Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Kcfak} 'Doaan OKULLARIMIZDA UYGULANAN EN YENİ METOTLARA GORE HAZIRLANMIŞTIR. Ba;tan ba?a renklı r«sımltrlt, harita v« sctnılarla *u$lo 100 tayfa 5 Lıra Genel dağıtım • BATEŞ ANSIKLOPEDISI umhuri 50: yıl, sayı: 17598 LurucuBu; YTJNTJS NADt f T* mefctup tdred: Cumhurtyet lıtanbul Port» Kuturaî Istaabul Ko; M8 T e l e f o n l . r : 22 42 90 2 3 4 2 8 6 2 3 4 3 9 7 22 42 98 3 3 4 3 9 9 SHtfını Gegtp Yavıunuza En Uygua Hediyesi ÜLK« OKUL Cılt Haünde Çıkb. Ta^tle de Satüır Toptsn Satış Yerl«rı: Istanbul'da Babıilı d» ANSİKUyPEDİSİdir. OCAK KlTAP DAĞITIM ŞTİ. va BATEŞ 31 Temmuz Salı 1973 Bilirkişi raporıı, mahkemeye verildi i 3nlverslteîer~rra»ı 1373 yılglrl? latihaju'tes? soruları defteriadekl sîr»larli.JoBv^i£ revc ıt roîokopılcrJeki aorıl^rıa Aynlyet v > benserllk < larlr.ir. «e3?lii 1711 y:p;ı<Jı ii('1~.<ciJ yjc ria .^îterılnlç ) lncelece sonucunda rbrduıc »ci: l.otoJcaaidejci 3or l^rla.test isîterinde'<l eorularıjı boltla.eonı nuıaraları' llc,aoralcxın jiıclarinı &cllrten ta.'c,c,a,e )kısiKİara lsabet •dencunlexerin »celne ni3ilI,""Tinln,v(> Inîta ş e k i l l i bir eorvolan(bom» 2b »oru 21 )J?/.l io».lllor j : e r ı ı itı.ı refersıa no'tal&rını lşaretliyen barflerla •soJii *jnı olu^u, d<>tayını vcrJi*ln;lı çofc nfak d l • •yeecka.ar o ı c r s ı s C l l i . ^ :tUo n^î , y Uo î l ra pelenbaşka lceltna lla »OBiliF,Kı»alt»»lnrın deglsik c 11, sibUeorunun bealiâlr.l defl^tlr••ycn.aoiru ccvatı tulrcca yanıltn; rapu£.y«s,fctr fcaç el dejijtirze eoaucu •le rcçen eon nucnadajci ywnlı;lıklar dı?ında,sorular araamdt blr ayrılık 3.'er«fc tcat d'ftcrinde3cl,».crelcsc<Jt Kotokopidekl ttlttla aorularıa l İ l l ac.orlerlnin «e birı«lrrlnâa daiiayoı olücu )."ir Korovo?lîirrî soa LARI* ?T3T X*JMA?I"I2 TVDIR, '10. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNİN ATADIĞI 3 KİŞİLİK BİLİRKİŞÎ HEYETİ YAPTIĞI İNCELEME SONUCUNDA ÜNİVERSİTELERARASl GİRİŞ SINAVI SORULARIYLE ÇALINAN SORULARIN A Y N I OLDUĞUNU SAPTADI BİLİRKİŞİ HEYETİNÎN DÜZENLEDÎĞ1 RAPORUN SONUÇ BÖLÜMÜNDE GAZETEMIZIN NOTERE ONAYLATTIĞI SORULARLA TEST SORULARININ AYNI OLDUĞUNA TAM K A N A A T GETIRİLDİĞİ BEÜRTİLÎYOR SORULARIH ATSI erypı lle «raedarls. BİLİR Fi»lk b a l l l T*rmaa Klaye fennn Mtcaattk Hehaat Saygı "Sınav soruları ile çalınanlar aynı,, Yalçin PEKŞEN 1973 yılı Ünıversıtelerarası giriş sınavı sorulan ıle bunlann çalındığını saptamak amacıyla bır bolumunu Noterde onaylattığımız soruların ajnı olduklari, 10 Sulh Hukuk Hakımlığının atadığı 3 klşılık bılırkışl heyetı tarafından tesbıt edılmıştır Bılırkışi heyetı, dun 10 Sulh Hukuk Hâkımlığıne sunduğu raporda, «Fotokopıdekı sorularla, test deftenndekı sorulann aynı olduguna kanaatlerının tam olduğunu» bıldırmıştır. Bıhrluşılerın Mahkemeye sundukları raporun sonuç bölümü. Yunan muhalefet liderleri, halk oylamasının düzmece olduğunu öne sürdüler r Otomotiv Sanayiinde işveren] lokavt uygulamaya başladı BURS4, (Feridun E\renosoğ]u lıştıgı bu fabnkalar, işverence şılanmıç ve fabrıkalara sokulBıldınyor) Dun sabahtan ıtı kapatılmi'=tır. Bu nedenle Bursa mamışlardır Tofaş Fabrikası o baren, MetaU î? Sendıkasının 5 da otomobıl sanayıı durmuftur. nunde Perjembe gunu, lokavt kapsammdaka fabrıkalarm ışçı gun once greve başladığı Tofaş Tertibat lerıyle, kardes sendakaların ışçıOtomobıl fabrikası ıle sendikann îş\ eren'ın lokavt uygulaması, len bır toplantı >aparak ışveregrev karan aldiğı Renault otomobıl fabnkası, SKT, Mako ışçı çevrelerince surpnz olaralc nın lokavt kararmı eleştırecekÇoşkTinbz, Karsan, Urçelık ve karşılanmış, dun sabah sanayi lerdır ışverlenne gıden Çentaş fabrıkalaruda işvsren; bolgesınaekı Bursa Metal 1$ Sendıkası baj lokavt kararmı uyrulamaym koy bmlerco işçı, burada tertibat «1 kanı tsmet Cantekın, işveremn muştur Toplam 5500 işçının ça mış asker ve jandarmaJarla kar tutumunu hıssl ve bır çeşıt govde gosterısı olarak nitelemiş, lo kavt u> gulamasınm kendılerını vıldırmayacağını so\lemıştır Can tekın, MetalIş Federas\onu ıle Türk tş'ten tahmat bekledıklerını sozlerine eklemıştır OLAYLARIN ARDINDAKt GERCEK Bilirkişi H Raporu Tek tek Bılırkışi heyetmi oluşturan Fıİşverene göre zk oğretmenı Halıl Derman, tşveren yetkıhleri, Metal î j Kımva oğretmenı Kenan Doğan Sendıkasının olumsuz tutujnuve Matematık öfretmenı Mehmet Saygı test kıtabındakı sorularla, (Oevaaı Sa. 7, Sa. S d«) tarafımızdan notere tasdık ettırılen sorulan tek tek mcelemışler ve 10 Sulh HâkımlıŞıne verdıklen 3 savfalık raporlannda şu U. ' ' • »• 1 . (Dış Haberler Servisi) hususlan saptamışlardir. 1 Fotokopıdekı sorularla ••«ilU.ı . t test deftenndekı soruların b o 1 »c t lo ?• „ . ' 1 t • ATINA Yunamstan'da kral5 c 1 lum, soru, numaralan ıle sorulıgın kaldırılarak cumhurıyetın lann şıklannı bellrten (a, b, c, ılân edılmesı ve Papadopulos'un d, e) kısımlarına ısabet eden 7 yıllık bır donem ıçın Cumhurcumlelenn kelıme djzılışlenmn baş.kanı ılân edılmesı konusunda ve hattâ şekıllı bır soru olan 1rr' oncekı gun yapüan halk oylamaUrta» (Bolum 2b soru 21) dekı şekıller sında Yunan halkınin yuzde 78 51 . . . 111 #v T ,»yrı 0 « > , üzenndekı referans noktalarmı «Evet», yuzde 21,5'ı ıse «Hayır» ışaretleyen harflenn dızılışlerl oyu kullanmıştır. mil) t«*nn dahı aynıdır. l " teî™t" < > , •• ' ;V.;ÎÎ Geçıcı Cumhurbaşkanı Papa•a « d dopuîos Hukumetl tarafından tasarının ılerde uvgulanması ha2 Çok ufak ve fakat aynıyeTurkaye Barolar Bırhği Ba?kaKSTA 1U. ITi TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI Ç. • apılan resmı açıklamad'a, çok ru Prolesor Faruk Erem'ın Dev\ ünde, bu kerre, tasarının dahı tı değıştırmeyecek kadar önemaz sayıda tasnıi edılmemış oy bu let Güvenlik Mabkemelerı kanun yunitmece asılacagı kuşkusu sız (ımla, daktılo hatası, aynı PROF. EREM'IN, KORUTURK'E GÖNlundu|u belırtilmis ve 3,5 mıl tasarısının parlamentoda goruıçındeyız» denümektedır | anlama gelen başka kelıme ile DERDİĞİ MEKTUP AÇIKLANDI .. Mlua . a >on seçmenm cEVET», bır mıl şulmesı sırasında CumhurbaşkaTurkıye Barolar Bırlığı Başka j vazilış, kısaltmaların değışık şek•»=0*0.1 a«t •lertar jon cıvarında seçmenln de «HA nı Fahn Koruturk ıle Adalet gıbı) sorunun benlığını de' • E T L 1 î ; 1 " r « » nı Eremın eleştırdıgı Devlet Ou lı feru :1 Sor o 1 Cumhuriyet Haber Rlerkezi YIR» oyu kulland'ğı kaydedılğıştınneyen, doğru cevabı bulBakanı Hayn Mumcuoğlu'na venlık Mahkemelen tasarısının • u r • ı mıştır. gonderdıği mektuplar ve tasanmaddelerı aynen kabul edılerek makta yanıl'ma vapmayan, birkaç ior» ı j 1 3Z 1 .t.r a i c » j 11» ixa 81 a . , ı , H . 1 1 * m el değıştırme sonucu ele geçen nın Anayasaja aykanlığı one sukanunlaşmıştır. Atına'nın çeşıtlı kesimlerinde otofop. ue M «t A * » \ i nson nushadakı vanlışlıklar dışınrulen rapor açıklanmıştır. Erem'ın Cumhurbaşkanı KorucHAYIR» ojlarının sajısının kırı düşenraaksatlı,aşın hukümgonderdıği mektupta «DeUet Gütuk'e gonderdığı mektup şoyle da sorular arasında bır aynlık iuzde 35 ila 60 oranında ojnaProfesor Faruk Erem'ın CUTIler ıhtıva ettığın belırtılmekte, venlık Mahkemelen Kanununun • 1 Tfer ı a 9 ^ . f 1 L yoktur. dır i » ' ) j e k M " 1L dıgı gorulmuştur. hurbaşkanı Fahn Koruturk'e Anajasa değışıklıklerıne bıle ay «Degışık Anayasa yı büe aşan bu Veat i^ Tttr Tlafa, tji 1 { Î * * «Cumhur başkanlığı (Devamı Sa. 7, Su. 1 de) Papadopulos dun bır Radjo • t İ J»J I l Yukse* Katına TV konuşması yaparak, vadettııt* 1»» l i e u/ru Devlet Guvenlık Mahkemelen Rl slja^al reformlan gerçekles hakkındakı Kanun «Tasan» sı tıreceğını açıklamıştır PapaaoS ı . ; b?r * : « " "' ' yuksek takdırlennıze sunulmuş pulos şunları sojlemıştlr. VI* "" bulunmaktadır. Turkıje Barolar «Sı\asal değışıklıkler hakkın" ir 1,01 IJU . r%Xtt so arı s ' i t j . ! fotokopi a.seriji te.j** l »Ja.Bırlığı anarşıst davranışlara ıcarda verdığım sozu yerıne getıreşı olduğunu zamanında kamu ceğımı bır kez daha tekrarla1 •ynmr. oyuna açıklamış, Ihtısas «Mah Tî ' mak ısterım Verdlğınlz ojlarla keme» sı şeklındekı kuruluşlar Kfallığı reddederek Cumhurıjear ^ y 1 TZTÎ r »JOSİİ» da sakınca gorulmıveceğı kanaa tı ve ıhtılalm basarılarını ona\a i*. l«<e*l*ı*i« heauz, r * rm 11cris tınde olduğunu da behrtmivtı hi Mıl e v j ı U ı ı J« . l l l r lsdınız A^^ıca ıflâs etmış bazı 1 j Ta«anda ıse tutulan yolun açık *ı\aM çıkarcüara ce\ ap vermıs L l l e 1 İJİJ1 lanan amacı aştığı, polıtık ıstek olaunuz » > lenn, Adaletı belh bır yone sa Muhalefet lıderı ve eski Ba^ba reklemek çabasında olduğu goralkanlardan Kanelopulos halk o\ mektedır. lamasının ıptalı ıçın Yuk^e< Mahkemeve basvuracağını aç><Yargı hükmü ANKIRA, (Cumhuriyet Burosu) lamı^tır Kanelopulo^ğ Papado i Arayasanm yargıja ılışkın huAPlı Seyfı Ozturk, CHP Gepulos'un zafer ılan ettığı sıraca kumlennın degıştınlmesmı aynı nel Başkanı Bulent Ecevıt'e yoAtma'cTa >abancı gazetecılere polıtık ısteklerın baskısı altınaa nelttıgı suçlamaları aun de surverdığı demeçte, «Bovlesıne a elde etmış olan bır anlayışın ne durmu"! Koevıt ın «Marksıst ve ğır baskı altında dunjanın hıç sonuc vereceğını ancak ılerde ız Lenınısıe.ıe yaptığı ışbırlığım EDIRNE Cumhurbaşkanı bır ulkesınde secmenın (havırt t ' t \ ; Ar I f \ î X » f I A• lemek mumkun olabılecektır Fa (keııU' ıkrar belgelen ıle) ıspatFahn Koruturk, uçuncu >urt o^u vermesı beklenemez» de e«ru ;i kat De\let Guvenlık Mahkeme.eladışmi). one surmuştur. gezısıne dun Trakyada başlamış mıştır rı Kanunu Tasansı, Anajasa de ;«ıi, «*~. \e Çorlu, KırKİarell ve Edırne Dsnı once duzenJe^ığı basın •erv nı ı^rut; Ote yandan muhalefet liderleğışıklıklerıne bıle aykırı duşen toplantısnaa Ecevıte «48 saat j ı zi' aret etmıştır j.an.Cl n, halk oylaması sırasmda bırmaksatlı aşın hukumler ıhtna metı ı veroı^ını» ve bu surenm • J Kıuaj t^ Sa Istanbul dan sabah beraberm çok >erde halka yalnız <E\et> oetmektedır Henuz <tTasari)> hageçf'ânı sovıeyen O<;turk, bu ko de Genelkurmav Başkanı, Içışle uCI 1» ^ " 1 yclac ? Cl 9«UlıiJa j2ilralrl» i«l« S*t»«ı y î p ı l a ı ç t » yu verıldığmı ılerı sunnuşlerdır lınde savdığımız metnm \uce Ma nuda oz^tle şoyle konuşmuşnır. Yunan Demokratık Mesruıyet Ko rı Bakanı Kara Kuv\etlen Ko ft w r i f •«. lollâTini» yasılııg o l î ' j ^ »ıorulrın «*li u u kamınızca ıncelenmesı sırasınria d «BaKune kadar hıçbır cevap vemutanı ve 1 Ordu ve Sıkıyone tnıtesı de dun Yuksek Mahkepek çok ısabetsız hukumlen kaoV remedı Cevap yerıne: Meydsn JL31 » C U J I it.1 i»j dt «jtlrn j.teltr.lAı, k foto»opiwt*l (De\amı Sa. T, Su. 5 de) tım Komutanı oldugu halde hesamasına rağmen ozellıkle ıhş'k l'kopterle Çorlu v a gelen Koru"•a s t l j n s ıp eıujgi forJİ r . t j ^ r u t o r nua tfjrtibiBJ te takdım kıldığımız raporda \er okuyorum, dokunulmazlığun Kalk sın hesap vereyım dıyor. turk. havaalanında ve şenırde alan hususlann bır değerlendırYaptığı bombanm elınde patlaması sonucu sakat kalan «Bomba Derha! ıfade edeyıtn kı, bu çok , askeri torenlerle karşılanmıştır meye tabı tutulmasını nıyaz ev4 Yan ödemeler 5 Kolordu Komutanı Korgene olavlan davası» samğı hukuk oğrencısı Ibrahım Çenet dünku dulemekteyız Zatıdevletlerine baş ucuz kahramanlık gostensıdır. ' 4ru'mada gorulujor... (Fotograf: Doğan KATIRCIOGLU) (Devamı Sa. 7, Sü. S de)' ral A Fethı Esener ın verdığı vurmamızın olumlu bır nedenı de 2Hg61 • "» İ3 «Vltooa r « 1 a « • « cetvelinde bnfıngte bulunan Cumhurbaska şudur: «11»i l i n aooiadi* âdCi.4* p^a S«TVM1 nına 5 Kolordunun bır plaketı S,n ; inl> o « «a ^ . ^ ş ^ değişiklik yapıldı Anayasayı asan sunulmuştur. t«r«ı4« »ors 47 Değışık Anayasa'yı bıle aşan bu Cumhurbaşkanı aaha sonra AVK«t4, (a») î? güçlugJ. tasarının ılerde uygulanması haKırklarelıne geçmış ve askeri ış nskı ve temınındekı guçluk 1"^ , ı l 9 Sci" *") ... a«ru hnde, bu kerre, tasarının danı 2ammı cet\elleruıde değişiklik bırhklen denetledıkten sonra ıl yurutmece asılacagı kuşkusu Soru 50 yapılmıştır sorunları hakkında duzenlenen ıç'ndeyız Çunku tasannın oaa dn ' ş . r«ty«e* n^«e. 5 8 1972 tanhli ve 7/4821 Sayılı bır brıfınge katılmıştır. hukumlerınden bunu sezınlemek Bakanlar Kurulu karan ıle buKoruturk saat 16'da Kırklareimkansız değıldır. Devletın baçı e»t a*ftort a> «to«ı> J, na ek olarak çıkarılan kararna lı'nden Edırne've gelmış ve Vı olan Cumhurbaşkanımızın telkınmelerın zam cetvellerınde yapilâyette duzenlenen bnfıngte E (c) »rl» 0 «lr r .fc v 1 » l ' r lerı, gorevde bulunanlann temBomba dâvâsının dunku duruş Mayıs sabahı bır elun, ıkı baca lan değışıkhk dunku Resmî Ga dırne'nın dert ve sorunlannı dın îthal malı pırıncın satış fıya Lınlı hareket etmelerını sağlayamasında, 6 Mayıs 1972 gecesı e ğım kesılmış vesaır yaralarım oi (•)r^P»S''ölr" tavtîr " * letede yayımlanmıştır. büecek, ısabetsız tasarruflan on1 tına Tıcaret Bakanlığı tarafınlemıştır Bnfıngte konuşan Edır lınde bomba patlaması sonucu dugu halde narkozdan kurtuldu Atom Enerjısı Komısyonu Ge dan 160 kuruş zam yapılmıştır. ı ne Valısı Mustafa Karaer, Cum bır koluyla ıkı bacağinı kaybcğumda ellerındekı teypın mıkro levebllecektır. n«l Sekreterhğı, Mılli Eğıtim huriyetın 50 yılmda Edirnede Toprak Mahsulleri Ofısi taraEn denn saygılanmızla arzefonunu ağzıma dayamış olan Haden Ibrahım Çenet'ın sorgusuna Bakanlığı, Atatürk Ünıversıtesı, fmdan itial edılen pırıncın satış derız «Trâkya Üniversitesısnin kuruldıye Hanım adındakı ve ısmını devam edılmıştır. Devlet Üretme Çıftlıklen, Devlet fıjatlan toptan 590 perakende Türkıye Barolar Bırlığı bilmedığim ıkJ MÎT elemanı be Koltuk degnekleriyle guçlükle Hava Meydanlan îşletmesı Genel masını ve bir havaalanı açılması 660 kuruşa yukselmiştir. tthal Başkanı nı istemıştır. Cumhurbaşkanı Ko nı zorlamağa başladılar. Arkadaş ayakta durabildiğı Içın, ıfadesıni MUdürlügu. Tıcaret Bakanlığı, malı plrinç düne kadar toptan Av Faruk Erem» ruttırk sorunlan dınledıklen son lanıtım kimler olduğunu, dun oturarak vermesıne müsaade edıDışışlen Bakanlıgı, Emnıvet Ge 430, perakende 500 kuruşa satıTurkne Barolar Bırlığı Bs^ka ra, «Burada Doğudan farklı ola len sanık, dUnktl duruşmada ba kimlerle gezdiğlmı sormağa baş nei Müdürlüğü ve Karad»ni' lıvordu rak guler >u^lü insanlar gbrüyoşından geçenlen anlatarak, çun ladılar. Ne japacaklannı sordu nının Cumhurbaçkanına gonderdi Teknık Unıversi*e«ı personelinın ğumda, zekânı ölçeceğız Bakain mpktuba ılıskın Devlet Guvenrum Buna bölgenin bır sanavi Ticaret Bakanlığı vetkllileri lan soylemıştır iş güçlüfu. ıç nskı ve temının lık Mshkemfle ını ele'tıren ra merk»2i haline gelmesi sebep olzamma neden olarak venl ithal 10 Sulh Hukuk Hakımi farafından atanan 3 bılirkmnın te«t sorula«6 Mayıs 1972 gecesı blr patla lım hatırlıyabiliyor musun, de dtkı güçiük ramları ek kararna mtktıdiT» demtstlr. edllen pirincin kahteli olusunu m» sonucu yaralandım Cerrah dıler. Ben mkftmla arkadaalan porda da mariHçİPrin Anayasaya nyla gazetemız larafından noterp tasdık ettınlen «orulan teker teker mtde »ynntılı olarıic göjıtril (Oevamı Sa. 7, Sü. 1 de) (Oevamı Sa. 7. Sü. 5 de) gostermişlerdlr. Q.«f.ftnffgina kaldınldım. 7 kıyaslayan ve ajnı olduklarını ortaya kojan raporun bolumlen. (Oevamı Sa. 7, Stt. • de) niıttr. (»») er yü hse ve lıse duzeyindekı okullan bıtınp unıversıte jırış sınavlanna katılan öirencılfnn savısı artmaUtadır. Bn yıl 150 bine vakın çenç vukaek oijrenım ıçın gırıs sınavlanna katılmıştır. Bır süreden ben gırıs smavları «Merke^ı Sıstem» denen ve bfr merkezden yonetılen bır nsnlle vurutulmekteydi. Turkıye'nıo ber yanında. hatta Turkive dısında butun ogrencılere avnı test sorularıti) yoneltıp cevaplan elektronık bir dejerlendırmeve tabı tutan bn vontemde. soruların sınavlardan once gızlı tutalması cerekmektedır. Ovsa vıllardan ben. aornlann bazı kanallarla ofcrencılere «atıldıgı • •• (Devamı Sa. 7, Su. 4 de) GüvenlikMahkemeleri, siyasi mücadele alanı haline gelecek, 6 u a;; f 1 t Korutürk, Trakya'da; «Burada Doğu'dan farMı olarak, güler yüzlii insanlar gördüm» dedi AP'li Öztürk: "Ecevit'ten cevap bekliyorum,, J n )10 1 1 a r r El inde patlayan bombayla bacaklarını ve kolunu yitiren Çenet ifade verdi o Piriııç fiyatına 160 kurus yapıldı u • • » ' a « " zam M L L u l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog