Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Tra«tan snnrs ICE BLUK AQl \ \ FLVA, n n n«f«inl« itımat uglıyın hanyı rtrır, cıldımzi Corur, yOzUodze Uzelık Ktırır Içındelrt HÜMECTIN cıldınm dflzeittr AO.UAVELVA Lullanan erk»kte bır sihir T»rdır A Q U A VELVA kullanan «rkckt* blr slhlr vardır... vrilliams umhuri Kuructmu: TUNUS NADİ TEPEDEKI NEW YORK TIMES E V 'BEST SELLER' (EN ÇOK OKUNAN KITAPLAR) LISTESİNDE 4 AY... UYCAN YAYINLARI Dağıtam : Bateş > 1 50. yıl, sayı: 17574 Teljraf v« mektup adresl* Cumhurlyet ItUnbul Poıta Kutuıu: Ittanbul Ke: 2M T e l e f o n l a r : 2 2 4 2 9 0 22 43 96 2 2 4 2 9 7 2242 98 3 2 4 2 9 9 7 Temmuz Cumartesi 1973 UNIVERSITE'DE SKANDAL Giriş sınov soruları calııtdı CumhurtYet /«> Cumhunyet CumhuriY«f . i *+ « !•«»•!>»£• l i GAZETEMtZ; DURUMU SINAVDAN NOTERDE TESBtT ETTİRDİ Sükran KETEKCİ \ i S ' 1 •! x»?r»» ») . ' t;enıl«r« o> Cl «ır »l«*tl»l « l « l t BtRGÜNÖNCE .1 ît «s u m . H »> f. (0 « •' * T •T «H *> ^rir>«tB *& M% ! « • ! i» ci Aat ı e ı l » •sp~ifıdnî it ;»^ an* ta ettınlen boluralennln fotokoptleri tı Ancak ılgılıler, dun daha açık bır şekılde ortaya çıkan ıddıala* n yalanlamakla yetınmışlerdır bulunmaması gırış sınavlannm her geçen yü buaı dana önem kazanmasına vol açmıştır Yetersı^ lıse ögrenıml, unıversıte ve yıaksek okullara gırmek ısteyen ogrencılerl ozel dersane ^rın kucağına ıterken bu dersanelerdea bazılarının ders yerıne testle ılgıh hılelerı oğrettıklerı ve hatiâ, sorulan sattıklan soylentılenru gıderek kuvvetlendlrmıştır özel(nrvamı Sa 7 Sd 4te) Dun (irış sınavında sorulan »oruların tarafunızdao daktilo edilerek notere tasdık 150 bın oğrencinm katıldıgı ümversıtelerarası «nrıs sınavı so rulannın çahndıgı belselerle ea zetemız tarafından tesbıt edılmıçtır Dun yapıUn sınavın sorulan öncedea ehmıze Reçmış ve sorulann 15 taneMnm orneğı daktılova çekılere* smav bncesı elimızde bulundugunu saptamak amacıyle Noter'de tasdık ettırılmıştır Tasdık işleml Istanbul 6 Noterı Dr. Munıp Tarhana 5 Tem rruz Perşembe punü saat 16'da yaptırılmıştır Dun vapılan unı versıtelerarası gır * snavmda so ıulan sorular .çırıde ea7etemi7. de fotokopılen yavımlanan soruUrın da aynen mevcut oldugu gorulmekteaır Test 2a bolumunden ( 1 2 ı 8 12 13 17) numaralı sorularla Test 2b bolumunden (26 21 36 47 49 50 51 £2) numaralı soruıar karsL'astınldığında durum acıkça gorü!mektedır Soruların pek çok yerde, ozellıkle Istanbui'da vavIfin bır şekılde ve hatta bazı özel dersanelerce satıldıği seklındekı soylentıler de Oovlece doğrulanmaKtadır 35 bıp kışıiık yer çın 150 bın kjşının katıldığı sı navlarda sorulann çalınması va da satılmasıyle onaya cıkan hak sızlığın vetkihlerctj rasıl duzel. t.lecetı konusu bu vuzden eunun başlıca sorunu haane Relmiştır Uyarmıştık Sınav sorularmın satıldıjı, hatta sadece ümversıtelerarası gırı? sınavı sorularmın değıl, Ortadoğu Teknık Unıversıtesı sina\lannm sorularının da çalındığı dedıkodulan yenı değıldır Cumhurıyet bu konuda kendıstne ıletılen şıkayetlerı, 4 Temmuz'da yayımlavarak ılgılılen uyarmıs Nasıl çahnır? Ünıversıte ve yuksek okullann öğrenci kapasıtesının çok kısıth, hse mezunu sayısinın ıse her geçen gun bıraz daha artması ve hele lıse mezunlancm bir meslek sahıbı olmaları, ya da meslek okullanna devam olanaklarınm Yüksek Adalet Divanı Başkan Yardımcısı Ferruh Adalı da AP'yegırdi Adaylar giriş smavına girmek içın kapıda beklerlerken Ecevit'e 315 metrelik „ dilekçesi verildi RtZE CHP Genel Başkanı Bulent Ece\Tt ın Dogu Karadenız gezısınde dun R^ze'de konusması sırasında kendisme 19 bın 630 mahkum ve tutuklu aılesi tara fından ımzalanmış olan 315 met re uzunlugunda bır dılekçe venlmıştır. «Cumliurıvetın 50 jıldonumun de genel affı umut ıçınde bek lerken, son bır ayda bazı sı\a«i partılerin tutumu bızlerı ka ran'ığa ıtrr.i't r* denen dılekçe de CHP Genel Başkanının \e CHP orgti'Unun bu konuda yaptığı gırışımlenn surdürülmesı ıs tenmıştır. Ecevıt, dılekçevı kendısını dınlevenlere okumus ve «taşlasmış da o'=a, bazı vıcdanları erıtmek ıçin genel af konusunda her verde haykırmaya devam edeceğız» demıştır Affın cıkarılmamasınm mıllete savgısızlık olacaginı soyleven Ecevıt, şunlan soylemlştır «Bızı anarşıyı tesvıkle ve anar şıstlen kommakla suçladılar Dokunulmazlığımm kaldırılması ıçın Meclıste valvardım. Ama bu na Iu7um gorulmedı Ancak Mec lıste dokunulmazlığımın kaldınl msması ıçın valvaranlar oldu » Ecevıt, bolgemn bellı başlı urt) nu olan çay konusunda şunlan soyıemıstır «Çay uretıcılerl, son 10 yıllık hajat pahalılıgını beş vıl gerı den ızlemekted rler Başbakanın bahsettığı kalkınma, henuz Rıze lımanına uğramadı, Anadolu"ya gelmedı Havat pahalılığı son ıkı yılda yuzde 50 artarken, çav >aprağı bedelı ancak vuzde 12 artmıştır Turk kojlusu gerıcı değıl, yobaz CHP'li Uysal: "Memuriyete girişte MİT raporu değıl benden de ilerıcıdır Halkm yararına reformları halçeie ve (îuvarlara çıkan mahAP, Meclıste ongelleme yaptı kın desteğı ıle yapacağız kum ve tutuklular tarafından aranması ğımız ıcın bızı suçlamıştır Bız selamlanarak alkışlanmıştır Mahkumlann alkışı de AP^ı bızzat AP'je ov verenMahkumlar, «Af beklıyoruz, îere s;kâ>et edeceğız Bız ınanıSana guvenijoruz» dıye bağır fişleme Bulent Ecevıt, Artvın glrışın \oruz kı, ıktıdara gelecegız (Devmnu Sa. 7. Sü. 5 te) de Artvm Cezae\ı onunde bahDışışleri: "Tahkikat Komisyonu | dönemi yaratır,, yalnız Türkiye ıçin değıl,, âNKARA, (Cumhariyet Burosu) Dışışleri Bakanlığı sozcusu Bu ^.ukelçı Semıh Akbıl, Avrupa Konseyı Sıyasî Komisyonu'nun Florensa toplantısında alınan karann dogrudan Türkiye yı ılgılendırmedığını, konseje uye butun ulkelerde demokrasıye ve kışı ozgürlüklerıne yoneünış tehlıkelerm ıncelenmesının kararlastınldığım soylemıştır Dışışlerı Bakanlığı sozcusu Büvukelçı Akbıl'ın bu konudakı açıklaması şoyledir. «Avrupa Konseyı nezdındekı daımî temsılcılığımızden alınan bılgıye göre, Floransa'dakı Avrupa Konseyı Sıyasî Komisyonu toplantısında komısjon genel ola rak konseye üye memleketlerde demokrasıye ve ferdi hürriyetlere vonelm.ş tehhkelerı incelemek uzere sıyasî komisvon'a bağh bir çalışma grubu kurulmasım teklıf eden bır önergeyl muzakere ve kabul etmıştır Bu onergede, (Devamı Sa. 7. Sü. 8 de) ANKARA (Cumhnrlvet Rnro«iı) CHP Sakarya Mılıetvekilı HayretUo Uysaı memut olacaklann MİT raporundac sonra göreve alınm>uan konıısunda Başbakanlı^ın genelpes) ı çın, Başbakan ra.u'nun yazıh olarak ccvaplaadınn&sı ıstemıyie bır önerge veımıs, babenn dogru olup olmpdıgını sormuştur . Uysal, ouna UIŞIUD gazete na berını onergeslnde tekrar etmekte, özeue aovıe aevam etmektedlr «Bu duruma g5re ülkemızde yenı bır «Fışleme» donemmm açılmakta olduğu gorulmektedır. Anayasamıza gore Turkıj e de butun kurumları>le Cumhurıvet ılkeleıme bağlı layık, mıllı, sosjal bır hukuk devletı ongorulmuştur. Anayasa'da nıtehkleri saptanmış bu devlet kavramına gore kışı'er hakkında verılecek her turlu vargı, hukuk devletınden ve bağımsız mahl'cmelerden geçer. Eger asiı \arsa bu genelgeler ulkemızde jurnalcılığı tahrıkçılıgı, kışüerın bırbınne karşı du«manlık hıslerını teşvık edıcı rol oynayacaktır. tşe gırmek ısteyen genç adamları geleceğe umutla DaKmaK ısteyen ınsanlan kuçuy oırtaKım hesaplarla ve çırkj) polıtıka oyunlanvla leKeleme a<ımgaıama tuzakJan kurulacak ve DunJar gecerlı savılacaktir (Devamı >a 7 bu 4te) 0 Istanbul ve Ankara Savcılıkları olayla ilgili olarak soruşturma yapıyor Merkerf sisteme baglı Ünıvsrsıtelerarası Ginş Smavına aıt sorulann çalınması üzerıne Islan bul ve Ankara Cumhurıyet Savcılıklan olaja ayn ayn elkoynıuşlardır Mıllı Eğıtım Bakanı Orhan Denpz de dun bır açıklama >aparak Unıversıtelerarası gırış smavları sorularaun onceden satıldığı yolundakı haberler uzerıne, «Konunun Unıversı'e tarafından ele almarak onemle üzerınde durulduğunu» soylemıştır Dengız, durumun Mıllî Eğıtım Bakanlığınca da hassasıyetle ızlendjğını büdırerek, «Olayın, ünıversıte gırış sınavı sorusu dıje soru satan bır grubun dolandırıcılığı olduğu ogrenılmıştır» şeklınde konuşmuştur İstanbul'da, Mustafa özkan ve Yüdınm Atakan adlanndakı ıkı oğrencınin sınav sorulannı Beyazııta hse raezunu Suudı Oz turk'e satarken polıs tarafındaıt yakalannıalan uzerıne dun Sav cılıkta verdıkJerı ıfadPlerınde, sorulan «Mayataş» admdaki D.r ozel dershaneden satın aldıklan nı bıldtrmışlerdır Öğrencıler, so ' ruları 10 bın lıra karşılığmda te I m.n ettıklennı ve fa<tır olduKı» I rından bu sorulan başkalanna satarak \ercukleri parayı boylece gen almaK ıstedıklermı belirtnuş lerdır. Sorusturmavı yüruten Savcı Yardımcısı Uğur Tonuk lle Em nıvet 2 Şube Muduru Cemıl Gulmen, oğrencllerın sorguların da adı geçen «Mayataş» dersa . nesı vonetıcılennın ıfadelerının alınması ve eldekı soru orneklerı lle univer«ıtelerden ı«tenecek soru örneklennın karçılaştırıl masına karar vermıştır Ancak | dun Beyazıt'ta «Mavatas» der*a ! ne«ınde hıç bır ılgiıi bulunama ı tnıjtır . Istanbul Cumhumet Savcı«ı ' (Devamı Sa 7 Sü. 4'tc) 1 ANK4RA, (Cumhuriyet, Bnrosu\ Yargıtay eskı başksılannrıan ve Yuksek Adalet Divanı Başkan yardımcılanndan Ferruh Adaiı nın AP'ye ginşı dolajısıyle yapı lan torenae AP Genel Başkanı SUleyman Demırel blr soruva ver dıgı cevapta partistnın bır dok trin partisı olmadığını tekrarladıktan sonra «AP, partiler yelpazesme sığmaz, yelpazeden evvl memleket vardır, millet vard»r Yelpaze sonradan ıcad edilmış tır Bız yelpazeye sığmayızs demıştır. Demırel seçım kampanvası il 0 ılgılı olarak bılgı venr mısınır'' (Oevamı Sa. 7, Su. î'de) Bakanın sözleri Rodezya'da bir okulun öğrencileri kaçırıldı S4LÎSBtTlY Irkçı beyaz bır azınlıgın yonettığı Rodezya'da Afrıkalı gerıllalar tılkenın Ku zey Dowzu'sundakı «Saınt • Albert» dmsel okuluna oncekı gece duzenledıklen bır baskın da 244 oğrencı ıle 19 dın adamı nı ve 13 Afnkahvı kendılerını ız lemeye zorlamışlardır Okulun muduru rahıp Ejon Rogek, Rodezya Guvenlik Kuv vetıeravn 13 ıle 18 vaş arasın dakı ogrencılerden 190 ını «kur tardığını» otekılerın de aran makta olduğunu soylemıştır (Devamı Sa 7. Sü 7 de) Erzincanlılar Korutürk'ü "Parah öğretim istemiyoruz,, pankartları ile karşıladı ERZİNCAN Cumhurbaşka nı Fahrı Koruturk, ıkincı Dogu Anadolu gezısınln son gununde dedelerınln ve babasının doğup buvüdügU Er7incan ve Kemah'ı zıvaret etmistlr Aılesl Kemahlı olan Cumhur» başkanına Erzincan'da bjyuk sevgt gosterilennde bulunulmustur Koruturk'un Frzlncan'a ee | Iİ<!İ cfolavısıyle «Ünlversıte de ?ıl Ziraat ve Veterlner Fakul tesl ıstlvoruz» «Âfet sorunlan mızın hallinl ve âfet fonundan yardım istıvoruz» dövizlerınir asıldıgı bazı vatandaîlann d« ellennde «Paralı oğretim ı^temi yoruz» pankartını taşıdıkları gcrulmustür. , Cumhurbaskanı, sehlr »orun 'an hakkında ll vöneMdlerinden bilgı aldıktan ^onra yaptıüı ko nuşmada «Erclncan butunfivlr en evvel bize kalktnmıs blr bol ee olmak bahtıvarlıSını eo'tere cek Ulenmızfien btrif'ir Bu lt) barla buradskl vaı<ırda<îlanmi7 kendılerınl bahtivar added^biltrler Bu bnleede a«avı$tn 1yi olmasından doUyı butun vatnn (Devamı Sa. 7, SS B da)' GEZİ NOTLARI Tas yürekler yumuşasın.. Turhan ILGAZ İstanbul'da OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Anlayış Farkı v» da Hnlılerın açıklamasıvla domm duzeltıhr. Cumborıvet mbı 5t vıldan berı dofrr» ve cıddı baber vennekle un vapmıs ve karakteriıu varatmıs bır Kazete hıç knsknsaz bn kuralın dısında deiıldır. Ne var ki bn konndaki habenmız radvolar ve televızvonlarla Hü'<umet tar fından v«lanlanırken ki. bız dotrn oldagnnda ısrar edıyorac bnn amttariyet, birkaç gun 5nee MUIi Guvenlik Knruln toplantılarına ait 1963 vılı dosTasının kavbolduiunu vazdı. Bn blr baberdır. Hıç knsknsnı kamnoyanu yakından ileilendıren bir haberdir. Ama gazeteci likte, haber atlamak kadar van lıs haber vermek de meslekle ilrilı olanlarııt her zaman bası na gelebilecek bir ıstir. Bövle dnrnmlarda yenı bır haberle. C ARTVtN C i P Genel Başkanı, Rıze Hukmnet Alanında konuşurKen cevTesını saran b n lerce ın<=an srnıı eeimez bu kâjjıt şendını elden ele Itendir dan daha Snceki vıllarda, çok sme ulaştırdı bır dııekçe>cu bu daha onemlı bazı ıhmallerın Tam 31o metre uzunluğunda Übazı konnlarda resmı makamlazennde I9hK) (ranRum aılesl ve rı sröç dnroma dusurduSunu ypkınının ımzaıan vardı batırlamakta varar vardır Ecevıt cu ekcejfi Kaıabalıfa o Biiindıtı eibi tkineı Uunva kudukian sonra «raşlaşmıs da Savafindan snnr» doıt ve mut olsa bazı vcdan'an vumuşatmtefîkiiDiz Amerıka ıle (ilki 1»4î < cava kartar af ıccnusunda Kote almak fizere) bır diz) anla$ nuşnaya aevam edecegım» dedı ma vapılmıstır tkili anla<sma• •• ! Rize'de şimaıye dek rasflan(Devamı Sa. 7. Sü. 6 da) mamıs bır kalibaugın votun sev gı gosterilenvlefc<rsılap<1ıEr«. (Devamı Sa. 7, Sa. 6 da) Doktorların Şark görevi 15 Temmuz'da başlıyor KONY\ Sağlık Bakanı Dr Vefa Tanır sınır ilçelenndesl sağlık teskılâtldnnın muteha«sıs doktor. sağlık personell ve <ağlık aracları ile takvıye edıleceğını. doktorların şark hlzmeti uvgulamasına Temmuz avı ortalarında ba;lanılaca£ını açıklamıştır. Konya'nın Akşehır ilçeslnde bır mceleme yapan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Vet* Tanır, THA muhabirine yaptığı açıklamacTa doktorlann «ark hlz ınetl uveulama^ına 15 T«mmtız" (Devamı Sa. 1, Sö. 8 de) Döviz yolsuzluğu ile suçlanan Kenya Büyükelçimiz için soruşturma heyeti kuruldu AVKARA (Comhnrivpt Rürn<n) Ddvız kuru tarkından yararlanarak zimmetine para geçırdıgi iddıasıvla hakkında soruşturma acılan Kenva BuvukPİdsı Sadıın TerPm'tn soru<îtiırma«;ım vuratmek üzere merke7dPkı vüksele m ı<îavır!erden Vecdı TUrel başkanlı»ında bır hevet fcunılmustur. (Devamı Sa. 7, SO ? de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog