Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

• ••••••IHIHB AZfZ NESIN birsürgünün anıları 1•••1 bflgi yayınevi 4.BASIM umhuriVe» 50. yıl, sayı: 17599 ^ ^ ^ ^ H ^^•^^H ^^^^^^^^1 ^M ^M BB I ı l ı t o n l a t : ^M ^M ^Kurucusu: TUNUS NADt ^M B ^ 1 ^^^^^M ^M ^M ^M ^M ^M ^^^^PH ^M ^M ^^" ^^ ^ ^ Cumhurlyet Utanbul ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Poıta Kutntu: Istaabul ^ ^ 3M ^^" ^ Ne: Telfrai r« maktup^adrvıl: " 2 3 4 2 9 0 2 2 4 3 M 2 2 4 2 B T S O M 2 3 4 3 M ^^W ^^Mf^^k ^ k | ^M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^B j^^H ^ ^ ^ ^ ^ 1 m i ^ Ağustos Çarşamba 1973 Temmuz sayısı Qe 40. yüını tamamlayan Varlık, Atatürk çizgisınde en olgun ve doyurucu edebiyat, düjünce dergısı olduğunu bugun çıkan Ağustos sayısı ile de kanıtlıyor. En güzel jür ve yazüarla birhkte bu «ayıda yayınevinin yaz aylan için dergi okurlarına sunduğu büyük indirimli kitap satışlarıam da koşullannı bulacaksınız. Varlık'ı mutlaka de kanıtlıyor. En kaçırmayın. sayısı ilegörün vt biı fcrsatıgüzel yazılarla birhktc bu «ayıda ya: nin yar aylan (tlâncüık: 3145) 6131 için dergi oku sunduğu büyük indirimli kitap a Soruların çalındığı kesinleşti ISTANBUL S A V C I S I YAPTIĞI AÇIKLAMADA SORULARIN BASKl SIRASINDA ÇALINDIĞINI VE O L A Y L A İLGİLİ YEDİ KİŞİNİN TUTUKLANDIĞINI BİLDİRDÎ SINAVLARIN HANGİ TARİHTE VE NE $ E K I L D E YENİLENECEĞİ HENÜZ BELLİ OLMADl. ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAV KOMİSYONU DÜN YAPTIĞI AÇIKLAMADA ADAYLARIN «İMTİHANA G İ R İ Ş KARTLARINU SAKLAMALARINI DA İSTEDİ OLAYLARIN ARDINDAKİ 6ERCEK IPTAL KARARI bn konvda en TetldH makamlar» etki yapnurs ve i$J örtbas etnere çahsmı$lardır. Bo yet> kili makamiann dıjardan erlen etkilere kapılmaması «evindiricidir. Bn olayla bir toplumda özgür basuiın önrmi somnt bir biçimde orteys çıkmıj bulunuyor. Cumhurivet. bo rercpfl hir duha ispatlamıştır. Ne var Id Cumburivet'in bn (tfirerl yürütürken basiD dünyamızda tek basına kalışı da üstünde dikk*tle dnralacak bir noktadır. 2 Giris sınavlannın ipUI (terekçesinde savcılık kovvştnrmasından çıkan «onnçlara daTanılmaktadır. Tekrar edelim kl, bn totnro hrrn efitim ra öferetira, bem adalet kurallan hakımından sskıncalıdır. öfretim açısiDdan ele alındjjfında isin içinde hırsıtlık olmasa da, «alt sornlann mnavdaa Snea açıklanması iinaylann iptali için yeterU »ayilmalıvdi. Zira, mnav sonnnda kazananlann ve kazanamavaniann vicdanlannda yer eden sfirekli koskn d v tılmıvacaktı. ' Adaiet knrallan bakımından f»e savcılık kovnçtnrma^ının soniKİanna dayanmak tntarlı değildir. Çfinkü, lavcılık ko••• (Deraım Sa. 7, Sü. 5 de) Oramiral Kayacan açıkladı: "Buyıl hücumbotu, 1974'tede denizaltı yapımına başlanıyor,, ANKARA. (CunürnrİTet Bflrom) Denız Harb Okulu ve Deniz Lisesınm 200. kuruluş yıldbnümıi bugurıden İtibaren bır hafts boyunca yurtta ve dünya'da törenlerle kutlanacaktır. Kutlama nedenıyle Amerıka, îtalya, Portekız, tngilız ve Yunan Deniz Kuvvetlerıne baglı saraş gemıleri Istanbul'da demirlemişlerdir. Denız Kuvvetlen Komutanı Oramıral Kemal Kftyacan, dün duzenledığı basın toplantısmda, Denız Harb Okulu ve Deniz Liaesının kuruluşunun ıkiyüzüneü yıldonıinıunü kutlama törenlerl hakkmda bilgi vermiştir. Oramiral Kemal Kayacan aynca, Deniz Harb Sanayıı ve Deniz Kuvvetlerine bağlı tersanelerde yapılan gemi inşa çalışmalan konusunda da açıklamalarda bulunwus. varın Almanlarla lmzalanacak bir anlaşma uvannca, yurdumuzda gudumlü sılâb atabılecek yüksek tonajda «hucumbot», gelecek yılın bu aylannda da ylne Denız Kuvvetlerl tersanelerinde denizaltı vapımuıa başlanacağını açıklamiştır. Üniversite smavı iptal edM • • ÜnİTertiielerarası Oiıiy Smıt KomisTrsnn aduu yapılan açıkUmaya gdre, bn seneki sınavlar iptal edUmiştir. tptal eerekee«tnde fleri sâriildüğn üzere, Savcılığuı yaptıgı «onıstorma sonocuııda soruUnn çalındığı •nlasümıştar. Ne var Id biı olayın başındsn berl, flstünde dnrduğnmuz ilkeleri bnfün de titizlikle tekrarlamaktan vazgeçmevecetiı: 1 Sınav sornlanndald yol«uzlnjnı ortav» belgeleri ve katiıtlanyle dbkerken amacınm sadece bir kamn röreTİ yapmak, buuun denetleme i?levinl TÛriıtmekH. Birtakım knvretler CUMHURİYET HABER MERKEZt Üniversıtelerırası giriş sınavı sorulannın çalındığının taptantnası uzerıne, sınavlar dun İptal edılmıştır. Sınav dncesi elımıze geçen ve Noter'e onayIattığımi7 sorulann, sınav sorulannın avnısı olduğunun mahkemece gorevlendirılen Bilırkışı Kurulunca saptanmasından sonra, gızlı olarak yünitülen Savcılık hazırlık soni'turmasında, sorulann matbaadan çalınarak dısanda «atıldıgı anlaşılmıstır Dun toplanan Ürıversitelerarası Giris Sınavı Komisyonu, sınavların iptali karannı aşağıdakı şekılde açıklami'tır: mektedir. Büyük halk eıkârını yakından ilgıleodiren bu konuda gerekli gayret gostenlmıs ve mesele çok kıs* bir sürede bütun aynntılarıyla ortaya konmuştur..» lncelemeler »onund» Oniver$iU ıınav sorulannın Utanbul'da ba tıldıgj basımevj'nden çalınaralc dışarda satıldıgının saptandıgını rfojrulamıstır Bu arada Polıs ve Savcılıga yakın çevreler, so.uşturmanın özelhJtle, sorulan sına\a katı(Devaraı Sa, 1, Sü. 1 de) Çalındığı doğrulandı Bir hukümet üyesi de, yapılan Açıklama «Istanbul Savcılığımn gizlı ytlrumien hazırlık tahkıkatına gore, «Unıversıtelerarası gırıs ım t fıanı» sorularının matbaada ca hnarak dışarda satıldiçı, dağıtıl dığı ve faıllermtn vakalandığ) oğrenılmıştır. Bu nedenle 6 Temmuz 1973 günıi yapılan unıversıtelerarası gı nş ımtıhanlarmın iptalıne karaı Merke7i sısıeme dahil ünıver sıte ve diger \iıksek ögretim ku rumlanna eınsın çörüm seklı en kısa sürede kamuoyuna duyuru laraktır. Adayların «ımtihana gınş kartlarını» muhafaza etmelerı gerek tığı dnvıırulur » Sol yayın okuyarak bilinçlendiği iddia edilen bir sanık; okııma yazma bilmediğini söyledi «Işçi Kesimi» dâvasınm Istanbul 3 Numaralı Sıkıyonetını Mahkemesı'ndekı dünkü duruşmasında; ıddıanamede «sol kıtaplar okuyarak bilinçlendiği» bildirılen 26 numaralı sanıi Mehmet Karaca «okuma yazma bilmediğini» soylemıştir. SorguyB çağnlan Mehmet Karaca, Denız Hâkım Yuzbaşı Bahri Yağeı'dan arkadaşlarma hazır(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) Alman Elçiliği, AP'Ji Öztürk'ün iki kuruluşla ilgili iddialarmm doğru olmadığmı açıkladı ANTİARA Federal Almanya mış ve bu l kurulusun da «aşın Buyükelçüiğı, AP sözcüsü Seyfi solculuk.la hiç bir ilgisi olmadıOztürk'un Alman Sendikalar Bir ğmı belirtrnıştlr. Buyükelçilikte liği ve Türk Danıs örgütleriyle ortaelçi Dr. Joachim Peckerf» ilgüi sözleri üzerine kendisine bu konuda sorulan soru ve Dr. sorulan bir soruyu cevaplandırPeckert'ın verdığı cevap şovledır: o Soru: Türk kamuoyunda. bır Turk politikacısının bevanlan do layısiyle. Alman Sendikalar Bırliğinin ve Arbeiter Wohlfahrt Ör gütüıie bağh TurkDanış kuruluşunun aşırı solcu kuruluslar olup olmadığı sorusu, tartışma konu^u olrauştur Bu konuda söylcye"cpği niz nedir? Savcmın sözleri • Bomba Olayları Davasında Savcı, sanıkların işkence edebiyatı yaptığını ileri sürdü • SANIKLARDAN BİR AVUKAT İLE BİR EMEKLİ YÜZBAŞI YUMRUKLAŞTI Doğan KATIRCIOĞLÜ Istanbul 3 Numaralı Sıkıyo , netım Mahkemesmde sürduru ı len «Bomba Olayları» davasının dunku rfumşmasında olaylar çıkmıs sanıUardan avukat Sallm Yavuz dıâer sanık emekli Hava Yuzbasısı Fevzi Özkava'ya yumruk atm.'tır. Bu arada sor> gular sırasında ";6?alan Askerî) Savcı Hakını Ya"bav Nevzat Çizmecı, sanıkların «tşkence edpbıjatı» yaptığını öne sürmüstur. (Devunı Sa. 7, Sü. Z de) öte yandan, Istanbul Cumhuriyet Savcısı Osman Atesojlu, TÜRKİŞ TEMSlLCtLERÎ, TOFAŞ ÖNÜNDE BEKLEYEN İŞÇİLERE HİTAP EDERKEN.» unıversıte gınş sınav sorularının basıltfığı matbaada bazı kışılenn soruları çalarak, para karşılığı sattığının, yürütülen soruştunna sonunda ortaya cıktığını belırterek 26 Temmuz'da olayla ılgılı 7 kışınin tutuklandığını bıldirmiştır. Ateşoğlu, i>u konuda sunları soylemistır: «6 Temmuz tarıhınde yapılac Üniversitelerarası Merkezi test sınavı sorulannın daha önceden elde edıldiği yolunda aynı BCRSA Bursa'da, 5500 isçl8 lşyerinde Vılâyet ve Garnizou tanhte çıkan bır gazetedeki toFeridun EVRENOSOĞLU yi kapsayan lokavt nedenıyie, Komutanlığınca alman guvenıis ru örnekleri, gazeteye dercedilımalâtını durduran 8 ışyerınde tedbırlen de surdurulmektedır. mek suretivle bır yayında bulubır günlük zararın 2,5 milyon çi çalışmaktadır. Dun Bursa'ya gelen MetalIş Fenulmuştur. Biz bu hususu ihbar Yan sanayî lira civarında olduğu, lokavt uyderasyonu Başkanı ve TUrktş telâkki ettik. Çalıı>malanmızda Aynı yetkılıler, yalnız Tofaş Devletin kaybı gulaması bır ay surdüğu takdırYurutme Kurulu Üyesl Enver sayın Emnıyet Mudüru Ahmet ve Renault fabnkalarının bır ayde bu sure ıçındekı toplam zaraBursa Defterdarlığı yetkılılerı Paftah Ue 2. Sube Mudürü CeKaya, Işverenın tutumunu kıda otomotıv yan sanayıine oderın 75 milyon lıraya ulaşacağı ıl de sadece Tofas ve Renault'ıa mil Gülmen ve mesai arkadasnayarak, «Bız uzlaşmak ıstiyodıklerı paranın 40 milyon lıra cı gılılerce açıklanmıştır. kı lokavt uygulamasmdan dolaruz» demışür. | lannın buyuk yardımlannı g5rvarında bulunduğunu kaydetmışGunde 120 araba çıkaran Toyı gunluk ıstüısal vergısı kaybı duk. Tahkikatla görevlendirdiMetalIş Federasyonuna Dağlı lerdır. Sadece Bursa'da, otomo faş otomobıl fabrıkasmda gunnı, 2 milyon lıra olarak açıklasendıkalar yö'netıcılerl, dun yap ğımız savcı yardımcısı Uğur Tötıv yan sanayıınde faaliyet gosluk zararın bir rnılyon lıra; yarı mışlardır. nuk ile birlikte gerçeğı ortaya tıklan ortak toplantı sonunaa teren 90 ış yennde ıse 6 bın ışkapasıte ıle çalışan ve gunde Ote yandan, iokavt uygulanan (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) | çıkardılar. Tahkikat devam et65 otomobil ımal eden Renault' ta ıse bır günlük zararın asgar: ı 600 bın Ura olduğunu belırten yetkılıler, Törkiye'de otomotıv yan sanaylinde çalışan 600 kurjluştan en az yuzde 30'unun da kapanma tehlıkesi ile karşı kar şıya kalacağını ıfade etımşlercür Bursa grevinde vergiden ötürü devletin günlük kaybı 2 milyon Makarios, ordu ve polisteki Grivasçıları tasfiye ediyor Sendikalar Birliği Cevap: Bir Türk polıtikscısı nın bahsettiğıniz açıklamasını bil miyorum. Bu bakımdan buna karsı bir göriiş aç)klayarnam Alman Sendıkalar Birliği 'DGB) herke sin bakabıleceğı tüzüğiınde saptandıfı uzere. partılenistü oır ku ruluştur. Bu biriık uvelerın çalısma alanmdaki menfaaUerıni temsıl ed^.. Yanı DGB. sıyasl bır kuruluş defıldir. Ve her sıyasl partinın saflarında yer almaya hakları olan uyelerınden sıyasl tu tumlannm ne olduğunu sormaz. Son Parlsmento scçımlerı somıç (Devaraı Sa. 7, Sü. 1 de) KULELI ASKERİ LISESI GİRİS SIMAVINI KAZANANLAR'IN TAM LİSTESİ Korutürk, yurda izinli gelen işçilerden, hızlı araba kullanmamalarını istedi LEFKÜSE Adalet Bakaru Hnstos VaKis'ın âaç;nlması ılzerıne adada sıla uuvenlık tedbırlen aldıran Başpıskopos Makarios, Pazartesı eunü de. Koka tediıış teskılâtının uaen Vorgo Grivas'a vakınlıklan Ue tanınan unsurlara karşı sert bır kampanva açmıstır Bu arada. gerek ordu ve serpkse poüs kuvvetlen saflarında, genış bır tasfıve nareketınm başladıgı belırtıimektedır. Kıbns Kum bükumetı. resml bir açıklama ıle oırkac Dolıs memurunun sanunsuz faalivetle rinden btüni eorevlertnden malt laştınldJklarmı ve bın binbası, altısı da vüzbası ''edı subavın ordudan tard edıldıkleruıı bildır miştır. tyı baber aian kavnaklar. Eoka Ile ışbırlıfri vaptıklan tespıt edilen DOIIS memurlannıa savısınm 7U'ı buldugunu söylemıslerdır. Bu arada dört srün Once kaçmian Adalet Bakanı Vakis'in aranmasına bıitün adaaa devam 6: sayfamızda EDlRVE Üçuncü yurt gezisîni surduren Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk. Kapıkule sırur kapı sında yurda giren işçilerle görüş tükten sonra ilgililere formalitelerın kolavlaştırılması için direktif vermiştir. Cumhurbaşkanı. sınır yurda giriş islemlcrini yaptıran iîçilerle konuşmuştur. Cumhuık baskanı, işcilerin uzun bır yoldan geldikten sonra sınır kapılarında rok bekletildikleri ve mu(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Gelir Vemisi ödeme süresi bir Iıafta uzatıldı ANKARA Mahye Bakanlığı 1973 vılı gelir vergısı 2 taksıtını odeme suresınm 7 Ağustos'a kadar uzatıldıfiını açıklamiştır. Yetkılıler, surenin dün sona ermes! gerektıgım. ancak vergı dairelennde meydana gelen sıkışıklık yuzünden bazı yukümlülerin taksıHerini yatıramadıklannı ve surenın bır hafta daha uzatılcfısını soylemişlerdir. (aa) AP MALLARIMIZ BİRAZ BAYAT AWA NE YAPALIM, BUNLARDAN BAŞKASININ TİCARETİNE AKLIMIZ ERMIYOR... (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog