Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Anadolu'nun gözü kulağı dili 1. GİDE GİDE: 10 "CAN PAZARI,, Fikret Otyam DOGAN ÎAYINEVİ, Cebed • Anksr» (Cumhuriyet • «087) u m h u r i y< Kurncusu: rUNUS NADt > Traş olanların D u Ş l l H İ U b l C l l V U U ^ K bıçd mz $u EI113t 1 0 3 V , ., | Wıllıams yun ışak r h a ı veya bu ıtıaıka olsun, traş satjlar. 50: yıl; sayı: 17597 Telgraf ve mektup tdresl: Cumhuriyet isUnOul HusM Kutusu: [stanbui Nıv Î48 T e 1 e f o n 1 a r : 22 42 90 22 43 86 23 42 97 23 42 88 2i 43 99 30 Temmuz Pazartesi 1973 urilliams Formöldtki SILİCON îa yuinds Wıllıams Traş Kr«mı rahat, müktmm.l v» yumusak tıa* saflat Erkek yüzün» <•*•,;*. temizlık v«rir Ticaret Bakanı Türkel, "Ihracat yıl sonunda I milyar doları aşacakfi dedi GEDtZ Gediz îpHk v« Men nıcat Sanayi (Gimsan) Anonim Çırketinin kurduju Gedis îplık Fabrikasuun dıia yapılan te mel atrna toreninde konuşan Tl csret Bakanı Ahmet TUrkel. bu yıl sonunda ihracahmızın bir mılyar dolan asacağını bildirmıs, Haziran sonunda Öıracatımızın 622 milyon dolan buldugurru, bu rakamın geçen yıl rakamından 190 milyon dolar ve yüzde 4 oramnda fazl* oldu ğunu bellrtmıştır. Tıcaret Bakanı, bu yıl. 6 ayda yaptığımız ıhracatın 1970 nlı yıllık toplam' ihracatından fazla olduğunu, 1971 vılı yıllık Ihra catına ise çok yakın bır düseyde bulunduğunu, ekonomimiz ve sanayimirin bütün ihtiyacmı karşılamak maksadıvle yürütülen ithaiatımınn da Haziran ayı sonunda,' geçen yılın avnı dttnemine oranla yuzde 34,4 oranında bir artışla 939,7 milyon do lara ulas^ığinı söylemls, bu mık tarın 1970 vılj toplam ithalfttmdan fazla olduğuna dikkatl çek mıstir. Bakan daha gonra pamuk lhracatı konusunda da bilgi vermış. dzetle söylo konuşmustur: «1972 yılmda bir ton pamuk ihracatı kar«ılıği olarak ortalama 740 dolar dovis gelıri elde edılmıştir. Bu pamuğu yurdurmi7da isletmek suretıyle pamuk iplifi olarale ihrac ettiğı(Devamı Ss. 7. Sü. 8 da) Ecevit'e göre AP iftira kampanyası açıyor «Aşın sol; ekonomik ve sosyal bunalımlar ortamında gelişir. Türkiye'de halk yararına ekonomik düzen kurulmalıdır» «Aşırı solcu sayılan bir avuç insanı öldürmek, hapsetmek sorunları çözmeye yetseydi, halk pahalılıktan ezilmezdi» sözü kalmamıştır,, CÎDE Batı Karadenl* il y« ilçelerını kapsayan bır gezıye çılcan cap Genel Baskanı Bul»m Ecevıt, yaptığı konuşmalardj, ozellıkle halk yaranna ekonornık duzen ve ozgurlüklerin kısıtlanması konulan üstunde dı>rrıbş, bu arada AP nm son gunlerde OT taya attığı ıddıalara degınerpk, «AP'nın ekonomik ve sosyal konularda söyleyecek sozü kalnıamıştır. Onun ıçın özelhkie bj konularda susmaktadır. Rejim konusunda da kendı kencbm savunamayacak durumdadır. O bakımdan bu seçım kampanyasmı daha çok ıftıra uzerıne kuracağı anlasılmaktadır» demıştır. Halkın buyuk bır ılgıyle dinledığı konuşmasında Ecevıt ozetle şunlan soylemıştır: «Turkıye'de halk yararına bır ekonomik ve sosyal duzen, anayasamız doğrultusunda kurulmadıkça rejım sorunlan da çozulemez ve ülkemız sık sık siyasal bunalımlara suruklenmekten kurtulamaz » Ecevıt, sözlerıne soyle devam ftmıştır: «Ekonomik sıkıntılar, sosyal adaletsızlıkler devam ettıkçe, hal 'AP'nin söyleyecek kın ştkâyetleri de artarak devam edecektır O zaman, bu sıkıntılan ve adaletsızlıklen yaratan tutumun sorumluları. şıkâvetlerı duymamak ve duyurmamak ıçın, I demokrasıyı vozlaştırmağa öz ' gurluklen kısmaga kalkışacaklardır, bu ozgurluk kısuıtılarıntn ge (Devamı Sa. 7, Su. 2 de) rol oynadı I Atina ve Selanik ' gibi büyük merkezlerde referandumda evet oyu, • diğer köy ve illere göre daha düşük oldu Yunan halkı, Anayasa I Hapis cezası değışıklığı tehdidi referanduma katılma için yüzde 80 oranının yüksek < olumlu olmasında önemli oy kullandı ölçüde Antoni Gdondelll Bildiriyor ATtNA Yunanistan'da Hazlran ayında ilân edilen Cumhuriyet yönetımı ile geçîci Cumhurbaskam Papadopulos'un 7 yıl sürevle Cumhurbaskanı kabul edilip edılmediğını bıldıren referandum dun yapılmıstır. Kesin olmayan ılk haberlere göre. ovlamaya katılanların yuzde 8085'ı evet oyu kullanznıslardır. Oylama sabah baMamış ve 18.30'da sona ermı^tlr Ovlamaya katılma oranı yuksek olmuştur. Daha önce 6 milyon Yunanhnın oy kullanacağı bildirilmiştL GEZÎ NOTLARI: "Çalışanlar arasındaki çelişkiden egemen çevreler medet umuyor,, AVKARA, (Cumhuriyet Büroeu) Mımarlar Odası dun yayımladığı bır bıldırı İle hukumetle sendıkalar arasında yapılan ısçı memur aynmı tartışmasının memurlar açısmdan onur kırıcı olduğunu one surmuş, «Savunuknası gereken. tum calışanlann haklandır» demıştır. «Personel Kanununun uygulanışından bu yana, fıyatlann 2 kattna çıkmasına karşılık yarım mılyonu aşan kamu gorevlısi ve onların eline baxan aılelerın oluşturduğu 3 mılyonu aşkın bır kı'le. havat pahalılığının pençesınde kıvranırk<"n, bazı sendıkal orgutlerle hukumetler arasında sürdurulen ışçı memur avrımı tartL^ması calışanlann haklan üzerınde bır pazarhk konusu durumuna sokulmuştur» denilen bıldınde, egemen c«vrelerın çalışanlar arasındaki «Yapav çelışkılerden» medet umduklan da kaydedılmekte. devlet ıstıhdam polıtıkasının memuru «Kapıkulu» yapmayı ve ülkede emeğın fıyatını düsür(Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) Hapis tehdidi Referancfuma katılma oranırıın yuksekliğinde oy kullanmak üzere sandık başlarına gitmeyenlerin basta hapis olmak uze re çeşıtli cezalara çarptmlacagının bildîrllmesinin önemli oranda etkisl olmuştur. Ov sandıklannın bulundugu blnalann kapısmda bır polısle, iki asker düzenl sağlamıstır. Fakat oy «andıklarının bulunduklan yerlerde asker ve polıtlerin nöbet tutmadığı gorülmustür. Eskiden siyasal konuşmaları dükkânlarında dinleyen Safranbolulular, Ecevit'i ilgi ile karşıladılar Kaçırılan Kıbrıs Adalet Bakanının tutuklu Grivascılarla değiş tokuş edileceği sanılıyor (DIS HABERLER SERVtSt) LEFKOŞE Kıbns Rum A6"alet Bakanı Chrıstakis Vakıs'i onceki sabaha karşı evlnden kaçırılan unıformah ıkı kişınin a» maçlannın ne oldugu hâlâ «nlaşılamamış. kaçınlan Bakana daır bir haber alınamamıstır Lefkose'deki eözlemcilere gSre Bakanı kaçıranlar. halen tutuklu bulunan bazı Grivas taraftarlarmm serbest bırakilmasını i«teveceklerdır özel polı» kuvvetınin son harekâtı sırasında vakalanan vurden fazl» Grlvascı halen tutuklu bulunmaktariır. Onceki sabah Kıbns Rum Yönetımı Adalet Bakanının kaçırılmasmdan sonra, dun sabah Makarios'a bagh güvenlık kuvvetlen. ıçlerınde 8 eazetecinın d» bulundufu ve Grivas yanlısı olduklan «anılan 150 Kıbnslı Rumu hıhıklamıştır. ' Şehirlerde daha az Dun gece saat 24'de alınan kesın olmavan sonuçlara gore, koy, kasaba ve kuçuk şehırlerd» »vet oranı yüzdfe 97'vi bulmustur. Atina ve Selânik gıbi sehirierde ise bu oranın yüzde 6072 arasında oldugu gorülmuştür. Sivasal gözlemciler, referanduma evet divenlerin savısının tahmınen yüzde 80 85 olacagını belîrtmiîlerdir. Kesin sonuçlar bugun bellı olacaktır. (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Ümit GÜRTUNA KURC4ŞİLE, (Zonguldak) CHP lıderi, Zonguldak'ın küçük ilçelenni tamamladı, son «Hafta sonun gezısiyle. Once Safranbolu'ya gıdıldı. Demir • Çelık'ten kurulu Kvabük'un hemen 10 kılometre yakınında. Safranbolu, sankj hâla Osmanlı devrmi yaşıyor. Daracık yollar. eskı hamam ve camüerm markez nok ta'i oldugu ilçenın Karabük'un yakınında unutulmusluğunu kanıtlamak uzere kıvnlıp duruyor. Ecevıt konuşuyor Safranbolu'da . Alkıjlamyor, sdzu kesıhyor çogu kez, «Halkçı Ecevıt» ya da «Yaşa Karaoğlan» tempo'.arı> la . (Devamı Sa. 7, Sıi. 1 de) CHFli Dolun: (dçişleri Bakanı haberleşme hürriyetini ihlâl ediyor» CHP Istanbul mılletvekill Hüseyın Dolun, Içışlerl Bakan Mukadder Oztekin'ın Anayasa'nln, «Herkes haberleşme hurnyeüne sahıptır, haberleşmenin gızlılığı esastır. Kanunun gosterdıği hal lerde. hakim tarafından uygun olarak venlmiş bir karar olmadık ça bu gızlilığe dokunulamaz» amır hukmünü ıhlâl ederek, kenüı sıne çektıği telgrafın metnini pos taneden aldırttığını sdylemiştir. CHP mılletvekilı Dolun, Içışleri Bakanı Mukadder Öztekin'e, Kadıköy adliyesinde basın mensup lannın bazı emniyet mensuplann ca tartaklanması olayını duyurmak içın 14 Temmuz 1973 giinü Kocamustafapaşa Postanesinden bır telgraf çektiğini bildirmiş, da ha sonra bu telerafm. CMPkin'ın emnyle postaneden nasıl aldırtıl (Deramı S*. 7, Sü. 2 de) Turhal'da, silâhlı çatışma sonunda ı milyon liralık esrar ele geçirildi TLRHAL, (Tokat) Tokat'a baglı Turhal ılçesınıa yenı koyün de oncekı gece Adana Emniyet Mudurluğu Narkotık Buro elemanları silâhlı çatışma sonunda değerı 1 milyon lıra olan 66 kılo 500 gram toz esrar ele geçırmı^lerdır. Turhal kavmakam vekıll tbrahim Ögut'un verdıği bügıye s o re, çatışma sırasında, esrar lann sahıbı oldugu büdirüen 35 yaşmdakı Mustaia Baran başmdaa ya ralı olarak ele geçınlmıştlr. Ibrahım Öğüfıln bildırdıglne gore, Adan*> Emniyet Müdurluğu Narkotık Büro elemanlan esrar alıası kılığma pirerek Mustaîa Baranla ılk teması Adana'da kurmuşlar ve malların Turhal'da teslımı konusunda anlaşmışlardır. Anlaşmanin yapılmasından sonra bır komıserin yönetimince 5 polis memuru alıcı kılığıncltt bnce Amasra'ya oradan da Turhal'a gelerek satıcılarla temas kurmuşlardır. Turhalda yapılan gorilşmede esrarlann öncekl ge ce saat 21.00 sıralarmda Yenikoye 3 kilometre uzaklıktakl ben zin istasyonunda teslim edilmea kararlaştmlmıştır. Olayın bildirilmesl üzerine, Turhal tlçe Jandarma Konratanlığına bağlı bir ekıp de daha önce gıderek benzmliğin çevre sınde güvenlık tedbirlerl almış lardır Mustafa Baran'm adamlan bir ara malların teslimi «• rasmda şüphelenmışler ve alı(Devamı Sa, 7, Sü. 3 de) Fener Patriği dinî giysiyle dolasabilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bfirora) Bakanlar Kurulu, Fener Rum Ortodoks Patriğt Dımıtri Papadopulos'a, mâbet ve ayınler dısmda da ruhant giysı glymesine Izin vermisrlr. tçişlerl Bakanlığının lsteml ülenr.e alınan karar dCnkü Resml Gazete'de yayımlanmıstır. Yeni patlamalar öte yandan öncekl gece Kıbrıs'm çeşitli boleelericde yeni patlamalar olmustur Patlamaların ilkl ve en sldd«tlisı Lefkose'deki bır oolıs karakolunda kavriedilmı». fkı kath bina, iki odasına yerleştirilen bombaların volaçtıi|ı alevler »onucunda vanarak kul olmuştur. Bu olavı Larnaka ve LJmasol başta olmak üzere diger ceşHU kentlerdekl patlamalar lzlemişÜr. Adana DP Kongresinde Demir el; «Millî Münafik» ilân edildi ADANA fRefik BalcO Demokratık Parti İl Kongresinde konuşan Gcnel Ba*kan Yardımcısı Dr. Sadettın Bilpç «Milletın, namu"ilunun mu, yoksa ulufe daKitarak parayla adam satın alan, lann raı vanında oldugu 14 Ekım1 de anlasılacaktır» demis, çalı?ma raporunda eleştirilen AP Genel Başkanı Suleyman Demirel «Mıl 1 Mıinafik» olan edümıştır. 1 E«ki Cumhurhaşkanı Celâl Ba ' yar'ın DP'vi destekledigini, bu | nu mıllî bir görev savdığmı beIirfen ve Adana'va eelecesini acıklavan mesaiınm da okunduğu fcongreve 505 dclese île 1000'den fazla davetli katıİTiıstır. tmar Bakanı Nebıl Oku>, bır b^jana »cıun Upusunu verirken Tarabya'da genç bir kadın öldürüldü Tarab^a ~ostan sokaktaki gecekonduıarda oturan genç bır kadın. dun av tufeğıjle sırtından vurularak olcfurulmuştur. Anadolu Ajansı'nın bıldirdığıne gore. olav, Hasan Yuran adlı akraba=ının vanında konuk olan 20 va«ınd?kl e\h Hanife Hacı":uIeT.manoğlu'nun çcmeje su slma\a glttığı sırada mejoana eelmı«tır. Evden çıkıp elmdeki kovalarla «u almaia gıttığı sırada meçhul bır jahıs, genç kadının arkaMndan av tufeğıyle ateş erfe rek onu karlar içınde yere SPTmıştır Meçhul şahıs olayı takıben kaçmıstır. Tarab\a Polısi, cınayete Savcılığın elkoymasmdan sonra olayın kazaen meydana geldığmın sanıldığını büdırmıştir. Bu konuda karakolun verdığl bügıye gore olay. evın yakınındakı bır fu kaynafı onunde bulunan 7 vastndaki Alı Osman Hacısül»vmanoğlu ehndeki av tufeğınin üstune düşmüş ve ateş alan tufekten cıkan bir kurşun genç kadmın öhimune neden olmustur Kuçıik: çoenğun, Mu^tafa Hacısüleymanoğlunun oğlu. maktulün akrabası oldugu bildirilmiştir. Aslen Oflu o'dugu bildınlen evli kadının, arkasından (rlren kursunun sag memesi Uzerindm eıktıfı. hastnne pollsi tarafından I belirtilmijUr. 1 İki Bakan IstanbuPda "Seçim tapusu,, dağıttı 1967 yılında temeli atılan, bir kısmı 1%9 seçımlerınden once sa hiplerine verilen Osmaniye'deki Sosyal Meskenlerin tapusu dun Devlet Bakanı Tekinel ve tmar ve tskân Bakanı Oktay'ın katıldl ğı bır torenle dağttılnuştır. Seçım yasaklarmm başlamaîina kı sa bir sure kaldığı ve AP Istanbul örgutü ileri gelenlerınıa de katıldığı törende dağıtılan tapular «seçim tapusu» olarak nıtelen miştir Devlet Bakanı Ismail Hakkı Tekınel yaptığı konuşmada, tapuların gecikmesme bürokrasınin se bep olduğunu soyletniş ve: <Biz önumüzdeki seçımlerde bu bürok rasiyi yıkarak ülkemızi kalkındı racağız. Yurdumuzun her bölgesınde böyle mesut aile tıpini can landıracaeı?> demiştir. îmar ve îskâD Bakanı Mehmet Nebil Oktay da, yıllarca önce ın şası biten sosyal konutlann tapu işleninin kendi devresınde ta mamlanmasından mutluluk duy dağunu belirterek sözlerine başla mış ve demiştir ki: «Her semtteki gecekondulann sosval sorunlanna el atümıstır. Onlara hizmeüerra en mukemrne H görülecektir. Ancak çevrenia tabiat gtizeilieini bozacak hareket lerden de burava yerleşim vapan larm kaçmmalan Kerekir. Sosyal, konutlar sayesinde kanunsuz \şgaller ve yerlesmeler önlenebilir ve bnliyeceğiz.» îmar Bakanı bu arada TRTnin vantıp birçok hizmeti aksettirme diğini ileri sürmüş ve konuşması nı sövle tamamlamıştın •önceki gün Adapazarında 14 milvonhık bir «u tesisini hizme te açtık Van'da 5 örnek ko\"ün temeii atıldı. Fakat TRT bunlardan birini bile dile (jetirmedi Burada TRT'nin dikkatini ç' yorum.» Bu köşeden 'Çamuru at, izi kalır,, denilir ama...] ALTAN ÖYMEN Ecevit... Do|u Berlln .. Turkıye Komunıst Partisı.. Zeki Eaştımar... Ziyaret... Görüşme... Ne diyorsun kardeşim? «Ecevit. Doğu Berlın'e gldip orada Türkiye Komünist Partısi Başkanı Zekl Baştımar'la görüstü» mfi demelc istiyorsunT. Hayır, öyle demiyorum. Ecevıt, Doğu Berlin'de AU Sövleme7o91u dıve bır komünistl bulup onunla görustü. Dogu Berlin'de ml? (Biraz tereddüt) HayırBatı Berlin'de... Pekl, demek Batı Ber> lln'd'e» Onu orada arayıp buldurdu muT (Blrat tereddöt)... Hayır.. Bllmiyonı» . Ama gö Nasıl görüstü? Başbaşa mı? H«yv, b*sbaşa deiMl..; Bir kısım een;'s blr'î'cte. Nerede? Bir gizli toplıntidt mıT Havır.. Aeik b1r toplantıda.. ResİTileri ds VT Açık toplsntıda Ikisl karsıİTİclı mı konMstular? Havr' Herkp» konustu Fnrum havasında... Peki Mm bu A SSvleH Komünisttlr. n vazı l»len mudürüdur. O gazete d* kotnönlsttir. Sen nereden bülyo> «un? Devletin arslvlerlndca bılıyorum. Pefei. e forum gftrt konuşmalarda «uç mu işlen Konusmacolardan blrl komünist vaT Suç mu lşlenmlsT Devletin arslvlerine g5re bir çeyler olmuş tabiî Ne taman yapılmıs bu toplantı. 1970'teM toplantıda bir sevler oimu^sa, bu «bir şeyler», devletin arştvlerinda üç yıldır nlçin «aklanmısî Seçim arifeslnde senln eünden. lsnat konusu yapılsın diye mi? Her «eyln blr zamam vardır Ben simdi devletin arsiv!ı»r1n1 konusturuvorum. övlev«« do8ru diirüst konu>itur bakslim. Nevmis bu rfvlet arsivlerindekl «bir sevler»T Sfivlemem. Devletin aı* şivleHne eidln. bakm... Bİ7 nseil bakslım kar~ deslm Sen bakmıssın lste..: Söyle«en e». SSvlpmpm. Devle* «* !• sivlert eizlidir. t Peki »en nmıi elrdla (Deraım II. Savfada) 1970'te. Para babalan Seçimlerden sonra okunan çalışma raporunda «Üikenıiz bugıin vahım şartlar içindedir. Bunun yegâne sebebi de iktidar olmayı beceremiven bir parti liderinin (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) Kazaen olmuş! Unlü yazar Charriere, kanserden öldii MADRÎT «Kelebek» adıyle tanınan ve kurek hukümlüsü oldugu sıralardaki yaşantısıyle kaçma çabalaruu anlatan «Kelebek» adlı kitabıyle dünya listelerinin uzun süre başmda kalan Henry Charriere, dün Madrit'teki bir hestanede ölmüşttir. Haberi veren tspanyol Haber Ajansı Cıfra, 66 vaşmdaki eski kurek hüktımlüsUnim, gırtlak kanserinden ö'dujünü belirtm;stır. Açüslam8"« göre, 19 Temmuz' dan beri hLîtanede yatan «Kelebek» geçtiflmlz hafta Içlnde Ikl kez ameliyat •dilmiıtlr. Adana'da 52 kilo afyon ele geçirildi AD4NA Bölge trafik ri, dun sabah yaptığı kontrolde bir takside 52 kilo afyon ele (•çırmışlerdır. Komiser Bilâl Ocak başkanlıgında Mehmet Bayker, Hıcabı Gürsoy ve Hıkmet Ergenekon'dan kunılu bölge trafik ekibi. takst ile Adana'dan Cevhan istikametıne gitmekte olan Yahta Selçufc, Seref KaradaS. Ahmf>r Suntas fldh sahısların durumlanndan «ilphelenmijiprdır. Yapılan aramada. ekıpler. arka koltugu kaldınnca navlon tnrbalaT» konulmuş 61 kilo «10 trrsm afvonu bulrnu?lardır Ol»* la ılgill kovusturmaya . bftslanmıshr. (k •) Bundsn sonr» Devlet Bakaıu, tmar Bskanı, VaM, Be'pdne Bas. ktnı, sflmboMk olarak 14 vatanda I» tapu T«rmi}tlr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog