Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Haşhaş, üzüm, tütün, pamuk, incir ve ayçiçeği üreticilerinin gerçek öyküsü Getıel Dağrtim: GEDA ödemeli isteme adresl: PJİ.: 359 ÎZMtR Toprok Bizim Gonımız Hikmet Çetinkaya umhuri Kuracusu: TUNUS KADt KEMALTAHth 111 IKINCI BASKI 28 Temmuz Cumartesi 1973 50: yıl, sayı: 17595 Telgraf T » m e k t u p adresl: Cumhurtyet U U n b u l PotU K u t u s u : Istanbu! rTo: 24fl T « l e l o n l » r : 2 3 İ 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 3 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 3 4 2 89 SAIMDERYAY1NLARI İstanbul 464 sayfa 25 Lira Turistik Askerlik Kanunuda değiştiriliyor otellerde TASARIYA GÖRE, STAJ, DOKTORA VE YEDEKSUBAY ADAYI OLMALARINA İHTİSAS YAPANLARIN ÇAĞIRILMALARI RAĞMEN ASKERLİKLERİNİ ER OLAyatak 31 YAŞINA KADAR GECİKTİRİLEBİLERAK YAPMAK İSTEYENLER, BAŞVURCEK. ÇAĞ DIŞI KALANLAR DA KAMU DUKLARI TARİHTEN SONRA CELP ücretine KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILACAK EDİLECEK İLKGRUBA KATILACAKLAR zam yapılacak • Turizm Bakanı Turistik dağ ve kıyılann korunacağım açıkladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turizm ve Tanıtma Bakanı Ahmet İhsan Kırımlı, Bakanhğımn kurulusunun 10. yıldönümü nede niyle dün düzenlediği basın toplantısında, sorulan cevaplandırırken «Kıyıları kimseye peşkeş çek tirrneyecek, turistik dağlan koruyacağız» demiş, turistik oteller de yatak fiyatlanna zam yapılacsğını açıklamıştır. Diinya ve yurdumuzdaki turis tik hareketler hakkında bilgi veren Turizm ve Tanıtma Bakanı Kırımlı, 1963 yılında yurdumuza (Uevarrn »a. i. Sn. 4 de; • I Uçüncü ElFetih üyesi Türk T.H.K.O. davasmda 5 sanık için idam istendi ANKARA Türk Halk Kurrulus Ordusu davasının bir devamı olan ve «Üçüncü THKO davası» olarak adlandırılan 54 sanıkh yeni bir davaya. Ankara Sıkıyönetim KomutanJığı 1 Numaralı Askert Mahkemesinde dün başlanmıştır. [ Bu davanın 56'sı bu suçtan. i ikisi başka suçlardan olmak ü < zere 58 tutuklu ve 36 tutuksuz samğı bulunmaktadır Sıkıyönetim Askerl Savcıiığı SJÇ tarihle rini 1971, 1972 ve 1973 olarak belirttigi bu davada 39 sanık 1 çin kovuşturmaya mahal olmadığı karan vermiş, diğerlerinin | suçlanrm göre TCK'nun 146/1 146/3, 142/16. 296. 151 ve 3136 j sayılı yasaların 12/3 ve 13. mad1 deleri uyannca cezalandınlma ] larıra talep etmiştir. <Uev»mt >». '1. Sü. « de Hasan Bulut'un duruşması yarın IsraiTde başlıyor • TÜRK HASAN BULUT. ADOLF EİCHMAN'IN İDAMINDAN 11 YIL SONRA İLK KEZ SINIR DIŞINDA YAKALANIP YARGILANACAK KİSÎ OLACAK TEL AVİV îsrail Silâhü Kuv\*etlerınm 20 Şubat'ta Kuzey Lubnan'a yapılan bir baskın sırasmda yakaladıklan ve ElFetih örgütünün üyesi olduğu bıldiren Faik Hasan Bulut adınclakı Türk gerillası yaıın askeri mahkeme tarafınd?L. yargılanacaktiT. Böyiece 11 yıldanbert Uk kez Îsrail sınırlan dışında ele geçen bir yabancı askerî mahkeme önü ne çıkartılmış olacaktır. 11 yıl önce Arjantin'den tsrail ajanlan tarafmdan kaçınlan Adolf Eichmann savaş suçu ila tsrail'de yargılanmış ve İdam edilmişti. Yedeksubay adayları isterse er olabilecek Iınabilmelerini mümkün kılmaktadır. Tasanda, muvazzaf erlik süresi 2ü ay tesbit edilmekte. bu arada, askerlik voklamalan, celp ve sevk, izinler. cezalar da yeniden düzeıılenmektedir. Ayrıca, gezıcı yoklama kurullan da ihdaa edilmektedir. Erlerde izin süreleri, yol dahil her ay için ANKARA (Cumhuriyet Bflrera) İhtiyaç fazlası yedeksubay adaylarının kamu kuruluslarında görev yapmalannı öngören kanun tasarısı, bazı alanlarda kap 1 samı genişletmektedir. Buna göre ihtiyaç fazlası olarak nite| lendirilecek gruba, 22 yaşını geçmiş göçmenler, dul ana, ya dai babanın tek oğullan ve değerlenj dirmede erbaş olanlar da gire • J cektir. Buna göre 22 yaşını geç j miş göçmenler ile, dul ana, yaı da babanın tek oğullan vatanî i hizmetlerini kamu kuruluşlann1 da yapacaklardir. Ayrıca çağ dı! şı kalanlar da, kamu hizmeti j yaparak askerlik görevlerini yerine getireceklerdır. j Bakanlıklar arası bir kurul taJ rafından hazırlanan ihtiyaç fazlası yedeksubayların değerlendirilmesine îlişkin bu kanun tarısına göre, kamu kuruluşlannda görev alacak yedeksubayların görev süreleri değişmeyecektir. Ancak, Bakanlar Kurulu, bu süreyi uzatmaya, ya da kısalt maya yetkili kılınmışlardır. 2 gün olarak hesaplanacaktır Izinlerini yurt dışında geçirmek isteyenler kuvvet komutanlıklarına müracaat edeceklerdir. (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de, Özel Sektöre tanınan kılavuz kaptanlık yapma olanağı gerialınıyor ANKARA Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek, limanlarda 1972 yılıp.da Bakanlar Kurulunun bir karan ile özel sektöre de verilmiş bulunan «kılavuz kaptanl:k hizmetleri»nin «güvenlik ve millî menfaat» gerekçeleriyle geri alma csğını ve bu konuda Millî Güven lık Kurulundan gerekli kararın beklendiğini açıklamıştır. Ulaştırma Bakanı Özbek, Istan bul CHP miİletvekili Reşit ülkerin konuya ilişkin bir soru önergesine verdiği cevabında, Mont reux anlaşmasma göre boğazlarımız ve limanlarımızda gemUerin kılavuz alıp almamakta serbest ol duklannı hatırlatmış, Bakanlar Kurulunun 24 Haziran 1972 gün ve 7/4591 sayılı bir karan ile bu alana «Özel pilotaj ve müşavir kaptanlık şirketi»nin de girdiğini bildinniştir. Bakan, bu hizmetin özel sektörce de yapılmasının, «Uluslararası antlaşma ve münasebetlerin icra ve düzenlenmesi, Montreux antlaşması, milll güven i liğimiz ve Denizcilik Bankası T.A.O.'lığınca yürütülmekte olan hizmeüere de müdahale yöniin(Devamı $3 < sü. « An Askerlik kanunu Ayrıca 1111 sayılı Askerlik Ka nununun bazı maddelerini değiştiren tasarı da, yedeksubay a \ dayı olmasına ragmen vatani göreviTii er olarak yapmafc isteyen ! lerin, başvurmaları ertesindeki ilk celp grubunda silâh altına a OLAYLARIN ARDÎNDAKİ Bunaltıcı sıcakların sürdüğü şu günlerde. herkes olanakları ölçüsünde serinlemek ve denizden yararlanmak ister. Kimi çoluğunu çocuğunu alıp yazlığa ya da otellere. motellere giderken. böyleLEFKOŞE. (AP) Kıbns Rum sine olanakları olmayanlar da Istanbul'un kamuya kalmış kıRadyo ve Televizyonu, dün gece yapılan bir bomba ihban nede yılanndan denize girmeye çalışmaktadır. Erişkinler bu şeküde de niyle yayınlarını kesmek zorunda olsa denize girip biraz olsun serinlemeye çalışırlarken, hiç değilse denizin temiz olup olmadığına dikkat ederler. Oysa ki çocuklar kalmışlardır. EOKA Tedhiş örgütünün lideri j bunaltıcı sıcaktan kurtulabilmek için kendilerini, budukları ilk Grivas ile Kıbrıs Bum yönetimi| Başkanı Makarios arasındaki ikj tidar kavgası yüzünden, Kıbns'ta her geçen gün olaylar giderek art ] maktadır. ; Dün de Televizyonda haberleri okuyan spiker, ansızın bir bomba ihban alındığını bildirerek, haberleri okumayı bırakmış ve yerinden fırlayarak stüdyoyu terk etmiştir. Bu arada televizyon ekranmdaki görüntü de kesilmiştir. Radvo da aynı dakikalarda bomba ihban alındığını beiirterek, yayınına son vermiştir. Polis, Radyo TV binasim boşaltmışMarmara'nın üzerindeki al lan iki sandaldaki 7 kişiden 2'si tır. Bu olay, Limasol'daki polis is çak basmcın tesiriyle dün sağ boğularak ölmüş, 3"ü de kaybolmuştur. tasyonunun havaya uçurulmasın nak halinde düşen yağmurdan sonra Yenikapı"dan denize açıYenikapı polisinin verdiği bil(Uevamı *• ' Sü. 3 aeı »» giye göre. Kocamustafapaşa'da Bomba ihbarı alınınca Kıbrıs Radyo TV'si yayımım kesti Dev • Genç sanığının itirazlarım yargıç «Karşı grup için dava acüırsa onlnrı dn yargılarız» diye cevanladi Doğan KATIRCIOĞLU istanbul 2 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde DevGenç davasının dünkü duruşmasınria 1969 olayları. işgalleri ve ögrenci Yusuf Imamoğlu'nun öldürülmesi olayıyla ılgili tanıklar dıclenmiştir. Tanık Prof. Tarık Zafer Tunaya'nın dinienmesinden sonra sa nık öğrenci ömer Güven. mahkemeye «Tanık, üniversitede iki grup öğrencinin çatışmasını, adeta aralarında savaş vardı diye anlattı. Oysa siz, yalnız bizi yar ' gılıyor, diğer grup hakkında : tahkikatı genişletmiyorsunuz ; Bu, bizim savunmamız için gereklidir. rfemiştir. Sanığm bu sekildeki konuşmasına. duru$ma yargıcı Hâkim Binbaşı Ferruh ! (Devamı Sa. 7 Sü. 4 de ; i 48 vaşında 4S yaşındaki Hasan Bulut, Llibnan'a yapılan Îsrail baskıni Mrasmfla ele geçirilen Arap olma» yan trk gerilladır. Yetkililer, Faik Hasan Bulut'un İsrail'in güvenliğini tehdit eden bir tedhişçi gruba üye olmakla suçlanacağını belirtmişlerdir. îsrail otoriteleri Lübnan'dsM tedhişçi gruplar arasına başka milletlerden (özellikle Japon'lar) tedhisçüPrin de katıldıklarmı iieri sürmekte ve Hasan Bulufun tek yabancı tedhjsçi olmadıSını ifarlp etmektedirler. Kudiis hükumetı. son zamanlarda İsrail dtşında Uslenmiş csrillalara karsı sık sık baskın di)zpnlcmekte VP vakaladıklan tedhişçileri ülkpvp cptirmPktPdir (\ssociatpd Press) Allende'nin Saray Muhafız Komutanı vurularak kıyıda denize atmaktadır. İşte Kabataş kıyısmda tsm da lâğım kanalının ağız yerinde detıize şiren çocuklar. Boğazın masmavi ve pınl pırıl suyu burada kahverengiye dönüşmüş, değil deniz, kıyıda dahi lâğım kokusundan durmak mümkün değil. 89 yaşlarındaki çocuklar pisliğe v e mikroplanmaya aldırmadan büyük bir sevinç içinde lâğımın ağzında denizden yararlanmaya çalışıyorlar. Kimse de bu zayıf, kemikleri gözüken çocuklara engel olmayı düşünmüyor bıle (Fotoğraf: trdoğan KÖSEOGLU) öldürüidü SANTtAGO Şili'de Allendenin muhafız komutanı Yiizbaşı Arturo Araya Peters dün ev.nde kimlikleri saptanamayan şahıslar tarafmdan vurularak öldürülmüştür. 45 yaşındaki Araya Peters, Cumhurbaşkanı Salvador Allende'nin baş askerl vardımcısı idl. Polisin bildirdiğine göre, Yüzbaşı Araya vurulduktan bir saat sonra kaldırıldığı hastanede ölmüştür. (Devamı Sa. .. Sü. 2 de) Bir sandal battı 2 kişi boğuldu 3 kişi kayboldu GERÇEK ORMAN AFFI SORÜNÜ Kanununda genellikle çaresiıHkten orman suçlusu durumuna düşen köylülerin ötesinde, crman ürünlerinin kaçak ticaretıni yapanların da affım öngördüğüne göre, şimdi özellikle böylelerine yeşil ışık yakılmış olmaktadır. Nasıl olsa seçimden sonra kanun yenirfen hazırlanırken bu arada işlenmiş olacak yeni suçlar da af kapsamına alınır düşüncesiyle, şimdl bazı kimseler yeni orman suçları işlemekte kendilerini serbest sayacaklardır. tşlenecek yeni suçların kıskırtıcısı ve baş sorumlusu da orman affını üstüste geciktirenler olacaktır. Esasen AP, genel affın seçimden sonra çıkarılacağmı söyleSa . Sü. 6 daj f t o l B f l 'nin orman affı koI M U nusundaki girişimi V I I T yarıda kaldı. Bn geeikmeyi orman suçları affedilmryecek anlamında yorumlamak yanlış olnr. Nitekim CHP Genel Baskanı Sayın Ecevit'in dünkü demccinde bn noktanın iizerine parmak basılmıştır. Bülent Ecevit diyor ki: cAP hazırladığı Orman Affı oturan Adnan Karadağ, ağabeysinin kansı Remziye Karadağ, bunun 4 yaşındaki çocuğu Aytekin Karadağ ve komsu kızlan 18 yaşındaki Yıldız Şenel'le birlikte dün saat 17 sıralarında Yenikapı'dan gezmek üzere sandalla de \ nize açılmışlardır. Ancak grup, denizdeki dalganm tesiriyle bat' ma tehlikesi geçirdiğinden. ci • varda balık avlamakta olan 23 , yaşındaki Ali Yiğitokur ile 19 yaşındaki Oktay ve 23 yaşındaki (Devamı Sa. ?. Sü. 1 de) Su yeni tüzüjjü Belediye ve sanayici kuruluşlara yükümlülük getiriyor ANKARA Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanarak dünden itibaren yürürlüğe giren Su Ürünleri Tüzüğüne göre, «Su ürünlerinin üreme istihsal yerlerine taş, toprak, moloz ve çöp gibi maddeler atılmayacaktır.» Tüzük ayrıca. Beletfiyelerin, deniz ve iç sulara akıtılacak kanalizasyon artıklarının su ürünlerine zarar vermeyecek hale getirmelerini tedbirler almalarını ve bunu beş yıl İçinde uygulamalarmı öngörmektedir. Bu arada, sanayi kuruluşları il<» işyerlerinin, artık suları ile zararlı maddelerini. iki yıl içinde su ürünleri istihsal edilen yerlere akmasını önleyici ted(Devanr •«». ?. sü. 1 de; Ziraat Mühendisleri, pirinç için istikrarlı fiyat politikası önerdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ziraat Muhendislerı Odası, pirinç üretimi ve çeltik için uygulanacak fiyat seviyesi hakkında görüşlerini açıkladığı büdiride, özellikle son yıllarda çeltik ekim alanı ve fiyatmda meydana gelen değişmelerin ülkemizde ciddi bazı sorvınlar yarattığı öne sürülmekte ve «Pirinç tüketimimizin dahil den karşılanması esas olan bir ta rım politikamız daima gözönünde tutularak normal üretim yıllann da fiyatları düşürebilecek ve yetiştiriciyi bu tarımsal faaliyetten vazgeçirecek büyük ithalâta gitmekten kaçınmalıdır» denilmektedir. Bildiride çeltik fiyat politikası için şu öneride bulunulmaktadır: «Çeltik fiyat politikasınm iyi bir dış ticaret politikası ile birlik r te yürütülmesi 1973/74 kampanya yılında büyük bir önem taşımaktadır. Pirinç tüketimimizin dahil'. den karşılanması esas olan bir tarım politikamız daima gözönünde tutularak normal üretim yıllannda fiyatlan düşürebilecek ve yetistiriciyi bu tarımsal faaliyetten vaz geçirecek büyük ithalâta gitmekten kaçınmalıdır. Çeltikte ülke içinde yetiştiriciyi daima daha fazla ür»fime sevk edecek makul ölçüier içinde yiiksek fiyatın de. vamlılığı 7aruridir. Fiyatın sni olarak dü^üriilmesi veti<=tirici!eri bu faaliyetten alıV""qrBV TürViypyi devamlı çeltik ithnlâtçısı bir ülke rî'"ıım'ins e p '»ebilir. Bu hu susım ithalât rıolitikasında ÜÖ7.8nündc Hulundurulması bü>"ük bir ihtiyaçfır.» Bu köşeden Seyfı Öztürk'ün Asıl Açıklaması Gereken;; ALTAN ÖYMEN ayın Serfi Öztürk. AP sözcüsü müdürv Yoksa Millî Istınbarat Teş kilâtmın «Jicevit ısler1»yle ilgili daıre oaşKanı mı7 Son Dasm tODİantısmda ben de öulundum Ve söyledikJennı dinlerken aklıma sık sık bu soru takıldı Ecevit'ı itham ederken (Tutrugum notJaraan Kelime kelime vazıyorum) nep şu biçimde cümıeler kullanıyor: «... Bu bilgıier devletin Millî tstihbarat Teşkilâtının dos^larında mevcuttur... «Bu konuşma teype alınmıştır.. MÎT'tn arsivinde var dır..» «Bu söyledikleriiD Millî Emnıyetin dosvalarındadır..» «Bunlann örnekıen Başbakanhga bagb MÎT'in dosyalanndadır..> «Bunlar Millî lstihbaratın dıs kaynaklanna dayanarak yaptığı degerlendirmelerin sonucudur.» «Bu söyledikJenm btr ihtardır.. Devletin tnkâr edilmez dosvalannrla baska seyler de mevcuttur..» Rev sanki sdı üstiinde «rnillî» görevlerle enrevii bir kumluşun. doşnırtap doe ruya Baçbakanhğa baglı bir S ••• Anadolıv'da sıcaktan 5 kisi öldü DtTARBAKHt Güneydoğu Anadolu bölgesinde hükmünü süzdüren kavurucu sıcaklar caa ve tnal kaybına sebep olmaya başlamıştır. Şiddetli sıcaklar yüzünden dün Diyarbakır'da İki, Urfa'da bir ve Mardin'de Ud kişi ölmüştür. Kavurucu sıcaklar aynca Siirt, Diyarbakır ve Urfa'da beş harman yerinin yanmasma sebep olmuştur. Trafik kazasında Güney Kore Büyükelçisj yaralandı; 2 çocuğu öldü ANKARA Güney Kore Büyükelçisi Chan H>oın Pak, dün! Afyon yakınlannda bir trafik kai zası geçirerek ağı r yaralanmış, 2J çocuğu da ölmüştür. Hafta sonunu geçirmek üzere Ankara'dan İzmir'e gitmekte olan büyükelçinin özel otomobili. karşı yönden gelen bir araçla çar1 (Devanu Sa. i. Sü. (t da; 1 Diyarbakır'da Faşizmi özleyenler CHP'ye ve Ecevit'e karşı haksız ve yakışık su saldınya geçtiler Basın Yılın en sıcak günlerinl yaçayan Diyarbakır'da kavurucu acaklar normal hayatı etkilemiş can ve mal kaybma sebep olmaya başlamıştır. (Devamı Sa. 7 80 • da> devlet fcuruluşunun arsıvierınde kol gezerek Ecevit'le uzaktan yakından ligiü ne varsa görmüş topıamış. lotokopi almıştır^ Ve gerekirse. bu dosvalan daha da kurcalayarak Ecevit'i dana da açmaza alacakürîKendisine önce şunu sormalî gereklidir: Bu yetkiyi nereden almış. tır. Milll lstihbarat Teşkılâtının dosyalanna hâkim, on lan ıstedigi eibi kullanabilir bir adaro sıfatıyla konuşma vetkisini nereden almıştır?.. Kendisine böyie öır yetlöyi veren bir makam var mıdır? Voksa kendisine ver digi bu ooz. sadece «kendisinden müntakil» midir? Birincisi doğruysa ona «Devlet arşivleri namına konuş» diye veşı) ısık vakan devlet eörevlilert oimuşsa, bu görevliler crtaya cıkmalıdır. Ve onların Ou vesii 1şi5ı bangi vetkiyıe vaktıkları açık^nmabdjr. «Millî» sörevlerle nikümlü devlet k'ınıiııslnnnın oil?1ı<>nnın. nartisei smaclarla kullsnılmasma haneı fcanunun banp madderine söre tzin verdikieri acıklanmalıtlır. !Upv>tını S» '. Sü 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog