Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Haşhaş, üzüm, tütün, pamuk, incir ve ayçiçeği üreticilerinin gerçek öyküsü Gcnel Dagıtıra: GEDA Odemeli ısteme adrtsi: P.h^ 339 ÎZMİR îoprok Bizim Conımn Hikmet Çetinkaya umhuriyeC Kurncnsu: YUNUS NADİ NAZIM HİKMET SON ŞİİRLERI 3. basımı çıktı 15 lira M o t : Bu lutap naKkında açılan dava BEHAET'le sonuçlanrmstır... HABORA KÎTABEVİ P K. 6 BEÎAZIT tSTANBUL (Cumnunvet: 63311 50. yıl; sayı: 17609 Teltfraf r* zeektup adresl: Cumhurtyet lstanbul Port» Kutnra: Isttnbnl N o : M6 T e l t f O D İ ı r : 2 3 4 2 9 0 22 43 96 2 2 4 2 9 7 23 42 98 324299 11 Ağustos Cumartesi 1973 Işçi emekli dul ve yetimleri maaş farklan pazartesi gunu ödenmeye başlıyor ANKARA TlirldyG îşçi Emek lilen Cemiyeti Genel Başkanı Sadi Heper, Îşçi emeklilerine verilmesi kanunla öngörülen 6 aylık maaş farklannın, 13 Ağustos' tan Pazartesi gününden itibaren ödenmesine baslanılacağını bildir miî. hak sahiplerinin, ilgili Ziraat Bankası şubelerine başvurmalanm salık vermiştir. Cemiyet Genel Başkanı Heper, son olarak uygulamaya konan iki ayn kanunun 210 bin işçi emeklisi ile dul ve yetimlerini ilgilendirdiğine dikkati çekmiş, 1 Nisan 1973 tarihinden itibaren maas lan yüzde 10 Ue yüzde 40 oranında artan emekli, dul ve yetim lerinin 6 aylık farkı birden alacaklarını ve Sosyal Sigortalar Kurumunun bu konudaki hazırlıklarının tamamlandığını söylemiştir. Sosyal Sigortalar Kurumu yet kiülerinden alınan bilgiye göre, askeri fabrikalar Tekaüt Sandıgı emeklisi olup da mütaakiben Sos yal Sigorta kapsamma giren hak sahiplerinin maaş farkı çekleri Ziraat Bankası şubelerine gön j derilmiştir. Diğer hak sahiplerine ait çekJer ise, önümüzdeki hafta içinde banka şubelerince ödenecektir. Ayrıca, emekli, dul ve yetimler lehine hükümler getiren yeni ka(Devamj Sa. 7. Sü. 4 de) Üniversitelerarası Kurul toplanıyor YURDA DÖNEN KURUL BAŞKANI PROFESÖR VARDAR; «BÜYÜK BİR KİTLEYİ İLGİLENDİREN KONUYA GÖLGE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR» DEDİ PROFESÖR VARDAR, HAVAALANINDA VERDİĞİ DEMEÇTE, GİRİŞ SINAVININ AĞUSTOS AYI S O N U N A KADAR YENİLENEBİLECEĞİNİ DE B I L D İ R D İ CHP sözcüsü: "TRT, Ecevit'in demecini sansur etmiştir,, SEÇİMLERDE CHP'DEN ADAY ADAY! OLMAK İÇİN 812 KİŞİ BAŞVURDU ANKARA, (Cumhuriyet Biirotu) CHP sözcüsü Orhan Bırgıt, dün düzenlediğı basın toplantısında genel seçimler ile ilg:lı o!arak CHP'de yapılan çalışmalan açıklamış. CHP"ye iftira eden bir dergı için adalete başvuruldugunu ve TRT'den de şikâyetçı olriııklarını acıklamistır Giriş sınavı sorunu bugün çözümlenecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) 6 haziran'da yapılan ve sorula n n gazetemiz tarafından çalmdı ğının Noter aracılığıyla saptanmasından sonra iptal edilen Üni versitelerarası giriş sınavlannın durumunu görüşmek ve bir çözüm yolu bulmak amacıyla, Üni versitelerarası Kurul, bugün saat 10'da toplanacaktır. Ankara Üniversitesi Tıp Fa ! kültesi Dekanlığında yapüacak i toplantıya Ege Üniversitesi Rek j törü Prof. Yusuf Vardar başkan lık edecektir. Zararlı tarım ilaçları 1967'den bu yana 13 bin kişınin olumune yol açtı Hikmet ÇETİNKAYA İZMİR Istatıstiklere göre, tarım ilâçlarından yılda 3 bıne yakın çocuk. dıkkatsızlık nedenıyle zehirlenerek Blmektedir. Jandarma ve polls ıstatıstiklerın den olusan bir raporda özellikle cFolidol» ile dıger tanm ilâçlannın Ege, Mannara. Karadeniz, Güneydoğu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 1967 yılından bugüne degin 13 bıne yakın kişi zehirlenerek ölmüştür. Tanm ürünlerinin haşarelerden arınması İçin kullanılan «Folıdol» adlı ilâcından Kge Bölgesınde 19o"? • 1972 yıllan arasında 700 kısinin öldüğü ve 2500 kısinın de hastanelerde tedavı altına alındığı Saglık ve Sosyal Bakanlıgı'na llglüler tarafından (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Kurul, konuya bir çözüm yolu bulacaktır. Kurul toplantısı olağanUstü bir toplantıdır. 120 bin aile için çok bnemli bir konudur. P»zla gecikmeyi önlemek için pratik bir mekanizma uygulanabilir.» tptal edilen sınavlann en geç Ağustos ayı sonuna kadar yenileneceğini. ve Kurul toplantısından sonra her şeyin açıklığa kavuşacağını söyleyen Prof. Vardar, «Ben şahsen sınav sorulannin ça hnmış olduğu kanaatinde degilim. Sorularda bir benzerlik vardır» demistir. Yeşilköy'den Izmir'e geçen Prof. Vardar. burada verdiği ayn bir demeçte de, her üniversitenin ayrı sınav yapmasmm geriye dönüş olacağını belirtmiş, konunun bu açıdan ele alınmasının yeni bir imkân yaratacagını bildirmiştir. Bağımsız tçel Milletvekili Celâl Kargılı, Üniversitelerarası Ku ' (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) «Yenileme hukuka aykın» Prof. Vardar döndü Bu arada bir süreden beri İngi'.tere Kültür Heyetinin konuğu olarak Londra"da buluııan Ege Üniversitesi Rektöru ve Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Yusuf Vardar, dün uçakla yurda dönmüştür. Yeşilköy Havaalanında, iptal edilen üniversite giriş smavlarıyla ilgili bir demeç veren Prof. Vardar, şunları söylemiştir: «Büyüic bir kitleyi ilgilendiren konuya gölge düşürülmüştür. Her türlü tereddütü ortadan kaldırmak için sınavlann yenilenmesi en doğru hareket olacak | tır. Yarın (bugün) Ankara'da top lanacak olan Üniversitelerarası yolculuğu Hazırlayan : Cumhuriyet Haber Merkezi ölüm Sözde neşeli tatil gezisi acılı sona dönüşüyor Birgit, 14 Ekim 1973 günü yapılacak Mılletvekıli genel, Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenıle me seçimlerinde CHP'den adav olmak için 774 kışınin voklamalara girmek, 38 kişınin de merkez konten.1amndan adav olmak İçin başvurduklannı açiklayarak özetle şunlan söylemiştir: «Bu 812 kişınin onüçü kadındır. Merkez vönetim burulumuz, yann (bugün) genel başkanın başkanhğında toplanarak, vasa gereğınce 13 Ağustosta Yüksek Seçim Kuruluna verilmesi gerekecek aday yoklamasına katılmak için başvurmuş olanlarla ilgili işlena j leri tamamlavacaktır. | Partî olarak. elli yıllık tarihinde CHP, ilk defa bu ölçüde bir aday adaylıgı talebi ile karşılaşmaktadır 1969 seçimlerinde bu savT 607 idi. Milletvekillerl geneı seçimlenne katılırken, Millet Meclısınde £• milletvekilimiz bulunuyor. 14 Ekimde vapılacak kısmî Senato seçimine dahil illerde ise balen dört CHP'li Cumhuriyet Senatosu üyesi var. 94 CHP'li milletvekili ve dört CHP'li Senatör »rkadasırmz. aday voklamalanna katı'mak Uzere basvuranlar arasmdadır. Demek ki. halen parlamentoda bulunma\'an aday aday'"ımn saylsı 714'dür Bunlann büyük b'.r kısmı. örgütUmürdMi Relmiş. narti'.i üvelerdir Digerleri de. CHP'nin UlküsUne hizmet etmek isteyen ve kamu görevlısi olduklan için rıartiye Uye olatnayan kimselerdir.. (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) ORMAN YANG1NI, MARMARtS TATİL KÖYÜNÜ TEHDtT EDİYOR [Cnmhariyet Haber Merkezi] Yaz başından beri ardı kesilmeyen orman yangınları yurdumuzun Batı ve Güney kesimlerindeki çeşitli bölgelerde FÜI> mekte, bu arada Marmaris'teki yangının geniçleyerek Turizm ve Tanıtma Bakanlığına ait tatil köyünü tehdit ettiği bildirümektedir. Marmaris Datça yolu üzerindeki alanda dün çıkan yangın 8 kilometrelik bir alandakl çam ormanları gül haline getirmiştir. Çıkış netfeni bilinmeyen yangın yüzünden tatil köyü yakınındaki Armutalan köyü dün gece boşaltılmıştır. Yangının, Marma risle Marmarisin oteller bölgesi olan Içmeler bölgesi arasmdaKi karayolu bağlantısını da tehdit ettiği bildirilmiştir. Yangının söndürülmesi için Orman Idaresi ile köylerden toplanan gönüllüler çalışmaktadır. Geçen ay Almanya'dan izinli olarak yurda gelen iki işçi ailesirdn içinde bulunduklan otomobilin bir kamyonla Babaeski yakınlannca çarpışması sonucu beş kişi ölmüştür. Fotoğrafta otomobilin kazadan sonraki hali görülüyor... Dış ülkelerdeki barlara kadın satmak isteyen yabancı çift yakalandı Yapılan araştırmalara göre; yurda izinli gelen Türk isçileri (genellikle tasarruf gerekçesiyle). arabalarına para karşılığı fazla müşteri almakta, Almanya ile Türkiye arasında bir çeşit dolmuş seferleri düzenlemektedirler. Bazı işçiler yol masrafını çıkartmak için bir araya gelerek, 500 600 marklık eski arabaları satın almakta ve izin dönüşünde bu arabaları yan fiyatına elcien çtkartarak. yol masrafını Gazeteye ilân vererek yabancı ülkelerdeki bar ve pavyonlarda j bedavaya getirmektedirler. Bu arabalar, bir de aşın yüklü oçalıştııîlacak genç kız ve kadın arayan biri Lübnanlı, diğeri Yugoslav karı koca, polis tarafından gözaltma alındıktan sonra I lunca, çoğu kez geriye dönmekte; ya Yugoslavya'da, ya da arabalannda araştırma yapıhrken... .(Fotoğraf: Doğau KATIRCIOĞLU) ; Türkiye'de bir şarampola yuvarlanmaktadır. Yine araştırmalara göre Türk isçileri, gezi planını hatalı düzenlemekte, Yugoslavya ve BJIgaristan'da, yol boyunca sıralanan motellerde kalmak istememektedirler. Bunda tasarruf eğilimi kadar, arabadaki eşyaların çalınması korkusu da rol oynamaktacfır. Türk işçilerinin özellikle Bulgaristan motellerinde konaklamaya yanaşmanaalarının nedeni, Aykut SAĞANAK Bulgaristan'da Alman markının düşük değerde bozdurulmasından da ileri gelmektedir. AlTUrkiye'den, yabanc: ülkelerde lerdir. Gazeteye verdiklerl ilâna. manya'da 1 marka 4 Bulgar liki bar ve pavyonlara kadın sat kaldıklan otelin telefon numararası (leva) ödenirken, Bulgarismak için İstanbul'a gelen biri sını da ekleyen kadın tüccarları, (Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) (Devamı Sa. 7, Sö. S da) Lübnanlı, digeri Yugoslav evli bir çift dün sabaha karşı polis tarafından yakalanarak gözaltına alm mıştır. 29 Temmuz günü Milano pla kalı özel otomobüleriyle İstanbula gelerek Taksün civanndaki bir otele yerleşen Lübnanlı Saep kendine yontmanın esda mahkeme kararlarında hnmir İbrahim Mitri ve eşi Yugos ki bir deyimi vardır, «nazası yoktur» formülü iae, gerlav Jerman Kardina Katmania, lıncı keseri gibi..» denir. çeklere şekil verme konusungazetelere ilân vererek ttalya ve 27 Mavıstan sonra Demokrat daki olumsuz gayretlerin, naKıbns'taki birinci sınıf pavyon Parti iktidannı yargılayan ve lıncı keseri gibi hep kendine lar d a çalıştırılacak genç kadın mahküın eden Yüksek Adalet yontma'nın ilgi çekici bir örve kızlar aradıklarını bildirmiş Diranı üyelerinden birinin, saneğidir. yın Femıh Adalının Adalet Sayın Ferruh Adalı, Yüksek Partisine çirisi dolayısıyle Adalet Divanı Başkatu Sayın söylenen sözler, siyasal bayaSalim Basol'un da açıkladıpna tımızda değer hükümlerinin göre, kararlarda imzası buln«bizden» oluş ya da olmayışa nan, Divanın görevinin sona ergöre nasıl değistiğinin açık bir diği Ağustos 1963 tarihine kaörneğini teşkil etmektedir. dar üyeliğini muhafaza eden bir yüksek yargıçtır. Ayni Divanda Siyasi hayata Demokrat Pargörev yapanlardan çoğu, bagün tinin mirasçısı olarak giren ANADOLU KENTLERtNt de askerî ve sivil yargı organAdalet Partisi, son seçime büSÜSLEYEN TARİHÎ laruıın ba^Iarındadırlar. Yani rokrasinin as':er ve sivil kesisayın Adab'nın özel bir şekilKALELERİN İLGİ minden takviye alarak girmek de savunnlması. her seyden önÇEKtCt ÖYKÜLEBt.. isterken, sayın Ferruh AUalı ce, ülkenin kaza organiarını yagibi esk) bir Adalet Divanı yarralar ve kendisinin böyle bir gıcını saflanna almak çelişkiCemil SÖNTMEZ'in savunmayi kabul etmemeai beksinden kurtnlamamıştır. Bu lenir. Eğer Türk Adaleti, «milyazı dizisi çelişkiyi unutturmak için bulî irade temsilcilerini cezalanlunan «sayın Adalının TassıaBUGÜN 4. SAYFAMIZDA Mc Govern'in özel danışmanı: u Partileri yoksul kitleler finanse edebilir,, Mehmet BARLAS Geçen yılki Amerikan Başkanlık seçiminde Demokrat aday Mc Govern'in kampanya yardımcısı Richard G. Stearns, «Bir parti zengin taraitarlara sahip olmadığı takdirde, varlıksız fakat sayıca fazla kitlelerin mali desteğine dayanabilir» demistir. Senatör Mc Govern'in özel danışmanlığı görevini yürüten Stearns'a göre, Mc Govern'in 1972 yüı kampanyası, varlıksız bir r adayın namuslu yoldan finansmanı açısından Amerikan tarihi : nin ilgi çekici örneğidir. Stearns, Amerika'yı sarsan Watergate j skandalı hakkındaki görüşlerini j de açıklamış, «Bu olay geleceğimizi etkileyecek» demistir. Steams, «Watergate» in Amerika üzerindeki etkilerini özetle şöyle sıralamıştır. «Watergate olayı üd açıdan ele alınabilir. Birincisi bu skandal, Amerikan tarihinin en kokuşmuş yönetimini açığa çıkartmıştır. Rüşvet, nüfvız ticareti ve benzeri kanun(Devamı Sa. 7, Sfl. 4 de) Grev ve Jokavt konusunda Tunç, "Birkaç günde olumlu sonuç alınır,, dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) İşçi kesimindeki grev ve lokavt sorununu çözümlemek ansaciyle bir süredir sürdürülmekte olan Türkîş Işveren görüîmele rine dün de devam edümiştir. Toplantılar konusunda dün blr açıklama yapan Türktş Genel Sekreteri Halü Tunç özetle şöyle demiştir: «Türklş . îşveren temsildleri arasındaki görüsmeler yarın da sürecektir. Ben anlaşmaya vanla cağı yolundaki ümidimi yitirmedim. Bu konuda yarın fbugün) olumlu bir sonuç alınacağı kanaatindeyim. Bu konuda son birkaç gün içinde iyi netice almamaz ise, bundan sonrasmda iyi bir netice alınabileceğini düşünmek büe yersiz olur.» (Deramı Sa. 7, Sü. 1 de) Adalı: Anayasa davası kararında ne mütalâam, ne de imzam vardır AP'ye törenle giren Yüksek Adalet Divanı eski üyesi Ferruh Adalı, Divan Başkanı Salim Basol'un «AP'ye giren Ferruh Adalı'nın Yüksek Adalet Divanı kararlarında imzası olduğunu» bildirmesinden sonra gazetemlze bir açıklama yaparak, «Anayasa davası mahkumiyeti kararında ne mütalâam, ne de imzam geçmemiştir> demistir. Demlrelin imzasıyla AP'ye kaydı yapılan Adalı ile ügili olarak bazı gazetelerde çıkan (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Serik'te 500 hehtar yandı Antalya'nın Serik ilçesine bağ h Sarıbalı köyü yakınlarında önceki gece meydana gelen yan (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) Bu köşeden ALTAN ÖYMEN AŞIRI OLAN ACABA NE ? * îşçilerin zam talebi aşındır, bu zamları kabul edersek idare edemeyiz.» nen zazn verümelidir.» Kiml der ki, «Canım bu adam da şu kadar yatınm yapmış. Bu Nalıncı Keseri Gibi OLAYLARIN ARDINDAKt GERÇEK I Hi Anadolu Kaleleri dırtnak» Rİbi bir suçlama altında tutulmak isteniyorsa, bugün sayın Ferruh Adalı'yı saflarına çekmiş olmanın memnunluğunu belirten Adalet Partisi'nin. ar»dan 11 yıl geçtikten sonra ve yeni bir seçim öncesinde bâlâ eski hesapları kanştırmak hevesinde bulunduğu sonucuna varılamaz mı? Topluma sıkıntı veren büyük olaylarla geçen yıiların bazı siyasal toplulukiara hiçbir sey kazandırmadığını çörmek üzüntü vericidir. Olavlara değişmez bir açıdan bakmak ve değer hükümleri verirken hep kendine göre bir ölçü kullanmak, ne siyasal hayatta, ne de sosyal yaşantıda denge bırakmaktadır. Değer hükümlerinde anarsi yaratanların denge ve huzur vaat etmeleri ise doğrusu çok ilginçHr. ••• DevGenç davasında 79 sanık için 15 yıla kadar hapis istendi • SAVCI, 29 SANIĞIN' BERAA ' TİNİ İSTERKEN. DİGER 150 SANIK İÇİN DE ÇEŞİTLl CEZALAR TALEP ETTİ.. ANKARA Sıkıyönetim 1 Numaralı Asekeri Mahkemesinde görülmekte olan DevGenç davasuun dünkü duruşmasında beş savcı tarafından hazırlanan esas bakkındaki mütalâanın okıuıması tamamlanmıştır. 255 sanık için hazırlanan 275 sayfalık mütalânın okunması 5 gün sürmüş; Askeri Savcüar, 59 sanığın TCK'nun 141/1 maddesi uyarınca 815 yıl arasında 20 sanığın 146/3 maddesi uyannca 15 yıl kadar cezalandırıtmasını. 26 sanığın da bu davadaki müsnet suçlardan beraatlerini talep etmiştof dir. Askeri Savcılar, diğer sa(Devamı 6. Sajfada) i Jandarma'da dövüldüğü . bildirilerek koma halinde hastaneye kaldırılan köylü öldü ESKİSEHtR, (Hasmef tnontepe Bildiriyor) Mihalıççık flçesinüı Ahırözü köyünün Jandarma Karakolunda dövüldüğü bildirilen bir köylü, iç kanama sonucu dün Eskisehir Devlet Hastanesinde ölmüştür. Ahırözü köyü vöresinde tarla ve arazisi bulunan evij ve 7 ço(Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) ne karşı öne sürdügü gerekçenin özeti. ber verde böy. ledir. Ama başka yerlerde, örneğin gelecekteki ortagımız Ortakpazar ülkelerinde. işverenler, bu gerekçe özetinl söyledikten sonra. arkasmdan da biraz aynntı eklerler. Derler ki ömeğin: c İdare edemeyiz. Çünkü Urettiğimiz mal bize 100 liraya maloluyor. Buna yüzde 20 kâr koyup 120 liraya satijoruz. Yüzde 20 kârdan aşağısı da olmaz. Çünkü sürümümüz şu kadarüır. Bu kadar sürümde. bu 20 liralar, bize yılda şu kadar kâr getirir. Bunu ortaklanmıza bölüştüğümüzde, yatınmın cazip olması oakımından... vs...> Bunlar, toplu sözleşme Sörüşmelerinde lşcilere de anlatıür. Televieyon tartışmalannda kamuoyuna da... Ve işveren işçi çekişmesi sürerken kamuoyunda da varsnlar oluşur: Kimi der ki, «Işverenin Kân gene de faaladır. tste işvfiTmlfirin, isçi i«tplclpri çi talebi aşındır^ Kamuoyundaki bu varsnlar, vogunluklanna göre. işverenl de etkile., işçi sendikalarnu da.. Çünkü işveren gibi. işçi sendikalan da fiyatlann vükselmesı sorumluluğunun altmöa tek başJanna kalıp, kamuoyu karşısında antipatik olmamaya dikkat ederler. Ve sonunda cogu defa bir uzlasmaya varılır.. Ama bu uzlasmaya vanlıncaya kadar, uzerinde konuşulan şeyler, sayılardır.. Maliyet hesaplarıdır.. Kâr hadleridir.. Hayat nanalılığı endeksleridir.. İki taraf da. kamuoyunu ve kamuoyu öaskasırun da yardımıyle karşısuKlalü bu savılara dayanarak ikna etmeye calışırVe bu ikna lşi artık, kapitalist ekonomi düzeninin 0 kadar aynlmaz •arcası haline gelmiştir ki. 0 dilzenin atallı temsilcileri. lşçiyi yönetime katarak işletmeyle ilgill hesaplarda. kararlarda (Devamı Sa. 7. Sü. i de) kariar para ira^Timalitlır t j .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog