Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 27 Temmuz 1973 Yaz tatillerini değerlendirmek isteyen öğrenci bayanlara ve enerjik ev hanımlarına yeni bir iş sahası ANKET VE TANITMA İŞLERİ ÎŞtS ÖZELLtKLERÎ : Anket ve tanıtma işı ANKAF.A, ISTANBUL ve IZMtR şehirlennde s'irdürulecektir Istenilen şehirde gör*v alrrak mıimkünaür. Masa başı ışi olmayıp dngnıdan doğruya halkla ılışküer şeklindedîr. Ucret dolgundur. ARANAN NİTELİKLER : 1830 yaşlan arasında olmalr. tanımadıgı kişılerle rah*t konusabılrm» yetenegine sahıp olmak Okunaklı el yazısı olrrjafc llgılenenlenn bır foto^raflanvla Dirhkte el yazısıyla yazılmış kıs<» öz gcçmışlennı 6 8 1973 tarıhine kadar aşagıdaKi adrese gondermeleri o PEVA Deniz Harp Okulu'nun 200. yılı kutlanıyor Deniz Eğitım Komutanı Tümamıral Nejad Tumer, karargâhında yaptığı bastn toplantısında, Deniz Harp Okul ve Lısesının kuruluşunun 200. yıldonumunu kutlama programını açıklamış, yapılacak törenlerde altı dev letın gemtlerı ıle, sekız devletm de temsılcılerı ıle hazır bulunacaklarını soylemiştir. Amenka Birleşık Devletlermın ıstıklâlını elde edışinden üç yıl once 1773'de, zamanın Kaptanı Deryası Cezayırlı Hasan Paşanın teşebbusü ıle Kasımpasa tersanesınde «Mühendıshaneı Bahri» adı ıle kurulmuş olan Deniz Harp Okulunun 200 yıldır Deniz Kuvvetlerıne eleman yetiştırdığını beI lırten Demz Eğıtım Komutanı Gazıo'manpaşa'da çalısan 290 mınibüs sahıbı, ken dı çalışma hudutları ıçmde 1520 kısi alan otobusTumamıral Tumer'm basın toplerın kaçak yolcu taşıdığını, one surmuşler, butun muracaatlarına rağmen bu durumun onlenmemelantısmda Deniz Harp Okulu Ko«ınden oturu dun saat 1515 45 arasında 45 dakıka çahsmarmşlardır \e Ga7iO5maTpasa'ya gınş çıkısı mutanı Tuğamıral Hasan Yumuk, onlemislerdır. Bunun uzerine Gaziosmanpa^a Kavmakamı d'uruma mudahale etmıs, yolun açılmasını Deniz Lısesı Komutanı Guverte istemiştir. Bu arada 20 mınıbusun plâkaları sokul mustur. Mınıbusçuler, otobusler tum yolcuyu alınca Kurmay Albay Suphı Aksoydan bos gıdıp geldiklerinı belırtmisler, haklarının ko runmasını dilemişlerdır Fotoğrafta, minibusçClehazır bulunmuşlardır. rın boikotu «ırasında me^darın durumu gorulmek tedır. Deniz Eğıtım Komutanı Tümamıral Tumer"ın açıklamasına gore, Deniz Harp Okulunun 200. yıldonümü kutlama tdrenlenne 1 Agustos Çarşamba gunü başlanacak, torenler 6 Agustos Pazartesı günu son bulacaktır. Deniz Harp Okulunun 200. yıldönümüne katılacak olan Türk ESKtŞEHtR Seyitgazinin Barlinmemekte ve yapılarda tas dan dert yanmıştır. Donanmasına ait birlıkler 30 Tem dakçı koyünde ortaya çıkanyerine kullanılmaktadır. Ame Öte yandan, Eskışehır Turîzm ve muz'dan itıbaren Istanbul'a gelıp lan Frıkya ve Romalılar devrikalı bir profesorun koyümüTanıtma Derneği ılgıhlerı, Dolmabahçe onlenne demirlemerınden kalma tanhl şehrin ka ze yaptığı incelemeler sonun Frıkyahlar ve Osmanhlar ğe başlayacaklar, yabancı gemıler lıntılarının tamamen ortaya da tarihl bir kilisenın bulundeırinden kalma eserlerin bu ıse 31 Temmuzdan ıtıbaren Isçıkanlması için kazı yapılaca duğunu iddia etmesi üzcnne lunduğu Bardakçı kovünde tanbul'a gelecekler ve 1 Agustos ğı açıklanmıştır. koyluler elıne geçen eserleri incelemeler yapılması ıle dagunu tum gemıler Dolmabahçe ılgılılere teslim etmektedır. Bardakçı koyünde bulunan tariha kıyınetlı tarıhi eserlerin onlerınde demırlemis olacaklarKazı yapıldığı takdırde buhî eserler hakkında bilgi veortaya çıkacağını belirtmijdır. tun köy halkı yarduncı olaren köyun en yaşhlarmdan lerdır 1 Agustos Çarşamba günü Türcaktır.» Kâmil Çakır çunları söylemıj Seyitgazi'de bulunan tarihl şehir kıye'nın her yenndekı torenlere tır: Köyun canlı tarihî oiarak gostekalıntılart için Eskişehir Vasaat 09.30'da başlanacak. Ankararılen Kâmıl Çakır bu arada lısı Mehmet Saraçoğlu, en kı da Deniz Kuvvetlen Komutanı butun uyarüara rağmen Yasa zamanda gelecek olan bir Oramıral Kemal Kayacan Anıt vuz Sultan Selim devrinden «Kazılan her yerden bir tariht arkeolog heyeti tarafından ın Kabn zıj'aret ederek çelenk kokalma iki Kervansarayın 800 eser çıkmaktadjr. Ancak bu celeneceğini söylemiştir. yacak ve saygı duruşunda bululiraya satılarak yıktırılmasıneserlerin çoğunun kıymeti binacaktır. (THA1 iunda yiyerek rürk titr^ ! 1 erle taruşacakiardır Aynı akşam Kuzey Denlî Saha Komutanı Tümamiral Rı za Akol Sarıyer Ordu Gazinosunda bir koKteylbüfe verecektır. 3 Agustos Cuma günü Denlz Harp Okulu ve Lısesı öğrencileri ozel bır vapurla Istanbul'a gelecekler. Kabataç'ta karaya ÇJ karak, Istanbu) Lımanına eelmış olan vabancı geroılerde bulunan oğrencıler ve uu gemılen n çıkaracakları sılâhendazlarla birhkte Taksım'e Dir vürüyüş ya perak 09.30'da Cumhunyet Anıtı na çelenk koyacakJardır Deniz Harp Okulundaki büyuk toren 4 Agustos Cumartesi gunü yapılacak, saat ü9'da baslayacak bu törende. bu okulun mezunu olan Cumhurbaskanı Sayın Fahri Komtürk hazır bu lunacaktır. Atatürk Anıtına çelenk koyma ve tstıklâl Marsı ıle Denıa Harp Okulu Maışuıın çalımp soylenmesinden sonra «20U bak la» denize mrakıl&cak. okulun kurucusu Kaptanı Derya Cezayırli Gazı Hasan Paşa'nuı bustü âçılacak, «Açık Deniz Yacht Yarişmalan«mn startuun venlmesınden sonra 11.30 13.1b aras:nda çeşıtlı spor gbstenlerî yapılacaktır. Avnı akşam Deniz Harp Oku lu Komutanı Tuğamiral Hasan Yumuk okulda bır balo verecek tır. 5 Agustos gttaü yabancı gemıler mensuplan şehn gezmek ıçın serbest olacaklar Türkıye Jokey Kulübü anı (rtin Velıefendl Hıpodromunda c200 Ku ruluş Yılı Kupası» yansması yapacaktır. 6 Agustos Bilnü Istanbul'a gelmiş olan Türk ve yabancı gemıler limandan aynlacak ve tö GAZIOSMANPAŞA'DA MİNJBÜSÇÜLERIN BOYKOTU nca olumrr. Deniz Eğıtım Komutanı Tumamıral Nihat Tuner Yeni amblemi gosterıyor Oramıral Kayacan daha sonra da Zaier Anıtına çelenk koyacaitır. Istanbul'daki toren Taksım • Cumhurıyet Anıtı önunde yapılacak ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Tumamıral Eıza Akol ve ötekı deniz birliklerı komutanlan anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacaklardır. PEVA Piyasa Etüd, Dsmjma ve Mastırma Tıc. Ltd. Ştı. îstiklâl Cari. lırarr Sokak 1, Beyofcu ISTANBUL (Cumnorlyet: 5984) Seyitgazı'de tarıhı şehri ortaya çıkarmak için kazı yapılacak Denize indirilecek gemiler 2 Agustos gıinu Taskızak Ter sanesınde saat 1130'da vapılacak törende bir çiKarma gerr ısi Ile bir jandarma botu denıze indirilecek, ıkı çıkarma gemisinın omurgası kızağa konacaktır. Yabancı okul gemılerı Ile gelen öğrencıler Hevbeliada'dakl Deniz Harp Oku'una gldecekler ve ögle yemejünı Harp Oku Bayındırlık Bakanlığı Yapı Işleri Genel MüdürJüğü Proje Yarışm ası Sinop'ta inşa edilecek olan Sinop Hükümet Konsğma ait mınıarl projelerin hazırlanması işi. Bayındırlık Bakanlığı Yapı Işleri Genel MUdürlüğü tarafından «Mühendıslik ve Mımarlık Proje Yarışması Yönetmeliği» kurallan içinde serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yansmaya çıkarılmıştır. Yanşmanın amseı, bu konuda günütnUzUn rnlmarlık, mtihendislik ve sanat anlayışına. yurdumuzun teknolojik şartlanna uygun en ekonomik çözümleri bulmak ve güzel sanatlan teşvik etmektir. Bu yanşmaya Türk Mühendis ve Mnnar Odalan Birligl üyeleri katılabiiecektir. YARIŞMA JÜRtSt : DANIŞMAN JÜRÎ tYELERİ ATAKAN NEJAT BAYRAKÇî KEMAL Maliye Bakanlığı Emlâk Genel Md. üamanı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkıf Evlen Genel Md. Muavini Y. Makine MUhecdisi Y. tnsaat Mühendisi Sınop Valisi îçişlerl Bakanlığı tller tdaresi Genel Mudür Muavini Y. Mühendia Mimar Y. Y. Y. Y. Y. tnsaat Mühendisi Mühendis Mımar Mühendis Mimar Mühendis Mimar Mühendis Mimar Taş yerine renler sona erecektır. İst. PTT Nakliyat Müdürlüğünden DENİZ MOTORLARI tLE POSTA TASITTIRILACAKTÎR 1 Tophane Pak^t merkezi önü ve Harem küçük tekneler bannağı, lünanda demırlemi» yerli ve yabancı gemıler arasındaki post» taşıma iji 31.71973 terihinden itıbaren 31.7.1976 tarıhine kadar üç yıl süreli olmak uzere 23.7. 1973 tarihinden ıtibaren onbe? gün müddetle kapalı teklif alma usulü ihaleye çıkanlmıştır. 2 Ihale 6.8.1973 Pazartesi günü saat 14.00'de Nakliyat Müdürlügü odasında yapılacakttr. 3 Yıllık muhammen temınatı 18 150 liradır. PTT Günün kitapları SABAHATTIM ALI bütün eserleri;3 Türkiye; NATO Hava Alış Yarısmasında 1. oldu VENEDtK îtalya'nın Tstrana Hava Üssünde NATO Güney Avrupa Muttefılc Komutanlığrnca düzenlenen «Best73» hava atış yarışmalan sona ermiş v e Türk talamı 632 puanla şampiyon olmuştur. Bir hafta süren yarışmalarda ev sahıbı İtalva 617 puanla ikinciliği, Yunanistan da 519 puanla üçüncüluğü kazanmış lardır. Türk takırm 1971'de Eskişehir* de vıne birinci olmuş. geçen yıl Lanssa'da ikind olmuştu. Hava Kuvvetleri Komutam Or general Muhsm Batur, bugün yapılacak kapanış töreninde bulunmak üzere dün îstrana Hava Üssüne gelmis ve sampivon ekibi kutlayarak, «Sizlerle milletimiz iftihar edivor. Bu başanvı Komutanlıktan aynlmadan önce Hava KuvTetleri personelinin bana verdigi en önemli manevî hedıye ve mükafat olarak kabul ediyorum ve sizlere icten tesekkur edivorum» demistir. Genelkurmav Baskani Orgeneral Semih Sancar da, Orgeneral Batur'a bir mesaj göndererek, sampiyon ekibimizi kutlamıştır. Değfrmen/Dağlar ve Rüzgâr BüyükYazarımızın şimdiye kadar hiç bir yerde çıkmamış şiirleri ölümunden 25 yıl sonra ilk kez yayınlantyor i BOLVADİN CEVDET ÇÖTÜB MEHMET DOKUZOĞLU tSMAİL HEPER VAHÎT RÜŞTÜ USEB STJZAN ASLt JÜRt UYELERÎ : BİLGİ YAYINEVİ ALKBı UĞUR INAN UMUT KAPTANOĞLU TANJD SUTMEN TAMAY TUZ ÖZHAN bedeli 360 000 lira olup geçici Anılarda Görmek Oktay AKBAL'ın Günceleri çıktı Sinan Yayınlan Istanbul i ; p. |b gi K » MOOERN YÜZÜCÜLÜK VJ«" hacîzli toprak YEDEK JÜRt ÜYELERt BEYAZIT HILMİ BİRKAN ÇELEN ÖZDEN GÜLÇİN RAPORTÖRLER t SAATCI SEVtM TALUĞ TJMÜR 1 2 3 5 ödül ödül ödül adet 4 Eksıltmeye ait jartname mesai saatleri dahilinde Müdürlüğümüz idari kaleminde görülebilir. 5 îsteklilerin geçici teminat makbuz veya mektupları ile luzumlu belgeleri eksıltme saaünden bir saat evvel Müdürluğümuze tevdi etmeleri jarttır. 6 Teşekkülümüz ihalcyi vapıp yapmamakta veya dilediğıne yapmakta serbesttir. (Basın: 19640 5978) Y. Insast Mühendisi Y. Mühendis Mimar Y. Mimar MUbendis Mimar fjM il = s DAUCILIK H Şertf Sof»Ut p L >^Q ^ ^ ^m g W \V\ Tuzuculuk. Smltı Spoılırmı. 8al<kadamlık n Ollış îeknıgını Ojreltn lek Kıtap 150 Stfft 15 Lır» KİT.4PÇILARDA net 33.500. TL. net 20.000. TL. 17.500. TL. net mansiyon her biri net: 9JJ00. TL. JUri emrine uygun gördüğü projelerin satın alınmasi İçin net 5.400. TL. aynhnıstır. Proje teslim tarihi 1 Kasım 1873 Persembe pinüdür. Yarışma şartnamesl ve eklerini almak için şahserı veya posta ile «îş Bankası • ANKARA Akay Şubesi 77. No. lu» (Bayındırlık Bakanlığı Yapı tşleri Genel Müdürlügü Ya. yın ve Sosyal Yardımlaşma Sandıgı) hesabına doğrudan doğruya veya başka bir ts Bankası yolu Ile 50. TL. sı yatınldığını gösteren ve yanşmanın adını ihtiva eden banka makbuzu ile Baytndırlık Bakanlığı Yap: tşleri Genel Müdürlügüne müracaat edilebilir. (Basın: 19862 5974) DUYURUYORUZ 30 Temmuz büyük yaz pıyangosunun IKRAMİYE PLÂNI: 1 Adet 1 Milyon Lira 1 » 500 Bin Lira 5 » 100 Bin Lira 12 » 40 Bin Lira 90 » 20 Bin Lira 180 » 10 Bin Lira 31.598 » 4 Bin, 2 Bin, Bin, Ikiyiiz ve Yüz Lira [ SAMANLIKTA AŞK ÜNLÜ YA2ARIN HİKAYELERÎ. Yen* cıktt.. lb Ura D. H. Lavvrence Ferdî şampiyonluk Türk ekibinin şampiyonluğunun yanmda, üç ferdi bırincılikten ikisini de Türk Hava Kuv vetleri pilotlan kazanmıstır. Yuzbaşı Hami Yüksel roket atıs larında Üsteğmen Selâhattin Şener de pıkebombardıman atışlarında birınci olmuşlardır. Kötü hava şartlanna rağmen vansmalann daha başında üstünluk kuraa Türk Hava Kuvvetleri ekıbinde yer alan pilotlarımız şunlardır: Yuzbaçı Hami Yüksel ve üste?menler Turgut Esiz, Selâhattin Sener, ömer Şengün, Saljh Çetinkava. Sabri Aydoğan ve Canan Kdse. HABORA KİTABEVİ P.1U 6 B1SYAZIT tST. y C t y i l IİCU I tel.268M2;s!anbul PETROL OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ••••••••••••••••••••» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • Müfettiş Muavini Alınacaktır Ofısımıze, sınavla ve asağıda belirtilen sartlarla yeteri kadar Müfettiş Muavini alnacaktır tsteklilerin: 1 Hukuk. Îktisat ve Sıyasal Bilgiler Fakultelen ile, Orta Doğu Teknik Üniversitesınin İdari llünler Bölumü, Iktısadi ve Ticarî llımler Akademisı veya MilH Eğitim Bakanlığınca bunlara eşitliii onanmıs yabana fakülte veya okullardan birini bitirrmş. 2 Ofis mevzuatmın memurluk için aratfığı nitellkte, 3 11 1973 gunü otur. yaşını bıtırmemis, 4 Sınava ıkiden fazla girmemış, 5 Sağiık durumlarının, her iklim ve yerde gezici hizmete uygun bulunduğunu. tam teşekküllü resml bir hastahaneden alınacak bır raporla tevsik etmiş, (Bu rapor, yazılı sınavı kazandıktan sonra da lbraz edilebilir), 6 Fiılî askerlik hizmetini yapmıs, Ayrıca, yaptınlacak sorustunna neticesmde, sicfl ve seciye bakımından, Müfettişlik meslegine alınmalanna engel bir hal bulunmadığmın anlasılmı», Olması gereklidir. Seçme sınavı, 18 Ekim 1973 günü yazılı olarak Ankara, Isianbul ve tzmir'de; sözlü sınavlar ise, kendilerine bıldınlecek tanhte, Ankara'da yapılacaktır. Seçme sınavına girmek isteyenlerin; a öğrenım belgesi, • * b Nüfus hüviyet eözdanı. c Askerlık belgesi, d Adl! sieil belgesi, Asıllannı veya noterce tasdlkli suretlerini ve iki adet vesikalık fotoğrafla birlikte sınava nerede ve hangi dilden girmek istediklerini ve adreslerini belirten bir dilekçeye ekleyıp en geç 1 Ekim 1973 günü mesai saatı sonun a kadar Petrol Ofisi Genel Müdürlügü Teftis Kurulu BaskanhŞı. Bestekâr Sokak No. 18 Ankara adresine göndermelerı veva vermelerı ve cınav konuları ile diğer hususlarda bilgi edinmek İsteyenlerin, Teftis Kuruluna. Istanbul veya Izmir Bölge Müdürlüklerimize sahsen veya yazılı olarak basvurmalan gerektiği duyurulur. Postadaki gedkmeler kabul edilmez. Kırşehir Valiliğinden BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE MİİT GENEL SEKRETERLİĞİ'NE Memur Alınacaktır w • • • Millî Piyangonun Bu büyük yarışına bütün vatandaşlar katılmaktadır. Bol şanslar diliyoruz. (Basın • 19247 59S2) • (Basın: 19867 5975) eHSOOOOO^ 1 Kırşehir • Kaman Verem Savaş Dıspanseri binası inşaatı 527 sayılı kanuna gore 1974 yılma sarl olarak, 2490 sayılı kanunun 31'nci maddesi gereğınce Kapalı zarf usulüyle eksıltmeye çıkanlmıştır 2 îşm keşıf bedeli 550.000 00 liradır. 3 Eksiltme 16 8.1973 Persembe gunu saat 15.00'de Kırşehir Bayındırlık Müdürlügü odasında toplanacak ihale komisyonca vapılacakür. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar. mesai saatleri dahilinde Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilb. 5 Eksıltmeye girebilmek için isteklılerin; a) 25 750 00 liralık geçici teminatlarmı, b) 1973 yılı vizeli Ticaret Odası belgesini. c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan > 1 Sermaye ve Kredi imkânlannı bildiren malî durum bildirisi ve bunu belirten banka referansını, 2 Teknik personel beyannamesini, 3 Yapı araçları bildirisi, 4 Taahhüt beyannamesini, 5 Bayındırlık Bakanlığmdan almış olduklan ( O gr«bundan keşif bedeli kadar isin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlık karnesini ibraz etmek suretiyle, Bavındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacaklan Yeterlik belgesini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan Iâzımdır 6 Istekliler teklif mekruplannı 16.81973 Persembe günfl saat 14.00'e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komısvonu Başkanhğma vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi ahnması için son müracaat tarihl 13 8 1973 Pa7artesi günü mesai saati sonuna kadardır. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfıyet ilân olunur. (Basın: 19721 597» İ • • • • Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve MilleÜerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliğinde çalıştırılmak üzere. 2021 Agustos 1973 Pazartesi ve Salı günleri saat 9.00 da yapılacak giris sınavı ile memur alınacaktır. Memuriyetleri süresince başarı gösterenler Dış Ülkelerde bulunan 17 Temsılciliğimizdeki kadrolardan birine atanabilecekleri gibi asgari bir yıllık bir hizmet süresini müteakip. hizmet içi eğitim prograrm uyarınca vurt dışında «Master» derecesi almak üzere eğitim olanaklanndan da yararlanabileceklerdir Giriş sınavma katılabilmek için; a) Devlet Memur'arı Kanununun 48. maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak. b) Smav tarihinde 30 yaşını doldurmaraış bulunmak. c> Siyasal Bilgiler. Hukuk, tktisat, Ortadoğu Teknik ve Hacettepe Üniversiieleri îdari Üimler Fakülteleri, lktisadi ve Ticarî îlimler Akademileri ile bunlarb eşitliği Mülî Eğitim Bakanlığınca onanroış Yabancı bir Fakülte veya Yüksek Okullsnn birini bitirmis olmak, d) Askerük görevini tamamlamış veya erteletmiş bulunmak. (Halen askerlik görevini yapmakta olup, Eylül ayı sontmda terhis edilecek olanlar dahil). , Gerekir Giriş smavı asağıdaki konularda yapüır; 1 Yabancı dil 2 Îktisat Maliye tsteklilerin, sınav için gerekli belçelerle, sınav konulan için daha geniş bilgiyi Maliyt Bakanlıeı Hazine Genel MüdÜTİüfü ve MtİT Genel Sekreterliği Meslek İçi Eğitim Subesinden temin etmeleri ve müracaatlann noksan. sız olarak en geç 20 Temmuz 1973 günü akşamma kadar bir dilekçe ve gerekli belgelerle yapılması lüzumu ilân olunur. (Basın 17924 5976» i S 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog