Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 27 Temmuz 1973 40 YIL ÖNCE CUMHURÎYET 27.7.1934 CUMHURtYET EKONOMl Futbolda | başarılı 12 il 1I Türkiye'nin en gelişmiş illeri arasında yer alıyor îiııııııııııııınıııııııııııııimımıımıııınnımııııııııııın^ Futbolda başarı ve ekonomik faaiiyet arasında ilişki | AVUSTURYA HUDUDU KAPATILDI leri f aalıyete geçerek: ısyanı bas VUSTURYA'DAKİ Millî Sostırmışlardı. Fakat îtalyan oryalıstlerin hukumetı ele geçınnek ıçın yaptıklan tedusıuıun alelacele hududa doğru şebbüs, en buyuk düşmanlan yürümekte olduğu haber alınınDıktator Dolfüs'ü bldürmege mu ca Avusturya . Almanya hududu vaffak olmalanna rafmen asıl hemen kapatılmıştır. öldürulen amaçlanna ulaşarr.amıştır. Dun Dolfüs'un yenne Maanf Na2an bırkaç yüz mıllî sosyahst polıs Prens Stanhenberg'ın Başvekave asker kıyafetlerı ıle Başvelete getirileceğı anlaşılmıştı. kâlet Daıresıne gırmışler, nazırBundan başka gelen haberler alan esır almışlar ve telsızlerle rasında asılere karşı Prens hükumetın duştüğünü ılân etStrenbergın harekâtı Venedık'mışlerdi. Lâkın bu hareketın arten idare ettığı ve fcırk kadar kasında halkı ayaklandıracak Hıtlercırun ıdam ohmdugu Tarteskı'ât olmadığından, ılk şaştanlığı geçen huKumet kuvvetdır. • ŞEHRtMtZDE tifo vakalannm arttığının bildlrflmesl üzerine Beledıyece aşı yapılmasına ve açık olduğu gorülen lâğımlarm kapatılmasına başlanmıştır. A BULMACA 123456789 SOUKN S\G\ : I Karşısındakınin Ugıslni daha çok çekmek içuı kadının takındığı hoş tavır, naz Bıtkı ve havvanlarda hayati gorevlı vücut parçası 2 Bıldığınde dedığınde dıretmek Bır şeyı daha hos ve güzel gostermek ıçın yapılan ilâveler 3 Tersı yabanl hayvan jakalamak ışi Eskıden dervı^ierın kendılenne tatbık ettikleri perhızli ve meşakkatU devre. 4 Atın dızgınlen koyverümış dortnala koşması. 5 Sularda yaşayan tek hücreli bır hayvan Bır nokta 6 Belli bır isi yapmaya yarayan vasıta Fmk, kımya, matematıs gıbi ılımlenn daiul bulunduğu kol. 7 Parlak beyaz ışıkla yanan bir gaz 8 Saklanıp soylenmemesl icap eden şeyler \eya vazo gıbl şeyler üzenne geçınlen parlak geçmezlık sağ layan cam tabakası însana şaka yollu olup üzeeek ya da ufraştıracak hareketlerdo bulurunayı huy edinmls ktaıse. 9 Tersı canlı hayatta Istemiyerek lnsan elinden çıkan nahoş olay. YUKARDAN AŞAGIYl: 1 Şeklinl muhafaza edemivecek kadar su 11e kanşmıs veia ötekine benkine m&nasız ve can sıkıcı sakalar vapan Hatav'da nehir. 2 Ulaştırma (Eskı dıl) Çağ 3 Lub nan'ın uluslararası trafık işaretı Daiml sanat eserlerının sergılendıği yer 4 Korkulacak hâl, tehlıkell durum, ağırlık (Eskl dil) 5 Yiğit Ahenk. 6 Tersl dınl lnançta Tann'ja göre lnsanlar. 7 Soydan kişı Gok cısımlerl arasındaM boşluk, uzay. 8 Aşağılık, hor gorülme Yeryüzunun çoğunu örten engin su tabakası 9 Organik maddelerl eritici çabuk parlayıcı eter kokusunda bır sıvı Ayalc Dl\KL BÜLMACANIN ÇÖZÜMÜ : SOLD\N S4ĞA : 1 Bocalamalc. 2 Oluşum, kO 3 ğoL, Tıran. 4 üsul, Reva 5 Segâh. 6 Ti, Valız 7 Ulah, Ney. 8 Adana, Ke 9 Ama, Altav. YtJKARD\N AŞAĞIYA : 1 Boğuntu 2 oloS, llâm. 3 Culus, Ada. 4 Aş, Levha. 5 Lut, gA, Na. 6 AmiTal, Al 7 Rehln, 8 akaV, Zeka. 9 Konak, Yey. lllerin futböldaki başarısı, gelişmişlikleriyle eş değer Son yıllar içınde ozellıkle Batı Anadolu ıllenne bır salgın halınde yavılan futbolda, illerın gosterdığı başarı ıle gelı^mışlık duzeylerı arasında parelellık go rulmektedlr Türkıye'de takımlan llk sırada yer alan 20 ılden 12 sı, Illerın gelijmişhk derecelenne gore sıralanmasında 11 1c 15 sırayı Işgal etmektedır Gerıye kalan 8 Uden 5 1 ya en çok kredı kullanan ya da en çok mevduata saiup olan ük 15 ıl kategorısıne gırmektedlr. Takım lan futbolda başanîı 20 1 ara1 sında gelışmışlık duzejı, kredı veya mevduat hacmi bakımından ilk 15 e gırmeyen Ulenn sayısı sadece 3 olmaktadır. Bu durum, futbolda başarı ıle ekonomik gellşme ve ticart faaiiyet hacmı arasında çok yakın bır ıhşkının olduğunu göstermelctedır. Bır veya daha çok takımlan, cerek bırinci ve gerekse lkincl lıgde İlk sıralan lşgal eden 20 ıl tabloda gorulmektedır. Aynı tabloda, Devlet Plânlama Teşkilatı'nın hazırlamış olduğu 1970 yılına ait ıllenn gelışmışlik sıralaması da verilmektedir. Bd ıki bılginin karşılaştırılmasından futbolda başarılı 12 11ın Türkiye'nin en gelişmiş illeri arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Futbolda başarılı olup da Plan lama Teşkılâtı'nın «Sosjoekonomık Gelışmişlık Endeksı» ne gore başanlı olamayan 8 11 bulun maktadır Bunlar, Bolu, Gazıantep, Gıresun, Kajseri, Konya, Ordu, Sivas ve Trab2on illeridir. Devlet Plânlama Teşkilâtı'nm gelişmişlUs endeksıne ekonornık ve tıcarî faktörlenn yanmda doktor sayısı, okuryazar oranı, gazete satışı, öğretmenlertn sayısı gibl TUrkiye'dekı futbol akı mı ıla Ugıli olmajan faktorler de alınmıştır Bu yuzden futbolda başan ile topyekün ba<ıan arasındakı ilişkinın tam olma ması surpnz sayümamalıoır. Son yıllarda, çeşıtlı illerde futbolun bır tıcarî faaiiyet olarak teşvık edılmesl, başka ve daha doğrudan faktorler uzennde dur mayı gereklı kılmaktadır. Tıcarî faalıyetin blr göstergesi olarak ıllerın kullandıklan banka kredısi hacmıne göre sıralanması alınmıştır. Ticarl faaiiyet ıle kredi hacmi arasında çok yakın bır ilişki vardır. Bu gostergeye gore, genye kalan 8 Uden üçu de Türkıye'mn en ön de gelen illeri arasına gırmektedır Gazıantep, Giresun vs Konya'run da futböldaki ba?ansı ıle tıcarî faaiiyet arasında ilişki kurulduktan sonra gerije 5 il kalmaktadır. Bu 5 ilden Ikısi, Ka\seri ve Trabzon. Türkiye'nin en çok ban ka mevduatına sahip İlk 15 11ın arasına gırmektedır Mevduat Cumhurijet Reşat Hamıt Azu Napolvon 24 ayar 22 ayar hacmi yıne ekonomik faalryetle ilgüi olmakla bırlıkte bu ülenn dıger gostergeler açısından on planda olmaması, ayn b:r açıklamavı gerektırmektedir. Bu nu, bu illerde henuz daha kârlı sahalara akıtüamayan zenginlıklerın bulundufu sekılde yonımlarnak mUmkündür. Böyla bır potansiyelin bulunmasiyle futbo lun tevık edılmesi arasında "a kın bir ilişkinın varlıgı akla uy gun gelmektedir tLLERtN BANKA KREDlStVE MEVDUATA GÖRE ÎLLER GELİŞMİŞLİK SIRALAMAS1 GÖRE SIRALAMA blRALAMA 4 4 6 ADANA ANKARA 2 2 2 BALIKEStP 13 13 9 35 BOLU 43 24 11 7 6 BURSA • ESKİŞEHÎR 17 15 20 22 G\ZİANTEP 12 GİRESUN 23 23 S 15 30 11 HATAV 1 ISTANBUL 1 1 3 3 İZMİR 3 KAYSERİ U 12 18 4 KOCAELI 21 15 36 C KONY\ 7 7 MERSÎN 14 a 49 28 ORDU 19 14 13 SAMSUN 13 48 21 SIVAS 2» 34 TRABZON' 11 33 4 ZONGULDAK 5 22 ^rııınıııı»ınıııııımHnııtııııiuııırnunıiııııtinınıınrnnıtıimııtıiMi!irnııiııııuıtınıiTiniıi!aıı ııniıımtıııııııifiuıtniiıııınTiıniınııınıııiııiTtıııııiEiıııııııııtııııifiıttnT YORUM Futbolün siyasal iktisadı ulbol bır isçı sınıfı ovunu olarak bılınır Boyle bılinmeslnın haklı gerekçeleri vaı Bır defa takım halınde oynanır. Takım ahengı son derece onemli Klşısel çahmlar. on» çııcma ç^baları favdadan çok zarar ?elirır Kaptan ekıbivle kaynasmai zorundadır Kuram ve eylem elele gıder lyi antr»nor ıle ljı takım bırbırını tamamlamak zorunda Futbol ve ısçi sınıftnın tanh sahnesine çıkıjı «ynı ülkede olmuştur Aynı zamanlarda Futbol Inglllz adalarında doğdu, îngıllz emperyalizmıvle beraber vavıldı Bugun îngıltere'de futbolün ovuncu«u da, sevircisi de genellıkle işçı Antrenorler lşçl «ınıfı kokenlı Futbol Turkıye've Istanbul'dan girdi Istanbul Batı kapitahzmıyle en çok butunleşmıs ıl Meçrutivet ın çalkantüan daha çok «gavri MUslımler» den oluşan futbol takımlannın doğusuna vol açtı Ama Istanbullular Ivi futbolün ilk örneklerini îngılız ı^şalcı a«kerlerden gorduler Istanbul uzun yıllar futbolu inhısanna aldı Anadolu'rfa herkes ya Fener, y« Besıktas, ya da Galata<arav ıçın hevecanlandı Kapltalıst ilışkıler Anadolu'ya vavıhrken futbol Istanbul* da kaldı U?unca bır zaman. Anadolu'nun sporu yıne gures oldu Anadolu'cun egemen tanm«al vapm futbolün girnaesınB pek lmkân vermedi Fakat «on vıllard3 çeşltli illerde adet» bir futbol patlaması gorüldu Üzerlnde durmava değer. Futbolün. son vıllarda Anadolu'da vayılış hızı. »anayi ve Isçtnin vavılış hızının önune geçti Futbolün vavılışı ile ticarî faaliyetın, hızmet sektörunun eelişmesi arasında yakın bır ilişki var. Asıl itici eüç, tuccar. nakliyatçı. otel sahlplert ve bır olçude Anadolu sanayıcisl Bunlann bir kısmının, futbol faalıve'mden dojrudan yararı oluvor Sehırlerarası deplasmanlar hİ7met sekforunun eelisme«ire «ıınt bir hır verlvor Ama asıl vararlar ba«ka verda Bır defa şehırlerarası husumet ortava çıkmış durumda. Şehırlerara«i husumet dofabilecek başka husumetler içın bir dalyan görevine sahip Arada bır kanlı çatısmalar olmuvor. değıl Bunlar genel tansijonu indınnek ıçın gerekli küçuk operasyonlar niteliğınde Anadolu ıllerinde futbolün gelişme ve vayılmasında kamu gorevlılert onemli bir rol oynuyor. «Mlılkl ve asker! erkan» ılm gozde tatamınm en önde gelen destekleyicileri arasuıda. Takımın sorurlarını konu«mafe içın valıler, sehrin tDccarlan. sanajncıler. meshıu avukatlan. doktorlar sık sık bir arava gelırler. îlın takımının Ptrafmda ılin resml ve özel yönetıcileri birleslyorlar 1950'den dnce bu birleşmeler resmt parti olan Ralk Paı Usınuı çatısı altında gerçekleşırdi Demokrat Partuıın son zamanlannda DF'rin il örgutü karargâh oldu 27 Mayıs, birçok vönetıcl lçin bunun risklennt eösterdi 19fil Anavasasmın getırdıği düzen kamu yonetıcilerinin İHn «eşrafı» ile sıta fıkı olmasına sımrlar koydu Ama bu, birleşme. bır arava gelip çeşltli sorunlar tızerinde tartışma ve anlaşma ihtiyacını ortadan kal^ dırmadı Futbol takımlan, simdl bu thtivacın karşılandığı verler olarak kullanılıvor Imkânı olan illenn zenginlerlnin futbola, futbolcu transferlerıne bu kadar para ayırmasraın en onemli nedeni bu tlin futbol kulüplert, polltik risld as olan polıtik kulüpler dunımunda Futbol, Anadolu'da poütık bir faaiiyet olarak yayılıyor. Bunu. Anadolu'nun îstanbul'un egemenliğine bir bas kaldınsi olarak gören ve sunanlar da var Oldukça yanıltıcj. AsUnda, bır gorunu<=üvle Istanbul'la daha çok bütünleşme çabası. Takımlarrn gonullü desteklevicllerı arasuıda. Istanbul sanasiinın Anadolu dakı bavılerı önemlı bir çoğunlukta Futbol takımı voluyla bulunduklan illerde belırli bır tanınmışlık duzevine gelenler, Istanbul'la daha kolay iş bağı kurabilıyor. Futbol itıban, kredi imkânınJ Brtırıyor Futbolla hemen hemen avnı zamanda tngılı* adalannda ba^ka bir spor daha doğdu Bunun adı, golf. Golf. işadamınm sporu NiteliSi de övle. Kışlsel karar verme veteneği, soğuk kanlı olma ağır ağır ovnama golfda önemli Bzelllkler TUrkive'de i«:adamlan golfa rağbet etmiyor. Bunun yerine tutbolun yavıîmasmı destekliyorlar. tki nedeni olsa gerek Biri, kapitallst llişkilerin gec lcalmıjlığı nedenivle klft^ik kapıtalızm vaşanmadan kartelci kapltalırm aşamasının gelmesi Tek tek kararlar verıne toplu kararlar venlivor Buyök tîrmalann birçok fcaran mılşterek olarak almıvor. lkrvisi, pek az ori]inal karar veTilmesi. Kararlann çoğu, ana hatlan irfbariyle dısarda belli oluyor. Golf şimdilik, büyük birkaç ıldekl minvatür gott sahalanyle smırlı Buralarda, zengınlenn cocuklan golf ögreniyor. Gelecek neslin i«adamları golfü 6g>enmeve başladı Belkl Turkire'de de golf ovnayan işadamlan çıkar Belki de vaMUeri olmaz. F Paralellik Boylece futbolün illere yayılmasiyle, illerdekl gelişme duzeyi ve özellikle ticarî faaiiyet ara sında büyük bir paralellıgin bulundugu açıkça ortaya çıkmış ol maktadır Kullanılan gostergeler le açıklanamayan ıl sayısı uçe ınmı?tir. Bu ıller. Bolu, Ordu ve Snas'dır Fakat futbol gıbl çok daha çesitll faktörlenn etkisı altuıda gelişmesi gereken bır taalıjetın sadece üç ılde kullanılan faktorlerle açıklanamaması ılen surulen ilişkinın geçerlılığuıın güçlü blr delül olmaktadır. Başarılı iller RADYO 03 S5 06 00 0«05 08 30 07 00 07 05 07 30 07 40 07 45 0810 08 30 09 00 09 15 09 30 09 43 10 00 10 OS 102* 1100 1120 1140 1200 12 05 12 10 12 25 12 40 13 00 13 15 13 30 14 00 14 15 14 30 14 15 15 15 15 16 16 45 00 05 20 45 00 30 Açılıs \e program Haberler Kur anı Kerım Gunaydın Koye haberler Turkuler geçldl Haberler Günün programlan Çevremizde bugun Unlü yorumculardan Beraber farkılar Hafif Batı müzıfcl Hayatın lçlndea Şarkılar Sabah turkuleri Haberler Arka«ı yann A Üstun den jarkUar Turkuler ve O havaları Müzik demeU Ozdal Orhun ve Nadir HUkat Çulhadan jajkılar Haberler Reklamlar Guzıde Kasacı daa sarkılar Kuçuk orkestra Turkuler geçıdi Haberler \emek müzigl Reklam programlan M Ko\ancı'dan sarkıiar Fehroi Ege orkestı ası Culcan SevUn Bılglu deo turkuler Oyun havaları Haberler M Akuş dan turkuler Ritm ve melodl Medıha Şen den sarkıiar Kuçuk konser Erol Bingol den larkıUr İSTANBU L 16 45 17 M 17 05 17 20 17 50 19 00 19 30 19 40 19 55 20 55 21.00 21.15 21.40 22 00 22 45 23 00 U$fiip mytt£u>41\ı orkcıtnsı Haberter s ^* * » Cunden gune Kadıtüar faslı ' Reklam programlan Haberler Dlnl sohbet Saz eserlert Radyo tı>atro»u Bır \armıs Haberler Deyisler ve ezgller Solistler geçldl Rekl&m programlan Haberler Bestecller Besteleı Öykuler 23 45 Hafif Batı muzigi 24 00 Gece lçin muzık 00 55 Haberler 01000 Progran ve kapanif 18 55 17 00 17 05 17 30 18 00 18 30 19 00 19 30 2Q 15 2J 00 21 30 22 00 22 10 22.40 23 00 23,30 24,00 00 55 01 00 Açtlıs ve program Haberler Diskotegimızden Kuçuk konser Gençlere muzik Senfonlk muzık Manaa ve Papas toplulugu Gunumuzun melodileri Akşam konserl Bestecıler ve yajantılan Hafif melodller Haberler Türk bestecilert Engelbert Huraperdinclk soyluyor Caz müzlgi Franck Purcell Gece lçin muzik Haberler Program v t kapanıı turkuler Şarkılar ÇesitU muzilr Kuçuk konser Gonul Akın dan sarkıiar Sallh Uygun'dan turkuler hafif muzık Haberler Yurttan sesler Gunden gune Reklam programlan Haberler Nermın Demlr^ay v e Zija Taşkentten sarkıiar Isteklertniz mlkrofonda Muzık ve yajantılar Blr varmıs Haberler Plan denlnce Klâsik Türk müzlği toplulugu CesltU muzık Muazzez Turung den turkuler Haberler Barok'tan Bartok'a Haflf muzik Gece ve müzik Haberler Program ve kapams Fiyat ve Ücret Komisyonunun çalışmaları sürüncemede bırakılıyor T973 programmda kabul edılmesme ragmen aneak 1973 Hazıran ayında çalışmaya başlayan TJlusal Fıjat ve lîcret Daımı Ozel Ihtısas Komisyonunun çalışmaları sürüncemede bırakılmaktadır. Fıyat ıstıkrarını sağlamak içın alınacak tedbırlerı koordıne etmek ve Bakanlar Kurulu'na sunulmak uzere ekonomik: \e ıdarı karar tasarılarını hazırlamak amacıyla kurulan komısjonun çalışmalan bır alt kcmıte halınde devam etmektedır. Huktimet, fiyat Istıkrınnı rudan dofruya etkıleyen taban fıjatlan ve emısyon ve kredı hacmıyle ilgih kararları ardarda alırken, fıyat ıstıkrarını temın içın kurulan komısyonun alt komıtesı çeşıtlı bakanhk ve kuruluşlann goruşlennı Baptamakla meşgul olmaktadır. 1973 yılının ilk gununden itıbaren yürürlükte olan 1973 programuıın Başbakanlıga bır görev olarak verdığı ülusal Pıyat ve Ücret Daımi Ozel Ihtısas Komısyonu Hazıran aymda çalışmaya başlamış ve ilk toplantısını 18 Hazıranda yapmıştır. Ekonomiyle ılgılı Bakanlık ve kuruluşlann temsılcılennın üye ve Odala Bırlığı ıle TUrk • lş gıbı meslekı kuruluşların muşavır olarak katıldıkları komısyon çalışmalanna bir alt • komıte olarak devam edılmesmi kararlaştırmıştır. Ankara Hukuk Fakultesı oğretım üyelerınden Doç Dr Gurgan Çelebıcan ın başkanlığmdakı alt • komıte çeşltli bakanlıklardan fıyat istikran konusunda alınmı? olan tedbırlen sormuştur. EKONOMİK SÖZLÜK Mevsimlık hareket ve fıyat artışmı hesaplama MEVSLMUK H'VREKET Bır suıema duşunun. Haftada her gün ortalama olarak; 1000 kışınin bu sinemaya gıttığuıl varsayın. Bunun anlamı, her gun soz konusu sinemaya 1000 kişınin gıtmesi değıldır Baa gunler 1000'den az, baa gunler ıse 1000 den daha çok seyırcl gelmektedir. Toplumdaki alışkanlıklara çalışma duzenıne gö re, örneğın, hafta sonları ortalamanın çok Ustünde buna kar> sılık haftanın ilk gunlennde ise ortalamanın çok altında seyırcı sinema\a gıder Haftanın gunlerıne göre bu dalgalanma aşağı yukan blr haftadan diğenne değişmez. tsteven sinema sahıbı, beş oa haftalık bılgıleri toplayarak hafta içindeki sevirci dalgalanmp grafiğınl çıkarabılır. Bu grafık, bır haftadan diğenne ortalama seyircı değişmese bıle, haftanın gun lenne gore seyırci dalgalanmaiinı gösterir. Fıyatlar da boyledır. Tanmdakı hasat mevsımıne, sanavıuı üretim planlanna, haroama alış kanlıklarına, vergilerln toplanma tarihlenne ve diğer faktorlere bagb olarak mevsimlık dal galanma gosterır Smemanın seyırcılerınin haftadan haftava arttığını düşunün. Ortalamarun 1000'den 1100'e; 1200 e çıkması mümkun Bu durumda yıne hafta lçı dalgalanma olacaktır. Fakat, hafta stnunda seyirciler daha çok artacak, hafta baştnda ise daha az duşecek veja hıç duşme\ecektır. Piyatların devamlı artması halinde de durum bb\ledır Fıyatlann düşmesi gereken aylarda fıyatlar ra az dıişecek veya h:ç düşmeyecektır. Artması gereken avlarda da daha çok artacaktır örnegın bu y»« lın ilk avlannda mevsimlık olarak fıyatlann duşmesi gerekırken bu gerçekleîmemıştir FtYAT ART1ŞLARIN1N HES\PU%NMAS1 ~ Pıyatlar mevsımlık dalgalanma eosterdıRl ıçın fıyatlann bır yıldan dığerine ne kadar arttığı, vıllık fıvat ortalamalan karsılaştınlarak bulunur. Aksi takdirde uvgun avlar seçılerek blribinni çelea tablolar ortava surmek mun> kundur. Nıtekim Tıirîave'de resml *• ğızlarca ve onlara uvan baa yorumcularca böyle bır yol i»lenmektedır Örnegın. toptan eşya flyatlan endeksmln 1971 Mart'mdan 1972 Mart'ma kadar ytizde 16 yükseldıği Ileri sürülmekte ve bundan tnsmen de olsa «teselU duyanlar» olmaktadır Bu oranlar dogrudur Pakat yuîde lffMc bir flyat artışından teselli duymanın zorlugu b:r yana, mukavese tamamen yanlıştır ve «evsimlik hareketlerden istıfade edılerek >apılmaktadır. Doğru olan vılın btıtun aylarına ait lstatislikler oldugunda 1970, 1971 ve 1972 yıllanndaki 12 aylık endekslerin ortalamasını binbtrivie fcarsfla?armalrtadır. Bu karşılaştınna vapıldığında 1971 yılmda fiyatlann yüzde 159 artmastna karşılık 1973 yılmda vüzde 18 arttığı gbrulmektedir. Boylece fivat aröşlannın soa Iki yılda artarak devam ettıği ortaya çıkmaktadır. Başanlı olmayan İlk toplantı ISTANBUL tL Kredr hacmi ANKARA 05 55 08 00 06 05 06 30 07 00 07 05 07 30 07 40 08 00 08 10 08 40 09 00 0913 09 40 10 00 1010 10 30 1100 11 30 12 00 12 10 12 30 13 00 13.30 14 00 14 15 14 30 1500 15 05 Açılıs ve program Haberler Kur anı Kerım Gunajdın Koye haberler Oyun havaları Haberler faabah müzigl Ankara'da bugun DU soUstten sarkıiar Çesltli muzik Hajatın lçınden Turküler ve O. havalan Arkası ) arın Haberler Ahmet Mellk ten sarkılaı Çesitll muzik Turkuler Konser saatl Haberkr Aynur Gurkan'dan tOrküler Beraber ve solo sarkıiar Haberler Rekl&m programlan Ögle konseri M Sagyaşar'dan garkılar Gençler için Haberler Mükerrem Keraertaş'tan 15 25 15 40 16 0o 16 20 16 35 18 50 17 00 17 05 17 35 17 59 19 00 19 30 19 55 20 25 20 5o 21 00 21 15 21.30 22 00 22 30 22 45 23 00 23«5 24 00 00 55 0100 ERTAN, GELlR VERGİSİİKİNCİ TAKSİT SÜRESİNİN ERTELENMESİNİ İSTEDİ ÎZMİR Ege Bolge^ı Sana}l üdası Başkanı ^.ınası irtan, gelır vergısı ıkınci taksıdının odeme suresinin ertelenmesinin bırçok bakımlardan faydalı olacağını açıklamışlır. Ertan m konu ıle ilgllı goruş* lerı soyledır: «Gelır verglsınln ikınci taksıtının odenme suresinin uzatılması buyuk faydalar sağla\acaktır Bu hayat pahalılığında bo>lesıne kntık bır donem ıçensınde erteleme olmad'ıgî tak» dırde durum daha guç hale gelebılır En cok ıki ayhk bır erteleme sure.l ceşıtli kurulu^ları buvuk bunalımlar içine duşmekten kurtarabilır » Mevzuat tartışması Ticaret Bakanlığı'nın komıteye gönderdıği raporunda mevzuat eksıkhğmden şıkavet ed'lmıştır Ticaret Bakanlığı, eskıden olduğu gıbı fıyat artışlarıyla mucadele etmek ıçın elde mevzuat bulunmadığı goruşund savunmuştur Sanayı Bakanlığı ıse bır kısım mevzuatm bulunduğunu fakat yetersız olduğunu ıleri surmuştur Alt komıteye gelen raporların en şaşırtıcısı Merkez Bankası'nın raporu olmuştur Em:sjonun hızla artırıldıgı ve kredı hacmınm genışletıldıgı bır zamanda Merkez Bankası, enflasyonia mucadele etmek maksadıvla para ve kredı hacmındekı genışlemelenn kontrol ajtma almdığını ıleri surmüştür Buna ek olarak Merkez Bankası, kredılere uygulanan faıs oranınm duşurulmesını enflasyonu onlevıcı bır tedbır olarak ıaymıştır SANAYİ ODALARI, ODALAR BÎRLİĞÎNDEN AYR1LACAK Ticaret kesımı özel sektörün butun kesımlennı Dır araya gotıren bır ıktısat şurası kurulması ıçın çaba harcarken Sanayı ve Teknolojı Bakanlığı da Sanayi Odalarmı Odalar Bırlığınden av»racak yasal değışıkhklerın düzenlenmesı çalışmalanna başlamıştir Ticaret Odalannın, kendi üst kuruluşuyla Ticaret Bakanlığı, Sanayı Odalannın da kurulacak ayn bır ust kuruluşla Sanayı Bakanlığı ile doğrudan ilıskı kunnalannı saglavacak venı düzen ıçın Sanayı Odalannın gorüşlen ıstenmıştır bazı sorunlann çözümüyle Hgllı olarak ortaya çıkan gbruş ayrılıkları bu tereddütlenn sebebı olmaktadır Ortakpazar, Teşvık Tasarısı gıbi konulardakı görüs aynlıklan basına da vansımıştır Bu nedenle Istanbul Sanayı Odası üe Ege Bolgesi Sanavı Odası ayn bır sanayi odalan bırlığıni ıhtiyatla «carştlar olmuştur Sanayı ve Teknolojı Bakanlıgının, ınsıyatıfi Ticaret Bakanlığından alarak Sanavı Odalarına, «Sanayıcılenn bölgesel. sektörel ve genel sorunlanyla ayn ayn ılgılenecek ve bunlar arasuıda dengelı ve olumlu yönden etkılı koordınasyonu sajflayacak yeni meslekl kuruluşlara gitmek B « rektıgml» bıldırmiştir Bakanlık odalara gSnderdiğı yazısuıda, «Sanayı politıkasmrn tesbıti, ızlenmesı ve gözetılmesj ıle gorevlı Bakanhğımız ile sanayıcılerın kuracagı mesleki kuruluşla* nn doğrudan ışbırlıgı yapması zorunlu bulunmaktadır» demektedır Avnı vazıda, sanayı odalannın bu konudakı gbruslenni bır ay ıçmde Bakanlıga bıldirmelen ıstenmektedır Bakanlığtn bu sinşımım Eskısehir Sanavl Odası olumlu karşıladığını açıklamıstır Futbolün tesviid A LTIN 343, 485. 350, 335, 335, 51, 46,70 3^S. 490, 355, 340, 340 5U5 47, Yeniden örgütlenme özel kesımın bugünkü örgütlenme duzenıne dayanak olan 5590 Sayılı Yasanın gunün ıhtıvaçlarını karşılamadıgı lnancı ozel kesımın butunu tarafından paylaşılmaktadır Eskıyen ve yeni koşullara uymayan bu kanunun değıştirilmesı konusunda bırlık varsa da, yenı duzenın nasıl olması gerektığınde avn bırlık sağlanamamaktadır Bu nedenle özel kesımın veniden orgutlenmesı lçin Tıcaret Bakanlığınca uzur bı r zaman önce bır tasan hazırlanmış fakat, ılgılılenn gorüşünü almak ıçın bıle dağıtılmamıştır Yeni bır duzenlemenm ıtıci gücunü bır sure büvuk sanayı odaları sağlamıştır Ticaret ve Sanayi ve Borsalan Bırlığınde sanayıcılerın veteri kadar seslerının duyulmadığmı ıleri süren buyük sanavicıler ayn bır örgütun kurulmasını istemiştır Bunun çeşitli engellerle karsılasr^ası Uzerine 12 Mart'tan sonra Turk îşadamlan v? Sanayıcıler Dernegini kurmuşlaTdır ILÂN ERZURUMYAVVZ SELİM İLKÖĞRETME7S OKULU MÜDÜRLÜĞÎJNDEN 1 Okulvımuzun Dıtivacı için 160.000.000 Hlo ekmek kapalı zarf usulu üe ıhaleve çıkarılmışlır Tahminl bedeü 344/100 00 hra olup. Reçıci teminstı 22^10 00 liradır. 2 îhalesı 21/8/197J Sali gunu «aat löJO'd» Erzurum Mılll Eğıtım Mudurlueunde yapılacaktır 3 îsteklılenn 2490 savılı kanunun 32 maddesine gore hazarlayacakları teklıf mektuplarına eeçtcı temınat makbuzu •»eva Banka temlnat mektubu ile 1973 vılı tastıkh Ticaret Bel(Kİerıni de koyarak Ihale saatınden bir saat evvehne kadar Komısyon B;kanlığına vermelari »artlır 4 Şartnameler hergün mesai ssatlerınde Okul Müdörluğunde ve Erzurum Milll Eğitım Mudürlügunde görulebüir. Postada vakı secıkmeler kabul edilmez. OBasın 19714 5977) Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 3. Bölge Mü dü rlüğünden Aşaaıda cıns mıktar muhammen bcdel ve geçici *eminatları yazılı muhtelıf cıns hurda malzeme ıle, hurda ıç dış lâstik \e kolanlar kapalı zarf usulu ıle artırma\a çıkarümıştır Artırmalar karsılarmda gosterılen tarıh ve saatlerde Kon>ada Karajolları 3 Bolge Mudurluğunde toplanacak komısvonda yapılacaktır Sartname ve lısteler Bolgemız Malzeme Amırlığınde hurda malzemeler Demırbaş ve Lâstik anbarıarmda gorülebılır Taliplenn 2490 sayılı kanunun 32. maddesine gore hazırlayacaklan teldıf mektuplannı artırma saatlerınden bır saat ev\elıne kadar thâle Komısyon Başkanlığına vermelerı, veva ajnı saatte Kormsyonda bulunacak çekılde postalamaları, postadakı gecıkmelerın kabul edılmejeceğı duyurulur Malzemenın Muhammen Geç. Tem. Artınnanın Mıktan Cinsi Bedel TL. TL. Tarlhı Saatl 270 Kalem Muhtelıf cıns 7586 00 568 95 13/8/1973 16 00 hurda malzeme Pazartesı 25 Kalem Muhtelıf ebat 21.92370 1644.28 14/8/1973 16 00 da hurda ıçve Salı dış lastık üe kolan. ' (Basm K 641 19722 5980) Enflasyon hızı „ Enflasyonun hızının artması veva azalmasında onemli bır role sahıp olan Malıye Bakanlığı uvgulamalannda tam bir gızlıhk hakımdır Bakanlıkta avak olarak hanrlanıp vayımlanan Avlık Ekonomik Durum Tahlıli raporu ıle Kamu Hesapları Bultenı'nın javımlanması durdurulmuştur Bu bakımdan bütçe gelır ve gıder durumuyla haztne nakıt hesaplannın ne şekılds gehstığı bılmmemektedır. Aynca Malıye Bakanlannın zaman zaman yaptıklan vergi basılatı ve bütçe harcamalarıyla ılgll sçıklamaların da sonu gelmıstır İktisat şurası öte yandan îzmlr Ticaret Oda8i, özel sektörün btitün kesımierml bır arava getıreeek bır iktısat şurası toplama çabalanna devam etmektedır. îzmır Ticaret Odaa bu şurada butun feesımlerın eşıt olarak temsil edOmeslni istemektedır. Temsılde eşitlık sağlanamazsa. dengenin bır kesım aleyhme bozulacağı ilerı sürülmektedır Bu nedenle şuranm Odalar Bırliîmm ' at* ronajı» altında toplanmasi için gayret sarfedılmektedir Fakat şımdfye kadar, Odalar Bırlığılt* den bu konuda bir istek gelmemlştir. T A KV I M 27 Temmuz C. Ahır 26 GOnat Ögle tkindl Akjam Yataı tmsak Ruml 1389 Temmuz 14 Hıcrl 393 5 49 t l T 13^0 448 17.17 8 45 2031 12 00 22J2 1^1 3 48 7.17 Görüş avrıhğı Son bır ıki yıldakı geltşmeler, büyuk sanayicılerde ayn bır sanayıci örjrütünün kurulması konusunda tereddütler yarstmıştır, Sanayı Odalan arasında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog