Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Lise öğrencilerine problem kitapları İHSAN K K Çdzumlj Cebır Prob n (Fen) 2300 Çozumlu Cebır Prob. II (Ed) ]250 Çozumlu Cebır Prob III (Fen) 5000 Çozumlu Cebir Prob I I I (Ed.) 15C0 Çozumlu Geometri Prob. Lise L 1500 Çoz. Geometri Prob. L l » II. 1250 Çoz. Analltlk Geom. Prob (Duzlera) III. 1500 Çöz. Geometri Prob. (Konıkler) ITI. 1250 Çoz. Geometrtk Prob. ıVektorler) i n . 1250 İNKILAF ve AKA KITABEVLEKI umhuriyet Rurucusu. VUNIJS NADİ Türk Ansiklopedisi F a s i k f i l : 164 Bu fasikül <Kanama> maddesinin devamı Ue 'Karabuk» maddesi arasındakı bölumleri ihtiva etmekte olup Bakanlığımız yayınevlerinde 12.50 lira fıyatls satışa srzedilmiştir Ödemeli satışımız yoktur Devlet Kitapları Müdürlüğtı Sultanahmet tSTANBUL Top Satıs Tel: 22 38 »3 'Basın 19835 5981) 50. yıl, sayı: 17594 T e l j r a f ve mektup adresl C u m h u r i ş o utanbuı PusU K u t u s u : tstanbııl tf(V Î 4 1 T e l e f o o t a r : 22 4 2 9 0 22 42 »6 22 4 2 S 7 23 43 «8 22 « 99 27 Temmuz Cuma 1973 Kamu kuruluşlarında Talu, katsayımn artmasına taraftar İBAKANLAR ihtiyaç fazlası KURULUNCA Hayat pahalılığından en çok emekli ve Kargılı ile görüşen Başbakani cumartesi PARLAMENTOYA , ,,.,., .. memurların zarar gördüğünü belirten TaGÖNDERİLEN gününün de tatil olması, emekhlık suyedeksubay lu, fiyat artışlarının önleneceğini söyledi TASARIYA GÖRE resinin beş yıl kısaltılması görüşünde YÜKSEK OKUL MEZUNLARINA adayları ASTEĞMEN MAAŞI KADAR BİR ÖDEME görev alabilecek YAPILACAK J ANKARA, (Cumhnriyet Rürom) Turk Sılâhlı Kuvvetlerinde ıhtiyaç fazlası yedek sübay adaylarınm vatan hizmetlerinı kamu kuruluşlarında yapabılmelerıni ongoren tasan hukümetçe parlamentoya sevkedılmiştır. Ba Ecevıt, orman affını engelleyen AP'nm saçu teşvik ve tahrık ettiğini söyledi AYKARA, (Cumhurlyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıt, partisinin orman suçlarının affı kanununu goruşmek üze re girişımiyle olaganustu toplantı ya çağrılan Medislerin, AP'lilerin gelmemesi sonucu çaliîamaması uzerme bir demeç vermiş, «Iktidarda bulunanlar, aftan sözettikleri zaman, bunu hemen gerçekleştrrmek zorunHadırlar Aksi halde, suçlann artmasuu tahrik ve tesvik etmiş olurlar. Insanların sucluiuk duygusunu ve mahkumi yetini istismar yoluyla onlan siyasal baskı altında tutmayı mari fetli bir siyaset sayan ve seçime doğru suç teşvikçiliğinde yarar gören çevreler CHP'nin iyiniyetli girişimlerinin ikisini de engellemislerdir. Türk halkı. boyleleri hakkında en doğru hükmü verecektir» demiştir. (Devaraı Sa. 7 Sfi. 1 de) kanlar Kurulu 20 Haziran günü yapılan toplantıda bu konuyu gorüşmüş ve bekleyen yedek subay adaylannın kamu ve özel kuruluşlarda görev alabilmeleri içın genelge yayımlanması kararlaştınlmıştı. Bu arada ihtiyaç fazlası yedek subav adavlan sorurıunun gelecekteki durumunu incelemek üzere toplanan Bakanlıklararası Koırnsyon, bazı kanun ve yönetTielıklerde değışıklık yapılması gorüsü üzerinde bırle$miştir. Ba kanhklararası Komısyon tarafmdan hazırlanan taslak hükümetçe kabul edilerek TBMM've sevkedilmiîtir. Tasarıya gore. ihtıyaç fazlası yedek subay adavlan, askeri ve dığer kamu kuruluşlarında hizmet eörebüece'ilerdır. thtıyaç fa?!ası olarak belirtilen ve savılan 15 binı geçen yedek subay adavlannm durumunn ilişkın olarak, CHP Mılletvekılı Re*it Ulkar tarafından geçen av yapılan kanun tekllfınrie, bunlann, ögretim görevlısı olarak ıstihdam edıltnek uzere Mıl1! Eğıtım emrine verilmelen önenlıyordu. Ülker, kanun tekllfmde. yedek subav adaylannın yurt dışına çıkabümeleri eıbl durumlan da maddeleştirmisti. Yedek subav adaylannın bekleyenleri ile ilgili olarak, askerlık şubeleri, pasaport alabllmek ıçın gerekli işlemlerı geçmişten farklı bir uvgulama içinde vü(Dev»mı 8». î . Sü. • um) |SEVK İÇİN BEKLEYEN YEDEK SUBAY ADAYLARININ YURT DIŞINA ÇIKIŞ İZİNLER! GRUPLARINA GÖRE SAPTANAN SÜRELER KADAR UZATIÜYOR Maaş farkı 2,5 ay içinde ödenecek eden Bağımsız tçel Milletveklll Celâl Kargılı'ya yaptığı bu açıklamanın yanısıra, pahahlık konusu üzennde de durmus, hayat pahalıhğının en çok emekü ve memur kıtlesini etkılediğınl belirterek alınacak başlıca tedbırin katsayımn arttınlması olduğunu sövlemistır. Bagımsız lçel MilletvekıU Celâl Kargılı önceki gun Başbakanı makamında zıyaret ederek tıayat pahalıhğının önlenmesl, dokuz aylık maaş farklannın bir an once odenmesı, memurlukta emeklıhk yaşının 65'ten 60'a, füll hizmet süresınin de 30'dan 25 vıla ındırilmesl, üniveTSitelerarası gırış sınavlarmın yenılenmesı ve Cumartesı gunlennın de resmi Laul Bakanlar Kurulu, Izmir ve Adana'da Güvenlik Mahkemesi kurulması için karar verdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürnsn) Bakanlar Kuruiunda dün Adana ve tzmir'de ıki Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulması kararlaştınlmis ve bu mahkemelerin yargi çevresme gırecek ıller tesbit edılmıştir. ANKARA (CnmhoriyetBüro§n) Başbakan Naım Talu, memurların Personel Kanunundan do ğan dokuz aylık maas faıklarının onemli bir kısmmın, onumuzdekı 2.5 ay ıçınde ödeneceğint açıklamıştır. Talu, çeşıtli yurt sorunlarına illfkın önerilerlnı anlatmak uzere oncekı eun kendısınl zıvaret sayılması gıbi ötedenber. önerıler konusunda Talu'dan gın şımde bulunmasını ıstemiştir. Yargı çevresi Sınav için açılan tesbit davasına ait kanıtlar bilirkişiye teslim edildi Üniversite girij «ınavında »orulan sorular ile çalındığmı saptamak amaciyle noterde tasdik ettirdiğimiz soruların aynı olup olmadığuu tesbit işlemi, gelecek haftaya bırakılmışür. Öğrencıler adına Danıştay'da dava açacak olan Av. Erdoğan Tuncer' in isteği üzerine dun 10. Sulh Hukuk Hakimliğinde toplanan üç kişilik bılirkişi heyeti, sorulann tetkiki ve raporun hazırlanmasının ancak gelecek hafta içinde mumkün olacağını söylemişlerdir Irtanbul Üniversitesi Rektöriügünu temsilen hakimliğe gelen ı Av. Hayri Domaniç, tesbitin ya1 ^ılmasına itiraz etmiş ve gerekçe ı olarak da, Hukuk Mahkemeleri Usülü Kanununa göre, tesbit ışlemınin ancak: •Ibrazında büyuk) müskülat çıkacak deliller için> ( soz konusu olduğunu gostermiştir. Bu hususa Av. Erdoğan Tuncer tarafından itiraz edilince, hakım Dr. Sureyya Erol tarafından tesbitin yapılmasına karar verilmiştir. ı Daha sonra dosyaya konulmusj olan Unıversıteler arası gınş sınavı test sorulan ile gazetemizcej (Devamı Sa. t. Sü. z de) Memuriyet sırasında öğrenim yapanlar intibak sırasında kayba ugruyor Refik BALCI Hatice Alankus'nn tabntn, jöıü yaslı annesinin ysrdımıyle kabre indirilirken.. (Fotoğrai: Doğan Katıreıogln) ADANA, (Cnmhnriyet Bttrosa) înübaklarla ılgili kanun gücündekı kararnameye ekJenen yonetmeliğın 27. maddesinin. memurıyetleri sırasında bir üst derece öğrenim yapanlan, kademe Uerlemesınden yararlandırmayıp âde ta cezalandırdıgı saptanmıştır. 30 Haziran 1973 de uygulamaya konulan, onbinlerce memurun mağduriyetine ve bazı memurların da Danıştay'da dâvâ açmala rına neden olan yonetmeliğın 27. maddesine gore: öğrenimlennde degişiklik olmayanlann baremin altmdaki hızmetleri kademe iler lemesine sayılmaktadır. Buna kar şılık aynı maddede memurlyeti sırasında bir üst derece öğrenim yapmış olanlarm baremin altmda bulunan E ve D cedvelindeM hızmetlerınin kademe üerlemesine sayümaması öngörülmüstür. Devlet Bakanı ve HüJsümet SözMaaş farkı cüsü tsmail Hakkı Tekinel'in açık Başbakan Talu, Kargılı 11e gö ladıgına göre Adana ıl merkezmde kurulacak olan Devlet Guruşmesı sırasında, dokuz aylık maaş farklannın ödenmesl Ue 11 venlık Mahkemesinin yargı çev resme gıren tller şunlardır. gıü olarak şu açıklamayı yapmış «Adana Sınop Çorum. Yozpat, far: Kırşehır. Nığde. îcel. Elâzığ. Ha«Bu farklann tamamen olmasa tay. Kaysen, Nevşehır Amasya, bıle kısmen ödenmesi yolunda Samsun. Tokat. Stvas, Kahhukümetımız gerekti çalıçmalaraman Maras. Gaziantep. Urn sürdürmektedir. Bu çalışma fa, Malatva, Emncan Giresun, lar. önümüzdekı 2.5 ay tçensin Trabzon. Gümüshane. Adıvaman, de tamamlanarak bır sonuca bağTuncelı, Dtvarbakır. Bıngöl Marlanacaktır. Bu nedenle, ümıt edı d'n Mus. Siırt Bitlis Erîurum, yorum kı, bu farklann tamamı olmasa bile onemli bır kısmı önü Rıze. Artvın Kars. Agn, Van, müzdekı 2.5 ay ıçensınde memur | HakkSn. Çankin.» tzmir 11 merkesınde kurulacak lara «denmiş olacaktır.» i Devlet Güvenlik Mahtremesının Cumartesi tatili I yarjn çevTesine gıren ıller ise Cumartesi günleri yapılan çalıs , şunlardır (Devamı Ha. 1 Sü. S de) manın haftanın diğer giinlerine bnluştürülerek, bu günün de res1 ınl tatil olması gSriişünü kendisi nin de benimsediğini bildiren Ta | lu. konuyu Bakanlar Kuruluna | goturmeye kararb olduğunu belirtmiçtir. Ba;bakan, aynı jeküde. »emurların emekliliSinde aranan jra* haddi He fifll Kizmet süresinin beser yıl kıtaltılması ile ilgı li öneriyi de olumlu karsıladığinı ifade etmiş ve bu hususu, gerçekIe?tirümesi için de Bakanlar Kuruluna götüreceğini Bçıklamıştır Başkanı Korutürk; Giriş sınavı Üniversitelerarası giris nnavlarının yenilenmesi konusunda ancak Milli Eğitim Bakanlığının ko vuşturmasından sonra gereken is lemin yapılabileceğini hatırlatan Talu hayat pahalıhğı Ue ilgili ola rak da özetle sunları söylemistir«Hayat pahalılığı en çok etklsi ni emekli ve memurlar üzerinde göstermistir. Fiyat artışlarından en çok bu •atandasjanmız mutazarnr olmuşlardır. Bunun tçin »lınacak tedbirlerden sonr» 1974' de fiyat arrışlan istikrar» kavuşa caktır. Bunlan bu durumdan fcur tarmak. ancak katsavısını arttırmakla mümlcün olabilecektir. Kat sayısınm arttınlması ise bir bütçe meselesidir. Bu konuda bütçede imkân yaratmaya çalışmak 18zımdır. Bu meseleyi fedekârhk yapma pahasına çözüme bağlamak lonınlu hale gelmistir Bu nedenle katsayısmm arttınlmasına taraftarım.» istanhuVun dertlerini dinledi Tutuklu iken ölen Hatice Alankus toprağa verildi TBP: «Seçime Talu hükümetiyle gitmek, büyük talihsizlik olmuştur» ANKARA Türkiye Birlik Partısı Genel Yonetım Kurulu Genel Başkan Mustafa Tımısı'nırj başkanlıfında yaptığı toplanüdan sonra dun yayımladığı bıldinde, Türklye'nin genel sıyasî dururnu ile parti çalışmalanna ıliskın göruşler açıklanmış, bu arada seçırnlere Sıkıybnetım altında ve Talu Hükümetı ile gıtmemn mem leket içm talihsizlik olduğu öne sıiriilmüştür. Turkive Birhk Partisinin bü dinsı şoyledır: «TBMM'nin 24 7.1973 tarıhli Sıkıyonetimın uzatılması bırleşımın de parlamentoya etkılı sıyasi par ti gruplannın birbırlenne karşı ıleri surdukleri ıddıalar ve parlamentonun yüce ıtibariyle asla bağdaştıramadığımız tutum ve davranışlan yoksul Türk halkı açısından, bir genel seçimin başlangıcında üzerinde ibretle du rulmas: lâzım gelen bir olaydır. (Devamı Sa 7. Sü. 2 de; Mimarlar Odası: "Ölüm sebebi açıklanmalıdır,, Istanbul 3 Numaralı Sıtoyönetım Mahkemesınde «256 Sanıklı Dâva» dıye adlandınlan «Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve Cephesı Dâvası»nm bağırspk hastahgın dan ölen 54 numaıalı tutuklu satuğı 27 yasındakı Yüksek Mımar Hatice Alankuş'un cenazesı dun Kadıkdy Osmanağa Camiınde öğle namazından sonra Karacaahmet'tekı aıle kabristanında toprağa verilmıştır. Bu arada Mımarlar Odası ölüm sebebmın açıklanması İçin Hgihlere başvurmuştur. yıda siyasi polıs de takıp etmistır.. «256 sanıklı davada» Hatie* Alankuş'un tutuklu bulunaa kocası sanık Yüksek Mımar Ahmet Alankus cenaze törenınds hazır bulunamamıştır. Aym davanın 48 numaralı sanıgı olan ve bir süre önce tahliye edümış bulunan Hatice Alankuş'un gözu yaslı annesı Akgün Yulkaslan, kızı toprağa verilene kadar tabutun başından bir an bile aynlmami'tır. Gözü yaşlı anne jakınlannın hıçkınklan arasında kızının tabutu mezara indirilirken bir gellnlil' gibi beyaz karanfillerle bezenmis örtüsünü eliyle açmış ve tabutu ucundan tutarak mezara indınlmesine yardım etmiştir. 255 sanık için bir çiçek Gozü yaşlı yakınlarının, tahlıye olmuş olan cezaevı arkadaşlannın, meslektaşlannın, gazetecılerın. subay ve ernekli generallerın katıldığı cenaze törenını çok sa Eşi çiçek gönderdi Merhum sanık Yüksek Mımar Hatice Alankuş'un yakınlanntn. gazetelenn çrazetecılerin, refclâm ajanslannın ve arkadaçla(Devamı Sa, 1. Sü « de) DevLis davasmda tanıklar, sanıklar lehine ifade verdi S öğretmen, 10 ögrendnln DevLıs adlı gızlı bu örgut lcur maktan ve komümzm propagandası yapmaktan sanık olarak yargılandıklan Istanbul 2 numaralı Stkıydnetım Mahkemesi nın bu davayla ılgili dünkü duruşmasında. 8 tanık dinlenmıştır. Dinlenen tanıklar, sanık öğretmen ve öğrencilenn gızll bir örgüt kurduklanndan haberleri olmadığım, komünızm propagan dası yapmadıklannı söylemişlerdir. Duruşma, 9 Ağustos 1973 gününe ertelenmiştir. Cumhurbaşkanı Fahrf Korutürk'e dun lstanbul'un 101 sorunu anlatılmış. bunlann çözümlenebil mesi için yardımcı olmai istenilmiştir. Konıtürk. sonmlan ortaya koyan Beledive Baskanı Dr. Fahri Atabey'i dinledikten sonra Sı konuçmada. «Yaptı&m in eelem<lerd<. ÖTPIİİUI» isletmeciiik alsnmda bir koordinayvon bozukluğu görd"ım. Istanbul'da elektrik yetersizliii. YeMlköy Hava Limanı nın dunımu, Boğazda kılsvuzluk hizmetlerinin akfaması. ilgili kuruluşlar arasındaH koordinasyon HozuVlueunu ortava koymaktadır. Bu da, bir bozuV düzeni yansıtmaktadır» demiştir. Beledive Bssksnı Dr Fahri Ata bey. Beledive Baskan Yardımcı(Devamı 8a, î Sfl. « de) Bir örnek Uygulamada, BJrenim yapanlan cezalandıran söz konusu 27. maddeye gore, örneğin bir kuruluşa okur yazar memur o!arak girip de çalışırken ilk vey« ortaokulu bitirirlerse bu çabalan nedeniyle suçlu sayılmakta, öğrenim yapmamıs olanlara oranla daha az maaş almaktadırlar. 27. madde aynca, memurlyete ortaokul mezunu olarak baslayıp, llseyi biörenler İçin de cezalandıncı nitelik taîimaktsdır. Yaptjğımız araştırmaya g5re, hatah oltfuğu Maliye BakanlıSmdakl vüksek dereceli em (DevaniT Sa. i Sfl. 4 Bu köşeden Sanığın ölümü ALTAN ÖYMEN 27 yaîtndald Mimar Hatice Alankus, sanık olarak tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiğı bır hastalık sonunda, hastaneye kaldınlmış ve orada ölmüştür. ölüye Tanndan rahmet dilerim. YakmJannın başı sağolnm... Hatice Alankuş'un ölümü olayı. gazetelerin blldirdığlne göre, duruşmanın yapıldığı mahkemede olavlara yol açmıştır. Bazı sanıklar, zabıtlara peçtigine göre, durumu Drotesto etmişler, b v zılan mahkeme düzeninl de ihlâl ederek «Can eüvenlı&inin saglanmasını» istemlşler dir Bunun anlarm nedir? Mahkemede, mahkeme düzeni dışında har»»ketler vapılmıssa ve bunlar suç teşMl edivorsa onlartn cezalandınlmasT için eerekH «orusturma vnpılacaktır. Buna sövlenecek bir sev voktur. Ama samklann «Can ftü.. ... aniami nedir? Bu konudalri avrıntılar «T»rptpl(»re gpcmemiştir. Hele bazt ca^ptplpr dah» 6nc« h»lirttlJHmiz asın bireveıl'îrln ve sorum«i!7İn*rın «o nueu ol!<r»k Batida ol«a, hiçblr Batı S97etp«'nln Ü7e> rine egilmezlik edemeyeceği bu olayı, göı göre göre görmezlıkten gelmisler. olaydan tek satırla bile söz etmemi5İerdir. Buna ragmea meslek hay «yeti taşıyan hiç olma» sa birkaç gazetenin verdl» ği haberlerden açıkça ortaya çıkan sudur: Bazı sanıklar, mahkeme. den «can güvenliklertnin saglanmasını» lsteyerek, «can crüvenliklertnin «ağlanmamış oldugu» yolundald bir tddiayı kamuoyuna yan«ttmışlardır Iddia. hafife alınacak bir lddia dejılcfir Bir davanın sanıklanniD bavatlan ve saglıklan hangl raaddey* göre vargılanırlarsa yargılansınlar ıamk olarak bulunduklan hapishanede deYletin temlnatı altındadır. Hükümlü de olsalar. eene devletln temlnatı altmdadiT» Bu teminatın gereglnln. herhanei bir sekllde yertne getirilmed^Slne, y» da lhmal edildiStne dalr öne «urülebjlecek en ofak btr »üphenln blte hlc TBklt geelrilmeden, tsrsfsif bir lncelemenin konusu vapılms»i ve lonucun kamuoyuna açıklanma«ı gereklr. Mahkemelerde flerl «Cr3len baskı lddlalan hakkında da. lnandincı açıklama(Devaım %*. 1. Sfl. 1 «r TURKIYE'DE 7BİN AMERIKÂN ASKERİ VAR YVASHÎNGTON ABD Senato Sılâh Kontrolu Alt Komisyonunda yapılan açıklamaya göre yabancı ülkelerde 606 000 Amerikan askeri bulunmaktadır. Bu askerlerin 7000'i Türkiye'dedir: Demokrat çogunluk lıderi Mıke Mansfıeld tarafından altkomisyona sunulan Savunma Bakanlıği rakamlanna göre yabancı ülkelerde 564.000, Amerikan vesayeti altuıdakı topraklarda ise 42.000 Amerikan askeri bulunmaktadır. Batı Avrupa ve ilgili bölgelerde bulunan 313 000 Amerikan askerinin ülkelere göre dökümil şöyledir: Belcika, 2000, Batı Almanya: 228 000, tzlanda: 3 000, ttalya10 000, Yunanistan 3 000. Pas1 000, Hollanda: 2 000, Portekiz: 2 000. îspanva: 9 000, Türkiye: 7.000. tngiltere 21.000. gemilerdeki personel: 23.000, bunlann dı(Devamı Sk. î Sü 6 da) Otomotiv sanayiinde ilk grev TOFAŞ'ta basladı BCRSA (Feridnn Evrenosoğlu blldiriyor) Metaltş Sendıkası toplu sozlesme göruşmelerinın anlsşmazlıkla sonuçtanması uze \ rıne 8 i^yerinde aldığı grev karannın llklnı dun Tofaş Otomotil Fabııkasında haşla'mıştır. Metalt? Sendıkasının RTPV kararı üzerine işveren de 8 lşyerinde lokavt ılân etmi^tır. Saat 11 de davul ve 7urnalarla başlavan greve 1800 ısçi katıl(Devamı Sa. '• Sü. S de) I Sanık Dr. Eren, «Savcılıkta bir sigara ikram edilince, ifadeyi okumadan imzaladım» dedi Sanık Ruh Doktonı Memduh Eren, Istanbul Sıkıyönetim Komutanhğı 3 Numaralı Asktrt Mahkemesinde «Bomba Olaylan Davası»nrn dünkü dunışmasında, daha önce Savcılıkta alınan ifadesini reddetmiş ve bu tfadeyi, Askeri Savcınm sorgusu sırasmda verdigi bir sigar&ya aldanıp okumadan Imzaladıemı ileri sürmüştür. Duruşma Yarfncı Hakim Yarbay Coşkun Dündar bunun üzerine sanıga «Bir sıgara için insan kendisini ateşe atar mı'» dive sormuştur. (Devamı Ss. 7. Sü. 7 de) Sabotaj sanıkları tahliyelerinl istedi Istanbul 2 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesindekl sabotaj davasının dünkü duruşmasında tüm sanıklar tahliyelerinl istemlslerdir. Mahkeme, sanıklar ve sanık vekillerinin tahlive taleplerıni tevsi! tahkikat safhasından tonra düşünülmesine karar vermi> tir. (ne\amı Sa. 1, Sfi. t de} SULEY1MAN BEY'İN KAFASL..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog