Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Sınıf Geçme Hediyesi RENKLI Sınıhnı Geçın YcTrunuza En Dygun Cılt Halude Çıkb. Takstlı de Salılır Topttn Satı* Yerlen istınbu da BjbıSI d« OC»K KITAP DAâlTIM ŞTI. v* BATEŞ ANSİKLOPEDİSİ'dir. ÜLKÜ OKUL umhuri Kumcusu: TUNTJS NADÎ 50;yı!;sayi: 17572 T t l g r a f v e m e k t u p «dresl C u m h u m n i t t a n b u i Ho t<» Kutu«u Istanbul N o 24* l e l e t o n l a r : 2 2 4 2 9 0 22 42 »6 22 4i 87 22 42 98 3 2 4 2 9 9 5 Temmuz Perşembe 1973 EMEKLİ AlLELERİNİN MUAYENE VE TEDAVİSİNİ DEVLET ÜSTÜNE ALDI ANKARA Emeklı adi malulluk veya vazıfe malulluğu aylığl bağlanmış olanlarla, bunların kanunen bakmakla yükumlu bulundukları »ıle fertlerının ve ayrıca dul ve yetim ayhğı alanlann muavene ve tedavı mas raflannın devlet tarafmdan kar»ı'anmasım öngoren tuzuk BaVanlar Kurulu'nca kabul edümifttr. Devlet Bakanı, Hukumet Sozcusu lsmaıi Hakkı Tekınel, dun vaptığı açıklamada, tuzugun onumuzdeki gunlerde Resml Gızete de yayımlanarak yururluğe gireceğıni, boylece buyuk bır vatandas kitleslnin muavene ve tedavı masraflarının devletçe karşılanmasının gerçeklesmi' olacağını belirtmıs, tedavılerın resmı sağhk kurumlarında yapılacağını blldırmistir. Kararname, Orgenerai, Korgeneral, Tümgeneral ve Tuğgeneralleri kapsıyor GENELKURMAY 2. B A Ş K A N I S U N A L P HARP AKADEMILERI KOMUTANLIÛINA; O R G E N E R A L SUAT AKTULGA DA 2. O R D U KOMUTANLIĞINA A T A N D l L A R M I T MÜSTEŞARI KORGENERAL ERSİN 6. KOLORDU; ISTANBUL GARNİZON KOMUTANI KOR. G N L GÖKNAR 3. Y U R T İ Ç I BÖLGE KOMUTANLIKLARINA GETİRİLDİ 35 Karacı Generalin görev yerleri değişti ANKARA, (Cmnharlyet Bürosn) Kara Kuvvetlermde görevll 35 generalin bır kararname ıle gorev yerleri değıştınlmıştır Karamameye gore 3 Orgeneral, 12 Korgeneral, 9 Tümgeneral ve 11 Tuğgeneral başka gorevlere atan mıçlardır Genelkurmay Ikın cı Başkanı Orgeneral Turgut Su nalp, Akademıler Komutanlığına Akademiler Komutanı Orgeneral Suat Aktulga tkınci Ordu Komutanlığına, lkınci Ordu Komutanı Nıhat Tolunav da Yuksek Askerl Şuray» tayın edılmışlerdir. Dığer generaller arasuıdaki gSrev >en değışıklıklerı şoyledır: Ü "TÜRKİYE ÎÇİN KOMİSYON KURULMASI HUKUK USULÜ AÇIS1NDAN OLANAKSIZ,, Avrupa Konseyi Floransa toplantısında İngiliz raportörün raporu görüşülüyor Kosta DAPONTE büdiriyor Korutürk: "Gece ve gündüz düşüncem Doğu'nun hayat seviyesi, saadeti, ıstırabı..,, KARS tkınci yurt gezısıne de^ara eden Cuınhurbaşkanı Fahrı Korutürk dun Kars'a gelmı», Sovvet Rusya sınırında ıncelemeler yapmiî, bu arada Aıu harabelerını gezmıştır Korutürk, Kars'ın ilk sorunları hakkında bılgı aldığı toplantıdan sonra Vılâyet balkonundan halka hıtaben yaptığı konujmada şunları soylemı;tır «Goreve ba;ladıktan sonra, yurt içınde ıncelemeler vaparak, ıdarecılerı ve komutanları yennde gormek ve tanımak fırsatını bulujorum Cumhunvetın 50 yıImda uygarhk eserlerı Doğu Ana dolu'da yeterlı değıldır. tlerıye surduğunuz ddekler tarafımızdan dıkkat ve alâka ıle kavdedümektedır. Bunların uzerınde sanumıyetle duracağıma ınanmanın rıca edenm. Gece ve gunduz duşuncelerım burada yasayan hal kın hayat seviyesi, saadeb ve utırabıdır > Cumhurbaskam Korutürk 6ğleden lonra Sovyet smırında bulunan demıryolu ıstasyonuna gıderek tetkıklerde bulunmus ve Anı harabelennı gezmıstır. Korutürk ve berabenndekıler daha sonra smtr tabunmu ziyarrt etmış ve Atatürk «nıtını açmıstır. Geceyı Kars'ta geçıren Koruttirk bugun hebkopterle Sankagıdeccktır. (Devamı Sa. 7, Sü. 3'te) Kimler? Bakanlar Kurulunca kabul edilen Tıizuğun 2. maddesme gore, devlet tarafından muayene ve tedavl hakkından yararlanacak olanlar soyle sıralanmakta ' dır: < Emekli, adi malulluk veva vazıfe malulluiu, dul ve yetırn ayhğı alanlar. Avrıca bunların, karılan veva malul ve muhtaç kocaları, yahut 65 va<ını doldurmus /e muhtac olmalan sartıvle kocaları 18 vasını doltfurmamış çocukları ıle orta oğrenim iapmakta ıse 20 vuksek oğrenim \apmakta Ise 25 vaşını doldurmamıs evlı olmayan erkek ve kız çocukları Evlı olmayan ve vardım edılmedıgl takdırde muhtaç duruma duşecek olan kız çocukları ıle yasları ne olursa olsun malul ve muhtaç erkek çocuklan. Kınunen bakmakla vukunılu bulundukian ve vardım etmedikleri takdırde muhtaç rfuruma duseCek olan ana \t babaları > Korgeneraller Genelkurrnay Harekât Dal resi Başkanı Korgeneral îhsan O\er Gelıbolu Ikıncı Kolordu Komutanlığına, MÎT Musteşan Korgeneral Nurettın Ersm Ada na 6 Kolordu Komutanlığma, 3 Yurtıçı Bolge Korrutam Korgeneral Saıt özçnrıl Elâzığ 8 Kolordu Komutanlığına, Mılll Sa vunma Bakanlıgı Musteşar Vardımcısı Korgeneral Fıkret El bizim Konya 2. Yurtıçi Bölge Komutanlığına, Genelkurmay Harp Tarihı Başkaıu Korgeneral Atıf Erçıkan Ankara Sıkıyonttım Komutanlığı yardımcılıgına Bınnci Yurtiçi Bölge Komutanı Korgraeral Bahattın Alpkan Genelkurmav Teftiş Heyeti Üye lığin», Genelkurmay îstthbarat (Devamı Sa. 7, Su. S te)i FLORANSA Avrupa Konse\l Sıyası Kontevı, oncekı gun Floransa'da toplanarak Turkiye' nln durumunu gorusmeye baslamıstir Floransa'da Kongre Saraymda toplanan Kotnisvonria tngilız Muhafazakar milletvekıh Sır Fıtzroy Maclean'ın Turklve'deki iskence ve baskı Iddia Ecevit, "Af çıkmadan Medis'in tatile sokulmast insafsızlık dedi SAMSLN CHP Genel Başka m Bulent Ecevit, Karadenu gezı sının ılk gununde dün, Samsun ve Sinop'ta konuşmuş, mahkurn ve aılelennı umutlandırdıktan sonra Cumhunvet'ın 50 yılında genel af çıkartılmadan Meclısleıın tatile sotculmabjıı «ınsalsızlılc, ve merhametsızlıkten de ote bu davranış» olarak rutelendırmıstır Ecevit, AP nın eskı DP'lılere sı yasal haklarını verdırtmemek ıçın sıyasal aftan kaçındığını belırtırken, genel affı jenıden «zo runlu ve kaçınılmaz» gorduklen nı bıldırmıştır. Ne zamandan? Tuzuğun 2 maddeM kap«amına gırenlerden a\hk bağlama i^lemlerı henuz tamamlanmamı^ o'anlar ve bunların bakmakla • ukumlu bulundukları kimseler^ le, a^lığa mustehak duruma gırıp de henuz kendıleme avhk (Devanı Sa. 7, Sü. 3'te) Başbakan Talu, MilJî Güvenlik Kurulu dosyası ile ilgiü haberimizi yalanladı Devlet Bakanlıgı ıle Kurul Genel Sekreterlıği arasındakı yazışmanın basına nasıl intıkal etüğı de araştınlıyor ANKARA Başbakan Naım Talu dun aksam uzerı bır açık lama yaparak Mılli Guvenlık Kuruluna aıt 1963 yılı zabıtlarını ıhtiva eden dos>anın kavbolduğu haberıni valanlamıştır Talu dunku bır Istanbul garetesınde yavımlanan haberın aslı olmadığını behrttıkten son ra, «Devlet Başkanlığı ile Millı Guvenlık Kurulu arasında cerevan eden bır vazı«manın bası na nasıl intıkal ettlğimn tahkıkat konusu yapıldığım» da bıl dirmi'tır lan 0» SıkıySnetim »e Güvenlık Mahkemelen konusunda Avrupa Konseyınce bir alt komıv yon kurulmasının uygun olmadıeını belirten raporu okunmustur. Sir Maclean raporunda b5yle bır alr komı^von ktıru1ms«ının hukuk u«ulıl açısındar, sakmcalı olduğunu ve Ekım avmda vapılacak olan seçımlerle Türkıve'de du rumun normale doneceSinl belırtmektedlr Billndığl gibı Avrupa Konsevl üve«l tnjrllız milletveklUert Sır Mıchıel Stewart ve George Daling Danlmarkali milletvekıll Peter Dankert ıle 20 arkada^ı btr öneree ıle Kon«ev'ln bir alt komisyon kurarak Turkive'deki baskı ve ışkence iddialan ve Rıkıvönetim tle Güvenlik Mahkemesl sorunlarının Incelenmesini lstemlslerdl. Kon«ev'ın seçen Mavıs avında vaptıfı toplantıda ise Ingilız Muhafazakar milletvekill Sir Fitzrov Maclean, Snergevi 1nreleyerek konuvu bir raporla Sıvasl Komisvona bildlrmekle gorevlendîrllmiîtl. Avrupa Kontevi Dalmi Delegemiz Rahml Gumrukçuoglu ile Turk parlamenterlerl Prof Turhan Feyzıoğlu, Cevdet Akçal, Orhan Oguz ve Mustafa ÜstundaS'ın <a katıldıklan ve Macf lean raporunun göruşiıldCgü toplantı oldukça tartısmalı geçmi?tir Komisyondaki tartısmalar ve çekişmeler yuzunden toplantıda bulunan tercumanların salonu terketmeleri uzerine Komisyon üyelerl gorüşmelert tercumansız olarak surdurmek zo runda kalmiflardır. (Devamı Sa. 7, Su. 4te) Lâtife Hamrn, özel yasantısı ile ilgili yayın yapan gazeteyi mahkemeye verdi A. BILGÎ Ataturk'ün eşı Latıfe Hanım, dün gazetemız aracılıgı üe kamuovuna açıklama yaparak, bır gazetede kendısıvle ılgılı yayırnlanan trfrıianın «gerçeğe uymadığııu» ve 50 yıl once cerevan etmlş olayları «çok çirkın bır dılle tahrıf ve tezyif cttığını» bıldırmış tır. Lâtife Hanırn, kencU haberi olmadan ve müsaadesı de sbnmadan ozel yasantısı ıle ılgılı anüan vayımlıyan gazete hakkın da da, Istanbul 12 Aslne Hukuk Mahkemesmde tazminat dâvâsı da açmıstır. Lâtife Hanım, kamuoyuna du yuru nıtehğıru taşıyan kısa açıklamasında şunları soylemiştır «Bır gazetede ozel yaşantırnla ılgılı olarak yayımlanan yazılar tamamen gerçek dışıdır Ben bu konuda kımseyle konuşmadığım gıbı yazının j ayımlanacağından haberım dabi olmamıştır Müsaadem ahnmadan vayunlanan bu vazılarda, 50 yıl once cerevan et rmş olaylar, saygı dışı ve çok çır km bir dılle tahnf ve tezyıi edılnuştır (DeTamı Sa. 7, Sd. 6 da) Polis Örgütünde, Istanbul Sıkıyönetim hizmet zammını kimin alıp kimin alamıyacağı tartışılıyor Selâhattin GÜLER Hesmî Gazete'de öncekı gun yayımlanan ve kesinleşen, Sıkıyonetimde çalışan Emnıvet men suplan, uzman ıandarmdlar mahalle bekçilerı ıle sıvıl memurlara «Sıkıvonetım hızmet «mmı» nı ongoren kanun Istanbul Emnnet örgutönde çe«ıtlı g» ruşlere vol açmısfır Kanunun bu hakkı kımlere tanıdığı volıınrta vapılan vorumlar ikl vönrfen olmustur örgutteki buyuk bır kesim, «Kanun Sıkıyönetim bölgesinde eörevll hütün Emnıyet Srgutunu kapsamma altnak(Devamı Sa 7. S8 6 da) Gösteriler ' «Ege» gemısıjle Smop'a gelen Ecevit, «Zaın, zam, ucuzluk ne zaman'», «Üriınümuze, emefımi ze sajgı istıyoruz», «GUçlü kooperatıfçilik» dovizlennı taşıyan ve balıkçı motorlanna bınmı; partılıler tarafından davul zur nayla karşılanmıştır Ecevit, Sam sun'dakı açık hava toplantısına da buyuk bır gövde gostensiylf katılmıştır. BITPAZARINDA YANGIN Beyant Bıtpazannda dun sabah çıkan bır yangın 7 dukkanın >anmasına jol açiuştır Kapalıçarşınm hemen arkasında >angının çıkması ve gıttıkçe buvümesı, çevrejı hejecana duşurmuş tur Eskı B tpazarının buJunduğu bolgedeki yangın, Mustafa Zülfikâra aıt muşamba mağazasından çıkmıştır Bır anda ıkı katlı duk kanı alevler sarmış, sıra'i ıle 102, 104, 106, 108. 110 ve 112 numaralı dukkânlar kısmen ve;.a tama BİR KÖY BEKÇİSt KUDURARAK ÖLDÜ Bakırkov'e bağlı Bağcılar koyunde bekçılık vapan Osman Yıldız, Istanbul Kuduz Hastanesmde kudurarak olmustur. Evlı 5 çocuk babası olan 35 yasındakı bekçının olum haberi koy hal kı arasında *panlk» yaratmı? ve llk tedbır olarak 35 kışı aşılanmıstır Bundan 6 gun once cereyan eden olavın başlangıcı 70 gun onceslne uzanmaktatfır. Edinılen bılgıye gore, geçen Nısan avında Bağeılar koyunde bır ko peğın durumundan şuphelenen halk muhtara uyarıda bulunmustur Muhtar da kopeğin bu lunup oldurulme gorevim ko^un genç bekçısl Osman Yıldız'a vermiştir Bu arada yakalgnan kopek, öldurulmeden once bekçının sağ el isaret parmağını ısırmıstır. Bekçı parmağmm ısırılmasma onem vennemış, ancak aradan ıkı aydan fazla zaman geçınce, hastalanmıştır. Hastahğm kop=k tarafından ısırılma nedeni olabıleceğı hatırlanarak 29 Ha7iran tanhinde Istanbul Kuduz Hastanesıne vatınlan bekçi, ertesi gun de kudurarak olmuştur Bekçinın kudurarak olmesi kısa zamanda kovde du\ularak jakınları ara«ında panık yarat (Devamı Sa, 7, Sfi. S'te) Güney: Açık yada gizli bir örgüte üye olmadım Istanbul 3 Numaralı Sıkıyonetım Mahkeme^ınce surdurulmek te olan 258 sanıklı Turkiye Halk Kurtuluş Partısı ve Turkıye Halk Kurtuluş Cephesı davasının dunku duruşmasmda aktor Yılmaz Guney'in sorgusuna başlanmıstır 1971 yılı Mart'ında Ankara'ya ozel bır ış ıçın gıttığınde Yusuf Kupelı ile tanıştığını daha sonra Istanbul'da Küpelı'nın kendi Başbakamn açıklaması şoyle dır | «4 Temmuz 1973 gun ve 17571 I DP'liler konusu , sayılı Cumhurıyet Gazetesinm | CHP Genel Başkanı Ecevit, I «MUH Guvenlık Kurulunun 1963 her ıkı üdeki konuşmalannda, ı vılı dosyası kavboldu» başlığı men >anmıştır Xk\ saat içinde ta AP'nm genel aftan kaçınma ne I altında Yılmaz Gumuşbaş imzasıvle venlen haberde içmde dev mamen kontrol altına alınan yan denleriyle ılgılı olarak sunlan , let guvenlıgı ıle ilgılı çok onemsoylemiştır: ' gın sondurulmus ve Kapalıçarsıll bılgi ve beigelerın bulundujıı «Seçımlerden once genel al çı ya geçmesi onlenmıştır Yangı kartmaktan AP'nın kaçınma ne' Mılb Guvenlık Kurulunun 1963 vıh toplantılanna aıt dosyanın nın çıkış nedeni hakkında ügıli denlen arasında, eskı DPTılenn kaybolduğu Turkiye ıçin çok ler soruşturmaya başlaraışlardır. ' sıyasal haklarını gerı vermekten kaçınma ısteğı de rol oynamış . onemlı olan ıç ve dıs olavların Mülı Guvenlık Kurulundakı mu bulunsa gerektır. AP'nın, kuruluş zakere zabıtları ve bazı onemlı nedenlerınden başlıcası olan bu belgelerınl de bu do«va içınde yukumluluğü yıllarca savsakladıbulunduğuna daır haber tumuy ğa büınen bır gerçektır. Şımdı, le asılsızdır (Devamı Sa. 7, Sü. 2>de) (Devamı Sa. 7, Sfi 3'te) I OLAYLARIN ARDINDAKt GERÇEK Bir üniversite Senaiosu vale edılmıs ve «onuçta takıp«ızhk karan vprümışnr. Eğer ıhban vapan bır finiverMte rektorü oımasaydı olay bu kadar önpmlı savuma.Yabüırdı. Son fillarda toplumu ml> Kia bastalık eıbı saran fbbarrılık orneklpri arasında bn olayın da bendıne oqru bır veri "labılırdı Dunvari ıkı ve Törkıve'deki gelışraeleri izlemrk olanağından VOKSHM ethtiro eor tnemıs bır vatandasın bn tur muhbırlığe TÖnelmesınin hır •7nrti var«ayııaoılirdi. Ama, Rektor, Prof. Dr. nfat Te rutbelerini tasıjan bir kislnln ihban Tapması, oıarm mteliruıi rieğıstımor. SondiTe dek tek;jp edıLmedifhne ccre eerceklıjn uzerinde kusku t>olunmıvaD HomongoJos olayı fizerinde bo nedenle durmak «ereUrdı. Ancak, tnunıro ÜmversHesi Senatosujıun 2 lcnmıuz 1973 ta rıninde Rektör Kemal Bıyıkotlu lıaskanlı^mda toplansrafe »apt)ği uzun süreu to(.lantıdan sonra yayımladıii bıktiride up'»dığı tııtnm. ola»» venl bu ••• (Deramj Sa. 7, Sfi. • da) rzurum AutBrk Onivenitesi Rektanı Prof. Dr. Kemal Bınkoglu, <tfomongolos 73» adında bır dergi çıkaran on ösrfncısını Savcılıİ» Uıbar etmistır. Bu ıhbano nedenlerı arasında 90 terekce de vardır. «Dorfinın adı HoınongoloVtur. Bu kelıınenın son hecesılersınden okunduçunüa sol ketimesı ortava c>kar bn halde rterpde bomunızrn oropa*andan yapümaktadır.» Savcıhk ıhbar uzerine tşe el koyınus, tiüzenlenen doaja biliıkijiye ka E sını «Alı» takma adını kullanan TJlaş Bardakçı üe tanıştırdığını | anlatan Gunev, sorgusunda şun! lan soylemiştır: | «Alı, yani ülaş Bardakçı ben j den yardım ıstedı Bunda yuklü ' bır lstek havası vardı Bana bır broşur gondereceğıni, bu broşuni okuduktan sonra cevap vermemi sbyledi Ulaş Bardakçı. bana, «Ayduılık Sosvalist dergıve açık mektup» İle «196570 devnmd rnucadelemiz» ve «DevGenç» adlı broşıirleri getırdi. Arama gecesıne kadar Ulaş Bardakçı'yı bır defa gördum. Bu broşurlen okuduğumu, fakat teorık meseleleri kavrayamadığımı ona sövledlm. 22 Mavns gecesi saat 03'de kapı çalındı. Gelen Ali (ülaş Bardakçı) idi Saklanmak zorunda Olan Uç arkadasını saklayıp saklayamavacagımı sordu Evln pek mü saıt olmadığını kanmm hamile olduğunu söyledım ve btr takım tadsız olayların ortava çıkacagı nı dlisünerek bu isteklerıni kabul etmcdım. Nixon'ın yazlık köşkünün seçim paralarıyle satın alınıp alınmadığı araştırılıyor NEW YORK Watergat« alayını soruşturmakta olan Se nato Soruşturma Komisyonu, Başkan Nıxon'ın San Clemente'dekı yazlık koşkunün. seçım kampanyasına yapılan yardımlarla satın alınıp alınmadığını da araştırmaya karar vermıştır. Komısyonun hukuk danışmanı bu hususun avdınlatılması içın Başkan Nuon'ın eskı hukuk danışmanı John Dean'ın ifadesıne bır kere daha başvurulacağını açıklamıştır. Bilindığl gibi Dean, Senato Soruşturma Komisyonu onunde verdığj ıfadede. Başkan NıxonX Watergate skandalının ortbas edilraesi oiayına kansmakla itham etmişti Dean'e yakm kaynaklar, eskl danışmanın, Beyaz Saray'm San Cletnente köşkunun satın almma sı konusunda gerçegi soylemedlğıne ınandığını behrtmektedır(Devamı Sa. 7. SB. 4'te) 1 ler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog