Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 26 Temmuz 1973 Dünyada Bugün Dış haberler Dış başından Bir kişi doğru söylüyor Art Buchwald on üç aydar beri Watergate skandalı soruşturmalannı dikkatle izleyen herkes. bu karmaşık olayda «bir kiyinin» doğru söylediğıni anlayabılir. Geçenîerde bu konuda Senatör Sam E r v i n l e konuştum. Şöyle dedi senatör: «Bu kadar tanıgı dinledikten sonra biz de «bir fcişinir» y»lan sdylemediSmi anladık. Fakat şimdilik soruşturmamn selameti için «doğruyn» söyleyen bu şahsın kimliğini açıklamayacağız.» «Peki. ama herhalde bu skandalda suçlunun k i m olduğunu anlamıssınızdır artık.» ses kayıtlannı vermeyi reddetmekteyd:. Başkan Nıxon'a gbnderılen ithamnamelerde sözü geçen belgelerin ve s e s kayıtlannın bugune kadar teslim edilmesi ıstenmekteydı. munda Senato üç a y n şekılde bunlan elde etmeye çalışabılecektır. # S e n a t o , zorunlu duruma düçurülürse Başkan Nixon'ı Senato'yu ve mahkeme kararlarını küçümsediği ve bunlara uymadığı gerekçesiyle kınayabilecektir. # îkinci olasılık, Başkan hakkında gıyaben bir karar verilebil mesi ya da Senato'nun Beyaz Saray bantları üzerinde «Anayasal bır hakkı» olduğunu öne sürebümesi şeklindedir. • Ve nıhayet eger Başkan Nixon kuvvetler ayrımı ilkesıne göre • celp kararının geçersiz !•lınması ıçın yargı organlarma baş\urursa, Senatonun da yüksek mahkemeye başvurarak bant ları dinlemek konusunda karar alması düşünülebilecektir. Öte yandan soruşturmanın önceki günkü oturumunda, eski Beyaz Saray danışmanlanndan John Ehrliehman, bilgi vermiş ve Nıxon'ı savunarak John Dean'ı kmamıştır. Ehrliehman ifadesinde «Dean önce Nixon'ı yanUş yöne çekti sonra yakalanmca da onu suçıamaya başladı» demiştir. (a.aUPI) T.B.M.M.'nin 24 saati... ANKARA ıkıyönetiınin uzatılmasını görüşmek üzere toplanan TBMM nin birleşımini izliyoruz... AP grubunun ö n sırasında Demirel oturuyor. Her zamanki gibi başı hafif yana kaykılmış v e yanına gelen, kendisine bir şeyler anlatan adamlarım dinlemekte .. Oturan bir adamın kulağına, ayakta duran bir adamın bazı şeyleri anlatması teknlk gerektiriyor. Bunu, D e m i r e l l e konuşan AP Iilenn durumlanndan çok iyl anladık. Bazısı dizden, bazısı da belden büküp, egiyor vücudunu. Başka bir köşede, Kontenjan Senatorü Faruk Gürler ile CGP li Orhan Kabibay sohbet ediyorlar. Ortalarda oturan Inönü'nün yanında ise, çok çalışkan bir «Yazar» var... Geçenlerin, konuşanlan n adlannı, iri harflerle yazıp, «Paşa» ya gösteriyor. Kürsüde, Demokratik Partiden Vedat ö n s a l konuşmakta. AP grubuna dönüyor, «Siz, milletin emanetinl Erimlere. Merimlere teslim ettiniz!» diye bağırıyor. «Hadi ordan..» sesleri. Adını bilmediğimiz, yaşlı v e toplu bir AP bayan milletvekiU, «Sen kendi haline bak!» diye, sesinl yükseltiyor. Birazdan ayağa kâlktı bu bayan milletvekiîi. Yaşı kendisi kadar bir AP li erkek milletvekiîi ile koridorda karşılaştılar. Erkek AP li, bayan AP linin plini öptü. Sonra, başına da koydu .. AP sözcüsü Menteşe, CHP H Oral... Ve derken kürsüye CGP li Feyzioglu geliyor. O dakikaya kadar, salondakiler, konuşmacıları dinlemiyorlardı. Am a Feyzioğlu durumu değiştirdi. Temiz, anlaşılır, düzgün cürnleler yapıyor. Lâf atanlan iki kelime ile susturabiliyor. TTsta bir konuşucu .. Nixon, bantları vermemekte direniyor WASHİNGTON Başkan Nixon ile Watergate oiaymı soruşturmakta olan Senato Komisyonundaki çatışmanın yüksek mahkemenin karan olmadan sc~ na erdirilemeyeceği anlaşılmaktadır. Başkan Nıxon, komisyonun gön derdigi ihtarnamelere rağmen Demokrat Parti Genel Merkezi telefonlarının dinlenmesine ilişkin Beyaz Saray belgelerini ve ses kayıtlannı teslim etmemekte dırenmektedir. Watergate Komisyonu Başkanının ve bu olayı soruşturmakla görevlendinlmış olan ozel savcı Archıbald Cox'un incelemek ıstediği belgeler, eski Beyaz Saray Danışmanı John Dean'ın Başkarun geçen yıl Eylül ayında Watergate olajinın örtbas edilmesi çabalarmdan haberdar oldugu yolundaki suçlamasını doğrulaya cak ya da yalanlayacaktır. Beyaz Saray Sözcüsü, Başkan Nixon'ın kararmın ıkı gün önce Bei'az Saray dan Watergate Komisyonuna ve Archibald Cox'ı gönderilen mektuplar çerçevesinde olacağını söylemiştir. Bilindıği gıbi Nixon, b u mektuplarda teslim etmesi istenen belgeleri ve S S Ne olabilir? N ı x o n ı n , Senato VVatergate skandalı soruşturma komisyonu tarafmdan Be>az Saray'dan yapılan telefon konuşmaları ve diğer bazı görüşmelerin kayıtlı bulundugu bantların verilmesi konusun dakı mahkeme celbine karşüık vermemesi ve reddetmesi duru Arjantin hükümeti "Siemens,, ve "ITT,, şirketlerini millileştiriyor BUENOS AİRES Amerikan «International Telephone and Telegraph» (ITT) şırketi ile Batı Alman «Siemens» şirketinin Arjantin'deki kollarnnn devletleştirılmesini öngören bir kanun teklifi Salı günü kongreye sunulmuştur. Halk Devrimi Ittifak Partisi'nee hazırlanan teklifin, Peroncu cepheden büyük destek görecegi sanılmaktadır. Peroncu partinin, ozellikle «İTTnye karşı çetin bir savaş açntoli Mnyanın birçok yerinde insanlar konut sıkıntısı çekerlerken Amem ı ş olduğu bilinmektedir. îddiUICII k a n l I 1 üunois eyaletindeH Prairia View kentinde hayvanlar için n alara göre «ÎTT» a ş m kâr transResimlerde otelin ilk feri yapmakta, vergi kaçırmakta bir otel açıldı. Her türlü konforu olan otelde yalroz hayvanlar kalabiliyorfar. ve y a t ı n m müsaadesinde öngö konuklanndan bir Saint Bernard'ı kayit işlemlerini yaptırırken, diğprindeyse, «AirCondition» ayçıtrülen yerli muhteva oranı hük b odasındaki yatağmda dinlenen bir süs köpefini görmekteyiz. Ne demeli? müne riayetten ısrarla kaçınmaktadır. ABD akınlarına rağmen isyancı kuvvetler Pnom Pen'e yaklaşıyor PNOM P E N Kamboç askerî komutanlığına göre Pnom Pen' in dört mıl kadar güneyinde toplanan 10.000 kadar isyancı asker, Amerikan hava akınlarına rağmen gittikçe başkente yaklaşmaktadır. B52 ve Flll tipindeki Amerikan uçaklan önceki gün Pnom Pen'in b e ş m i l yakınındaki bedefleri bombalamışlardır. Askerî sözcüye göre Pnom Pen' in güneyinde komünistlerin önderliğindeki 10.000 kadar isyancı Prek Tnot nehri boyunca mevzilenmiştir. Cephe ü ç numaralı karayolunun iki m i l batısmdan, doğuda Pnom Pen'in b e ş m i l güneyindeki Prek H o köyune kadar uzanmaktadır. Prek Ho'da Kamboç ikinci tümeni, çalılarla kaplı arazide saklanan isyancı kuvvetlerin üç taraftan ateşine maruz kalarak bir Budist tapmağı yakınlanna çekilmek zorunda kalmıştır. Amerikan ve Kamboç uçaklan, komünist kuvvetleri bombalamıştır. «Valla işler 6 denli kanştı ki. t ü m eerçekler henüü ortaya çıkmadan bir kişiyi doğruyu söylemekle suçlamak haksızlıls olur. Şubat ayında bu konuda niha! raporumuzu haztrladıgımızda doğru söyleyenin kimliğini de beürtecek ve onu bu suçundan ötürü mahkemeve vereceğiz.» «Peki Watergate Soruşturma Komisyonu önüne çıkan bir kimsenuı, bu skar.daldaki rolü hakkında doğruyu söyleyeceğini nereden tahmin ediyorsunuz?» «Herhalde kendini kurtarmak için. Bu tür davaiarda hiç olmazsa bir kişi, yalan tfade vermez ve gerçeği sövler. î ş t e bizim görevimiz de bu doğruyu söyleyeni bulup, onu mahkemeye vermek ve hak ettiği cezavi çekmesinl sağlamaktır.» •*• «Peki bu skandalda doğruyu sövleyenm d e bulunduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?» «Henüz değiliz. TUm tamklan dinlememis gerekU. Bunlardan bir ikisinin doğrunı söylediklerinden şüpheleniyorur. Ama bu doğru söyleyenleri suçlamadan önce, yeterince delil toplamalıyız.» «Acaba John Mitchell doğruyu mu söylüvordu?» «Valla bu safhada isim ortaya atmak doğru olmaz. Senato soruşturrnalan sırasmda birinl doğru söylemekle suçlamak, onun şöhretine büyük darbe indirir. Biz emin olmadan hig kimsenin namusuna leke s ü n n e k lstemiyoruz.» «Ya John Dean?» «Lutfen ısrar etmeyin. ESer herhangi bir kişiyi, doğruvu söylemekle suçlarsam, büyük jüriye tesir etmis olurum. B u konuda kesin delilleri toplayıncaya kadar hiç kimseyi suçlamamaya karar verdik.» «Herhalde doğruyu iöyleyenl bulmak çok güç bir is sizin için.» «Hakkınız var. Zira t a n ı k l a n n çoğu Watergate olayı sırasında geçenleri tam olarak hatırlayamadıklarmı söylüyorlar. Bunlar belki dogru, belki de yalan söylüyorlar. Ve bunu kestirmek çok güç. Fakat gerçeklere en çok u y a n İfade veren bir tanığa rastiarsak, onun doğruyu söylediğine aşağı yukarı e m i n olabiliriz. Îşte o zaman onun y a k a s m a yapışıp, adalete teslim edeceğiz?» Senatöre şöyle sordum: • Beni meraklandıran sorunlardan biri de ş u : Bir tanık yalan da doğru da söylese Senato komisyonu ona, gösterdiSl işbirliğinden ötürü teşekkür ediyor v e kendisinl kutluyor. Ovsa senatörler bu tanıklardan bazılannın, isin başından beri do2ruyu söylediklerini bildikleri halde neden onlara teşekkür ediyorlar?» «Bu, tamamen nezaket kurallan gereğidir. Yalan s ö y l e y e n bir tanığa tesekkür ettikten sonra, ayıp ohnasın diye doğru «öyleyen tanığa da teşekkür ediyoruz.» «Peki acaba Başkan Nixon doğru m u söylüyor size göre?» «Valla Nixon bizim Cumhurbaşkamınızdır. Soruşturmanın bu safhasında onu doğruyu töylemekle »uçlamaya hakkımız yoktur.» «Peki ya doğru söylediği ortaya çıkarsaî» «Anayasaya göre, Amerikan halkına doğruyu söyleyen Cumhurbaşkanı, ulusal çıkarlara a y k ı n hareket etmekle «uçlanır, v e Senato tarafından yargılamr.» ••• + • • Feyzioğlu, btr aydırun, heie geçmişi «Ortanın Solu» na adantnış bir aydının söylemeye cesaret edemiyeceği sözleri, güzel, temiz, anlaşılır cürnleler içinde söylüyor. Ama çok yanlıj yapıyor. Belki dinleyenler tarkında değil. Meselâ ne diyor: ... Bir seminerde, kırk ülkeden değişik kırk aydın toplanmışlar. Komünist Partilerin durumunu göriişmüşler. Aralanndaki bir İsviçreli gazeteci şöyle konuşmuş: ... îngiltere'de Komünist Partisini kapatmaya lüzum yokmuş; çünkü çok zayıfmış. îtalya'da ve Fransa'da Komünist Partilerini kapatmak için iş işten geçmiş. Çünkü iç savaş çıkartabilecek kadar güçlenmişler. İsviçre'de ise bunlara meydan vermeden, Komünist Partl. kurulmasını yasaklamışlar. . Feyzioğlu, böylece TBMM nin sayın üyelerine İsviçre'de Komünist Partisi olmadığını bildiriyor. Halbuki Walter Laqueur'un «Siyasî Sözlüğü» n ü açıp, Isviçre maddesine baksa, böyle konuşmaz. tsviçre Komünist Partisi, son seçimlerde Sosyalistlerle birllkte genel oyun yüzde 28 irü alFeyzioğlu neden bunlan söylüyor? Düşünce hürriyetinin sınırsız, ama ifade hümyetinin sınırlı olduğunu kanıtlamak için... Bir era, Batı Almanya'daki Komünist Partisinin kapanışına değindi de, yeniden açılmasına hiç dokunmadı. Feyzioğlu için. «GUvenTOc Mahkemeleri» konusu, Anayasa içinde «küçücük bir fıkra»ymıs. CHP nin bu kadar küçücük bir fıkrava karşı çıkmasmı anlamıyor CGP nin sayın Başkanı. «Seçim Sıkıyönetim içinde de clur» diyor. 1963 te «Mahallî genel seçimler Sıkıyönetimde yapılmadı rm?» diye soruyor. Neden «MahalH Genel Seçim» diye bir yeni kavram getirdiğini merak ederken biz, açıklıyor. Meğer kendisi. Sıtayönetimli seçime taraftar degilmiş ama: «Olabilir de» demek istiyormuş. Her konuda böyle. Herşeyln olabileceğini anlatıvor. Sonra da •Ben taraftar degilim» divor. Salondan çıkarken biz, FerzioSlu. «Bağdat caddesinde Mustanelan ile cezen zensrin çocuklan» mn vedikleri haltlardan söz ediO da olabilir ama: Feyzioglu >nna da taraftar değildi anlaşıIan. . Galiba. dıs politika ne uSrasrnak daha az bunalt:cı.. Yenlden, eski konularımıza dfinmeliyvs.. Kaçırıldı öte yandan Buenos Aires'te siIâhlı tedhişçiler. Salı günü Algotex Fabrica tekstil şirketinin ortaklarından biri olan Alman uyruklu işadamı Gunther Blummer'i çalışma odasından silâh zoruyla kaçırmış ve kendilerine mani olmaya çalışan bir bayan memureyi de, başından agır surette yaralamışlardır. Polis, 58 yaşındaki Alman işadamının hayatma karşılık fidye isteneceğini tahmin etmektedir. (ai.p) o Filistin Gerilla Liderleri Japon uçağının imhasını kınadılar B E T R U T Filsitin gerilla gruplarmın liderleri olağanüs. tü toplantılarından sonra bir bıldiri yayınlavarak bir Japon yclcu u ^ ğ ı n ı n öncekı gün hava sorsanları tarafınaan Libya'nın Bingazi Kentinde havaya uçurul nıasını kınamışlaraır Bılindıği pibı, Filıstinli Ilderier daha önce bu olayla iliştoleri olmadıgım açıklamıslardı. Filistin Haber Ajansımn ( V E FA> yajinladığı biıdiriye gtfire Filistin gerillaları uçağın kım m tarafından hangı amaçla kaçınldığını anıamaK için derhal h&ber alma örgüt'eri aracılığıyla bir soruşturmaya girişmişler, bu soruşturma s o n u c ı n d a da Filistin gerilla gruplap arasında «!şgal altındakı t'jprakların ç o . cuklan» ısimli bır örgut bulun. madığı anlaşılmıştır. Japon uçagını kaçıranlar bu Meksika'da i 8 ton marihuana ele geçirildi MEKSÎKO Uyuşturucu maddelerle mücadele bürosu yetkilileri son 72 saat içinde Meksika' nın kuzeybatı kesiminde sekiz tona yakın Marihuana ve b e ş kilo eroın ele geçırmişlerdir. Baş savcıhktan yapılan a ç ı t lamaya göre ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak hepsı Meksikalı olmalc üzere 35 kişi tutuklanmıştır. Bılindigi gıbı Meksika polisi, geçen ay Sonora eyaletinde d e uyuşturucu madde kaçakçılanna karşı düzenledıği baskınlarla Kuzey Meksıka'da faaliyette bulunan büyük bır kaçakçüık şebekesinı ortadan kaldırmıştı. Son 72 saat içinde Meksika'nm haşhaş yetiştirilen ana bölgeleri olan Baja, Cahforma, Sonora, Chıhuahua, Michoacan ve Nayarit bölgelerınde düzenlenen akınlara uyuşturucu maddelerle mücadele bürosu ajanlarından başka askerî bırlikler d e katılmışUr. mıs. TARİHİN EN BÜYÜK KALPAZANLIK OLAYLARlNDAy BİRt ORTAYA Ç1KARILDI LONDRA Scotland Yard'm ozel cTetektifleri. S a h günü, yakın tarihin e n büyük kalpazanlık olaylarından birinl meydana çıkararak, değeri milyonlarca d o l a n bulan sahte banknotlar v e bir de banknot matbaası ele geçirmişlerdir. Bir habere göre, Amerikan dolan, Fransız frankı, Avustralya d o l a n v e îngiliz sterlinı gibi para birimlerinden mevdana geİen sahte banknot y ı ğ m l a n n ı n değeri, resmt kur üzerinden 25 milyon d o l a n bulmaktadır. Scotland YaroTa yakın çevrpler, kalpazan çetesinin uzun bir süredir takip altında bulunduğunu v e sahte banknot matbaasının da, Pazartesi gecesi basıldıgmı söylemişlerdir. Banknot matbaası, Londra'mn güneyindeki Kent sehnnin Bromley semtinde, bir evde ortava çıkarılmıştır. Scotland Yard'ın bir «özcüsü. evde bırkaç baskı makinası, birkaç klise v e bir miktar sahte para bulunduğunu söylemiş, baskaca bir bilgi vermekten kaçınmıştır. Londra'ya çağnldılar Ancak olayın, Scotland Yard sözcüsünün kuçümser ıfadesine rağmen, genış boyutlara ulaştığı anlaşılmaktadır. Nitekiro ele geçirilen sahte banknotlar ile klişelen İncelemek üzere Amerikan v e Fransız Hükümetlerinin banknot matbaası uzmanl a n alelacele Londra'ya çağrılmıslardır. Bromley'deki evl basan polis. yerden tavana kadar yükselen v e bir d u v a n boydan boya kaplayan ufak kutular İçinde bınlerce kağıt para bulmuştur. Amerikan dolarlanmn, aslına gayet uygun kllselerden yapılmış 50'şer dolarlık banknotlar halinde olduSu eörülmüstür ^ = = = SS 22 ZM ••" S5 mmm ••• HH SS JJJJ ^ Si! JJJ ZZ •JJ" SZS <"• im "• H^ "•"• £ZB JJJ •iB •M SS ^" 2â •» • ^^m SOSYAL SİGORTALAR KURUMV İSTANBVL EMLÂK VE I1SŞAAT MÜDÜRLÜĞÜTSDEN 1 Kurumumuz Istajıbul Paîabahçe Hastanesi Dış Cephe Kaplaması ve Pencere Tadilâtı işleri kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıst""2 Uin kesif bedeli 1.530.309.36 Ura. gecici teminah 59.674.28 liradır. 3 Bu işe ait keşif ve ihale dosyası her gün mesai saatleri içerisinde, Fındıkh. Meclisi Mebusan Caddesi. No. 37. SİBorta Ishanı 5. katmdaki Müdürlüsiimüz Satınalma Komisyonu Kaleminde pörülebilir. 4 l ş i n i h a l c i 17.8.1973 Cuma günfl ssat 16'da yakarıda adresi yazıh Müdürlüğümüz binasında yapılacaktır. 5 Isteklilerin. a) (B1 Grubundan en az keşif bedeli kadar Bayındırlık Bakanlığmdan alınmış miiteahhitlik karnesi aslı veya noterden tasdikli suretini, b> Asearî 1.200.000. TL. tutannda benzeri bir işi bir kalemde muvaffakiyetle ikmal üe geçici ve kesin kabullerinl yaptırdıgına dair belge aslı veya noterden tasdikü suretini. c) Ticaret Odasına kavıtlı bulunduguna ve 1973 yıl' aidatmı vatırmıs oldufuna dair vesaiki, d\ Geçici teminat mektup veya makbuzunu, havi rnühürlü kaoalı zarflannı en geç Ihaleden bir saat p\veline kadar makbuz mukabilinde Müdiirlüğümüze vermeleri lânmdır. g TPSCÜ edilmemis ortaklıkların teklifleri kabul ' Postada vuku bulacak gecikmeler nazan itibare alınmaz. 8 Kurumumuı 2490 sayıh Kanuns tâbi olmadıtından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. ^ İ 5 = ^ J • 5S ~ ^m, JJJÎ f JJJ « ^ S ı» JJJJ ••• ^ JJJJ w J^J JJ^ JJJ JJJ an ^ m •«• jJJJ •• mmm I Oğlumuz NACİ A T D A N KARAMANOGHT»nun doğu1 ö t e yandan Amerıkan Savunma 5 munda kıymetli y a r d ı m l a n m esirgemeyen değerli ağabe= Bakanı James schlesinger, Kam = yimiz, Ankara Üniv. Tıp Fakültesi ö ğ r e t i m üyelerinden Ş boç'un «gizlice» bombalanması I PROFESÖR DR. = konusundaki emrin, askerî yetkihler tarafından verilmediğini, ancak bunlann en yüksek sivil yetkili tarafından verilen etnre = ile, yardımcılan D r . LCGEN CENGİZ, Or. MEHMET CS= uyduklannı açıklamıştır. 24 milyon dolar sigorta | LU, Dr. M C L Â Z Î M YILDIRIM. Dr. SEÇKİN ERDEM'a = v e Kadın Hastalıklan • D o ğ u m Kliniği hemşire v e perso= Schlesinger'in açıkça belirtme = ö t e yandan hava korsanları ta neline sonsuz teşekkürlerimizl sunmavı bir borç biliriz. > = rafından havaya uçurulan Japon diği «En yüksek sivil yetkili»nin = Havayollanna ait Jumbo Jet yol Başkan Nixon'dan başkası ola = Y1LD1Z A L T A N & cu uçagı için, 24 milyon dolar si mayacağı, Washington'daki poli Ş KARAMANOGLU = gortarun ödenmesine başlandığı tik çevreler tarafmdan öne sü niıııııııııııııııııınııııııınııımınıtnınıııııııımınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııınıımııııımnmııs nilmektedir. (a^.p. D P I ) bildirilmiştir. (Cumhuriyet 5965) Havacılık tarihinde şimdiye ka dar kaydedilen e n yüksek sigorta ücreti oldugu bildirilen 24 milyon d o l a n bir Ingiliz Sigorta finnap sı ödemektedir. LJoyds firması tarafından sigortalanan uçağın sigortasının, uçağm havaya uçurulmasından yedi saat sonra ödenmeye başlandığı yetkililer tarafından açıklan mıştır. Yargılanacaklar Eski Gümrük Genel Müfettişlerinden merhum Nuri Boneval ü e merhum Zebra Boneval'ın kızlan, Devlet Demir Yollan Mühendislerinden merhum Sülevmaa Üçü Arap ve biri d e Japon Boneval'ın kardeşi, raerhum D i ş Tabibi Hüsamettin Sunol*ua sevgili esj, merhum dört hava korsanınm, Libya'da Selma hanım üe merhum Celâlettin Sunol, merhum Şemsettin Sunol, merhum yargılanacaklan açıklanmıştır. Aziz Sunol, Nigâr Tekalp. Nihal tnanc, Mehmet Fuat Sunol, Refik Sunol, Şermin Libya îçişleri Bakanlığı, bu aAtagün, Perran Egesoy, Merib, Sunol, Selma Sunol, Elhan Sunol, Fuat Sunol'un çıklamayr yaparken, hava koryengeleri ve Boneval ailesinin son £erdi; sanlannın uçağı hangi gaye için kaçırdıklan hâlâ belli olmamıştır. (aJ.p. UPI) o ısimdeki bir orgütün Uyesi olduklannı söylemişlerdi. Bildiri şöyle devam etmektedin «MilHyetçilik yönünden haklı görulecek bir vanı olmayan ve Filistin devrimınin amacına hız rret etmeyen bu pareket Filistin liîerin mücadelesine zarar vermıştir. Uçağı Kaçıranların tutumlan ve şünheli davranışlan, ozellikle 140 kışinin dört gün süreyle uçaktan çıkmasuıa izin vermeyişleri, Filistin devriminin ınsanl niteliği Ue bağdaşmamaktbdır.» Bildiriye ^öre, ışgal altındaki Arap topraklannda silâhlı müc&delenin gittiicçe yayılmakta ol tiuğu bir sıraya rastiayan bu o lay. Filistin mücadeiesınl baltalamak için yaratiımıstir. ö n c e k i gün tapinak yakınlannda hemen hemen bütün gün devam eden çarpışmalarda kaydedilen ölü Te yaralı sayısı açıklanmamıştır. gııııınııııııııııııııııııııııııııınııııııııııınııııiHnıııııııuınııııımıııımıııımıınıııııuımııınnnımııııııııııntt International Herald Tribune Bombalama emrini bir sivil vermiş 1 TEŞE::KÜR | 1 Erkin KANDEMİR \ VEFAT Fransa, nükleer denemeleri sürdürecek Nurinnisa Ratibe Sunol Hanımefendi, müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamayarak vefat etmistir. Cenazesi 27 Temmuz 1973 Cuma günü, öğle namazını müteakip, Teşvikiye Caminden kald> rüarak Edirnekapı Şehiüığindeki aile kabrine defnedilecektir. Mehmet BARLAS VEFAT Aydın Mutasarnfı merhum Şerif Mehmet AU Beyin v e merhume Dare Sara Hanımın kızı: Ulya Sara v e Rana Sara'mn biricik sevgili halaları. Perizat Sara'nTn görürncesi v e Mahmut Sara'nın c a m kadar sevdiği ablası. Çapa Eğitira Enstltüsü emekli öğretmenlerinden iyi kalpli müstesna insan PARÎS Fransa'nm turn tenamalara karşın, Pasifikteki adalarda yapmakta olduğu nükleer Dünya çapuıda bir denemeleri sürdüreceği açıklanşebeke | maVtadır. Bu konuda bir demeç veren Scotland Yard. kalpazan çeteFransa Dısisleri Bakanı Michel sinin dünvanın çeşitli ülkeleriJobert. «Atom silâhlan Pransane dalbudak salmıs olabilecegi ! mn güvenliği için gereklidir> denl tahmin etmektedir. Şebekedikten onra, «Savunma progranin ikl yıl önce organize edildimımız tamamlanmcava dek deneSi v e tlk »Bızda basılan 5'er melerimizi sürdüreceğız» jeklinde sterllnlik tngiliz paralannm, tnkonusmuştur. Eİliz turlstleri aracıhğı ile bazı Bakan. EylüTe dek 5 yenî deneAvrupa ülkelerinde piyasaya menin daha yapılması gerektiŞini sürüldüğü anlastlmıstır ( a i . p . ) de sözlerine eklemiştir. (TJPT) SUNOL AtLESt (Cumhuriyet: 5966> VEF A BOĞAZİÇİNDE Satıhk Kıymetli KÖŞK ve ARSASI Kuzguncuk, Beylerbeyi Caddesi Cemıl Moıls otobüs durağı 29 kapı sayılı, şahane deniz manzarah v e Boğaz Köprüsüne çok yakın kıymetli köşk ve inşaata müsait arsası 3.8.1973 Cuma günu saat 16'da Şişli Halâskârgazi Caddesi N o . 291, K a t : 6'da pazarhkla satüacaktır. Gayrimenkul 2175.38 metrekare vüzölçümlC o.'up O i küdar Tapu Sicilinde 110 pafta. 543 ada, 4 parselde kayıtüdır. tmar D u r u m u : Arsa için: Istanbul tmar v e Planlama Müdürlüğünün 3.11J972 günlü 6712 savılı imar durumuna göre aynk nizam. vükseklik 9.50, derinjik 20.00. ö n v« y«a bahçe mesafesi 5 metredir. Satış peşin bedelle vapılacaktır . Pazarhğa katılmak ıstevenlerin pazarlık gününe kadar teminat olarak 300.000. lira yatırmalan veya nynı miktar hamiline yazıh bloke çek tevdi etmeleri gerokHdir. Görevll Komis?on satıs karan vertp vermemekt» tamamen serbesttir. Ek biigi için: 48 08 75 47 03 59 (Cumhuriyrt 5960) Ahmet Alankuş'un eşl. merhum Nejat Yulkaslan ve AkgUl Yulkaslan'm k ı s , Emin Alankus ile Cevza Alankuş'un geluıl, Mehmet Yulkaslan*ın kardeşi, GUlteldn Sonsuzoğlu'nun yeğenl, Tunç Alankuş'un yengesı, Ruusar Sonsuzoğlu'nun v e Leman Dyartn torunu: Kıymetli Tarbğımız Selma SARA 25/7/1973 tarihinde Hakkın rahmetine kavusmustur. Cenazesi 26/7/1973 Perşetnbe günü (bugün) ikindi namazım müteakip Şisü Camtinden almarak Merkez Efendi'deki ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. AtLESt (Cumhurfyet • 5967) KAY1P Şebekemi kaybettan. Hükümsüzdür. Mehmet AU KIRMİÇ Cumhuriyet 5963 İç Mimar JUî e) Teklif mektiıbunu, JJ"[ HATİCE ALANKUŞ'U kaybettik. Cenazesi 28.70973 Perşembe günü (bugün) öğle namazmdan sonra Kadıköy Osmanaga Camiinden kaldınlarak Karacaa^rcst'teö alle mezarüğına defnolur.acaktır. ^•B edilmez. *^y %ıııııııııııııııınıııııııııııı# CBana: 19664 • 5959) mjm ^mm ^™< ^ J ^ ^ JJJJJ XJ Alankuş Yulkaslan Sonsnzoğlu Aneleri ^ ( C u m h u r i y e t 596
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog