Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLÂR SASASINA UTMAII TAAHHÜT EDER. Sahıbi: Cumhuriyet Matbaacılık va Gazeteclllk T.A.Ş. adına NAZlME N A D t Sorumlu Yazı Işlert Müdüru: OKTAY K U R T B Ö K E Basan v e Yayan: CUMHÜRtTET M A T B A A C I U K v« GAZETEClLtK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevl Sk. N o : 3941 AÎTKASA! AtarürV Buîrar» Ytner At* Yenlsenlt Tel: 120920 129544 * * İZMÎR, Halit Ziya B o l v a n No. «9, kat 3. Tel? 31230 • 24709 GÜNEY ÎLLERİ, Kuruk5prü 34 tokak No. 40 A D A N A T e l : 4550 • 3934 1 S 6 12 ABONE Aylık Aylık Aylık Aylık ve İLÂN l a r t lcl InM D ı p 30. «2.S0 W. 157.50 180. S15. S60 830 Baslık (Maktu) 1 ı ı 1 ncı tayta (Santlml) 3 Oncu a r f a (Santlnü) «. 5. S ocı tayta ıSantlm» Niîan. Nlkfth, Evlerun» Dogum Ölüm. MevUd. Tesckfctlı 45 SnO Ölüm. Mavlld. Tesekküı 23 <S SnO 80 89 73 100 100 150 » • > > • • SAYIS1 KURÜŞ 100 « «n a AP'liler gelmeyince (Bastarafı 1. Kavfaıla) AP'LÎ ÖZTÜRK orman yangııu; siddeüi rüsgâr yiisünden söndü rü lem i vor (Bastarsfı 1. le dün bir basın toplantısı düzen lenmiçtir. Öztürk. Ecevit'i ağır bir dille suçladığı basın toplsntısında, 'Kendisine 48 saat mehil verivorum. Gösterdiğim vesikalar karşısında suçüstü yakalanmıçtır. Bana tevcih ettiği iddiayı günahkâr insanlara yaraşır biçimde düzpltTiediği takdirde. kendisini sah tekâr. hayçiyetsiz ve »erefsiz olarak edeceğim» demiçtir Öztürk'ün sözünü ettiği ve basın toplantısında fotokooi halinde basına verdiği tek belge. Bülent Ecevit'i Almanya gfzisi sırasında öçrencilerle yapttğı bir sohbet toplantısında gösteren fotosraf ile bıı fotoğrafın vaymlandığı gazetenin kuoüriirtür AP'li Öztürk. fotoğrafta. Ecevit'in vanında görünen trencin. Almanva'daki kanun dışı Türkiye Komünist Partisinin organı «Kurtuluş> gazetesinin yazı l ışleri müdürü Ali Söylemezoğlu olduğunu söylemiştir. CHP, AP'yi suçladı Millet Meclisinin dünkü birleşimınde çoğunluk saglanamayarak Orman AfJı Kanununun görusüiememesi riolayısıyle CHP Millet Meclisi Grup Başkanvekıllerı Hüdai Oral ve Ahmet Duraknglu verrtıkleri ortak demeçte, AP'yi orman *o>lüsünün ıstırabma dönüp bakmamakla suçlamıslardır Oral ve Duraknğlu, A P çoğunluğunun toplantıya gelmemeM nedeniyle çoğunluğun sağlannmayarak Meclis'in toplar.amadığını belirtmişler ve "•Orman köylüsünün ıslırabını yıllarca L'tismar edenlerin, ona yard:m elini uzatmadıklarımn bu olayla sabit olduğunu> kaydedere'.v şurları eklemislerdir• «Gerçek şudur ki AP artık kriye ve Koviüve «ırtını nasıl çevirmi» ıse. orman kttvliküne de, onun ntırabına ds dfinüp bakmamaktadır. A=lınds buna saşmamak Iftzımdır. Halk tle iliskilpri kalmnmis 1kfiriqr»nı. varlıklann yararına sürdürmeyi amac savan blr narttnin voksııl ve •nab'""1i1ar tçin tnsancıl bir d«"""in!!'a <Hrm«m«» doftaldır. B T rf!n rtnre TBMM toplantı8tn<ia S'.kıvttneMmi bahara» edeT*k (THPVP fftlra frn** ve Irara sürmek için toplananlar ka •bPttıklennı ımadiKları ltiban bulanık ve toz duman bir po'irifc ortamdan varar umarak tekrar elde etmeye çalışmaktadırlar. Bu durum da eörtermektedir kl AP bir arUn önce Sıkıvönetim1 'îjafmük tein ı''*ıınlıı»ımu bir araya getirmekte ve fakat bir çün sonra o r ~ " krtviüsüniin. vıllann katmerlestlrdigi acjİBnna son rermek iein çogunlufıı kasden ««»İsmnmııktadır. Bu sonuç, AP"nin ibret verici zihniyetini açığa vurmaktadır. AP. Türk ulusundan hakettifii milü irade şamarını ylyecektir. Bı şamarı atanların basında orman köylüsu gelecektir. Buna inanıyoruz..» AP Senato Grup Baskanı Fethi Tevetoglu ile Millet Meclisi Grup Başkam ekili Nahit Men»e?e, grupların dün yaptığı toplantıdan sonra bir demeç vererek. «Orman suçlannın affı kanunu dolayısıyle CHP'hlerin meşru ve 2aruri «ebeplerle ara vermis bulunan Meclısleri toplantıva çagırmakla yeni bir istismar konusu icat etmek çabası içinde olduklarır.ı. öne sürmüşlerdir. Tevetoelu v e Mentese, «Orman suçlarının affı kanunu. bizim teklif ettiğimir ve cıkardığımız bir kanundur. AP'nin taahhüdü altında bulunan bu kanun vipe AP'lıler tarafınHan çıkarılaraktır» demişler, CHP'nin daha nncp vaptığı e n s e l l e m e vo devamsızlıkları kınamışlard'ır. AP, cevap verdi Bozbeyli: "Kendilerini Cumhuriyet ve Demokrasi zannedenler var »• • Bağımsız milletvekili Çilli, DP'ye girdi. ANKARA (Cnmhnriyet Bürosn) ( Bağımsız Hatay Milletvekili ' Abdullah Çilli. dün yapılan b'.r törenle DP saflanna katılmış. törende konuçan Genel Başkan Ferruh Bozbeyli, AP ve Demirel'i elejtirerek «Kendilerini demokrasi farzedenler var» demış ( tir. Bozbeyli giris töreninde öz•^ le söyle konuçmuştur: «Şimdl yeni blr söz daha orts | ya atıldı: «Biı memleketi Kore" ye, Vletnam'a çevirmedik» diyorlar. tbret verici bir beyana'. Bunu eski bir Başbakan söylüyor. Iktidarlar, yapmadıkları kötülüklc övünmezler. Yaptıkla i rı hizmetlerle övünürler. Sonra. , ellerind> böyle bir imkân var mıydı? Vatandaşı birbirine dü ' çürecek. memleketi bir iç harbe , sürüklevecek kudretlerl var mıv dı? Vatandaşı böyle tehlikell bir yola sürükleyebilirler miydi? Akıllarından neler Beçmlş? Bu bir suuraltı bo$almaMdır. Şimdi birer birer ortava çikı • yor. Bunlar ibretle değerlendi ! rilpcektir. E^asen 12 Mart önce ' finden buKune kadar ceçen olay ı lar, vaçanmış işler vatandasları ! mız tarafmrtsn oiridiyetle ve isabetle dcğerlendirilmektedir.» Turhangil'i eleştirdiler Hüdai Oral ile Ahmet Durakcğlu. daha sonra, TBMM'de önceki gün, AP'll Meclis Başkanvekili Fikret Turhangll'i, AP li Senator ve Milletvekilleriyle an laşarak tertip yapmakla suçl'ımışlar ve Genel Başkan Ecevit> SÖÎ verilmemesini yermişlerdir. Oral ve Durakoğlu şunları söy lemişlerdir: • AP Sözcüleri bu toplantıda Sıkıyönetimi bir kenara bırakarak CHP Genel Başkanına tftiranın en adisini, yalanın en bayağısını bulaştırmak istemişlerdir. Turhangil bu iftira ve yalaniara karşı CHP Genel Başkanına soz vermçmiştir. AP, seçimlere Sıkıyönctim altında girmekte siyasi yarar ummaktadır. Çünkü. halkın özgür bir ortam lcinde konuşmasından korkmaktadır. Turk ulusunun karsısın». onun 1969da verdiği emancti koruyamamış olarak çıkmaktadır. AP, bu siyaşal suçluluğun ağırlıgı altınd'adır..» Korutürk, Arkeoloji Müzesindeki sergiyi artı ANKARA, {Cumhuriyet Biironı) DP Millet Meclisi Grubu dun nTürkiye'ye Birleşik Amerika bir bUdiri yayımlayarak. TBMM , güvenlik yardımı, Türkiye bağış nin önceki günkü birleşimıni | çcklindeki yardımlars daha az yöneten Fikret Turhangil'in çedayanır olup kredili satışları dafitli usulsüz davranışlarda bulu | ha fazla kullandı;;ça değişik bir narak AP'li sozcüleri kayırdınitelik kazanmaktadır. 1974 malî Sını ileri sürmüştur. Bildiride. , yılında Türkiye için teklif edeBaşbakan Talu da suçlanarak ceğüniz programm yaklaşık olaçöyle denümektedir: rak yüzde ellisi dıs askerl sa«Sayın Başbakan, devlet daire tışlar için kredi olacaktır. Türlerinde rüşvet aımdıgı ve adam kiye NATO'nun gür.ey kanadıkayırıldığı yolundakı iddıaların nın Doğu Akdeniz bağlantısı olagerçege dayanmadığını söylemiş . rak Avrupa'nm güvenliğinde ö; tir. Bunlann fferçeklik derecesi j nemli bir rol oynamağa devam ni vatandaşlanmı? bılmektpdır etmektedir. Kollektif güvenlik Başbakan ın, sade vatandaşın. mülâhazalan, ekonomisini sadebildigı adam kayırma olaylarmı ' ce kredinin yeter bir alternatil örtbas etmeye kalkışmasını tabii o'.abileceği bir şekilde kuvvetlen karşılıyoruz. dirirkea Türkiye'ye bağış yar j Çünkü kendişi Türkiye'de adımlanmn devamını gerektir1 dam kayınlmasından en büyük mek.tedir. Tavsiye edilen düzey1 ölçüde nimetlenen kişidir. Muh, lerde devamh bir program sa j tar seçimi bile kazanmadıgı hal \ dece güvenilir bir müttefiki des j de bazı çevrelerin kayırması ile teklemekle kalrr.az, aynı zamanBaşbakan olmustur.^ da Birleşik Amerikanın da çıka1 rınadn .» *aa) singer de konuşmasında söylemiştir: DP Grııbui Naim Talıuyu adanı hayırma Türkiye'ye (Baftarafı l. Haytada) J olaylarını Schlesinger'in örtmehle konuşması sııdadı Savunma BakaJü Jarnes Schle1 şunları GS Lisesi'nin konuğu 22 Fransız öğrenci geldi Üniversite (Kaştarafı l. Sarfada) " oan Upte ıkısı üzenr.ae sanip oı , makla övünougüm «öğrefmer , t&kki'nın oıhncı ve sorumluJugu ıcmde fcenüılennden beo laffettnelerını nıva» e d e r e k îst:îamı, s u savın dekammıza sunuyorum ı «Yenı Kanunla Unıversıteler i için korkunç bır dönem başlayacaktır. Yüriitmenın vetkisı akhn ' alama»aca§ı Kadar semştir Ders 1 verırken omu/hasımızda deneü ; mın gölgesını eörmenm ne oldufunu, biz kidemlılpr vasadık. Siz genç kuşaklar bunun ne demek oldugunu sadece tahmı nedebilir ] sinız Kimse baskasının duvdugu fikireı acıyı vasamadıkça duyamar. Hocamız. rahmetlı Baha Kantar'm, fıkirce tutsaklık anlamında bir telkin icin. evine ksdar gelen. bir Mıll! Eftitim Ba j kanını. tesadüfen ben de hazır bulunuyordum, nasıl kovdugunu hstırlıyorum. Her blnnı öğrenciliSimden a sistanlığma, doçentlıgıne, profesörlügtlne kadar tek Wk izledi gim faktiltemiî öğretim üyesi ve yardımcılanna en ıjri dıleklerımi lunarsanız mmnettarınır olurum iziı dekanımız.» Erbakan, her köye fabrika kuracakiarım söyledi AFYON MiM Selâmet Par •isi Konva MiüeUekıli Necmettin Erbakan. Afvon'da verdiâi ol'zun görtiş» adlı krnforsnsmda ür ay sonra istıdara geldikleri 'akdirde heı K'iyae oir (abrika Kuracaklarm; ıöylenı.<tir. «Futbol topu irin vılda 300 rr.ılyon lira. tivatro 'Cin 300 mil ton lira, bitli turistlerin gezenileceği yerler için milyonlarca l:ra harcanmaktadır diven Nec mettin Erbakan «öyle devam et mistir: • tşte biz ou oaralarla sizlere lf.brika kurflcak vp hiîmpfler getireceğiz. Kuracağımız fabriKanın sahiplen Istanbul'da üç beş mutlu azmlık olmayacak sızler olacaksınız C H P solcu. AP ise renksiz bu zihnivete s a hıptir. Dığer oartile» ise birer yavrudur. Annelerine benzerler BUtlin Dartiler maddıvntçitur. Büttin bunlnrın karşısında s'rtgcı bir gü'ilse sahip olan MEP partisı vardjr.» cTHA) sanık Feyyaz Kurşuncu. bu du(Bastarafı l. Sayfada) rusma için salondan çıkarıldı» cevabını vermiştir. Akmut. «OlZapta «eçen bu karardan sonmaz sorgudan sonra..» demışse ra sanık Feyyaz Kurşuncu dunışde sanık Ülkü Ahmet Cater, «Dev ma salonundan dısarj çıkarılmış(Başvazıdan devam) rimcı arkadaşımız Hatice AlanOlay neydi? tır. Daha sonra Oktay Etiman ın Ne bicim seçım yanşı, nasıl kuş öldü» diyerek bundan Vardevam Dünkü basın toplantısma yol fikir savaşıdır bu? gıcın sorumlu olduğunu one sür varıda kalan sorgusuna olunmuştur. Sorgu sonunda du«Der açan olay, TBMM birieşık top j Kcban Barajı hakkında müştür Bu sırada sanıklardan ruşmaya 15 dakika ara verılmış, lantısında CHP Genel Başkanına ) Spiesel» dergisinden aktardığımız Feyjaz Kurşuncu sanıklann arabu aradan sonra sanık Oktay AP'lı Başkanvekilı taratından sö2 clcştiriyi dünkü «Cumhurivet»te sından ayağa kalkarak vargıcı suç Etıman'm askeri savcılık ve poNATO üyesi verılmemesı üzerme patlak ver çörmüşsünüzdür layıcı ıideler Kullanmıştır. listekı ıfadelen okunmuştur. miştir. TBMM'dekı görüşmeler , Türkıye'nin 40 bin köyünden 35 Dunışma Yargıcı Denız Hakim elektrik ısığından hâlâ sırasında AP grubu adına ıkıneı bininin Yarbay Akdemır Akmut, «Gel DUKovuşturma kez söz alan Seyfi Öztürk. CHP vnksun bulundu^ııuı vazıp bizim raya» dıyerek sanığı Oktay EtiDaha sonra da tutanağa ş u ye saldıran bir konuşma yapmış pnlitikacılan alava alıvnrdu. man'ın yanına sorgu venne ;agır karar geçirilerek dunışma erteİSKENDERI'N Uçenin Ar Köylerimizı ışıÇ;ı kavuşturmuve Ecevıfi, Dogu Berlın'de, ka mıştır. Sanık Fe>j'az Kurşuncu lenmıştir. suz bucağı ç° indeki Işıkh nun dışı Türkiye Komünist Par suz ya da kavuşturrnamışız, ne anda Yargicın bu isteğine uyarak «Haydarpaşa Askerî Hastanedaglannda onceKi gece sabaha tisi'nın organı «Kurtuluş» gaze lamı var? Kafalarımızın içini aysorgu yerıne doğru yürümüştür. si'nde vefat ettiği anlaşılan Hakarşı başlıyan ve düne kadar 2S0 tesj yöneticilerı ile buluşmakla dınlatamadıktan sonra! Bu sırada Akdemir Akmut sanıtice Alankuş'un vefatını vesile. hektarlık bir orman sahasmın kül suçlamıştır. Bu idH>'« valan ğa, «Sen kimsın?» dıye sormuşNADtR NADİ ve ıstismar ederek duruşmada haline gelmesine sebep olan orolduğunu belirterek . \. vertur. «Ben Feyyaz Kurşuncu» dihadıse cıkaran ve bu tertip ıçerman yangını b\itün çabalara rağme'< ısteyen Bülent Ecevit'e. AP' yen sanık daha sonra ölüm olasmde hakaretamiz kelımeler sarmen kontrol altına alınamamışli Başkanvekilı Fikret Turhangil yuıdan ötürü j'argıcı sert şekilde feden tutuklu sanık Fevyaz Kurtir. OLAYLAÜIN söz vermemistir. suçlayan ağır sözler sarfetmiştir. suncu hakkında gereklı kanun! Köylülerle askeri birliklerin de Bazı sanıklar da Kurşuncu'nun ARDINDAKt Eoevıt, bunun Ü7erıne düzen! işlemın vapılması için keyfıvetm vam'.ı çahşmalanna rağmçn son bu sözlerine katılmıştır. Bir kıledığı basın toplantısmda, Sey ' ilgili ve vetkilı mercilere duyudürülemejen orman saha&ının (Rastarafi 1. Sayfada) sım sanıklar Savcıhk makamına fı ÖVürk'ü «Serefszhk» le suç ' rulmasına ve duruşmanın 30 Hatay'm en güzide yerlprinden da hitap ederek. «Bunun sizden larr.ış ve iddiasını ispata ça*ır biri olduğu bildirilmektedir. I Bilgî vererek hesabını soracağız» şeklinde ko Temmuz 1973 Pazartesı günü samış'i' CHP Genel Başkam, açıkat 9.30'a bırakılmasına oybirhğiy Konuyia 'ıgi'.ı b'.r ıçıklama va • nuşmuşlardır. lamp' ında. 1971 başlannda vap «1970 yılı başlannda, zamanın le karar verilip açıklandı.» [•.an tskenderun Kaymakamj Fik Dunışma yargıcı Akmut ıse. tı*ı Almanya gezisinde. Doğu rz: KoçaK. va.igının siddetli rtlz • hükumetine onceden bilgi veresanıklara hitaben, ( B i r insan Bjrlin'e yalmz sanat müzesini bir gezi yapFâr nedenivle « o n t n ı altma an . rek, Almanya'ya olarak kanunî mevzuatı zorlayagörmek için ve baskonsolosumumıstım. O sırada Çahşma Bakanamadığını ancak ;alıçmalann I zun eşliğinde, başkonsolosumu(Bastarafı ı. Sa< <1*> rak Hatice Alankuş'un cenazesin nı olan dünku A P sözcüsü Sevapvsm ettigııni bildinn:stır de hazir bulunması için sanık 7im ntomobilivle eittiSini. müzelan darlaştınlmış, özjrörlttı 'rr fı Ö7İürk bu gezi sırasında be(Baştarafı 1. Sayfada) kocası Ahmet Alankuş'a herşeyi nin kapalı olması sonucu yine İzmit'te yangınlar kiüitlanmıs. daha eiidümlö bir rım ba?ı gizli temaslar kurduTizi değişik kuroan bozdurayaptım. Benım bu ölümden ne Batı Berlin'e döndüklerıni de rejim istemi yfirürlfife konö t e yandan K<x:arii ılı cıva • ! ğum yolunda ıddialar ıleri sürrak zimmetine nara gecırdıği demistir. bildirmistir. muştur. Bu süre içinde ana mu sorumluluğum olur?» rında orman vangınları pek sıK dü. Almanva'daki bütün görü^ladiasıyla vapıımhkta olan s o Bu sırada salondan ıçeriye, dı haleret partisini kapsayan kola^mış. dün de oes a v n verde melerim, tema«larım, toplanlıli.uşturma ile ilgilı bir soruva ş u Kaçak iddia şarda bekleyen silâhlı askerler o'man yanmıştır. münistlik ithamlan ve sol karım, açıkta. herkesin cözü önüncevabı vermıştir: girmiş. sükuneti sağlamaya çalışSeyfi ÖztUrk. Ecevit'e cevap nadı tasfiye özlemleri birbirini Gebze, Tavsancil Cendagı Ude olmnştur. Bunlann hep«ini «Elçi buraya çagnlarak ifadesl nuşlardır. vermek Uzere düzenledigi dünkü fzlemistir. zuntarla ve tsjrr.e bnljjelerındeBüvükelçiligimizin. Baçkonsolosalınmıştır. Daha sonra Denetlebasın toplantısında, söziinü etti ' *: batakük ormaniaıda çıkan luklarımızın, Calışma AtaşelikBütün bunlann tert tepkiler Zapta geçtl m e Kurulu uzun çalışmalardan gi toplantının Batı Berlinde vapıl vuıe:nlar. çüçlukle ttontroı alIcrimizin sörevlileri v e Türk Ra•arattıgi sımdi saptanmakta, sonra raporunu hazırlamıştır. Dışanda bulunan gareteciler. dığını kabul etmiş TBMM'deki ko tına almabılmıstır Vetkılıler zetecilerı i7İemiçlerdır. Konusdarlaştırılan özKÜrlük sıntrlaMaalesef döviz bozdurma Konubu olay nedeniyle mahkeme salonusmasının tam metnini. yanında yangınları söndürme» ıcın su malarımdsn bir kısmı da Bürına artık ana muhalrfet narsunda gerçekte elde edılebileceğinuna bir süre almraamışlardır. culmakta giıçlük cektiklerını be getirdiği tutanaklara rağmen okuvükelcilikce banda alriırılmıs'ır. tMinin sıçmarl!^ cörulmektenin çok altında para işlemi yapılDunışma yargıcı Akdemir AkıırtereK. BU vüzaen vanv;ınlamaktan kaçmmıştır. \ tlir. Ana mııhalefet oartist dıAlmanva'vı 7ivaretim sıra^ındi dığı tesbit edllmiştir. Bu durum, rın çabuk sondürülernediginı be mut, zapta şunu yazdırmıştır: Ovsa öztürk'ün konuşmasırun benı Dogu Berlin'e de hizzat şındakl bazı libersl cpvreler de, izahı mebzul olmayan bir men•ırtmışlerdir ] Baskon«olo c umuz gntürmüstür. ilgili bölümü. TBMM tutanakla«Sanık Feyyaz Kurşuncu. arka «ipmokrasınin ovun Rurallanna faatin var olduğunu ortaya çıkart o daşları Hatice Alankuş'un vefaBir «aat kadar »üren ve her a nnda avnen söyle ver almıştır: köre işlemesinden vına eörünmıştır. Kendisi merkeze alınacafc «... Anarşi nasıl geldt? Genel tından bahisle. mahkeme kurutunı Türk Ba*konsoloçu ile birlikRtektedirıer Avnına Konseyi ve Maliye Bakanlığı müfettışleribaşkanınız Almanya'ya gitti. Ben re Ortakpatar üves* oluşumuı na dahil bulunan Hakim Yarbay tp gecen o gezide, Türk veva nin inceîemelerinden sonra gerekÇahşma Bakanıydım. Ziyaretime Akdemir Akmut'a karşı faşist ve Alman h»rhangi bir kim«e ile bıı istemin rücürni artırmaktali işlem yapılacaktır.» geldl. (Sayın Bakan, Almanya'ya ' rtır. katil diyerek tezahüratta bulun tanışmad'V » • kon'ismadık. • pideceğim sizinle bir görüşeyim) , du. Bir insanın bir vakınını kay Hiç kuşkusuz oufünden raTürkçe eğitim dedl. ıçörüştük. Hayırlı yolculuk ' nna demokrasinin betmiş olmasından üzüntü duyPolemik sınırlannı lar diledim. Bilâhar»» bfn d e A!' ffenişletmek ve demokratik hak m u ş olmasının çok tabii karşı lan Bakan Bulgaristandakı temasla Batı Almanya'daki VP Batı Bermanya'ya gittim. Berlin'e gitti' l?rı deriıılestirmek kolav olmıması kabul edilmekie beraber rı hakkında bilgi verırken özellindeki bütün toolantılarım hergim zaman Bördüm ki, biüvorsiısagduyu hudutlan dışında reaklikle bu ülkede yaşıyan soydaşlavacaktır. N e var ki kmtlama kese açıktı. Bu tonlan'ıları İ7İenuz Berlin ikive bölünmliştür. zisiyon gösteren ve bu suretle durımız üzerinde durmuş ve şuniare güdUm taraftfrlarının. s o vpn. bu tonlantılarda bana foruyaretler yapılmış. Devletin arsivruşmanın inzibatını ihlal eden n söylem i ştir: nuçta kendi Kendilerini vura. lar «oran veva eleştiriler vönplİerindedir, isterseniz. lmkSn mü«Mİlli kültürlerini hiç değiıse rak bir silâhla ovnadıklannı tpn kimselprin çoğunu tanımadısaitse neler olduftunu gider RÖkoruyabilmek hususundaki büyük: •un vıllann denemelrriyle aneım eiVıi. siyp«al inanclsnnı veva rürüflntlz. Do*u Berlin'de hilhashassasiyetlerini ve endişelenni l«mış olmaları rerekır. il'«kilerini öncpden bilmem <ÎP Cumhurbaçkanı Fâhrl Korusa. Zeki Bastimar'ın başında bumüşahade ettiğim soydaşlarımıa Uygar dünyanın aemokrasl sözkonusıı rte^i'di ve beni ilgîlen turk, dün Arkcnloji Müzesinl (Bastarafı 1. Sarfada) lunduSu TUrkiye Komünist Par ı roşallanna samimi ve açık konuşmalanmız >ıvmak volanda riirrnP7di. ö»elliklp Batı Berlin'deziyaret ederek. Cumhuriyet'in ttsl var. Onun da bir gazetesi • fürkiye'nın Batıdhn aaha uzun da, kendilertnin yaşadıklan çeukalahk etmek. yutturmacılık. ki toolantılanndın cofu. bize zö50. yılı münasebetiyle düzenlpvar. ismi (Kurtuluş) ga7«tesi. O şitli bolgelerin tümüne ve bütün füre ve daha büyük ıstırapOkurlara karsı bilge görünmek . re bir havli «old» bulunan Hszi nen 50 yıl içinde Arkeoloji Mü eazetenin yazıisleri müdtlrü ile i lardan ceçmesı bir Türklere şamil aktif bir tazyikzorunluk Ve d e topluma ve d e toplumu zelerine gelen eserlerden seçme , kimselerin bana yönelttiklpri KOsayın Genel Başkan oturmuş, ten ziyade uzun zamana vayıîan mudur? oluşturan kişilere, eğer önemlı rulan ve sert eleştirileri revaplan ler: 1» sergifini açmıçtır. Isçi meselelerinl earü^miiş. Türve meselâ Türkçe dillerını muha Hiç kuşkusuz hayır Yirminct bir kişiysem dünyanın her t*ra diTia envreti ile geçm'«tir. Korutürk'ün, düzenlenmesinde kive'nin vurt dısınrta ba«ka tem ] Tüzyılda vaMyoruz. demokrafazada bilyük gUçlükler yaratan fındakl kişilere... emeği geçenleri kutlad"ığı ?ergi O 5ir>Ha Çahsma Bakanı olan silcisi yok.. Dogu Berlinde. Kotatbikattan yakındılar.» «inin Batı'da ülkeden ülkeye Ama diyorum ki, ben bu islereskiden yeniye doğru dört bö I «ayın Öz'nrk bunları »vrmtılprı münlst Partisinin vavm organı farklar gösttrdıcini bilivonn; den anlamam, benim tsim deJHllümde hazırlanmıştır. Arkeoloji İİP h\Y\T. O n i rsSınpn. TBMT\I kür Kurtuluş Bulgaristan gezisi Gazetesinin yazılşleri ama bu rarkla. evrensel ve ordir bu, eger gerekiyorsa bu koMüzci Mudürü Nccati Dolusî'cünün dokıınulm»7İı5ı srdına müdUHlnü bulmuş. sonra başka tak ilkelerin rtışında aynntılarnuda yazı yazmam. bir bilene Bakan, Bulgaristandaki Türkçe nay'ın verdiği bilgiye gore, ser«aklanarak VP atTiı kürsüden CPziyaretler yapmış...» dır. Tiirkivr bııgürı vardıjh sorarim, dediklerini de tımak eğitimin yetersiz olduğunu, bu ginin blrinci bölümünde Truva, vap verrnr o'anaeı e.«irpenerek ba r.oktada parlamenter demokrasi içtne alır öyle vazanm. konuda Bulgarlarla müzakere va GörüldüSU gibt, öztürk'iin ikinci bölümünde Trakya'da na yönp'^i"?! i''ir«İ9T. VıükümPtte tartışmast irindedir. Bu tartısTRMMMeki konu«ma>ııpdaki ifameydana çıkan eserler, üçüncü ' gör#v »lmıs kim"»l«rHe buKmGelin görün kl, bazı kiştler I pılacagını, konunun çöîUmleflmes manm belirli bir ihtiya<tan Hpler. Ecpvit'in D o u Berlin'H" bölümünde antik Yunan ve Roböyle yapmaz. ya nasıl yapar?| sinin iki ülke arasındakl çeşıtli bağaydınlıklar Tiirkive Komünist PartiM yayın . aoğduKu; tnpluma ma, dörduncü bölümünde de ' t ş t e yukarda benim saka örnek \ alanlardeki ışbirliğini olumlu «e«erpeceRi nörüıüvnr kilde etkileyebileceğinl ifade ettık; oreant vönpticileri ile buluştugu Roma ve Bizans eserleri yer algösterdiğim gibi \aoar. Sallar bol ten sonra şöyle devam etmi?tir: bl^'mindedlr. maktaJır. Müzenin Yıldız salocevan keseden. bilgisizliginl. ard düsünöztürk. ba«ın tonlantmnda. nunda sergilenen eserler 600 par ] «üzerinde durdueumuı diğer celi kişiliSini knyar ortaya... Sayın Öztürk'ün Batı Alman• arsivi kon«!«turdvı*ıı» idrfia'iivçadır. bir konu da 1968 göç anlaşma^ıya'Haki Türk • Danış adh örgütle Buna en canlı, en dogru ve (Bastarafı 4 üncü sayfada) 1a v e «Inkârı. reddl miimkiin nın uygulanmasından dnj?n akilgili olarak ileri sürdüğü iddialaen taze örnek de AP Genel olmavan bir «pk'Hp« Dn*u BerAvrupa için büyük bir ıstırap saklıkların giderilmesi olmuştur. rı cevanlandırmaksa bana düşmeî. Başkam SUleyman Demirel'ln lin'dekl Komünist P a r t H VP Oolur. Mecburl hizmete tâbi tutmarlan Bu örgüt. komünizme karşı en az ] «Fikir stıcu cezasız kalamaz» la İSKENDERUN nun yayın orTanırın basınrla o« (Paşa) olup bitenlerden üniversite mezunlan \'eya öSrenTürkiye kadar hassas olan Batı biten sözleri... bır şey anlamıyorum, dedı cilerinde rahatça göç edebilmp'eAlmanya Hükümetinin, Türk i v | lnnior h^VVınHa «cıkiamalar van Demirel, Harran ovasınm na i ri, ayrıca, anlaşmanın uygulanrrmtır. RÖ7İpHnin ?onu^da «KWiPazar günü Isviçre topraklaçilerine yar<]ımcı olmak ve SO5sıl sulanman cerektiftlni sanınü ptii") tnniantının Batı BPTrına gırince Bern'den, iki ayn masında insanî mülâhazalann dayal hizmette bulunmak üzere Hn'rİP Türk n!»r»nri1»'V rooıMıresmi kaynaktan (Federal Sa n m ivi bllir. anlar bu lsten... ha fazla gözönünde tutulması hukurdurmu? olduğu bir örgüttür. Ama hukuk bilmez... Bilmediîi stı VP bu toplaittv» Ttatl Bprlin' raydan ve Fransa Büyükelçı9 AY, FEN İŞLERİ susunda BuİRaristan ile aramızda Türk resmi mskamlannın halen HP çjVan »Kıırtıı'uîc» gaT^t^^i için de benim kÖDrü flzerine etlig.nden» bana telefon edıldı. mutabakata varılmıştır..» de mevcut olan bu örgütle ilgili i Ya7i telpri Mıirtürrı Ali SÖVIPKonJeransın önceden karartigim teknik sözlerime benzer meseleleri varsa, bunıı dost Al1 Bakan, 1968 RÖÇ anlaşmasımn rr>P7n»hıVıın Ha V't'lriı'ı >?7»telaştırılrmş olduğu şekilde topsözler eder ve basın. Anadolu man Hiikümeti ile halletmeleri ge I 1 YIL HAPSE C»ll«* t^fftfırtr?an öSrpnilmîitir lanacağı bıldırıidi. Lozan'a. Ajansı ve dijer aianslar ve rad tamsmlamasmdan sonra gönüllü rekir. B=kanlık yapmı» bir kimgiç imkânının saglanması için caC1İ gelıncc ıse konferansın yapılyo ve televizyon ve bilmem verÖ7türk. «ÖT'inü «ık < rttjS' senin. böyle bir konuyu ic, politilı^malar yapılacağını belirterek mayacağı ızah edildı. Bırısine diler mi vabancı aianslar dagi Hpvlpt ArMvinrİPki VıpleeİPH H < ka polemiklerinde bu çekilde i«r • Bulgariştin'daki azınlıSımızın 2 rande\ u verırsenız ve randetır bu sfizleri. mîllet t«itir okur.. pnstermpkten Vacınmı«. ancaVc. tismar etmesi de Devlet adamlıiı ÎSKENÜERtN Belediye kom«u ülke arasında huzursuzvuya kendinız gelmezsenız. Yanındaki saygı deSer veni AP' «Kcev't. Spvfl <j7»ıirV''in de «Psonımluluğu ile bağdaşmasa geBaşkam Ali Din?ıltepe ile Beluk veya problem sebebi deSil, bu .. bu . liler. Yargıtav eski baskanlan PP M*"î Oiivpnlik Kurulunda iodıye Fen t ş ' e n Müdtiıü Hü ı rekir..» eüzel bir köprü olması esaüt;r. Anavasa Mahkemesi eski bas vS7İ'[ «nrrlüSünı'i tınntrnmtur Çok yavaş konuşan lsmet seyin Veliojlu halütında. aörev Bu voldaki çalışmalar sürdürülekanı ve diger hukııkcılsr da Paşa kehmeyi arıyor .. lenni kötüve kulıanaıkları eecektir» dpm'«tir. «Hakkı aliniz var nevfendi» der « Sonunda, hayret ettik. vlt»t Ar^vin*» rfavanir n*»vl*. | Tkçesi ile Antakva 2 Aslive ı ler kimbilir.. Ve arkadns da, hele dıye kısa kesıyor. 'Jeza Mahk^meşme açıian dava ı ar*1vinHp rfo«va var. Fc*vit i Rum) 1389 Temmuı 13 şu «ıraklarda kantsnn tonunu Hıcrl 1393 Arkasından, bıraz düşünsona ermış, Dmpııtepe 9 aj fıap ! Hnndan cnk Vorkrnaktadir» ivire kacınr. Bir üikenln en bü \ dükten sonra: sfc ve amme hizmPtlertndei) mah 36 Temmuz • Ahır 25 (Raştarah 1 Sarftıriıı) «Kelie hesabıs j « İtıraf edernn kı hiç bir • vük oartisinin. rumiyete. Fen t s ' e n MUdürtl de Pevfi . CHP Gi)n«» »1» şey anlarmyonım. Ben... 'buen büvük oarti'inln eenel bas i içine bile tekrar aldırtırız» dr.e 12 ay hapse mahkuır edilmiîleı 4 41 13.2(1 ftsl* t rada dudaklarında bır tebeskanının kafası bu olur«a o Ul | konuşup dlT j Ştnı i'p rs>«rla o 'ir»rB>*mı» nv." kandırıldıgını «oyleB.4S tklndl süm belınyor) şaşırdım kalkede var s a n l ı r mı ozeürlllk j miştir. Baîkan İle Fen t s i e n MOdü | 13.110 s'irmü». «Spjkın kıı«;. avrı töfp3(1.33 Aksam f dım, dıyor.» 22.34 IS3 rünün mahkemece m<.hkum edn ! düsünce öreürlüjü. demokrasi VaUı Kir.!r> urıına knnarmı». Erpvi* Sanık Binall A% şar d'aha son3 4S Bundan sonra îsviçrell gazetetmsak nıelerine, kanuni •ormalıtelen zart zurt. Elbette o Ulkede ga , ra şöyle konuşmustur: 1.\2 t;if»»'"rrıİTİn ııruna konmu ı ;tıır. ci, lsmet Paşa'nn Paris gezisl koıkmal etmeden Kfvtı vıkım ?ap kpnHitini svloTn S l{ 7 o r nlmava zeteciler mapus damlanna tı «Gönül alıcı vaadlerine tıel nu&una değinmiştı. Bu konuda n.aları sebep oaüusrur kılır elbette sür vazanlar sür baglamamakla beraber ışime gazeulerde lıaberler vardı. BüDingiltepe İle velıoğlu mah eün ediiir Adann Cezaevfne. « 5 ' dönme çöyle dursun 9 avdan yük baslıklarla bunu ılân eden s e m e kararıru temvu etmıslerretmenlere baskı varjılır. kıvım ' beri tutukluyum. Ve karşımza gazeteler de görülüyordu. 13 Kaau. u'HA) k m m kıvilır kltap okudun riive 5 yıldan, 8 yıla kadar hap=i 15E. Deniz'in sergili eşi, Sasım günü L'Echo National gazeelbette btr badanaci. orofesörü tenen bir Sanık o'arak getirilfinaz Torpil, Hatice Tan, tesı, «Loraı» K'ir,t>ransı geri bı t curnal eder evinde kitap var di dim. Mustafa Deniz'in sevgili barakıldı ve îsmet Paşa Paris'e geye. elbette eeemen cevreler bu Ailem ve ben perişan o!riu«. Q baları, tnebolu cliişii eşraliyor» diye başlık atmıştı. Paşa havadan varsrlamr elb tte çalan ! Perisan!ı5ımi7 «nvle kalm. Pfmdan bu konuda diplomatça konuştu: ROMA ttalvan Hükömeti'nlr calar. daha çalar ftlbette... El1 vim ve eşim ter.ha bir semttedir, «Memnuniyetle Paris'e gıüeenfla«yonun sabit «plirHler üze bette Sanavi ve Teknoloii BaHAKKI DENİZ gecenin geç saatlenntie 3 yajıncegıtn Kitmeyi pek arzu ede rindeki ol'imeıı? etki«ini hafiflet kanının uCurlu ve havırlı elledaki çocuğumu eşim ııykudan (HAKKI K A P T A N ) rim. serbest kalır kalmaz gımek için 60 aün «ürpvle fiyatlnr' riyle açılısım vaptıg: çimento kaldınp, korku<=tınu s i d f i m e k decefim. Ama. tabii, her şeyve kiraları dondurduğu açıklanmu 25.7573 günil aramızdan efabrlkasının Urünlert cımpn^odan i İCİn vakit gcçırivor. Tâhhyemi den önce olup bitenler haktır. Fransa'nın Strasburg jehri libediyen ayrılmıştır. Cenazebaşka herseye b<»nzer. ürünlen j İsterim..» kında bana ayn resmî ızahal | sesinden 22 öğrenci dün Galata ' tlci hafta önce kunılmus olar si 26.7.973 günü öğle namazıFinike flçesinin nhtımmdaki ku tan başka bir şey bildirilmest sarav Lise^inin davetliM olarak Sanık tş!?tme Fakülte?! ?on yeni merkezsol koalisvonu. bunr nı müteakip Şişli Camiingerekir. Yani konferansın ger | lübeye istif edtlir çürük oldu bir haftalık bir gezi için, dün k»r«ıiiW ücretlerin kontrolundar ; den kaldırılarak Feriköy gu tçin... \ sınıf ofirenrisi Caner Şakrf ^,,:\ çekten toplanacagı tarih res trenle yurdumuza gelmişlerdir. ! nişanlısı olan sanık Fatma N'asöz etmemistir. Mezarhğına defnedüecektdr. men bana bildırilmelidir» de zan Pazarbafi da. "5S «anıkli rîaUnesco Gençlik örgütü Başka ' Fivat ve kiralnnn dondurulma ı Dostlara duyurulur. Ve sayın Nazm've nanım «S(ı i vanın sanıklarındar di. olan aîanı ve Tarih Profesörü Georges «ına ilişkin kararnamenin uygular leyman oey 'lugiin rıava stcak EŞİ r e ÇOCLKLARI bevi Nazım Pazarbaşı'vı re7sBu konu^madan anlaşıian açık I tavuk SÖSÜ5 ıoınates «yeltm» Fronsacq başkanlığında ll'i kız masma 60 günl'ik yürpnin dolmaevınde zıvarette arkadaslarına ve ll'i erkek olan kafile, Galata [ «ından sonr» da devam edilebil , tı: Müttefikler Türkiye'ye Lozan ' aer. bu da bir ııkiroir SUIev (Cumhuriyet 5970) haber gftürüp getirdiği iddiada randevu vermışler, ama ran saray Lisesi Coğrafya öğretmemesi için Parlamentonun onayı ınan beyın canı ool »alcah vafi ' sıvla gözaltına almdıgtnı söyle; devuya gelmemişler, sözlertnı ni Ferruhzat Turaç'ın başkar.lı ( J karnıvank ooı ıt^ai oirınci' ' yerek. iddianamede kendİMni tutmamışlardı. Konteransın gerı ğmdaki Türk öğrenci grubu tasadın budu tcfifte ıstivorss suçlayan hölümleri redde'mıs bırakıldıgı lsmet Paşa'ya ancak rafından karşılanmıştır. Konuk Nazmiyammır fıkn sendi fik vp daha finceki ifarfeleririp tazf Lozan'a vannca bıldirilmıştı. Veöğrenciler, Türk öğrenci ailelerine uvmadıgı ıçuı e r s dü«tü I vik altınrla alındığını ileri sürılen ızahat resmî üeğilüı, yeterrinin yanında kalacaklar ve bir 5ü için Nazmıvanım fikir =nc" ' rerek tümü ile kabul etmemişsizdi. KonJeransın kesın tanhı hafta boyunca Istanbul. Şile, ısıemis olacaktır. tşte Sülev tir. resmen Türk nevetıne bıldınıme Bursa ve Iznik'in tarihî ve tuır.an beyin fikir sucu anlavıs' | liydi. lsmet Paşa ölçülü konuşu ristik yerlerini ziyaret edecek ' evden vana da buduı v a n c ae Tahlivesini isteyen bu »anıkyor, kendisini tutuyordu. Ama , nsinı hesaD edin. lerdir. tan sonra sorguva davet olunan belli kı bıraz hayal kınklığma uğ , o Süle'sman Dev Sülevman bev ' sanık Erdoğan ö z e ü de kontrramıştı. hiç degilse Müttefiklprin gprilla ile a=kerî savcılıkta «hs:z? su sıcak eünıprde »ertifti dönekçe tutumlan onu şaşırk nan ifadelerını reddederek tahnız yernekier ae*n. aüsünce öz mıştı. TUrk heyetı Istanbuldan liye^inj istemistir. ?ıirlü*ıinü oövie aınadı?ınız ıUmıtle yola çıkmıştı. Lozan'a vaTahliye taleplerini Kabul etc:n, bu aisenin nerb'ıi bir d s nnca ilk kınklıgı görmüştü. İfT Ol"1 sji meyen mahkeme riuruşmayı 31 13 Kasım günü yaptığı oasın Temmuz'a ertelemiştir. diiklerinız vıKacaktır rıukuks toplantısmdan ve verdigi demeçANKARA 1973 yılı Türkiye ' •taşı bakan» eoV.tsıernM vıkaTaliplerin. bir resim ve şahısları ten sonra lsmet Paşa ikı gün g» Bilim^el ve Teknik Araftırma aktır.. ı zetecılerle görüşmedı. Yino B\"71] hakkında mufassal bilgiyi kendi el Kurumu'nun teşvık ve hizme*. , Bu klmni7 tvaın dUşmanlı13 Kasım akşamı Ankara'nın Pa' SA T I L I K ödülünü kazanan bilim adamlayazıları ile "GEZİCİ" rumuzu altında gmiz. düsüııcevp dü.sman olan i rıs Mumessıh Fent (Tek) Bey rının isimleri açıklanmıştır. ı^Srüşlerınu viKacalctır.. Sı; Lozan'a geldı. tsmet Paşa, Ferit , P.K. 89ISTANBUL adresine gönProf. Dr. Yusuf Vardar'ın açıkBey 1e başbaşa oteline kapandı, i arıda fikir suçundar zınaanlar1 lamasına göre, hızmet ödülleri dermeleri. aa çtirüven insanıarj) vüoeııS' sabahın saat 03 sulanna Kaoaı merhum Prof. Dr. Akil Muhtar eşierinin. cocuklannın anaları sürecek uzun bir görüşmeye dal Özden ile merhum Prof. Fatin | nın. babaıannm. kardeşlerinir dt NOT: Müracaatlar gizli tutulacaktır. Gökmen'e verilmiştir. Teşvik D6 Buidozer. lyi durumda aostlannın ar«aaasu»nnın vüY A R I N: ödüllprini ise Doç. Dr. Unal Tan, reklerinden «eceruer vıkataktu . ' TEL.: 49 l>2 07 Doç. Dr. Ugur Derman ve Dr. sızı er eeç.. P A R t S Atilîi Aksar kazanmıçlardır. Hanl vasasal btışks care eöYOLCULUĞU llâncıhfc 3057 5964 (THA); rünmUyor da... (Cumhurijet 5969) Bu Kafayla! Hatice Alankuş'un Ecevit GERÇEK Varılan Nokta Dışişleri Başkent Notları Lozana doğın BELEDİYE BASKANI MÜDÜRÜ MAHKÛM OLDU TAKVİM c. Işçi kesîmi ACl KAYIP fîvat Wira!arı TÜBİTAK ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI GEZİCİ SATIŞ ELEMANLARI ARANIYOR 1* Anadolu'datiaimiseyahat edebilecek genç ve dinamik 2 Askerlikle ilişkisi buhınmayan 3 Asgâri Lise mezunu | CA1ERPİUAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog