Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Haşhaş, üzüm, tütün, pamuk, incir ve ayçiçeği üreticilerinin gerçek öyküsii Genel Dağrtım: GEOA ödemeli isteme adresl: PJİ4 859 ÎZMtR Toprok Bizim Canımn Hikmet Çetinkaya umhuriye Kurucusıi: YUNTJS NADİ TEPEDEKİ tV VOff/C TIMES 'BEST StlLER' ,.\ > ÜSTESÎNDE 4MY. j UYCAN YAYINLARI ' Dağıtım : Bateş 50: yıl; sayı: 17596 Telgraf ve mektup «dresi Cumhım>et lstanbul Posta Kutınu: Msnhııl Vn ? H 4 X e 1 e ( o n 1 a r : 22 U 90 22 42 86 22 42 97 22 42 Ki U 42 «9 t 29 Temmuz Pazar 1973 îzmir Baro Başkanı: "Güvenlik Mahkemesi için acele edilmemeli,, ÎZMİR îzmlr Baro Başkanı îskender özturanh, Îzmir ve Adana'da kurulması kesinleşen Deviet Guvenlık Mahkemelerlne yamlacak atamalarda ve çalışmağa ba«latılma«mda acele edılmemesi gerektiğıni sdylemıştlr. Izmlr Baro Başkanı yaptığı «çıklamafla, An?ya"=a Mahkemesı'nın, Guvenlık Mahkemelerının ıptali yolunda bir karara varması ihtimalinın gozönunde tutulmaîinı lstemiş, cYüksek Mahkeme 136. maddeyi iptal edecek olursa, o takdirde kurulan mahkemeler, yapılan atamalar, verılecek kararlar havada kalır. Bu durum, Turk adalet ve Turk sosyal adaletj için tehlikeler yaratabllir» demıştır. Deviet Guvenlik Mahkemelerirın kurulmasmda acele edildığirıi, bucunkü ortamda Deviet Guvenlık Mahkemeleri kurmanın ve bazı davaları bu mahkemelere verme gereğinln kencfını hissettirecek ağırhkta olmadığını da ifade eden tzmır Baro Bas kanı, bu konuda söyle konujtnustur: «Bilındigl glbi, bu mahkemelerin dayanağı, son Anayasa degişikliğidir. 20 Mart 1973 tanh ve 1699 sayılı Kanunla Anayasamızın 136. maddesine getirilen ek fıkralarla Güvenhk Mahkemelen kurulması imkânı yaratılmı^tır. Ancak bu maddenin gerek şekıl ve gerekse esas bakımmdan iptali için 18 Hazıran 1973 tarihinde 33 senatörumüz Anayasa Mahkemesîne başvurmustur. Şimdi soz adaletmdır. H'Ç kuşkusuz yüksek mahkeme bu hususta. bir karar verecektır. Karann ne yolda olacaği henuz (Dersmi Sa. 7. Sü. 1 dej Parti liderleri ve sözcüleri arasmdaki söz düeüosu dün de devam etti MSP KONYA'DA BÜYÜK GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI V E MİNYATÜR BI R KALEYE BAYRAK ÇEKİLDİ CHP GENEL B A Ş K A N I : «ANARŞİSTLER İSTESEYDİ DEMİRELr İKTİDARI O N L A R A DA VERİRDİ» ECEVIT, EKONOMIK DURUMU ELEŞTİRDİ Slyasi parti lider ve sözcüleri dun de yurdun çeşitlı yerlerınde konusmuslardır. CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, Safranbolu'da yaptığı konuşmada, ekonomık durumu eleştirmıs; DP Genel Baskan Yardımcısı Mehmet Turgut lse yeni zamlann geleceğını one surmuştur. DP Trabzon Mılletvekılı Necatı Çakıroğlu ıse. partisinin Mudanya ılçe kongresınde yaptığı konuşmada, mılletvekllı seçılmek İçin deviet imkânlannı partızanca kullanan devlet memurlarından he«ap sorulacağını so\lemıştır. AP Genel Başkanı Demırel de bazı sendıkacıiarın partıye Eİnsleri ıçın rfuzenlenen torende bir konuşma vapmıştır Mıi'î (Devamı Sa. t Sü. 4 de> Bombaların patladığı Kıbrıs'ta Rum Papadopulos'u Adalet Bakanı Yunanistan'ın tek hâkimi Grivasçılar yapacak tarafından halk oylaması kaçırıldı Dış Haberler Servisî LEFKOŞE Kıbrıs Rum yönetimi Adalet Bakanı ChrlstaMs Vakıs, dun sabahın erken saaüerinde, uzerlerınde askerl ünıforma bulunan ve yuzleri maskeli iki kisi tarafından silâh tebı aıdıyie kaçınlmıştır Adalet Bakaru evinde esi ile otururken kapısı çaluımıs ye ' içeri giren yüzleri maskeli, üniformalı iki kısi, Bakana kendiI lerıni takip etmesini EÖylemişlerdir. Maskeli sahıslar: cLlderimlz slzi gormek tstiyor. Can güvenliğinızin tehlikede olmayacağına sbz veriyoruz. Sizi tekrar evınize getireceğız» demlşlerdir. Maskeli $ahısların «üderımız» deyımini kullanması, Kıbrıs yetkılılerinde bu isin General Gnvas tarafından düzenlencflğl inancını doğurmuştur. bugün Acele edildi Yasak Parti eçenlerde bnrava, ttalvan I asırı sag partısi (MNt) I Genel Başkanı Almirante'nin bir sözünü aktarmıstım. Partisinin bir toplantısında konuşan Almîrante bir ara cosmus, kendini tntamıyarak: Bize neofasist divorlar, oysa biz neofaşist deçiliz, düpeduz fasistiz, dejivermısti. ltalyan Anayasasına çöre îtalya'da fasizm >asaklanmıs bulundujfru için Almirante'nın hiç bir kamaflaja lüzura görmeksizin ox niteligini böjlece açıfca vnrması, hakkında ko\nstnrma açılmasını gerektirâi ve ltal>an Meclisi, Genel Baskanın dokunalmazlığını kaldırdı. Simdi yasal işlem yurütülmektedir. Sonnç ne olur, bilinmez. Ama Italyan demokrasisini yaşytan politika çevreleri buvuk bir sorunun çözüm yollarını ararken kaygılarını saklayamamaktadırlar: Almirante'nin partisi kapatılmalı mı, yoksa kapatılmamalı mıdır? Baskan, partisinin faşistli£inl »rıkça ilân ettiğine gSre, öreıitün Anayasaya aykınlığı tartısma götürmez. Bu bakımdan Almirante'nin sözlerini kısisel bir suç savarak partive dokunmamak guç olacaktır. Ama parti kapatılırsa ona ov veren yüz binlerce, hatta milyonlarca seçmenin durumn ne olacaktır? Bunlar, yazgılanna küsüp bir köseye mi çekileceklerdir? Yoksa veni bir parti adının arkasına sıfınıp bildiklerini okuraaya devam mı edeceklerdir? Bn ikinci olasılık akla daha yakın geldiü için kamooyunu etkileyen çevreler kararsızlık içinde tedirsindirler. Tukanki olayın bir benzeri bizde de görulmustür. Bizim Anavasamız, din kurallarına uyfun bir deviet diizeni kurma amacı güden partılere kapalıdır. Sayın Erbakan'ın baskanlık ettipi Mıllî Nizam Partisi bu yüzdcn yasa dısı sayılmıs, partinın kapısına kilıt vmnılmustur. Kilit vurnlmustur ama sonra ne olnmstur? Millî Selâmet adı altında bir baska parti knrulmuş. Sayın Erbakan da ilkin elaltmdan, çimdi de açık açık partinin baş ybneticilerinden birı olmnstnr. Millî Selâmctçilerin ynrt ölçusunde günden güne euclendıkleri 14 Ekim seçimlerinde umulmadık bir basarıva ulasarak parlamentomuznn 3. partisi dnnımuna yükselebileceği soylenmektedir. . Din sömürücülüğünü verımlı bir seçim yatırımı halinde kullanma>a alısmıs bulunan bütün öteki sağcı partiler, dıırumu kavgı ile izlemektedirler. Bır pundnna getirip secimlerden öııce Millî Selâmet Partisinin kapatılması volunnn düsünüldüçü dedikoduları bile kulaklarımıza geliyor. Dedikodulann asılsızhgına manmak isteriz. Seçim düzevine cirildifi bir sırada partı kapatmak, ne denlı baklı sebeplere datansa da, her sejdcn once seçımler fizerine gölce düşüreceği için teblikelidir. Böyle bir girisim sonunda Millî Selâmet Partisi ovlannın ne biçimde dagılacağı, nerelere gideceti bilinmemekle birHkte, bundan tüm demokrasimi«in büyük yara alacagı knsknrazdur. Anayasamız, din kurallarına dayalı bir deviet düzenini amaç edinen parti kurulmasını kesin olarak gerçi yasaklamıstır. Ne var ki, çok partili yasama geçisimizden bn vana hemen bütün partiler halkın dinsel dnvgalannı su ya da bn biçimde sömörmeyi is edmmisler, Atatürk' ün en önemli eserlerinden biri olan laviklik ilkesini temelinden carsacak davranışlara eirismişlerdir. Vamın bn kez de Millî SelSmet Fartisi, talihini açıkça denesın. Sonnon »örtlim, gerelini ton•k düfflnOrttB. Orman yangmları artışmda Af Kanunu önemli etken oldu, l , AKKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Orman Muhendıslen Odası Başkanı Şukrü Abbasoğlu, dun son orman yangınlarına ıuskın verdığı yazılı demeçte, «Butun ilgılılerin basiretli ve gerçekçi bir görüşle bu konu uzerınde eğilmelerini diliyoruz. Aksi takdirde Anadolumuz bizim içm bır vatan olma nıteliğini kaybedecektir» demiş, orman yangınlannın nedenlerını açıklamıştır. Abba^oğlu'nun demeci özetle söyledır: «Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, kapsamı genişletildiği ve Anavasaya aykırı olduğu gerekçesıvle, isabeth ve gerçekçi bir gorusle, ıkınci kez veto edilen orman suçlanmn affına ılıskın kanun U7enndekı tartışmalar ve tavızci beyanlar devam ederken. bır yandan da yurdumuzun muhtelıf yorelerinde iç ormanlarımız, vureklerimizi sızlatırcasma buram buram, alev alev yanmaktadır. Her an dozu artan, gıttıkçe daha da ya\gmlasan bu orman yangınlan ormanlanmızı perişan etmekte, umıtlerımlzi de sondurmektedir. Anlamlı bır donemde, orman af kanunu sebebiyle, orman knylulerımn sempatilerini kazanma yanşı devam ederken, orman yangınlarının zararını ve uzuntusunu dile getiren ydn(Devamı Sa. 7. Sü. 7 de, 50 patlama Adalet Bakanınm kaçınlmasının Kıbns'ta S V e yakın patlaCv manın kaydedildiği geceye rastlaması süpheleri büsbütün arttırmıştır. Patlamslardan on binlerce dolarlık zarar meydana gelmls ve birçok ev ile dükkân hasara uğramıştır. öte yandan Radyo • Televizyon bınasına da bomba konduğu yolunda ihbar yapılması ürerine yayın keMİmisse de, arama sonunda bir sey bulunma < znıştır. ATtN.I Altı milyona yaton runanlı seçmen, ülkede Cumhunyet yönetimıni ve geçici Cumhurbaşkanı Yorgo Papadopulos'u yedı yıl süre ile Cumhurbaşkani kabul edlp etmedıklennı bildir* mek Uzere bugün sandık başına gıdecektır. Papadopulos, referandumda sonuç «Hayır» olduğu takdırda bunun ülkenin demokratık rejime kavuşmasını gBciktirecegini söylerken, eski Kral Konstantm, yapılacak ovlamayı «Guldüru> olarak nitelemiştır. öte vandan bir basın toplantası düzenleyen muhalefet lideri referanduma hıle kançtınldığıru ve sonuçlann daha şımdıden saptanmış olabıleceğıni ileri sürmüşlerdır. Muhalefet liderlerinden bir) referandum"un «şıke» oldugunu söylerken, bir başkası da Cunta'nın taktiğlnl «Yunanistan Içın yüz karası» olarak nıtelemiştlr. Basın toplantısma Yunanıstan' m eskı Başbakanlanndan Panayotis Kannelopulos ile eski Bakanlardan Panayotis Papalısuras. Yorgo Mavros, Dimıtnos Papaspetu ve Yanı Zlgdis katümışlardır. Geniş yetkiler Papadopulos Içın bu referan(Devnm S^ < Su. k daj Cumhuriyetin 50. yılı için kamu kuruluslarınca yaptırılan filmlerin ihalesinde; yolsuzluk oiduğıı iddia edildi Cumhuriyetin 50. yılı nerfenivle, çesıtli kamu kuruluşlan tarafmdan yaptmlan tanıtma film leri ihalelerinde, usuisüzlük ve yo'suzluk yapıldığı 1leri sürülmüştür. Bir reklfim flrması sahfbl olan Selda Berksun, Deviet Bakam ve Cumhuriyetin 50. Yıldonümünü Kutlama Komitesi Başkanı îsmail Hakk! Tekinel'e, volsuzluk iddıalan İle ılgrili Ihbarda bulundugunu açıklamı<tır Açıklama<;ında, kamu kuru lu<;lannm tanıtma filmlerinin iha lelerinde yapılan yolsu7İuklann beîgelerıni de, Deviet Bakanı Te kinel'e gönderdigini belirten S > «1 da Berksun, ihalelerl vapan komis\onlarn 2490 sayılı kanunu yanlış uyguladıklannı. usul«üzliigün ve volsuzlugun bu uv?ulama ile birlıkte yürütüldügünü ileri sünnüştür. Selda Berk.nm, Zıraat Bankası, Devlet Üretme Çıftükleri, Petrol Ofisi Genel Müdürlügü, Makına Kımva Endüstrısi KuruTiu gibi kamu kuruluşlan ile Kdyışleri ve Ulaştırma Bakan(Devamj !>x i. Stt. * da) Ticaret Bakanınm evî bombalandı Lefkose'de Sncekl gece yarısından sonra meydana gelen patlamalardan bırının hedefi de Kıbrıs Rum Hükümeti Ticarei Bakanı Mıhail Ko)oka«sıdes"ın evi olmustur. Evin 3n kapısı patlama sonucu tamamen parçalanmı;, tüm pencere camlan kınlmıştır. Olay anında evde kimse olmadığı için can kaybı olmamıstır. Dığer patlamalar, Kaisls otomobıl montaj fabrıkasının bu atelye bınasi ile fabrıkaya aıt bır otomobıl galerısınde onemlı zarara sebebıvet vermıştır E"=kı Içışlerı Bakanı E. Komodroms un ortağı bulunrfugu bir şirketin Işyerinde Datlavan bomba da mobilyayı tahrıp etmiMir Komodroms, Kıbrıslı Rumlarm lideri Başpiskopos Makarios'a yakınlığı ile tanınmaktadır. Kıbns Rum polisl, bütün bombalı suikast olaylannda. Makarios'u devırmek ıçra mücadele eden Grıvas'm parmağının bulunduğunu bıldirmistir. Zigana'daki madenlcri, bir sirkct isletecek GÜMÜSHANE Zicana DaŞı eteklerındekl Kalkanlı kosu vakınlarında bulunan ve 1kı vılı askın bır ramanriır arama ruhsatı İle lsle'ılen bnrak^ çınkr ve kur'un maden re^ervlerl c e l te*;cbhü^ taraf'nrlan kunılar 4.5 mılvon lira *ermavelı bu sirttet tarafından ışlet'.!me\e haçlanacakfır Marten rezervlerlnın bol bulun d'uju Gumuşhane'de maden ıçletmecliıŞı alanmda ilk O P ku7İ rulus olan Zlgara Madencılik Ticaret Anonim Sirketı mad>n vataklarınriaki çaiiîmalarını sür dürmektedir öte yandan MTA uzmanlan, bölgede maden arama çalışmalanna aralıksız devam etmpktcdir'.er. (THA) HER YER KARPUZ SERGİSİ OLDU karpuzun kılosu 2.5 • 3 hradan aşağıya düşmemektedlr. Vatan Caddesınin genış vava kaldırımı da, Aksarav geçıdını seyyar satıcılardan koıumak ıçın olacak kı, Beledıye ıznıyle karpuz sergısi halıne getirilmıştır. Istanbul'un en kuytu köşesinden en merkezl yerlerine kadar ne kadar bos arsa ve otomobıller tarafından işgal edılmemış kaldırım rarsa karpuz sergısı halıne getirilmıştır. Ancak bu bolluğa rağmen Türkiye'de, "lstanbul Bu köşeden romatizma Fuarının hastalığına temelinin Çevir Kazı Yanmasm!: tutulmuş atılışı ALTAN ÖYMEN 2 milyon ciddiyetten kişi var uzaktır,, İZMİR Termahzm Derneğı Genel Sekreterı Zekı Metuıer, «Türkiye'de mifusun yuzde 5ı romatızmadan muzdarıptır. Bunun ıçın de, yılda 60 milyon ış giınü kaybolmaktadır» demıştir. Gelecek yıl yapılacak olan bırincı Tennalızm Kongresı hazır lıklarını gozden geçırmek için Ege'de ınceleme yapan Genel Sekreter Zekı Metmer, Anadolu Ajan sı'nm sorusu üzerıne doğal kaynakjar hakkında şu bılgıyı vermiştır: «Türkıye doğal kaynaklar bakımmdan dünyanın en zengrn ülkelerınden bırıdır. Gerek sayı bakımmdan perek«;p tasıdıklan özel lıkler bakımından dünyada eşı bultmmayan bu dogal kaynaklanmızdan geregı gıbı faydalanılmamaktadır. Gelecek yıl toplanacak Termalizm Kongresinde, hem şifalı sularımızı tanıtacak, hem de bunlardan najnl istiîade edıle ce^ını açıklayacagız. ı Memleketimizde halen 2 mil1 yon'dan fazla romatizmalı var i dır. Bu da nüfusumuzun yüzde | 5'i oranmdadır Romatiımalılann' yılda 30 gün çalısamadıklannı, düşünürsek bir vı'da 60 mılvorı ıs sünü vok olmaktadir Avncs bu romafizmalıların yılda 50 lıra • lık dı. ilâc kullandıklarını kabul | edprsek milH fnltrimi7d»n 10, milyar lt"Di7 rln vok n'ııcafctır (Devcmı Sa. i. 8ti. « d e j ' Seçim öncesınde alelacele inşasuıa karar verilen ve plan ve projelerinın Belediye Meclısinden geçmedıği tartısma konusu olan lstanbul üluslararası Puarmın temeli dün Başbakan Naım Talu tarafuıdan atılmıştır. Açış konuşmasmda, sanayi ürunlerımızin dış piyasada alıcı bulmasmın ve tanıtılmasının fuarlarla gerçeklesebıleceğtne dıkkatı çeken Talu, «Bu fuar, Is(Devamı Sa. 7. Sü. 1 ut) sözcüsü sayın Seyfl Ozturk'un, Ecevıt Uaî iundakı iddıalarını one sürüş bıçımi üzerınde dün durmuştuk.. Her üçbeş cümlesinın arkasmdan «Bu söylediklerim Devlet arşıvlerınde mevcuttur. MtT'in dosyalannda mevcuttur» gibi cüm leler söyleyen bu zatın, Dev. let, ya da MÎT ar«=ivleri a<tına konuşma vetkislni kimden aldığını açıklamasım Istemiştik. Bu açıklamavı beklema ye dpram edivoruz. cular, cür'etlerinı, gıtgıde artUnyorlar çunkü .. Şimdi Seyfi Öztürk'ün iddialarma, kelime kclime bakalım: Öztark. Meclisin Salı pünku otunımundaki konuçmasının ilgili bölümünde Meclis zabıtlarına gpçHsine söre • aynpn ^övle söylemıştir: • ^narşi na«:ıl eeldi? Genel Baskanıni7 Almanva'va jitti. Ben Calışma Baknnıvdım Ziyarctîme eclrti «Savın Bakan, Almanva'va e'rtecceim. ^izin1P bir söriisevim» dedi Gbriij tiik. Havırlı vnlrıılnklar Hiledim. Bünhnre hen de Almanva'va dttim Rerlin'e eittiğim zaman Enrtiiinj kı biBerlin ikive riyaretler vapılw». Drvletin arsnindedir tsterseniz. imkân müsaitse neler vapıldıfını çider, gorürstiniiz. AP Genel İdare Kurulu: «İptal edilen iki kanunu tekrar çıkaracağız» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) AP Genel İdare Kurulu dun akşam Genel Baskan Demırel'ın başkanlığında 4,5 saat süren top YAZISIZ lantısmdan sonra yapılan açık ı lamada, Cumhurb^şkanı tarafından veto edilen iki kanunun tekrar çıkarılması konusun da AP'nin kararlı olduğu belirtılmiştir. Bu konudaki açıkla9 mavı yapan Genel Baskan Yardımcısı İsmet Sezgm, «Orman suçlarının affına ait ve Ankara Belecîıvesi halinin Orman ÇıftlıtZMİR Pamuklu mensucat mp getirdi» denmektedir. ğı yakınına naklıni bngoren mamullerinde iki ay içinde meyÖzel sektor mamulü pamuklu kanun teklıflerinin tekrar godana gelen fıyat artışının yuzde mensucattaki de\amlı fivat yükruşulup, kanunlaştırılmasını 15'i bulduğu ıleri surülmektedir. selişi yunlü piyasslan da etHle^ağlamak için her turlu gayreArtısa, pamuk taban fiyatlanmektedir Kumas fiyatlannın ise tin gostenlmeslndekl ktrarlığının ilânı ilı parrt.Jun borjsda 20 sun! elvaf piyasa.«ınr1a fazl» srtıs mızın bir de(a dıha kamuoyuliraya kadar vukselme*inin »ebep na duyurulmBsı uyfun bulunolduju gösterilmekte .Yüzde 15" llgililpr fahr'V'^rHs .tok olmamustur» demistlr. lik artıs piyasayı kritik bir dSne(Dersnu Sa, '. Sü. 5 de; Pamuklu mamuller fiyat artışı yüzde I5 e yaklaştı BAŞBAKAN ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜ Başbakan Naim Talu dün, lstanbul Ünıversıtesi Rektörü Nazım Terzioğlu ile bir saat 45 dakika süren bir göruşme yapmıştır. lstanbul Üniversitesinde yapılan toplantıva Maliye Bakanı Muftüoglu, Adalet Bakanı Mum cuoSIu ve Mİ1H E8»tlm Bakanı Dengiz de kattlmıjlardır. (Uevunj S». i. 8Û. 4 de; Simdi «Devletin arşivi», «MÎT'ın dosyası», ya da «öztürk'ün lcafası» Bu tsnat lar han0 kavnaktan çıkmış olurlarsa olsunlar, onlarm niteligi Uzennde durahrn.. Bizce, bunlan • saçmalıklan pek belli bile olsa biraz rakit ayınp, enlne boyuna ü> celemekte fayda vardır.. ÇUnkü ortada her seçim Sncesinde tezgâhlanan ilkel seçim oyunlanndan birl vardır. tnönti"nün, Gromyko' nun eçinin elini öperken çekilen resmln, Anadolu ka«sbalannda. «tşte tnönt) ratanı Ruslara saöyor» dıye datıtıiması eibl Bu çeşit çlrtcin oyunlann,1 demokrasiyi dejenere eden oyunlann ba$latıldıklan yerde tesbit edllip. oyunculannın yüztme, bötün teferrus. tiyle carpılması RereMidlr.. Bflyle yapılmadıkça, oyun Doğn Berlin'de hllhafsa Zeld Bast>r>i3r'ın ba^ında hnluncîııSi] Tiirkive Komiinist Parti<;i VÜI. Onun da hir earetp«i var. i«mi Kıırtulu* fl». *pfe«i. O «ivptenin vanislpri miidürii fle Savın fîpnp! Bas kan otnrmus isci meselelerini rörntTnTnrfcive'nin ytırt dışında baska temsilrisi yok. Doeu Berlin'de Kortıiin'rt Partî«înin va^ın orsrani Knrtıılu» Oareteeinln va7l^leri m'irtimlnii huldıırrmi5.w>n {Devnmj S». ı sn i < •) NADÎR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog