Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 26 Temmuz 1973 oıkuların da çeşidi vardır. tsinden olma korkusu, mahalle bakkalınm önünden geçer ken duyulan korku. âroırin hidd'îtimn, kadmın sırretının verdıği korku, hekim, hâkim, karakol ve smav kapısında çekilen korku, lam korkusu. tahsildar korkusu, öltim korkusu, yajamak korkusu, vs.... Bu korkular yıllar boyu insanoğlunu ezm;s, ufaltmış, sindirmiş, canından bezdirmis. biraz da korkmaya alıştırmış olan korkulardır. Korkulann en sinsi olanı, içten içe insanı kemireni, korkana da, korkutana da, memlekete de rarar vereni «eğitim korkusu>dur. Bu komıdaki saskm davranıslar hep bu sinsi korkunun tut?ak lığından kııtulmamanın sonucudur. Geri ka!mı= ve gosterısi seven topiumlsrda bır umacı gıhı korku veren sev genellikle eğıtımin kendisi ve^a araçbrı dcğ.ldir Çoğurnuzun belliijinde. hedefı egitim olan nice temel atma. kordelâ kesme. dıploma dsâıtma törenlerinin tantanalı mıtuklan hâlâ tazeli&ni muhafaza eder Korkunun neden\ eâıtim müessese«:ınden, mevzuatından aracından değıl, eğitimle bilenmiı adamm kendısircdendir. Günluk anl=>mda eğitim: mevcut bilgilerin, es ki hatalarm. bıünen bulu'lann. eski metot ve sıs temlprin veni kuşaga öğretiimesi, bövlece. \em kuşaea. zaman kaybett;rmek'=İ7İn. bunlann üzerine, en güzeüni. en rnkcasmı. en uygannı en hatasmnı en değerlisıni koyma yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bu sureç içinde çabalar korkusuzca sevklendin'ir. alkışlanır. eu'ellemelerle sü^lenir FakaatYeteiokli adam m<"ydana gelınce durum birdenbir= desişir. En içten. en tetnız davranışlar karsısında bile suratlar kararır, kaslar çahlır, i«e «me«ele cıkarma bırader»le hsşlamr. derken go? hebeklerı büviir. ofkeler bılenir. kı*acası, korkunun belirtıleri butun hoyrathğı ve ayak oyunlan U> savasa hazırlanır. Bunu. hemen geriden, korkunun yan ödemeal olan •kıskançhk» izlemeye başlar ve sonucunu hep biliriz... Televizvon çocuk programlarmda «Çelişldier Ülk»= adlı vaymı seyretmi* iseniz. sasırmavaca Jınız bir husus vardır: O da bu korkak kıskançlann arasmda. önceden ftzenle eğitilmişlerin. bır Vaç Batı dilini konusabılen, kocaman diplomalı, kravatlıların da bulunmus olmasıdır. Ve galiba bu e6iti!m;sın eîritim korkıuu. hâlâ aklinı ba"=ına derşirememis Ortadoğulunun değisıtıez kaderidir. K Olaylar ve EGİTlM KORKUSU Selâhattin TURLA SSK. Genel Mudurluk Mu}a\ıri olunduğu halde. ne hikmettir bîlinmez, \ş hacmi ınılyarlann, muha'.ap olduğu ınsan sayısi ise mıl>onların uzerinde bulunan resraîozel pek çok ku rulusta hizmet ıçı eğitıme yer dahi verılmemektedır. Jdarenin «Planda yok. Mevzuat yetersız» seklındeki ba«tan savma cevapları. bugün acı guldıirü çızgılerıne alt yazı oluyorsa da, giderek vatandaşı muesse«e kapısına basvurmaktan soğutan, bezdıren, «nemelârımcılığm» yerlesır.esine neden fskıl etmektedir kı, bunun dahı altında is eğitiminin noksanlıjı yatmaktadır. Modern içİPtme tekniğınde eğitim, kâr mirjıtn vuk'elten malıvet unsurlarından birl halıne gelmıştir. tşletmenin mal ya da hizmet uretld nıtehŞİne çöre eğıtimın onemı daha rfeğiçık gorunum gosterir. Hizmet isletmplerınde, özellikle kamu ke=ımi hırmet uniteierınde personel kalıtesl ı]e ış sahibının (eshabı mesalıh) idareve güveni do§ru orantılıdır. Kalıte vukseldikçe gıiven artar. Kallte dusuklüğunun cezasını ıse yönetıci. patron veya kavgısız polıtikacı çekecektır Bu kural. demokra'ık rejimin en sevirr.ii tarafıriır. 1938 yılında \urıirluğe giren 3460 sayılı İKtı«adi Devlet Te^ekküllerl Yasa<=ı gerekçesinde, cîevlet işletmecılıginın, avnı zamanda özel sektore bilgilı. tecrühelı persorel hazırlavan bir eğ:tım çabasını cia birlikte götürecegi öisriıulmus, kamu kurulu^larına aıt ıs%er!erinin <;ureklı bir ?ekllrie hı/met ıçı eğitim veren bırer muessese olduğu r ım«er bir dösunce lle benım=enmi$ bulunmaktadır. O halde, Devlet. çalıştirdıgı kimseyl eğitirken baba $efkâtı ile davranmakta, ilerde kendısine vararı dokunma«a da, bundan ötüru kav gılanmıyacağını peşın olarak kabul etmektedir. dahl, vatandaşa çüven verid keslrlıkte bilgl verip, ışlemı selâmetle sonuçlandırabılecek >etenekte kaç kıs; ı)e karsılaşabılmektevız' Yonetıcıler, «Benden sonra tufan> bencilliJSinden sıyrılamaz lseler. er geç hızmetın kalıtesi her yonu ıle bozulacak, ov verenlerin kıiskünliğü demokratik değerlendirmede kendısini gc'îterefektir. Bu bencillık yuzünden kamu kesiminde k»drolar dolustı 1$ eğitimınden yoksun ınsan güru. veterınce deSerlendirıİPmemenin sikıntısı içinde, her ve^'le ile eunâhsız yere çesıtli elestmlenn hedefı olmaktadır SO'Viîlık Cumhurivetımızin muhasebesinl vaparken bu eerçeğı gormemezlikten gelroek mumkun değıldır. 50 vılın ilk çevreğinde. Kurtuluj Savaşımızın her \onden henuz yorgunluğu gıtmemıs, bir lise mezununun parmakla gosterılebilchği olanaksız ortamdaki Ataturk dinamlzmimn varattıgı amatör hizmet askı ile, »on çeyreğinde, lıse tnezunu bolluğundan ne yapacağım sasırm:$, olanaklı btr ortamm profecyonel hizmet anlavısı arasındaki ayrıcalığı oranlavabilecek gorgu VP yaştaki kusağımız bugün gorev ba»ındadır. Yuksek öfrenimin kıldan ince, kıhçtan kev kin ko«ulları içinde yetennce ıçığa kavtısturulamamı? eğitim üorunumuzu, hıç olmazs», hizmet içi egitimle zafivetten kurtarabılmenin 7amanı (jeçmektedir Bu konuda kaybet^lecek tek dakıkamız dahl kalmamıstır. Bu denli yücelikle gibelljgl, duvusallıkla incelığl bır araya getırmiş paha bıç.lmez değedeld insan denen varlığın. islenerek verlne 5"8 kıjtırılması bır tanrı buyrugu olmalıdır. Bugün vatandaşı mutlu Kilmak tçın sosys! devletin üzprine aldıfı görev «ansı dune oranla birkaç mislı çoğalrruştır. Bu sörevler, toplumiı muzun refom anlav^i içinde süratle değişmektedır. Bu koşuya, klâsık okul müfrpdatı içinde avak uvdurmanm erüç!ü*ü, ekonomisı peli'miş butün ülkelerce k?bu) edılmiş. hizmet içi eğitime «zellıkle bu açıdan de*er venlmıstir Hizmet verenlerin ktıltürlu. hun:r!u ötltnçll, Bialer vüzlü olması. hızmet be.klerenlere guvenlık getiren bır a\na gibı cevap verecektir. «Daha fazla oğTenır^e verime goz dıker. icraatımı eleştırtıeve baslar» spklıntieki ı'.kel korkunun. hırla celısen riünva Uzenndp. özellikle feza çağinds verin) bulabıUr mjyız?.. Bugün milîi hudutları Içınde artık vapacak hızmet buiamayan bılım, sertnave ve teknoloji, ekonomlsi gelîşmemi? ülkelere akın etnneye baslamıştır. Bır mihona vakın insammız kbrpe çocuk ları ıle birlikte Avnıpa ekonomısının u\garlık Carkı içinde avni zamanda eörgü ve seçme terbıyesi eğitimine de tâbi tutulmaktadırlar .. Faşizm Suçu? urkıye'nın hapıshanelerinde a.tnu.« nın aolaylannda rnahKum olduğu soylenı\or. Acaba bunlann içinde taşum propa.?aııQaaı yaptığı. ya da faşızmı ovdugu tç.n vatar» OTI var nrdır? Yukarıdakı soruju sormak gereğini her aydın vatandaş. savcı. vargıç mnietvekılı senatot Isena' kencüsıne sorup düşür.nıe'idır lurkıya'de ge»,erL rejımır rutsiıfını ort«\a kovmak ıçın bu sonıva vertlecek rev'p DÜmnıelidır Tu:k Ceza Kanunu 142'ncı madde<sı «ler kı «Sosyal bir sınıfın diğer sosyal «ınınar ftyerlnde Uhakkiimünu te«ıs etmek ve>a sosva) hir *Miıt> ortadan kaldırmak vahu» memleket içinde niıesses ıjnjsadî \ev% sosyal temel nizunlardan herbanıcı bırin, fWumek.. ıçin her ne suretle olursa olsun propac<tnd» vap»n Umse be» >ıldan on nia kadar açır hapis cezisı ıle cezal»iıdıntiTJ Avnı maddenın 4'ıincu fıkrasmda sovl? •fazur. «Yukandaki fıkrada vazılı riUltri övenier. be» yila kadar apr hapis ile malandınliT.» Bır de 312'ncı madde var Ceza Kanunurda* «Kanunun cürüm saydıği bir 'ıili açıkca öven reya tn rördüğtinii sovlevcn kimse uç «vdvn Dir «e.ıeye kadar hapis \e .... ağır para cczasma mahkum o l u u Î Sonuç Bütün korkular karanlıem çocuklarıdır Kafalanmıza bilimin ve uygarlıŞın ışığını »okmadıkça aydınlık günlere nasıl kavusur nurlu ufuk lardan nasıl ciddiyetle bah«edebilırız? Sayın Cumhurbaşkanımız. bir yurt gezisinde Planuı Devlet vaşamındakı yerinı ve uygulama âddiyetini önemle belirtmışlerdir. Yazımıza konu olan hizmet içi eğitim 3 Be» Yıllık Devlet Planımırda da ele ahnmıs bulunmaktadır. Bu vesile ile yazımızı Devlet Büyüğümürün uvarısı ile bıtireceğiz. 1973 yılı îcra Planımızın «Eğitim ve Kültür» Bolümümın 258 maddesinde a>nen: .Kamu kuruluşları, hızmet içi eğitim programlannı hazırlaTarak Devlet Personel Dairesıne ileteceklerdır. Devlel Personel Dairesi her kurulus için ortak olan meslek dallannda ortak hizmet içi eğitim programlan düzenlenmesi için koordinatörlük gö revi yapacaktır. Bu amaçla, Devlet Personel Dairesi kamu kuruluşlannm hizmet içi eğitim vapma olanaklarınm bir envanterini çıkaracaktır» denümektedir. Devlet Planımız; bu görev için sorumlu merd olarak Devlet Personel Dairesini, Koordinasyon ve isbirliği bakımmdan bütün kamu kuruluslannı. isin yapılacağı süre olarak d» program dönomini öngormüs bulunmaktadır. Plan hedefınin. eğitimden korkmayan kisilerin yurekliliği içinde, gerçeğe ulasmasını gönülr den diiiyoruz. Yukarıdakt maddelerie şımdlv» «adar olrook »atandaş, aydın vatandas. vazar. çızer «aır gevırıcr feomünıstlıkten. va da komünızmı ovme su^undan mahkum olmuştur Komunızmın ne olduğu. va da Tomünızn. suçunun sınırları kesenkes bellı olmadığindan k>m vujduya £1denıer pek çoktur Sozgelışı kasaba fc.4ivtsir.de. va da koftecı dükkânında üçbes lâf eden iışırun b<sı celâya inrmistır Rahmetll Orhan Kemal bir k"ftpH lükkSnındP konusuıken jurnal edilmış, aylarca yatmı$tır. Bir ortaokul ögıencısi «tanhte Un vap.nış ıkı büyün «aa.'ıiı fjvaslaymız» koııulu kompozısvon odevmde Atatürk'le U>.Vn'i ele al. dıgı ıçın tutuklanmıştır. Anadolu kahvelerınden birlnoe bır vatandas: Uzay yanşında Rusya, Ameriks"vı ee^tl. dlye konuştugundan ko\uşturmava ugrarrustır YUzleree Brnek verilpbillr bu konuda . Komünizm propaganriası \apıvor dıve kı'aplar yasaklanmi':: vazarlan, çeviıicılprı mahkpmelerp venlmiîlerdir. Her kitap için 7,5 yıldan dort kıt8p İçin otuz vıl hapse mahkum edllenler »tmdi cezapvlerınde vstmak^ndırlar. Ovsa 142 rrl madde komünlnn suçu diye bir tanıra da yapmıvor Sosval bır sınıfın dijfer sosval sınıflar Uzerlndeki tahakkrümfinden s«z açıvor Kabaca. lşçl sınıfının sermave •ınıfj «çt'JnrîPkı tahakkümünü isteven hir başka devlnle proleterva diktatorvan korrünizm prooaeandasi vapıyor diyeiım... Sermaye sınıfının işçi sınıfı u«tündeki tahakklimünü ısteyen de barjırra diktatorvası fajızm prooagandası yapmak suçunu işliyor demektir. Ve stmdl vazımızm basındaki soruya dönelitn: Turkive'de faşizm propanesdası suçuyla kovuşturulaı. kışı veya bu gerekçevle vasaklanan kitap var mı? Bıldiğım karlarıvle Hitler'in Mein Kampf'ınrfan ba«;lavarak fasızrrun felsefesini ve propagandasmı vapan butün kitaplar Türkçe've çevrılmıstir Eh Türkivc'de Tann savı sını artırşın ı>;çıler var«a ı«vprpnlpr de. Köy kahvplerindp ırgat varsa. aCa da var. Basında pmpkçınm vazan var^a 'ermavemn vazan da var HPT bir vanria sprmave sınıfının orgutlen var. Bunca lconuşma vaztsma. çızışme broşür. kitap arasmda Tann savısmı artırsın 3fi mılvonluk Tiirkıvemızde bir Allahm kulu 142 nrt marideve e«re fasızm proragandası ve\n fpsızmi Bvmek suçunu Işlememls ml? tşçiler arasırıda knmunızm propaeandası vapan çıîcıyor da. ı»verenler arasında faşlzm propagandası vapan vok mu? Yasak kıtanlar ara«ında faşizme dönük bir iki tanecık bulunma? mı' Demokra«inin denge reıimi oldugunu söylevenler: «Türlrite knmunizme de faşizme dp kapalıdır» divenler: ve 142 ncı maddenın hukukça anlamını hjlenler aydın vatandaslar. saveılar savın vargıçlar Anava^a Mahkeme«.i vp Yargıtay uvelen jenator VP m'Hefvpkıl'prtnfiPn f>u knnuds ricam'z; vukarıdakı soruların karşılığını ıçtenlikle düsunmelendır. Kültür Eğitimi Eğitim her »man sadec* bir mallyet unsunı değildir. Toplumsal düzen lçinde bireyler» klsilik kazandıran, moral veren, dayanışmayı takyiy* eden. haberlesmevl saglayan bir araçtır. Çalışan insanda müesseseye bafthlık. evind* huıur. isine saygi billnci eğitimle elde edillr. İnsan, üretim ögelerinin en kutsahdır: duy*r, düşünür. konuşur, gliler, ağlar, öfkeltnir, s«ver, kuser, kmlır... Hizmet İçi Eğîtim Biz temel eğitim «orununu îşin yetkililerin» Vnrakarak. bugürı toplum olarak dertli bulunduIrumuz hizmet içi eğitim konusuna değinmek ıstiyoruz. Vssıflı idarenin devamlılığı. çağın isterlerine gore eğıtilmıs kaliteli personelin varlığma bağ'.ıdır Bunun canlı eğitimle sağlanacak bir husus olduğu bUmdiği ve çesıtli oianaklara da sah p Sonrası Tufan Bir personel vasa«ı, vergl yasaları. emeklllik veva tapu mevzuatı, v.s. uygulamasında, bırakınız tasra illerlnd'eki kuruluı jretkililerini. aynı çatı «ltındakı merkez personell »rasında ŞİİRLER, SEVİLER... OKTAY AKBAL Evet Hayır Yumuşama Politikası ve Rus Hedefleri Sovyet «iyasi tarihinde Avrup» kıtası; ideolojik yayılmanın dünya çapmdaki hedefleri bakımından son derece önemli bir yer tutmaktadır. Bunun nedenlerini, jeopolitik biliminin «güç» üıerinde ileriye sürdüğü klasik öğütlerinde bulabilîriz: (T) Sosyal ve sınıfsal bölünmenin yanında, kesin askert smırlarla da ayrılmış bulunan NATO ve Varşova Paktı devletleri « milyonu Avrupa'da olmak üzere 10 S tnilyon askere sahiptır. Geri kalan askert güç, her n« kadar Avrupa'da yerle«jnemıs ıs« de varlığını Avrupa'da hissettirmekte ve bu kıta uzerinde etkili olmaktadır. (7) Kuvvetler yıgmağınm bu tarzdaki görünümü ile. Avrupa kıtası. iki askerî blokun meydana getirdiği güçlerin en önemli odak noktasını teskil etmektedir. (S) Avrupa bugün, fSovyetlerin Avrupa kısmı hariç> çok büyök bir askerl potansiyele sahlptîr. Bu kıtanın brüt üretiml B. Amerika'dan 1/3 oranında noksan ve fakat bu üretim Sovvetlerin üretiminden çok daha fazladır. Avrupa'nın bu askeri gücü. önemli bir faktör olarak uluslararası ilişkılerde ve dünva çapındaki stratejide çok etkili bir rol oynamaktadır. (î) Avrupa nüfusu ele alındığında buradakı ınsan gucünun kaba bir hesapla. B. Amerıka ve Sovyetler Bırlıği insan gücü toplamına eşit olduğu göriilür Ayrıca, Avrupa halkı. üstün bir kültüre ve teknolojiye de sahip bulunmaktadır. (?) A\Tupa'nın bu büyük «avas potan^iveli, Bstı ile Dogu arasında dengevi «ağlavan ağırlıklardan en onemlisidir Bu dengede Av. rupa'yı kaybedecek taraf. mücadele sahnesinde çok bafif kaiacaktır. eter b:r gorünmek yalmz ^en oan» haâlayan haıınle Dokunakh uçuşuyla saçlaruıın Senı ^enıden do»uran, kendımı bana tinıtan Şarular ıcinde yş bır evren Elsa, aşkım, genıtığ^m Ev, guçlu ve hoş bn şarap g:bı Penc^relerın güneslenne eî Vaı oluşun okşa.nasını sunuyorsun bana »çU&ı. susuilufu veriyorsıın Vaşamayı daha, tanımayı ö y ü n üzü scnuna aeK» Arapon'un «Bıtmeyen Roman» adlı $iır kuaUıriı okuyorum Orasın: b"nsım çevırmeye kalkışarak H'p oyle yanarım bır şıın okumaK \etmez. Türkçede nasıl sö\le.enilir aer«melıyım bır ksz. o şurı Türkçsde yenıden kunnalıvna, vazmaüyım. Daha tıiçie dımıluyor siır o zaman. Sevdı»ın dızelerı vazacaksn kağıda. oeftert S^zcilk sözcuk Daha ÇOK ınersın dermlıgıne o za:nan Nerdpjie saır kadar du^arsın onu. belkı şaırinden de d'îha içten daha dostça .. Açtım, son ayın şıırlermi okudurn der^ıle.ae ou ög^e sotıu Bir ba'.konda uzanıp koltuğa. sıır okumak Bunca ış nçraş aert, konu %arken . Yersız pıbı gelır bazılanna Değı.cir oysa bır dıze s:ze açar b:r çok yaşam konulanmn uızinl.. Daha ıvı anIarsıni7 vaşamı ınsanı. toplumu. doğavı .. • Turk Dılı»nde Gülten Akın «Annesi ÇalışKan Çorugun Ağıdı>nı yazmıç: «Attım Boyalar ne işe varavabılır' Yalnızlık için karadan başka Hangı rengı <u..»nabı!ırı/r>? Kuni masa donuk tavan somurtuk halı £olgun durn.au r««s<mlerım» dıyor Bu.un gun tek başına kaian oocruSun ruh tıal:... Dunyası kapkara Herşeyi çirkın göriı>or «Balıçelerde çırkm kasımpatlan açmalıdır..» «Sovutta Cemal Sureya iki dizede wermış nıce tııce şevıeri: «özgtırluğün geldığı gun O gun ölmpk vasak1» flemiş «Tek Yasak. » ülacak mı? Var mı oyle bır gtın: Hep osyramıannı 1 kutluyoruz ozgurllığün' Kendıs: olmazsa Davrsını nasıl ulurî Hürnyet'ın ilânı Hürrıyet ve Anayasa Bpvram.. şu bu. Gelmıyor. gelemıyor çerçek ozgurlük demek' Belk' ne vok foyle bır şey. Kışı özgurlüğs karşı once kendısı.. ö>le olma.«:n kıSiler tek tek ozgurlükten vana olsa. ouou^e Kunılamaz rr.ıvdı jerleşemez mıydı ozgurlük' Bır vığın 'îa'rnş.ın varatıyor Cemal'.n ıkı dızesı. Surı vakalanıış, vermış, duyunraş oıze onaan «Yenı Dergı»de son aylarda Oktay Rıiat oırbırınden eru1 zel şiırler yaymladı Bu savıda da ıkı şıır vat Bır okuvuşta tadını duymak zor. Bır daha. bır daha iknvorum vı'ksek seslo. sonra da vazarak: «Butün otlarıyla yrz, ıhlanıur, Tjese tç içe buiutlarla. yağmurlar. huzıın Ve 'utuş.mu$ kuşmny!e bahçemızın Her akşam Dir gun dan* uzak g<:nfcî.p Crkek yalmzlığından her adım, volun Denızıne vurüdük eolgesız, yalın » tçtp derinde geçen bırîeyler. 'ı'utul'navan dokunulmayan, değılmeyen. Şiir degıvor. aokunuvor bıze Değıp geçıyor... f «Varlık»ta Selaha tin Batu'nun son «•ırl»n »er. AyiHrca hasta yatan, olume pden yolda vurüriiiğ'.inü bl'en kücürlü, duvgulu bır ınsan Saır bir kışı •Hasta Yalag'*n*a ne detnıs D« km «Öyle mahzun Kırık kı ıçım S»nkı bır oaskasi vatagımda Ben vogum solumda sağımaa ölüre avaktıcumda avakta Yanımda ıkı elım » Ölmp«evdı ou d'»«ler «»rltılemezdı beiKi de benı Batu bldii ama.. <Tık Tik Pİ8 îak Bır ayak sesı duyulan Tık Tak TIK Tak K m o ?elen çaŞırmadan > ölum celır sanırız Bır «erdedıı gelir Ovra ıçı. mızde. vanımızda degıl mı o her an? Snrler sıırler sıirler... Ne güzel «ey çürl sevtnek fluymak Acınm şı:rsız kalanlara' Gerçek vaçarnj duvıiıanın volu sanattır şıırdır bvküdür romandır nıüzıktı. resımdır heykPİdır Yaşamın vorumudur sanat vasamm. ınyanın dotanın yorumıanışıdır türlü açıdan... Dofiuvorum vme çevırıve. Aragon sevıye en OUyük veri venyor sıırınde ne denl: toplumcu. ne denll ıilkı.'ru olsa da, sevıyı duvuvor duyuruyor. Elsa'sı bütün oi» insarak oııryor bır verde »Bır ınsanı sevmekle başlar ner»ey» denamıs mlydJ Salt faık? «Bu sozcük değıl sevl» d:yor. «Bir mncize <emnle olmak» diyor «Havatım senınje başladı> dıvor «Kasıl «d vermelı bu kasıreava» oıyor.. Evet snr ıle sevi HVIIJ sevdjr Aynıamaı birbırınden *.Kım ayınrsa ne se^Tniftır ne se»«cektfr ne sıın duvmuştur ne duyacaktır! Bombos csımişı'r oombos gideceknr vervuzunden . "I. 25 YILDIR SOVYETLER, BATI POLİTİKASINDA BAZI METOT DEĞİŞİKLİKLERÎ YAPMIŞ OLMALARINA RAĞMEN, UZUN VADELÎ HEDEFLERDE AYNI KALMIŞTIR. Muzaffer ÖZSOY EM. TÜMGENERAL killerinln, banş lçlndelri olu> masına bırakılmıstır. Temel Strateji Sovyet siyasi düşüncesl, banş ve savas arasmda sıkı bir ilişkinin varlığma önem veren bir slyasetl, genis mikyasta uygun bulraakta ve bunu, yorulmaz bir giıçle izlemekle birlikte, bans zamanında dahl, silâhlı değilse de devamlı bir mücadeleye kuvvetle lnanmakta ve bunu fiilen göstermek'edir. Bunun ıçın Sov\et askerl otorıtelerırıden Shaposhnıkov, sovle demistır »Madem kî savaş, politikanın başka yollardan devamından ibarettir: şu halde banş da mucadelelerinin başka vollardan bır devamıdır» Bu anlam ile kı Sovvet doktrln ve stratejısınm temeli demektirkendisinden sürekll mücadele de favdalanılan sılâhlı kııvvet sevlypsındeki ayinm istisna • • dilirse banş ile savaş arasındaki belirlı ayrıhk ortadan kalkmıs oluvor. Lenın'ın bir zaman lar vazdıjh gibr «Sava«i. avnı (banş zamaruna aıt) siyasetin devamıdır: şu sartla ki karşılıklı kuvvetler arasındaki münasebete askerl faahvetın yarattıği de*işıklikler fnzimam etmıs bulunmaktadır Askerl faahyet ana si^asl «tratetinin planlı ve kontrollü bir parçasıdır.» Nitekim, Lenin «Savas. sıvasetm özünrie mevcuttur» ve «Savas bütünün bır parçasıdır: butün olan sıyasettır» demiştir. mak için hangl tehlikeleri göa» aimanın ehven olacağını tayin hususunda uzun vadell egihm ve lmkanlar araştıran Soryet stratejislnde önemli bir yer tutar. Böylece: Soryet ordusu ancak, daha az tehlikeli başka usullerin uygulanması doğru olmayacagı düşünulen: fakat Ueri hamle içm geniş mikyasta imkânlann var olduğu hesap edilen durumlarda, genellikle, taarnud olarak kullanılır. Sovyet siyasi stratejlsindekı son yumuşama hareketleri, Brejnev N'ixon goruşmelerı, Avrupa guvenliği konusunda Helsinki çıkıçları, vukarıda 6zetlenmek ıstenen temel doktrin ışığı altında değerlendırılebılir. tliskilerde, normalleşme ve vumusama ne kadar basarıh olursa olsun bunlar daıma bır mücadele lliskilen olarak kalacaktır. Nitekim. Brejnev bir raporunda: azaltılmış gergınlıkler dolayıJiyle, Sov\etleT Birligi'nın, Batı Avrupa'nm devrimci bır sekilde (Sovvetler alanında) bır sosyalizme dönme'i hedeflerınden vazceçmı? olduju anlamına gelrnediSİ hususunu bllhassa, büvük bir önemle belirtmıştir Komünist stratejisinin en öremli gördugü ve açıklamak istedigl hususlardan bin rie sudur Barış için çaba sarfetmek. so«yalizm ıçin yapılan mücarfelevi bozmaz. Birleşlk bir Avrupa A»ya haritası üzerine kısa bır eğilme lle, bu «kuvvet merkezlerinin» Rusva üzerindefcı askert ve siyasi etkileri, bütün ayrıntılariyle gorulebilir. Boyle bir harıtada, Urallardan • Kafkaslara kadar uzanan bir çlzgl geçirildıgi zaman, bu çızglnin doğusun da kalan Asva Rusyasını, gCneyde, büyuk potansivel gücü ile Çin, doguda rta Japonya. olr yarım çember Uzerinde kucakİadıgı görülür. Çemberın batı ucunu tse, Urallar batısında *l.ubeck Treste gerlsinde «Birleşık Avrup»» tamamlamaktadır Bu stratejik görünüm içinde B. Amerika'ya, Atlantlk ötesl «Genel Ihtiyat» olarak bakılablhr. Çin'in tahnede görünmeslyle, Sovyet nüfuzu Asva'da siyasi etkisıni kaybetmiştir. Batının bu kıta uzerinde komünist yayılmasını önleyecek sekilde «kuv vet mevzileri» kurma politikası da, Kore'de bir başarı kazanmış ve fakat Çin Hindinde büyük bır gerileme göstermlştir. • ~Okuyucu Mcktupları «Aima mazlumıın ahınu.y) Sayın Içışlerı Bakanı Mukadder öztekin, 5/5/1P73 tarihinde iltimas ve aracıya yer verılmeyecefiını. aksı davrdiiHiıiarın ceza goreceğıne aıt, taTa ve merkez teşkılâtlarına genelgeler gonderıldiğlnı Deyan etmektedir. U zamandan bu zamana kadar bu hususların hıç tatbık sahasına konulmadığını ve reOtobüs biletçisi : formlar gıbi lâfta kaldığını uzulerek muşahede ettığlmizi fazla ücret aldı bellrtmek isterız. MemleketıAnkara Beledıyesı'nın son mızın bu gıbl durumlara fazla Otobüs Işletmesı'nde tahammullü olmadıgı niçln ve olarak neden kabul edllmemektedır? yapmış olduğu ayarlama netiBu hususlar uzerıne soylenmış cesı ülus GOlveren arası 50 olduğu deâerli ata«özlerınin unutul kuruşluk bılete tabf ması Türk vatandaşı olarak halde. (Bu mıntıkadan geçen bütun otobüsler, Altmışevler, bızlerl üzmektedir: ülubey • Onder, «Alma mazlumun ahını, çı Battaicazı, Bahçelerüstü ve Sıteler Otobüskar aheste aheste » YurcTumuzun %20 £İbl tea lerr, bu hattan geçen 21 Mayıs 1973 günü saat 19 30'da Sıtelergin azınlıgın idaresı ıle temsıl edılemlyeceSınt. 27 Mayıt ve Aydınlıkevler servıslnı yapaa 12 Mart Muhtıralan bıze gös 381 No.lu otobüs bıletçısı büUlus volculaterdığı halde vine de bu rtm tün Gülveren renın elinde oyuncak olmaktan rından 50 kuruşluk değıl 75 kurtulamamıs bulunmaktayız. kuruşluk bllet kesmıştır. Halbukı o hattan geçen bülün otoSonucun daha vahim olmasma neden aldırıs etmedığimizl bir büsler Güiveren • Olus volculanna 50 kuruşluk bılet verturlü anlayamıvoruz. mekte olddğu halde 381 No.Ju Saygılarımızla. otobüs bıletçısı «Bu batta 50 (Isim ve adres saklıdır.) kuruşluk bılet vok, hepsı 75 kuruşluktur» dıyerek bütün ısrarlara rağmen 75 kuruşluk bılet kesmıştır. Savın ılgılılerden Hakkımı bövle haUiara olanak bıraloJmamaianm rica edertm. versinler Bavram ÜNAL Gâlvpren Bahçplerüsra 1950 yıürKlan önceki pirimleNo: 539 ANKARA rln vatmlarak emeklıiığe sayıV ması hakkında: Sosyal Sıgortalar Kurumu, açılmıs olan dâvalartn Kararlanna ıtlra? ederek durum Ana Persone! Kanunu yasa Mahkemesme aksettmldi. (Bu husustaki bilgım yok dene ve öğretmen cek kadar aa.) Personel Kanunu'ndakı hataDemırvolu Sendikası, DYP. lan dÖ7eltmek amacı ile çıkatş Türk tş susuyor Veya rılan «Kanun Kuvvetlndekı Kabu işi açıklıga kavuşturmak rarname»de Sgretmpnlerin vardımcı veva muvakkat «6retmenlüzumtı hissedllmiyor liklerinde eeeen müddetlerln Ben 1944 «nlı başmdan 1949 ancak 3 vılı terfip savılacaktır VIh <u»*>itr<9 trortat TYT>T^ R c ^ i denmpktpdir Bir Orta ögretim sehir Cer atelvesinde Emekli Sandıgına taoı olaraK çalıştım. ÖSretmen Oînılıj mezunu, kadCDosvam 3. tsletme Möd liigün rolu olarak oere'tmenlik eörede Alsancaktadrr) O tarihte vine baslsrnndan cvvel btr Devbizleri askerlik vapmadığımız let Ortaokuhı veya Usesi*nde için kadro karşılıtı çahşönp üfrp*le fiffrptmpTtlık vaptıfında, vatant görevden dönüşte TC bu mflddet terfie »ayılmayacak DD tşçilert Emekli Sandıgına mı*r? alıyorlartb. Halbukf teknik oersone! B»e1 1950 vılmda Demokrat Partt sektördı» vevs kPtıdi tşinde 18 nin dogusu bizim de vatanl gö vıl cslısıvor irmre tşleri tri revd n doritlstîmüze rastladı ve eitmivor. kamu tnırulusiannbu haklflrrmi7 da balon eıbi dan biHno sirifor bu mildrtesöndü fZamanın ülastırma Ba tin 3/4'fl vsni 12 vıli terfie 8». fcam Sevfi Kurtbek'e mürac» vılıvor ve 4 derece kazandınhatlanna tabi olarak çalıştınhp vor pırim kestinimediSınm «ebebiAeaba «bilr vnnda vine vflfc. ni halpn anlavamadım.) «p* tah<sıl" bir «»rptmpnin dWTCDD Alsancak |pt okyiunda tlcretH vaptlSt Reviznrlük MüdürlOğflnde hizmet terfie îayik <ş kabul edilmeyeck mtdir' üzman tZMİR tsim ve atlrp» 3akb Sonuç Yukarda özetlenen «genel durum>a göre; Sovyet sivasetinm Iç hat kurallanna uvgun olarak yumuşama ıçmde Batı Avrupa' da bılinen manevralara glrıçmesı, 5u politik ve askeri hedeflere baSlanabılir: A) Doğu Avnroa da Sovyet durumunu sağlamlaştırmak, Batı Avrupa ülkeleri ıle karşılıklı ve kesıf ıkıli ılişkıler kurmak suretıyle, genel cepheyı kuvvetlendırmek. bu maksatla, Avrupa Güven'ık Konieransmı aktif bır araç olarak kullanmak. B) Avrupa gtlvenlıgınl, sırnrlann dokunulma7İığı ilkesıne baglajarak. (Bılhassa öde • Neisse bovunca mevcut smırlarla. iki Almanya arasındaki smırlann tanmması) Birleşık bir Avrupa'mn gercekleşmesme engel olmak. C) Amenkanm nüfuz sahasınm genişlemesini, Sovyetlenn Batı Avrupadakı üstünlügünün çrelıştırılmesı suretiyle zavıflatmak. Berlin ve Batı Almanya. bu görüşun uygulanacağı bir saha olmağa devam ederken, Doğu Almanva da bu ıdeoloiık ve askert görüşün «Sovyet üstürüüğünün temeli ve kılıt noktası» rolünü O^Tiavacaktır. Ç) Nükleer anlaşmalarla NATO savunmasını. temel destekten (Koruma şemsıvesuıden) voksun bırakmak ve Sovyet askeri üstünlüğünü konvansiyonel sahada devam ettirmek. D) Karşılıklı kuvvet indirmeleriyle. AvTupa'dakı Amenkan Kuvvet lennm büyük bır kısmının eeri çekılmesmi sağlamak Bu suretle, NATO askerî sıstemınl, dagılış ve vayıhşinda büvük değışiklıkler vapma&a zorlamak. Orta Avrupa'dan ıktısat edılecek kuvvetlerı; Sovvet emellennın ilen götürillmesınde esaslı bır alet olarak venl «tazvık sahalannda» iç hatlar üzennde kullanmak. Batının hızlı bir başan arama polıtikası vanında, Sovyet pohtıkası, uzun vıllar sonrasını düşünür ve plânlar. Yirmı beş yıldan beri Sovyet. ler, Batı politikasında bazı metot deŞisikhklen yapmı? olmasına rağmen. uzun vadPİİ hedefleri hemen hemen avnı kalmıstır. Savas sonra"a denevler. Sovvetlere vüksek tanstvon kosullannın komünist alevhtarlıfinı kışkırttığını gösterm'stir. Bu itibarla: onlar, uluslararası gerginliğm asaltılmasj ve haflfletilmesinde kendi yararlanna politik ve İdeolojik çıkarlar görmektedirler. Geçmişteki Hatalar Bılindiği gîbi, AngloAmerikan ların Avrupa uzerinde ışledıkleri sıvasî ve askerl yönetim hatalan, Sovyetlere siyasf tarıhin en Kuvvet Merkezleri genıs yayılma imkânlarını hazırlamıstır. O ramankı koşullara Yeni «kuvvet merkezlerinin» gdre, Almanya'nın kayıtsız ve Savaş. Sovyet stratejisinin heulu«!ararası ılişkıler sahnesinde •artsız teslimi. herhangi bir Av defı değildir. Sovyetler amaçiagorülmelen de ic hatlar üzerinrupa dengesinin kökunden orta nnı ban? volu ıle. dilşmanı yadeki Sovvet siyaM strateii'iri, dan kalkısı ve kaybolusu. veni tıstırmağa rorlampkla elde et ağırlıkla Avrupa'va kavdınlarak sinceye kadar savasın Rusya'yı meyi tercih ederler. Bu düşün«yumusak hareketlilik» kazankıtada basa geçirmesi. Batı Av ce; kısa menzillerl daha kısaltmasını zorunlu kılmıştır. rupa ülkelermi zayıf düsürmesi ve herhangi bir tamponu yok pııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııiıııııııiıtıııııııııtıııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııi!^ eünesi demekti. 1944 . 1945te Alman denge öğesini. Normandiya kıyılanndan en kısa doğrultuda vurmaya çalışan Batı'nın kısa göruşlü siyasi ve askeri liderleri. müttefik sağ kanadı uzerinde Rus ordulannın, Baltık kıvılan Alpler Adriyatik • Karadenize kadar olan genis bir operasyon cebinde süratle yayılmasma imkân verdiler BSylece. Rusların Tuna havzasına fışkırmaları. Avrupanın en büvük su vollarmdan bırı olan Tunayı, Orta Avrupa buğday hazinelerinı ve şehirlerini ellerine geçirmelerinı ve Avrupanın ortasında muazzam bir stratejık yer tutmalannı sağladı. Böylece, slyasl kayıplarla sonuçlanan bir zafertn anlara ve oneml de pek az oldu. Sovyet İdeolojik modellnin tarihsel geli«ıml. genel stratejı Jçınde Incelendıgı zaman, hedeflenn degışmezlıgı Ukesı gorülür. Bu ilke. özelllkle Avrupa için ayn bir anlam taşır. Çünkü, s«va» sonrası Avrupa'sında, Sovyet hedeHerl, pevklerin teşekkülü ıle bır fcöprübaşı lçlne sıtaştınlî, ele geçirllmesl lse, uygun taktik ve politik mücadele ?e I t L N ( | I = = = = = § ş ş Ş | ş = | | 1 g = İ 1 = KOÇAK(ERBAA)BELEDİYE BAŞKANL1Ğ1NDAJS 1 Belediyemlzce vaptınlacak najcattın ıfncı nsıtn lnşaatı 2490 sayılı (tanunun 31. incı madd»sı ?er»Sınot Kapalı zarf usulil eksıltme suretl üe vdtnlacaktiT. 2 Muhammen keşıl bedeli 254.416.2t) üra .ılup eeçiel temınatı 13 970.80 lira. 3 thaieye glreceklenn temlımt »era aa?Srbu» rey» mektUDİannı 1973 vılj vizesıni havi Krarm t>d»« »wlnısı m Asgar! bu bedel tutarmdan 15 rsptıSma fiaj» resmt tesekküllerden alaca&ı beleevi ve kanınıl 'Rİm^teahıni cös terir tastıkli ıkâmetgâh ilmühaberini tPklıî mektuolanna eklemeleri şarttır. fhaleve etrecek ş:> * t ıs* s^ncp î*S0 <> eavıiı nanunun 3. tlncü maddesındekJ aeiKelen de akievecektir 4 Bu Is ait sartruma BelediTvde çrJrüleoıur 8 Teklif mektuplannm ttmle «a«tın.'en vfs saat e»rellne kadar Beledlye Baskanlıgına verılme* sa«tu Postada vakJ gecıkmeler kabui edllmes. • ~ thale 10^.1973 M Ü günü saat liJtfda fincümen hUTurund* yaptlaaıttır. | | ş = H 1 = 5 = = ğ = = = | İ 5 = I I = •• t LÂN DİYARBAKIR HELEDİYE BAŞKAVL1ĞMDAN 1 Şehrtmız Bağlar Kavnartepe mahsılesı SagiB Ocagı çokaklarında su $ebekesınde Kuüanılnrıalj Uzere II kmıem su malzemeıerınin alınması kapah zarl etCfuUne usu. üyle tnaleve KOnulmuşruı 2 tsm muhammen oedelî •• 6 ışletme *«nnw / 'î« birlikte Ü:II>33 02 ııra OJHP gecıcı temuıat» 17VI 4*( uramı 3 thale * A»ustos 1973 Persemne ıtlrrii saat U'ce > Rlvaset udasında 'oplanacaK Kncümen öuzururds vaTnl»caktır 4 fstefciiienn ıtanun! oelseıen ve temlnat TieKtupı»rım ıhaleöen bır saat once ıhale Somlsvonuna Tennelerl $arttıı Posts seciKmeıer nazara alınmM 5 thale sartnamesı ner slın mesaı saa'ıer dahllİDde Beledıye Su Işlen tnühendıslığmde gönilebulr. (Basın: 19633 • 5957) rfHiıııııııii(HiHMiıi!iııııtifi(iıııııiTnıtııııııiıifnııııınıııııınn!iiıiHH|innııi''nMimtınımm'imnt»ıııi!iııiu (Bann: IKSt • S956)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog