Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

UOâcın OKULLARIMIZDA UYGULANAN EN YENİ METOTLARA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. 100 Myfa S Ura GMMI dşöıtımBATEŞ ANSIKLOPEDISI umhuriYet Kurucnsa: TUNU8 NADİ DÜNYA ŞAHESERLERÎ Gnstave Flaubert: Madam Bovary Homeros: İliada . Odysseia AJbert Camus: Veba Balzac: Goriot Baba Jack London: Martin Eden Heraingway: ÇanJar Kimin Için Çalıyoc Alberto Moravia: Kıskançlık Dostoyevskl: Budala, cilt 1 ve II Her kitap TL. 15 ve daha yüzleree kit«p Varhk Yayınevl Llste isteyin Cağaioğlu Vokuşu. 40 Istanbul (tlâncılık: 2810) 5S51 50: yıl; sayı: 17571 Telgr«f T» n*ktap ıdr*d: Cumhurlyat lıUnbul Poıta Kuturu: IrUnbul No: 2(8 T t l ı i o a l U i 32 41 M 13 43 M 2 3 4 2 9 7 23 42 98 3 2 4 2 9 9 4 Temmuz Çarşamba 1973 Millî Güvenlik Kurulu'nun 1963 yılı dosyası kayboldu GÜMÜŞBAŞ ÂSKAKA. (Onmbartr* Bttrora) Dovlet güvenlljl fl« JlgUi lçlnd» çok onenıll bllgi T# belgelerin buhındufu, M1U1 Güvenllk Kurulunun 198S yıh toplantılarm» alt Basbakanlığın kendı Arşivindeki dosy» karbolmustur. Basba.kanhk yetkllilerl ile güvenlik görevlilerlnin yapüklan bütün aramalara n<m«n, ksyrp doty» batanam» maktadır. TUrkiye lçln çok önemll lç n dıs olaylann Millî GUveıülk Kurulundakl müzakere sabıtlan *• bas önemli belgelerin içinde bulunduğu dosyanın kayboldugu, Basbakan Yardımcısı Nizamettln Erkraen tarafmdan Mllll GUvsnlik Kurulu Genel Sekretarliftiı» Mldirilmlştir. M1IÎ1 GUvenllk Kurultt GetMt Sekreterliği bundan blr lüre öne« B&sbakanlığa blr ya» gönd*rerek, yasalar gereftince, Kurul toplanülanna ait zabıtlann her 10 yılda blr timha» edilmesi gerektiğinl, bunun lçln Başbakanlık arşivindekl 1963 yılına ait zabıtlann Kurula gönderilmesini 1»temlstir. Bunun üzerlne BaşbakanlıkUld yetkilller, Milll GüTenllk Kunılun» göndermek U » n 1963 tabıtlanna ait dosyayı aramıs, ancak blltUn çabalarma ragrnen bulamamışlardır. Bir ara yetkililerden blrlsl, dosyaaın o samanki Devlet Bakanı Kamtl Ocak'a okuman için verildiğinl, ancak geri getırilmedlğini iddla etmiştir. Ancak bu yoldan yapıl&n araştırmalar da btr sonuç vermemiş, aranan dosya, bir süre önce vefat eden eski Devlet Bakanı K4mil Ocak'ın evraklan «rasında da bulunamamıştır. Tapılan bütün araştırmalar blr •onuç vermeyince, durum, Basbakan yardımcısı Ni2amettin Erk men tarafından bir yaziyle Milll Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğıne dosyanın kaybolduğu bildirilmiştir. Dosyanın kayboldugunun anlaşılmasından sonra Millî Güvenlik la ilgili bütün çevrelerin yaptıklan çok yogun araştırmaya rağmen, dosyanın nasıl kaybolduğu anlaşılamamıştır. Tabii Senatör Ismet înönU"nün Basbakan, CGP Genel Baskanı Prof. Turhan Feyzioğlu ile ayni partinin Divan Başkanı Kemal Satır'ın Bafbakan Yardımcısı bulunduklan 1963 yılmda Türklye' için içte ve dışta çok bnemlı olaylar cereyan etmiş ve bunlar j •liili Güvenlik Kurulunun o gün I lerde yaptığı toplantılarda bütün I ay jörüjülmüştü. Hatırlanacagı gibl bu olaylar arasında, Ismet înönü'nün bir Amerika gezisinde iken Başbakanlıktan düşürüliişü, Kıbns'ta Rumlarm gıriştiğl katliam ve bunu izleyen olaylar ve çarpışmalar, çeşitlı dı? v« iç problem'.er bulunmaktaydı. Kurt Bolu Waldheim: DevLis 4 Güvenlik davası ve işbirliği tanıkları konferansının gizli yeni bir öü örgütten Avrupa haberleri yaratacağı olmadığını inancındayım, söylediler HELSİNKt Yedl ay süren hazırlık çalışmalan ile tarihin kaydettigj en uzun müaık?reler olan Avrupa Güvenlik ve Işbirliğl Konferansı. dün saat 12,30 da Helsinki'deki «Finlandiya Sarayında» 35 ülkenin temsilcilerinin katılrnalan ile çalısmalara başlamıştır. Finlandiya Cumhurbaskanı Urho Kekkonen, konferansa katılmak üzere gelen deiegelerln kendisinde urnut ve heyecan uyandırdığını söylemis ve konferansın Avnıpa'nın siyasl tarihinde bir örneğinin daha bulunmadığını ifade etmiştir. Urho Kekkonen. «Bu konferans, bir savasın galiplerinin toplantı yeri değildir. Burada toplananlar, nüfuz politikası tzleyen büyük devletler de defillerdir. Avrupa Güvenlik ve t'birligi Konferansının amacı. hepimizi ilgi lendiren sorunlara, ilgili hükümetler temsileilerinin karşılıklı sayfn esasına dayanarak çözüm yolu sfetirmektir» demiştir. Birlesmiş Milletler Genel Sekretert Kurt Waldheim tse delegelere hitaben yaptığı bir açıkls mada «Konferansın, î'eni blr Av rupa yaratacağı inancında» ol duSunu söylemiştir. Konferans nedeniyle dün Helsinki'ye gelen Sovyet Dısişleri Bakanı Andrei A. Gromiko İse basın mensuplanna. çok iyimser olduğunu belli eden bir demeç vermiş vt «Hangı sorun olursa ların görüsülmesinden kor'smuyonız» demiîtir. Helsinki'ye tngillz, ttalyan, Batı Almanya ve Kanada Dısişleri Bakanları ile birlikte aynı uçakla gelen Amerikan Dışlşlerl Bakanı WUUam Eogers, konferansın «tkinci DUnya Sa(Devamı Sa. 7. Sü, 3 de) Istanbul 2 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesince surdürülen beşı ögretmen Kfu ögrend 15 sanıklı «Bolu DevLis» davasının dünkü duruşmasında tanıklann dinlenmesine başlanmıştır. Bu davadaki sanıklardan 111 serbest, 4'ü tse tutuklu olarak yannlanmaktadır. İlk olarak dınlencr Bolu Llscsı Coğrafya oğretmeni 29 yaşmdaki Tülay Bürgeç. «Sanık öğrsncıler hakkında ve onlann içledigı iddia oiunan suçlar konıısunrta niç bilgım yoktur. Sanık öğretmenleri tanırım. Bazen ÖSretmenler odasında oturduğumıızrta ve mevzu açıldı5ında Osman Selçuk. Turcut Şen. v« Mphtıe1 Çakır'ın düzenin borultlugundan bahsettıklerını duytnustum. DevLis adlı bir teşkilftt kurmalari hususıında da malumatım yoktur» deını?tir. Tanık, ifariesıne devamla, «Yal nız dummlan bizce problem olan bazı öğrencilere yakınlıte gösterdikleri dikkatirnden kaomamıştır. Sanık öğretmenler kendi aralarında gruplaşmışlar(Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Plandan Ne Haber? rnrt fecMna çıkan Cumhurhaşkanı Fahrl KoroMuş"ta ysptiıjh btr koönenül blr konuya i. nünkü gazetelerde ozet olarak yajitnlanan hu konıı plaala ilgilidir. Sayın Cumhurbajkani yüriiriüğe jrircn planlann sık sık değiîtlrilraemes! gereğl nzcrinde durmakta ve «öyle demelrtedlr: • Bir iktidar öncelik tanınan yorenin ihtiyaçlanni nra ile tesbit ettikten sonra yann diğer bir iktidar bu öncelik yöredne dahil olan ihtiyrçlardan tamamlyle ten mahiyette bir tutum içine girerae o zaman memleket yaranna blr netice almak tnüşkul olacaktır.Bu sozlerin doğrnluğunu onaylamayacak bir yurttaşa aramızda rastlanabileccğini hic sanmiyon». Pian. bir ülkenin ekonomik ilerletnrsinde tatulacak yolu önceden rircn bilimsel bir çalıjroa üriinüıtür, uzan süreli bir programdır. hk rle aiınriiEında plan ku;kusıız Mrtakım riyavıl terdhlerdetı etkilrnNektir. Örellikle çok pariill fl«mokrs«ilfnl» birhirioç trr; dil . m çıkariar arasında ujlastıncı bir ycA bulmak. ne denli bilşin »Isalar da plaııcılar için çok güçtiir. Verilen direktife ıçöre bnnlann hazıriayacaği plan belki billm«»l olur ama hanıri sosyal kerimin çıkarianna öncelik tanıyorra ona ksrşı olanlan hosnutsuısüriikleyebilir. Ülke ekonoayumlu biçbnde tüm kalkınabilmesi, elbette geni? halk tabakalaruım çıkannı gözönünden uzak tutmayarak hanrlanmıs btllmsel planlann esas hedeften asptiTrnaknzın uygnlanmanna ba^lıdır. Bu da plancilaria Iktidarlar ansmdaki ilişkilerin Hden geldisince polltikn iirtü bir düreyde kalmasmı Rereldirir. Tank ki blzde p*k böyle olmamişhr. 27 Mayı» erfesinde PlanJama Tesldlâtmı kurmak iizere 1» basuıa getİTÜtn saym Slnasi Orel iyi çalısmı?. yurtieverinderinl ve bilimsel yrtmeklninl hep blidljHmiz, takdir etfiğimiz %ent plan«tan Teskilâta karandırmıjtı. Ama aradan p*k ktsa blr zaman Kectilrten sonra, daha ilk karma hükümH dSnemlnde plancılarla hiiktimet ayusnıazliga düştüler. İsmet Pasantn bajkanlık ettiği hfiIrümrt. belki koallsyon ortaklanna ödfin Temıek. belki bfa kısırn n*nuaye cevrelerine slrin (törünmek amaciyle. ama her halde politfk nedenlerle planm temel yapısmı zedeleyiri birtakım deği?ikIlkler Istedi. Bu ise plancılann bilimsel pöriislerine aykın kaçıyordu. Onlara boyon eğdiği lakdirde CHP'nin «y kaybma oerayaeağrndnn çekinen saynı tnnnü dirmdi. tikemirin ekonomik kalkmmmmdan baska blr kaycilan «Imaym genç plancüanmTzin en deterlilerl de Pasa burnıruna nymaktansa cekip ıritmeyi daha dojrnı buldnlar. Böyiece Birinci Beş Yıllık Planm daha başlangıetnda «nca nmut baüadıeımız planlı talkmma hamlemlı tökeılemls oido. Sonra basnnıza neler (fcldlğinl billyonıı. Koalisyon ortağı AP parlamenterleri Anayasayı oldujru «ibl plan fikrin! de heğenmez oldular. Harta «bize plan deül pilav lâzım» diyerek planı diipediiz ülay» aldılar. AP tek başına iktldara geldikten sonra da Devlet Planlania Teşkilâh bir medreseye döndiirüldü. Takunyalı hir müstesarm yönetti^i kurulusta piinde be» vakit nnmaı kılınıynr. abde«t nlmak ve namaz kılmaktan arla kalan mesal • saatlerinde de sermaye çevrplerini giiçlendirecek «bilimsH» tpdbirlrr alınıvordn. Hevlet kesimi arkaya itilmisti. Daha doğrusu fakir halkin vcr. irisiyle beslenen devlet kaynaklan özel kesimin palazlanması nğruna çaJıstınlıyordu. Sayın Cumhurbaşkanınm plan fizerinde sık sık değişikliklere basvurulmasından doeacak sakmralara değinmesini biz çok yerinde buluyor. bu konudaki düşüncesine yürekten katıhyoruz. Ne var ki. 3. Bes Yıllık Plan dönemini yaf&diğımız halde halk Cikarianna öncelik tanıyan, ekonomik kalkmmamızt «ercekiestirecek. sosyal adaJet ilkesine say?ılı. bi'imsel bir plan slstemfnl heniiz beniırısemediğimiz kanısuıda. yız. tlk is olarak ona sanlalım diyoruz. Korutürk: çok hizmet götürmek gerekli,, AGRI Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, yurt gezisinin ikin ci gününde Van'dan Ağn'ya gelmis ve askeri törenle karjılanmıştır. Korutürk, Ağrı'da 27 paBeraberinde Genelkurmay Lış kanı, Içişleri Bakanı, 3. Ordu Komutanı, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri ve DPT Müsteşan bulunan Korutürk, 12. Tümen karargâhını zlyaret etmis, Vilâyette il sorunları hakkında bilgl almıjtır. Toplantıda Koru türk'e. vakacak sıkıntısmın çözümlenmesl gerektiği ve öğretmen tıkıntısı olduğu blldirilmiş Ur. Bu arada ljslzllk nedeniyle hal kın kendllerinl kaçakçılıga kaptırdıgı, bunun önlenmesi için bölgeye ssnsyl kuruiuçlarının kurulm?sı istenmıçtir. Konu?malardan sonra töz alan Cumhurba^kanı Korutürk, lunları löylemiştir;. , . •Dojtı An»f1oTu'bo1)te^inln rrifl; terek rlavsları var. Bu davalar üîerinde ^ükrana şayan olan. me «eiçye Hevletin el koymus olmasıdır. Planiama Teşkilâtına bu hususta dii?en görevler orada bulunan mütehassıs, genç ve kıymetli arkadaşlar tsrafmdan ele ahnmıştır. Bu seyahatten edindiğim intiba, Planlama Teşkilâtınm içersinde bir mobil biriigin olması lâzım geldiğini gösterdi. O birlik, planlamanm. bölgede tahakkulcunu adım adım mahallinde dolaîarak tetkik edecek olursa, o zaman Ankara'yla irtibat ve çeşitli temaslar kurularak takip etmekle daha müsbet neticeler alrnmıs olacaktır. Hükümetin seçkin temsilcileri ve as keri erkânla mahallinde yaptıfım tetkikattan edindiğim intiba lar. 50 senelik cumhuriyetin buraya pek çok feyler getirmiş olmasına rağmen daha da yeni vc pek çok şümullü hizmetleri getirmek durumunda bulunulduğu neticesini bana verdi». Karadeniz gezısine çıkan Ecevıt: "APyoksul gecekondu sakinini anarşist gıbi görüyor I I CHP Genel Bafkanı Bül«ıt Ecevit, dün Karadeniz cezisine çıkmadan önce verdigi demeçte, gecekonda konusunda Gultepe' de yapttjik kggsıjrnayı elesr>»(»" AP yeıkflilörme cevap t?enn:s «Gecekondularcia oturmak zrunda bırakılan yurttaçlarımızın meşru konut hakJunı savunmamızı, AP, bizim anarşistligi tahrik ettiğimiz yolunda yorumlamağa kalkıştı. Böylelikle gecekon dularda oturmak zorunda kalan yurttaşlanmızı, anarşist gibi gör' düğünU açığa vurdu. Seçim ön ( celerinde AP'nin gecekondu yapı j mını nasıl teşvik ettiğini Türki1 ye'de bilmiyen yoktur. Bu durumda AP sözcüsünun ortaya koy duğu ölçüye göre AP Turkiye' nin en büyük anaryi tahrikçisi sayılmak gerekir» demiştir. | Bülent Ecevit, «Halkçı Ecevit», «Güle güle Karaoflan» deyimler; ile ugurlanmıştır. Eşi ve kendisine yirmiye yakın buket verilen CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, düzensiz şehirlesme hareket lerinin dofnı olmadığını belirterek sunlan söylemiştir: Bomba Davasına devam edildi HEM ÇÖKÜYOR HEM GÖÇÜYOR Eski Istanbul'dan yadigâr çumbalı, penceresl kafesll, oymalı kapılı ahşap evler, dev betonarme yapıların arasmda kalarak ezilip çökmekte bir tarih olup, göçmektedir. Tıpkı Kocamustafapasa Tren istasyonunda rfenize bakan ev gibi. Şimdi blr enkaz yığını haline gelen bu eski Istanbul evinde yaşayanlar vardı bir zamanIar. Karınca kaderincei. Sonra büyük binalar yükseldi çevrelerinde j Sıra yanlarına gelince bir kıyamettir koptu. O güzelim eski Istanbul evi yanında yükselen gökdelen yavrusu apartmanın temel kazısına dayanamayıp göçtü... Meclislerin «Af» için toplanması öneriliyor Düzensiz şehirleşme «Görünen, bilinen gercek odur ki, Türkiye'de düzensiz bir şehirleşme vardır ve bu düzensiz şehirleşme süreci içinde, dar gelirli yurttaşın konut sorunu, Ana yasa buyruğuna rağmen çözülememiştir. Çaresiz kalan yurttaj da kendi evini kendi yapmaktadır. Bizim istediğimiz şudur: Devlet, başının çaresine bakmak zorunda bıraktığı yurttaşuıa. bu konuda, hiv değilse engel olmaşm ve onu suçlu durumuna düşürmesin! Ona bir ölçüde yardımcı olsun! Onun ev sahibi olma çabasını, bir düzen içinde meşrulaştırsın! (Devamı Sa. 7, Sfl. 2 de) Cumhurbaşkanı KorutCrk daha sonra Ağn'ya 2 kilometre ANKARA, (Comhcriyet Bflrnsu) uzakhktaki 120 hanell Yoncalı köyüne gitmiş. muhtardan bilBaftımsız tçel Milletveküi Cegi almıştır. Muhtar, Korutürk'e j lâl Kargılı, BÎ konusunda dün en önemli sorunlannın vakacak. ı de siyasal parti çeneı baskanlayem darlığı ve işsizlik olduğunu | rına birer mektUD göndererek Af Kanunu için, • Parlamentonun söylemiştir. Cumhurbaşkanı da ! ha sonra Veli Karadağ adlı köy olağanüstü top'antıya çagnlmalünün evini ziyaret etmiş, kensı»nı önenniş, ou konuda Cunı disine ikram edilen ayranı içer hurbsışkanı nezdinde tesebbüse ken, «Çocuklarımz uzun ömürlü geçilmesîni ıstemiştir. olsun, oeağınız tütsün, Allah iyiMP Sinop MllletveıciU Hilmı olsun, oeağınız tütsün, allah iyi Işgüzar aa verditı vazılı delik, dirlik. düzenlik versin» dimeçte, MP'nin. bu konudaki ka ı ye konuşmuştur. nun teklifinı eörüşmek üzere j Meclisin torıanmasınj istemiştir | (Deramı Sa. 1, Sfl. 2 de) Üniversite giriş sınavına 150 bin genç katılacak Üniversitelerarası giriş sınavlarına katılanlarda sadece bir yıl içinde meydana gelen artış, Türkîye'deki bütün üniversiteler ve yüksek okullarm alacaklan öğrenci sayısına eşit bir duruma gelmiştir. Üniversitelerarası giriş sınavı komisyonundan aldığımız bilgiye göre, geçen yıl giriş sınavlarına 112 bin öğrenci katılmış, bu rakam bu yıl için ise 150 bine çıkmıştır. Sınavlara katılan öğrenci sayısında bir yıl içinde 35 binden fazla bir artış oıurken, Türkiye'dekl bütün üniversiteler ve yüksek okullann kontenjanı ancak 35 bine ulasmaktadır. Bugün giriş sınavı yapılacak Orta Doğu Teknüc Ünlversitesine de 1600 kişilik konten jana karşılık 32500 öğrend başvurmuştur. Gerek Üniversitelerarası sınarlarda. gerekse Orta Dogu Teknik Üniversitesinde kontenjanlarla girmek fsteyen Cğrenciler araaın dakl büyük fark çok cıddi bir sosyal sorun yaratmakta, açıkta kalmama telâşı içindeki öğrencileri, özel dersane adı altında lotaryacılık yapan baa kurumların kucağına itmektedlr. Bazı dersaneler 6 Temmuzda yapüacak giriş sınavı için 29 Haziranda baslıyan garantüi (!) kurslar düzenlerlerken, gerek Orta Doğunun gerekse UniversitelerarasJ giriş sınavlannın sorulannın çalındığı söylentileri çıkarümıştir. Bu tüı (Devamı Sa, 7, Sü. 4 de) YUNAN CUNTASI IKI ESKİ BAKANI TUTUKLADI ATtNA Yunanistan'uı eski Dışisleri Bakanı ve 1958'de yapılan Londra ve Zürih Konferanslanndaki Yunan görüşmecisi Evangelos Averoff ile eski Millî Savunma Bakanlarından Petros Garufalias, dün Atina'da tutuklamnışlardır. Averoff. Karamanlis'in Başbakanlığı döneminde Dısişleri Bakanlığı, Garufalias ise Merkez Birliği Partisinden Yorgo Papandreu Hükümetinde 1964 65 yıllannda Millî Savunma Bakanlığı vapmıştı. Yunan Hükümeti yayımladığı bildiride, eski Dısişleri Bakanı Averoff'un Yunan Deniz Kuvvetlerinde isyan edenlerin siyasi danışmanı olduğunu, eski Savunma Bakanı Petros Garufalios'un ise aynı isyancıları para bakımından desteklediğini ileri sürmüştür Bildiride ayrıca, Yunan Merkez Bankasının Şube Müdürlerinden Aposkitlis'in de. isyaucıların ailelerine para yardımı yapmakla suçlanarak tutuklandığı kaydedilmektedir. (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) «YARGITAY KARAR1NA GÖRE ZOR VE CEBİR ALTINDA ALINA* İFADE DELİL OLMAZ» «Bomba olaylan» davasının dünkü dıırusmasına 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde devam olunmus ve sanıklardan emekli Yarbay Talât Turan'ın emniyet ve askert «avcılıktaki lfadeleri okunmustur. Sanık avukatı Gülçin Çaylıgıl, emniyet ifadesinin okunmasına geçilmeden 5nce konuyla ilgil) talebi olduğunu bildirerek, «Kanunen sanıSın emnfyet ifadesinin okunmaması eerekir. Sorgu ile eski ifadeler arasında çelişki olduSu ahvalde bu celişkinln eiderilmesi için okuna(Devamı Sa. 7. Sü. « da) Sıkıyönetim emrinde calısan komiser 20.500, polis 14.760; bekçi 12 300 lira birikmiş hizmet zammı alacak ANKARA. (Cumhurlyet Bürosu) Sıkıyönetim emrinde çalışan emniyet mensupları, uzman jandarmalar. mahalle beüçıleri ile sivll memurlara, cSıkıyönetım hizmet zammı»nın verilmesınl önRören kanun dünkü Resmi Gazete'de vavımlanarak yürürlüge glrml$tir. Kanuna göre 1971 mali yılı basından ıtibaren geçerlı olmak üzere. Sıkıvönetlm emrinde görevli komtser ve daha üst derecedeki emniyet mensuplarına günde 25. komiser muavinlerine günde 20, diSer emnıvet men suplanna ve urman jandarma çavuşlarına günde 18, slvil memurlar ile çarsı ve mahalle bekçilerine de günde 15'er lira «Sıkıyönetiro hizmet zammı» v«rilecektir. Hak sahiplerine, geçmiş yıllara alt birikmls zamlar blr defada toptan ödenecektir. Buna gâre, komiser ve daha fist derecedeki emniyet görevlilrl toplam 20.500. komi?er muavinlerl 16.400 d12er emnlyet mensubu ve uzman landarma cavuşlan 14.760 ve diger sivil memurlar İle carsı ve mahalle bekcileri de 12.300* er lira alacaklatdır. Bu «amlsr' dan, damga resml dısinda hlç bir vergi kesiimeyecektir. Ülsere karşı enfiye gibi çekilen bir ilâç bulundu YUNUS NADİ ARMAĞANI YARIŞMASINDA 3. OLAN BAYAN İMER. MÜNtH Münihli bilim adamları ülser İçin enfiye gibi burna çekilen bir ilâç bulmuslardır. Max Planck Biyo Kimya Enstitüsünde bir grup araştırmacı, içmde «Seketin» adında, pankreası, mide asitini nötralize eden ve üst barsaklan koruyan bir ifrazat için harekete geçiren bir hormon bulunan preparatı hazırlamışlardır. Araştırma grubu ayn<^ı mide asitini çoğaltan, mide kaslarmın çalışmasını arttıran ve kan basıncmı düsürerek kalp hastalarınm kalp atı«larını arttıran t^ua hormonlar da geliştirmişlerdir. (a a) Imer: Dil Devrimi başarıya ulaşmıştır Turhan ILGAZ Yunus Nadl Yanşmasında, «Dil Devriminden Başlayarak Tiirk Yazı Dilinin Gelişmesi ile ilgili Suyıma Dayanan Bir Araşttrma» adiı yapıtıyle üçüncüluk ödülünü kazanan Kâmlle tmer, dil devriminin başarıya ulaştığını söylüyor. «Hem de kırk yü gibi kıs» bir sürede. » Dil Devrimi'ni. genel olarak, «Dile girmiş yabancı öğeleri dilden atıp. yerli öğeleri kullanılır hale getinnek» biçiminde açıklayan Imer, bir noktaya hemen işaret ediyor: «... Ancak bu lçJ v». parken Devletin destefi sarttır. Kişi5el çabalar hiçbir zaman (Dil Devrimi) olmuyor..» «Büyük bir dalgınlık» Kâmile Imer, dil İle olan Ugisini, bir yandan Ankara Üniversi(Deramı Sa. 7, Sft. 1 de) NADtR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog