Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Haşhaş, üzüm, tütün, pamuk, incir ve ayçiçeği üreticilerinin gerçek öykiisü Genel Dağıtmı: GEDA ödemeli isteme Adresi: P.K.: 3 » IZMfR Cumhuriyet: 5505 Toprok Bizün Conınız Hikraet Çetinkaya umhuriY Kurneusu: YUNUS NADÎ KEMALTUitR IKINCI BASKI SANDERYAYINLARI İstanbul 464 sayfa 25 Lira 50; yıl, sayı: 17576 Telgraî ve mektup •dresl: Cumhuriyet Iıtanbul Poıta Kutuıu: Iıtınbul Ko: 24A T e l e f o n l a r : 22 42 »0 22 42 M 2 3 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 9 Temmuz Pazartesi 1973 Bursa ITÎA Başkanı, "Smav sorularının Ecevit'e karşı satıldığı, delilleriyle ortadadır,; dedi komandolar Bazı adaylar iptal için Danıştaya başvuracak Şükran KETENCİ Üniversitelerarası giriş sınavı sorularınm çalınarak smav öncesı s&tıldığuıın saptanması üzerine, sınava katılan aday öğrencilerden bir Sısmı tahkikat sonucunu beklemeden, «Stnavın iptalı» isteğıyle Danıştay'a başvurmak için harckete geçmi«lerdir. Sınavlann iptali beklenirken gazetemiıin ele geçirdiği ve N o ter kanaliyle saptanan çalınmış sorulann gerçekten sınavda s o rulanlann aynı olup olmadığı yo(Devamı Sa. 7. Sü. 7 de) BUBSA Bursa tktisadi v Tıcari İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Vural Savaj dün bir açıklama yaparak Üniversiteleraran girij sınavı konusunda ortaya aülan iddialar karjmnda mer. kezi sistem smavınnın iptâl edilmetini ve her yüksek öğretım kurumunun kendi sınavım kendisinin yapmasım onermıstir. Prof. Dr. Savaş açıklamasında «Yüksek Oğretim utemimizi te melden çürüten merkezi smav sistemi ortaya çıkan yolsuzluk iddialan ile tamamen iflas etmiştir^ demiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştür. «Soruların satıldığı iddiası inan. dıncı delilleriyle ortadadır. Benzer söylentiler yülardan beri devam etmiştir. Bu durumda, yapılan merkezi sınaviB iptâli gerekir. Ortaya çıkan üzücü olay sebebiyle merkezi »ınav jistemi nin hiçbir hukuki mesnede dayanmadığım, sadece Üniversiteye sabn alınan bir elektronik hesap makinasuu kullanmak hevesinden doğduğunu kamuoyu bilmeüdir» (Deramı Sa, 7, Sü. 3 t e ) Erzurum'da olay çıkarmak istedi; Demirel Isparta'da 44 Seçim, istikrar sağlayacak,, dedi CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Doğu Karadenız gezısinin son gününde Erzurum'da konuşurken 1 5 2 0 kadar komando olay çıkarmak istemiş. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel de 6 I TOBDER Genel Başkanı: "Millî Eğitim Bakanlığı içinde yeminli kıyım ekibi var,, ANKARA. (CuiiDttri»et Biirmn) Tüm ögreunenier fctırleşme ve Dayanışma uenîegı (TÖB DEFO'ın olağaııustu Uenel Kuru lu dun uusaı dü?^w sajonunda vapıimışm üeıntg Cı«neı Bı»skanı Alı öoz'urı ıcnuMiıasında, öğre"ir»oı.»r'e JvsuJanan bastcılan anlatuken Mt!C tfiitım BakanliRinas «Vem u ) w oyım ekıö;» ouıunauguou önt sür müs. «ögreuneoJenmlz canıann dan bezO:rlüTilsıerelir» aemtstır. lçişlen BaKanlıfjııo recı uar nekier Kanunut.a ;ore oazıriinan TÜBUER tüzıiS'intJ eksıS buimasj ve bazı aıariceıcrmın auzeluimesıru ısr»!m»8' uzenre 2 yıl ıçınue a. d*h> oUtfinlıstvl o>3rsk topitnrn^' .oı\jvy) eaian TOBUbR'uı «.^.nırres'UM' ces'tlı tl lerden <eıer «o'aerı t«zl» ojretmen jpıeu» Katılndsııı C'Jlt savıda aınıevicı ve «nıera>ui"nın da ızıedıjjı <on?rerı;r ac^ «onus masını /apan l'ernek C.enel Bas karu Alı KozKun 'Sjtrttrıvpr.ıerın; demeKlenmeiirun ttnienmesıne vsalısılfiıSını voıwtıcııerın ve çeş:tlı co"*tenn baskısı •»tında bulunaun'annı oaita aer neklere live oimava formnaıkıs(Uevamı Sa. 1, Sü. 3'te) C umhurıye( » ' P<, f". *•, • IV' . G i£ 1 f<*)« *il4&l ilerdes r^ae^aıdîr • i »} » • 7 . 0 a) ı 5 • ** . i . o »)' »3 ,2 . ) ı 3 . x* 2'. o lıl.' mM[t«»inıteltl •' •• j) Üniversite öğretim üyeleri aylıklarına yüzde 3540 oranında ek ödeme yapılacak ANKARA Üniversiteler öğretım uyelerınm aylıklannı yenıden düzenleyen ve aylıklannin yüzde 35 ve 40'ı oranında ek öderr.e verılmesıru ongören yeni «Unıversıte Personel Kanunu» dün Resrnî Gazete'de yayımlanaıaK yuriırluğe gırmıştır. Unıversıte oğretim üyelerınin aylıklanndaki duzenlemelerle ilgılı ıntıbak ^lemlerinin Aralık 1973 ayına kadar tamamlanması da ye nı kanunla hükrne bağlanmıştır. Unıversıte Personel Kanununa gore profesorler bınncı derecenın ilk kademe aylığını, doçentler dördüncü derecenm ılk kademe ayhğını, asistanlar ıse devlet memurlan kanunu httkümlerı uyannca öğrenım nitelıği ile suresıne göre gırebıleceklerı sınıfm derece ve kademesinın bir ust derecesmden aylık alarak bu gorevlenne başlayacaklardır. ITHA) . 6 CCklarlaia tklsl (1) »• (1*1) . i i İ , • ( ; • ; " . . . *•••' «) .»t » . . . 2 i T " 4JLİ • î U.tk.r. Demirel, kardeşinin kurucusu olduğu çok ortaklı 200 milyon Jiralık fabrikayı Isparta'da hizmete açtı 10' günluk yurt gezisinin ilk gününde memleketi olan Isparta'da konuşmuçtur Ecevit konuşmasmda özellikle öniversite reformu üzerinde dur ' mus ve •Üniversitelerimizı çai ı das demokratik toplumun eerek | lerine ve ıhtivaçlarına uvgıın j duruma getirmek yerine fasist ülkelerin üniversiteleri dunimu. na sokabileepk hir önivp'site re~ formuna cirisildi» demiştir. Demirel de Ispsrta'da 1961 An» yasasını suclavarak «MUI! haldmiyet fikrinin ve seçilmis parlamento müessese^inin ııSradıfiı (Devamı Sa. 7. S0. 4 te) ECEVİT'ten NOTLAR ERZURUM VE HOMONGOLOS Turhan ILGAZ ERZLRUM Ecevıfın Dogu ( Karadenız ve bazı Dogu Anadolu j illerını kapsa.van gezısı dün Er ı zurumda onbınlerin katıldıfı bü ' yuk bır açık hava toplantısı ile sona erdi. Erzururnlular, CHP Genel Bas kanım öncekı geceyı geçırdığı Sa nkamış ılçesınden gelıp aldılar Uzun bır konvoyla Erzuruma ge lırken yollara, tepelere hep «Ecevıt» dıye yazılmıştı. Hızla gıden aracımızdan okuyabıldığ:mız ka(Devamı Sa. 7, Su. 2'de) ÇALINAN SORULARLA SINAVDA SORULANLAR AYNI Üniversitelerarası giriş suıavında sorulan sorularla, çalınarak satılan soruların aynı olduğu basit bir karfilaşlırma ile de ortaya cıkmaktadır. Solda, gazetemiz tarafından 5 temmuz 1973 günü notere tasdık etıirilen sorulprın fotokopısi, sağda da UnıversitPİeıarası Giriş Sınavı Test Kitabınm 18. sayfasının fotokopısi gorulmektedir. Noter tesbıti fotokopısındeki 1 ve 2 numaralı sorular da test kitabının 17 numaralı sayfasındaki 1 ve 2 numaralı soruların eşıdir. ISPARTA AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, kardeşı Şcvket Demırel'ın Idare Meclısı üyesı olduğu Gdltaş Çımento Fabrıkasmı dün hizmete açmıştır. Bır süre önce deneysel çalışmalara başlamış olan fabrıka, 200 milyon »iraya malolmuştur. Idare Meclisı Uyesı Şevket Demirel, yaptığı konuşmada, fabrıkanın tamamen ozel sektor kuruluşu olduğunu ve iiç bın ortağı bulunduğunu behrtmış, tek fırınla yılda 600 bin ton çımento istıhsal edıleceğını söylemiştır. Dışarıya ihraç halinde yılda 15 mihon dolar doviz tasarrufu sağlayacağını kaydeden Şevket\ Demirel, ayrıca, yılda 50 milyon lira Hazine've vergı ödenmek suretıyle gelir sağlanacağını ve kamyon nakliyesine de 30 milyon lira ödeneceğinı sözlerine eklemiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı AP'ii Nuri Bayar da. yaptığı konuşmada, Türklye'nın çimento üretîmi konusunda açıklamalarda bulunmuş, çimentonun sanayileşen Türkiye'nin temel unsurlarmdan olduğunu bıldirdıkten sonra yeni fabrlkalar açılacağını ve bazı fabrikaların da tevsi edileceğini ifade etmistir. Bavar. fert basına dü«en çimento üretim ve tüketimindp 1960 ile 1962 ve 1971 ile 1972 yıllannda tfü«meler olduğunu bildirmiş, daha sonra Türkiye'nin sanayileşmesi yönunden 3 Bes Yıllık Planda öngörülen hedeflere iliskin açıklamalarda bulunmustur. Nuri Bayar. Türkive saııayiîeşmesinin suratle gerçekleştırilmesı zorunluğuna isaret etmiş, «Bunda mutlaka başanya ulasacağız» demistir. Beyoğlıı saatlerce elektriksiz kaldı Türkive Elektrik Kurumuna fTEK) bagh Yılriıztepe santralı baâlantılannda mevrfana gelen ânza nedeniyle, Istanbul'nn Bevoâlu vaka«ı dün tamamen elektriksi? kalmı^tır. Vcrılen bilcive core, Yıldıztepe'dpn ındirıcı merkeze gelen 35 kilovatlık yüksek gerilim uolatorlerinde saat 12 40'da pat lama olmu^ ve Karaköv, BPyoglu. Harbiye'de elektrikler ke'îilmiştir. Arıza istanbul Radvosunu da etkilpmiş ve 13'tekı haber bülte ni. Ümranive Verici t^ta'yonu aracılıeıvle vayınlanmı c tır Bazı semtlerdpkı ârıza 38 riaktka «urerek. saat 13 18'de Eidprılmı», rfiSer semtlere de cerevan verilme=i ıçin calısmalar gec saatlere kadar sürdürülmuştür. Bu arada. Cagalo^lu Seref'»fenriî «okakta çıkan yangın nedeniyle Cagaloglu femti. iki «aat kadar elektriksiz kalmıştır. Adaylarm ortak görüşü: "Smavm iptalmden zararlı çıkammız olabilir ama, tek çıkar yol budur,, Üniversite sınavlarında meydana gelen skandal üzerıne yaptığımız küçuk ankete cmap veren oğrenciler olayı kınamışlar ve sınavlarm yenılenmesı gerektiği goruşünde bırleşmışlerdır.. «Olayı nasıl karşılıyorsunuz, nasıl bır çozüm önenrsınız?» şeklındeki sorumuzu oğrenciler şoyle cei'aplandırmışlardır: DEMİRELden NOTLAR OLAYLAR1N ARDINDAKt GERÇEK Adliye, Üniversite, Oğretim, mak, ve adliye ile öğretim göre\lilerinin \etki ve sorumlarını birbirinden titizlikle arırmak ferekir. Üniversiteye giri? sır.aM sorularının adli yönlerivle öğrrtime iliskin yönleri »rasında yapıUcak bn aynraın verilecek kararlarda etkileri olacakttr. Toplum vasamında ceza hukiıkiınu ilgilendiren snçlan kamu adına savcılar izler. Islenen suçlann failleri aranır. bulumır, cezalandırılmast için mahkemeye gör.derüir. Bazan da ortada bir tuç olduğu halde, fail bulunamaz. Ya da sanık olarak ko\ıışturulan kiri hakkinda ye> terli delil voktur, mahkeme beraat karan verir. Kaba çizrilerirle bir örnrk verclira: Bir cinayet olavınd» katil ya bulunur, ya bulunamaz. Fail bulunmasa da gene ortada bir cinayet olayı vardır. Ahlâk açısından olay kınandığı gibi, miras hnkuku açısından da kurallar rürür. (Devamı Sa. 7, Sü. 3te) ' «Yangını yakmak istemiyoruz» Fikret OTYAM ISPARTA Herkese Milli Piyar.godan büyuk ikramiye çıkar bana da Süleyman Demirel ile Isparta'ya giünek çıktı Sabahiej'in. kargalar kahvaltılarını etmeden 7.30'da AP Genel Merkezinin sokağında topla;(Devamj Sa. 7, Sü I'de) J niversite giriş sınavlan kor.usundald baberimiz. kamuornnda haklı bir tepki yarattı. Başta Milli Eğitim Bakanı olm»k iizere Üniversite Rektörii ve yetkililer. olaya titizliklp epilmck gereğini dile getirdiler. Savcılık koıuşturmaya başladı. Koruşturmaınn sonuçlan bekleniyor. Ancak olayı deferlendirirktn kavram karçasasından kaçm UI Bu köşeden Sigara karaborsasına karşı savaş için 7 Belediye nin yetkisi yok Tekel Genel Müdürlüfü, hanıan ayında karaborsacılara filtreli sigara veren 25 bayinın ruhlatlarını iptal etmiştir. Verilen bilgiye gore, yılbaşından beri 421 olaya elkonmuş, satıs belgesi olmayan karaborsacılaıda 1284 kılo filtreli sigara yakalanmış ve 25'i haziran ayında olmak üzere 55 bayinin ruh«atı iptal edilerek haklannda kanuni işleme geçilmiştir. 15 bin bayinin bulunduğu Istanbul'da. güç sürdürülen bu mü eadeleye yardımcı olmaları için, Tekel Genel Müdurlüğu Vilâyet, Belediye ve Emniyet Müdürliifcüne de başvurmuştur. Tekel Genel MüdürHiğu bu makamlardan eevap alamayınca durumu Sıkıyönetim Komutanlığına bildirmif, Sıkıyönetim Komutanhğının yardımı ile Bnniyet ve Gümrük Müdürlükleri ve İl Jandarma Ko mutanlığıyle ijbirliği yapmak znümkttn olmuştur. istanbul Belediyeai Tekel Genel Müdürlüğünün yazısını cevaplandınrken, bu konuda «yetkisiz» olduğunu ifade etmiştir. Tekel yetkilileri, karaborsadaki SO kurusjuk fiyat farkının yüzde 30'unun karaborsaeıya, yüzde 70' 1nin iae ona sigara veren bayi* Zülfikâr Tunç Çişli İk. Tic. İl. Yiik. Ok. «Olay eğitim alamnda gerçek bır skandal. Bu skandaia göz yummak haksızlığı. eşıtsızlığ: be1 nımsemek olur sadece. Hele olay [ belgelerle kanıtlandığına gore geçerlılıği hukuken de mümkün olamaz. Bence iptal edilmesı en doğru vo! olur » Uganda, 114 Amerikan barışgönüllüsüneelko/du NAtROBt, (Kenya) Jcınri» 114 Amerikan barış gonullu'Mirıu tasıyan bır Charter uçaRi. Uganda'da Entebbe Havaalanında, Idi Amın'in emrı uzerıne sllâhlı muhafızlar tarafından gozaltına ahnmıştır. Uçak daha sonra serbest bırakılmıs. ancak, ıcmdeki 114 Amerıkan barış gonullusu salıverılmemıstır. Barış gdnıillülerini tasıyan uçak Londra'dan Buıundı'je giderken yakıt ikmali için Ugan' da'nın Entebbe Havaalanına ınmısti. Uganda Devlet Başkanı Idı Amın'in, Bujumbura'ya gıtmesıe jlsrı 114 Amerikan barış gonuılusunii salıvermemesinın nsrienı, !rt7i gozlemcilere gore, oun'îıT'n •Paralı askerler hatta Burundi ile Ruanda'ya karşı jıkıcı eylemlere girışmesı muhtemel Israıllıler» olmasmdan şuphe edılmesırlır (Devamı Sa. 7, Sü. 5 te) Millî Güvenliğimizin Şu Sıradaki İlk Sorunu ALTAN ÖYMEN apılacak tek is, bu sınav VUJ derhâJ ıptâl edilmesı ve soru satıcılığı suçlulannm cezalandırılması ıçın mümktın olan eo genış soruşturmanın yapümasıdır. Konu, sadece üniversıteyle değıl, hakkında çok konuşulan «devlet güvenliği» ile ae dogrudan doğruya ilgflidır. 150 bin Hse mezununun g<v leceğım belirlejecek bu sınavlarla ılgili uygulama. zaten böyle bir yolstızluk olmadan da, sosyal adalet ve tırsat eşıtiigı ilkelerine temelden aykın bır biçımde gelışıp duruyordu. Parası olanlar, soru sıstpminl talım ettiren özel dershanelerde, bır elçabuklugu hüneriniîi antren manını yapar gibi, işin tek niğine alıştınhyor, parası olmayanlar ise, hayatlarında ilk defa karçüastıklan bır test sısteminin karşısında bocalayarak elenip gidiyorlardı... Parası olanlardan yiiz defa daha çalı<;kan ve yetonekli olsalar da... BELEDİYE HALKI UYARDI Y Mehmet Siirücü f. Ü. Orman Fakültesi «Haber çok şaşırfıcı Ancal; o r taya çıkartılması da ad^le' açısın dan çok yararlı. Aksı halâe para1 yı veren, başarılı sayılacaktı. Bbyle adalet olur mu? Ortaya çıkarıldığına, ıspatlandığına gore imtıhan iptal edılmelıdır » Hüseyin Yalçm Use öğrencisi «Her geçen yıl üniversiteye girmek isteyenlerın sayısı artıyor. Bu yüzden zaten hep tereddüt içindeyiz. Buna bir de bu tür olaylar eklenince kötümserligımiz daha da arttı. Şimdiden sert tedbirler alınmazsa, bu tür olaylar her yıl yenilenir. Her halde olayı yaratanlar cezalandınlacak, imtıhan da yenilenecektir.» TÜRKÇE'DEKİ GELİŞMELER Yaza n: "Yağmur yağarken Anadolu yakasmda denıze gırmeyin,, İETT, hizmeti ucuzlatmak için gümrük muafiyet istiyor Haldun DERİN YUNUS NADİ ARMAĞANI yarışmamızda birincilik ödülünü alan yapıtın geniş özeti Habip Kaya t. t . Edebiyat Fakültesi «Bu ne biçim hal? Bir yandan sorular çalınmış, parayı verene satılıyor, öbür tarafta küçük şehirlerdeki öğrencınin bundan ha1 <Devamı Sa, 7. 8ü. 3 t e ) J YAR1N GAZETEMİZDE WHt belirtai|lerdir. İETT yetkililen halka ucuza hizmet etmek ıçın ıdarenin ıthaı ettiğ: malzemeierın gümrult ver gismden muaf tutulaıasını ıstemektedırler. Yüksek gerilımlı elektnk kablosunun metresınıu ıaareye 1300 hraya malo'duğunu örnek gösteDeniz mevsiminin bajlaması ren yetküiler, firmaiardan genedeniyle İstanbul Belediye». len teklif mektupiannda kablohalkrn sağlıklı şekilde deniz ban nun metresi îçin 58c lira fiyat yosu alabilmesini «ağlamak içuı j konduğunu ve fakat bır metra plâjlarda ve açıktan denize girikabloya 700 lira gümrük ödendi len yerlerde deniz suyunu suğini belirtmekte, kablonun idarekli olarak tahlil ettirmektedir. reye 1300 liraya maloıduguna işa Yetkîlfler. geçtiğimiz ay içindej ret ederek, «Halk elektriğm pahah olmasmdan vakınmaktadjr. Belediye smırlan içindeH plliDaha ucuz hizmet içm Sular î larla yüzme alanlarındnn 298 dedaresinde olduğu gib; ithal ediniz suyu örneği alınarak tahlen malzemeden alman gümrük lil edildiğini, ömeklerden çok vergisi kaldrrılmalıdır. Çünkü a?mda, normalin fizerinde «Koidare bu maiı tıcaret maksadı üform bakteri» bulunduğunu ve ile geMrmiyor» demektedirler. bu kesîmlerde gerekli tedbirlerin alınarak denize girme sakıncatıtETT'nin Istanbul'da 3800 M. nın ortadan kaldınldıgını töyleIometre bakır veraltı kablosu bu mi}lerdir lunmaktadır. Kablonun degeri (Devamı Sa. 7, Sü. S te) bir milyar liramu Ustündedir. Arüasılıyor B, bu da yetmemiş... Para sahibl olanlar, sınavlan bir haftalık bir ta> lim zahmetinp katlanmavs da gerek kalrnadan başarmanın yollannı araştınp bulmuşlar.. Ya da satıcüar. para sahibl olanlan, bu sahmetten de kurtarmamn yollaruu bulmuşlar... Adamına göre 8 bınl, 10 oını ya da oılmem kaç bını say öımz mı. bır gün önceden aiıyo'^unuz cevaplan . O gece oturup «İ'e a», «î'ye b», «3'e d» dıye ezberledınız rm, erfesı gün tam numara çantada keklik Hatta belkı ezbertemeye de gerek yok... Saat kayısmın altına, ya aa mendilm içıne vazın hu «1 a», «2 b» lerl .. Gelsin 150 bın ıçın aslan agzında oıan üniversite dSrencılıgi... Şımdıye kadar bu rezale» tuı sadece nvavetlen vartu.. Ve hemen vnlanlanırdı. Hatta, bu son smav için ılk naberlpr çıktıgı 7aman >iil» bır yetkili gene otomatik olarak bır «Yalandır» demeci fferoı. Ama öncekj günkıl CumhurtvPt'te «orulann bir gün ^n• ceden Noter önünde tespit edılmis fotnkomiert vayımlandıktan sonra, tıerbalde artık kimsenın dill böyle yalanlamalann «y» sini bîle tekrar etmeye varamaz... Olay ortadadır.. Üniversite anavı sorulan daha önceden sanimıştır.. Kirnler tarafından kaç kişiye?.. Bunun daha fotokopile» n yok» Ama çeşitli bilgilerden anlasılıyor ki, sayılan (Derann Sa. 9, 88. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog