Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

trtkll tm» mkhMti kuttUMMyl sw» LBCTK1C SHAVthl»yan umhuriYet Kumeuan: TÜNU8 NADİ Anne Babalara • Ana • Babalana Eftttinü • Çoeok PıikoUJistnin Ana Çtegtleri • Cooofnn Cintel KglttaBi • ÇeemkUkl K8M Hsylsr n DflseHOmeri • Çoenğnıı Ctnael Bmr* *• CevspUn • Taratıeı Çoevk PkallyMleti # Ovmnlar ve Rontlar • Allenln Eğttlnı OJrevleri TL. 5i,^ »,5, «*lOr10r10, 50: yıl; sayi: 17575 Telgrtf T» ınekttrp *dr«rf: Cumhurlvet IıUnbul Poıtt Kurnro: btantra] No! M> T t U f o n l ı r : » 4 2 9 0 U « M S 41 9T 8 ( 1 ( 8 » 43 » 8 Temmuz Pazar 1973 REMZt KİTABEVt (Cumhuriyet M70) Bakan: "Tahkikat açüdı,, Olayı meydana çıkaran muhabirimfz Şükran Ketenci, Savcılıkta bilgi verdl: Soruşturma devam ediyor Sınavların iptali bekleniyor 9 Ankara Onlversltesl ve Orta Doğu Teknlk Ünlversltes! Senatoları; dünblrertoplantı yaparak olayı ve gelişmeleri görüştu Prof: Gürtan; «Sorulann; dünkö sınavdaki sorulara uyması hallnde gerekll kararı komisyon verecektir» d e d I Şükran KETENCİ OI.AYLARIN ARDINDAKt •orulannın çalınarak ban aday lars satıldığunn belgeleriyle ga•etemizde açıklanması, Uzerin» Prof. Kenan Gürtsn. «Kon\rro lneellyoru*. SomİBnn ddnkü nnavdakl •onılar» uyma« haliod* eerekll k a n n komlsyon rerecekt'r. demlştır. Bu durum kar jısmda smftvlann iptal edllmesi beklenmektedir. Yavmımı», «day lar ve velller taraiından büytlk 110 il« kamüanraı», g*ze temlz» blzmt vey» telefonl» ba? vuran yttzlerca okurumvız, ffill^meler h«v^«rw<« bil(l «irwif Ankara d a da bir aday sorulann cevaplanndan kopya çekerken tutuldu ANKAJIA, (CBBAnriyet Bflron) Ünlv«r»iteler«r»sı girif ıınav •orulannın çahnıp latılmatı olayı üzerine, Mİ1H Eğitım Bakanı Orhan Dengiz dun bir açıklama yaparak, konunun llgili ıınav komuyonunca «tıtizlikle» ineelenmey» b«?Imdığmı vs aync» universitelerden gelecek bılgıye gore sonucun kamuoyuna duyurulacaSmı açıklamıstır. öte yandan, Ankara Ünlversltesi Senatosu dun toplanarak durumu görusmus, ODTÜ'rie yapılan bir toplantıd'a da sorun el» «hnmıjtır. Dengiz, ıınav lorulannın çalınmasıyla yüzbinden fazla oğrencivi Ugilendiren konu uzenne dun yaptığı acıklamada junları foylemıstir: •Basınımızda flnlverslteleraran gınş ımtıbanında yolsuzlukların yapıldığı, sorulann çahndıgı hususıonda neşrlyat yapılmaktadır. Bakanlığımız bu lmtıhanlardan sorumlu olan Üniversltelerarası imtihan Komisyonu, meseleyi cıddıyetle ele almıs ve gereklı tahkıkatı yaptırmaktadır. Yuzbinin ustunde oğrenclyı ilgilendiren bu konu Czerınde Bakanlığımız ve llgili Ünlversitelerarası Komisyon, titizlıkle durduğundan, veli ve öğrencılerm emin olmalarını, endi^eye 'capılmamalannı, univer=ıtclerın ilpili kuruluslardan bılei alındık ça, efkârı uTiumlveye duyurula cağı bıldirılir » CHPİİ Uysal; "Dengiz, yürürlükten kalkmış 'görülen lüzum' yasası ile öğretmenleri Bakanhk emrine almaktadır,, dedi ANKARA, (Cumhnriyet Bttrom) CHP Sakarya Milletvekıh Hayrettin Uysal dun verdığı demeçte «ogretmen kıvımı bütün şıddetlyle devam etmektedir Mıllî Eğı tım Bakam Danıştav kararlarıni uyrulamamaktadır Sayın Dengı* yürUrlukten kalkmış yasa hük mü ile ögretmenlen bakanlık em rıne almaktadır» demiştır. CHP Sakarya Mılletvekilı Hayrettın Uysal. oğretmen kıyımının Orhan Denpi7 ın 1965 1967 vıl lan arasındaki bakanuğı sırasın da başladığım. Dengız'ın öğretraenı halka «jumallayan» bır Mıl lî Egitım Bakam oldugunu. bakanın yurürlükten kaldmlmış vasalarla ışlem yaptığmı öne sü rarek demeoıne söyle devam etmıştın «Mıllî Eğıtim Bakam, yUrürlükten kalkmış olan ve bır zamanların meşhur (gdrülen lüzum) yasası ile öğretmenleri bakanlık emrine almaktadır. Bu, 6435 Sayılı meşhur vasadır. Bu yasanın kanun maddelen kullanılarak ög retmenler kıyıma ugratılmaktadır » U"sal, Danıştaym öğretmenlere bu yolla yapılan işlemı kaldırmış olmasına ragmen, Mllll Egıtim Bakanının Danıştaym verdiğı yü rutmeyi durdurma kararira uygulamamakta ısrar ettığmı ıfade ederek, «Bılınmelı ki, öğretmenlerme baskı yapan, onlan kıyıma uğratan partızan idareler, bu dav ranışlan ile once kendilerine kıyarlar, bır süre Ulkenın ve ulusun geleceğını karartırlar, ne var ki, bır gün mutlak halkın ıradesı bu çağ dışı yontemlen oylanyla iktıdardan düşürür.» demıştır. fzmir Barosu Anayasa ve bazı yasalarda yapılan değişikliği hukuk devleti kavramına aykırı buldu tZMbt, (Cumhuriyet Ege Bi"ro«n) lzmir Barosu Ulağanustu (jenel Kurul toplantısında Baro Baskam lskender özturanlı'nın flkır ve eylemleri doğrultusuada karar alınmıştır. özturanlı'nın gazetelerde çıkan yazı ve bevanlan nederlv le Turklve'de ilk defa olarak olaganustu Genel Kurul toplanti5ina eiden tzmir Barosunca toplantıdan sonra kamuoyuna tur bildırl »unulmuîtur Bildirl ozetle sovledlr: «Bugüne kadar hukuka baüh devlet ilstemtne vc demokratı* hukuk devleti anlavıjına lers duşen her turld davranı^larm karsısında yer alan tzmir Barosu, bundan bövle de gerektiSİ zaman dusüncelerinl sovleme karannda oldugunu sayın kamu oyuna bir kez daha saygı de duyurur. (Devamı Sa. 7. Sü. 2de) Kibarca Bir Uyarı vrnp* KoaMrt konüsyonunnıı Flo y»pac«ğı toplanö, özellikto Türkiye »çuıı» dan böyuk ooem tafryorda. Biündifcl giM ftifc~«ı«i«ı detnokr*•İ7«, Idsl faffirlüUeriı» ve ln••o haklann* aykm davnnıslarda bulunuldiı^Diia dair djduı sfyıde kuzeyll üyeler tara&ndaa benim•enmia bir Mdfat Steden beri ilcri cftrfllttyor, bv tatuman ise Avraps Koıuerl atatüsü ile ba£dasam*vacagı ıo* koousu edıliyoı> du. İd«H» whiM Konaey fiyeleri TurHye hakkuıda bir aoruftıınna açılmannı ve iddialar dogrn çıkarsa ülkemizle Avrupa Konseyi arasındaki iliskllerin keaUmeal gereğini aavunuyorlardı. Çok dahs ağır ve gfae botaeı ko»ullar altuıda olmakla brraber benzer bir dunımla Yunamstan'd* albayl&r contası is basınA geldigl n m u ı karsılasümıs, komşumuBun Avrnpa Konseyinda» ozaklasttnlmasına ranak kala durumu kavrayan Ynnan Hukiimeti, kendiiifcinden Kouseyle ilişkilerini keraıek zorunda kabmştı. Avrupa Konaeyi sivagal komisyonunun Flo ransa'da blze karsı nastl bir yol izleyeceği ba baknndaa merakla bekleniTordu. Toplantı yapümış •« doğrasnno •fiTlrmek gerekirse kimseji incıtmeyecek, haysıvet koruyucu bir karar almıştır. Dışişleri Baksnlığı Sdzcdsâ Buyukelçi Savrn Semıh Akbil'in basına açıkladığı uzere, Floransa'd» abnan karar dogrudan doğruya Turkive'yi hedef tutmamaktadır. Sivasal komisyon, Içinde Turk temsılcUerinin de yer alacaği bir çalışm» grnbn knrmuştıır. Bu grubun görerl ATTUpa Konseyini teşkil edpn biıtün üve ülkelerde detnokrasi, kişi özgurlukleri re insan hakları ile ba|dafmaz rejim kaymalannı incleyecfk ve saptadığı aykxrılıklan bir raporla sıyasal komisyona bildirecektir. Goruldüğu jribi bu alt komisyon bir soruşturma kurulu değü, sadece bir inceleme ve çalısma frubudur. Alt komis>on, jerekU ffiriirse Danimarka, Hollanda, Brlçıka, Fransa, İnçiltere gibi uve de\letlerin durumunu da ele alacak, buralarda demokrasıye a>kın kişi özgurluklerine re insan hakJanna ters düfen hukumet davramşlan olup olmadığını araştırarak rapor hazirlayacaktır. Ama unutmaj alun M, blz de Avrupa Konseyi'nin bir fivesi\ız. Konseyin savunduçu demokrasi ükelerine bağhiıktan aynunavacafımıza dair kunıluş statusunu Turk Dfileti adına imzalamışızdır. Turdumuzda hanei iktidar ı? başma gelirse gelsin, kcndı istcçı ile Konsev UTeliğini bırakmadıkça Konseyin benımvtUeı demokrasi anlayışına bairlı kalmakla yiikümlutlur. Floransa'da kıırulan alt komis^ona bu bakımdan bırim durumumuru incclemek eoreTİ de verilmiştır. Hatta şimdılık bir ba«ka sıkayet konusu bulunmadığuıa gore alt komisvoıı onc*likle TutKhe'deki durum uzerıne efilecek, her şeyden once demokratik sistemin buradaki uygulanıs biçimini ele alacaktır. Kendi kendimizi aldatma'valım dünva gittikçe kiıçülmckte. ulusiar bırbirlerini gunden riıne daha i\\ tanımakta ve savunduklan dünya jtorüsü açısından karşıhklı sorum yüklenmektedirlcr. Buçiın, «Biz demokrasiye bağlıTIZ» demeldo eerçekten ulkemız de demokrasi ilkplerinin tam tıyirulandığına dostlarımızı inandıramavız. Uyjtulanan rejimin eostermelik dejHl, temelde serçek bir demokrasi olması sarttır Ve anladıpımız kadamle. Floransa toplantısında do=tlanmız nixf> son derece naxik ve kibar bıçimde olsa da nifnyet bir uranda bulunmuşlardır Üniversiteye Giriş 6ERÇEK G lstamislerdlr. Prof. Gürtan Üniveratteleransı flrl» mtruıda sorulan aorulann çalııım» •mın not«r belgeleriyl» kanıtlanmssı Uzer^ıe, Üniversiteler•rası Giria SmaTi Komisyonu ( geçıci Baskanı Prof. Dr. Kenan Gürtan, cKonuyu üıcelıyonız. Sorularm dtinkU mnavdaki sorulara uyması h&unde gerekli ka ran komlsyon verecektir» Aemlstlr. Prof. DP. Gurtan, tldCUaUn m oehyoruz. Şu anda, noter belgesınde yer alan sorulann dUnkü gıaavdakl sorulara uygucluğu hak kında bir s«y «öynyemem. Ke«ln sonuç alınmca bir açıklama yapılacaiür» gekJlnde konuşmus tur. Ünlversitelerarası Giris Sınav Komisyonu geçıcı Başkanı Prof. Dr. Kenan Gürtan «Sorulann ça lınmıs olduğu tespıt edılır&e, tu tulacftk vol ne olacaktır?» soru»uaa, «Bu konudaki kesın karan komisyon rereoektir» cevabmı vermaştir. «ret«mlı kanm y«r«rnı» 8n«mli bir gorev yapmif v» TiOardan beri rictualiteslnl •ttlnneTan unlverrite giris *>navlan konarandald Iddialan belgeleRiistir. Dfin Taynnlanaıı luberimizde bellrtildlji gibi ü•lvenl<* giris soralan, nnavdaa •oe* elden •!• tatılmakta, «a ten «daletalc yönleri bnlanan «trlf nnavian, büsbütiin alaletab bir nltelik kaunnuıktadır. Ünlvenite ırlrl} coıaTİarmda aomlann çalınmasnıı ra «atümasını »alt bir ıabıto olayı olarak gormek iateyenler yanılmak(Devamı 8a. 7, Sü. l'te) Bakanın açıklaması Mllll Egltim Bakam Orhan Bir olay daha Sınavlaruı yspıldığı bir bölum olan Ankara Çankaya Lısesınde sorulan ele geciren bir oğrencı yakalarnnş durum biT tutar.akia saptand^ktan sonra bel geler ilpli makamlara venlmıs tir. < Devamı Sa, 7, Stt. l'de) Prof. Terzioğlu Istanbul Ünıversıtesı RektörU Nazım Terzioğlu da bu konu ile ilgıll olarak «Savcılık tarafından yürütülen tahkıkatın selametı bakımından bu konuda hıçbır şey soylemem» demıştır.. Şayet boyle bir durum mevcutsa konunun sadece Istanbul Ünıversıtesıni ılgılendlrmedığını bütun unıversıteleri ılgılendırcFığlni ıfade «den Prof Terzioğlu, «Bu sozüm «orumluluğu uzerın den atıyorum mânasına anlajılmamahdır» »eklinde konujmuştur. (Devamı Sa. 7, Sfi. 4te) Ecevit; Kars'ta konuşurken elektrik kesildi K4RS CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, dun Kars ta Hal Meydanında hazirlanan b r kur sude konuşurken elektrik cereyanın kesılmesı üzerme, toplantıvı ızleyenler Beledıye Başkanının alevhınde gosterı yapmışlardır Ecevıt'ın konuşmaya başlama smdan 10 dakıka sonra Kars'ta cereyan kesılmış, bunun uzenne kursuye çıkan CHP Kars Senatoru Sırrı Atalay, «Şayet 10 dakıka ıçınde cereyan gelmezse hep bir lıkte Beledıyeye yuruyuşe geçelım» demıştır Atalay'ın konuşma sı uzenne bir kısım partılıler suremn dolmasını beklemeden Beledıye\e yünımüşlerdir. Bu sırada Ecevit, Beledıye onünde gosterı vapan kalabalıgı sakm olmaja çağırmıştır Ecevit, bura da mıkrofonsuz olarak «Bu b r sabotajsa, olayı Turk demokrasısme ındmlmış en buyuk darbe olarak telakkı edıyorum.» demıştır. Daha sonra Beledıyeden aynlarak CHP ıl merkezıne gelen Ecevit, topiananlara pılh bir mega (Devamı Sa, 7, Sü. 6 da) Aksaray Unkapanı şeridinde yapılmakta olan beşmcı geçıt olan Zeyrek yeraltı >a\a geçıdı ınsaatmın daha 10 ay sureceğı bıldırümıştir Trafık tıkanıklığı yaıatması nedenıvle şofor ve halk'n buvuk şıkâvetıne yol açan geçıt, uç bolumde tamamlanacaktır. Yıl sonuna kadar 12 dukân ve ıkı tuvaleti kapsayan kısım tamamlanacak ve trafık akımının eskısıne donuşturülmesı sağlanacaktır. Daha sonra Manıfaturacılar Çarşısı ile SSK'nun bulunduğu bolgelcrde merdıvenler içın kazı yapılacaktır. Dk ke;if bedeli 1 müyon 338 bin lira olan geçıdm uzunluğu 36, getujlığı de 18 metre olacaktır. Geçıtte, 6'sardan 12 metre dükkânlara, gen kalan 5 metre de ya ' yalara ayrümaktadır. Çalışmalar halcn iki muhendısın kontrolun1 de 30 isçiyle yürutulmektedir. | Fotograf: Tulây Divitçioğln Bantfnun tutumunu beğenmeyen avukatı davadan çekildi Doğan KATIRCIOĞLU Istanbul 2 numaraii Sıkıyonetlm Mahkemesınde «bandık Cnayeti Davası» nın dünkti duruşmasında sanın. Banu Erguder'uı avukatı Tsrofesor Sahlrfcrmanı<tıfa etmiştır. Buna, san'.ğın annesıne, kızkardeşıne ve avukatı na karşı sert davranı^an yol açmıştır örgüte ıhanet ettiğı gerekcesıyle Adıl Kovahoğ'u adındakı gencı oldürmek idd:ası ıle \argılanan Kolei »ığrencısı Banu Ergüder, bu gencin cesedını bavul içınde taşırken taksı sofoninun ıhbarı üzerıne yakalanmıştı. Korutürk'ü Izmit'te halk; «Bizi bu pahalılıktan kurtar» diye karşıladı îkınci Doğu Anadolu gezisinl tamamlayarak Erzmcan'dan dun Golcuk \e îzmıt yoluyla Istanbul'a geçen Cumhurbaşkanı Fah ' (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de), Kızkardeşi Amerika'dan geldi Dun sabah fcelımiye kışla?ınc!a saat 10'da başlajan duruşmayı (Devamı Sa. 7, Sü. l'te) İETT 800 otobüs almaya hazırlanıyor ÎETT ıdaresı 800 yolcu otobüsu almak ıçın hazırlılc yapmaktadır. İETT Genel Müdurü Saffet Gurtav'ın açıklamasına gore, bu kez otobuslerın motoju ile şasısı dışardan getırılecek, Turkıye de monte edılerek daha ucuza maJ edılmesı sağlanacaktır. Gurtav, otobuslerın bu tarzda yapımı ile bir otobusun 400 500 bm lıra>a malolacEğını bıldırmış, jerlı fırmalarm bir otobuse 70ü bm lıra cnannda para ıstedıklerıru sojlemıştır ÎETT Genel Muduru, otobuslerın Cumhurıvet ın 50 Mİmda halkın hızmetme sokulacagmı da eklemış tır Bu köşeden Başbakanlık ve MİT ALTAN ÖYMEN Ulukent cinayeti sanıklarından biri olduruldu, oburu yaralı ele geçırıldı Celâl Bayar DP Kocaeli Kongresinde konustu İZMÎT EsM Cumhurbaşl»m Celâl Bayar, Demokratık Partiyi destekledığini, mesajlanndan sonra ilk olarak DP Kocaeli tl Kongresine katılmakla göstermls ve kongTe salonunda «1946 kahramanı» denerek karkarşılanmıştır. Konçrede bir konuşma yapan Bayar, «DP. nin bayrağı altında çok hizmetler ıfa edeceğiz» demiştir. Istanbul Çiftehavuzlar'dalri • • vinden Adnan Menderes'in oğlu Aydm Menderes Dr Saadettln Bilgiç ve Necati Çakıroğlu tarafından alınarak îzmit'e gbtürülen Celâl Bavar, şehirde büyük bır araç konvovuyla karşîlanmış tır. Bavar, kongrevl kıa AP eski mılletvekıli Nılüfer Gürsoy'la blrhkte izlemıştır. Delegeler tarafından konuşması oybırhğıvle kabul edilen Bayar, sık sık alkışlanmış ve çun lan sovlemıştır: «Bu mıllet bana en biivflk nı metı vermıştir Onun içın bu mfllet yoluna hayatımı vermeve hazınm DoSruva dngnı. eftr1\e (Devamı Sa. 7, Sü. e da) VANI 0/UKAN y^KPjAl /s (151 FERRVH APALI /•.. f\ l.'"'* ELAZIĞ, (Kemal TURAN bildiriyor) Ulukent köyünde geçen salı günu aralarında anlaşmazlık çıktığmdan ıki arkadaşlarını vurarak kaçan dort sanıktan ikısi, onceki gece, Elâzığ Orman Başmüdürlüğü ile Fıdanlık Mu , durluğunün lojmanlannm bulun duğu fıdanlık sahada güvenlık kuvvetleriyle yaphklan çatışma sonunda ele Reçınlmişlerdır. Bun lardan Şefık Gultekin çatışmadan sonra jandarma karakoluna getirılirken ifade Teremeden ölmüş, dığer sanık Hıkmet Kuran da yaralı olduğundan hastaneye kaldırılmıştır Çatışma Ulukent'te, Anktra Hukıık Fa kultesı oğrenoısi Crol Gıiltekın ile Tugrul Tuncal'ı öldürdukten sonra kaçan sanıklann izle | rınl sapta\an eüvemık kuvvet L len, «teslım olun» c^frısında bu ( »unmustur Bu csBnva ates açarak cfvap 'trer eenclpr va L (Devamı Sa. 7, Sü. S'te) ALLAH ŞAŞIRTMASIN! NADİR NADİ aşbakanlığın genelgesl konusuna devam edelım. Memurlar ıçin MlT'e soru sorulmasını emreden önergesine .. önceki gün sözunU ettigimız «Demırperde» garabetl bir yana Genel aemn koy> dugu ana kural şu: Türk vatandaslan, artılc «MİT» «Hayır» derse memur olamayacaklar Memursalar, MÎT «şüphelidirler» derse, ikind «mıf hizmete venlecekler... îlerlevemeceıîler... No kadar vetenekli olsalar .. Ne kadar çalışkan olsalar .. MTT «Olmaz» dedl mi, lslen bıtik... Fakıllteyi birincilıkle de bitırseler. parlak birer doktora da yapmış olsaJar, açıktalar. Kapağı atacak bır bzel teşebbüs var . özel toşebbtı^ler de, «Bu adamı me murluga almadılar tşın içınde bttvenıgi var» diyebil'rler Ve onlara 1s olarak artık belki, Almanya'dB «kacakl«çilik» kalır Ys da, o da olmazsa Mahmutpasada isnortacıhk .. MIT'in karanyle .. MtT Tiirklve'nfn M11H t»tihharat TP^MÎâfıdır. Her Ulkenln böyle kuruluşlan B vardır. Ve Devletlerın yüksek mercılerl. boyle kuruluşların enformasyonundan faydalanırlar . Ama sadece favdalanirlar . «Karar» ı kendılerı venrler Ban Ulkelenn uvgulamasında, bu kuruluslan vonetenlertn zaman 7j)man vetkllerinin sınınm aştıklan, siyasî ıktıdann îaafından lstıfade ederek. gözlemlerinın sonucumı «karam halıne eetirttıkleri olmuşrur Ama bunlar lstisnadır Snitem dışıdır Ana kuralı bnrmaz'ar. Ve saptandıMan verde teşhır edillp vıizeen erifllrler.. Ana kural, deviei devletin rpsm! vön»tinlerln 1 n vonetmesidir. KMi«1erinl jvlet lc'nde Devlet hatt9 Devletin tlstünde Devlet hallne sokmava merakli eirlı kurulus men"=;rolarımn dp*ıl . Gazetelprde vavımlanan mernine ef)re Başbakanlık renpls^";! mpmurlar hakkında «MtT MtıstfMtarl?*^" bllgi verllme«in1 ve almacak sonuca eBre lslem yapılmasmm emredivor. Yani bfr MU«te«ar, hatt» bir Bakan, vptenpklerinden, çalıtVsnlıg dan vp~1minden, (Devam, Sa. 7, SB. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog