Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Haşhaş, üzüm, tütün, pamuk, incir ve ayçiçeği üreticilertnin gerçek öyküsü GeneJ Datrtmt: GEDA ödemeli istcn* adreab PJSL: SM t2Mttt Toprak Bizim Conımn Hikmet Çetinkaya umhuriyet Kurucusu: TUNUS NADÎ 1SL Feyzi, Öı. Kemal Demlray, Emln Ozdenüı Resımleyenler: Muammer Bakır. Nevzst Akoral. Bir evvelld baskıst. Bakanlıkça yarınlamp, 3 71I der» kltabı olarak okunan bu alfabenin. blrtac) hamura. 4 renk ofset bası'ı veni baskısı vayımlanmı^ır. t llradır. İNKIL\P ve AKA KİTABEVTERİ tlâncılık 3281««1 Yazanlar: Doç. Dr. Turhaa O£uzkan, M 50. yıl; sayı: 17610 Telfrtf r* mtktup •drest: Cumhurlvet l«Unbui Posta Kutusu • Istanbul No 249 T • 1 • f o n 1 â r : 2 3 4 3 9 0 23 43 W 22 43 97 2 3 4 2 98 23 43 99 12 Ağustos Pazar 1973 Karar oybirliği ile alındı MERKEZÎ KAYIT SİSTEMİNE TÂBİ OLAN ÜNİVESİTELERİN TÜMÜ MERKEZÎ SINAV USULÜNE GÖRE ÖĞRENCİALACAK ÜNİVERSİTELERARASI KURUL; SINAVLARINV YENİLENMESİNE GEREKÇE OLARAK SORULARIN ÇALINMIŞ OLMASINI GÖSTERDİ ESKİ GİRİŞ KARTLARI GEÇERLİ OLACAK VE SINAVA GİRECEK A D A Y L A R D A N YENİ BİR SINAV ÜCRETİ ALINMAYACAK Sınavlar 19 Eylül'de yeniden yapılacak ANKARA, (Cumhnrryet Bflroro) ÜmversitelerBrası kurul, dün Ankara Tıp Fakültesinde yaptıgı toplantı sonunda, sonılann çalınması sonucu iptal edılen ünıverstelerarası gıriş sınavının, 19 EylOl 1973 Çhrşamba günfl, saat 10 00'da yenılenmesıne karar vermıştır. Karar oybırlıği İle alınmıştır. Üniversıteleraram kuruTun Eg« Ünıversıtesı RcktorU re kunıl baskanı Profesör Tusuf Vardar «ı glrıs sınavı gorulannın çalmbaşkanlığında 5,5 saat süren top mış bulunm&sı nedenıyle, yetkıli lanüsından sonra «u büdirı ya> sınav lcomısyonunun karanna uyyinlanmıstır: gun olarak iptal edılmıştır. «1 • 8 Temmuz 1973 tarihında y*2 Lise bütunleme nnavlarınm pılmış bulunan» Unıversitelerara 15 Eylul 1973 tarıhıne kadar devam Orgeneral Özgöçmen I.Ordu Komutanı oluyor; Orgeneral Turun emekliye ayrılıyor ANKARA. (Cnmhuriyet Bflrosu) 1. Ordu Komutanı OrgeneraJ Paık Ttlrıin emekli eculmıştir. Orgeneral Turun 30 Ağustos tarihınde 1. Ordu ve lstanbul SıkıI yonetinı Komutanlıgı gorevınden aynlacaktır. Orgeneral Turun'un emekli olması nedenıyle boşalan edecefl dıkkate almarak, üniver1. Ordu ve lstanbul Süayonetim sıtelerarası gırış suıavının 19 EyKomutanlığına Yüksek Askeri lul 1973 Çarşamba günü saat 10 00 Şur'a üyesı Orgeneral Dog&n Ozda yapılraası uygun gönılraüştür goçmen atanacaktır. Ünıversıtelenn zamanında oğre (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de)! (Drvamı Sa. 7, Sü. S de) İsrail savaş jetleri Irak hava yollarının bir uçağını 74 yolcusuyla kaçırdı İSRAÎLLÎ YETKİLÎLER. UÇAKTA OLDUĞUNU SANDIKLARI HABBAŞ'I BULAMAYINCA YOLr CULARI BIRAKTILAR. BETRDT îsraıl Hava Kuvvetlerı'ne bağlı savaş jetlen, ıçınde Fılıstin Halk Kurtulus Cephesı liderlennden Georges Hab> baş ın bulundugunu sandıklan, Irak Hava Yollan'nın bır yolcu uçagını, zorla İsrail topraklarına ındırmışlerdır RaŞdat a eıtmek üzere 74 yolcusu ile Beyruttan havalanan uçak, vuksehşınden nemen sonra, israil savaş letlerı tarafindan sarılmış ve Guneye doğru uçuşa zorlanarak Israıl'ın Hayfa lımanı yakmlarındakı bır navaalanına ındırılmıştır Ancak tsraıl makarnları. burada yaptıkları ınceleme sonucunda, uçakta Fılıstınll lıderlerden kımsenm bulunmadıgtnı gorunce, ıkı saat aıakovduk,lan uçağı ve yolculan serbest bırakmıslardır Yolcular, dun Irak Havayolları Şırketl'nın bir uçagıyle Beyrut tan Bağdat'a gıtmıslerdır (De\amı Sa. 7, bu. 7 de) Talihsiz Bir Aday ski Yargıtav Başkanı FerI mb Adalı'nın AF'den aday .adayı olarak önseeimlere ' kattlmak üzere harekete geçmesı kamnoynnda olamsnı tepkiltre yol açtı. Bir yandan Demokrat Parti'nin gerçek mirasçısı olmak savı ile seçim propaçandasma hazirlanan Demokratik Partıliler olavı fırsat bilerek, «tşte bakın, Yassıada Matakemesinde yer almıs, tmran öktem'in cenaze töreninde hükumetı siddetle protesto ettniş bir kışiyi şimdi bafırlarına ba«ıp karşınııa çıkarıjorlar» dive AP' ri Mpratmava çalısırkrn, öte randan AP saflarında ds hemen ainı paraİPİde bir garflltü koptufnna fdruyoruz. Partinin sözcusu bildi|imiz bir traıete, Genel Baskana başkaldırmaktan çekinmc\rrek «Bu adam AP adayı olam3z» anlamına gelecek oxun bir red yazısı dosenıyor. Avrıca, mevkileri gerefi pek sesleri çık. mamakla birlikte, Adalı'nın m«Irk arkadasları da olayı harret A e üzuntü ile karşılarnış durumdadırlar. Tassıada Adalct Divanı Başkanı Sann Salım Basol, AP yeni adav adayinın bülun mahkeme kararlarında imzası bnlundufrnnu bıldıren bir demeç \ererek, Ferrnb Adalı'nın tntnmunn elestirdi. hatta kınadı. Hfpsı de olomsnz yönde oriaTa çıkan bn tepküer karşısında Savın Adalı sadece Tassıada vargılamalannda kendisinin hnknka avkın bir davranışı bnlnnmadığını, Blüra eezası kararlannı ise imzalamadı£ını »oyleınekle yetindi. Dogrnsnna isteneniı, Sayın Adalı'nın savnnman pek zayıftır. Ea yüksek yargı knrnlnsumuznn basında görev almıs ay. dın bir hnknkçnya yarasır bir «avnnma degildir bn. Çünkfl Sayın Adalı'nın tntmnn temelinden çürüktür. Sayın Adalı, Tassıada kararlarına kalılmış katılmamı;, önemi yoktnr. Orada gorfilen davalartn sivasal yönü çok ağır basıyordn ve Yüksek Adalet Di\anı'nda eorev kabul etmekle Sayın Adalı eski Deraokratlann »uclnln^nna pesinen onaTİamış bulnnavordo. Toksa, bizım de yakından tanıdıgımız kimi arkadaslan gibı üyelik teklifinı daha baslangıçta reddeder, Milli Birlikçilere «btn bu ise kansmak istemi.vornrn» diyebilirdı. Tük. sek Adalet Divanı'nda yer aldıktan sonra, görülen davada snç var mı yok mu gibilerden ancak nermal bir huknk düzeninde geçfrli olabilecek bir sornn söx konnsn edilemezdi. Olsa olsa sanıklann teker teker snça katılma pa^Ianndan söz edilebilîrdî. Ama o da^alarda düsük iktidarın saçenzlnğnnn ispatlama olanafı yok<n. Zira bövle bir olana|ın varIıfı kabnl edildiği ve suçsnzlnk ispatlandıgı takdırde. DP iktidarını de^irenlerin snçlnlnfn kendilifinden ortava çıkmıs bulnnacaktı. BilindJjH üzere ibtilâllerin mesrnlnğiı sadece basarılarıyle Stçülür. Bir ibtilâle «ririsir de fcasanrsan haklısm, kahramansın. Baiaramadın mı snçlusnn, vatan haini<in. Bir de varım basanlı ihtilaller vardır kj, az r» da çok bir zaman parçası icinde karsı ihtilâle. karsı devnme yol harırlarlar 27 Mavıs Devrimi. ba gonnncn türden bir devrim niteligi tasır görünüjor. 27 Mavıs* tan ba yan» olnp bitenleri gozönane çetırirsek baska bir yargıya varmamızın fuçlüğü kolayca anlasılır. Her ne olnrsa olsnn Savın Adalı'nın AP'ye girmesini ve bir zamanlar yargıladığı bir zihni\etin temsilciliğıne dzenmesini baklı gostererek bir neden balmaya olanak yoktnr. Bnnn AP'lıIer de farkfttiler iste. Savın Adalı talihsiz girisiminde \enilgi^e uÇravacak, zörunuse trore de sonunda yapayalnız kalacaktır. DEMIRE 450900 LIRA ZAM (Camhuriyet Haber Merkezl) Ereğh Demir Çelık mamullerine vuzde 18 oranında zam vapılmıştır. Zam mıktan ton başına 4S090O lıra araıında değısraektedir. Zamlı satıslara, dun labahtan ltıbaren baçlanmıjtır. Bu konuda yapılan açıklamaya gore, Eregll Demir • Çelik Fabrlkalarında uretüen sıcak çekımll demınn kilosuna 45, soğuk çekım li demırın kilosuna 55 kurus zam yapılmıstır. Yıne ajnı fabrıkalarda uretilen tenekenin kılosu 90 kuruş, levhanın kılosu da 55 kurus zam gorraustur Ereğli Demir Çelık Fabrikalan Genel Muduru Metin Iplik çı, 7amlar konusuncfa şu açıklama%ı yapmıştır: cBu yıl artan dış pnasa flvatları kar'isında, vassı mamul ıthahnde gumruklerın hukumet çe sıfıra ındırılmesıne rağmen ıthalat birım fıvatlarımi7a oranla yuzde 25 ilâ vuzde 30 paia malolmuçtur. Duma p:\asasinda, u r ı mamul \e mamu dekl bu fnat artı^larını; hurda kalav, cevher, navlun vedek parça ve malzeme fıvatlarındakı artışlar izlemıstır Bu durum karşısında sır ketımmn ^etkılı organları, piya^aja mal arzının devamım hal GELDI le zorunlu olacaklan öSrenll mı^tır Ereğli Demir Çelık Fabrıkası mamullerının fıyatlarının, bundan ıkı yıl once zam gorduğu ıfa de edılmektedır Ote yandan Karabuk Demir Çe hk fabrıkasının Izmir deposun(Devamı Sa. 7, Su. 6 da) »ağlavabılmek ıçın, fi\atlarımıza \uzde 18lık blr zam japılmasına karar vermiştır Zamlı satı^lara bu sabahtan ltıbaren başlanmıştır .» Ereğli Demir • Çellk'e mal almak uzere cfaha once para yatırmıs olanların da, yukleme sırasında zam farklarım odemek Uzlaşma toplantısında anlaşma olmadı; Otomotiv sanayiinde grev ve lokavt devam edecek ANKARA, (CumhnrİTet Baromı) Turkıye Metal Sanayıı Işveren i len ile Metal • Is Sendıkası ara , sında, alınmış olan karşıbklı | grev ve lokavt kararlannda bır ı anlaşmaya vanlabılmesı içın 4 gunden ben Ankara'da devam eden gorüşmeler dun tam bır çıkmaza gırmış, muzakereler ke ' sılrmştT Goruşmelenn kesılmesı Uzerine dun bır açıklama japan Turk ] îş Genel Sekreten Halıl Tunç, | (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) • Dev Genç davası sanıklarının savunmaları ıo dakika olarak sınırlandı ANKARA Sıkıjonetım 1 Numaralı Askeri Malucemesınde Turkıje Devrımcı Gençlık Teşkılatı (Dev Genç) davası durusmasma dun devam edılmıştır. AsKerî savcıların esas hakkındakı mutalâa;. ı tamamlamalarmdan sonra, Tuğgeneral Alı Elverdı başkanlığmda ve duruşma Hakımı Yarbay Ahmet Turan ile uje Hâkım Yuzbaşı SelçuK Enmden kurulu mahkeme heyetı, askerî savcılam suç vasfını değıstıren taleplenyle ılgıh goruşunu açıklamıştır Mahkeme, s dan çogunun suçlannm mahıyet ve nıtelığmın» degışebleceğı kanaaunı açıklamış \e bunları teker teker tutuk'u ^ tutuksuz sanıklara bı'dırere'c, sa vunmalarmı bu durumu d kkate alarak \apmalanni ıs'emı«Mr. Mahkemenm suçlaıın, hukuki mahıjet \e nıtehgının değışecegıne daır goruşunun açıkıanmasın dan sonra. sanık mudafılen sa \oinmalarini hazırlajab lmek ıçın mehıl ıstemışlerdır Bu arada soz alan sanık Atılla Sarp, «Savun mamı hazirla\abümek ıç.n en az u" ay mehıl talep edıyorum» demıştır Güvenlik Mahkemelerimn asher yargıç üyeleri ile savcıları da arıklandı ANKARV (CumhurivPt Bitrnro) Devlet Guven'ık Mahkemelerinın asker yargıç ve savcıları dun Mılli Savunma Bakanhğınca açıfclanmıştır. Re«mî Gazete'de rie vayımlanan kararnameye gore tzmir ve Adana mahkemelenne ikner askeri yargıç ve 3'er savcı yardımcısı atanmıstır. İzmir mahkemesl lzmir Devlet Gıivenlik Mahkemesine atanan asker yargıç ve savcılar sunlardır: (Devamı Sa. 7, Sü, 8 de) 30 kisiyi öldürdükleri sanılan manyakların homoseksüel oldukları bildirildi HOLSTON Amenka Bir. 1 lesık Uevletlen Teksas Evaletı mn bu buyuk lıman kentı Houston'da ortaya çıkarılan zmcır leme seks cınayetlerı ulke halkını dehşete duşurürken, korkunç olay da yenı yenı gelısmeler kaydetmektedır. Cınayetlerle ılgılı sorusturmayı vüruten polısler son olarak, bu cinayetlerı ışleyenlerın seks manyağı homoseksueller olduklannı bıl(Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Bakanlar Kurulu gübre grevini 30 gün erteledi AVKARA, (Comhurivet Bflrosu) Gubre Fabnkalan Turk Anonım Şırketıne aıt Yarımca ve İskenderun Gubre Fabrıkalann da Petrol Is Sendıkasının alrruş oldugu grev karan, Bakanlar Kurulunca dun 30 gun sureyle ertelenmiştir. Send:ka ile ışveren arasındata toplu ıs «ozleşmesı goruşmelen anlasmazlıkla sonuçlanınca sendıkanın almış oldugu grev kara n oncekı gunden ıtıbaren her ikı lşyerınde de uvgulanmava kojul muştu. Bakanlar Kunılu erteleme kararını, Tanm Bakanlığının is*e mı uzerıne almıstır. Savunma süresi 10 dakika Asneri mahkeme bu talepler karşısında sanık ve mudafılerının savunmalarını hazırla\abılmelerı ıç n auruşmajı 23 gun sonraja ertelemıştır (De\amı Sa 7. Su. X de) Havaİş başkan ve yöneticilerinin dövülme olayına hükümet elkoydu Baîbakan >.aım Talu, dun saat 10 35 de uçakla Istanbul'a gelrnıs ve Yeşılkoy Havalımanı Komutanı Albay Şahap Atalay ve Yeşılkov Ha\al:manı Emnıvet Muduru IlgiZ \ykutlu ile bır sure goruşmustar Veşılköv Seref Salonunda yapılan goruşmede. Başbakarun Atalay \e Aykutlu dan Frankfurta gıden THY uçagınaa bır tabanca bulunduğu ıddıasının ardından THY personelınden 112 kışînın gozaltma alınması ile Ha\alş Sendıkası Başkanı Erdogan Balcı ve arkadailarının dovulme olayımn ele alındıgı oğremlmıçtır. Başbakan Talu, daha sonra, açılması gecıken dış hatlar terrru nalı çıkıs salonunun ınşaatı hakkjnda bil?ı alnııştır Haiaiş bendıkası Başkanı Erdoğan Balcı ve arkadaşlarının (De\amı Sa. 7, Sü. i de) Yesilçam'ın vurdnln • kırrıJı ve seks dolu filmlerinden dordü, pesisıra ovnatılmak üzere müsteri bekli\or. Oçrenci bölgesi Şehzadebasında okullarm tatilde olması ve sıcak ağustosta denızin kapalı tere tercıh edilmesı. sinemacıyı dort film bir den oynatarak müsteri toplamaya vbneltmiş anlasıtan. FilmJprin tümü de, afişlerdeki isimlerinden göruldüğü ffibi korku saç an ve iç gıdıklayıcı filmlcr. Işte, Avnıpa sineması olcusunde bir film ortava koyamadığunızı kanıtlayan Yeşilçam'm ürunleri.. Yugoslavya'daki trafik kazasında 4 Türk öldü BELGRAD Yugnslavv a'da dun mevdana gelen bir trafik kazasında, 4 Turk olmuştur. Ferleral Almanva dan gelmekte olan ıçınde 4 Turk'un bulundu&u otomobıl, Bclçıkalı bır şoforun kullanöığı kamyonla Zagrep yakınlarında çarpışmıştır. Kaza sonunda, otomobllde bulunan Sulevman Kava tle özgav aılesmm Sehavet, Emıne ve Salıh adındaki fertlerı olmuştur. Tanjug ajansının gorgu tapıklarına davanarak bıltfırdlğıne gcre kazava; ağır vasıta şoforunun Turklenn bulunduğu oto mobılı geçmeye çahşması yol açmıştır öte vandan, Almanja'dan vur da ızınh gelen Bayram Alı Uz; Sakar\a'nın Ormankoy yakının da 12 \a«ındak] trfan Avcıoğluna, Mehmet Bavar da tzmıfın Eşme mevkıinde 5 vasındski Nazıf Karaoğlu'na ozel otomobıllerivle çarparak, olumlerıne >ol açmışlardır. 15 yaşında Türk çocuğu parasız, pasaportsuz Afrika'ya kadar gitti CAPETOWN Geçen 21 tem muzda Capetoun havaLmanınaa dolaşıricen bulunan lo yaşında bır çocugun macerası polıs vetkıLlerını ve gazetecılerı hayretler ıçınde oırakmıştır. Havalımanı yetkılılerı, çocuğun kımlığını, nereden gelıp nereye gıtmekte olduğunu tespıt etmek ıçın buvuk çaba harcamış lard r. Fakat çocuk, so\ lenenler den hıçbırıru aiilarnayınca gencın sağır oldugu kanısına vaxcnışlardır Yetkılılpr l'ı vasındakı gencin bır Tujk çocuğu olduğunu nıhabu hafta anlay&bümıslerdır. Çocuk, tercuman aracılığıyle adınm Kamıl Kış olduğunu, îzmır'de bazı yakınlarının yanından kaçtığını, otostopla Istanbul'da Yeşılkoy'e kadar geldıgını, burada Frankfurt uçafına bmdığını, Frankfurt'tan ıkıncı bır uçakla Kaırobı 'Kenya) uzermden Johannesburg'a eeldığını Johannesburg'dan uçuncu bır uçakla Capetow,n'a geçtığıru anlatmıştır. te Maceranın, dınle\enleri hayredüs'ien yanı Kâmi! Kış'ın (Oevamı Sa. 7, Su. 5 de) yet Petro Kimya İs; Petkim'de sözleşme yetkisini aldı ÎZMtT Petrol Is Sendikasının Petkım îşletmelerınde atı nan grev claması soruçlar na Kocaelı îş Mahkemesı rezdırde \apmis oldugu 7 maddehk ıtıraz dun mahkemece reddedılmıs (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) NADİR NADİ AV MEVSIMI BAŞLADI Deniz Lisesi sınavını kazanan Asil ve yedek adayların tam listesi yarın gazetemizde yayımlanacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog