Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 26 Temmuz 1973 40 YIL ÖNCE CUMHURtYET 26.7.1934 Mizah da topluma yöneliktir Akşehir Nasreddin Hoc« Şenliği'nde «Oenç Karikatürcüler» \'ansması'nda Birincilik 6düllerinden birini aldınız. Karikatür ve Mizah sanatı ile ılçilı duşüncelennizi açıklar mısınız? Mizah üzerıne konuşmaya yetkıh saymıyorum kendımı, ama bazı noktalara dokunmam, alçak gonullulüğümu etkılemez kanımca Diyesım ?u kı, cıddi bır sanat olan mizah, ulkemızde ne durumdadır, bunu araştırmak gerek. AVUSTURYA BAŞVEKİLİNİ ÖLDÜRDÜLER PRAG, 25 (».») Çek Ajansı Pragdakı Avusturya elçıligının bır tebliğıni yayımlamaktadır. Bu teblige göre Avusturya Başvekıli M. Dolfüs'e bir suıkast ya pılmıs ve Basvekil aldıgı yaradan vefat etmıstir. Vıyanada Nazı anarşfstler saat on üçe doğru Viyana radyosunun stüdyosunu ışgal etmışler ve vericı istasyonun kablolanm kesmişlerdır. Nazilerden biri mikrofona geçerek hükümetln istifa ettığinı her tarafa ilân etmistlr. Olay BULMACA 1 23456789 SOLDAN SAGA: 1 Blr ışte tutulması gereken yolu kestiremeyerek bir şöyle bır boyle yapmak. 2 Jeolojide kütle ve tabakalann katmanların genel adı TERSl bır siHıh. 3 TERSİ Anariolu'da toprak damlan düzlemede, tarlaları yolları bastırınakta kullanılan taş silindirin adı Arnavutluk'un başkenti. 4 Bir i*in yapılmasında taklp edilen tarz. yol manâsıra Lâyık, yarasır (Eski dll), 5 Alaturka musikide bir makam. 6 Kımyatfa titanm sımge«I Kuçük el bavulu. 7 O%manlılann eskiden Romanyahya verdlğl lsimdi Nefeslt saz l»rdan. 8 Bir lHmlı TERSİ ilive. • îkt gözü gSrmez Asva'dı blr dağ. TTJKARDAN AŞAClTA: 1 Durumdan yararlanarak bir şeyi degerinden çok yuk dan haberdar olan emnıyet fcuvvetlerl derhâl radyo bmasını kuşatmışlar ve şıddetli bır mıtralyoz ateşı altına almışlardır. Bu sırada bınanın içinde bulunan bombalar patlamış ve yangın çıkmıstır. Binayr işgal eoen Nazılerin de tıpkı kendilen gıbı Toplum için polis kılığina gırmiş olduklan gorulmuş ve bu yu2den de du I Az gelişmislığın acısını çeken Ulkemızde, mızahın önemı burum müşkülleşmıştır Vivana cıyüktur. Eğer sanat topluma hızvannda büvük kıtada Nazı hamet edıyorsa, değerlidır. Aynı rekâtı görülmektedlr. şekilde, mizah da topluma yonelmeiı ve yararlı olmalıdır. En ciddî sanat olan mizah. en etkıleyicıdır de . Insanın bılınç altına dofrudan dogruya dokunur Hele kankatür, bırkaç çızgi ile «eğe «;atma. vurgunculuk, !htlelde edilen anlam. çok kerre kikâr. 2 TERSİ batı müzığıntaplar la anlatılamaz! de tek ldsinin okuduğu veya çaldığı muzik eseri MahkeEğitmeli mece alınan bir karan büdiren Sosyoekonomik yapısı gelisresml vesika. 3 Tarihimızde memış olan Ulkemizın, mızaha hükumdann tahta çıkmasına ihtiyacı vardır. Bir sürü sıkındeniliyordu Etrafı su olan tının yanında. sadece hosça vakara parçası. 4 Yemek kıt geçirmeyı sağlayacak mizah Bır yere asılmak üzere vazılyapılmamalı, kanımca Gerekmış yazı 5 Ortadogu'da bir 11 olan, eğitmektir, düşünceyı gol TERSİ kimiada gumiısagduyuva yoneltmektır. Halka ?ün simgeii Kimvada sodinmek dıye bir terimin bulunvum. 6 Albaydan yük<ek de j dugu ulkemızde, çahşanlara hizniz »ubaylantiîn penel adı met etmelıdir. Çoğunlugu c»B'.r renk. 7 Blr borcnn öde I bil olan halkımıza, «uyandıran necegine temtnat olarak 5demizah» aşılamak, kapıtalist kar.ince geri alınmak üzere borcfanın çıkarlarma dokunur Olunun alacaklıva verdi5ı değerli nun ıçin her zaman perçek halk sev. 8 TERSÎ oimtıs veva omizahcısı baskı altındadır. Satıllan ?ey hadısenin küçüğü rnış bir kalem, yozlaştınlmıs Çabuk anlayıs. kavrayı? «eri hürriyet jtibidir. Belirli çıkara karar veris yetenegi 9 Yoî hizmet eder ve işin ticaretmi culukta geceyi neçirmek için yapar. Oysa sanat, hele mizah, konuian yer veva araba va da hiçbir zaman tuccarlıga dökühavvanla bir günde alınan yol lemez. Sanatçı özgürdür. ama vahut e«ki büvük süslü yapt bir sorumluluk sartı ile özgurDaha Ivl Bnlamına. dür. O da toplumun ezümıj çoğunluğunun ızdıraplannı dile geDÜNKÜ RtTMACANlN tlrme sorumluluğudur. ÇÖZÜMÜ: SOLDAN SAGA: Anlam kazanması I Çakmak. Ut. 2 AmasResım, heykel gıbi plâstık s*ra, Re. 3 HP, Argon. 4 Mn, Aztek. 5 Arma 8 natlardan habersiz olan nalkıKangal. Kr. 7 grO. loG. 8 Ulu. Oüera. 9 Sltem. Yen. TTJKARDAN AŞA&YA: 1 Çakmak, Us. 2 Amin, aglt. 3 Kau. anruT. 4 mS, Argo. 5 Ava7ma. Om. 8 Kartal. 7 G«. Lev. 8 uroK, Kore. 9 Ten, Organ. Akşehir'de Nasreddin Hoca Şenliğinde yapılan «Genç Karikatürcüler» Yanşmasında birincilik ve Cumhuriyet Ödülü kazanan sanatçılardan biri olan Salihli'li Ahmet Aykanat ile ilgili bir konuşmayı ve birinciliği paylaşan Kilis'li Alper Uygur ile Ahmet Aykanat'ın sözü geçen karikatürlerini okuyucularımıza sunuyoruz: mıza, kar.kattırü tamtmak eüç b;r iştir, ama b:r mizah potansiyeb vardır. Vardır ama, yetennce ışlenınemışnr Nedem de, yaym organlarımn yeterlı olamanşı ve yerıne ulaşamamasıdır. Bır suru ekonomık sıkmtı ıçınde olan Anadolu'dan mizah sanatı ile ılgılenmesı nasıl beklenır? Once yapılacak şey, ay dın kafalann mizah yoluyle ekonomıyı koruklemelerı ve mi zahın anlam kazanmasına çalışmalarıdır. Duşunme, neden çağdas sanayı toplumlannda vardır da, gen kalmış toplumlarda eksıktır. Çunku az gelışmış ülkemızde, dız<;ınler mutlu azınlığm elindedır. Onlar da kendı çıkarlarına gore düsünürler Ezılen halk, her turlü düsün ozgurlügünflen yoksundur demiyeceğim ama, bu ozgurlüğu kullanacak güçte d»Sıldır. Bu da özgürlügün anlamın: yıtırmesı dern»k oluyor. «Bu durum karşısında karika Ur ne yapabılır''» Bence genç Kusaklara kankatür sevdırılebılır. Okullarda çeiıtli yarışmalar, konferanslar. sergiler yapılabılır. Bu mumkündur. B.r sü Düşün gücü Ne yapmalı? ALPER ITGUR'DİN BİR K\RtKATl'R rü len sa, san anlamsız yöntcmlerle eğııtgençlere bu se\gı aşiıanırhıç olmazsa bılınçli bir molur ve hayatın ınsanciı değerlerine yonelır. Işsizlık olan yerde elbette guduk bır duşunee oluşur. bu da kultürel gelışme\ı onl"r ı> Türk sanatçıları dış ülkelerde Selmi ANDAK ÖEMOKRASL İNCİ BAŞAR'IN YENİ BASARISI Uzun süreden beri Birle?ik Amerıka'da bulunan Türk Operasmın yıllar öncesi değerli mezzosopranolanndan lnci Başar'ın geçenlerde «Wichit« Muslc The«ter's (Wichita Müzikli Tiyatro> sahnesinde soprano Karen Shepard. bariton William Chapman ile birlikte The Klnş And !• (Kral ve Ben^ adh müzikal oyun da basan kazanması, sanatçılarımızm dı? ülkelerdeki çalışmaları açısmdan olumlu bir örnektir. tncir Ba?ar bu ünlu oyunda «Lady Thian. rolünü, gerek sesınin karakteristik rengi, gerekse sahne tekniğinin ustahğıyle yorumlaraış ve yabancı müzik otoriteleri ile eleîtiriciler tarafindan Amerikan basımnda örüefl yazılarla karşılanmıytır. Yul Brynner'in filmde unurulmaz bir karakter yaratarak «Oscar> kazandığı «Kral» rolünü, müzikalde oynayan bariton Wil liam Chapman, özellikle Doğulu tipiyle ve sesinin güçlülüğüyle dıkİcati çekerek alkı?lanmiîtır. «Anna» rolünde sanşm artist soprano Karen Shepard. daha ön celeri Brodway'de «My Fair Lady» müzikalindeki rolüyle tanmmıştır. Karen Shepard aynı zamanda Mary Martin île birlıkte «The Sound of Music» müzikallnden de hatırlanır. Aynca Richard Rodgers"ın «Boys of karşılanmıştır. 1968'de bir yıl 1 çin Batı Almanva'da Dortmund Devlet Opera&ı'na donen Incı Başar. orada da başarılarını sürdürmüştür Sanatçımız. şımdı Amerika'da bu çalışmalannı surdururken e«ı ve kızı Peri ile birlikte. kendi devi«ivle «sakin bir hayat vaşamakta'dır. HÜLYA SAYDAM'IN KONSER TURNESI Tanınmış piyano virtüozlarımıx dan Hülya Saydam, bır sureden. beri titızbkle hazırlanmakta olduğu Avrupa turnesıne 3 Ağustos'tan itıbaren çıkacaktır Hulya Saydam'ın bu turnesi Isvıcre, Almanya ve Hollanda'yı kapsamaktadır. Piyanıst, vereceği resıtaller dışında, radyolarda da konser bandlan dolduracaktır. ÎNCt BAŞAR Syracuıe. ve New York City Center'de «Where'« Charley» mu zıkallerinde de bafan kazanmi}ür RADYO I STA NB U L ' 0S.55 06 00 08 05 07 00 07 0S 07 30 0T40 07 45 08 00 08 10 08 30 09.00 09 15 09.30 09 45 10 00 10 05 10 25 10 40 1100 11.20 1140 12 00 12 10 12.30 12.45 13 00 1315 13 30 14.00 Açılış TO prograrA Haberler GUnaydın Köye Hıberler 8abah rnüsiğl Haberler OUnUn programlan Nüıat Mercanlı'dan tür. Çevremiıde bugün Ünlü Yorumculardan Beraber ve Solo ş^r. Dort ses ve Dört S u Hayatın içınden Hafif Batı müziği Nusret Ersöz'den şar. Haberler Arkası yarın Penhan Kovençten ?«r. Çeşıtli müzık Türktiler ve O. Havalan Hafıf Batı müjıği Solistler geçıdl Haberler Üniversıte Korosu Radyo Hafif mılzık Ork. Turan Engin'den türküler Haberler Yemek tnüziğı Beklâm programlan Ekrem Kongar'dan şar. 1415 14.30 14.45 15 00 15 05 15 20 15 45 16.00 16 30 17.00 17 05 17 20 17 50 19.00 19.30 20.00 2015 20 30 20 40 20 55 2100 21.15 2145 22.00 22 45 23 00 23.30 24.0P 00 55 01 00 Faruk Akel Orkestran Neclâ Akben'den türkü. Saz eserleri Haberler Dıvan Bağlama • Cura Rıtm ve Melodi Handan Karadan ;ar. TUrk Halk müzığınden istekler Konçerto »aati Haberler GUnden gün« Karma faslı Reklâm programları Haberler Yurttan sesler MUzikli dakikalar 1923'ten 1973e sanat Saz Eserleri Kitaplar arasında Bir Varmıs Bir Yokmu; Haberler Yuvarlak Mas« Korolardan hafif mUzik Reklâm programları Haberler Caz dünyasından Beraber ve solo jarkılar Gece ve müzık Haberler Program ve kapanıs. 50; yıl filmi için iki Amerikah yapımcı Ankara'da temaslara başladı '. G«nç karikarüristler blrincisi Ahmet Aykanat'ın eseri ANKARA, (CumlrurİTet Bflrom) Cumhuriyet'in 50. yıldönümü için Turizm ce anıtma Bakanlıgı adına, yurdumuzu tanıtıd bır film yapmak Uzere anlasmaya varılan 7 kısilik Amenkalı ekipten iki film operatorü önceki gün Ankara'ya gelmiştır. Tanıtıcı film ve slaytlann hazırlık çalışmalannı yapmak üzere önceki gün Ankara'ya gelen film operatbrlerinden James \V. Dewberry ve Lawrece D. I. Kenberry, füm ve slaytlann en geç Eklm basında ilgili . Bakanlığa teslım edilebılecegini bıldırmışlerdır. Ağrı dagından Istanbul'» kadar biitün yurdu kapsayacak olan fılmin, 50. yıldonümune yarasır bır armağan nıtelıgi taşımasma çab« gosterılecektır. BtRtNCİLtĞt PAYLAŞAN ALPER UYGURTN BIR ESERt Mezzosoprano lnc! Başar'ın •Lady Thiang» rolünde büyük bir başarı kazanmış olması, Türk sanatçılarının d i | ülkelerdeki başarüanna bir yenisinin eklenmesi bakımından sevindiricidir. lnci Başar'ın bu rolünü, olgun sanatçılara has bir yorumlayiîla canlandırmasını, Amerika'nm ta nınmı? elestiricilerinin övmesi; bu opera sanatçımiîın, yurdumuzda evvelce yaptığı opera çalışmalannı daha da geliştirdiRine bir işarettir. tnci Başar. aynı zamanda Amerika'da hukuk dok torası yapmakta, bu arada müzik çahsmalannı da avukatlık mesleği dıçmda sürdürmektedir. tnci Başar. evvelâ Istanbul Se hir Operası ve Ankara Devlet Operasında basanlı bir kariyer yapmış, sonra müzik eğitimini ilerletmek üzere dı? ülkelere git mişti. Önce Mönilı't* «Yüksek OkuUd» ünlü müzik eğitmeni Ruth Michaelis ile çalısmıs, tonra Münih Devlet Operası'nda oy namıştır. Oradan, Köln Operası'na gecen İncl Basar, eşi Norman Paige ile birlikte sanat çalışmalannı surdurmüştür. Köln Operası'nda tnci Başar, özellikle Rosenkavalier» ve •Gotterdamerung» o peralannda ba«an kazanmıştrr. tnci Başar, sonra sırasıyle, 1962 yıhnda Amerika'ya geçerek, özeUikle Carnegie Rall'de J.S. Barh'ın «St. Matthew Passlon» unda ve Verdl'nin • Requlem'in de dikkatî çekerek genij övgüvle İnci Başar'ın rolü HÜLYA SAYDAM Sanatoımızm resital vereceği yer ler: Bregenz, Chur ve Saınt Gallen'dir. Hülya Saydam ayrıca Lugano, Munih ve Hilversum radyolarmda yayınlanacak olan konser bandlan dolduracaktır. DÜZELTME Istanbul Festıvah konusunda «Bır Festivalin Ardmdan» başlıklı yazılarımızın «Saraydan Kız Kaçırma» operası ile ilgili bolümünde: Bu operada başrolleri paylaşan koloratür • soprano Suna Korad, basbarıton Attılâ Manizade ve tenor Kevork Boyacı'nın adları, bır dızgı hatası çıkmamıştır. özür diler ve duzeltiriz. A N K AR A 05 =i5 06 00 06 05 07.00 07.05 07 30 07.40 08 00 08.10 (18.40 07.30 09 15 09.30 09.40 10.00 10.10 10.30 11.00 11.15 1130 12 00 12 10 12 30 13 00 13 15 13 30 14.00 14.15 14.30 15.00 Açılış ve program Haberler Gunaydın Köye Haberler Sabah türkülerl Haberler Sabah müzigl Ankara'da bugün Sabah şarkılan Çeşıtli müzık HabeTİer Alı Şenozan'dan şarküar Hafif müzik Arkası yann Haberler Şarkılar Çeşıtli müzik Yıldaray Çmar'dan tür. Sevim Süer'den şarlülar Konser saati Haberler Mehmet özbek't«n türkü. Kemal öncan ve Solmaa Teğmen'den çarkılar Haberler Hafıf müzik Reklâm programlan Öğle konsen Gönül Söyler'den şar. Gençler ıçın Haberler 15 05 15 30 15 50 16.05 16.20 16.35 16.45 17.00 17.05 17.35 19.00 19.30 19.55 20.05 20.25 20.40 20.55 21.00 21.15 21.55 22.00 22.15 22.30 22 45 23 00 23 30 2.00 00 30 00 55 0100 Hafıf mUzik Yıldız Ayhan'dan tür. Şarkılar Kuçuk konser Gonül Söyler'den ?ar. Çeşıtli müzık Toygun Dıkmenden tür. Haberler Fasıl GUnden güne Haberler îclâl Eroğlu ve Yüksel Bozbay'dan şarkılar Dın ve Ahlâk Konusması Türküler Geçidi Sanat Olaylan Bir Topluluk Bir Varmıs • Bir Yokmus Haberler Yuvarlak masa Hafif müzik Şarkılar Hafif Batı müziği Türküler Haberler Türk müzigi özel prog. Yeni plâklar Küçıik konser Hafıf müzik Haberler Program ve kapanıs. » •• • • •• • • • • • • • • • » • • • ^ • » • • • » • • • • • • • • • • • • • •» Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hıdrografi ve Oşınografi Daıresı BaşkanıığındBn 7 ile 10 Agustos 1973 tarıhleri arasuıdn, saat 090.00'dao 17.00'ye kadar, aşağıdakı uoktalann OLrt^tıftı saha '.çında seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanın 500 ıcetreye kadar olan yükseklıği, can ve mal emn'yet Dakımından tehlıkelidir. MARMARA DENİZİ tZ>ltT K»")RKEZİ 1 nci Nokta: E4929 numarah Golcük ıenerındcn, 261 d«rece ve 5.3 mıl messfede, enıemı 40 derece 44 dakika kuzey, b Tİooı 2J dereo» 48 dakika doğu 2 nci Nokta: Enlemi 40 derece 43 dakika kuzer. boylamı 29 derece 46 daki'ta aogu 3 ncü Nokta: Enlemi 40 derece 44 <?ak<ka fjzej boylamı 29 derece 46 dakı^a doğu 4 ncü Nokta: Enlemi 40 derece 45 daktıca Jcus*y, boylamı 29 derece 48 dakıfc» dogu DENÎZCtLERE VE HAVAÇILARA ÖNEMLB DUYURULUR. (fasuı: 19663 • 5958) İLÂN • • • • • t Mardin Valiliğinden NtYAZİ TOPTOPRAK1N R£SÎM SERGİSİ Niyazı Toptokrak'ın resim sergisi, Çemberlitaş Daruşşafaka Sanat Galerisi'nde açılmntır. llgi çeken bu sergl, her gün 1719 arası gezilmektedir. Fotoğrafta, serglden bir koşe görülmekterfır. TV Uzay Yoıu ıDegişim) Çocuklar ıcın Dilli bebek Reklâmlar Reklâm lar NATü dun bugün (2) Istanbul adalan Meddah Türk rıaik muzığı (Solıst (Sarıyer Dolmusu: OynıMuzaffer Akgün) van Münır özkul) 20.21 ) Reklâmlar 22 50 Reklâmlar 20 3() Haberler (fcrkan Oyal) ?2.51 Haberler 23 00 Program ve kaparuş 20.51 ) Hava durumu »nıınıttıiHinmıınııııııııınıııııııuniHiıııııtuıııııııntııııııııiHiıııııııiMnnıniHiHiııiiiınt 111111111111111% 18.5! > 19.00 19 05 ln.U i 19.3; 1 19.31 ) 20.0; > Anlış ve program 20 53 Reklâmlar Niyazi Toptoprak 7* sergisini açtı Sennur SEZER vermek istemiştl Şimdi evlerle insan daha önemlısı Insanla insan ilışkisini vermeve çahşıyor. ölen bir öküz çevresınde yardıma çalışan, tartışan, ısyan eden kinilerle birden başkalasıyor. Güneşin dogusunu beklevenlere sırtını dbnmüs çocuSunu emziren ana, belkl de ısığı, yannı yavrusundan bekltyor. Ya göçenler Atın sabırsızlıgma karşılık lnsanlar ve bekçilen köpek. alamıyorlar Rözlerini bıraktıkları yerden... Niyazi Toptoprak'm sergisinde 12 resim var. Sosyoloji öğretiminden aldığı toplum sorun lanmızı, tophım yapımıa sanat yoluyla vermeye çalısıyor. üüun T» gtlç bir TOI Bnündekl.. Ama sanatçı kolayı degil, güçü seçer.~ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hıdrografi ve Oşinografl Dairesi Başkanlığından bildirümiştir. DENtZCtLERE VE HAVAÇILARA » SAYTLI BİLDtRt 1 Agustos İle 15 Eylül 1973 tarihleri arasındaö Pazartesl, Salı, Persembe ve Cuma günlerl, saat 13.00'den 1800*6 kadar, asağıdaki noktalann birleştiğl saha tçınde seyretme, demirleme avlanma ve bu sahanın 24.000 metreye kadar olan yüksekJigı, can ve mal emniyeü bakımından tehlikelldlr. KARADENtZ ŞİLE VE KEFKEN AÇIKLAR1 1 inci Nokta : Enlemi 41 derece 11 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 37 dakika Dogu t n d Nokta : Enlemi 41 derece 18 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 42 dakika Doğu 3 Bncfl Nokta : Enlemi 41 derece 30 dakika Kuzey Boylamı 30 derece 00 dakika Dogu 4 fincfl Nokta : Enlemi 41 derece 30 dakika Kuzey Boylamı 30 derece 12 daJdks Dogu 5 Ind Nokta : Enlemi 41 derece 15 dakika Kuzey Bovlamı 30 derece 21 dakika Dogu 6 ncı Nokta : Enlemi 41 derece 09 dakika Kuzej Boylamı 29 derece 48 dakika Dogu 1 lnci Nokta : Enlemi 41 derece 10 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 38 dakika Dogu DENİZCİLERE VE HAVAC1LARA ÖNEMLE OUYTKULÜR. (Basın: 19138 • 5954) Haberler Frans.^cs dli dersi 1 I Ş = g = 3c 5 s S ğ E g i Çorum Belediye Başkanlığından IııııııımıııııııııııııııııniHiıııııuııııııiıiııııııiHiiHiıııııııııııi!inıııııııııımııımıiHiHiııuııııııııı:B«ııııııııir 1973 yazı grafık sanatlar yönunden hareketlı geçıyor. Sokak sergısı. yazhklara yakm Cumalı Galerisindeki önemli kıs sergilerini yineleyen sergilerden »onra Dani'şafaka Sanat Galerisinde de bir genç ressam yaz günlerinde sergl açmayı denedi. Niyari Toptoprak'm 23 Temmuz'da Darüssafaka Sanat Galerislnde açtıgı serg* yedinci Belediyemızce 8 adet dükkân insaaU 1490 sayıü fcanun | sergisi. Aitıncı sergisini Eklm hükümlen tahtında tepah zarf usulü .le vapıla«jmr t«ın ^ 1972 de açan gen; bir sanatçı muhammen kesil bedeit 3İ4JJ15 64 lira j l u s ^ c i «mırmü ş için bu sergı erken gelebilir ba16.343. liradır. thalea 9.81973 Persembe eünü saat 15 30 = zılanmıza. Ama durmadan arada Belediye Encümen) huzurunda "»«DilstcaKm thaleve = yan, halka bir seyler vermek ismütefern şartnameler ner gün mesaı saatier tcersmde = teyen genç bir sanatçımn, yapBel«lrye Yaza tslen Müdürlügünde <öruleoi'n *ha>eve I uklannın cevabını. yankısmı katılmak ıstevenJenn en gec 6 8 1973 «rthıne kadaı Bei«= duymak İçin de baska olanağı diyenra ı&p> Işjerı Müdürlügünden »eterltlr tmfee*! al«| yok, rak hazırlayacaklan kapab teklif mektuoiarını ıhaıe s * a . ş ttnden bir saat öncesuıe kadar BeMdlye Başkntıiıüın» | TbptoprBJt, Eklm 1972'deld vermelert şarttır. (Basın: 19839 • 5955) E sergisinde lnsansıs evler yoluy 21.05 /1.54 22 00 22 25 ;ı.oo 50. vıl marşı 1 ) Mardin ÇifUik Yaüh Bölge Omını i adet 21ı lojman v» onanm insaatı 2490 sayıu sanun aeregınce U u palı sarf usulü ile eksiltmeye konulmuştaı. 2 ) tain keşil bedelı 210.UO0. tıradır. 3 ) Eksiltme Mardm Çifüik Yatıiı Bölge Okuiu MUdürlüğü tl thale Komısvonunda 8.8197) Carsanba «Unü saat 11.00'de vapılacaktır. 4 ) Eksiltme şartnamelerl ve dıger evraK Çıftlik YatıU Bölge Okulu Müdürlügtmde görüleoüu. 5 ) Eksiltmeye girebilmek ıçın ısteklııeruı a ) 11.750. TL» eeçıcı leıuınannın b ) 1973 vılına ait Tıcaret OcthSi Dtıgesi • o ) Müracaat dılekçeıen ils bırlutte vereceklen eksiltme şarmamesınae Delırtılen ve usulüne gore nazırlanmış oları teknık personeı bevannamesı Kred: »e sermaye unkânlaruu <?oste>ir a.ali dunım bıldırgesı. oıan ve lesmzat oevanr.amesl üe Bayındırlık Bıksih^ından aimıs olduklan (C) «rubunaan Kesü bedelı kadar lşin eksillme5ine alrebıleceklerim gösterir müteünhitlU Sbrnen veya ıs Ditirme oeıaesiol .braz etmek suretîyle Bayındırlm MUdüriügünden alacaklan veterlık Mlgnsinı tekll» tnek tupları üe bırlikte rarta »oymalan lâzuncur. • > îstekliler teklıf mektuplanru a^.l»73 t^arsamba günü saat lü.UO'a tsadar makbuz sarsı'ıgır.da ihaie «omisyonu baskanhgına vereoeklerdır 7 ) yetenik beigesı alınması ıçın son müıacasr tarıhi 4.8.1973 Cumartesı günü mesaı saat) >onone Kadardır. 8 ) Telgrafla müracaatlar ve Dostaaaio vaic eecık J meler Kabul edilmez. J KeyfıyeO ılân oiunur. • <Basın: 19742 • 5953) • > • • • » • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • » • • • • • • ? ^ | Çorlu Malmüdürlüğünden \ HUkumet Konagı İhtiyacı ıçın tahmınj IMJ cotı cnylt kömürü kapab carf usulü ve eksiltme sureuvıt satıt aünacaktır Tonun muhammen bedelı an TL. olup tamamı 33.000JM TL. dtr. Gecı« temınatı 2476 TL. olur Uıaie» 13.8.1973 Pazartesl eünU saat 15'de MaJ Md rte Zarflann en eeç Mat 14'e Kadar Komlsvon oasKanuğına verüruesı oostada vak» geckmeleı ve Kanuns uvtnayan carflar tcabuı edJlemez. Isıettlıiertn Ttcaret ooas 1 ve. sıkası üe KomJsyona müracaatlan şartnamesı MUlt t£m. tik Memurlugunda görülebıllr. 'Bann: 19631 • 5952)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog