Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLAK ÎASASINA UTMATI TAAHHtT EDER. Sahibl: Cumhuriyet Matbaavn» v« Gazeteciıut r.A.Ş. ıdına . „ NAZtME NADt Sorumlu Yaa Işleri Müdürü: OKTAS KURTBOKE Basan ve Yayan: CCMHURÎTET MATBAACILIK ve GAZETECtLlK T.A.3. Cajaloglu Halkevi Sk. Ko: 3941 BÜROLAR: AKKARA: AU«rk Bulvan Te»«f At* Venlsenlr Tel: 120920 • 129544 ABONE ve tLÂN 1 3 Aylık • Aylık tnrt 10 «an Dı*â »0. I5TJ9 80. 31». 180. İZMIR, Haüt Ziya Bulvarı No. 65, kat 3. Tel: 31230 S4709 GÜNEY İLLERİ, Kuruköpru 34 tpkak No, 40 ABANA Tel: 4550 • 3934 1 n t e d «yf» (SıntUal) X üncO Mjrt» ISanHmll 4. S. • ncı t*jrt» tSanüml» Nlsan. Nlkah. Bvıenjn». Doium Ölüm. M«»1M. T«^«Jtü. M *»•> • Ölüm. Mıvlld. Te»rtküx »3 «S SnU jjjj İJJ SAYIS1 100 KUBUŞ smın zorunlu olduğunu iöylemis tir. Dr. Atabey, IstanbuT» 418 bin metreküp su verildiği halde, bazı yerlerde suyun akmamasının ne denlerini, yatırunların zamanında planlanmamasına bağlamıj ve IZMtR Geçtiâimiz fhraç seDünya Sağlık Teşküâtından alı zonu içinde taahhütlerinı yenan yardımla 1974 yılmda bol su rine getirmeyen 4 üzüm thra1ZMİR. fCorahnriyet Ege Bü«wn> ya kavHsulacağını belirtmiştir. catçısı. ıhracatcı bırliKlerinder Bergama Belediye Meclisi CHP Belediye Başkanı, temizlik ko ıhraç edilmislerdlr. Grubundan Şevki Tural, Bercanusunda da «Istanbullular, Istan Türkiye Çekirdeksıs Kuru 0ma Belediye Başkanı Adem öselbul'u temiz tutmaktan çok, kirlet tüm ihracatçılan Bırligınin yali'nin bazı kanunsuzluklara sebeme eğilimi içindedirler. Bu IUÇ pıian olağanüstU Genei Kuru biyet verdîğini iddia etrniş ve bun olmasa bile hemşerilik kusuru ol toplantısında durum görüşül larm ispatı için ellerinde belgeleduğunu bilmeleri gerekir. Bugün rr.üş ve vapmış olduklan baglar rin bulunduğunu ifade etmiştir. bir kurus hemsehriden »lınmaz, tılara sadık tcaımıyarak du Şevki Tural, Bergama Belediye fakat yılda 107 milyon lira bu hiı pazarlarda oresuıımmn sarsüBaşkanımn usulsüzlukleri konumet için harcamr» demistir. masına yol açan • fırmarun ce sunda İmar ve Iskân BakanlığıBütün gücün ortaya konmasızalandınlması kararlaşunlmış na müraeaat ettiklerini bildirna ragmen, 101 sorunun çözümletır. miş. «Yolsuzluklann tespitl için nebilmesi için yürürlükte bulutlgililer. kararın Kesiniesmes gönderilen mufetü°, tahkikatmın nan dört kanunun günün «artlaİçin Ticaret tjakanııgının ona en kritik safhasında ve raporunna uygun hale getirilmesini is rndan geçmesı eerektîgiru 11ernu bile hazırlamadan Ankara'ya teyen Dr. Atabey söıierini şöy sürmekte. ancak Bakaniıgın bu geri çaRnlrmstır» demistir. le tamamalmıştir: (Bastarafı 1. sayfada) konuda titiz davrandıgını ve lhBelediye Meclisi CHP Grubu rütmeye baslannşlardır. Buna gö racatçıiann cezaıanaırılmasınır «Belediyelerin çalışmalarmı adına konuşan Şevki Tural Bele re, gruplan belirlenen yedek su düzenleyen 1580 sayılı Belediye beklendiginl belır<mektedtrler. diye Baskanınm imar plânı dışı bay adaylanna, bir dönemden Kanunu 43 yaşındadır. 2490 Sayi(THA) na çıkarak Belediye Meclisi ka daha uzun sür» için yurt dışına h Artırma Eksiltme Kanununu ran bil» almadan ilçenln ikd. par çıtana izni verilmeye başlanmıs 40 yaşuu doldurmuştur. 5237 Sakını tarumar ettiğini, buralara Esrar kaçakçılığı yıh Belediye Gelirlerini Düzendükkinlar yaptırdı*ını flert sür» tır. Bu dönem silah altına çağ leyen Kanun 25 yaşma girmiştir. nlmalan beklenilen llinci grup iddiasıyle yargılanan rek şöyle konuşmuştur: yedek subay adaylanna 30 Ey 486 ve 151 Sayıh Belediye Ceza «Belediye muhasebesinde de AP'ye göre; lüle kadar yurt dışına çıfcma iz Kanunlan da 50 yaşındadır. Bu 7 Amerikalıdan bazı yolsuzluklar tesbit ettik. Yol kanunlar, bugün uygulanmakta suzluklarm ortaya çıkması ve ba ni verilirken, 12. grup üyelerine ye bizlerden hizmet beklenmekte 4'ünün, 50'şer bin orman affının 1974 Şubatma 7e 13. grup Üyelesında yer almasmdan sonra B«ledir. Agır cezai şartlar elde olmadiye Baskanı muhasibina mecbu rine ise 1974 EMmine kadar iıin dıkça birçok dertler çözümlenelira kefaletle sahibi AP •verilmektedir. 14 ve 15. grup rî izin vermistir. üyesi yedek subay adaylan için meı. Bu bakımdan hükümet yet tahliyelerine Başkan Adem öıeni, CHP olase, yurt dışına çıkı» izni, 1975 kililerini uyarmanizı beklemekteANKARA, (Camhariyet Bürosn) rak bizim bütün ltirazlarımıza yiı.» karar verildi AP Genel Başkan Yardımcısı ragmen park yerine 33 dükkân ya Martına kadar Terilmektedir. Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Keskin orman suçlannın pılmas yolunda da Belediye Mec Sayüan 15 bini geçen ve her ANTAKYA Cilveg«7Ü stmr affını öngören kanunun gerçek sa lisinden bir karar çıkartarak da yıl 3 4 bin artan yedek subay Muzaffer Yener de Paris'te bir hibinin AP oldugunu öne sürmüç, ha e^el yaptırmış oldugu dük adaylan, yeni tasan kanunlastı vatandkşın Belediye'ye yılda 870, kapısında özel otolan içinde külliyetli miktarda esrar ele geçi CHP'nin bu kanunun yeniden gö kanları meşru hale getirebRnaek ğı takdlrde, kısa zamanda asker Zürih'te 2100 lira ödemesine rağrilen biri erkek altısı kız yedi rüşülmesi «macıyle Meclisleri ola için imar planmda ban degisik lik hizmetlerini yapabilecekler men Istanbullulann bir kuruş bütçeye katkıda bulunmadıkları Amerikaiımn Antakya Ağır Cere ğsnüstü toplantıya ç»ğırmasını y e likler yapmış ve bu planlan İmar dir. m, Belediye oz gelirlerinın 625 Mahkemçsir.de bugün yargılanma ni bir istismar örneği olarak ni ve îskân Bakanhğuıa tasdik ettilanna devam edilmiştir. «Değerlendirme Kanun Tmsa milyon lira olmasına ragmen 907 telendirmistir. rebilmek için harekete geçmisnsı» olarak tanımlanan bu me milyon lira il» bağlanabildığini Yedi aydanberi aranmakta oYaxıh bir demeç vererek, 19O tir.» lan tanık tercüman Eyiip Zeki Olay Bergama'da büyük blr tep tin, kamu hizmetlerinde askerlik anlatmıştır. seçimlerinden hemen sonra orman görevlerini yapaca'.c adaylan, ön i Belediye Başkan Yardımcısı de duruşmada hazır bulunmuş suçlannı »ffedebilme imkânmı v« kiyle karşüanmıs ve halk gelen celikle «ihtiyaç fazlalan» olaJ Orhan Ergüder, paıarlama ve ve ifadesinde. Robert Emestin ren Anayasa Değisikîiğini AP'nin müfettişin geri çağnlmasından rak saptamaktadır. öğrenüdiği kontrolun yürutülebilmesi için kendisine daha önce Vllüam adlı Kerceklejtirdiaini belirten k»skin sonra hayretler içinde kalmıştır. ne göre, bunîarın görev süreleri ağır eezaî müeyyideler istemiş, bir Amerikaiı ile esrarlan üç mtözetle şöyle demiştir ve şekilleri Bakanlar Kurulunun «ölü tavuk satan bir satıcıya hiç nibüse tfizlic* yerleştirdiklerinl »e «CHP. Meclislerin cahf<ığı »3r« Kahraman Maraş bunlardan Arnerikalı genç taz)»karanna baglı olacak T« kamu bir işlem yapamıyoruz. Bir yıl lcinde kanun teklif ve •Usarılankuruluşlartndaki çalışma şekille öncesine kadar, yani tavuk mez nn haberleri olmadıgını belirt mn kanunlastınlmasında her tÜP' Baro rini belirlemek üzere bir ko bahası açmadan önce Istanbul'da miştir. lü engellemeyi yanmıs. MeclisleMahkeme heveti, Joann Maria mite kurulacaktır. Bu şekilde 10 bine yakın ölü tavuk satılıyorre devam etmediji gibl, Millet Başkanımn Katrın Anzenzı adlı iki kız ile kamu kuruluşlannda görev p.la i du» demistir. Meclisinde hazır bulundnrduğu Robert Emestin hal Belediye ı cak olan yedek subay adaylan Adnan Öıet Başkan Yardımcısı lerinin devamına; turuklnluk An5 kiriyle sık sık yoklama lstemek öldürülmesinden Marjret de, Istanbul'un ulanın, isleyecekleri suçlar açısın»uretiyle sorumsur muhalefetin dan Askeri Ccza Kanunun a tabl sım ve trafik sorununu anlatmış, nengelle, Paula T^egipson. Maria ömeğini vermi» ve orman suçla sanık 3 kişi Therese ve Ppnolorje l>orenı atin olmaları ve grev gibi davranışla tarihi yapıtlarla dolu şehrimizde nnın »fftr.a d*lr kanun teklifi yakalandı sanık kızların ise 50'ser bir ra katılmamalan da, taslak ha yol açmanm güçlüklerini ortaya miz rârüsüldüğü sırad* H», sadeTürk Hrası kefalet verdlkleri nrlanırken ilert eürüîen görUj koymuj. tek çörümün metro oldu ce iki ki?i ilt müzakereleri taK. MARAŞ Kahraman Ma ler arasmdadır. Bunlann görev ğunu söylemiştir. özet, yılda 1 takdirde tahlive edilebileceklerikip etmiştir. raş Baro Başkanı Avukat Lütfü süresi içinde, hangi amire bagiı milyar 85S bin lira trafik tıkanık ne karar vermistir. Turukluluk hallerinin deramı Hal böyle iken CHP, orman Kabakçfyı öldürdükleri iddia olacaklan ve aynca, «İhtiyaç lığı nedeni ile iş kaybı olduğunu kararlaştınlan iki Amerikah kıtuçlannın affının lkinci defa edilen gazinocu Ahmet Şahinka Fazlası» kavramı dışında kimle sözlerine eklemiştir. zın ise minibüs soförlüeii V8t>veto edilmesi dolayısry> her za nat, kardesi Mehmet Şahinkanat rin kamu kuruluşlannda görev İETT Genel Müdürü Saffet makla suca katıldıklan öne süve M. Mevlut Yücel yskalanmıs alacakları da, Bakanh&ararası Gürtav ile Sular Idaresi Genel man yaptı*ı lstismann yeni rülmektedir. bir örnefcini vermek ür#r» mec tır. Sanıklardan Arslan Şahin1 Komisyon tarafmdan ele aluımış Müdürü Gültekin özkay. dertleri Duruşmada hazır bulunan A . lisleri fevkalâde toplantrjra ça« kanat'ıa ise arandıgı hildirilmis! tır. ,; daha geniş şekilde anlatmışlar, dana Amerikan Konsolos Mu» r «Istanbullularm sabırîarının taş ayini J. lx>is Sefaietle serbest bı biğer tarsLftaa, OffJS^ ^ayüı Yeıfan CömertoJj dek Subayiar ve Yedek Askeri tığını» söylenrişlefdir. Bu arada rakılmaianna karar verllen Akarsı tutumu Belli orman Gürtav, her yıl 150 200 otobüs hı, sanık Mevlut Yücei'in Baro suçlannın affına manl olucu hü Başkanı ve CHP îl Yönetim Ku Memurlar Kanununun da, bu ye alınması için yardım talep etmiş, rrerikalı kızlara vardım edeeekni tasanya paralel değişikllkler lerinl söylemistir (THA) kümleri 1961 Anavasasma koyan idarenin otobüsten 100 lira gelir rulu tiyesi Kabakçı'yı partl içi o CHP'nin orman suçlannın afu çekişme yÜBÜnden öldUrdükleri! geçirec^i ilgili çeTrelerce söy temin etmek için otobüse 167, lenilmektedir. teklifiyle bir alikası olrcama. troleybüse 139, tünele 189 lira Suriye Dışişleri Eger yedek subay adaylannsına ve meclis'erdekı müraker» ni itiraf ettigir.i belirtmiştir. Va1 dan ihtiyaç fazlası olanlann bek harcadıgtnı belirtmiştir. lerde karşı olmasına rafmen, lirrin verdigi bilgiye f>öre, ŞahinCumhurbaskanı Korutürk bri Bakanı Khaddam lemeden askere alınmaları sağbizim teklifimiz olan bir kanu kanat kardesler de cinayeti islefingten sonra. Aile PUnlama*! na sahip çıkmaya kalkışrnasmm diklerini kabullenmisler. ancak laıursa, 1076 sa>ılı kanunun da Ankara'ya geldi Sİ5İİ Şubesi tarafmdan Beledive Baro Başkanma ateş ederün 17 I manasını anlamak zor oejti'dir. bu duruma uygun kolaylıklar Sarayında d*üzenlenen «Aile Nüyaşındaki kardeşleri Arslan Şa geürmesi beklenmektedir. ANKARA, (Cumhuriyet BBroml AP, kendi teklifi olan »e yej fus Planlaması» serginini gezmiş Suriye Bakanlar Kurulu Baş Bir göriişe göre, yüksek okulniden görüsülmek üzere Ikind hinkanat olduğunu ileri sürmüştir. kan Yardımcısı ve Dısisleri Bakea Meclise geri eönderilen or lerdir. lardan mezun olanlar, mezunikanı Abdülhalim Khaddam res man affj kanununun sahibidir.! yetlerinden itibaren üç ay için3. yurt gezisi OgTenildigine göre, Avukat Bu kanunu feri çevrilmls vazlmi bir liyaret için dün Ankara' de şubeye başvurduklan takdirKabakcı kırma av tüfeğiyle ölCumhurbaskanı Fahri Koruyett» bırakmamak için kendine j dürülmü.'tür. Sanıkların yaka de, ertesi yıi mutlaka yedek suya gelmistir. Esenboga Havaala türk, üçüncü >urt geıisinl Trakdüsen görevi bundan evvel oU nında Dışişleri Bakanı Bavülken lanmasında en bliyük ipucu o bayâk görevine başlayacaklarya illerinde yapacaktır. duju (ribl yerine Ketirmenin her layda kullanılari ve daha sonra dır. Bu üç ayı geçiren adaylann • tarafmdan karşılanan Suriye Korutürk, 30 Temmuz günü türlü wvr*M irinde olacaktir» Dışişleri Bakanı Khaddam ile ; Adana yolunda bırakılan pikap \ ise, yoklama kaçağı, ya da firarl Corlu, Kırklareli, Edirne, 31 ANTCARA, (Cumhuriyet Burosu) bugün başiayacak resml görüşgıbi statüler içine girmeleri de olmustur. Temmuz Eünü da. Kapıkule. lpCHP Parti Meclisinin Genel melerde öz«Uikle Fırst Nehrinın I söz konusu olacaktır. i sala. Keşan ve Tekitdag'da ince• Başkan Bülent Ecevit'm başkansulanndan favdalanma İle em 27 Mayıs Devriminden sonra lemeler yapacaktır. lıgmda. yıptıgl toplantı sona erİlk konusu üzerinde durulacaSı ihdas edilen ve sonra uygulan(Bastaratı 1. Sayfada) miş, «Temel Eğitim», «Güvenlik sanılmaktadır. Aynca Ortadogu masından vazgeçilen ye<iek suTekeld sermaye gruplarımn Malıkerneleri», «Üniversite Reforbuhram ve son gelişmeler göz bay öğretmenlerden, görev yapkendl aralannda meydana gelen; mu yasal&nnın tümü», «Polis Vaden geçirileeektir. mayanların durumlan da, incezife ve Selâhiyetleri». «Sıkıyö bu çıkar çatısmalanna, siyasî ahf 1. ftayrada) leme konusudur. Bunlara bir j lakla bagdssmayan davranışlannetim». «Toplantı ve Gösteri Yüson çağrı yapılması ve köy öğ • maktadır. Metal!ş Sendikaaı Ge StİRT Hidayet öcal adındana. TBP olarak halkın bir kere rüyüşleri» yasalannda yapılan nel Sekreteri Fehmi Isıklar, düKıbrıs tankeri; ki bir toprak *ğası, camlye na retmenliğine gönderilmeleri de son değışiklıklerin iptali için daha dikkatinı çekmeyl bir görev zenledigi basın toplantısında is ' maz kılmaya (rittigi sırada. hü tasarlanan yeni kanunlar ara j verenleri suçlıyarak «Haklanbüdigimizi, bu denenmis siyasl | Anayasa Mahketnesine gidilmesiPanama şilebi sındadır. gruplardan ulkemize hiç bir fay viyetleri belli olrnayan kisiler ta ne oybirliğiyîs karar verilmiştir. mızı aiıncaya kadar direnişe dersfından kurşun vaftmuruna tuEr ve erbaş olanlar içinse, vam edecegiz» demiş ve kade j ile çarpıştı Çalışmalar hakkında bir açık danın gelmiyeceğini açıldanz. şimdilik «îhtiyaç Fazlası» soru ] meli olarak uygulayacaklan TBP genel seçimlere Sıkıyön* tularak oldürülmüştür lama yapan CHP Sözcüsü ve KIIALA LUMFl'R «BernaŞırnak ilçesinin Milü kByü yanunun söz konusu olmadıfı, Mil i grevi Tofas'tan sonra Renault tim altında, şimdiye kadar görül Merkes Yönetim Kurulu Uyesi ma» haber ajansının bildirdiğili Savurtma Bakanlığına yakın I Otomobil Fabrikası ile diğer 6 memlş bir partizanlık içerisir.de, kınlannda meydana gelen olayOrhan Blrgit özetle çunlan söylene fiöre, 20 bin tonluk Kıbrıs dan sonra iandarma toprak aga çevrelerce ifade edilmiştir. An \ işyerinde de sürdüreceklerini adevletin genel nizamını bozarak m:ştir: tankeri «Anson» ile Panama sı Hidayet Öcal'ın katillerini a. cak 1975'ten sonra, er ve erbaş i çıklamıştır. partilerine oy kazanma aracı ha: bandırah «Carnation. şilebi, dün «CHP Parti Meclisi, siyasî parramava baslamıstır (THA) ların da. kamu hizmetinde istihline gelmiş Talu Hükümetiyle katiler kanununda yapılan değişikMalaka Bosa?ında çarpışnrv.stır. Met^llş Sendikası, Işçi saa* tılmanm seçim sonuçlanmn mesdam edilmeleri gibi bir uygulaliğe uygun olarak. parti tüzüğünücretlerine 2 yıl için 4 lira zamSingapur'daki denız üşsüne ruiyeti açısından, yoksul halkın manın ele almması dü?ünülebide yapılmas! gereken değişiklikla birlikte 10 lira olan çocuk gitmekte olan «Draadnought» gerçek iradesinin tam bir siyas! lecektir. leri görüşmüstür. Parti tüzüğüzammının 25 lirnya çıkarılma^ı j adh Ingiliz nükleer denualtuı. öîgürlük içinde yansıması açısın j (Baştarafı Spor'da) nün 54. maddesi bu değişiklije Nasıl işleyecek? ' nı, isçi çocuklarına veriîmekte çarpışma yerine giderek «Cardan ve cnümüzdeki dönemde ül şöyle bir kadro çıkarmaları muh uygun olarak şu şekilde tanzim olan öğrenim yardımının arttınation»un 35 kisilik müıettebakemizin huzuru açısından büî"ük Tasanya göre, her yıl yapılan edilmişîir: temeldir. rılma=!nı. vakacak parasının detını kurtarmıştır. «Ansomun bir talihsizlik olduğunu beyaa yoklamalarda elde edilecek bil j vam ettirilmesini. yemek iicretiYasin Ekrem, Muzaffer, Enmürettebatı ise tekne'yi terketAday sayısı eder. gilere göre, ihtiyaç fazlası kala ; ne 1 lira zam yapılmasını istever, Tuncay Bülent, K. Mehmeye gerek görmemiştir. Bir seçim çevresinde o seçim met, B. Mehmet Metin, K. Mus cakları, Milll Savunma Bakanlımektedir. Adaylık süresi Dün gece yansına kadar geğı miktanm ve niteliklerini tesçevresinin çıkaracağı sayıdan tafa, Şevki. Metallş'in otomotiv yan sanalen haberlerden, kazarfa ölen olTBP, Genel Yönetim Kurulu bit ederek Başbakanlığa bildireeksik istekü aday adayı bu)unyiini kapsayan öteki işyerlerinmadığı anlaşılmaktadır. (a.a.) BEŞİKTAŞ bu toplantısında, evvelce kararcektir. Başbakanhkta kurulacak ması halinde aday Hstesinin düd e de preve baslama«! halinde " laştırarak ilân etmiş bulunduğu bir ünife. ihtiyaç fazlası yükümBeşiktaş transfere çok para zenlenmesi eenel başkanın basülke otomotiv sanayiinin büyük partiden adaylıfc müraeaat müdlüleri ilgili bakanhklara bildirekanlıgında toplanacak merke7 ölçüde etkileneceSi ilsililerc* be Şoför çocukları dstinin son gününü Seçim Kuru harcamış ve takımı yenilemiştir. cektir. I lirtilmistir. Kadrosu şöyledir: yöneHm kunılunca yapılır. lu karan gereğince degiştirmiş , için Açıkhava'da j Kaleciler: Sabri. Aydın. Bunun gibi aday yoklamasın Vatanl görevlerini kamu hiz! Öte yandan TOFAŞ yetkilileve S Agustos 1973 tarihi olarak i Bekler: Cemal. Niko, Ahmet, da aynı savıda ov alanlann liste metlerinde eörecek olan vüküm ! ri, mem'irlann (îı^ında i>çinin tesbit etmiştir.» (THA) : yarın büyük i Hasan, Tayfun, Zekeriya, Lütfü. sırasımn düzenlenmesi ve aday lülerin hizmet süreleri en çok eline halen or'alama 1400 1450 , Haflar: Miliç, Bülent, Kahrayoklaması sonuç'.annm iptali haiki yıl oîaeaktır. tzinle' i=e. S1 lira ücret geçerken ve bu mik sünnet düğünii | man, Haluk, Vedat, Atakan, Ahlinde o seçim çevresine ait alâhh Kuvvetlerdeki emsali ye i tar Uzlastirma Kurıılu'nun kamet. day Hstesinin tesbit ve tanziml deksubay ve erlerinki gibi uyrarivle bir ölçüde artarken, Me yapılıyor I (Baştarafı 1. sayfada) { Forvetler: Mesut, Kayhan, Halde, yine Merkez Yönetim Kutaltş Sendikasının aniden ereve ! gulanacaktır. istanbul Şoförler ve Otomonoterde tesbit ettirümis, test so i dun, Necmi, Mustafa, Suat, Özrulunun Genel Baçkan Başkan , gitmesini anlayamadıklarım beYUksek okul mezunu yükümmobilciler Esnaf Derneği, Istanlığında vanacafı toplantıda ka • rulannın fotokopileri bilirkişile j can, Muzaffer, Sanlı, Kadir. lülere, asteğmen maaşı kadar bir ! lirtmişlerdir. Bu kadroya göre Beşiktaşm li rara baflanır. ' re teslim edilmiştir. Aynı yetkililer. kendilerinin ( bul Şoförler Esnaf Dernegi, Isödeme yapılacaktır. tanbul Opotark ve Dolmuş DuÖte yandan, Üniversitelerarası ı ge ve kupaya şu tertipte çıkacaU2İaştırma Kurulu karanna uySiyasl Partiler Kanununun rak Yerleri Yöneticileri Eşnaf giriş kurulunca saptanan uzman ğı tahmin edilmektedir. duklarını ve uymaya devam edeyilzds besi açmamak U?ere parSabri Ahmet, Niko, Lütfü, Derneklerinin ortaklaşa düzenlelar heyeti, (firi smavmda sonıceklerini belirtmişler. grev katilerin göstereceği merkee kondiği sünnet düğünii yann akşam lar, test sorulan içinde sadece bir Zekeriya • Ahmet, Miliç, Vedat • rarının üzüntü verici olduğunu tenjanı adaylannın seçimi ile Açıkhava Tiyatrosunda yapılacak tanesinin yanlış diizenlenmis ol Mesut, Necmi, Sanlı. (Baştarafı 1. Sayfana) sO7İerine eklemiylerdir hangi ilîerde ve han^i siralarda tır. Zensin bir progıamla şoför larca da kabul edilen Yönetme i clacaklanmn tesbiri de, Merke» I dı ğunu tespit etmiştir. esnafımn çocuklan ücretsiz olalik, kuruluş dfğiştiren memurYönetim Kuruluna bırakılmışrak giydirilecek ve sünnst ettiların da tnağduriyetine neden tir.» (Baştarafi Spor'da) rilecektir. olmuştur. Burıa göre, bir kuru \ 8/6, 6/3 yendıler. (Anatol Ro(BastaraTı 1. Sarfada) Seçim bildirgesi luşta 20 lira maa?la çalışırken, zi Feldman) • (Anbar Büyük«Izmir, Ankara, Konya, Antalya, ! bir baska kuruluşa 15 lira asiî Parti Meclisi, 1973 seçim bilftrat) karşılaşmasında ise duBurdur. Isparta, Eskisehir, Bomaaşla geçmek zorunda kalan dirgesinin esaslannı da görüşrum 7/5, 7/9 ve 8/8 İken havalu, Kasfamonu, Zonguldak, Save 23 yıl çalı$tıkUn sonra da (Baştarafı 1. sayfada) înüs ve tesbit etmistir. Biidîrge nın kararması yüzünden maç ilk kuruluşuna 20 lira a;li ma kana, Kocaeli. Bilecik, Kütahya. şmda kalan Amerıkan askerlerı: bugüne bırakıldı. ba esaslar içinde Genel BaşkaBursa, Balıkesir, Uşak, Denizli, asla dönen memurun. ikinci fcu2.00O. run Başfcanhjhnda Merkez YöGÜNÜN PROGRAMI rulusta verdiSi hizmet kademe ' Muğla, Aydın. AfyOR. Manisa. ÇaBatı Pasifik Ulkelerindeki ! netim Kurulunca kalenıe alına i 13.00 Maud Balt nakkale, İstanbul. Tekirdag, Kırk ilerlemesinden sayılmamaktacaktır. 15.00 Nastase Simpson | 164.000 Amerikan askeri ise ülkedır. ) lareli, Edirne.» lere şöyle dağıtılmıstır: 16.00 (Giltinan • Frounholtz) CHP Parti Meelis!, aynca teAtama ; Japonya: 18.0C3, Filipinlert ANKARA. fCumhuriyet BSr<wı) Durumlan, Yönetmeliğin sözü (yarıda kalan maçın mel eğitim. sUfenlik mahkerne15.000. Rıyukiyu Adalan: 40.000, edilen maddesine uyan memurTekinel'ın yaptığı açıklamaya galibi) leri ve üniversite reformu yasaÜniver^iteierarası giris sınav» lar, hatalı uygulamanın bir ek ı göre, Güvenlık Mahkemelerinin Güney Kore: 42.000, aiwan: 9.000, 16.45 (Maud • Jovanoviç) l a n n n iptali için 30 öğrenci adv larının tümil. polis vazife ve [ kararname ile düzeltilmesi gö ı kuruluşu ile iigllı Bakanlar Ku gemılerdekı personel: 40.000. (Hasan özdemir Arif selâhiyetleri. SıkıyBnetim, top 1 na dün Damştay'da dava açıV rüşünü savunmakta. bu sağlan rulu karan Resmî Gazetede yaGüneydogu Asyada ise Tayland' Koç»k> mıştır. lantJ ve göçteri vürüvuşler; yamıdıgı tıkdirde sadece 27. mad yımlandıktan sonra onbeş gün da üslenmiş <âİX)O ve bölgedeki 17 45 (Moore Ar.atol) (Dow Avukat Neclâ Adak Kaynak salannda da son değisiklik'erl d« nedeniyl* Damstay'da açıla içerisinde kanunun öngördügu se Amerikan gemilerinde eörevli : deswell Simpson) Anayasaya aykın bularak, Ana j t«r«fmriaıı açılan davada (taTgtecak davalann onbini »şacağmı j kilde yetkili mercilerce bu m&b18.080 Amerikan askeri bultJ»18.45 (Ball Turnball) (Dowm'.zin sınavlarla ilsiü yayınn yasa Mahkemesins pidilmesini „ öne lürmektedirler. kemelere atama yapılacaktır, > maktidır. (a^.p.) ) desweU • Wüksted) oy birligl üe k«rar!astırmıstır. ' da delil olarak gosterilnıiştir. (Baştarafı L Sayfada) vît'în dcmeci şöyledir: 'cıyönetimi uzatmak için Anki .»ya dönen ve Mecliste fazlaeıyıa çoğunluk sağlayan Adalet Partili milletvekilleri, bir gün son ra, Meclis'te çoğunluk sağlanmatmı önleyerek, orman suçlarının affıyla ilgüî kanunun görüşülme sini engellediler. Yıllardır kendilerine af vaad edüen, affedilecek leri umuduyla oyalanan orman köylüleri, böylelikle, bir kez daha urautları kırılarak, mapusluğua da ötesinde bir ıstıraba mahkum edilmis oldular. Sayıa Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanığı zamanında geri çev. rilen orman suçlannın affıyla U gili kanunun yeniden hazırlanma •ını uzun süre geciktiren AP. »imdi de, yeni Cumhurbaşkam Sayın Fahri Korutürk'ün geri çevirdiği Orman Aifı Kanununun gerçeklejmerini geciktirmis bulunmaktadır. AP'nin bu davranışı, genellikle orman düzenindeki bozukluk yüzünden ve çaresizük içinde suçlu duruma düsmüs sayısız orman köylüsünü hiçe saymak olduğu gibi, bir yandan da, seçim önce«inde, orman suçlannın tejviki •nlamına gelmektedir. AP, hazırladığı Orman Affı Kamımır.da, genellikle çaresizlikten orman suçlusu durumuca düşen köylülerin öteskide, orman ürünlerinin kaçak ticaretini yapanlarm da affını öngördüğune göre, şimtfi, ozellikle böylelerine yeşil ışık yakılmış olmaktadır. Nasıl olsa seçimden sonra kanun yeniden hazırlanırken bu arada işlenmiş olacak yeni suçlar da af kapsamına ahnır düsüncesiyle, şimdi, bazı kimseler, yeni orman suçlan islemekte kendi'.erini serbest sayacaklardır. Islenecek yeni suçların kıskırtıcısı ve baş sorumlusu da orman affını, bu sekilde, üstüste geciktirenler olacaktır. Esasen AP, genel affm »eçimden sonra çıkanlacağını söylemekle, seçime kadar, yalnız orman suçlarım değil, her türlii IUÇU tesvik etfer duruma sirmis olraaktadır. lktidarda bulunanlar, aftan •öz ettikleri zaman, bunu hemen fierçek'.eştirmek zorundadırlar. Aksi halde, suçtarın artraasım teşvik ve tahrik etmis olurlar. Meien Hiikümetinin Cumhuriyetçi Güven Partili Adalet Bakanır.m, o hükümet görev basında bulunduğu sürece genel aftan Söz etmesi, Talu Hiikümetinin. daha Mecliste programını açıklarken Cumhuriyetin 50. yıldönümü dolayısıyle genel af çıkanlacağı kanısını, Başbakanın ağzmdan kamuoyuna yayması, AP'nin yıllardır orman köylülerini af vaadiyle oyalaması, ve bütün buclara rağmen, genel affın cfa, orman affının da gerçekleştirilmemesi, seçimden sonraya bırakıldığmın duyurulması, resmi tuç teşvikcUiginin, tah rikçiliginin açık örnek!eHdir. Sorumlu mevkilerde bulunanlar, iktidarda olanlar, uzun süre affın sozünü edip, aifı gerçeklestinnezlerse, savsaklarlarsa, suç egilimlerini teşvik etmenin ötesinde, anarşiyi d» tahrik etmis olurlar. CHP, içlerinde af umudu uyandınlanlan daha çok bekletmemek ve suç etilimlertnin artm sını önlemek istediği içindir kı, bir yandan, iktidarîarca uzun sü redir sözü edilen fakat bir türlü gerçekleştirilmeyen genel at tasansını hazırlarmş, bir yandan da, saym Cumhurbaşkanınca geri çevrilen orman suçlannın fiyle ilgüi kanunun bir an önce gerçekleşebilmesi için Millet Mec lisini olağanüstü toplanuya çağırmıstır. Fakat insanlann suçlulult duygusunu ve mahkümiyetini istismar yoluyle onlan siyasal bas ka altında tutmayı marifetli bir siyaset sayan ve seçime doğru suç teşvikçilıginde sijasal yarar gören çevreler CHP'nin bu iyiniyetli girişimlerinln ikisini de engellemişlerdir. Tiirk halkı, bövleleri hakkında en dogru hukmü verecektir.» Bergama ilçesinde 2 parkın tarumar edildiği öne sürüldü DEVLET BAŞKANI (Rasterafı 1. Sarfada» Itn ile birlikte, Belediyenin için de bulunduğu maddi sıkrntıdan başlayarak, tüm 101 sorunu ortaya koymuşlardır. Dr. Atabey. s a . nayiin yüzde 53'ünün Istanbul'da buiunmasından ötürü her yü 150200 bin arasmda göç suretiyle nüfusun arttığını ve yerleşmenin yüzde 53'ünün gecekondularda ol duğunu belirtmiş ve «Bu durum, işâzlik ve gecekondu sorununun Istanbul'da çözümlenmesini güç hale getinniştir» demistir. Belediye Başkanı, çevre sağlığı nın korunması için 175 kilometrelik ana kanal ihtiyacına rağmen görev aldığı devrede kanallann an cak 31 kilometreyi bulduğunu bu gün 71 kilometreye çıkanldıgını, ancak yan kanallarla birlikte bu rakamın 2481 kilometreyi aşma 4 tHRACATÇl FtRMA, BİRLİK'TEN ÇlKARlLDt Bu köşedcn ALTAN ÖYMEN Sanığm ölümü (R«5tarah 1. Sayfada) lar yapılması gerektığini bu sütundan hep belirtmeya çalısmıstık. Bu defa ıse ortada bir ölüra olayıyla Hgili olarak <can güvenliğinin saglanması» talebı vardır. Yani kamuoyunun tarafsız bir ıncelemeye ve tnandırıcı bir açıklamav* olan ihtıyacı, ıfaha da fazladır. Bu ihtiyacın geregi dcrhal yerine getirilmelidir Çünkü bahıs konusu olan şey. bütün dünya anayasaıarının altabesinde yazılı temel i'.keler arasmda. «kimseye eziyet ve ışkence vapılamaz» ılkesi de degil, daha da önem li bir ilkedir: ıHerkes . kim olursa olsun herkes • yaşama hakkına sahıptir» ilkesıBızdm anayasamızuı 14 Un cü maddesinin ilk fcelimeleriyle belirlenen bu ılkenin, hele hayatları devletır. teminan altındaki insanlar için işlemesine. en ufak bir gölgenin bile düştügü, en havada bir iddia i!e bile öne sürülürse. bu devletin sorumlularma düşen ilk görev. bu iddianın gerçek yanmı, kimsede tereddüt bırakmayaeak biçimde açıklığa kavuşturmaktır. îlgililerin, bu görevin geregıni hemen yerine getirmelerini bekliyoruz. İhtiyaç fazlası SABOTAJ DAVASI (Baştarafı t. Sarfana) Sabah başlayın duruşmada dinlonen Serif» Sayın, Recep özen. Hüsevin Topçu adindaki savunma tanıkları. «Marmara» yolcu gemisinın yanarak battıgı gece sanıkUr «rasında bulunan tersan» isçisi Zeki Ordu'vu Paşabahçe Tekel Isptrto Fabrikası Lokalindeki düjünde gordüklerini söylemislerdir. Tanıklar, düğün tarihini 4 Mart 1972 olarak belirtmislerdir. Dahı aonra dinlenen Hallç Tersanesi Mtlcine Şefl Ümit Solmaz, «Emirönü» »rab»lı vapurunun battıği günün aksamı ' ustabaşı thsan Karsoglu'nu ya ( nına çağırarak tsim vermeden | o gece isçilerden J kl«inin «Ka des» gemisinin bir an önce tamiri amacıyle mesaive kalmasını »öylediîini açıklamıstır. Savunma tanıgı Haliç Tersanesi ustabaşısı thsar Karaoglu da şefinden aldıgı taiimat uzerine Zeki Ordu'vu ve Zeki Ordu'nun yanında fcalmak Uzere Padıl Sözer'e gececi kalmaları voîundt talimat verdiŞinı, fakat ZeM Ordu'nun bu mesaiye i«tekl) görünmediSini belirterek. zapta geçen ifadesinde şunu söylemijtir: «Çünkü hafta arası meaaive kahnırsa alman ücret azdır. Fa kat Cumartesl mesaive kalıntrsa, alınan Ucret fazl#dır. Fakat istek«iz görünen Z«W Ordu'vu ı 5kna ettim ve o gece gebeci'kaV dı. Zeki ile bu konuşmamiî ?aat 16.30 • 17.no arasinda olmustur.» Savunma tanıklanndan emniyet sece beketsi Muharrem Kfthya Eminönü arabalı vapurunvın batışını sabah radvodan duyduSıınıı. ovsa eece (Eminrtnü arabalı vapunmun battığı gece) sanık Hâmit Kahya'nın evde olduğunu söylemiş. «E«asen biz a\Tiı evde otururuz» demistir. Dunışma di*er tanıklann dinlenmesi için 2 Agustos 1973 Persembe günü saat 9.30'a bırakılmı=tır. Mimarlar Odası (Bastarafi 1. nnın gönderdigi çeıenkler Osmanaga Camımden dışarı taşrrtıştır. Cenaze konvovunda iki kamyon tarafmdan taşınan bu çelenklerin içinde «fc.şi» ve »255 Sanık» dıve kırmızı çiçeklerden bezenmiş çelenkier dikkatl çekmiştir. Nitekım tabut musaUa taşında beklerken .Ksi» yazılı çeiengin tabutun vanmda. ki duvara vaslanmasi ve merhum Hatice'nin ou son yolculuguna îelmesinı Dekleaikleri eş» sanık Ahmet Alankuş'un gelmıvecegi habertnnı vanlnıası gözü yaşlı vakınlannı hıçkırıga boğmustur Çiçeklerle beraber gön.üldü CHP Parti Meclisinde görüşülen konular aciklandı TBP seçimi Bir toprak ağası öldürüldü Otomotiv Tabutunun başmdaki çiçek buketiyle gömülen merhum Hatice Alankuş'un kabrı örtüldükten sonra cenazede haar bulunma(Baştarafı L Hayfad») • yan kocası Ahmet Alankuş'un gönderdiğı «Eşi» yazılı çelenk :1a Saygı sanık arkadaşlannın gönderdiklerı «225 sanık» yazılı çelenk kab«Bunrta Orduya ve Askerî Sav rinin üzerine konmustur cıya saygımın büyük etkisi olKamyonlardan taşınarı çelenkmuştur. Hiçbir suçu kabul etler de mezarın etrafına dizilmişmediğimi hi'.iyordum. Mahkeür. I meye çıktıjım zaman sayın hâkimin betıi tahliye edip salıvereAçıklanması istendi ce£ini sanıvordum. Hayal içindo Cİdik ffectik. Kendimize gelinre ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) rüctı dilekçesi verdik ve bu ifaTMMOB Mimarlar Odası. vardeden rüru ettik » şnlanmak üzere tutuklu bulunduğu sırada ölen mımar Hatice İşkence iddiası Alankuş'un ölümü ü/erine Oımhurbaşkanı, Başbakan. tçi&ıeri Uzun sCre kimseyle görüştüv e Adalet Batcanlanna blrer telgrülmediîint söyleyen »anık Dr raf çekmiştlr. Memduh Eren, bu yasagın kalTelgrat a>nen şöyledın dırılmasından sonra karısı ile ilk «Hatıee Alankuş ısımıı genç bir karsılssmamnı »öyle «nlatmıştır' meslekdaşımız varjrılanmak üze«Yuak kalkmıştı. Ksrımı İlk re tutuklu bulunduğu bir sırada defı efirUyorrium. İlk ettiSim ölmüştür. l»f. (S»na çok lskenee ettiler Meslekdaşımızm ölüm nedent» mi?) oldu. Çünkü ıskenceler nenin resmen açıklanmasmı »e n> deniyte «rtık hep hayal kurutukevlerindekllerın taglık ve naycr, hep lşkence görüp düsünüy»tlannm teminatı ıçın gereitli yordum.» tprlbirlprin alınmaçım riil#ri7 » Sanık Dr. Eren Soru sorulmadı Fenerbahçe Smav için Memuriyet 2 yan finalist Sınavların iptali icin Damştay'a hnşvurııldu Bakanlar kuroln Törkiye'de Sanık Eren sözlerini, 13 aydır huzurunu?a çıkmanın telâşı için(Kastararı i. savtada) deydim. Huzurunuza namuslu, , basım rfik çıktım. Allahıma dua hklann giderilmesi için. önce î?71 ' Haziranında Sofya'd» görüsme:er ederlm» diye bitirmiştir. Bu arada, sorgulan daha öne? yapıldı. Sonra Bulgar Dışisleri Ba yapılan sanıklardan Hadi Elevli kanı Miadenov'un Kasım 1972 ziile Muharrem Dündar söz ala | yaretinde, aynı konu Ankara'ria rak. Eren'in dogru konuşmadı I yine görüsüldü Şimdi de Bayülğını bildirerek. kendisine soru , ken'in Bulgaristan temaslannda sormak istemişlerdir. Ancak bu j göçmenlere deJinildiği anlaşıiıyor. na sanık avııkatları itiraz etmiş I Ve bildiri. «Taraflar tatmin oltir. Askeri Savcı Nevzat Çizme I muştur» diyor ci ise, «soru sorma istemlerinin I Peki bu tatminkâr sonuca rae . anormal karşılanmaması gerek I men, basına ve hattâ Ankara'ya ticini» söylemiş ve ba*ı sorular [ bile yansıyan aksaklıklar ne ola. sormak istedigini bildirmiştir ! caktır? Ancak Mahkeme Savcının tale | Meçe'â, isim deeiştirme konusıın bini redo*etmi?tir. da çıkan uyumsuz durumlar.. Ya Mahkemenin karanndan «on , da Türkçe öfrenimine ilişkin şira Savcı Çizmeci yeniden sö? ' kpvetler.. alarak. «Mahkemeye güvenleri | Ancak bütün bunlar, sade Sofolmakla beraber. soru sormama . ya'yı haksız bir verde bırakacak karanna katılmadıklartnı. an geüsmpler decildir. cak karara sayjılı olduklarını» | 1968 anlaşması. Bulgaristan'dan ifade ederek. «Soru sormak ar i göç etmek isteyen Tiirklerin sayızumuz. son soruşturmada orta sını haftada 300 olarak sınırlamışya çıkmış yeni durumlar bakı tır. Bunlar. 1 Nisan • 30 Kasım '• arasmda bölüm bölüm geîeceklermmdandır» demiçtir. dir. 1 Tahliye isteği Bul^arların bütün başvuran eöç isteklilerinin tamamını bir anda reddedildi j vermeleri gibi bir durum da olaAskeri Savcı çizmeci. sorgula bilirdi. Ve böyle bir durum, herrı sona eren Talât Turan ve ha!de Ankara'yı da güçlüklere soMemduh Eren'in oazı iddialar kaHiIirdi Bulgaı iüşda bulunduklarını. Askeri Savcı ; Her şekilde Türk lık ve Emniyet ifadelerinde bü kileri en olumlu bir düzeyde seAlmanya'daki yük ayrılık söriildügtinü, Eren' üşme zonındadır in, Savcılık ifadesinde. EMıniyet Türk isçilerinln eeçis yolu olduifadesinHeki be'/anlannı bürnk eu gibi. TTR plâkah ksmyonlann ölçüde red ve inkâr yoluna grit da Türkiye yönünde akını da Bul tiğini. ancak bir iki husum ka earistan üzerindendir Bu »lanlar bul ettiğini bildirerek. «Üstelik da çtkartılacak en küçük iksakkendisine b;r sigara ikram etti lık. ya da vize bekletmesi ülkegimtz ve bunun dalainhgı için ( mİ7İ büvük zararlara sokahilir de vakl kabuüerin vazıldıgı şek ! A\Tica, Türkive'nin içind* bulınde ayıp bir beyanda bulun ' hmciueu enerji buhranı. sonunda muşrur. Bu bizim tarzımıı ve Bulgaristsn'dün «lektrik iihaline usulümüz degildir Sanıgm sor bi?i îonnlu kıl»r»Ja benziyor RUSU tonvekun inkftrdan ibaret Bu hakımdan. Türk Bulear tir» şeklinde konufmu«tur. ilijkilerinin ortnk bildiride jörüj len o <ü*el hıvayı gerçekten girDaha sonra mahkeme, Eren'in mesl jarttır. tahliye istemini reddederek, duMehmet BARLAS ruşmayı başka güne bırakmıstır. Dünyada Bngün
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog