Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

MODERN MATEMATİK VT FEN KİTAPLAJtl SERİSİNDE SON YAYINLAR Fİ.YStl 400 •400 Evrenln Haritasmı Tapmak 500 Hareketll evren 550 Blyoiojinin MolfküIUr Temellert 450 Temel Matematik 1000 Yenl Temel Matematik 950 Flzlk Sonılan Biyokimyada Modern Konular 800 Bakanlığımız yayınevlerinde satıja arzedllmistlr. Ödemeli satiîimız yoktur. DEVLET KtTAPLARI MÜDÜRÜ Sallanahmet lıtanbnl Top. S a t Tel. 22 38 03 umhuriyet Kurueusu: CTJNUS NADİ 50: yıl; sayı: 17608 T«lfT»f r t mekrup t d r c d : Cumhurıyeı u u n b u i Posta Kutusu: tstanbul N o : 248 T e l a f o n l a r : 2 2 4 3 9 0 2 3 4 3 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 8 8 3 2 4 3 8 9 Sınıhaı ç Sınıf Gej ıınnza En üygun Fe Hediyesi Cilt Halinde Çıkb. Taksitle de Satıiır. Toptan Salış Yerleri : isunbul'da 8abıSIİ'de OCAK KİTAP DAĞITIM ŞTİ. v« BATEŞ ANSİKLOPED.Sİ'dir. ÜLKÜ OKUL 10 Ağustos Cuma 1973 Otomotiv sanayiindeki grev ve lokavt bunalımına dün de bir çözüm bulunamadı CGP ve MHP, metal işkolundaki lokavt nedeniyle işverenin tutumunu kınadı: Paksüt; duruma hükümetin el koymasını, Sazak da aynı işkolundaki sendikaların birleşmesini önerdiler Hükümetin ikinci kez aldığı erteleme kararı ile; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı 11 işyerinde 4000 işçinin bu sabah başlaması gereken grev önlenmiş oldu Petrol grevi 2 ay daha ertelendi ANKARA, (Cumhnriyet Bfirosu) Metal işkolunda taraflann aldıklan grev ve lokavt karar ve uyfulamalanıu çözümleyebilmek için işçi ve işveren temsilcilerinia önceki gün başlattıkian görü$melere dün de devam edilirken, Petrol İş'in TPAO işyerlerinde almış olduğu grev karan, hükümet tarafından. ikinci kez 60 gün süreyle erfelenmiştir. Giriş sınavı sorununa çözüm toplantısı yarın Ankara'da yapılacak ANKARA, (Cnmhuriyet Bürom) Çalınan sorulann gazetemiz tarafından noter aracıügıyle saptanması, ardından da bilirkişinin asıl sorularla çalınanların aynı olduğunu büdirmesinden sonra ortaya çıkan duruma bit çözüm yolu bulmak amacıyle Üniversitelerarası Kunılun yann (Devamı Sa. 1, Sfl. 4 de) l Oto lâstiği ithalini arttırmak ıçin Gümrük Vergisi yüzde l'e indırıldi ANKARA, (Cnmhuriyet Bfirosu) Sanayi ve Teknoloji Bakanhğı, dün yayımladıği bir basın bildirisiyle, oto lâstigi ithali için kolaylıklar sağlandığını bildirmiştir. Basın bildirisinde, oto Iftsöği sıkıntısı çekildiği, yerll üretimin iç talebi karşılamadığı, ithal için ! uygulanan "'»40 Gümrük Vergisi (Devamı Sa. 7, Sfi. 8 de) i Esener, Ersöz, Olcay ve Özaydınlı Orgeneralliğe terfi ediyor • Terfiler, karamame Cumhurbaşkanı Korutürk tarafından onaylandıktan sonra açıklanacak ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu» 6 Agustos Pazartesi gününden beri toplantı halinde bulunan Yüksek Askeri Şura toplantılannda, 4 Korgeneralin Orgeneralliğe terfi ettirildiği öğrenilmiştir. Resmen açıklanmamakla beraber, Kara Kuvvetlerinden Korgeneral AU Fethi Esener, Adnan Ersöz ve Sükrü Olcay Orgenerallige terfi ettirilmişlerdir. Hava Kuvvetlerinden. Hava KuvvetJeri Komutanlıjh Kurmay Başkanı Korgeneral îrfan özaydınlı da Oreeneralliğe yükseltilmiştir. !?ura toplantılannda, bir üst rütbeye yükselecek Amiral ve Generallerle, Kara, Dcniz ve Hava Kuvvetlerinde General ve Amiral olacak Albaylann durum lan gönisülmektedir. Terfilerle ilgili karamame, Cumhurbaşkanı Fahrı Korutürk; tarafından onaylandıktan sonra açıklanacaktır. Yüksek Askerî Sura toplantısınm yarın sona ermesi ve bir açıklama yapılması beklenmektedir. Temaslar Bursa'daki metal işkolunda bir süredir sürdürülen grev ve lokavtlarla ilgili «uzlasma» görüşmeleri dün de devam etmiştır. Türkiye Madeni Eşya Sanayicilerı tşverenleri sendikasında yapılan görüşmelere; işçiler adına Türk îş Genel Sekreteri Halil Tunç, işverenJer adına ise, Türkıye Madenî Eşya Sanayicileri İşverenleri Genel Sekreteri llhan Lok ile yardımcısı Dr. Vefik Evm katılmıslardır. Göriiştnelerden sonra Tunç ve Lok, «Görüşmelerden ümitli olduklannı» söylemişlerdir. Tek Çıkar Yol »tı demokrasilerinde rüçiü sendikalar, bu sendiPjkalaruı dayandığı sol parti^ ler vardır. Seçim sonuçtanaa bakarsanız, sol kanat partilerinin aldığı toplam oy sayınnın çeşitli sendikalara kayıth toplam üye sayısmdan her zaman daha yüksek oldnğuno förürsür.nz. Bu nedra bSyle olmaktadır? Çünkü Batı demokrasilerinde sol partilere oy verenler yatmz solcu sendikalarda kaydı bulunan üyelerden ibaret değildir. Sendika üvelerinin yakınları, bir kısım kiiçük sanat ve serbest meslek rrbabı, Hmi »ydınlar, üniversite ögrencileri, mevsânlik işçiler v.b. de genellikle sol p«rtileri desteklemektedirler. Bu yüzdendir ki Batı demokrasilerinin çojjunda sol efcilimli siyasal örgütler zaman zaman ifctldara gelmekte, çelemediği süre boyunca da ağırhkJannı koynp hükümetleıi etkileyebilmelrtedirler. Bizde böyle olmayor. Orçi Batılı aniannyle «Sol» diyenileceğimiz bir siyasal partiden ?imdilik yoksunuz. Ama 19601970 yıllan arasmda scsini duyurmak nlanafını bulan TtP'i ele alırsak tnı partinln katıldun üç genel seçimde söz doyurncn bir basan saglayamadığinı çormemezlik edenteyiz. Tiirkiye'de bir buçuk milyona vakın sendikalı işçi buhmdnfn halde, TtP katıldıjh genel aeçîınleTde hfçMr lanıan 300 binfien fazls oy toplaranıanııstır. Sosyaüst olmamakla birlikte 1960' tan sonra ortanın sol a politikasına yönelen CHP de her seçimde oy kaybına ağramı?, luhayet 1969* da alabildiği oylann txne\ vıralamada "i 37.8 oranma kadar dfismesinl Bnleyememiştir. Hemen biçbir Batdı sendika nyesi sağ partilere ov vermericen, bizde isçilerin yojranluk kurdn|n çojh» fundıklardan tomar tomar AP've verilen oylar çıktıfı förülmüstflr. Bsmnı nedetıleri? tççj kitleslnin Teterînce biltnçlenememesi mi, «eçmenlerin toplmnsal çıkarlardaa çok bireyvel çıkarlara eöre oy kullamns epilimindcn knrtnlamamasi mi. tutucu ve errici cerrelerin etküî propagandası mı? Nedenler üzerinde nzun boyln tartısıtebilir. BuırDn fördügümüz dorum sudur: BatiU anlamıyle sol partilerden yoksnn olarak yeni seçimlere hanrlanıyoruz. Üstelik aeçun kampanyasnn da sıkıySnetim altınd» ynrütecegiz. Böyle bir ortamda 14 Ekfan aksamı elde edilecek soıraçlarm vnrdnmnzn özlenen hnznra kavuşturacak yerde bitip tükenmez hırKÜrlere ve talsız gelişmelere yol açması olasılırmı nrratmamalıyız. Türkiye'miri demokratik bir nrtama vaktastırmaya elbirlitiyle çalısmak özfiirlfikten yana olan bfitün TurHasIano ödevi sayilmabdır buîiin. Bir tımnt noktası: tsçisiyie, kSylösfiyle, küçfik esnafıyle, hatta aydın sanayicisiyle toplnm diine kıyasla daha nyanıktır. Gönden pnne de nyanmaktadır. Bilinçlenme surecir.in normal kosnHar altında aksamadan tamamlanması 14 Ekiın seçîmleriyle lrnrnlacak Meclisin aritmetik niteliüne baelıdn. O Mecliste Ana Muhalefet Partisinîn ırüçln ounam e»rekmektedir. Yitirdiümir örrörlükleri Tenidetı fearanmak. Anayasal hak ve ÖTüürlüklerimisi elden kaeirmamak îstıyorsak hu hnsnsa çok finem vermpliriz. Mntlr Türldye'yi Szleven vatan(Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) Talu • İbrahimoğlu görüşmesi TUrkiye tşveren Sendikalan Kon/ederpsyonu Genel Sekreteri Rafet İbrahimoğlu dün, Basbakan Naim Talu'yu makammda ziyaret ed*rek Bursa*daW grev ve lokavt uygulaması hak(Devamı Sa. 7, Sfi. 7 de) sanıklı,, davada ikisi kadın dört kişi tahliye edildi «256 Sanıklı» THKP v« CephtSi dâvasını sürdüren Istanbul 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesiı.de dün. sanıklardan, «Fatma Yeşil, Hassn Kalender, Fanrefin Özkanoğlu ve Leylâ Dedeal»ın tahliyelerine karar verümiştir. Askerî Savcı Hâkim Yarbay Nevzat Çizmeci de bu sanıklann tahliyelerini istemiştir. Askfi'.i savcı, sanıklardan Hasan Kalender'in hastalığmın özelliği, v»hamsti ve tedaviye büyük ihtiyacının trulunması, sanıklardan Patma Yeşil'in de tedavi görmesi perektiği, ebeveyin ihtimamma ihtiyacı bulunan üç küçük çoc.:*u bulunmasını gerekçe göstererek tahliye isteminde bulunmuşlur. ^256 DİSKJe bağlı Lâstıkİş, ışçılerı bu seçimde CHP'ye oy vermeye çağırdı DlSK'e bl|lı Lisükls Sendi kası'nın bu ay çıkan yayın organmdaki bir yazıda, işçilerin 14 Ekim'de sanrfık başlarına gıderek oylarını CHP için kullanmaları isteamektedir. > Agnew, çekilmeye niyeti olmadığını açıkladı IVASHİNGTUN AtneHka Cumhurbaşkanı Yardımcısı Spiro Agnew, gerek Marylana eyalet vBİisıyken ve gerekse başkan yardımcısı seçildikten sonra bazı müteahhitlerden. «Gösterdiğt kolaylıklar» karşıiıgı rüşvet aJ1 d;gı ıddialarıru «... büyük yalan... iftira... aşagılık biı tertip» olarak nitelemistir. İstifa etmeye veya gecici bir süre ıçin dahl olsa görevinden çekilmeye niyetu olmadığını anlatan Agnew, sahsına yöneltilen suçlamaların tarnamen asılsız ol duğunu ve hiçbir gerçege dayan madıgını ileri sürmüstür. «KnighU gazetelerinin başkan yardımcısı hakkınds bomba gibi paılavan habeıinden sonra bürosunda bir basın toplantısı düzenleyen Rum asılü Agnew, za(Devamı Sa. 7, Sü. S <U) Grizu patlaması: 2 kişi öldü, 4 madenci ağır yaralı ZONGULDAK Eregli Kömürleri îşletmesi Kozlu Üretim Bölgesi Birinci Harmancı ocagında 360 metre derınlikte Ali Soydan ayagında dün meydana gelen Krizu patlaması sonunda emnıyet başçavusu $erel Sabri Uluduz ıle betoncu ustası Esat Demir ölmüştür. Kazada aynca Ali Çolak, Hayri Arslan, Emin Kürkçü ve Rıfat Yılmaz adlanndaki işçiler ağır surette yaralanmişlardır. (THA) Dövülen sendikacılar; Aıikarcfda basın toplantısı düzenlediler ANKARA, (Cnmhnriyrt Bürosu) Türkive Sivil Havacılık Sendikası Genel Başkanı ve Türktş Yönetim Kurulu üyesl Erdofan Balcı ile sendikanın Yürütme Ku rulu üyeleri dün düzenlediklerl basın toplantısmda, Istanbul'da, Birinci Şube olduğunu sandıklan yerde kendilerine 48 saat lşkence edildiginl 6ne sürmüş ve nasıl gözaltına ahndıklannı, nası1 dövüldflklerini an!atmı$lardır. Balcı ve arkadaşlan, olayın, toplu sözîeşme eöriişmelerinde anlasmazlık cıktığı için işveren tarafından düzenlendiğinl lddia etmişlerdir. Türkîş Genel Sekreteri Halil Tunç da Başbakan Naim Talu (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) I SSK, CENAZE MASRAFINI 300 LİRADAN 1000 LİRAYA ÇIKARIYOR AVKARA. (Cnmhuriyet Büro5u) Sigortalüann ölümii halinde i ailelerine verilecek olan cenaze masrafmın 300 liradan 1000 liraya çıkanlmasıru öngören teklif Çalışma Bakanlığmca Başbakanlığa sevkediîmîştir. (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) ı NADtR NADİ Kapağında «İşçi sınıfı seçimlerde tarafsız kalmayacaktır» cümlesinın yer aldığı derginin «İşçi Gözüyle» köşesinde, «Oyla ! rımızı, demokrasi için kullanacağız» başlığı bulunmaktadır. Imzasız yazıda. sernıayedar sınıfın, bütün gücüyle işçileri aldatmak, akıllannı çelmek için ] hesaplar yaptığı belirtilmekte ' ve «Ama işçileri yanıltan, sap 1 tıran bu çabalar yalnız scrmayedar sınıftan gelmez. Bazen içimizden de bu yollara şapanSanık öğretmen lür olur» denilerek. e?kı TtP Genel Başkanı M. A Aybar'ın M Dünkü durusmada sanık lardan daha önce nnp sürdüşü görüşler Kartal Lisesi Edebiyat ögretmeni eleştirilmektedir. Rafet Özkan ve elektrikçi Seyit Gökçe'nin sorgusu y*pılmışYazıda, oylann CHP'ye verilmesi konusunda söyle denilmek tır. Sanık Edebiyat ögretmeni Ra ! tedir: fet Özkan, sorgusunda başından j «Görevimiz oy vermemek de 1 geçen bir olayı şöj'le anlatmışğil, akın akın sandık ba=lanna ' tır. gidip, demokrasinin sınırlannı «Polis örgütünde benim ifadem maktan tabanları şişmiş. yaşlıca turist hanım, sereserpe oturmuş bu insanoğlunun son durağına, argenişleteceğini, işçilerin, köylüalınırken, şöyle giriş yapUdl. Siz kadaşıyla tatlı tatlı sohbet ediyor. Oysa bilse, bu taştan bucak bucak kaçıldığını, pek yanına yak1 lerin çıkarlarını, sermaye partiAli Bekiroglu adında biriyle îdelaşmazd ! herhalde.. (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOGLU) altepe'de bir evde ve daha sonra lerine karşı iyi kötü korukendi evinde bazı toplantılar jrayacağını gö^terıniş bir partiye parak, Kartal içinde bir gizli örlâfı uzatmayalım, bu parti ' Küt oluşturma cabası içindeymişCHP'dir oylarımızı atacağız. siniz. Hattâ bunun tü^üğiinü hazırlamış, aranızda görev bölümü Eğer bugün iyi kötü dfemokyapmışsmız. 14. maddeye göre de rasiyi savunan bir CHP varsa, j ör^üte ihanet edeni vuracakmışsmız. Anlat bakalım dedi. Böyle i bu biraz da işçi sımfının ve öbir şey yoktu. Ben olmayan bir 1 teki çahşan sınıfların desteğine şeyi nasıl anlatayım dedim. l$te güvendiği içindir. Biz isçiler, | o zaman ilk falakaya yatırıldım kendl siyasi örgütümüzü kurve kalktığımda, astım nöbetim len Türk isçüeri 176 trafik kamanın başlıca hedefimiz olduğugelmişti. Soluk alamaz vazivetzası yapmışlardır. Sadece bu nu unutmaksızın, bu hedefe uteydim. Başkomiser Zeki Akkabölgede iki ayda 43 işçi ölmüş, laşmak için 14 Ekim seçimlerinya, bizzat kendisi, benim hücreYurt dısmda çaüsan Türk lş 67 işçi kö'türüm kalmıs, üç milme kadar siderek, ilâç pompamı; de sandık başlarına gideceğiz ve çilerinin, yurda izinli gelirken yon liralık da maddi zarar kaygetirdi. Ondan birkaç nefes basın ( oylarımızı CHP'ye vereceğiz. geçirdikJeri trafik kazalan, Yu dedilmiştir. ca düzeldim. Çok endişelenmiş i Ve bileceğiz ki bu, işçi smıfmın goslavya hattmda, Belgrad radOysa 1972 yıhnın 12 ayında Alyo ve televizyonlanna konu olalerdi. Düzelince sevindiîer. Ben j demokratik mücadelesinin bir | cak kadar kabarık bir bilânço manya'dan gelen işçilerin Tür(Devam. Sa. 7, Sü. 1 de) kiye'de yaptıklan trafik kazalaparçasıdır ve sadece bir parçameydana getirirken, manzara rının toplamı 76 idi. Bu kazalarTürkiye'de de iç açıcı olmaktan sıdir.» da 91 işçi ölmüş, 96 işçi de yauzaktır. ralanrmştı. Bilânço bu yıl sonu«Lâstiklş« adını taşıyan derna kadar bir yıl öncesine oranginin sahibi, Bağımsız Istanbul i Hazırlayan : «The Times» Ölüm kavşağı la ikl misli artacağa benzemekMületvekili (eski TİP) ve Lâstedir. tiklş Sendikası Genel Başkanı , Faik Bulut'un Cumhuriyet Son ikl ay içinde Yugoslavya Rıza Kuas, Genel Yayın Müdüyollannda 150 kadar Türk işçirü de Devrimci İşçi Sendikaları Kaza nedenlerî? yargılanmasını si trafüc kazası sonucunda ölürHaber Merkezi Konfederasyonu (DİSK) Genel ken, ölüm kavşağı adı verilen Almanya'run Köln şehrinde Sekreteri Gazeteci Kemal SülAnkara asfaltınm Istanbul Izuluslararası Ford fabrikalan, Türk işçileriker'dir. mit hattında, Almanya'dan genin izin sırasında geçirdikleri, hukuk açısından trafik kazalanyle iigili bir araş ' tırma yapmışör. Uzun süre Al j man Karayollan ve Trafik Tekhatalı buluyor nik Kontrol Dairesinde görevlj bulunan Yüksek Makine MühenLONDRA «Times» gazetesi, disi Dr. Necdet Akalın'ın yürütdünkü bir makalesinde, Faik tüğü araştırmada, kaza nedenleBulut adlı Türk gerillanın Beyrinin basında. araç ve şoförün rut'takl Filistin üslerinden ls ; durumunun yanı sıra, Almanya rail'e kaçırılarak burada yargıve Türkiye'deki trafik düzeniyle, lanmasinı, uluslararası hukuk eğitimi Arasmdak) farklıhk gelaçısından oleştirmekte ve «Bir mektedir. Dr. Akalın'ın verdiğı yabancıyı yabancı bir toprakta sonuca göre, Almanya'daki trayakalayıp vargılamaktan daha fik koşullan ve trafik düzeni aşikâr bir hukuk dışı davranış Türkiye ile hiçbir şekllde bagdüşünülemez» demektedir. dasamamakta. Almanva'dan ceBu davranıçın. kötü bir örnek len işçi de sının eectikten sonteşkil etmeme?) temennisinde ra kendi ülkesinin trafik düzebulunan sazete. Israil yurttaşnine ayaJc uyduramamaktadır. larına karşı da aynı yöntemin uygulanabileceğint hatırlatmakta ve bu davranışın, «Musevi Düzende fark halkın çıkarlanna hiç de uygun YAZISIZ Kaza nedenlerine vol acan bu olmadı|ı;ı:« ıleri sürmektedlr. farkü koşullar. Dr. Akalın'ın («a) (Devanu Sa. 7, Sü. 4 de) MUSALLA TAŞINDA BİR SOHBET £" ^ Kazalann başlıca nedeni upkusuzluk Ölüm yolcaluğu AMERİKA'DA BİR SEKS ^ Z ^ ^ J ^ MANYAÛININ ÖLDÜRDÜCÜ 8 KİŞİNİN CESETLERİ BULUNDU HOUSTON (Teksas) Rouston pollsi, bir Ihbar üzerine şehrin güneybatı semtindekı bir kayıkhanede yapt'.ğı aramada, topraktan sekiz kişinin cesedinl çıkarmıştır. Hepsı de genç kimselere ait olan cesetlerin plastik örtülere sanlı ve üzerlerine klreç dökülmüş oldugu görülmüştür. (Devanu Sa. 7, Sfi. 4 de) Sümerbank, 10 metreden fazla pamuklu kumas satmıyor D15 etkilere baglı olarak gün geçtikçe iç piyasada yükselen fiyatlar karjısında kendi mamullerinin fiyatlarında bir yükseltmeye gitmeyen Sümerbank Genel Müdürlügü, mağazalanndaki pamuklu kumaş satışlannı kısıtlamıştır. Sümerbank'ın bu kararı almasına: artan pamuk fiyatlarından sonra pamuklu mamullere karşı ilgi gösterilmesi ve bu arada bazı aracılarm. küçük esnafın toplu alımlar yapmak ve piyasada karaborsa varatmak istemesi neden olmuştur. i r 2 M\r Zam yapmıyor Pamuklu kumaslann MBVIS avında yüzde 10. içinde bulunduğumuz ay içinde de yüzde 15 (Devamı Sa. 7. Sfi. 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog