Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

26 Temrnlîz 1973 AIT1N KALE/l ALTIN KALEM , LebibYuikm YİY1MUR1 Müessesemlz, 17 yıldanberl a5agidak) mevzularda neşrtyatma devam etmektedir. VERüt tŞ ve SOSYAL StGORTA BAftKL'R KAMBİYO TÜRK PARAS1 KANUNLARI DIŞ TtCARET MONTAJ tHRACAT TURtZM • Neşrıvatımız halen 9 ana seride 130 ciltten Ibarettir. • tsfenilen seriye müstakilen abone olmak mümkündür. • Ciltler muhteviyatı föyvolant şekilde hazırlanmıştır. 0 Değisiklikler metne tşlenerek en ser! şekilde abonelere gönderilmektedir. • Tatbik edilen bu slstem sayesinde mevzuat huktıkl canlıhğmı muhaıaza etmektedir. • Ciltler. ilgill kanun, tüzük, kararname, yöne*melik, tebliğ fgonelpe) ve yüksek mahkeme kararlannı İçine almak tadır. Daha fazla bilgl İçin asağıdaki adresımize müracaat edilmesini veya ÜCRETSİZ brosürümüzün lstenmeslni rica ederiz. Salıpazan Dursun Han Kat: 3 tstanbul Tel: 44 76 67 • 49 08 04 Yaym hayatı HABORA KİTABEVİ KLASIK ROMANIAR En KLASÎK ROMANLAR Baskan YAYINLARl KfMÂL KARATFKİN SOSYAL İSYANCILAR «Kederli olduğumuz doğrudur. Çünkü hep hüküm gıydik. Efendiler kalem kullanır, bız sılâh; tarlalar onlann, daglar bızimdir.» SOSYAL İSYANCILAR ERIC J. HOBSBAWM'IN İNCELEMESI SOSYAL ÎSYANCILAR 10 lira U W T TOPRAKL4R1 • II Liviu Rebreanu / Roman 15 üra UMLT TOPRAKLARI I Li\iu Rebreanu / Roman 15 lira İRLANDA SORUNU Georg Kraemer / İnceleme 12.5 Ura İŞKENCE RAPORU James Becket / Belgeler 12.5 lira EMPERYALtZM'tN YARDIMI Teresa Hayter / înceleme 12.5 lira MUHBtR Liam OTlaherry / Roman 12i Ura SORGU H. Alleg P. Korovessis / Belgeler / 10 lira SALOZ1TN MAVALI P. Weiss / C. Yücel / Oyun 7 3 Ura BAY JULtUS CAESAR'IN İŞLERİ Bertolt Brecht / Roman 12.5 Ura YÖNTEM YAYINLARI P.K. 1196 İSTANBUL F O T O G R A F C I L I K ÖĞRENİMt Üstün Edebi Eserler Dünyanın En Güzel Romanlan Bu dizide çıkan romanlar: • EUGENIE GRANDET (Balzac) III. Baskı • UĞULTULU TEPELER (Eraıly Bronte) IV Baskı • THERESE RAQUIN (Zola) II. Baski • JANE EYRE (Charlotte Bronte) III. Baslcı • SAPHO (Daudet) • YVERTHER (Goethe) • BABALAR VE OGULLAR (Turgenyev) II. Baskı • KIRMIZI ZAMBAK (Anatole France) II. Baskı • OLtVER TWİST (Dickens) II. Baskı • BİR AŞK HİKÂYKSÎ (Zola) III. Baskı • DAVİD COPPERFtELD (Dickens) II. Baskı • TILSIMLI DERt (Balzac) • YÜZBASININ KIZI (Puşkm) II. Baskı • TOPRAK YEŞERİNCE (Knut Hamsun) II. Baskı • SEFİLLER (Victor Hugo) (2 Cilt) III. Baskı • ASt KALBLER (Thomas Hardy) II. Baskı • PARMA MANASTIRI (Stendhal) • KIZ KARDEŞtM CAKRtE (T. Dreiser) • NOTRE DA.ME DE PARİS (Victor Hugo) • ANTtKACI DÜKK.4NI (Dickens) • MADAME BOVARY (Flaubert) • DİRİLİŞ (Tolstoy) • VADİDEKt ZAMBAK (Balzac) • AGNES GRET (A. Bronte) • DENIZ İŞÇİLERİ (Victor Hugo) • ANNA KARENİNA (Tolstoy) • GÜNEŞ GENE DOGAR (Hemingvcay) • ARMANCE (Stendhal) • DORtAN GRAY'İN PORTRESİ (Oscar Wilde) • ALTIN GÖZLÜ KIZ (Balzac) • İKİ ŞEHRtN HİKAYESİ (Dickens) • KRELTZER SONATI (Tolstoy) • CARMEN (Merimee) • İLK AŞK (Turgenyev) • AŞK VE GURUR (Jane Austen) • DUMAN (Turgenyev) (Blasco Ibanez) • AŞKTAN DA USTÜN (Elisabeth Gaskell) • ADOLPHE (Benjamin Constant) • Genel Dağüım: BATEŞ Nazun Hikmet... Nazun Hikmet... Nazım Hikmet... Çağımızın en büyük Türk şairi... Nazım Hikmet... Bütün ülkelerde eserleri sürekli basılan tek Türk şairi... Nazım Hikmet'in SON ŞİÎRLERİ... SON ŞİİRLERİ... SOX ŞtİRLERt... yeniden çıkıj'or... SON ŞltRLERt... 3. basım... 15 lira..: SON ŞİİRLERİ... SON SİİRLERt... SON ŞİİRLERİ... Bazı romanlarımız hikâyelerimiz: Kazancakis'ten ALLAHIN FTJKARİSI 20.00 YENİDEN ÇAR^IIHA GERİLİŞ 25.00 Leyla Erbil'den TUHAF BİR KADIN... 10.00 Traven'den ALTINA HÜCüM... 15.00 İSYAN... 15.00 GECE ZİYARETÇİSİ 15.00 Rey'den tSPANYOL ŞEN'LİGt 15.00 London'dan MACERA . 15.00 Karaslavoftan SEVDA GELt.V .. 15.00 HAYATA DÖNÜŞ... 15.00 Polevoy'dan İNSANLIK CJGRUNA 25.00 Stancu'dan ÇIPLAK AYAKLAR... 25.00 Daskalof'tan BÜYÜK MÜCADELE 25.00 HABORA KİTABE\ 1 P.K. 6 BEYAZIT İSTANBCL A. 5/nln • • • • • • • • • • • • • SAVAŞ ROMANLABI SERİSİ: İKİNCÎ DÜNYA HARBtNDE CASISL.\R VE HAİNLER. PUEBLO OLAYIMN ESRARl. NORMANDİYA ÇIKARTSUSININ PERDE ARKASI. PARDAYANLAR Serisi: PARDAYANLAR PARDAYAVIN AŞKI PARDAYAN ve FAUSTA P.\RDAYAN'ın İNTİKAMI FALSTA'nm ENTRİKALARI PARDAYAN'm ZAFERİ PARDAYAN'ın OGLU PARDAYAN'm MİLYONLARI PARDAYAN'm KIZI P.ARDAYAN'm SONTJ VE KAPtTAN (Concini'nln Sonu) KUĞU ROMANLAR serisi: BEYAZ KELEBEKLER ROSEHEATH BASKAN ROMANLAR1 Serisi: BtR ÖMÜK BÖYLE GEÇTt KÜÇÜK DEV ADAM Dağıtım: BATEŞ • • • • Kervan \ayııılan ViVINU»! EKINÇ YAYINLARI DEVLERlN SAVAŞI Lev Skrj'agin 10.00 ANTEK Boleslaw Prus 6.00 Genel dağıtım: İNAN DAGITIM ve Elrinç Yaymlan P.K. 1133 Sirkeci îstanbul ÖdemeU Bönderüir. • AŞK1N rt'ZAKLARl Roman / Barbars Cartland Lülcs ölt, 20 TL • J U U E / Roman « r a r d Nery Lüks cilt. 30 TL. • KÖSEM SULTAN / Tanh) roman Reşat Ekrem Koçu 2 lüks cilt. 46 TU / kitabı bütünüyle 25. lira, ÖdemeU PJC. 261 Karaköy/Îstanbul, Dağıtım İtimat Kitabevi KİTAPLAR SÜNAK AZİZ NESİN Üçü Bırden 20.00 Zübük 15.00 Azıznârne 10.00 An Bız Eşekler 10.00 Fil Hamdı 10.00 Mahnllraın Kısmeti 10.00 Sosyalizm Geliyor Savulun 10.00 İhtilâlı Nasıl Yaptık 10.00 Şimdiki Çocuklar Harika 10.00 Deliler Boşandı 10.00 Rifat Bey Neden Kaşımyor 10.00 It Kuyruğu 10.00 Afenn 7.50 Kazan Töreni 10.00 KEMAL BİLBAŞAB Irgatların öfkesi 20.00 Memo Cilt 1 15.00 Memo Cilt 2 1000 Cemo 12.50 Ay Tutulduğu Gece 10.00 ORHAN KEMAL Yalancı Dünya 20.00 El Kızı 20.00 Üç Kâğıtçı 20X» Sokaklardan Bir Kıa 15.00 UGUZ ÖZDEŞ Herkesten Uzak 20.00 Karapençe 20iW K. Pençe'nin tnkitamı 20X0 K. Pençe'nin Oğlu 10.00 Yerdeki Bulutlar 10.00 Aşk, Para ve Şöhret 10.00 Dertli Kadınlar 10.00 Liseli Bir Kız Sevdim 10.00 Reyhan «Aşka Dönüş» 10.00 Şebnem 12.50 Vatan Borcu 15.00 Tuna Nehri Akmam Diyor 12.50 Hiilya 10.00 Şafak Sökerken (Rusya'da B'r Türk Subayı) 10.00 İCızun ve Ben 10.00 Dağbaşını Duman Almıs 10.00 Ağlayan Kadın 10.00 Aşka Susayan Dudaklar 15.00 GizU Sevda 10.00 Yavuz'un Pençesl 10.00 Kanayan Toprak 15.00 (Barbaros Baykara) Gölgedeki Zorbalar 15.00 (Frank Halper) Türk Akıncılan (Abdurrahman özgen) Akıncı Vardar Müfreze K » mandanı. Pek yakında 3. basfcLSl çıkıyor. KEMAL KABATEKtN TEKİN YAYINEVt Ankara Cad. No. 51 Tel.: 27 69 69 İSTANBUL Günumüzün an çok okunan kitaplarını sunuyor siza UYCAN.^ Alışılmiftan daha ötenli bir çaviriyla., Daha kalitetl bir kiğıt ve sevimli hartlerle.~ Temiz baskılı, yumuşacık ciltlenmiş kitaplar. 1) KÖPEKIER (3. baskı) Gordon VVilliams 15 TL. 2) KIŞ INSANLARI Phyllis IVhitney 15 TL. 3) ISIRGAN TOHUMU Paul Waoner 15 TL. 4)ERKETE George Higgina 15 TL. 5) VALENTİNA Evelyn Anthony 15 TL. 6) MEVSIMLER VE ZAMANLAR John Haasa 15 TL. 7) BABA ÖLDÜ NAY YAYINLARI • ÇOCUKLL'GUM Gorkl Tam çevtrl 308 sayfa 10 TL. # AZAP ORTAKLAR] Erol Toy'uD yazdıgj Şeyh» Bedrettin ve çevresinİD romatu tki cüt 50 TL # KUTSAL tSYAN Dınano'nın seku eütlik Kurtuluş Savaşı'nın roraanu Ciltlisi: 250 Tl.. CiltsiziJ 165 TL % KTJTSAL BARIŞ Uç cfldi yayımlandı. Dinamo'nun Kurrulu? Savajı Sonran Cumhuriyet dönemi # ANA Gorkl. 20 TL • CASUS Gorki 15 TL # MOSKOVA ÖNLEBİNDE tH cilt 35 TL • TÜTÜN tki cilt 40 Tl. # GARP CEPHEStNDE IENİ BtR ŞEY YOK. Remarque 15 TL • DÖNÜS YOLU Remarque 15 TL • INSANLARI SEVECEKStM Remarqne 20 TL # ALLAHSIZ GENÇLTK 10 Tl. 0 KÖYDEN tNDtM ŞEHİRE Dursun Akçam 10 TL # GtZLl EKMEK Sinunel 15 Tl 0 CİNSEL TEKNİK 15 Tl. • AŞK SANATI îki cflt 30 TL • PETROL Sınclair'in romanı 20 TL • PLEXUS Roman 25 TL • NEXUS # KARA VAGON BEKİR YILD1Z 10 Tl. # KOPAR ZtNClRLERl GüLSARl Cengız Aytmatov 10 TL, Nick uuarry 15 TL 8) POLLENBERG MİRASI Evelyn Anthony 15 TL. 9) IHTIYAR Shirley Grau 20 T L 1OJTEPEDEKI EV ( 1 . cîlt) Susan Howatch 20 TL. 11) TEPEDEKI EV (2. ciltl Susan Howatch 20 TL. UYCAN YAYINLARI Servill Mesclt 12 Cagaloğlu • îstanbul Tel.: 22 08 17 Dağıtım : Bates • AŞK HERSEYE YETER / Roman J"W|^ *&& Armağan Çocuk Klâsikleri ÇOCUKLARA OKUMAYI SEVDÎREN KtTAPLAR KORKUSUZ KAPTANLAR GLLİVER'İN GEZİLERİ KAÇIRILAN ÇOCUK BtR ÇUCUGUN HIKÂYESİ (II.Baskı) ROBİNSON CRUSOE (II. Baski) POLLYANNA (II. Basta) ESRARENGtZ ADA BtR EŞEGt.N HATlRAtARl DEFtNE ADAS1 HEİUİ KAPTAN GRANTLN ÇOCUKLAKI DÜNYADAN AY*A TOM SAVVYER KİMSEStZ ÇOCUK lüM AMCATOIN KULÜBKSI GÖKTEN INEN MELEK KÜÇUK KAIHNLAR KARA E1..MA*» tYt HANIMI.AB SKKSEN GUNDB DÜNYA GKZİ5İ SOPHIE'NIN BAŞINA GELENLKK KÜÇUK EKKUKLER ALtCE TUHAFL1KLAR ÜLKESİNDE JONUN ÇOCUKLAR1 BAMBt MERCAN ADAS1 KÖYÜN İKİZLKRİ MUTLt PKKNS KtMSKStZ KIZ ÎSVtÇKElJ ROBİNSON DÖRT ARKADAŞ KAHRAMAN FİNN KARA OK TIUS1MI.I AYNA Genel Dagıtım: BATEŞ Wannck Deepıng Cep kitabi. 15 TL. • VE KOMTAKLA BAŞLAD1 HERŞEY... / Roman Redhouse Sözlüklerl: Junichiro Tanızaki Cep kitabı. 10 TL. îngilizco • Türkço 75.00 • MEVLANA / Kültür serlsl i Türkçe îngilizce . 150.00 Nezihe Araı Küçük Türkçe • ingilizce 60.00 15 TL. Redhouse Sözlüklerinl bütün • YAŞAMAK VE kıtapçılarda arayınız! ÖLMEK ARASIVDA / Tabiat BilimJeri Serisi KUltür sensi 1 Göçmen Kuslar 10.00 Anatoly Marchenko 2 Kuşlanmız 15.00 20 TL. 3 Memelı Hayvanlar 15.00 • KAI.BUR SAM4N 4 Ormanlanmiî 15.00 tÇtNDE / Masallar 5 Dağlanmız 15.00 Erdoğan Tokmakçıoghl Renkh resimlerden meydana Lüks cilt. 15 TL. gelen bu kitaplan bütün kitab• LtLt MARLEN / Roman evlerinden temin edebilirsiniz! LSlo Andersen Aile Çevresi 10.00 Lüks cilt. 20 TL. (Kadm • Erkek ÎUşkilen) • BtR ÇAĞIN Bu kıtapta, Evliliğe ilk adım, PERDE ARKASI / nişanlanma, kadınerkek llişkiHaürat lennde aşk, evlilikte tartışma Ismet BozdaS ve kavga. evlîlikte cinsel llijkl15 TL. ler ve uyuşum, boşanma vs sonrası gibi bir çok konular yer almakîadır. Bütün kitapçılarda • FATtH SULTAN MEHMET arayınız. R.E. Koçu. 15 TL. Ücretsiz kataloğtımuzu lsteyiniz. 0 JLlJE: AnnemiD A$ıklan G^rard Nery Redhouse Yayınevl tkind Ritap. 25 TL. P.K. 141 tstanbul • Kl'YRHKSUZ FARE Paul Gallıco REDHOUSE Çocuk kıtabı, 12.5 TL. • ASTERtKS / Şefler KİTABEVİ LUks büyük cilt: 20 TL. Time • Life Kitaplan İNSA.N VÜCUDÜ LUks cilt. 60 TL. ENEKJt Tıme Life Kltsplan Lüks eılt. 50 IX. SAGLLK VE HASTALIK Tıme Life Kitaplan Lüks Cilt, 50 TL. TTRK tCTtHATLAR KÜIXÎYATI / Hukulr serısı / 1971 / 1 ve 2. d l t çıktı. 1972 / 1 çıkiyor. Lüks cilt. 125 TL. RARA CEZAIJIR1 / Hukuk sensı Dr SUTıeyl Donay 35 TL. tDARE HUKUKO Prof. Dr tsmer Giritll Dr. Pertev Bılgen 30 TL. Genel kültürünüzü genişletmelc için REDHOUSE KtTABEVt' r.tje İngilizce olarak bulacagınız çeşith konulardan bazıları: • Sosyoloji ve Iktisat • Dünya Edebıvatından KJasik ve Modcrn eserler • Felsefe • Psikolojl • Sanat • Arkeoloji 9 Antropoloji • Mnbtelif konnlarda Sözlükler • Atlaslar. REDHOUSE KtTABEVt Rızapaşa Yokuşu N o : 48 Eminönü Tel: 22 39 05 fREDHOUSEİ Kurum Dergilerî, Edebiyatsız Sanat Rauf MUTLUAY ostadan geliş sırasıyle yazıma konu edineceğim ilk der?i kumesini ayınrken, iki tanesinin ötekilerden değisik nitelikte olduğunu bilerek bir yana koydurn; dün de onlara benzeyen birini ben satın aldım. Kurum Dergileri adını taktığıra bu gibi ürünlerın ortak özellikleri: Gerektiğinde ücretsiz dağıtımlarını sağlayan, masraftan kaçınmayan bir örgütün para desteğiyle çıkarılmaları: kâğıt dizgi resim baskı renk özeni bakımından ince dikkatîerle hazırlanmalan; ama hep göze seslenecek şekilde avnntılarla süslenirken sözden, özden, düşunceden, ana sorunlardan, sıirden, edebiyattan sakınıslan, bilerek uzak kalmalarıdır. «Dergiler D ü n y a s ^ yazımda hepsi sanat=al ülkülerin emekleriyle çıkanlan, çıkarsız adanışları gerektiren, bazılannın ömürleri bir insan yaşamını dolduracak kadar uzun olan, en değerli söz sanatçılarının ürünleriyle zenginleşen, genellikle ikibuçuk lirayla en pahalısı beş lira arasıntfa satılan edebiyat birikimlerinden söz açmıştım. Nice güzel şiir, özgün hikâye, özlü deneme ve eleştiri, emeklerle hazırlanmış gerekli ve vakitli düşünce yazıları... üçüncu hamur kâğıtlara basılmış, hiç bir başka süse ve gösterişe gereksinim duymadan yalınlıkla seslenen onurlu sözcükler. Bir de ötekilere bakahm: Shell Şirketi'nin altı ayda bir çıkararak sekiz yıldır surdürdüğü fiyatsız olduğu için parasız dağıtıldığını sandığım İLGt dergisinin 16. sayısı ehmde. Kendi uğraş alamnın gerektirdiği biriki açıklayıcı yazı dışında guzel resimlerle sunulan Kaybolan Tabiat. Harran, Hasan Kavruk. Mendiller gibi konular; güzel fotoğraflar, renklı baskılar dikkati.. Hiç bir edebiyat ürününe yer yok (gerekmiyebilir de). «Akbank'ın bir kültür hizmeti» diye sunulan, dört ayda bir yayımlanan, 19T3 haziranmda 10. sayısına ulaşan, on liraya satılan (adı çok iddialı) «Türkiyemiz» in içinde bakın neler var: Selçuklu devri duvar çinileri, Türk mınyatürleri. Anamas yaylalarından kilim. heybs resimleri; Oya Katoğlu'nun o herkesin bayılacağı cıvıl cıvü resimlerinden söz eden Bedri Rahmi Eyuboğlu'nun güzel yazısı, seramik ve metal yarışmalarının resımli sonuçları. çağdaş seramik akımları uzerine orneklerle bir açıklama... Çok güzel kâğıt, çok özenli baskı, çok başanlı fotoğraflar, gereksizce adı çok geniş tutulmuş bir sunu=. Hiç bir edebiyat ürününe yer yok (burada da gerekmiyebılir: Banka mecbur mu canının istemedlğini yapmaya?). Hadı sanat feîtivallerinde daha çok kolayca göze kulağa seslenen, bakılabilir seyredilebilir gösterilere önem verildiğıni kabul edelim; ama bunca pahalı çalışmalan içlne alan îstanbul Festivali'nde, 30 yülık cumhuriyetimizin asıl dil ve sanat zaferi olan, en gerekli övüncü olması gereken Türk edebiyatmın özgün ürünlerinden olu.şmuş bir kıtap sergisi olsun düzenlenemez; nice çileden geçen Türkçe'nin en değerll kalemleri halkın saygısına açılamaz mıydı? Bu da geçroiş, kaçırılmış bir f ırsattır diyelim; sanat festivallerinde böyle bir gelenek yoktur gerekçesine inanıp susalım. Peki beş tane ayın ortasına alınmış yıldızla (güzel değil) cumhuriyetin 50. yıldönümünü işaretleyen bir buyük derginin ilk sayısındaki o boşluk ne? Behçet Necatigil, «Mekik» şiirinde şöyle der: «Yaşamıslar Börmüşler parlak görüntülerde/Boy boy resimleri./En lüks baskılarda kalın ince betikler Işıldar isimleri./.. Biz ne gittik, ne EÖrdük. yasamak drndi de.VAtıla fırlatıla bir sağa bir sola/ Bir bodrum tezgâhının batık ekseninde/Dokunan nazlı kumaş, çul kumAş./L'çüncü hamurlann pürtüklü damarlan/Hangi kn»e?/Duyulur çıt ettiği ansınn/Bir mekik, sürülmüş yokuşa...» İşte kuşe! İlk sayısı Haziran 1973 tarihinl taşıyan, Başbakanhk Kültür Müsteşarlığmca sürümüne başlanan, üç ayda bir Devlet Kitapları Müdürlüğünce yayımlanacagı duyunılan, sayısı yirmi liralık fiyat ta?ıyan «Kültür ve Sanat». Sunuş yazısının son paragrafı karmakanşık, anlatım yanlışlıklanvle dolu. Güzel kâğıt. iyi baskı. bol fotoğraf, renkli resim, halıkilim motifleri .. Bunda da sanınm ilk ilke; düşünceden, sözden, özden, edebiyattan, şiirden özellikle kaçma eğilimi; hep sakmcasız konularcla oyalanma. gösterişle kendini sunma kolaylığı. Unuttum söylemeyi, bir tane de şiir var; kültür müsteşannın iki yazısı yanında bir umum müdür şiiri de bulunmalı denmiş herhalde. «Kutlu bir tepede», ulu bir dağ gibi «?» hem taşm, hem mermerin hem imanın zaferinden söz ediyor. Dört ince minareyi dua eden dört kol gibi gökkubeye uzatıyor, şadırvan serinliklerinde Selimiye'yi, Sinan'ı, Edirne'yi Tann adıyle büyütüyor... Arif Nihat Asya'nın o olgun örneği «Edirne Destanı» nı okuyanlar, Tanpınar'm «Bursa'da Zaman» ını bilenler böyle bir örnekle yetinmeli mi? Bol bol yıkıntı fotoğraflan, bir figürlü plâstik örneği. Eti müzesi, Osman Hamdi resimleri, atasözleri, halıkilim örnekleri, Devlet Tiyatrosu temsil görüntüleri... ile doldurulmuş tam 116 büyük sayfa; Ziya Gökalp üzerine yazılmış eski bir çözümden başka tekrarlar, tekrarlar... Ne çağdaş edebiyatımıza bir yer. ne en üstün şairlerimize bir çağrı, ne dünya çapmda adımızı dujoıran önemli yszarlarunıza açık bir kapı, adı da «Kültür ve Sanat»! Ben para ödedim; başka kimlenn satın alacağını, ücretli kaç okuyucunun eline ulaşacağmı merak ederim. Her halde Bakanlık bu konuda bir açıklama yapabilir, karşılıksız dağıtımlar dışındaki okur ilgisini belirlemek için. Petrol şirketlerinin, özel bankaların beğeni ortaklığına ne zaman yetişti Devlet? Dünya edebiyatmın kJâsiklerini çevirmeyi, Türk edebiyatırun en has değerlerine olanak vermeyi bıraktıktan sonra her halde. Baylar! Nobel'e haklı bir aday olan Yaşar Kemal'in. en az onun kadar geniş ufuklulukla dünyanın tanıdığı Aziz Nesin'in, Amerikalılar tarafından bile yaşayan en büyük jairlerden biri seçilen 50 kitaplık Fazıl Hüsnti Dağlarca'nın. Daha bunlar gibi, onlar ayarında emek birikimlerine kavuşmus TUrkçe'nin yalansız kalemlerinin uzağında, onlara bas vurmadan nasıl bir «Kültür ve Sanat» yayını yapılabilir? Yakılacak maytaplann bile slpariş yerlerinin belll olduğu Cumhuriyetin ellinci yıldönümü kutlama progTsmında, Türk Edebiyatı adına ne düşünuyorsunuz? ••• haşhaş, Ozum, tütün, pamuk, indr ve ayçjçe$ Orctidlerlnin gençdc öfrüsü I Genel Dağıtım: GEOA I ÖdemeU Uteme Adıesit VP.K: 359 jz.vrjli ) Havat ANSİKLOPEDİSİ Yıllardan berl evd», okuld», ljyerlcnnde baslıc» bilgl k a y nağı olarak kullanılan, mevcudu tükendlğl halde dalma aranan HAYAT ANSİKLOPEDİSÎ en •on bilgilerle Kenlsletilerek yeniden hazırlandı. Onbes güo> de bir faslkül olarak yayımlaDmakta olan YENİ HAYAT ANSİKLOPKÜlSl'nln en bflyCk özellıklerlnden blrl, jrurdumusla Ugili baslica kooularda Curnhurtyetin Uk 50 yıb lçindekl gellsmelerin genlş bir özet) verilmesıdlr. Bu bafcundan okullara, öğretmen ve öğrendlere büytUc bir yardımcj olacaktır. Renkli totograt, narita ve ş*malarla Ofdruk basio; her la8İMU 100 sayta, 10 L. P OZGÜ Yaymlan • Freud Doktrini (Üçuncü baskı) • Cinsiyet Psikolojisi • Genç Kız Psikolojisi (Dördüncü baskı) • Kadın Psikolojisi • Askın Psikanalizi • Kıskançuk • Şahsiyet • Şu însan Denen Varlık • Kompleksler ve insanlar • İnsanlar ve maskeler Numosmanlye Caddesi 25 Cagaloğlu lstanbul P.K. 1131 ALTIN DESTAN M. KEMAL • ATATÜRK Emekli Öğretmen İlhami Bekir'ın 50. yıl dönümü armağanı olaa bu yapıtı EKİMDE elinizde, evinizde olmalıdırl ANKARA • ,r • • ı r ••,(, • • • 6. SAYIÎVnZDA ÇIKAN YAZ1LAR Birden fazla yüa sarkan inşaat ve onarma işlennde Defter Tutma, kazancın tesbiti ve beyanname ömekleri, Ölçümlemenin usül ve esaslan, Adi komandit çirketin kuruluşu ve bildirimler, Kıymet Artışı vergisinin hesabı. • • • • • • • • • • • 7. SAYIMIZDA ÇIKAN YAZILAR: Kalkınma plânı nedir ve nasıl hazırlanır? Sosyal Sigortalarda ölçümlemenin usül ve esaslan Sigortada konut kredisinden yararlanma esaslan Sigortada kız çocuklanna tanman haklar İsçi kimlik kartının dUzenlenmesi ••• Abonesi: 12 sayı, yıllıi 120. TL. Abone adresi: P.K. 64 Llus ANKARA ••* Q CEM Yayınevi s u n a r YENI YAYINLAR AYLIK BİBLİYOGRAFYA DEBGİSİ Yeni yeyınlan evinize getiren, yurt dışmda yayınlanmızı tanıtan, 18 yıldır hizmetinizde olaa tek bibliyografya dergisi. P.K. 44» Kınlay ANKARA DOĞAN AVdOĞLU TÜRKIYENLN DÜZENt Geliştirilnıiş yeni basım. îki cilt bir arada 50 lira. Doğan Avcıoğlunun büyük eseri, son politik ve ekonomık ve yeni rakamlarm ışığı altında, özellikle Ortakpazar konusunda genlş bir incelemenin eklenmesiyle, genişletilmiş olarak çıktı. Her cilt 25, İki cilt bir arada 5 0 . lıra. Cem Yaymevi, Cafaloğlu Istanbnl Günün kitaplan • • sev9i soysal KERVAN /ayınlan: (Üç Aylık) İlk dört sayımızd» ş Karl Jaspers j Lucien Goldmann Claude Bernard Jean • Paul Sartre William James Merleau • Ponty David Hume La Rochefoucauld FELSEFENİN TEMEL METÎNLERt Felsefe Dergisl Okuyanların Dergisl Sayısı on lira Pul karşıhğı gönderilir. • KERVAN Kitapçıllk Bamn Sansri ve Ticaret A^. Cacaloğlu. Sycref Efendl Sokah No 31 Tel: 27 54 12 Irtanbnl • Rafrılım: KERVAN Kilabev< Cacaloglu. Babıâll Cad. No 50 Tel: 26 49 »1 Intantml yeni.$ehir'de bir ögle bilgi yavınoi HENRİ FRANÇOİS REY leıcan Kenm TEL YAYIVLARI # # # # # 0 # # # # 0 Roman: ASILMIŞLAR ORMANI Lıviu Rebreanu 20.EYLÜL (Z cilt) M.Jerzy Putrament StS İÇİNDİİ 15.Behzat Ay GÜNAYDIN GECEYARIS1 Jean Rhys 20.YlRMlBEŞtNCl SAA1 20.Virgıl Gtılorghıu GENERAUERİN GECESt Helrnut Kırst 20.GOKKIR1YUZI 20.Guıseppe Berto Hikâye: HtKAYELER 10.Bertrand Russell HtKAYELER 15.Gogoı IneelPine: rOPRAK 4GALIGINI.N KOKKNt Î0.Muammeı Sencer I92S tnpiltere GENEL GREVİ 10.Jonn Murray VKYSEL 10.Adnan Bınyazar Cagaloğlu Meydanı 25/t ISTANBOL İngilizce Cümle Kurma ve Sorulan Cevaplandırma Tekniği Orta, Lıse ögrencilerl ve îngllizcesinı getıştırmek lsteyenler içtn en ıyı yardımcıdır MtNNETOGLü KİTABEVİ Cagaloğlu Meydanı • tstanbul ISPANYOL ŞENLIGÎ UNUTAMIYACAGlNIZ BİK ROMAN« JfüNl Ç1KTI. 15 Ura.. uac idamııkiar HABORA KİTABEVİ P.K. b. Beyazıt tst. Minnetoğlu Kitabevi BÜTLNLE^IELt OGRENCİLERE! Edebiyat ve Kompozisyon derslerin: kendı kendınıze hazırlsmanız ıçın Arif Hikmet Par'ın 7. Baskı PLÂNLI YAZMA SANATI üe LISE BITIRME kitaplarını vakıt geçırmeden alınız. Bu kitaplar sınavlarda başan kazanmar.ızı sağlayacaktır. Bu eserler sorulu cevaplı örnekü alıştırmaüdır. Çevrenızdeki kitapçılardan arayınız. MtNNETOĞLtl KİTABEVİ Cagaloğlu Meydanı İSTANBUL GÜL YAYINI Çelikkale Sokak 11 Kınlay ANKAKA OKURLARIMIZIN DİKKATİNE AĞUSTOS SAYIMIZ 16 Büyük Sayfa 5 LİRADIR. Dağıtııiı: GEDA Yeni Abone fiyatlan: Yurtiçi, yıllık: 50 TL, Ortadoğn ve Avrupa ülkeleri için: 100 TL, Denizasın ülkelere: 125 TL. # Eski abonelerimiıin baklan saklıdır. • Yazısma: P. K. 1392 Sirkeci İSTANBUL 0 . seven ... ler olrpez ürrrit yaşar e yayınlan •ankara caddesı 13 tel. 268142 istanbul 3.Ba«kı J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog