Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Çağdaş Türk Edebıyatı YüzTilın bajından gCnfimflt* kadır: DBnemler Yazarlar Eıerler, SornnlST G E RC KK I i t l N t V l ' e l ı 100 Sorudı dlzUtaln U. kltabı; RAUF MUTHJAY'ın ıon nert. 528 «ayfa 30 Ura. PJL 855 • I s t s n b a l Cumhurıvet «439 umhuri Kurucusu: FDNT7S NADÎ Sınıf Geçme Hedtyesi Suufıuı Geçen Yavrunura En Cılt Halınde Çıkti. Taksıtle de SatıLr TopUn Sstıj Yerlerı : IstanbuPda BabrSIı'de OCAK KİTAP DAfilTIM ŞTİ. va BATEŞ ANSİKLOPEDİSİ'dir. ÜLKÜ OKUL 50. yıl; sayı: 17611 T e l g r » ı v e m e k t u p adresl C u m h u r l y e t Istanbul Post» K u t u s u * t s t a n b u l K o : 246 T • 1 e f o n l a r . 2 3 4 2 9 0 22 42 96 22 42 97 234298 334209 13 Ağustos Pazartesi 1973 Ferruh Adalı ve Dışişleri Bakanı Haluk Bayülken AP'den kontenjan adayı ANKARA Adalet Fartisının 14 Ekım seçımlennde göstereceğı kontenjan adaylarından onaltısı nm adlan bellı olmuştur Kon tenjan adajlan arasında, Dişış len Bakanı Haluk Bayulken le | Yprgıtay eskı Başkanı Ferruh Adalı da bulunmaktadır Bıldırıl d ğıne gore AP kontenıandan yır mı adav gosterecektır Tesbıt edı len onaltı aday dışındakı dort adavlık, on seçımlerde kazanamavan veya ait sıralara duşmuş olan genel yonetım kurulu üye len içın kullamlacaktır THA muhabırrnın ılgılılerden aldıgı bılgıye gore, kontenjandan gosterılecekler şunlardır. DPT kararına rağmen AP'liBakanOk ağır sanayi fabrikasının Çankırı'ya alınması için baskı yapıyor (Cumhunvet Haber Merkezı) bıldırmiş ve Çankın lçln plânlamanın onayını ıstemıştır DPT, Makına ve Kımya Endurtnsmden gelen bu ısteğı reddetmiştir Red detme gerekçesı olarak, Çankırı' da boyle bir ağır sanayı kuruluşunun ekonomık olmayacağı, gereklı altjapı ve yan san&yun bulunmadığı» bıldınlmlştır. (Devamı S» 7, Sö. S de) Ormancılar Cemiyeti Başkanına göre yangınlara seçim yatınmı konuşmalan sebep o/uyor B A L A T ORMANLARINDA BAŞLAYAN VE 7500 HEKTAR ALANA YAYILAN YANGIN; 50 SAATTE ÖNLENEBİLDİ ORMAN MÜHENDİSLERİ AF V A A D L E R İ KARŞISINDA ORMANLARIN K A S T E N YAKILDIĞINI S Ö Y L Ü Y O R CHP'nin Senatör ve Milletvekili aday adayları belli oldu Üçuncü beş yıllık kalkınma planma gore Makına ve Kımva Endustrı Kurumu tarafından ku rulması gereken «Ağır Sanayi ve Teçhızat Fabrıkası»nın APlı ikı Bakarumn ışbırhğıjle «seçım ya tırımı» halıne sokulmasından sonra fabnkanın Çankınya alınması yolunda Devlet Planlama Teşkılatı uzennde yogun baskı lar yapılmaja başlanmıştır Devlet Planlama Teşkılatı, fabrıkanın Polatlı da kurulması ko nusunda kesın proje hazırladığı ıçın, Çankın'ya alınmasına karşı Kimler aday? çıkmıştır Ancak polıtık baskılar nedenıjle konu Yuksek Planlama Dışışlerı Bakam Haluk Bavul ken Mılli Guvenlık Kurulu eskı t Kurulu gtındemıne alınmıştir. Genfl Sekreten Emekh Orgene Polatlı'da kurulması ıçın on ral Kemalettın Gokakın Kara hazırlıklan vapılan labrıkanın se Kuvvetlerl Eskl Kurmay Başka çım şansı zayıf olan AP'lı Bayın dırlık Bakanı Nurettın Ok, yıne (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) AP'H Sanavı ve Teknolojı Bakanı Nuri Bayarla anlaşarak, Çankırı'da kurulacağım \e arazı ıstım lâkıne başlanacagım bıldırmıştı Ancak, Nurettın Ok. bu açık lamayı yapmadan once Devlet Planlama Teşkılatı uzennde bas kı yapmıs, fakat bir sonuç alama mıştır. Tatam tezgâhı, grayder gıbı doğrudan doğruya yatınm araç ları üretecek olan Ağır Sanavı ve TeçbiMt Pnbriltaîitıın kuruluş ven olarak ük önce Kocaelı dufunülmüstur. Fakat Kocaeli'nm van sanayıe vakmlıgına rağm°n, sanayi bakımından çok sışkın bir bolge halıne gelmış olması nedenıyle bu yerden vazgeçılmış ve MKE Polatlı ılçesı ıçın kuru luş haarlıklanna başlamıştır Po latlı konusunda DPT ve MKE gorüşbırlığıne varmıştır Polatlı' nın, Ankara'ya ve MKE nın dı ğer fabnkalanna yaiinlığı nedenıyle seçıldıgı belırtılmıştır. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTINCA AĞIR SANAYİ VE TEÇHİZAT. FABRİKASININ POLATLI'DA KURULMASI İÇİN KESİN PROJE HAZIRLANMASİNA RAĞMEN TESİSİN ÇANKIRI'YA ALINMASI KONUSU; YÜKSEK PLANLAMA KURULUNA GETİRİLİYOR 7,5 ap içinde 24 hin ANKARA, (Cumhnrirel Büroro) Yurdumuzda bu yaz basından ıtıbaren başlayan ve muhtelıl bol gelenmızde artarak devam eden ornıan jangınlarının sayısının Temmuz ayı başına kadar 361'1 bulduğu ve bu sure ıçerısmde 16 bin hektar ormanın yandığı saptanmıştır. Ilgılıler j'angıniardan meydana gelen zarann 100 mılyarlarca lirayı bulduğunu soylemışlerdır Üç gün once Balat ormanlannda başlayan ve Ege'nin 17 kesımıne yayılan yangınlarda 7500 hektar orman yanmistır Böy lelıkle yangın sayısı 378'e yanan orman alamniD toplamı da 23 bıc 500 hektara çıkmıştır. öte yandan, bu yıl mevdana gelen yangınlann son 3 yılda gü rulen yangınlann sayısından faz hektac ornıan vandı la olduğu saptanmıştır. Geçen yü 150 orman yangmı olmuş ve 5 bın hektar orman yanmıştı Orman Muhendıslennın ıiadele rine gore, janan ormanlann veri ne yenılennın yetışmesı ıçın orman Bakanlığının yenıden 30 mü yon Uralık yatırım yapması gerek mektedlr Aynı çevreler, seç'mlerden sonra çıkması beklenen ormar afü ve yıne seçımlenn jaklaşması nedenıvıe çeşıtlı çevrelerın y<ıptııclan sıyasal yatınmlar ve \erdıklen tavızler yuzunden orman vangınlannın bnumuzdekı gurlfr de daha da artacaeını ıfade etmıs lerdır Orman Genel MudürluŞü ılgilılerl yangınlann kasten çıka rıldığmı soylemıslerdır \rtan orman vangınları Je Ugili olarak eöruşlerını «orduğumuz Turkiye Orrrancılar Cemıvetl Başkanı ve Orman Yuk=ek Muhendı^l Namık Ba>dar, şunları sovlemiştir• Orman yangınlan bu \az, geçmişte benzerı eorulmemıs sekılde artmıstır örnegın gecil£imı? vılın temmuz ve a£u=tos »vlan Ile bu vılın temmuz \e ağustot ayları arasında bir kivaslama vaparsak, durumun vehametl ortava çikscaktır 1/8/ 1972 tarıhinden orman van^nı aded) 150 ve vanan «aha gen1=!lEi 5 bln hektar tken l/R/1973 tanhınde orman vangını sdedl 361ı ve vanan saha genlşlıgl de 16 btn hektan bulmaktadır Bır başka devimle geçen vıl ü> bu (Devamı Sa. 7 Sü 1 de) HUBÜBAT VE MAMULLERİ FIYATLAR1NDA YÜZDE 25 ORANINDA ARTIŞ OLDU Hazlran avında gerek Ankara \6 gerekse Istanbulda hububat ve mamullerı üyatlarında uzun yıllardan berl gorulmemış bir artış gerçekleşmı«tır Istanbul ve Ankara'da h'ibubat ve ma mullerı fıyat endeksı bir ay ıçın de 38 er puanlık sıçrama gos termıştır. Boylece bır ay ıçınde Turkıye nın en kalabalık ıkı şeh nnde ekmek de dahll unlu ma mullcruı fiyatlanrda yuzde 20 çevresmde bir pahalanma ger çekleşmış oltnaktadır. Tıcaret Bakanlığı'nca, Ankara \e Istanbul Geçınroe Endeksle n nın Hazıran ayına aıt olan durumu derlenrruştır Buna go re Ankara da hububat ve mamul len fıyat endekslen Hazıran ajı içınde 199 9 puandan 238 3 puana {ırlamıştır Istanbul da ıse en deks Mayıs sonunda 194 0 ıken Hazıran ayında 2^1 9 olmustur. Rekor Hazıran a\mdakı tıvat artışı son uç jıl ıçın oldugu kadar bundan oncekı yıllara gore de bır rekor ozellığındedır 1972 yı lı Hazıran ayında Ankara "d» hububat se mamullen fıvatların da bır artış olmamıştı Istanbul' dakı artış ıse 2 2 puan çevresin de kalmiftı 1971 yılı Hazıran avındaki arıiş ıse Ankara'da yüzde 19 7, îstanbul'da 15 6 olmuştu Yalnız 1971 yılı Hazıran ayın da bır çok hububat turunun taban fıyatlarma 1973 Hazıran a yında yapılanın Od misline yakın zam yapılmıştı Boylece 1973 yıh Hazlran ayında nububat taban fıjatlanna, 1971 yıb Haza ran ayındaklnın ;ansı kadaı zam yapılmasına ragmen perakende fıyatlardak) artış 197) Ha zıranınkinin Uu misUnden fazla olmuştur (Devamı Sa 7 SS I de) Ormancıların görüşü AVKAKA, (Cumhuriyet Bfirosu) Sıvasl Partıler, 2 Eylulde yapılacak onseçımlere katılacak aday adajlarına ilışkın kesm hs telennı, bugun saat 17'ye kadar Yüksek Seçım Kurulu Başkanhgma vereceklerdır. Bu arada CHPnın senator ve milletvekili aday adaylan bellı olmuştur. Halen CHP milletvekili olan Adıl Turan (Uşak) ıle Ibrahım Öktem (Bursa) onseçımler içın muracaat etmemışlerdir. Bu arada, Samsun'dan CHP Se nator adaylığı ıçın muracaat eden I Enm hükumetmin îçışlerl Ba kanı Hamdi Omeroglu'nun adı lıs tede bulunmamaktadır Ömeroğ lunun CHP Merkez Yonetım Ku rulunca veto edıldıgi öğrenümış tır. Cumhunyet Senatosu üçte bir yenıleme seçımleri ıçın CHP'ye muracaat eden senator aday aday ları ülere gore sırasıyla şoyledır«Ağn: Şerafettm Yazıcı A masva: Sahıp Ergın, Kâzım îpek, Antalya Hasan Tahsın Argun, Cahıt Gunal, Reşat O ğuz, Esat TJluhan Artvın Re cai Kocaman, Hasan Yavuz, Bahkesir" Muammer Ağabej(Devamı Sa. 7, Su. 4 de) • DPT reddetti Polatlı Ile ılgılı olarak hazır lık çalışmaları ılerlerken AP lı Sanayi ve Teknolojı Bakanı Nurı Bayar a bağlı Makma ve Kımya Endustrısı, DPT ve başvurarak, Polatlı dan vazgeçıkugını Karakolda dayak 2 3'er ay atan jandarma Halil Tunç işverenin demecini "Işçiyi küçük düşürmeyi amaçlayan kokuşmuş oyun,, diye nitelendirdi • TLRK 1Ş GENEL SEKRERI «ISTEDIĞIMIZ ZAM YUZ DE 423 DEGtL, SADECE 31 38DİR» DEDI ANKAR\ Tur^lş Genel Sekreten Halil Tunç Turıaje ls\eren Sendıkalan Konfederas \onu Genel Sekreten Rafet 1b ıahımoglu nun sozlenne karşı lık olarak «Bu tıp konuşmalar demeçler, lşverenlerın ısçılerı kotulemek kamuo>unda kuçuk dusuımek ıçın artık herKes tarafından bılmen çurumus kokuşmuş o^unlandır» demıştır Rafet Ibrahımoğlu, Başbakan Naım Talu ı'e Perşembe gunü goruştukten sonra bır demeç vermış ve «Bursa'cîa uvgulanmakta olan grev ve lokavt Ile ilgıü olarak Sayın Başbakana \anlış bılgı aktarılma'mı onlemek amacnla kendılenni zıyaret ederek bllgl aktardım l«çı kesımının 8 ışyennde istedlğı (Devamı Sa. 7, Su. S dc) Işçi emekli, dul ve yetimlerinin maaş farklarının ödenmesine bugünbaşlanıyor AXK\BA îşçı emeklılenne verılecek 6 avlık maaş farklan bugundcn ıtıbaren hak sahıplerıne odenecektır Yunırluğe gıren venı bır ka. nunla 1 Nısan 1973 tarıhınden geçerlı 1 Imak uzere, maaşları yuz de 10 ıla yuzde 40 oranında artış kajdeden ışçı emeklılerı ıle dul \e veümlerı bu farkların tumunu bırden üacaklardır Sosyal Sıgortalar K'U"umu vetkılılen, bu ode. meleıle ılgılı maaş çeklenn.n Zıraat Bankası şubelerıne gonder Idıgı behrtmışlerdu" Aynca ışçı emeklılerının yeüm kızları, hangı yaşta olursa olsun kendılenne gelır temın eden bır ış e çal madıkları surece yetım maaşı almaja devam edeceklerdır. Emekli dulları ıse, venıden evlenme halınde kesılen dul maaşını gelırm kesümesıne jol açan ev ılığın sona ermesıyle tekrar alacaklardır değerı üüennden hesaplana cak bır gıderın kuruma yaürılma ması halınde, konut kredısııus ış etılmıveceğını saptamiîtır 1 kasımda vururlüğe gıreceğı gıreceğı belırtılen değışıklık uya rınca, bır defava mah«us olmak uzere alınacak olan bu meblağ konutun kredıve esas değen üze rınden vuzde bır so'val guvenlık (Devamı Sa, 7 su. 3 de) Kanlıca Korusıı ve Burgaz adasında yangın çıktı Burgaz Adası ıle Kanlıca korusuntîa dun orman vangınUrı çıkmıştır Burgaz'ın Aja Nıkola Kllıse'i vakınlarında Kalpazanka>a mevkunde saat 14 sıralarında çıkan yangın ru?ga nn etkisıvle hızla buvumuştur Olay yenne gelen Burgaz Adası ve İMınve Deniz îtfaıve ekıplerl, yangını geç saatlerde kont(Devamı Sa. 7, Su. 8 de) hapse mahkum oldu BURS* Karacabev Ilçesı n de karakola davet ettıkîeri Alı Tunca admdata feovluyu falaka ya vatırarak dovduklen huku met doktorunun raporu\la saptanan Jandarma uzman çavuşu K&zım Ercan ile Jandarma en Husevın Kocataş üçer av hapıs cezasma carDtınlmı^lardır Sanık Jandarma cavuşuna av nca üç av memunvetten men cezası Ce*âl Bayar yıllar s^nra texrar kursude Bu köşeden 353 sayılı Kanunun 160'mcı maddesı ALTAN ÖYMEN en böy'e bır kanun maddesı olduğunu bılmıyordum Belkı daha önce de uygulanmıstır da, farkına varmamışımdır. Dünkü gazeteleri okurken öğrendım. 353 sayılı kanunun, «onradan değistirılen 160'ıneı maddesıvmif Bu maddev« dayanarak askprî mahkeme» ler, «anıklann savunma sur« lerını ki'itlavabılirlermi? Konut kredisi Öte yandan, Çalısma Bakanlığı, Sosyal Sıgortalar Kurumu ko nut kredısı yonetmelığının 21. maddesınde yaptıgı değışıklıkle ınşa edılecek konutun kredıy* TİMİSİ: «Fikir suçu kavramı antidemokratik bir tutumdur» ANKARA Turkıye Bırlık Partısı Genel Başkanı Mustafa Tımısı «Cumhurıyetımızm 50 vı lında klasık Avrapa demokrasılerınde bıle bulunmayan fıkır ve duşunce suçunun ülkemızde var1 ğt, demokrası adına ınsan hak ve ozgurluklerı adına uzuntu \encıdır Çagımızın duşunce gelı , (Devamı Sa. 7. Su Z de) Deniz Lisesi giriş sınavını kazanan asil ve yedek adayların tam listesi 6. sayfada Bayar'ın da konuştuğu DP kongresinde 27 Mayıs ve Demirel yerildi Demokratık Partı nın Istanbul ll Kongresinde bır konusma >apan Ceıal Ba' ar, «Herhangı bır şahıs veja zumre hakkmda fe na bır nokta i nazanm asla mevcut degıldlr» deml?, partılılen, hızıplesme hareketlerınden uzak kalmava, bırbırlerını yersız ve haksız suçlamalardan kaçınmava davet etmıştır Bajar sozlerını, «Lanet olsun bojle polıtıka ahlâkına Yenıden partı ahlakı mejdana getıreceksınlr Ha\atınız pahasına da oha bu ahlauı koruvacak'inız» dıyerek tamamlamıstır Spor ve bergi Sarajında çok sa\ ıria halk topluluğunun da lzledıgı korgreye Genel Başkan Ferruh Bozbevlı Genel Başkan Yardımcılanndan Dr Sadettın Bılgıç Talat A^al Genel Yone1 ı Kurulu uvelen eskl Demok m ratlar ve Menderes ın kuçuk oğ lu Mutlu Mend°res katılmıştır Okunan faaluet raporunda AP ye çatılmı? ve DP'nın ü çuncu buvuk oart) olduS^ı lleri «urulmustur Partinın kurulu? (Devamı Sa, 7, Sü. 7 de) B Metal iskolundaki anlasmazlığı Türk tş Yönetim Kurulu tekrar gösden geçirecek \ 4NKAR4, (Cnmhurivet Bürosn) ( Metal lskolunda Bursa'da or j tava çıkan ve tarafların vaptıkları butun görüşmelere rağmen çozjme bağlanamavan önemli anlasnna7lık oncekı gun Turk ls' te mevdana gelen «ert tartışmalarla tam bır cıkmaza sırmıçtır Doğrudan 7500 khıvl van tş kollanna olan etkısi nedeniyle de çok daha genı< savıda çalısan (Devamı Sa 7, SB. 1 de) ' Güney Kore'de petrol taşıyan bir trenin raydan çıkması sonucu 30 kişi öldü SEUL Guney Kore'nın başkentı Seul yakınlaruıdakı Yong Dong'da petrol taşıvan bır trenm raydan çıkarak devrümesı sonucu çıkan yangında, 30 kışı Slmus, 9 kışı ağır yaralanmıştır Pohs kazada 7 kışının de kaybolduğunu bıldırmıştır Petrol taşıyan 25 tanker vagonundan kurulu trenin devrılerek bazı vagonların voredekı evlenn uzerıne dusmesı olu sayısının artmasına volaçmıştır Kaza, sabaha kaşı Vıerkesm uvuduğu bır sırada mevdana gelmış evlerde bulunanlar di";?rn'a çıkmaya fırsat bulamadan yanarak can vermışlerdır Kazava tren makını«tının uvumasının jolaçtığı bıldırılmektedir. Dev • Genç davasındı da, mahkeme, böyle bir ara karan almış . Karara göre sanıkIar <ümdi okunması eunier süren iddianameve karsi saVTinmalannı onar dakifcalık süreye sığdıraeaklar E5er avukatlan da savuTrms vap»caVsa bu on dakîltayı avt> katlanvla paviasacaklar. Amı hu pavlasmavı. l<rfp(1ıWeri e\bi avarlamavs naklan var. îsterler«« kardes pavi vaniT) beşer dakika olaraTt b613sül>ler. tsterler^e sekiz daViVa«ıni kendiierine annp Iki d»kıkasmı avukatlanna brrakirlar. Ya da «vnk.atın söyleveeek sörO dahs fazlaysa, ttrsinî vaparlar. Mahkemenln bu ara Varan» ns burada tîenılebOeeek b!r »ey yok t»bi! . Ortada k« nun maddesi var. O madde uygulanıyor Ama bu madde için denüecek şey, elberte var Bu madde Anayasava açık ça avkındır Anavaoyı gerçekten "avnınan «ı%asl partıler ve gruDİa.r, hunun ıptall ı'cn Anayaso Mahkeme'ine mııracaat etmisler mıdır' Etmemisler«e bu avVırıh&ı na« ı a1l=mı$lardır Bılmıvorum ^l Dun Pazardı Öğren°medım Ama Anaiassnın 31'ınci maddesı ortadadır«Herkes mesru bütün vasıta ve rollardan favda'anmak suretlyle vareı merclleri önünde davacı veva davalı olarak lddıa ve savunma hakkına sahlpMr » Bövle dlyor madde.. Ve kelimelenne Dakınız* HERKES n.eşru BÜTÜN vasıta ve yollardan faydalanarak .. tddia eibl, savunma hakkmm da tek smın fcullanı lacaif vasıta ve yol'inn mes ru olması vanl Mesruivet lcfndeki vasıtalann, volla nn BtİTÜN'unden HEPSÎ'rden favdalanmava ana jasal hakkınız var vanl' (Devamı Sa 7. Stt. 1 dp'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog