (a a) SANTİAGO Şill katolik kilisesi ülke çapinda süren ve 18 günden beri devam eden ülke taşıt grevi ile tedhişçiliğe son verilmesi için çağnda bulunmustur. Başkan Salvador Allende'nin yenı asker sivil kabinesi, grevcilere greve son vermeleri içsn u'timatom vermişti. Kabine, ereve son »cnJmedigi takdirde grevcılerüı ıcanunu ve anayasa ağırlı§Tı! karşuannda bulacaklannı ulcimatomunda belirtmişür. (THA) Fransa Portekîz ile Göney Afrika'ya siiâh sattnaya devam edecek PARİS Dışişleri Bakanı Michel Jobert Fransa'nın Silâhlı Kuv\etlerini yabancı ülkelenn muhtemel saldınlarına karşı k o yabilecek şekilde örgütlemeleri için portekiz ve Güney Afrika'ya sınırlı silâh satışına devam edece gını açıklamıştır. Jobert parlamentoda kendisine yöneltilen bir scruya verdiği ya zılı cevapta Fransa'nın Güney Afrika'da uygulanmakta olan ırk ayırımı siyasetine karşı olmakla birlikte bu ülke ile diplomatik ilişküerini sürdürmekte olduğunu belirtmiştir. (aa AP) İndirimler Batı Almanya'daki Amerikan askerî birliklerinde yüzds 14 orarunda bir indiriroe gıdılecektir. Böylece 45 bin Amerikaiı askenn yurtlarına dönmeleri sağlanmış olacaktır Buna karçılık Çekoslo^akya. Dogu Almanya ve Polonva'dakJ Sovyet birlikıennde b bin kişilik bir mdirime gidilecektır. O ' Batı Almanya'daki diğer kuvvetlerde yüzde 7 oranında, bir indirime gidilecektır. Bu «diğer kuvvetler» deyiminden, bu ülkfide üslenmiş bulunan İngiliz, Fransız, Belçika. Hollanda va Ka.nada askeri birlıkleri kastedilmektedir. Ne var kı Fransa, Batı Almanya'da bulunan 60 bin kişilik Fransız ordusunurj mdirım aısında tutulmasını ısrarla istemiş ve isteğinı de kabul ettirmiştır. Batı ve Dogu Almanya silâhlı kuvvetleri karşılıkü olarak jüzde 7 oranında indirime tabi tutulacaktır. Anlaşmaya taraf olan diğer ülkelerin ordulannda da jüzde 4 oranına ulaşacak indirimlere gidilecektır. Bu ülkeler BEÜ bıokunda Belçika ve HoUanda, Dogu blokunda ise Polonya ve Çekoslovakya'dır. RacLonfi C9Ulınııuniiİ9i> Karabuvya oaşkentl Pnum Pen cevı..sındt. tıLKunıet »uvvetDdŞKCIILl SdVUnUyOnar leriyle Sihanuk taraftarlan arasıncfa kanJı savaşlar oluyor. Bu arada Amerikan bombardımanları da bütün siddetiyle devam ediyor. Yukanda. Lon Mol rejimine bağlı askerler mevzilerine giderken görülü vorlar.. Skylab 2 dünyanın yeraltı kaynaklarının fotoğraflarını çekiyor HOLSTON skylab • 2 astronotlan programlanndan daha fazla deneraeler yapmalannı isteyerek Cumartesi günü Birleşik Amerika ile Lâtin Amerika üzerinde yaptıklan 10 bin 140 Km.'lii uçuş sırasında fırtınalar, or> manlar ve maden yataklan hakkmda bilgi verecek fotograflar ççkrrlişlerdir. ij Alan Bean. OwenGarriot r e 1 Jack Lousma, 59 günlük yörünge. uçuşlannm üçüncü haftasına baş | larken Güneydoğu Asya ile Avust raiya'daki dünya kavnaklannı in.. celeyeceklerdir. (THA • UPt) I V EFA Merhum Gazeteci Nevzat Ekrem YAZMAN'la merhume Refika YAZMAN'm ogulla n. Gazeteci Aslan Tuian YAZMAN, Avukat Yakup Kadri YAZMAN ve Ögretmen Meral EYÜBOĞLU'nun kardeşleri. merhume Duygu Yazman'la Emre YAZMAN ve Yavuz YAZMAN'ın amcalan. Ekrem EYÜBOĞLU'nun dayısı, Belkıs YAZMAN, Sevim Yazman ve Muzaffer EYÜBOĞLU'nun kayınbiraderleri, KAYI, TÜZÜN ve VERGİN ailelerinin akrabası «SİGOBTA DÜNYASI Dergisi'nin sahip ve başyazan, Gazeteci Bir plan TEZER ve ERDEN KRAL'ın kitlsn DENİZ dotdn 12 Afusto» VSfTa Alman Hastanesl Bu plan taslağı üzerinde göriişlerinl bildiren Batı Avrupalı yfctkililer, planın tatmin edici unsurlar taşıdıgını ve kabul edilmesı için gerekli çabanın harcanacagını belirtmektedirler. Gene aynı çevrelerin kanısına göre, bu pian bir yandan Batı Avrupa'daki barışçı çevreleri tatmin edecek, bir yandan da Amenkan askeri birliklerinin geri çekilmesinin yaratacağı boşlugu dolduracaktır. Bütün bunlardan da anlaşılabüecegi gibi, Batı Avrupalı yetkililer artık baa gerçekleri kabul etmekte ve Amerika^m kuvvetierini kıt'adan çekeceğine inanmâktadırlar. Bu ihtimal gerçekleştiğl zaman Batı Avrupa hiç degilse hazırlıksız yakalanmamış olacak, tedbirlerini önceden almış olacaktir. Tabii bunun için de, hazırlanan bu planın kabul edilmiş olması gerekecektir. İrlanda mulıalefet liderl tngiliz pçlisini suçladi "''""" DUBLİN îrlanda Cumhuriyeti muhalefet lideri Jack Lynch 2 Aralıkta Dublin'in merkezinde patlayan ve iki kişinin ölümüne, 70 kişinin ise yaralanmasma yol açan iki bombanın İngiliz istihbarat servisince yerlettirilmiş olabileceğini söylemiştir. Lynch, geçen hafta İngiliz istihbarat servisinin kanırn dışı trlanda Cumhuriyetçi Ordusu hakkında bilgi toplamak için sabıkalılardan yararlanmakta olduğu yolundaki suçlamalar üzerine bu konudaki şüphelerinin daha da kuvvetlendiğini eklemiştir. (aa AP) SELİM CAVİT YAZMAN >ı ı t < r n 1JJ.F. ' t.:K« önceki gece vefat etmiştir. Cenazesi f4 Ağusto? Sah çünü CYarın) ö&le Tiamazırn mtiteai kip Şişli Camiinden kaldırılarak Edırnekapı Şehitligindeki aile kabr^stanirıds" t'6pfâga verilecektir. K.4RDEŞLERİ (Cumhuriyet 6445) Finlândiya örneği Bu arada bir noktaya değinmekte yarar vardır. Bat: Avrupa bugün bir Sovyet saldınsmdan çekinmemektedir. Daha başka bir de>işle, Batı Avrupa Sovyetler Birliğinden bir saldın beklememektedir. Ancak Amerika'nın bırakacağı boşluk doldurulmayacak olursa. Sovyetler Birliğinin, elindeki askeri üstünliikten yararlanarak, Bau Avrupa'yı kendi içinde bölecegins inanılmakta ve yaşlı bt'adaki ülkelerin kısa bir süre içinda birer Finlândiya halıne geleceklen düşünülmektedir. Bazı Avrupalı uzmanlar bu konuda kesin bir ifade ile konuşmakta va Sovyetlerin. bir saldınya geçmek niyetinde olmasa bile, Kinlanriıyahlaştınlmış bir Avrupa görmekten hoşlanacagını ifade etmektedirler. Bunlar bir örnek de vennekte, son beş yıl içinde NATO kuvvetleri yüzde 25 oranında tasıntıya ııgradığı halde, Sovyet kuvvetlerinin güçlenmeye devam ettigini haürlatmaktadırlar. Cinayet işleyip Batıya sığınan Alman kızı, Doğu Almanya'ya iade ediliyor MAKİNA VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ ALINACAKTIR ETİBANK ALÜMİNYUM TESİSLERl GRUP BAŞKANI IĞI'NDAN Seydişehir ETİBAıSK Alüminyum Tesislerinde çatıştırılmuk üzere; Nevvsvveek BATI BERLtN Batt Berlin Yüksek Mahkemesi, Doğu Almanya'da babasım öldürerek Batıya kaçan genç kızın, yargılanmak üzere Doğu Alman makflmlarma teslimine karar vermış tir. Genç kızın avukatı, kararın Av rupa İnsan Haklan Konvansiyonuna a^kın olduğu gerekçesiyle, davanm Avrupa Adalct Divamna götürülmesini istemiştir. Avukat, mahkeme karannın 1953 tarihli suçlann iadesine ilişkin Almanlararası Kanuna dayandırü dığıru, halbuki iki ülke arasında iyi komşuluk antlaşmasının imza lanması ile bu kanunun hükümsiiz hale geldiğini iddia etmiştir. (a.a.) ÖĞRENCİLERİNE murat dersanesi DUYURU 197273 DERS YILI BAHİSE MLTHi İle NX'Rİ BtİYKKDERE Nisanlandtlar. KONSTRÜKTÖR IMALÂT İMALAT PLÂNLAMA MAKİNA BAKIM KAL1TE KONTROL BUHAR SANTRALI YÜKSEK MUHENDİS ve MÜHENDİSLERİ ALINACAKTIR Elemanlar değişik 657 sayılı Devlet Personel Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecektir. Başkanlığımızda 28.2.1973 tarih ve 7/6044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit edilen miktarlarda, iş riski, iş güçlüğü ve temininde güçlük çekilen eleman zammı ödenmektedir. Askerlikle ilişkisi bulunmamak; meslekî tecrübe ve lisan durumu tercih sebebidir. Evlilere kaloriferli lojman, bekârlara kalacak yer temin edilecektir. İsteklilerin, Seydişehir Alüminyum Tesisleri Grup Başkanlığı (Seydişehir / KONYA) Personel Müdürlüğüne müracaatları rica olunur. (Basın: 20786ı 6432 ÜNİVERSİTE GİRİŞ İÇİN Tekrar sınıfları kayıtları başlamiştır. Katılmak isteyen öğrenciierin acilen (15 Ağustos Çarşamba gününe) kadar kayıtlarını açtırmaları rica olunur. (80 saat 225 T L ) AYRICA kontenjan nisbetinde (5 sınıf için) yeni öğTencı kaydı yapılmaktadır <150 saat 900 TL.) ÇEMBERLİTAŞ İSTANBUL tel 27 35 05 • 26 54 07 Motif Reklâmcıhk: a22 6443 ALMANYA'YA LiSE MEZUNU TALEBE DAVET EDİLİR Talebe yurdumuzdan yatacak yer verilir. I Almanca ögretilip, Alman Üniversi. telerine yerleatirilir lAkseptansımırla talebelik tanıtı. lır, askerlik tecil ttirilir. MURACAAT: Oeutsch.TUrktsches institut Kölr 5Köln 1 Benesiostr:38 MEV LlT Ünutulmayan büyük İnsan, Sabri KARAMAX'm ölümünün birinci seneyi dev riyesi dolayısiyle bugün, 13.8. 1973 Pazartesi akşamı yatsı namazından sonra Ankara'da lci evinde mevlid'i şerif oku nac&ktır. Arzu edenlerin teşrifleri tica olunur. Eşi ve Çocuklan Adres: Büklüm Sokak 47/8 (Cumhuriyet: 6444) Cumhuriyet 6438
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog